Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015_"

Transkript

1 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 1 / 95 Analýza odpadového hospodářství Města Neratovice -zpracováno: srpen 2015 Objednatel: Město Neratovice Sídlo: Kojetická 1028, Neratovice IČ:

2 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 2 / 95 ÚVOD Předmětem této studie je analýza odpadového hospodářství města Neratovice - zejména z hlediska separovaného sběru (dále také Analýza"), zaměřená na: produkci jednotlivých odpadů ve městě, způsob jejich sběru a svozu, další nakládání s ním včetně finančních aspektů. Analýza je dle požadavků zadavatele zaměřena na období tří let Nakládání s odpady ve městě je porovnáno se strategickými cíli Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (dále také POH SČK ) a současně je porovnáno s městy obdobné velikosti a struktury (Mělník a Kralupy nad Vltavou). Potřeba zpracování Analýzy vychází ze zpracovaného Strategického plánu města Neratovice. Rozsah zadání: Analytická část (Studie A) 1. Charakteristika zájmového území města Neratovice. 2. Množství a druhy produkovaných odpadů. 3. Údaje o nakládání s produkovanými druhy odpadů v zájmovém území, včetně popisu druhů, rozmístění, počtů a četnosti svozu jednotlivých kontejnerových stání a jiných sběrných míst (směsný, tříděný, biologický, odpad, velkoobjemové kontejnery atd.). 4. Zhodnocení umístění kontejnerových stání a jiných sběrných míst např. S ohledem na doporučené a reálné docházkové vzdálenosti. 5. Popis funkce provozu sběrného dvora. 6. SWOT analýzu způsobu nakládání s odpady v zájmovém území. 7. Náklady na odpadové hospodářství vynaložené městem v jednotlivých letech ve vhodné struktuře. 8. Ekonomické zhodnocení smluvních vztahů města s jeho partnery v odpadovém hospodářství. 9. Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady v zájmovém území ve vztahu k požadavkům stanoveným v zákoně o odpadech, resp., k cílům definovaným závaznou častí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.

3 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 3 / Ekonomické vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady v zájmovém území. 11. Provozovaná zařízení k nakládání s odpadem na území města - jejich základní popis, zhodnocení potřeby jejích rozvoje či útlumu vzhledem k potřebám města. Návrhová část (Studie N) Návrhová část vychází ze skutečností zjištěných v rámci Analytické části a formuluje opatření a doporučení vedoucí ke zlepšení (optimalizaci) současného stavu. 1. Prognóza vývoje produkce jednotlivých druhů odpadů na území města. 2. Návrh cílů pro optimalizaci odpadového hospodářství města včetně stanovení jejich časového rámce. 3. Návrh opatření nezbytných pro dosažení jednotlivých cílů. 4. Zhodnocení potřeby realizace městské kompostárny s ohledem na stávající a budoucí legislativní úpravu nakládám s BRO na území města, popř. Zhodnocení možnosti odvozu svozovou firmou do jiného zařízení, které nakládá s BRO v rozumné dojezdové vzdálenosti a cenové výhodnosti. 5. Doporučení realizace konkrétních kroků směřujících ke zlepšení výtěžnosti podílu tříděného odpadu na území města (jestliže provedená analýza potvrdí nutnost realizace takových kroků). Tyto kroky budou především směrovány na motivování a osvětu občanů v rámci separace. 6. Doporučení změn organizace odpadového hospodářství města s ohledem na: ekonomiku jeho provozu, stávající a budoucí legislativní požadavky v oblasti odpadového hospodářství (připravovaný nový zákon o odpadech), připravované záměry nakládání s odpady na krajské úrovni a možnost zapojení města do těchto záměrů v blízké budoucnosti (např. možnost výstavby regionální spalovny komunálního odpadu).

4 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 4 / POUŽÍVANÉ ZKRATKY ADR AOS BaA BD BOZP BRO CRR ČIŽP ČSÚ ČIŽP, OI ELPNO FO HZS hm. ILNO ISOH ISPOP KHS KO KS KÚ LZPP MF MěÚN MN MP MPO MVO MŽP NK NO O OdpZ OPŽP OEEZ ObH OH OOPP ORP OSM OŽP PHM PKO Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Autorizovaná obalová společnost Baterie a akumulátory Bytový dům Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Biologicky rozložitelný odpad Centrum pro regionální rozvoj ČR Česká inspekce životního prostředí Český statistický úřad Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Evidenční list přepravy nebezpečných odpadů Finanční odbor MěÚ Neratovice Hasičský záchranný sbor Hmotnost; ( % hm. = procento hmotnosti) Identifikační list nebezpečného odpadu Informační systém odpadového hospodářství MŽP Informační systém plnění ohlašovacích povinností Krajská hygienická stanice Komunální odpad Kolektivní systém Krajský úřad Lékařská závodní preventivní péče Ministerstvo financí ČR Městský úřad Neratovice Město Neratovice Městská policie Ministerstvo průmyslu a obchodu Materiálově využitelné odpady z KO Ministerstvo životního prostředí ČR Nápojové kartony (kompozitní obaly) Nebezpečný odpad (odpad kategorie N ) Ostatní odpad (odpad kategorie O ) Zákon o odpadech Operační program životní prostředí Odpadní elektrická a elektronická zařízení Oběhové hospodářství Odpadové hospodářství Osobní ochranné pracovní pomůcky Obec s rozšířenou působností Odbor správy majetku MěÚ Neratovice Odbor životního prostředí MěÚ Neratovice Pohonné hmoty Poplatek za komunální odpad

5 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 5 / 95 POH RD SČK SN SD SLDB SO SP SWOT TZS ÚP VISOH VOK Plán odpadového hospodářství Rodinný dům Středočeský kraj Sběrná nádoba Sběrný dvůr Sčítání lidu, domů a bytů Správní obvod Strategický plán Univerzální analytická technika, hodnotící silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Technické zabezpečení skládek Územní plán Veřejný informační systém odpadového hospodářství MŽP Velkoobjemový kontejner

6 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 6 / POUŽÍVANÉ LEGISLATIVNÍ ZKRATKY Seznam relevantních právních předpisů ČR. SČK a OZV města Neratovice Použitá Název předpisu legislativní zkratka zákon o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých odpadech dalších zákonů, v platném znění Zákon o obalech Zákon č. 477/2001 Sb., zákon o obalech, v platném znění ZMP Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Zákon o léčivech Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech Katalog odpadů Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění Vyhláška o Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání podrobnostech s odpady, v platném znění nakládání s odpady Vyhláška o Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění třídění KO odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Vyhláška o ukládání odpadů na skládky POH ČR npoh ČR Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění Nařízení vlády č.197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období POH SČK Obecně závazná vyhláška (středočeského kraje) č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část POH SK, ve znění pozdějších změn Vyhláška o poplatku za KO Vyhláška o odpadech Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 5/2012 o místních poplatcích, v platném znění (oddíl V. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) Obecně závazná vyhláška města Neratovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Neratovice

7 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 7 / 95 Obsah: 0.1 POUŽÍVANÉ ZKRATKY POUŽÍVANÉ LEGISLATIVNÍ ZKRATKY... 6 STUDIE A ANALYTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ MĚSTA NERATOVICE MNOŽSTVÍ A DRUHY PRODUKOVANÝCH ODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S PRODUKOVANÝMI ODPADY Směsný komunální odpad Využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony a textil) Biologicky rozložitelné odpady Objemný odpad Nebezpečné odpady (NO) Stavební odpady Výrobky s ukončenou životností VYHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH MÍST KO Využitelné složky KO Sběr Objemného odpadu - VOK STABILNÍ MÍSTA SBĚRU KO SWOT ANALÝZA ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S KO NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S KO Poplatek za KO SOULAD NAKLÁDÁNÍ S KO SE SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY Soulad systému nakládání s KO se zákonem o odpadech soulad s hierarchií nakládání s odpady obecné povinnosti při předcházení vzniku odpadů povinnosti původce KO speciální povinnosti obcí jako původce KO problematika poplatku za KO problematika evidencí a ohlašování KO a POH Soulad systému nakládání s KO s vyhláškou o třídění v obcích Soulad systému nakládání s KO s POH SČK (stávajícímu) Soulad systému nakládání s KO s npoh ČR INFRASTRUKTURA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM (mimo systém realizovaný městem Neratovice) STUDIE N NÁVRHOVÁ ČÁST... 77

8 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 8 / PROGNÓZA VÝVOJE PRODUKCE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ÚZEMÍ MĚSTA NERATOVICE NÁVRH CÍLŮ PRO OPTIMALIZACI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VČETNĚ STANOVENÍ JEJICH ČASOVÉHO RÁMCE NÁVRH OPATŘENÍ NEZBYTNÝCH PRO DOSAŽENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ ZHODNOCENÍ POTŘEBY REALIZACE MĚSTSKÉ KOMPOSTÁRNY DOPORUČENÍ REALIZACE KONKRÉTNÍCH KROKŮ SMĚŘUJÍCÍCH KE ZLEPŠENÍ VÝTĚŽNOSTI PODÍLU TŘÍDĚNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ MĚSTA DOPORUČENÍ ZMĚN ORGANIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA Porovnání údajů o odpadovém hospodářství s městy Mělník a Kralupy nad Vltavou 87 Přílohy STUDIE: Seznam Tabulek Seznam Grafů Seznam Obrázků... 95

9 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 9 / 95 STUDIE A ANALYTICKÁ ČÁST 1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ MĚSTA NERATOVICE Město Neratovice leží ve Středočeském kraji severně od hlavního města Prahy a spadá do okresu Mělník. Území města Neratovice tvoří pět katastrálních území: Byškovice, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy u Neratovic a Neratovice (obr. 1). Plocha města je 2001 ha a žije zde přes 16 tisíc obyvatel. Obr. 1 Katastrální území Města Neratovice Zdroj: Geoportál K je město Neratovice s počtem obyvatel 82. nejlidnatějším sídlem v ČR a v rámci SČK je město Neratovice dle počtu obyvatel na 12. pořadí. Průměrný věk obyvatel (ČSÚ 2012) byl v roce ,2 let, přičemž podíl osob pod 15 let byl 15,2 % a podíl osob starších 65 let 13,6 % celkové populace Neratovic. Dlouhodobý demografický vývoj počtu obyvatel města (dle sčítání lidu) je patrný z grafu 1. Podle průběžných statistik ČSÚ dosáhl počet obyvatel maxima v roce 1989 (17 942).

10 Počet obyvatel Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 10 / 95 Obec s pověřeným obecním úřadem: Tab. 1 - Město Neratovice - souhrnné informace Město Neratovice Status: Město Typ sídla: Obec s rozšířenou působností ZUJ (kód obce): NUTS5: CZ LAU 1 (NUTS 4): CZ0206 Mělník NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj NUTS2: CZ02 - Střední Čechy Neratovice Obec s rozšířenou působností: Neratovice Katastrální plocha (ha): Počet bydlících obyvatel k : Nadmořská výška (m n. m.): 162 Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 14 31' 3'' E, 50 15' 33'' N První písemná zpráva (rok): Zdroj: CRR ČR Graf 1 Vývoj počtu obyvatel města Neratovice dle sčítání lidu počet obyvatel Zdroj: ČSÚ 2012 Významným geomorfologickým prvkem je řeka Labe, protékající městem Neratovice, ovlivňujícím dostupnost služeb (v pravobřežní části města) pro obyvatele k.ú. Mlékojedy.

11 Počet obyvatel Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 11 / 95 Dominantním odvětvím je v Neratovicích chemický průmysl, k jehož velkému rozmachu došlo po 2. světové válce, kdy byl založen nejvýznamnější podnik SPOLANA a.s. v Neratovicích. Pro hodnocené období byl vypočten průměrný počet obyvatel v jednotlivých rocích (graf 2). Průměrný počet obyvatel je stanoven z hodnot počtu obyvatel k příslušného roku a počtu obyvatel k 1.1. roku následujícího. Uvedený graf současně uvádí i změnu počtu obyvatel k 1.1. následujícího roku. Graf 2 Průměrný počet obyvatel v hodnoceném období průměrný počet obyvatel meziroční změna počtu obyvatel (*10) Pro systém sběru a svozu KO je velmi důležitý parametr počtu obyvatel a jejich distribuce v území, tedy hustota obyvatelstva, která záleží na charakteru převládající zástavby v dané části území a míře jejího obydlení. Vyšší hustota obyvatel je dosahována v zástavbě bytových domů (zejména v zástavbě panelových domů), naopak nejnižší hustota obyvatelstva je dosahována v zástavbě rodinných domů na velkých pozemcích. Na území města Neratovice je zastoupena bytová zástavba charakteru panelových domů až po rozvolněnou zástavbu rodinných domů. Středočeský kraj - domovní fond K bylo ve Středočeském kraji (dle ČSÚ) sečteno celkem 352 tisíc domů určených k bydlení, což bylo nejvíc ze všech krajů republiky. V počtu domů určených k bydlení jsou zahrnuty např. rodinné a bytové domy, penziony pro seniory apod., dále jsou zde budovy, které slouží primárně k jiným účelům, ale je v nich minimálně jeden byt (např. škola s bytem), nebo budovy, v nichž jsou hlášeny osoby k trvalému pobytu (např. obecní úřady s ohlašovnou pobytu). Přibližně každý šestý dům v ČR se v roce 2011 nacházel ve Středočeském kraji. Během dvaceti let se domovní fond navýšil o 64 tisíc domů, tedy o 22 %. V průběhu 90. let došlo k nárůstu o 7 %, po roce 2001 pak přibylo dalších 15 % domů. Z celkového domovního fondu Středočeského kraje bylo trvale obydleno 279 tisíc domů (79 %).

12 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 12 / 95 Domovní a bytový fond ORP Neratovice a města Neratovice Na území ORP bylo při posledním SLDB zjištěno obydlených domů (84 %). V uvedeném počtu byly zastoupeny z 91 % obydlené rodinné domy (5 097) a z 9 % pak domy bytové (408). Z hlediska vlastnictví domů jsou logicky, při dané struktuře domovního fondu, převládající vlastníci fyzické osoby (90 %), bytová družstva, společenství vlastníků a kombinace vlastníků představuje 8,5 % a veřejná sféra je zastoupena pouze 1,5 % na domovním fondu. Počet obydlených domů ve městě Neratovice činil 30 % z celkového počtu obydlených bytů v obvodu ORP. Tab. 2 - Domy ve středočeském kraji a v ORP Neratovice (ČSÚ 2013, SLDB 2011) Dalším podstatným parametrem je počet obydlených bytů v obydlených domech. Z dat ČSÚ vyplývá, že 44 % bytů je ve vlastním domě (zejména v rodinných domech) a 56 % pak v domech s jinou formou vlastnictví (převážně se jedná o domy bytové). Město Neratovice se na bytovém fondu v ORP podílelo 60 %, což svědčí pro vyšší zastoupení bytových domů. Tab. 3 Byty ve středočeském kraji a v ORP Neratovice (ČSÚ 2013, SLDB 2011) Z hlediska způsobu vytápění bylo v roce 2011 téměř 38 % vytápěno CZT, 33 % bylo vytápěno lokálně plynem a dalších 10 % bytů bylo vytápěno lokálně elektřinou. Podíl bytů vytápěných bez vzniku popela činil 81 %. Vytápění na tuhá paliva bylo pouze v 19 % bytů. S ohledem na strukturu bytového fondu by měly být údaje pro město Neratovice ještě příznivější. Tab. 4 Byty dle způsobu vytápění ve středočeském kraji a v ORP Neratovice (ČSÚ 2013, SLDB 2011) Počet obyvatel na jeden byt

13 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 13 / 95 Údaje pro ČR uvádí, že na 1 obydlený byt připadalo v průměru 2,47 obvykle bydlících osob. Průměrný počet obvykle bydlících osob na 1 obydlený byt v rodinných domech byl 2,8 a v bytových domech 2,21. Pro město Neratovice bylo uvedeno celkem 1680 obydlených domů a obydlených bytů, v nichž žilo osob. To představuje 2,67 obyvatel na jeden byt. Graf 3 Průměrné zastoupení bytového fondu v ČR (ČSÚ, SLDB 2011) Struktura bytového fondu v ČR (ČSÚ - SLDB 2011) 1% 14% 47% 38% obydlené byty v bytových domech obydlené byty v ostatních budovách obydlené byty v rodinných domech neobydlené byty Zdroj: ČSÚ, zpracovatel Pro města s počtem obyvatel tis. byly v ČR zastoupeny byty v RD 32 % z obydlených bytů, zatímco obydlených bytů v bytových domech bylo 68 % (ČSÚ, SLDB 2011). Při tomto členění a při průměrném počtu obyvatel na jeden byt 2,67 by mělo být ve městě Neratovice bytů v RD a bytů v BD. Tedy cca obyvatel by mělo užívat byt v RD a cca obyvatel by mělo užívat byt v bytovém domě.

14 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 14 / 95 Město Neratovice jako obec s rozšířenou působností má vymezený správní obvod - území obcí: Čakovičky, Chlumín, Kojetice, Kostelec nad Labem, Libiš, Nedomice, Neratovice, Obříství, Ovčáry, Tišice, Všetaty, Zálezlice (obr. 2). Povrch SO ORP je nížinatý, je součástí Středočeské tabule. Obvod vyniká třetím nejvyšším podílem zemědělské půdy, druhým nejnižším podílem lesní půdy a největším podílem vodních ploch v rámci SČK. Obr. 2 - Správní obvod ORP Neratovice Správní obvod ORP Neratovice ve vztahu ke SČK Správní obvody obcí v ORP Neratovice Správní obvod ORP Neratovice ve vztahu k ČR

15 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 15 / MNOŽSTVÍ A DRUHY PRODUKOVANÝCH ODPADŮ Produkce odpadů, jichž je Město Neratovice původcem, je uvedena v tab. 5 a následujících. Data tvoří údaje z hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi v uvedených letech v systému ISPOP. Tab. 5 - Produkce odpadů města Neratovice v letech (t/rok) Skupina odpadu Kód odpadu Kat. Název odpadu O Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Kompozitní obaly O Skleněné obaly N N O Pneumatiky O Cihly Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 110,5 117, ,4 92, ,2 4,6 6 73,4 71,3 121,1 7,2 1,7 1,2 0,8 23,2 18,5 2,89 99,5 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem ,5 276,6 69, O O Dřevo 59 16, O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem ,2 4,32 Zemina a kamení neuvedené pod číslem O N Izolační materiál s obsahem azbestu O N Stavební materiály obsahující azbest O O Oděvy 15,2 16 5,4 5,7 31,4 10,39 Izolační materiály neuvedené pod čísly a ,2 11 0,4 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a ,8 0, N Kyseliny 0,2 0, N Zásady 0, N Fotochemikálie 0,1 0, N Pesticidy 0,1 0,1 0, N Olej a tuk neuvedený pod číslem ,5 0,6 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Uliční smetky O Objemný odpad O Komunální odpady jinak blíže neurčené 2,8 8,4 64,3 254, ,5 4438,5 110,4 62,6 91,7 2721,3 1918,4 1484,4 248,1 Celkem 8146,0 7470,6 6786,5

16 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 16 / 95 Poznámka k tab. 5 - V rámci analýzy je nutné upozornit, že celkové výsledky nakládání s odpady jsou částečně ovlivněny skutečností, že bioodpady byly do roku 2012 zcela, od roku 2013 pak částečně, vykazovány dodavatelem služby, mimo evidenci odpadů města Neratovice. V evidenci města se tak objevují až od roku Jejich zahrnutí do evidence města proto částečně zkresluje dosažené výsledky v trendu snižování množství odpadů města Neratovice. Pokud eliminujeme vliv tohoto druhu odpadu, pak v daném období došlo ke snížení produkce odpadů města Neratovice o 20 % hm. Vliv bioodpadů nově zahrnovaných do evidence odpadů města snižuje tuto hodnotu o 3 % hm na 17 % hm. Z tabulky 5 je zřejmé, že celkové množství produkovaných odpadů meziročně klesalo a to o cca 9 % hmotnostních. Ne všechny odpady uvedené v hlášení města jdou k tíži rozpočtu (např. textil, papír, stavební odpady). Výjimkou byly odpady využitelné (papír, sklo, plasty, NK a BRO), jejichž množství naopak stoupalo. Tento trend dokládá, že třídění využitelných odpadů se podílí na rychlejším snižování celkového množství odpadů, zejména směsného odpadu. Nárůst vytříděných využitelných odpadů (papír, sklo, plasty, NK) představuje téměř polovinu (49 %) hmotnosti úbytku směsného komunálního odpadu mezi roky 2012 a Vytříděné nebezpečné odpady se na celkovém úbytku SKO podílely dalšími téměř 12 %. Třídění odpadů se tedy podílelo na celkovém úbytku SKO z více než 60 %. Jiné faktory snižování hmotnosti SKO se podíleli zbývajícími 40 %. Jedná se o změněné vzorce chování občanů jako spotřebitelů (omezování množství obalových odpadů donášených společně se zbožím do domácností, využívání zpětných odběrů zejména drobných elektrozařízení, zpoplatnění odnosných tašek, změny způsobů vytápění atd.). V rámci ČR je ze strany MŽP prognóza průběžného snižování množství SKO (jedná se o SKO pouze z obcí) do roku 2024 o 0,16 mil. tun SKO, což znamená celkový pokles o 7,2 % hm. (meziroční lineární pokles je prognózován v úrovni 0,7 % hm.). Pro srovnání uvádíme dosažený průměrný meziroční pokles SKO v rámci odpadového hospodářství města Neratovice, který činí 1,9 % hm. To je hodnota 2,7 krát vyšší než prognózovaný vývoj. Tento pozitivní výsledek byl dosažen zejména díky výraznému posílení služeb pro třídění odpadů v letech Celkové zastoupení skupin odpadů je uvedeno v tab. 6, která uvádí i podíl skupiny odpadů na celkové hmotnosti KO v daném roce. Tab. 6 Výskyt odpadů dle skupin (dle katalogu odpadů) Rok Skupina Hmotnost Podíl Hmotnost Podíl Hmotnost odpadů (t) (%) (t) (%) (t) podíl (%) 15 obalové odpady 290,70 3,57 288,30 3,86 371,30 5,47 16 odpady specifické 23,20 0,28 18,50 0,25 2,89 0,04 17 stavební odpady 384,90 4,73 352,30 4,72 132,21 1,95 20 komunální odpady 7447,20 91, ,50 91, ,10 92,54 Celkem 8146, , ,50 -

17 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 17 / 95 Tab. 7 odpady kategorie O Kód odpadu Kat. Název odpadu O Papírové a lepenkové obaly 110,5 117, O O Plastové obaly Kompozitní obaly Skleněné obaly 95,4 92, ,2 4, O 73,4 71,3 121, O Pneumatiky 23,2 18,5 2, O Cihly 99,5 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O 193,5 276,6 69, O Dřevo 59 16, O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem ,2 4, O Zemina a kamení neuvedené pod číslem ,2 16 5, O Izolační materiály neuvedené pod čísly a ,2 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod O čísly , a , O Oděvy 0, O Biologicky rozložitelný odpad 64,3 254, O O O O Směsný komunální odpad Uliční smetky Objemný odpad Komunální odpady jinak blíže neurčené ,5 4438,5 110,4 62,6 91,7 2721,3 1918,4 1484,4 248,1 CELKEM 8121,6 7432,8 6765,61 Zdroj: MěÚN, zpracovatel Tab. 8 odpady kategorie N Kód odpadu Kat. Název odpadu N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 7,2 1,7 1,2 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 0, N Izolační materiál s obsahem azbestu 5,7 31,4 10, N Stavební materiály obsahující azbest 11 0, N Kyseliny 0,2 0, N Zásady 0, N Fotochemikálie 0,1 0, N Pesticidy 0,1 0,1 0, N N Olej a tuk neuvedený pod číslem Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 0,5 0,6 2,8 8,4 CELKEM NO 24,4 37,8 20,89 Zdroj: MěÚN, zpracovatel

18 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 18 / 95 Samostatně jsou v tabulce 7 uvedeny odpady, jejichž původcem je město Neratovice, které jsou kategorie ostatní. Naopak v tabulce 8 jsou samostatně uvedeny nebezpečné odpady. Graficky jsou celkové hodnoty tabulky 7 a 8 znázorněny v grafu 4. Graf 4 Produkce odpadů kategorie O a N Porovnání produkce odpadů kategorie O a N (logaritmické měřítko) produkce KO (t/r) ostatní nebezpečné Zdroj: zpracovatel Tab. 9 Podíl odpadů O a N na celkové produkci KO (% hm.) Odpady kategorie: Ostatní (O) 0,997 0,995 0,997 Nebezpečné (N) 0,003 0,005 0,003 Zdroj: zpracovatel Podíl NO v produkci komunálních odpadů se pohybuje v rozmezí 0,3 0,5 % hm. Tyto nižší hodnoty jsou zřejmě důsledkem možnosti odevzdávat nebezpečné odpady pouze na sběrném dvoře (s výjimkou léčiv, které je možné odevzdávat ve dvou lékárnách a baterií, které mohou obyvatelé odevzdávat v rámci zpětného odběru přenosných baterií ve dvou budovách MěÚ). Hmotnostní podíl NO v KO průběžně klesá. Zatímco v roce 2005 dle údajů SMO 1 činil 1,10 % hm., v roce 2009 již 0,4 % hm. z KO. Z hlediska produkce NO z domácností se dle UK 2 NO vyskytují 0,56 % hm. v sídlištní zástavbě a 0,32 % hm. v příměstské zástavbě (RD). Produkce NO je v různých odvětvích rozdílná. Porovnání celkové produkce odpadů, stavebních odpadů, odpadů z obcí a živnostenských odpadů je zpracován graf 5. 1 Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, SMO ČR a AK ČR (2007,2011) 2 Benešová, L. a kol.: Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání, projekt VaV MŽP SP2f , Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha, 2010

19 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 19 / 95 Graf 5 Produkce nebezpečných a ostatních odpadů ve vybraných skupinách odpadů v ČR v roce Příklady produkce odpadů kategorie O a N v ČR (ČSÚ) NEBEZPEČNÉ OSTATNÍ CELKEM 0 CELKOVÁ PRODUKCE ODPADŮ ZE STAVEBNICTVÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY ŽIVNOSTENSKÉ ODPADY Zdroj: ČSÚ, zpracovatel Podíl NO ve všech odpadech, vznikajících v ČR, je cca 5 % hm., v případě stavebních a komunálních odpadů tvoří nebezpečné odpady 1,5 % hm. Výrazně nižší produkce nebezpečných odpadů je zjištěna v rámci živnostenských odpadů - 0,3 % hm. Vyšší hodnoty zjištěné ČSÚ jsou dané jinou metodikou zjišťování než má rezortní statistika MŽP (prostřednictvím ISPOP). Pro porovnatelnost výsledků systému nakládání s KO v Neratovicích byly vypočteny měrné produkce komoditních skupin KO v jednotlivých rocích tab. 10. Měrná produkce odpadů udává přepočet celkového množství určitého odpadu za rok na jednoho průměrného obyvatele. Tento údaj nezohledňuje reálnou měrnou produkci na fyzickou osobu, neboť nemůže zahrnout vliv skutečnosti, že osoba je k trvalému pobytu hlášena v jiné obci, ale ve skutečnosti žije v Neratovicích. Na druhou stranu nemůže zahrnout ani skutečnost, že osoba je hlášena k pobytu v Neratovicích, ale ve skutečnosti žije a produkuje odpady v jiné obci. Měrná produkce odpadů ale umožňuje posoudit, zda ke změnám v celkové produkci odpadů nedochází pouze vlivem migrace či přirozených změn v počtu obyvatel. I přes tyto nepřesnosti je měrná produkce odpadů signifikantní hodnotou při hodnocení systému nakládání s odpady.

20 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 20 / 95 Tab Měrná produkce složek KO (kg/obyv. a rok) Komoditní skupiny odpadů Využitelné odpady 17,2 17,5 30,8 Stavební odpady 22,4 19,6 7,5 Biologicky rozložitelné odpady 0,0 3,9 15,7 Směsné komunální odpady 280,6 276,4 273,3 Objemný odpad 165,5 117,4 91,4 Nebezpečné odpady 1,5 2,3 1,3 Zdroj: zpracovatel Průměrný počet obyvatel je uveden v grafu 2. V rámci hodnoceného období došlo k úbytku trvale hlášených osob v úrovni 1,2 % (2012 = 100 %). To znamená, že meziročně došlo k poklesu o 0,6 % obyvatel. Pokles celkového množství odpadů v daném období byl téměř 17 % hm., resp. 20 % hm. - dle poznámky k tab. 5. Meziroční pokles pak činí 8,5 % hm., resp. 10 % hm. Je tedy zřejmé, že se na snižující produkci celkového množství nepodílí snižování počtu obyvatel zásadním způsobem. Hodnoty měrné produkce odpadů z tabulky 10 jsou přehledně zobrazeny v následujícím paprskovém grafu č. 5. Graf 6 Grafické znázornění změn v produkci jednotlivých látkových skupin odpadů (logaritmické měřítko) využitelné 1000,0 nebezpečné 100,0 10,0 stavební 1,0 objemný biologicky rozložitelné směsné komunální Zdroj: zpracovatel

21 měrná produkce MVO a BRO kg/ob a rok Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 21 / 95 Z tabulky 10 je zřejmé, že v hodnoceném období zaznamenalo množství odděleně sebraných využitelných odpadů a biologicky rozložitelných odpadů velmi dynamický vývoj a z hodnoty 17,2 kg/obyv. a rok v roce 2012 se zvýšilo na 46,4 kg/obyv. a rok v roce 2014 (2,7 násobný nárůst). Tato skutečnost je přehledně zobrazena v grafu 6. Na uvedeném výsledku se pozitivně projevilo zahrnutí bioodpadů do evidence města ve výši 15,6 Kg/obyv. a rok. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Graf 7 Nárůst měrné produkce využitelných odpadů Zdroj: MěÚN, zpracovatel

22 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 22 / NAKLÁDÁNÍ S PRODUKOVANÝMI ODPADY Město Neratovice upravilo způsob nakládání s komunálními odpady a se stavebními odpady od fyzických osob Obecně závaznou vyhláškou města Neratovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Neratovice. Z čl. 2 odst. 1 uvedené vyhlášky vyplývá pro fyzické osoby povinnost třídit KO na následující druhy odpadů: bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) papír plasty sklo nápojové kartony kovy nebezpečné odpady objemný odpad směsný komunální odpad Charakteristika způsobů sběru odpadů (odvozný / donáškový / dovozný systém) je přehledně zpracována v tab. 12 a popsána v dalším textu. Odvozný systém je založen na sběrných nádobách, které jsou umístěny v nejbližší vzdálenosti bytového či rodinného domu. Osádka svozového vozidla tedy zajíždí ke každému domu, ve kterém bydlí fyzické osoby. Příkladem odpadu s odvozným systémem je směsný komunální odpad. Donáškový systém je založen na vynaložení určitého úsilí na straně obyvatel, kdy sběrné nádoby jsou určeny pro více objektů dohromady. Občan tedy musí odpad donést na sběrné místo. Příkladem je sběr využitelných odpadů (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, kontejnery zpětného odběru elektrozařízení KS ASEKOL). Dovozný systém je užíván v případě stabilní infrastruktury pro nakládání s odpady. Příkladem je sběrný dvůr nebo kompostárna. Tato zařízení jsou určena pro odkládání odpadů s větší hmotností a objemem a proto je odpad dovážen na zařízení většinou vlastním vozidlem uživatele zařízení. Ze zkušeností vyplývá, že akceptace systému je dána dostupností sběrných míst a účinností osvěty. Se snižující se vzdáleností je dosahováno větší účinnosti třídění a čistoty vytříděných odpadů. Se zvyšující vzdáleností ke sběrnému místu naopak klesá ochota ke třídění odpadů (zejména v anonymním prostředí panelové zástavby). Tab. 12 Přehled způsobů třídění a sběru odpadů a zpětného odběru OEEZ a BaA

23 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 23 / 95 Druh odpadu Odvozný systém Donáškový systém Donáškový (dovozný) systém Využitelné odpady papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil x Kontejnery na veřejně přístupných místech Sběrný dvůr Kovy x x Sběrný dvůr Biologicky rozložitelné odpady Sběrné nádoby VOK pro bioodpad x Nebezpečné odpady x x Sběrný dvůr Léky x x Lékárny Stavební odpady x x Sběrný dvůr Objemný odpad Směsný komunální odpad Sběrné nádoby VOK pro objemný odpad Sběrný dvůr Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností - elektrozařízení, baterie a akumulátory x Kontejnery pro sběr OEEZ a baterií Poslední prodejce nebo sběrný dvůr, suché baterie MěÚ Zdroj: MěÚN, zpracovatel Tabulka 13 uvádí výčet používaných sběrných nádob a jejich označení pro jednotlivé druhy odpadů, užívané v systému nakládání s KO v městě Neratovice. Pro stanovení vhodného způsobu nakládání s KO je rozhodující řada faktorů. Mezi ně patří například: průměrné složení KO (graf 7) převládající druh zástavby a hustota obyvatel právní regulace (povinnosti obce, povinnosti obyvatel obce) politika města (čistota, ekologická politika, osvěta, motivace atd.) ekonomická situace a ekonomická motivace (zejména v zástavbě RD) zájem veřejnosti a ekologické povědomí infrastrukturní podmínky pro budování zařízení pro nakládání s odpady a dopravní dostupnost zařízení zájem provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady a města spolupracovat při budování sítě zařízení pro KO

24 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 24 / 95 Tab. 13 Druhy sběrných nádob a jejich označení Název odpadu Barva sběrné nádoby Velikost sběrné nádoby Poznámka Papír a lepenka modrá l Sklo zelená l sklo bez rozlišení barev Plasty žlutá l Nápojové kartony oranžová l Textil neurčena neurčena Biologicky rozložitelný odpad Objemný odpad hnědá bez barevného označení bez barevného označení Nebezpečný odpad neurčeno Směsný komunální odpad Zpětný odběr OEEZ a BaA černá (antracitová) bez barevného označení červená 120 l, 240 l 7 mᶾ 7 mᶾ nespecifikováno plastové sběrné nádoby (min. oranžové víko) označení kontejnerů textem velkoobjemový kontejner velkoobjemový kontejner předání obsluze sběrného dvora 120 l, 240 l, l plastové sběrné nádoby 50 l, 110 l, l kovové sběrné nádoby l Zpětný odběr je řešen mimo evidenci odpadů Zdroj: MěÚN, zpracovatel Podle grafu 8 tvoří SKO 56,5 % hmotnosti z celkového látkového toku KO, objemné odpady jej následují s výskytem 9,2 % hmotnosti. Využitelné složky (MVO) a BRO tvoří až 28 % složení z hlediska hmotnosti složek KO (přehled materiálově využitelných složek KO uvádí tab. 14).

25 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 25 / 95 Graf 8 - Průměrné složení KO ČR (MŽP 2012) 1,7% 0,7% 0,2% 2,2% 2,4% 5,8% 8,4% 9,1% 9,2% 0,2% 3,6% SKO Obj. O Papir Kovy BRKO Sklo 56,5% Plasty Ul. smetky Dřevo Textil Jiné Zbytek z KO Zdroj: npoh ČR , MŽP V současné době (zákon č. 229/2014 Sb.) je povinnost obcí zajišťovat oddělený sběr papíru skla plastů kovů biologicky rozložitelných odpadů nebezpečných odpadů Pro tento oddělený sběr není obcím stanovena minimální výtěžnost, ale ČR bude povinna zajistit splnění cíle Rámcové směrnice o odpadech č. 98/2008/EU, čl. 11 odst. 2 písm. a) 3. Proto cíl Rámcové směrnice je zapracován v npoh ČR. Pro obce 3 zvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír kov, plast a sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností;

26 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 26 / 95 ve středočeském kraji budou cíle npoh ČR závazné, až po nabytí účinnosti krajské OZV k POH SČK. POH SČK nepochybně převezme cíle a termíny výtěžnosti dle n ČR. Systém nakládání s KO musí řešit bezpečné a kapacitní převzetí směsných odpadů od obyvatel a nabídnout možnosti pro co nejjednodušší způsob předávání využitelných a nebezpečných odpadů od obyvatel. Pokud je systém vhodně nastaven a současně funguje v rámci města efektivní kontrolní činnost, dochází k nárůstu podílu využitelných odpadů od obyvatel při současném snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu. Dobře nastavený systém (včetně sociálně únosného zpoplatnění služeb) pak minimalizuje náklady na likvidaci černých skládek. Tab Materiálově využitelné složky komunálních odpadů (přehled) dle npoh ČR (zahrnuje odpady skupin 15 a 20, které budou použity pro plnění cíle Rámcové směrnice o odpadech) Katalogové číslo Název Papír a lepenka Sklo Plasty Kovy Oděvy Textilní materiály Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Kovové obaly Kompozitní obaly Skleněné obaly Textilní obaly 3.1 Směsný komunální odpad Směsný komunální odpad (SKO) je v rámci města Neratovice sbírán standardním způsobem. Sběrné nádoby o objemu l jsou umístěny u jednotlivých nemovitostí v odvozném systému. Jedná se o nejvýznamnější část odpadového toku. SKO představuje až 65 % hm. (2014) veškerého odpadu města. Frekvence odvozu je závislá na typu zástavby (52x ročně zástavba RD a 104x ročně v případě BD). Těmto četnostem musí být přizpůsoben objem a počet sběrných nádob, aby nedocházelo k jejich přeplňování, resp. k odkládání odpadů mimo sběrné nádoby nebo k odkládání SKO do sběrných nádob odděleného sběru na stejném stanovišti sběrných nádob nebo v jeho blízkosti. Z estetického hlediska i provozního hlediska jsou velmi zdařilé gabionové stanoviště v zástavbě bytových domů, primárně určená pro kontejnery l na směsný odpad.

27 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 27 / 95 Obr. 3 Gabionová stanoviště sběrných nádob Zdroj: Zpracovatel Způsob odstranění SKO je výhradně skládkování. Tento způsob je v současné době preferován většinou obcí, neboť technická infrastruktura pro jiné (dražší) způsoby nakládání s SKO není k dispozici. 3.2 Využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony a textil) Využitelné odpady (papír, sklo, plast a nápojové kartony) jsou shromažďovány do standardních sběrných nádob (kontejnery l), které jsou využívány donáškovým způsobem. Kontejnery na tříděný sběr textilu jsou rovněž využívány v donáškovém systému s tím, že jejich provoz je financován mimo rozpočet města. Sběrná místa jsou rozmístěna zejména v území s vysokou hustotou obyvatel a docházková vzdálenost je většinou nižší než průměr v ČR (dle údajů AOS EKOKOM 4 se jedná o 101 m). Sběrná místa jsou koncipována jako zcela autonomní, určená výhradně pro odkládání MVO. V některých případech jsou doplněna o kontejner pro sběr textilu a oděvů nebo zpětný odběr elektrozařízení. V některých případech jsou integrována sběrná místa MVO i do gabioónových stanovišť. Z hlediska počtu sběrných míst na obyvatele je podstatnou skutečností, že sběrná místa jsou tvořena několika kontejnery pro stejný druh odpadu. Formálně tato skutečnost vyvolává statisticky vyšší počet obyvatel, připadajících na jedno sběrné místo. To může být v kolizi s budoucími cíli POH SČK. Z objektivního hlediska je ale nutno uvažovat i nedostatek vhodných veřejných míst pro vhodné umístění vyššího počtu sběrných míst a současně i již dosaženou malou docházkovou vzdálenost. Rozdělení stávajících sběrných míst na více by proto nemuselo vyvolat výrazný nárůst hmotnosti vytříděných využitelných odpadů. 4 Konference ODPADY a OBCE, 2014, Lukáš Grolmus, Výsledky systému EKO-KOM za rok 2013

28 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 28 / 95 Obr. 4 příklady stanovišť sběrných míst MVO 3.3 Biologicky rozložitelné odpady Biologicky rozložitelné odpady bioodpady vstupují do systému nakládání s odpady města Neratovice třemi látkovými proudy, které jsou logisticky oddělené. Jedná se o: sběr bioodpadů z údržby veřejné zeleně (tráva, listí, větve);

29 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 29 / 95 ke sběru jsou využívány VOK mobilní sběr bioodpadů prostřednictvím pravidelně přistavovaných VOK na určených stanovištích dle harmonogramu. Tato forma sběru je organizována městem společně s mobilním sběrem objemného odpadu. U přistavených VOK pro BRO je přítomen zaměstnanec dodavatele služby, který organizuje ukládání odpadu a současně zajišťuje, aby službu využívali výhradně obyvatelé města. odvozný systém sběru bioodpadů z domácností v RD (v provozu od r. 2015) prostřednictvím plastových sběrných nádob, určených výhradně ke sběru bioodpadů z údržby soukromé zeleně. Tyto odpady jsou doprovázeny i určitým množstvím odpadu z potravin. Pro další využití (kompostování) je nezbytná čistota odpadu, která je v případě odvozného systému většinou splněna. První dva látkové proudy jsou objektivně vznikající odpady. Naproti tomu odvozný systém sběru bioodpadů z domácností generuje nové odpady obr. 5 (v rozsahu % hm. (nové) celkové produkce bioodpadu z domácností), které před jeho zavedením nebyly součástí SKO. Jedná se o odpady, které byly před zavedením sběru kompostovány nebo jejich problematiku nebylo nutné vůbec řešit, nebo byly odkládány na černé skládky. V praxi tak množství BRO neuložené do SKO generuje téměř stejné množství BRO, který do doby zavedení nebylo nutné řešit prostřednictvím městského systému nakládání s odpady. Povinnost zavedení odděleného sběru bioodpadu vychází z novely zákona o odpadech (č. 229/2014 Sb.), která změnila 17. Následně byla tato novela zákona o odpadech doplněna o prováděcí vyhlášku (č. 321/2014 Sb.) o třídění KO. Reálná povinnost zavedení alespoň nějaké formy sběru BRO nastala Zavedení povinnosti obcí vyplývá z požadavku na splnění Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, která byla implementována do našeho právního řádu vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

30 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 30 / 95 Obr. 5 Vztah úbytku BRO z SDO a generování BO ze zahrad Produkce BRO kg/ob. nově generovaný BRO 70 kg/ob. Úbytek BRO z SKO Kg/ob. zahradní odpad nově generovaný "zrušené" domácí kompostování, černé skládky zahradní odpad a kuchyňský odpad odkládaný dříve do SKO Zdroj: zpracovatel Obr. 6 sběr bioodpadů z údržby zeleně 3.4 Objemný odpad Pro objemný odpad je zaveden transparentní systém přistavování VOK na předem určená stálá místa a v zavedeném období. V jiných termínech mohou obyvatelé odevzdávat objemný odpad ve sběrném dvoře. Systém sběru objemných odpadů na území města je chráněn proti zneužívání jinými subjekty (např. firmami) přítomností zaměstnance dodavatele. Díky operativní výměně plného VOK za nový je v rámci zavedeného modelu odvezen veškerý odpad od obyvatel. Pokud mají obyvatelé města potřebu řešit své objemné odpady mimo harmonogram přistavování VOK, využívají k odložení SD. Přehled způsobů sběru objemného odpadu: mobilní sběr objemného odpadu prostřednictvím pravidelně přistavovaných VOK na určených stanovištích dle harmonogramu. Tato forma sběru je organizována městem

31 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 31 / 95 společně s mobilním sběrem BRO. U přistavených VOK je přítomen zaměstnanec dodavatele služby, který organizuje ukládání odpadu a současně zajišťuje, aby službu využívali výhradně obyvatelé města. dovozný systém sběru do SD s celoroční funkcí 3.5 Nebezpečné odpady (NO) Systém sběru NO je založen na existenci 3 stabilních sběrných míst na území města. Omezený sortiment (prošlé léky) je možné odevzdávat ve dvou lékárnách (nejsou zahrnuty do evidence odpadů z města), všechny NO je možné odevzdávat ve sběrném dvoře. Obecně lze konstatovat, že v KO je cca až 0,4 % hm NO. 3.6 Stavební odpady Zavedený způsob odevzdávání stavebních odpadů v SD je standardní a dostatečný, rovněž i zpoplatnění možnosti odložení stavebních odpadů ve SD je standardním řešením. Ze sníženého množství stavebních odpadů v hodnoceném období (3 násobný úbytek viz tab. 5 a 7) je možné usuzovat, že se na něm projevili dopady ekonomické krize a omezení svépomocných rekonstrukcí a současně i realizace stavebních prací a úprav prostřednictvím dodavatelských firem, které následně řeší vzniklé odpady sami jako původci odpadů. 3.7 Výrobky s ukončenou životností Výrobky s ukončenou životností, u nichž je zaveden zpětný odběr, umožňují snižovat množství KO (nestanou se odpadem) a současně mohou být zdrojem příjmů města, pokud jsou zřízena místa zpětného odběru v rámci sběrných dvorů. Tato místa jsou zřízena i ve SD pro občany města Neratovice. Výhodou je, že OEEZ odevzdané občany jiných obcí se pro případ odměny za provoz místa zpětného odběru zahrnují do odměny obce, která je provozovatelem. Obr. 7 sběrná místa OEEZ ve SD

32 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 32 / 95 Mimo možnost odložení OEEZ a BaA ve SD Neratovice, mohou obyvatelé využívat i sběrnou síť 10 kovových kontejnerů KS Asekol, který zajišťuje i jejich obsluhu. Tyto kontejnery jsou umístěny v Neratovicích od roku Obr. 8 Kontejnery zpětného odběru OEEZ a BaA Zdroj: MěÚN Obr. 9 Lokalizace kontejnerů zpětného odběru OEEZ a BaA (ks ASEKOL) Zdroj: KS ASEKOL

33 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 33 / VYHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH MÍST KO 4.1 Využitelné složky KO AOS EKOKOM, a.s. udává, že v roce 2008 činila průměrná docházková vzdálenost m, v roce 2013 se snížila průměrná docházková vzdálenost m. Je logické, že docházková vzdálenost je funkcí hustoty obyvatel, tedy typu zástavby. V zástavbě sídlištní je docházková vzdálenost kratší, než v zástavbě rodinných domů, pokud mají sběrná místa sloužit stejnému počtu obyvatel. V takovém případě je vhodnější vysokou hustotu sběrné sítě nahradit četností odvozu. Stanoviště sběrných míst Na území města bylo v roce 2014 provozováno 53 stanovišť odděleného sběru (54 včetně SD). Na jedno hnízdo tak připadá 306 osob. Průměrná obsazenost kontejnery na jednom sběrném místě je zřejmá z grafu 9. Přitom 8 sběrných míst není určeno ke sběru všech komodit, plnohodnotných sběrných míst bylo 45. V přehledu nejsou uvedeny kontejnery pro sběr textilu, které město přímo neprovozuje (s výjimkou 1 kontejneru smluvní svozové společnosti), ani kontejnery pro zpětný odběr OEEZ a BaA (jedná se o zpětný odběr výrobků s ukončenou životností, nikoli odpadů). Graf 9 Průměrný (přepočtený) počet sběrných nádob na 1 sběrné místo (stav k ) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 plasty papír sklo tetrapak TEXTIL Tab. 15 Přehled sběrných míst využitelných odpadů 5 Sborník Odpady a obce, 2009, EKOKOM 6 Sborník Odpady a obce, 2014, EKOKOM

34 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 34 / 95 č. stanoviš tě MěÚN číslo v obr. 10 Stanoviště separovaných odpadů Neratovice ( ) PLASTY SKLO PAPÍR NK TEXTIL 1 20 Ul.K.H.Máchy a Erbenova Nerudova atriové domy za Byškovická před prodejnou Byškovice za aut.zastávkou Korycany u prodejny Jahodová Na Výsluní u 8.MŠ Na Výsluní u č Na Výsluní u č Kojetická mezi věžáky Kojetická poliklinika Dr.E.Beneše u č Dr.E.Beneše u č Dr.E.Beneše u č Dr.E.Beneše u č.893 (box 17) Dr.E.Beneše u č.1185 (box 14) Dr.E.Beneše u č.1177 (box 15) Skalka kolotoč nad čp a 28 Skalka kolotoč nad č.p října trafostanice za čp Za Obchody - Malé "U" u č Čtvercová u čp Bří Čapků Náměstí za blokem Náměstí za blokem Bezručova u čp Za jednotou u čp Za Jednotou V Pískách Dvořákova (na rohu v lesíku) Masarykova 65 (park u fotbal.hřiště) B.Pirunčíkové za podjezdem kuželky Mládežnická, věžáky Lobkovice - ul. K Zámku Mlékojedy u samoobsluhy MěÚ u boxu 51 čp.970,1 plast jíd.sou Jarošova u čp

35 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 35 / Ruská- za náměstím u boxu 60 čp Alšova u boxu N čp ul. Tyršova (u letního kina) Lobkovice, ul. Nade Mlýnem Byškovice u ZŠ Mlékojedy ul. Borová Kostomlatského sady pod rampou KD č.p litopadu č.p litopadu č.p OSN č.p Kojetická č.p policejní barák Dykova č.p Polní č.p Dobrovského - dětské hřiště Palackého x V Lukách Horňátecká Celkem Zdroj: MěÚN, zpracovatel Na jeden instalovaný kontejner odděleného sběru papíru připadá 186 obyvatel, u skla pak 318 obyvatel, u plastů 219. V případě kompozitních obalů (tetrapak) připadá na jedno sběrné místo téměř 740 obyvatel. Stávající POH SČK uvádí minimální limit 1 sběrné místo na 200 obyvatel při donáškové vzdálenosti do 170 m, nezohledňuje přitom charakter zástavby. S ohledem na charakter zástavby je počet sběrných míst dostatečný (viz obr. 10) Docházková vzdálenost ke sběrným místům Mapa vyhodnocení docházkové vzdálenosti (pro docházkovou vzdálenost 150 m) je uvedena na obr. 11, ze kterého je zřejmé, že město Neratovice je má velmi komfortní systém zejména v sídlištní zástavbě, která slouží pro většinu obyvatel. Zde jsou docházkové vzdálenosti nižší než hodnoty dle AOS EKOKOM (101 m v roce 2014).

36 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 36 / 95 Obr. 10 Situace rozmístění sběrných míst odděleného sběru využitelných odpadů Zdroj: zpracovatel Obr. 11 pokrytí území (teoretická docházková vzdálenost 150 m) Zdroj: zpracovatel

37 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 37 / 95 Tab. 16 Hodnocení systému nakládání s KO v jednotlivých částech města Neratovice Název k. ú. Popis stavu Doporučení Neratovice Velmi dobře pokryté území pro oddělený sběr MVO. V oblasti jsou rovněž lékárny pro sběr léčiv a 10 kontejnerů pro OEEZ a BaA. Dobrá dostupnost SD. Zásadní opatření není nutné realizovat. Lobkovice S ohledem na charakter zástavby není dodržena docházková vzdálenost 170 dle POH SČK. Obyvatelé této části města mohou využívat infrastrukturu v centrální části města. Doplnění sběrných míst tak, aby byla max. docházková vzdálenost 150 m. Byškovice Z hlediska docházkové vzdálenosti je území dobře pokryto na 150 m. Zvážit doplnění stanovišť na docházkovou vzdálenost 150 m s ohledem na dispoziční možnosti veřejného prostranství. Mlékojedy Problematické území z hlediska dostupnosti služeb. Docházková vzdálenost nejvyšší, výrazně přesahující požadavek POH SČK. Nejhůře dostupné služby OH (SD, kontejnery v centrální části města atd.) S ohledem na charakter zástavby doplnit sběrná místa na docházkovou vzdálenost alespoň 200 m. V rámci sběru objemného odpadu a BRO zvážit současný sběr i NO. Korycany S ohledem na charakter a počet obyvatel této části města Neratovice je systém sběru dostatečný. S ohledem na vzdálenost od SD zvážit společný sběr objemného odpadu a BRO i NO. Zdroj: zpracovatel

38 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 38 / 95 Z hlediska pokrytí území je možné konstatovat, že horší pokrytí mají oblasti s nízkou hustotou obyvatel. Zde je ale motivace ke třídění odpadů vyšší než v zástavbě bytové (zejména panelové) a docházková vzdálenost není zásadním limitujícím faktorem. Vyhodnocení sběrné sítě ve vztahu k jednotlivým katastrálním územím města Neratovice uvádí následující tabulka 16. Doporučeny jsou jen mírné úpravy počtu sběrných stanovišť mimo centrální část města Neratovice. Navrhováno je i zvážení realizace sběru NO ve vzdálenějších lokalitách společně se sběrem objemného odpadu a bioodpadu. 4.2 Sběr Objemného odpadu VOK Specifikace míst odděleného sběru objemného odpadu Tab. 17 Místa přistavení VOK (realizace 2 x v roce v dubnu a říjnu). Harmonogram Lokalita Upřesnění 1. sobota v měsíci 2. sobota v měsíci 3. sobota v měsíci Byškovice Lobkovice Mlékojedy ul. Dr. E. Beneše ul. Masarykova ul. kpt. Jaroše Korycany Lobkovice ul. B. Pirunčíkové ul. Školní ul. V Lesíčkách Horňátky garáže za letním kinem Mlékojedy ul. Byškovická ul. Mánesova u statku u Labe začátek kolonky na konci parkoviště u věžových domů u zimního stadionu parkoviště "U staré benziny" náves Kačátka u kuželkárny parčík vedle bývalé knihovny u rybníčku u atriových domů za obchodem dětské hřiště ul. Na Výsluní vedle č. p. 1306

39 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 39 / sobota v měsíci Byškovice u zastávky ul. Čtvercová volná plocha za č. 833 ul. K. H. Máchy ul. J. Š. Baara ul. Kostelecká ul. kpt. Jaroše garáže u vlakové zastávky u hospody Žebrák Organizace přistavení VOK Kontejnery jsou přistavovány vždy v určený termín od 8.00 do hod. Po celou dobu je přítomen pracovník oprávněné osoby (svozové společnosti), který řídí ukládání odpadu, případné přistavení dalších VOK a zajišťuje úklid po skončení akce. Tento systém je ověřen v praxi. Množství odebraného objemného odpadu je závislé na rozsahu služby. Množství objemného odpadu v průběhu hodnoceného období pokleslo na cca polovinu stavu roku STABILNÍ MÍSTA SBĚRU KO Systém nakládání s KO ve městě Neratovice užívá tří stabilních sběrných míst, která mohou obyvatelé užívat v provozní době zařízení. Jedná se o sběrný dvůr na adrese Ke Spolaně 655, Neratovice (bod č. 3 na obr. X), který je základním zařízením a je určen k odkládání veškerého odpadu (s výjimkou SKO) od obyvatel. Doplňkovou funkci plní dvě lékárny, které přijímají od občanů prošlé a nepotřebné léky. Přehled o uvedených zařízeních je uveden v tab. 18 a obr. 12. Tab. 18 adresy stabilních zařízení ke sběru složek KO Zařízení Adresa Bod č. Lékárna Kojetická čp Lékárna J. K. Tyla čp Sběrný dvůr Ke Spolaně Zdroj: MěÚ Neratovice

40 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 40 / 95 V přehledu nejsou uvedena místa pro sběr BaA v budovách MěÚ Neratovice, neboť se nejedná ve smyslu zákona o odpadech o odpady, ale výrobky v rámci zpětného odběru. Obr. 12 Rozmístění stabilních zařízení ke sběru složek KO 5.1 Sběrný dvůr města Neratovice Dislokace SD je v okrajové jižní části průmyslové zástavby. Sběrný dvůr je dobře dopravně přístupný pro většinu obyvatel města. Problematické jsou tři lokality: Mlékojedy, Korycany a Horňátky Dislokace SD je problematická zejména ve vtahu k zástavbě v k.ú. Mlékojedy v důsledku nemožnosti přejezdu řeky Labe ve městě (obr. 15). Dojezdová vzdálenost je proto dána lokalitami nejbližších mostů na severozápadě (trasa přes obec Kly 13,4 km) a jihovýchodě (trasa přes Kostelec nad Labem 16,1 km). Pro pěší je vzdálenost kratší max. 2,5 km). Pěší trasa je pouze teoretická, neboť užívání SD je spojeno s větším množstvím odpadů a potřebou využití vozidla. Vzdálenost z místní části Korycany je po komunikacích min. 5,9 km (obr. 13). Pro obyvatele k.ú. Horňátky je vzdálenost 5,5 km (obr. 14). S ohledem na charakter sídelní oblasti a malý počet obyvatel jsou tyto vzdálenosti přijatelné.

41 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 41 / 95 Obr Vzdálenost místní části Korycany od SD Zdroj: Geoportál, mapy Google Obr. 14 Vzdálenost mezi územím Horňátky a lokalitou SD Zdroj: Geoportál, mapy Google Obr. 15 Vzdálenost mezi částí města Mlékojedy a lokalitou SD Zdroj: Geoportál, mapy Google

42 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 42 / 95 Pro většinu obyvatel města Neratovice pak není vzdušná vzdálenost delší než 1,75 km. Pravděpodobně nejdelší vzdálenost objektu v zástavbě s vysokou hustotou obyvatel je z Kojetické ulice a činí 2,3 km. Uvedené skutečnosti jsou patrné z obr. 15. tato vzdálenost je velmi příznivá pro využívání SD. Pro většinu obyvatel je nutné pro odvoz odpadů na SD použít vozidlo. To je pravděpodobně nejvýznamnější faktor pro možnost využití těchto služeb. Obr Dostupnost SD pro obyvatele Neratovic Sběrný dvůr je provozován smluvně pro město v areálu společnosti 1. Polabská, s. r. o., se sídlem Ke Spolaně 655, Neratovice. Jedná se zařízení dle 14 odst. 1 OdpZ s identifikačním číslem zařízení CZS01114, jehož provoz povolil KÚ SČK. Základní identifikační údaje jsou uvedeny v tab. 19. Přehled odpadů, které je provozovatel zařízení oprávněn přebírat, je uveden v tab. 20. V této tabulce jsou zvýrazněné odpady, jejichž přijetí od občanů města je zajištěno na základě smlouvy města Neratovice a provozovatele SD. Tab. 19 detail zařízení SD Neratovice Zdroj: SČK websouhlasy

43 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 43 / 95 Kód Kategorie Tab. 20 Povolené odpady zařízení CZS01114 Název odpadu O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování N Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky O/N Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem N Jiné motorové, převodové a mazací oleje O Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Kovové obaly O Kompozitní obaly O Směsné obaly O Skleněné obaly N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami O/N Pneumatiky N Olejové filtry N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N Olověné akumulátory N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem ) O Jiné baterie a akumulátory O Beton O Cihly O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O Dřevo N Asfaltové směsi obsahující dehet O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O Zemina a kamení neuvedené pod číslem N Izolační materiál s obsahem azbestu O Izolační materiály neuvedené pod čísly a N Stavební materiály obsahující azbest O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a O Shrabky z česlí O Oděvy O Textilní materiály N Rozpouštědla N Kyseliny N Zásady N Fotochemikálie

44 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 44 / N Pesticidy N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky O Jedlý olej a tuk N Olej a tuk neuvedený pod číslem N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N Detergenty obsahující nebezpečné látky N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a N Dřevo obsahující nebezpečné látky O Biologicky rozložitelný odpad O Jiný biologicky nerozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Odpad z tržišť O Uliční smetky O Objemný odpad Zdroj: SČK - websouhlasy Vyznačené odpady jsou povolené k odložení občany města Neratovice na SD zdarma, při doložení trvalého pobytu občanským průkazem (s výjimkou odpadů stavebních). Provozní doba SD je velmi široká a činí 44 hod/týdně, bez ohledu na roční období. Rozsah provozní doby v pondělí až sobotu uvádí tab. 21. Tab. 21 Provozní doba SD PO ÚT ST ČT PÁ SO hodin hodin hodin hodin hodin hodin Polední přestávka: hodin Na obrázku 16 je fotodokumentace ze sběrného dvora. Není zde zachyceno vybavení sběrného dvora pro realizaci zpětných odběrů, které je uvedeno na obr. 7.

45 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 45 / 95 Nebezpečné odpady Obr. 17 SD Neratovice Nebezpečné odpady Textil, kovy, plasty, sklo Dřevo Objemný odpad Stavební odpad Sběr stavebních odpadů BRO BRO

46 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 46 / Lékárny města Neratovice Prošlé léky je možné v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) předávat provozovatelům lékáren. Jedná se zejména o běžné léky dle katalogu odpadů zařazené (tab. X). Na základě 89 odst. 2 je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv oprávněným osobám, včetně nákladů na jejich odstranění oprávněnými osobami, hradí stát prostřednictvím krajského úřadu. Město Neratovice tak nenese žádné náklady na nakládání s takto odevzdanými léčivy. Tab. 22 Druhy léčiv dle Katalogu odpadů Kat. číslo Název odpadu * Nepoužitelná cytostatika * Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem Zpětný odběr na území města Neratovice Město nenese ani náklady na tzv. zpětný odběr výrobků s ukončenou životností, mezi které patří: o Elektrozařízení (dle dílu 8 OdpZ) o Baterie a akumulátory (dle dílu 3 OdpZ) o Pneumatiky (dle 38, 38a a 38b OdpZ) o Autovraky (dle dílu 7 OdpZ) o Oleje (dle dílu 2 OdpZ) V současné době projednává Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o odpadech (sněmovní tisk 409, senátní tisk 115), který zruší povinnost zpětného odběru u použitých olejů, vzhledem k tomu, že v minulých létech se nebyl téměř využíván (max. 5 % hmotnosti odpadních olejů procházelo režimem zpětného odběru). Nové možnosti pro rozšíření zpětného odběru Například pro elektrozařízení byl zprovozněn na základě zákona č. 184/2014 Sb. ( elektronovela OdpZ) registr míst zpětného odběru, provozovaný v rámci ISOH na stránkách Internetová aplikace Registr míst zpětného odběru elektrozařízení ve smyslu 37s zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech ) poskytuje informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče dle druhu (skupiny a podskupiny OEEZ). Údaje do aplikace jsou vkládány a aktualizovány výrobci (vč. dovozců) elektrozařízení určených k použití v domácnosti, kterým tuto povinnost ukládá zákon o odpadech v 37s, a to s účinností od 1. června MŽP předpokládá rozšíření této aplikace v budoucnu i na baterie a akumulátory a pneumatiky. Město Neratovice může sledovat vývoj počtu míst zpětného odběru v rámci uvedené aplikace a informovat obyvatele o těchto možnostech s cílem eliminovat odkládání (zejména malých OEEZ) do sběrných nádob na směsný odpad, případně na plast.

47 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 47 / SWOT ANALÝZA ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S KO Silné stránky Meziroční pokles množství KO nezávislý na poklesu počtu obyvatel Příznivé ekonomické podmínky systému nakládání s KO (podprůměrné náklady na OH města) SD na území města Rozdělení činností v samostatné a přenesené působnosti v OH v rámci MěÚ Neratovice Vysoká hustota obyvatelstva Rychlé zvýšení výtěžnosti využitelných odpadů (v hodnoceném období) Zpracovaný Strategický plán Příležitosti Zájem vedení města zlepšovat stav nakládání s odpady Potenciál pro zvyšování příjmů za obaly od AOS EKOKOM Potenciál pro zlepšování příjmů za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností nebo pro vyšší vybavení pro sběr OEEZ Nízký věkový průměr obyvatelstva Princip Oběhového hospodářství prosazovaný EK Příprava zákona o výrobcích s ukončenou životností OPŽP Třídění odpadů (textil) prostřednictvím nenákladových systémů sběru (pomáhá snižovat i množství BRO v SKO) Tab. 23 SWOT analýza OH Slabé stránky Vymahatelnost dlužného poplatku za KO (vznikající dluh) Není vedena evidence nákladů k jednotlivým druhům sběru a komoditám Není plně využívána možnost zvyšování odměn a bonusů AOS EKOKOM (optimalizace sběru a svozu MVO) a spolupráce s výkupci odpadů (kovy) Hrozby Nepředvídatelnost práva Neznámý vývoj ekonomických nástrojů řízení (poplatek za skládkování) a MŽP připravované praktické zdražení služeb (pro obce a obyvatele) Urychlená příprava POH SČK s ohledem na dotaci MŽP a jeho velká obecnost Nejasné preference zařízení na úrovni kraje pro nakládání s odpady v budoucnu Regulace skládkování netříděných směsných odpadů Cca 15 % neplatičů poplatku za KO

48 podíl na celkových nákladech (%) náklady (tis. Kč) Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 48 / NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výdaje města na v oblasti nakládání s odpady jsou uvedeny v grafu 10. Jedná se o celkové náklady pro celou oblast nakládání s odpady, včetně odpadů z údržby zeleně, odpadkových košů, likvidace černých skládek atd. Náklady na činnosti, které jsou předmětem této studie. Pro názornost je zpracován graf 11, který znázorňuje podíl nákladů (hodnocených v rámci studie) vůči celkovým nákladům na odpadové hospodářství města Neratovice (v grafu 10). Z grafu 11 je zřejmé, že podíl na celkových nákladech v roce 2012 byl 71 % a během hodnoceného období klesl o 10 % na hodnotu podílu 61%. Graf 10 výdaje města Neratovice v oblasti nakládání s odpady rozpočet výsledek Zdroj: MěÚN Graf 11 Podíl nákladů činností nakládání s KO (dle této studie) na celkových nákladech města na OH = 10 % podíl na celkových nákladech (%) Zdroj: zpracovatel

49 náklady včetně DPH (kč) Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 49 / 95 Vývoj nákladů pro hodnocené součásti odpadového hospodářství ukazuje graf 12. Hodnoty pro bioodpady a nebezpečné odpady jsou ve stejné výši, proto se je pro NO zvolen sloupcový graf, aby bylo možné zobrazit i tyto hodnoty. Z grafu je zřejmé, že náklady na NO a bioodpady jsou téměř konstantní. Směsný odpad vykazuje pokles nákladů. K výraznému snížení došlo v případě objemného odpadu. Jedinou komoditní skupinou s růstem nákladů v roce 2014 jsou využitelné odpady. V roce 2013 došlo k navýšení kapacity sběrných nádob a v letních měsících roku 2014 došlo k navýšení frekvence odvozu na 2x týdně. Právě využitelné odpady jsou zdrojem příjmů města, které snižují celkové náklady na OH města. Graf 13 zobrazuje rostoucí podíl příjmů od AOS EKOKOM, který hradil v roce 2012 téměř třetinu nákladů (29,6 %) a v roce 2014 pokryla úhrada od AOS EKOKOM již 45,5 % nákladů, tedy 1 030,4 tis. Kč. Při analýze bylo zjištěno, že uplatňování tohoto smluvního příjmu od AOS EKOKOM má na straně města ještě rezervy, které jsou popsány v návrzích na zlepšení. Vývoj zvyšování této příjmové složky je znázorněn v grafu 14. Graf 12 Vývoj nákladů na jednotlivé komoditní skupiny v OH města Neratovice nebezpečné odpady směsný odpad objemný odpad využitelné složky bioodpady Zdroj: MěÚN, 1.Polabská s.r.o., zpracovatel

50 příjmy města (Kč) příjmy a náklady Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 50 / 95 Graf 13 Rostoucí podíl příjmů od AOS EKOKOM (snížení nákladů města) na zajištění sběru a využití papíru, skla, plastů a NK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zdroj: MěÚN, zpracovatel Graf 14 Růst příjmů od AOS EKOKOM z tříděného sběru využitelných odpadů Odměny AOS EKOKOM za využitelné odpady náklady čisté EKOKOM EKOKOM Zdroj: MěÚN, zpracovatel K porovnání ekonomiky bylo provedeno srovnání dat města Neratovice s údaji Studie IURMO 7. V případě SKO je průměr v ČR 2606 Kč/t, ve SČK pak činí 2319 Kč/t. Město Neratovice se pohybuje v rozmezí Kč/t, což je velmi blízko středočeské průměrné hodnotě a výrazně nižší hodnota než průměr ČR. Pokud bychom porovnali náklady na jednoho obyvatele v případě 7 IURMO, Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za r. 2013)

51 náklady (Kč/rok) Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 51 / 95 SKO se průměrné náklady pohybují ve výši 580 Kč/ob a rok, průměrná hodnota v Neratovicích je mírně pod hodnotou 649 Kč/ob a rok. To je dáno zejména vyšší měrnou produkcí SKO, která je v průměru 276 Kg/ob. a rok, zatímco průměr ve SČK činí 250 Kg/ob. a rok. Rozdíl tedy činí 26 kg/ob a rok v neprospěch města Neratovice. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že měrná produkce využitelných odpadů je ve městě Neratovice o 13 kg/ob. a rok nižší než je průměr ve SČK, který činí 36,2 Kg/ob. a rok. Je tedy zřejmé, že s rozvojem systému tříděného sběru využitelných odpadů bude stoupat podíl využitelných odpadů (generující příjmy od AOS EKOKOM) a bude se snižovat produkce SKO, s dopadem na nižší výdaje na jeho sběr, svoz a odstranění. Dále je nutné poznamenat, že v případě SKO z obcí dochází ke snižování množství tohoto odpadu. Z poskytnutých podkladů je dokonce zřejmé, že díky rozvoji tříděného sběru je poměrný roční úbytek SKO v Neratovicích vyšší než prognóza pro ČR v npoh ČR. Graf 15 Vývoj nákladů na SKO Směsný komunální odpad (Kč/rok) DPH bez DPH Zdroj: MěÚN, zpracovatel V případě využitelných odpadů jsou udávány průměrné náklady ve SČK ve výši Kč/t. Náklady města Neratovice (bez odečtení téměř polovičního příjmu od AOS EKOKOM) dosáhly hodnoty Kč/t (2014). Pokud ale srovnáme náklady na jednoho obyvatele, pak je město Neratovice s hodnotou 139 Kč/ob. o 23 % nižší, než průměr středočeského kraje, který činí 180,4 Kč/ob.

52 náklady (Kč/rok) náklady (Kč/rok) Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 52 / 95 Graf 16 vývoj nákladů na využitelné odpady Využitelné složky KO (Kč/rok) DPH bez DPH Zdroj: MěÚN, zpracovatel V případě nákladů na bioodpad je situace pozitivní, neboť měrné náklady na obyvatele činí 15 Kč/ob. a rok, přitom průměrné měrné náklady v obcích ČR velikosti tis. obyvatel činí 35,3 Kč/ob. a rok. Graf 17 vývoj nákladů na bioodpady Biologicky rozložitelné odpady (Kč/rok) DPH bez DPH Zdroj: MěÚN, zpracovatel V případě objemného odpadu je ve SČK dosahována průměrná hodnota Kč/t, zatímco město Neratovice má jednotkové náklady ve výši 544 Kč/t (2014). I měrné náklady, které jsou v Neratovicích 50 Kč/ob. a rok jsou nižší než průměrné měrné náklady na obyvatele a rok 67,4 Kč/ob. a rok ve SČK. Přitom je dosahována vysoká výtěžnost v průměru 126 kg/ob. a rok, v roce

53 náklady (Kč/rok) náklady (Kč/rok) Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 53 / pak 92 kg/ob. a rok, která výrazně převyšuje průměr ve SČK 33,6 kg/ob. a rok i průměr měst v ČR s velikostí tis. obyvatel, kde je dosaženo průměrné hodnoty 40,4 kg/ob. a rok. Graf 18 Vývoj nákladů na objemné odpady Objemný odpad (Kč/rok) DPH bez DPH Zdroj: MěÚN, zpracovatel I v případě NO je město Neratovice úspěšné, neboť měrné náklady činí 15 kg/ob. a rok NO, přičemž průměr měst v ČR s velikostí tis. obyvatel při sběru NO ve sběrném dvoře činí 17,4 Kč/ob. a rok a průměr pro SČK je 18 Kč/ob. a rok. Graf 19 Vývoj nákladů na nebezpečné odpady Nebezpečný odpad (Kč/rok) DPH bez DPH Zdroj: MěÚN, zpracovatel Pokud provedeme srovnání celkových nákladů na nakládání s vykazovanými odpady za město Neratovice, je dosahováno výrazně nižších měrných nákladů

54 náklady (Kč/rok) Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 54 / Kč/ob. a rok než v SČK, kde jsou Kč/ob. a rok. Hodnoty průměru měst s velikostí tis. obyvatel jsou také vyšší než v Neratovicích a činí 965 Kč/ob. a rok. Přitom jsou náklady srovnatelné s průměrem ČR, který činí 891 Kč/ob. a rok. Graf 20 Vývoj celkových nákladů na OH Celkové náklady ma OH (Kč/rok) DPH bez DPH Zdroj: MěÚN, zpracovatel Závěr: Z uvedeného srovnání vyplývá, že systém nakládání s odpady ve městě Neratovice nevykazuje žádné zásadní ekonomické problémy, celkově je nákladově podprůměrný ve vztahu v obdobně velkým obcím i ve vztahu k obcím ve SČK. Přitom ze statistických údajů hodnoceného období jednoznačně vyplývá, že s výjimkou tříděného sběru využitelných odpadů dochází ke snižování nákladů. V případě tříděného sběru je nutné se změřit na využití rozvoje systému k posílení příjmů od AOS EKOKOM, které již v roce 2014 pokrývaly téměř polovinu provozních nákladů. Této problematice se věnuje návrhová část.

55 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 55 / EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S KO Město Neratovice spolupracuje na realizaci systému nakládání s KO se smluvním partnerem oprávněnou osobou 1. Polabská, s.r.o., se sídlem Ke Spolaně 655, Neratovice, IČ Tato společnost je součástí skupiny firem. A.S.A., spol. s r.o. Služby jsou poskytovány smluvním partnerem na základě Smlouvy o svozu a odstranění komunálního odpadu z města Neratovice, Smlouvy o nakládání s odpady a jejich přepravě a Smlouvy o dílo v oblasti nakládání s odpady. Základní smlouvou je Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu z města Neratovice. Na základě této smlouvy jsou městu poskytnuty sběrné nádoby a je zajišťován svoz a další nakládání s SKO, využitelnými odpady, objemným a nebezpečným odpadem. Ke smlouvě jsou uzavírány dodatky s cenami na další období. Při stanovení ceny se vychází z množství a druhů poskytnutých sběrných nádob, jejich četnosti obsluhy a druhů odpadů. Za hodnocené období byla celková smluvní cena stanovena pro rok 2012 ve výši 14,695 mil. Kč, pro rok 2013 pak 14,716 mil. Kč a pro rok 2014 na 12,683 mil. Kč. Smlouva je nastavena tak, aby umožňovala změny cen na základě skutečného vývoje v oblasti nakládání s odpady. To je patrné zejména z ceny pro rok 2012, která oproti předcházejícím obdobím poklesla o cca 2 mil. Kč. Smlouva o nakládání s odpady a jejich přepravě zajišťuje smluvní podmínky pro provoz sběrného dvora ve prospěch města Neratovice. Tato smlouva je založena na manipulaci s kontejnerem (ks jednotková cena) a na dopravních nákladech (Kč/km). Dále obsahuje jednotkové ceny pro jednotlivé druhy NO, který se týká. Smlouva umožňuje valorizaci cen. V průběhu hodnoceného období došlo k následujícím valorizacím (graf 21)

56 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 56 / 95 Graf 21 provedená indexace smluvních cen (SD) Meziroční změny smluvních cen příjmu odpadů Sběrný dvůr Neratovice (základ rok 2012) 1,020 1,015 1,010 1,005 1, Pneumatiky 1,00 1,00 1,00 Izolační materiál s obsahem azbestu, Stavební materiály obsahující azbest Jiné baterie a akumulátory; Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem ; Dřevo; Asfaltové směsi neuvedené pod číslem ; Zemina a kamení neuvedené pod číslem ; Směsné stavební a demol 1,00 1,01 1,01 1,00 1,02 1,02 Zdroj: MěÚN, zpracovatel V rámci valorizace došlo k 0, 1% a 2% valorizaci skupin odpadů. To je patrné z grafu 21. Tato valorizace se promítla od roku Graf 22 znázorňuje, že míra inflace byla v hodnoceném období 5,1 % (modré sloupce). Graf 22 Roční míra inflace Míra inflace (předchozí rok = 100 %) míra inflace 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4

57 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 57 / 95 Zdroj. ČSÚ V následujícím grafu 23 jsou uvedeny ceny tržních služeb v ČR pro obdobné činnosti, jako je nakládání s odpadem. Z grafu je zřejmé, že tržní cena se pohybovala v úrovni cca 0 15 % (vztaženo k CÚ 2010) Graf 23 Ceny vybraných tržních služeb v ČR (základ r. 2010) 2. Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2014 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby Manipulace s nákladem Úklidové činnosti 3. Q Q 2014 Zdroj: Eurostat, zpracovatel Smluvní partner nevyužil plnou výši možnosti navýšení jednotkových cen. Jak je uvedeno v části 7, celkové náklady a většina dílčích nákladů je pod úrovní průměru ČR, průměru obcí velkosti tis. obyvatel i pod průměrnou úrovní nákladů obcí v SČK. Z podkladů vyplývá, že smluvní vztahy, na základě kterých je realizováno nakládání s odpady jsou funkční, umožňují reagovat na změny podmínek a vývoj v oblasti nakládání s odpady a umožňují v případě snížení nákladů na straně smluvního partnera rovněž snížení ceny pro objednavatele tedy město Neratovice při zachování funkčnosti systému nakládání s KO. 9. Poplatek za KO Město Neratovice využívá možnost kapitačního poplatku za KO s tím, že do r byl poplatek stanoven ve výši 498 Kč/obyv. a rok a od roku 2013 je pak 720 Kč/obyv. a rok. Změna výše poplatku o 222 Kč na obyvatele a rok způsobila nárůst vymáhání z 2362 na 2452 případů o 90 osob, což činí téměř 65 tis. Kč. Celková výše dluhu za rok 2013 byla Kč. Od roku 2002 do loňského roku vznikl dluh vůči městu

58 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 58 / 95 ve výši více než 7,5 mil. Kč. Na dluhu se zcela okrajově podílí vlastníci rekreačních staveb 11,6 tis. Kč. Podíl neplatičů tedy činí cca 15 % z osob povinných k platbě. 10. SOULAD NAKLÁDÁNÍ S KO SE SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady v zájmovém území ve vztahu k požadavkům stanoveným v zákoně o odpadech, resp., k cílům definovaným závaznou častí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje 9.1 Soulad systému nakládání s KO se zákonem o odpadech soulad s hierarchií nakládání s odpady 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady (1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Závěr: OH je v souladu obecné povinnosti při předcházení vzniku odpadů 10 Předcházení vzniku odpadů (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy Závěr: OH je v souladu povinnosti původce KO 16 Povinnosti původců odpadů (1) Původce odpadů je povinen: a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle 5 a 6, b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s 9a,

59 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 59 / 95 c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,^22) d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy, i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle 15, j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně. (2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. (3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. (4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.^23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmene i). Závěr: OH je v souladu

60 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 60 / speciální povinnosti obcí jako původce KO 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem (1) Na obce se vztahují povinnosti původců podle 16, pokud dále zákon nestanoví jinak. (2) Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. (3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. (4) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. (5) Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem. (6) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích^25a). Závěr: OH je v souladu

61 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 61 / problematika poplatku za KO 17a Poplatek za komunální odpad (1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit ( 17 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona.^25a) (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. (3) Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. (4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. (5) Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce. (6) Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového Závěr: OH je v souladu problematika evidencí a ohlašování KO a POH 39, 40, 44 Závěr: OH je v souladu 9.2 Soulad systému nakládání s KO s vyhláškou o třídění v obcích Zpracovatel doporučuje městu Neratovice jednat s provozovateli výkupen odpadů, aby odpady odevzdávané do výkupen občany města mohlo město Neratovice

62 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 62 / 95 vykázat jako komunální. To má pozitivní dopad ve dvou věcech. Za prvé zvýší se beznákladoví podíl vytříděných odpadů a současně bude moci město využít tyto odpady pro hlášení AOS EKOKOM a zvýší tak výši příjmu od této AOS. Závěr: OH je v souladu, ale lze zlepšit 9.3 Soulad systému nakládání s KO s POH SČK (stávajícímu) POH ČR z roku 2003 byl od roku 2015 nahrazen (novým) npoh ČR na období , schváleným NV č. 352/2014 Sb. V současné době probíhá zpracování nového POH Středočeského kraje, který bude vycházet z aktuálně platného npoh ČR. Tato část je do studie vložena z formálních důvodů, neboť bude v historicky krátké době nahrazena novou závaznou částí POH SČK, zpracovaného na základě NV č. 352/2014 Sb. Stávající plán odpadového hospodářství Středočeského kraje: Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství kraje je stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je základním dokumentem upravujícím nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky (NV ČR č. 197/2003 Sb., 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění NV č. 473/2009 Sb. a 181/2013 Sb.), zejména ve stanovení základních směrů a cílů při nakládání s odpady (předcházení vzniku, minimalizace vznikajícího množství, využívání vznikajících odpadů, omezení nepříznivého vlivu odpadů na ŽP). Současně POH SČK stanoví konkrétní opatření, postupy a nástroje, jak cílů dosáhnout. POH SČK byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje a dne , byla vyhlášena jeho závazná část ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje obecně závazná vyhláška č. 1/2005. Dne 30. prosince 2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 7/2008 ze dne 10. září 2008, kterou se vyhlašuje aktualizovaná závazná část POH SČK. Aktualizace se zaměřila zejména na ty oblasti nakládání s odpady, které je Středočeský kraj schopen ovlivňovat.

63 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 63 / 95 Indikované cíle POH SČK Komunální odpady a biologicky rozložitelné odpady Cíl G: Trvale se zvyšuje využití komunálních odpadů na území kraje. Indikátor: měrná hmotnost využitých komunálních odpadů (kg/obyvatele/rok) Skutečný stav v roce kg/obyvatele/rok Skutečný stav v roce kg/obyvatele/rok Skutečný stav v roce kg/obyvatele/rok Cílový stav v roce kg/obyvatele/rok Cílový stav v roce kg/obyvatele/rok Porovnání stavu 2014 město Neratovice Účel Cíl představuje snahu zajistit důsledné třídění využitelných složek komunálních odpadů a jejich následné využití (materiálové, energetické, biologické atd.) a omezit množství neupravených komunálních odpadů odstraňovaných skládkováním. Definovaný cíl vychází z cíle POH ČR na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do r ve srovnání s rokem Cíl Středočeského kraje zohledňuje reálné možnosti na území kraje a zachovává základní požadavek na zvyšování podílu využívaných komunálních odpadů. Opatření G.1. Zvýšit technickou vybavenost sběrové sítě pro využitelné složky KO, aby byla dostupná a pohodlná pro občany jednotlivých obcí (doplnění dostatečného množství sběrových nádob nebo jiných sběrových prostředků tak, aby 1 sběrové místo připadalo maximálně na 200 obyvatel a donášková vzdálenost nepřekročila 170 m nebo zavedení pytlového sběru z domácností). G.2. Zajistit dostatečné informování obyvatel a obcí o správných způsobech nakládání s komunálními odpady. G.3. Pravidelně kontrolovat nakládání s využitelnými KO u všech původců s cílem dosáhnout co nejvyššího využití odpadů. G.4. Zajistit dostatečnou podporu pro vytváření infrastruktury k následné úpravě odpadů na druhotné suroviny nebo jinak využitelnou formu (dotřiďovací linky s požadovanou kapacitou a vybavením odpovídající požadavkům na zařízení v regionální síti zařízení). G.5. Podpořit vytváření integrovaných systémů nakládání s KO obcemi nebo svazky obcí ve větších svozových oblastech s optimalizovaným využitím regionálních i republikových zařízení na konečné využití druhotných surovin nebo jinak upravených odpadů. G.6. Iniciovat změnu přístupu státu k energetickému využití upravených i neupravených komunálních odpadů jako jednoho z hlavních způsobů využití KO. Komentář ke G.1 - Přitom na jeden kontejner odděleného sběru papíru připadá 186 obyvatel, u skla pak 318 obyvatel, u plastů 219. V případě kompozitních obalů

64 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 64 / 95 (tetrapak) připadá na jedno sběrné místo téměř 740 obyvatel. Vzhledem k násobnému počtu kontejnerů na jednom sběrném místě lze konstatovat, že parametr počtu obyvatel, připadajících na jedno sběrné místo je městem Neratovice plněn. Závěr: OH je v souladu s POH SČK, není plněn parametr výtěžnosti využitelných odpadů (není plněn obecně) Cíl H: Zvyšuje se výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo barevné a bílé, nápojový karton) na území kraje. Indikátor: měrná hmotnost odděleně sebraných využitelných složek KO (kg/obyvatele/rok) Skutečný stav v roce kg/obyvatele/rok Skutečný stav v roce kg/obyvatele/rok Skutečný stav v roce kg/obyvatele/rok Cílový stav v roce kg/obyvatele/rok Cílový stav v roce kg/obyvatele/rok Porovnání stavu 2014 město 2014: 46,4 kg/obyvatele/rok Neratovice Účel Zajistit zvýšení podílu vytříděných a využitých komunálních odpadů (včetně obalové složky) pocházejících z domácností v návaznosti na plnění požadavků zákona o obalech a POH ČR. Zvýšit účast obyvatel na uvědomělém nakládání s komunálním odpadem a především s jeho využitelnými složkami. Opatření H.1. Optimalizovat ve spolupráci s AOS využití sběrné sítě v obcích (množství nádob, rozmístění nádob, frekvence svozů) tak, aby bylo dosaženo vyšší efektivity odděleného sběru jednotlivých komodit z domovních odpadů. H.2. Rozšířit oddělený sběr papíru na úroveň sběru ostatních komodit. H.3. Rozšířit oddělený sběr nápojových kartonů a bílého skla v ucelených svozových oblastech. H.4. Doplnit systém odděleného sběru využitelných složek KO (zejména papír, kovy) o další doplňkové způsoby sběru odpadů od občanů (např. sběrné dvory, sběry ve školách, občasné sběry zájmových organizací, výkupny surovin apod. H.5. Zvýšit účast obyvatel na odděleném sběru využitelných složek komunálních odpadů formou dlouhodobých informačních kampaní na úrovni kraje a jednotlivých obcí. H.6. Pravidelně vyhodnocovat a zveřejňovat výsledky odděleného sběru v obcích na webových stránkách kraje. Závěr: OH je v souladu

65 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 65 / 95 Cíl I: Postupně se zvyšuje počet obcí, které na svém území provozují systém odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů ve složení papír, plasty, sklo (tzv. třísložkový systém sběru). Indikátor: podíl obcí s třísložkovým systémem sběru (% ze všech obcí kraje) Stav v roce % obcí Stav v roce % obcí Stav v roce % obcí Cílový stav v roce % obcí s počtem obyvatel 200 obyvatel Cílový stav v roce % všech obcí Porovnání stavu 2014 město Neratovice Účel Zvýšení sběru využitelných složek komunálních odpadů u tří hlavních materiálových komodit (papír, plast, sklo) za účelem materiálového, příp. energetického nebo jiného využití. Zvýšení dostupnosti sběrové sítě pro občany ve všech obcích jako jeden z hlavních předpokladů aktivní účasti občanů na odděleném sběru využitelných KO. Podpora zákonné povinnosti obcí-původců odděleně sbírat a předávat k využití maximální možné množství produkovaných komunálních odpadů. Naplnění cílů zákona o obalech v integrovaném systému nakládání s komunálními a obalovými odpady založeném na spolupráci s obcemi. Opatření I.1. Zajistit dostatečnou a dostupnou sběrovou síť při kombinaci nádobového, pytlového a dalších způsobů sběru pro komodity papír, plasty, sklo pro všechny občany kraje, Poznámka: Další opatření jsou totožná s opatřeními u cílů G a H. Závěr: OH je v souladu Cíl J: Na území kraje se postupně snižuje podíl skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO). Indikátor: podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně v roce 1995 (%) srovnávací stav v roce tis. t BRKO/rok 100 % Skutečný stav v roce tis. t BRKO/rok 97 % Skutečný stav v roce tis. t BRKO/rok 139 % Skutečný stav v roce tis tun BRKO/rok 144% Požadovaný stav v roce tis. t BRKO/rok 75 % Požadovaný stav v roce tis. t BRKO/rok 50 % Požadovaný stav v roce tis. t BRKO/rok 35 %

66 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 66 / 95 Účel Požadavek na snižování množství ukládaných BRKO je jednoznačně zformulován v Plánu odpadového hospodářství České republiky (nařízení vlády č. 197/2003 o Plánu odpadového hospodářství České republiky) a dále ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Požadované kvóty jsou rovněž obsaženy v této legislativě a vychází ze Směrnice 99/31/ES o skládkování. Evropská komise letos oficiálně konstatovala, že 14 států EU včetně ČR tuto směrnici neplní. Ke splnění náročného cíle povede pouze výstavba a provozování technologií, které umožňují zpracovat a následně energeticky využít směsný komunální odpad jako hlavní zdroj produkovaného BRKO. Všechny ostatní technologie jsou pro intenzivní zpracování směsného BRKO nepoužitelné nebo je lze využít jen omezeným způsobem (anaerobní digesce, pyrolýza, kompostování apod.). Výstavba zařízení na energetické využívání komunálních odpadů včetně BRKO není v současné době podporována ze strany státu a projektům tohoto typu i při zapojení komunální sféry jsou kladeny značné překážky. Dokud se tato situace nezmění, nebude Středočeský kraj mít nástroj na plnění požadovaného cíle pro BRKO. Opatření J.1. Dosáhnout revize stanovení podílu BRKO na úrovni státem doporučené metodiky s ohledem na změny skladby a produkce komunálních odpadů v čase. J.2. Dosáhnout změnu přístupu státu k uznání energetického využití upravených i neupravených komunálních odpadů jako jednoho z hlavních způsobů využití BRKO a KO. J.3. Podpořit na úrovni obcí a kraje domácí kompostování a informovat obyvatele o nakládání s kompostovatelnými složkami KO prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků (letáky, internet, školení obcí, ostatní média). J.4. Rozšířit kompostovací zařízení a další technologie na zpracování odpadů ze zeleně příp. dalších vhodných biodegradabilních odpadů v obcích. Závěr: OH je v souladu, ale cíl 50 % snížení BRKO není plněn Nebezpečné odpady Cíl K: Na území kraje se snižuje množství produkovaných nebezpečných odpadů. indikátor : maximální možná produkce nebezpečných odpadů na území kraje (tis. t /rok) stav produkce N odpadů v roce tis.t/rok stav produkce N odpadů v roce tis.t/rok stav produkce N odpadů v roce tis. t/rok cílový stav v roce tis.t/rok(maximálně)

67 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 67 / 95 Účel Minimalizování vlivu nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní prostředí ve všech fázích nakládání s nimi je jednou s priorit Plánu odpadového hospodářství ČR. POH ČR požaduje snížit měrnou produkci N odpadů o 20 %. Z důvodů jednoduššího sledování dosahovaných hodnot byl zvolen ve Středočeském kraji indikátor celkového množství produkovaných N odpadů. Opatření K.1. Omezovat produkci nebezpečných odpadů ve výrobě, zejména změnou výrobních procesů a technologií produkujících nebezpečné odpady. K.2. Odděleně shromažďovat nebezpečné odpady již v místě jejich vzniku, tak aby zbytečně nedocházelo ke kontaminaci většího než nezbytně nutného množství odpadů nebezpečnými vlastnostmi. K.3. Podporovat zavádění programů bezodpadových technologií a čistší produkce do výrobních a průmyslových firem. K.4. Kontrolovat způsob nakládání s nebezpečnými odpady ve výrobních a průmyslových firmách. Závěr: OH je v souladu měrná produkce NO od obyvatel odpovídá průměru v ČR

68 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 68 / Soulad systému nakládání s KO s npoh ČR Tato část 9.4 je v Analýze vložena pro orientaci o budoucích povinnostech. Cíle npoh ČR musí být promítnuty do OH města, až po nabytí účinnosti npoh SČK, který se v současné době zpracovává. Zákonná povinnost pro zpracování npoh je krajům stanovena do npoh ČR je účinný od npoh ČR zařadil KO mezi tzv. prioritní odpadové toky a požaduje po povinných osobách zásadní změny v přístupu k tomuto odpadu Komunální odpady Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech plnit tyto stanovené cíle. Cíle: a) Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. Cíle vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. Způsob sledování cíle bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie 8. Pro cíl b) se navrhuje stanovení postupných hodnot v určených letech. Rok Cíl % % % Zásady: a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto sbíraných odpadů. b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obcích. 8 Rozhodnutí Komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

69 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 69 / 95 c) V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů. d) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec s ohledem na požadavky a dostupnost technologického zpracování odpadů. Systém sběru stanoví v samostatné působnosti obec obecně závaznou vyhláškou. e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů Plánu odpadového hospodářství pro komunální odpady. f) Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není možné využít předávat je k odstranění. Od této hierarchie nakládání s odpady je možné se odchýlit jen v odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství. g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie zpracování komunálních odpadů. h) Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty obalů a dalšími výrobci podle principu znečišťovatel platí a rozšířené odpovědnosti výrobce, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů. i) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v celorepublikovém měřítku vždy provést důkladnou analýzu se zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních hledisek a podrobit ji široké diskusi všech dotčených subjektů. j) Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Opatření: a) Legislativně zakotvit povinnost a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů v obcích. b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy. c) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. d) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.

70 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 70 / 95 e) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích, jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů. f) Legislativně vymezit podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od hierarchie nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat zejména ochranu životního prostředí a zdraví, zohledňovat celkový životní cyklus odpadu a jeho dopad na životní prostředí, technickou proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady. g) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce. h) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní a regionální úrovni Směsný komunální odpad Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod kód a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů, které budou dále přednostně využity. Cíl: Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. Zásady: a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů. Opatření: a) Legislativně definovat možnosti a podmínky energetického využití směsného komunálního odpadu, především ve vazbě na rámcovou směrnici o odpadech a v ní stanovené energetické účinnosti zařízení a s ohledem na ochranu ovzduší. b) Průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných komunálních odpadů tak, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku

71 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 71 / zakázáno skládkovat, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně směsného komunálního odpadu, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším podmínkám jako jsou legislativa Evropské unie, uplatnění nových technologií, konkurenční prostředí a podobně, při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a s ohledem na sociální únosnost pro občany. c) Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady, u nichž se předpokládá zákaz skládkování od roku d) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu). e) V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy. f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní a regionální úrovni Živnostenské odpady Cíl: Za účelem ekonomicky vyrovnaného nakládání s komunálními odpady v obcích a za účelem zajištění plnění požadavku zejména evropské rámcové směrnice o odpadech pro tříděný sběr minimálně odpadů z papíru, plastů, skla a kovů a recyklačního cíle směrnice o odpadech, přijmout a dodržovat: Zásady: a) Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, produkujícím komunální odpad na území obce (živnostníci, subjekty z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojení do systému nakládání s komunálními odpady v obci, pokud má obec zavedený systém nakládání s komunálními odpady se zahrnutím živnostenských odpadů. b) V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady také systém nakládání s komunálními odpady, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Stanovit způsob sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady.

72 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 72 / 95 c) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady. d) Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s komunálními odpady v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady. e) Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného systému. Opatření: a) Legislativně zakotvit možnost zapojení právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání do obecních systémů nakládání s komunálními odpady. b) Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti s možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují. c) Na úrovni obce umožnit nastavení kritérií například maximální limit produkce komunálních odpadů, při jejichž splnění se budou moci právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci s komunálními odpady, které produkují. d) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v písmeni c) a upravovat je dle aktuálních podmínek v obci. e) Rozšířit kontrolní pravomoci obcí, zejména o sankce vůči právnickým osobám a fyzickým osobám neoprávněně využívajícím obecní systém nakládání s komunálními odpady. f) Legislativně umožnit spolupráci obcí s živnostenskými úřady s ohledem na zlepšení možností kontroly právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání podnikajících na území dané obce. g) Zjednodušit povinnost vedení evidence odpadů právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání zapojenými do obecního systému nakládání s komunálními odpady. h) Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady Za účelem splnění cílů směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů omezit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a dosáhnout:

73 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 73 / 95 Cíl: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce Zásady: a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování. d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů. Opatření pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a ostatními biologicky rozložitelnými odpady: a) Legislativně vymezit pojmy v této oblasti. b) Pro jednotlivé skupiny biologicky rozložitelných odpadů stanovit jejich vlastnosti a požadavky na sběr a nakládání s nimi. c) Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území obce a to minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, dále povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady, minimálně biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. d) Legislativně zakotvit povinnost fyzických osob a původců napojených na systém obce, biologicky rozložitelné odpady odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému stanoveného obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech. e) Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování a odděleného sběru papíru, a povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce odkládat papír, který produkují jako odpad. f) Legislativně stanovit povinnost fyzických osob a původců napojených na systém obce, papír odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech. g) Systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v regionu. Přičemž mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití. h) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů.

74 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 74 / 95 i) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce. j) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství. k) Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů. Vytvořit přiměřenou síť těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod. l) Stanovit minimální požadavky na technologie pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a na vlastnosti výstupních produktů, za účelem dosažení vysokého využití produktů a splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. m) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky rozložitelných odpadů, tj. kompostu a digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také v obcích. n) Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství motivovat zemědělce k částečné náhradě průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými z odpadů, která splňují kvalitativní požadavky na běžná hnojiva. o) Legislativně umožnit a podporovat energetické využití biologicky rozložitelných odpadů obsažených ve směsném komunálním odpadu, který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a koncentraci rizikových látek a prvků nevhodný pro přímé kompostování, jejich zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými biologickými metodami. p) Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu. q) Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy. r) Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky rozložitelných odpadů provozovaných v areálu skládky odpadů s cílem zamezit skládkování těchto odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky. s) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

75 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 75 / 95 t) Legislativně umožnit využívat v zemědělských bioplynových stanicích biologicky rozložitelné odpady podobné cíleně pěstované biomase (například travní seče a podobně). u) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na regionální úrovni. v) Průběžně upravovat poplatek za skládkování komunálních odpadů tak, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování recyklovatelných a využitelných druhů odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou složku, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším podmínkám jako jsou legislativa Evropské unie, uplatnění nových technologii, konkurenční prostředí a podobně, při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a občany. w) Legislativně stanovit od roku 2024 zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů. x) Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů. y) U zemědělských odpadů 9 podporovat jejich zpracování technologiemi jako je anaerobní rozklad (digesce, fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo jinými biologickými metodami. z) Legislativně stanovit parametry pro výstupy ze zařízení zpracovávající bioodpad, které budou využívány do životního prostředí. Závěr: město Neratovice by se mělo aktivně podílet na přípravě POH SČK, aby mohlo ovlivnit jeho obsah pro své možnosti. Současně se tak připraví na realizaci povinností, které z jeho závazné části budou vyplývat. 9 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

76 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 76 / INFRASTRUKTURA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM (mimo systém realizovaný městem Neratovice) 1. Provozovaná zařízení k nakládání s odpadem na území města - jejich základní popis, zhodnocení potřeby jejích rozvoje či útlumu vzhledem k potřebám města; Tab. 24 Privátní zařízení ke sběru a výkupu odpadů ve správním obvodu města Neratovice Identifikační kód IČ Provozovatel Ulice PSČ Obec Platnost CZS "CONMETAL, spol. s r.o." areál ČD, poz. p.č. 220/1 k.ú. Neratovice Neratovice neomezeno CZS Polabská s.r.o. Ke Spolaně Neratovice 1 CZS01316 CZS AW European Group Ltd. - organizační složka ECOSYSTEMS spol. s r.o. st.p.č.313 Byškovice areál ČD, poz.č. 220/1 k.ú.neratovice neomezeno Neratovice neomezeno Neratovice neomezeno CZS Jaroslav Radil Areál SPOLANA a.s Neratovice neomezeno CZS Sběr druhotných surovin s.r.o. kostomlatské sady Neratovice neomezeno V převážně se jedná o zařízení ke sběru a výkupu využitelných odpadů (kovy a papír). V případě dosažení dohody mezi městem a provozovateli zařízení, bylo by možné odpady s kódem BN30 vykazovat pro město ke splnění povinnosti 17 odst. 3 OdpZ v souladu s vyhláškou č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, odpady přijaté do zařízení jako komunální odpad vytříděný obcí. To by mělo za následek jednak beznákladové navýšení úrovně tříděného sběru (ve vztahu k zákonu 229/2014 Sb.) a současně by zvýšilo příjmy od AOS EKOKOM, a.s. za sběr, včetně zvýšení bonusové části, částečně by pomohlo plnit i potřebu snižování BRO ukládaného na skládky. Město Neratovice usiluje o vybudování kompostárny, primárně určené pro BRO z údržby zeleně. Předpokládaná počáteční kapacita by měla být do 1000 t/rok s možností rozvoje na 1400 t. Zvažovány jsou 3 lokality. V rámci areálu Spolany. Realizace kompostárny, zejména pokud by na ni byly získány dotační prostředky, by byla vhodným zařízením pro nakládání s odpady. Studie proveditelnosti neuvažovala způsob provozování (město/privátní subjekt). Realizaci kompostárny lze doporučit, pokud bude nalezen vhodný model fungování. Podstatné pro provoz kompostárny není zajištění materiálu na vstupu, technologie na zpracování, ale největší problém je s uplatněním vyrobeného kompostu.

77 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 77 / 95 STUDIE N NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracování této Studie navazuje na již zpracovaný Strategický plán Města Neratovice a je jedním z jeho realizačních opatření v oblasti Vzhled města a životní prostředí. Tab. 11 Indikátory pro oblast životního prostředí v analytické části Strategického plánu města Neratovice II Životní prostředí II Množství komunálního odpadu na 1 obyvatele II Množství vytříděného odpadu na 1 obyvatele II Dotace města do odpadového hospodářství na 1 obyvatele Návrhová část Strategického plánu v části II. Vzhled města a životní prostředí je postavena na následujících principech: Záměr: Cíl: Zlepšení systému nakládání s odpady ve městě II. 2. Zvýšení podílu tříděného odpadu Opatření: II Analýza odpadového hospodářství města Prověření a zajištění dostupnosti zejména nádob na tříděný odpad z hlediska typu odpadu, posouzení četnosti svozu s vazbou na indikátory (tab. 11) II Řešení skládkování a svozu bioodpadu II Osvěta obyvatel o nakládání s odpady V rámci Finanční analýzy byla pro jednotlivá opatření definována finanční náročnost (provozní a investiční prostředky) až do roku 2020 (tab. 12). Dle uvedené analýzy měla být v letošním roce vybudována městská kompostárna pro nakládání s odpady z údržby veřejné zeleně. Tato studie je zpracovávána jako opatření II.2.1., jejíž zpracování bylo určeno na rok Z uvedeného je zřejmé, že nakládání s komunálními odpady je pro město Neratovice jednou z priorit. Město se snaží o zlepšení systému nakládání s komunálními odpady v zájmu zvýšení výtěžnosti využitelných odpadů, které spolu přináší i snížení množství směsného odpadu.

78 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 78 / 95 Opatření Tab. 25 Finanční analýza Strategického plánu města Neratovice 2014 Oblast: II. Vzhled města a životní prostředí Investice Provoz Celkem II Kč 0 Kč 0 Kč II Kč 0 Kč Kč II Kč 0 Kč 0 Kč Celkem Kč 0 Kč Kč Opatření Opatření Investice Provoz Celkem Investice Provoz Celkem II Kč 0 Kč Kč II Kč 0 Kč 0 Kč II Kč Kč Kč II Kč Kč Kč II Kč 0 Kč Kč II Kč 0 Kč 0 Kč Celkem Kč Kč Kč Celkem 0 Kč Kč Kč Opatření Opatření Investice Provoz Celkem Investice Provoz Celkem II Kč 0 Kč 0 Kč II Kč 0 Kč 0 Kč II Kč Kč Kč II Kč Kč Kč II Kč 0 Kč 0 Kč II Kč 0 Kč 0 Kč Celkem 0 Kč Kč Kč Celkem 0 Kč Kč Kč Opatření Opatření Investice Provoz Celkem Investice Provoz Celkem II Kč 0 Kč 0 Kč II Kč 0 Kč Kč II Kč Kč Kč II Kč Kč Kč II Kč 0 Kč Kč II Kč 0 Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Zdroj: MěÚ Neratovice, zpracovatel

79 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 79 / PROGNÓZA VÝVOJE PRODUKCE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ÚZEMÍ MĚSTA NERATOVICE V rámci stávajícího systému nakládání s odpady bude nadále klesat produkce SKO (graf 25). Produkce KO bude spíše vyrovnaná. To je dáno jednak rozšiřováním systémů odděleného sběru využitelných odpadů, BRO, zavedeným systémem zpětných odběrů a částečně i trvajícím poklesem počtu obyvatel. Na tomto trendu se bude podílet i nový rozsah povinností obcí k zajištění odděleného sběru papíru, plastů, skla a kovů, BRO a NO. Tento trend bude podporovat i skutečnost, že od roku 2024 nebude možné na skládky ukládat neupravené SKO, přičemž existence odděleného sběru využitelných odpadů, nebezpečných odpadů, BRO atd. nevede k úpravě SKO pro potřeby skládkování. Změna sazby poplatků za skládkování odpadů bude ekonomickým nástrojem řízení, který by měl sblížit ceny jiných technologií zpracování se skládkováním a to udělat méně výhodným. Dopad tohoto opatření bude vytvářet další zátěž rozpočtů obcí, neboť sociální únosnost přenosu takové změny na občana vyvolá zásadní zvýšení počtu neplatičů poplatku. Bude tedy na obcích a městech, zda budoucí nárůst nákladů za skládkování či nutnost užití jiných technologií pro úpravu či využití odpadů ponechají na rozpočtu. Graf 24 odhad vývoje poplatku za uložení odpadů na skládku až až až 2008 Zákonné poplatky za skládkování (kč/t) vč. možného vývoje od ostatní a KO O nebezpečný (základní poplatek) N nebezpečný (rizikový poplatek) N nebezpečný celkem (základní + rizikový) N Zdroj: zpracovatel Proto opatření vedoucí ke snížení produkce SKO budou nezbytná a je nutno hledat zejména beznákladové či nízkonákladové varianty řešení. Následující tabulka 26 ukazuje, jaký je podíl jednotlivých druhů odpadů v KO z obcí a současně uvádí i koeficient pro přepočet na odstraněné BRO a koeficient pro zajištění splnění cíle Rámcové směrnice o odpadech k roku 2020 zajistit recyklaci minimálně poloviny z papíru, skla, plastů a kovů.

80 produkce v mil. t Analýza odpadového hospodářství města Neratovice Číslo: 056/2015 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 80 / 95 Tab Zastoupení odpadů v KO a koeficienty pro zápočet odpadů do odpadových toků BRKO a MVO (MŽP 2014) Kat. číslo Druh odpadu Podíl z KO Koeficient pro BRKO Směsný komunální odpad 56,5% 0,48 0, Objemný odpad 9,2% 0, Kovy 8,4% 0 0, Papír a lepenka 7,3% 1 0,98 Koeficient pro MVO Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) Papírové a lepenkové obaly 1,8% 1 0, Uliční smetky 1,7% 0, Sklo 1,6% 0 0, Plasty 1,4% 0 0, Skleněné obaly 0,8% 0 0, Plastové obaly 0,8% 0 0, Dřevo neuvedené pod k. č ,7% 1 0 5,3% Biologicky rozložitelný 0,4% 1 0 odpad z kuchyní a stravoven Odpad z tržišť 0,2% 0, Textilní materiály 0,1% 0,75 0, Oděvy 0,1% 0,75 0, Kompozitní obaly 0,1% 0 0, Kovové obaly 0,0% 0 0, Textilní obaly 0,0% 0 0,5 Zdroj: MŽP, ISOH; Přepočtená databáze ISOH ( ) Graf 25 - Prognóza produkce SKO od všech subjektů v ČR v letech ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, prognóza KO z obcí prognóza SKO z obcí Materiálově využitelné složky komunálních odpadů Zdroj: MŽP (npoh ČR pro roky )

81 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 81 / 95 Jedná se o komodity papír; plasty; sklo; kompozitní obaly; textil; kovy. Do využitelných složek komunálních odpadů patří odpady skupiny 20 uvedené v tab. 27. Součástí využitelných komunálních odpadů jsou rovněž použité obaly, které lze v rámci komunálních systémů sběru sbírat a jež jsou vykazovány v podskupině Katalogu odpadů. Konkrétní druhy odpadů skupiny 20 a odpadů skupiny Katalogu odpadů jsou uvedeny v Tabulce 27. Dále je ještě určen podíl materiálově využitelných složek druhů odpadů v SKO ( ) a připočten k celkové hmotnosti materiálově využitelných složek KO. Tab. 27: Agregace odpadových druhů do odpadových toků v rámci KO ODPADOVÝ TOK komunální odpady směsný komunální odpad biologicky rozložitelné komunální odpady SDRUŽENÉ ODPADY , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , materiálově využitelné složky komunálních odpadů nebezpečné složky komunálních odpadů , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Legenda: + Jde o odpad k. č z obcí.

82 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 82 / 95 Tab Přehled MVO z KO Komunální odpady Papír a lepenka Sklo Plasty Kovy Oděvy Textilní materiály OBALY Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Kovové obaly Kompozitní obaly Skleněné obaly Textilní obaly 2. NÁVRH CÍLŮ PRO OPTIMALIZACI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VČETNĚ STANOVENÍ JEJICH ČASOVÉHO RÁMCE 1. PROGN Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že systém nakládání s komunálními odpady je ve městě Neratovice správně nastaven a směřován. Systém je v souladu se zákonnými normami, je funkční a ekonomicky pod úrovní průměrných nákladů. Návrh cílů města pro optimalizaci OH: 1. Posílení ekonomických zdrojů a zapojení nenákladových a nízkonákladových opatření a. zvýšení odměn od AOS EKOKOM a KS b. spolupráce s jinými subjekty při sběru složek KO (textil, výkupny) c. podpora domácího či komunitního kompostování 2. Posílení výtěžnosti MVO a. snížení docházkové vzdálenosti v částech města s nízkou hustotou obyvatel b. úpravy režimu svozu dle skutečné potřeby c. Možnost zapojení živnostníků do systému města, zejména pro MVO 3. Zvýšení komfortu pro obyvatele vzdálených částí a. Zavedení mobilního sběru NO v hůře dostupných oblastech města společně se sběrem objemného odpadu a BROR b. Informační podpora pro obyvatele na podporu třídění a předcházení vzniku odpadů ODU Graf 26 znázorňuje, rozdílnost příjmů v jednotlivých čtvrtletích. Silně kolísá i bonusová složka odměny, která je doplňkem k základní odměně za množství odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná o proměnné parametry, je nutné rozsah služeb pro příslušné čtvrtletí modelovat a optimalizovat tak příjmovou složku rozpočtu, spojenou s nakládáním s odpady. K tomu směřuje např. opatření 1. a. a 1. b., 2. a., částečně i 2. c.

83 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 83 / 95 Graf 26 Vývoj příjmů od AOS EKOKOM v jednotlivých čtvrtletích Odměny za tříděný sběr obalů Ekokom (Kč/rok) odměna AOS EKOKOM (příjem města) (Kč) KCE JEDNO 1Q 2Q 3Q 4Q 3. NÁVRH OPATŘENÍ NEZBYTNÝCH PRO DOSAŽENÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ Návrh opatření k realizaci cílů dle části 2. Tab. 29 návrh opatření k realizaci cílů cíl Dílčí cíl Opatření 1. Posílení a. zvýšení odměn od ekonomických AOS EKOKOM a KS zdrojů a zapojení nenákladových nízkonákladových opatření a b. spolupráce s jinými subjekty při sběru složek KO (textil, výkupny) I. smluvní spolupráce s provozovateli výkupen k zajištění využitelných odpadů pro plnění tříděného sběru MVO a pro zvýšení množství MVO pro statistiku AOS EKOKOM II. kvartální modelové výpočty pro optimalizaci systému sběru pro kritérium efektivity sběrné sítě a pro maximalizaci bonusů I. podpora podnikatelských subjektů při realizaci sběrových projektů bez nároku na rozpočet města (např. sběr oděvů a textilu) ke snížení množství SKO II. smluvní spolupráce s oprávněnými osobami (výkupny) pro zajištění sběru vykazovaného na

84 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 84 / Posílení výtěžnosti MVO 3. Zvýšení komfortu pro obyvatele vzdálených částí c. podpora domácího či komunitního kompostování město (zvýšení podílu MVO) I. podpora domácího kompostování (RD) nebo komunitního kompostování eliminace nově generovaného BRO d. efektivní osvěta I. využití nízkonákladových informačních kanálů, sociálních sítí pro podporu informovanosti o třídění odpadů, zpětných odběrech výrobků atd. a. snížení docházkové vzdálenosti v částech města s nízkou hustotou obyvatel b. úpravy režimu svozu dle skutečné potřeby, optimalizace rozmístění sběrných nádob c. umožnění živnostníkům (vybraných profesí) účastnit se systému obce pro sběr KO, zejména MVO a. Zavedení mobilního sběru NO v hůře dostupných oblastech města společně se sběrem objemného odpadu a BRO b. Informační podpora pro obyvatele na podporu třídění a předcházení vzniku odpadů I. posílení počtu sběrných míst v lokalitách, kde byla zjištěna vysoká docházková vzdálenost II. navyšování potřebné frekvence svozu či počtu sběrných nádob u sezónního výskytu odpadů I. příjem rozpočtu II. navýšení množství MVO I. Zvýšení množství sběru NO v lokalitách se špatnou dostupností SD II. využití nízkonákladových informačních kanálů, sociálních sítí pro podporu informovanosti o třídění odpadů, zpětných odběrech výrobků atd. Zdroj: zpracovatel

85 Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Strana: 85 / ZHODNOCENÍ POTŘEBY REALIZACE MĚSTSKÉ KOMPOSTÁRNY Z evidence odpadů není možné stanovit potřebnou kapacitu kompostárny. Po prostudování studie proveditelnosti, kterou jsme od zástupců města obdrželi, jsme toho názoru, že pro realizaci kompostárny s kapacitou cca t/rok bude k dispozici BRO. Studie proveditelnosti nezhodnotila dostupnost stávajících kompostáren v zájmovém území (stávajících a připravovaných) a ceny za předání BRO na taková zařízení. V ČR je v současné době vyšší kapacita kompostáren, než je poptávka po jejich službách. Dále studie nezhodnotila uplatnitelnost výrobku kompostu. To je největší problém. Pokud bude uspokojivě zajištěno využití kompostu v reálných ekonomických parametrech, kdy kompostování musí být, včetně celkové logistiky, levnější než skládkování SKO, pak je realizace kompostárny doporučována. V případě kladného rozhodnutí města o realizaci kompostárny je nutné věnovat pozornost i sběrnému systému BRO od obyvatel. Lokality s nízkou hustotou obyvatel na jednotku plochy (zástavba RD) mají vyšší podíl zahradního BRO oproti kuchyňskému BRO. Například v regionu Lombardie v Itálii (zahrnující 720 obcí, z nichž 148 má hustotu obyvatel nižší než 200 ob/km 2 a 162 naopak vyšší než 1200 ob/km 2 ) bylo zjištěno, že při hustotě obyvatel do 200 ob/km 2 je celková produkce BO 145 kg/ob. a rok s podílem zahradního BRO 60% hm. a kuchyňského BRO 40%. Při růstu hustoty obyvatel až do 1200 od/km 2 je množství kuchyňského BRO konstantní (60 kg/ob. a rok), ale snižuje se množství zahradního BRO, které již tvoří pouze 45 % hm. V sídlech s hustotou obyvatel nad 1200 ob/km2) ještě pokleslo celkové množství BRO na 105 kg/ob. a rok, přitom množství kuchyňského BRO se zvýšilo na 70 kg/ob. a rok a zahradní odpad tvořil jen 35 kg/ob. a rok (podíl BRO ze zahrad tedy klesl na 33 % hm.). Uvedené skutečnosti jsou uvedeny na následujícím grafu 27 Graf 27 Podíl kuchyňského a zahradního BO v závislosti na hustotě zalidnění Zdroj: CIC Consorzio Italiano Compostatori Vyšší podíl zahradního BRO je příznivější pro velkokapacitní kompostování. V těchto lokalitách při adresné obsluze sběrné nádoby nedochází ke znečišťování BRO jinými složkami. Proto by zde měl být preferován odvozný způsob sběru. V lokalitách, kde

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU únor 2015 DESACON Zlín, s.r.o. 1 OBSAH 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Název projektu... 3 2.2 Objednatel... 3 2.3 Zpracovatel... 3 2.4 Použité podklady...

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ČELÁKOVICE Duben 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Čelákovice Statutární zástupce :

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Analytická část říjen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.2/2009 Zastupitelstvo Města Nové Město na Moravě, na základě zmocnění 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 002846 se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) BSAH A. B.

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES (dle přílohy č. 1 vyhlášky 383/2001 Sb. a v souladu s OZV obce Ostrožská Nová Ves č. 3/2015 ve znění následujících změn) Provozovatel:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Odpady a recyklace Přednáška č.10 Legislativa v OH Předpisy v odp. hospodářství zákony vyhlášky technické normy Ostatní důležitá legislativa v oblasti ŽP Zákon 185/2001 Sb. (novela 154/2010,... 223/2015

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice M Ě S T O Č E L Á K O V I C E M Ě S T O Č E L Á K O V I C E Obecně závazná vyhláška E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 říjen 2015 K.IS, s. r. o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Krajský úřad Královéhradeckého

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Plán odpadového hospodářství obce Město Hrotovice září 2014 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství obce Město Hrotovice září 2014 ISES, s.r.o. Město ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název: Zastoupený: Sídlo: IČ: Ve věcech technických: Bankovní spojení: Svazek obcí Skládka TKO Vladimír Měrka, předseda

Více

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne

Více

M Ě S T O J I Ř Í K O V

M Ě S T O J I Ř Í K O V M Ě S T O J I Ř Í K O V Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Produkce 2013 [t/rok]

Produkce 2013 [t/rok] Předkládaná informační zpráva se věnuje vývoji odpadového hospodářství Města Dačice v roce 2014. Všímá si množství i skladby vyprodukovaných odpadů, struktury příjmů a výdajů města v této oblasti a detailnější

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 Obecně závazná vyhláška obce Polní Voděrady č. 3/2003 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad 1 VYHLÁŠKA č..~/j.()() 1 Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad Zastupitelstvo obce Oslavička

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11 Vyhláška města č. 43/11 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna" STATUTÁRNÍ

Více

Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy

Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Doksy Zhotovitel: Poradenská firma Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO ve spolupráci

Více

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001

Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška číslo 6/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Města Uherský Brod Zastupitelstvo

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE

VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE VYHLÁŠKA Č. 2/2002 O SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE Zastupitelstvo obce Habrůvka schválilo na svém zasedání dne 28.10.2002 na základě 10, písm.

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019

Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci Velký Osek v letech 2015-2019 EKO-KOM, a.s. září 2015 Obsah Úvod... 3 1. Popis lokality... 3 2. Organizace provozu

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o.

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o. ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : Broumov Královéhradecký ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 904 / 2014 ZHOTOVITEL : OBJEDNATEL : ENVIprojekt s.r.o.

Více

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Analytika odpadů 3. 4. listopadu 2015, Tábor OBSAH Legislativa odpadů

Více

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka Problémový C1 Cíl C1 Číslo indikátoru okruh EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK Minimalizace černých skládek C1 % Podíl zlikvidovaného odpadu z černých skládek Plán 60 80 Skutečnost 40 Cíl C1.1 existujících,

Více

Počet obyvatel/instalované sběrné místo. Podíl sběru papíru, plastů, v pytlovém sběru

Počet obyvatel/instalované sběrné místo. Podíl sběru papíru, plastů, v pytlovém sběru 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované né místo 1 000 obyvatel 105

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru

Více

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení

Vyhláška č. 3/2007. Čl. 1. Úvodní ustanovení Vyhláška č. 3/2007 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Dobřany

Více

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB

NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VZNIKAJÍCÍHO NA ÚZEMÍ SMB BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Materiál pro X. zasedání ZMČ dne 19. 09. 2012 Z 093 Název materiálu: NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO

Více

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Ve Vyškově, dne 4. 3. 2016 Vypracoval: Ing. Petra Přikrylová Ing. Pavel Horáček Obsah 1. Rozvoj sběrné sítě... 3 2. Separace odpadů v obcích...

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany OBEC HRADČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany Zastupitelstvo obce Hradčany se na svém zasedání dne 25. listopadu 2013 usneslo vydat na

Více

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků).

Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně k ukládání drobného odpadu (obaly od nanuků a jiného občerstvení, cigaretových nedopalků). MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2016-2025 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2016-2025 LISTOPAD 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství OBSAH Identifikace pořizovatele:... 7 Zpracovatel:... 7 1. Úvod...

Více

Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy 2016-2025

Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy 2016-2025 Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy 2016-2025 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dle 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní, v

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení.

OBEC NENAČOVICE. Část I Úvodní ustanovení. OBEC NENAČOVICE Obecně závazná vyhláška obce Nenačovice č. 1/2010 Kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Nenačovice,

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Obsah * Oběhové hospodářství * Vybrané cíle POH

Více

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD Město Týnec nad Labem O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Týnec nad

Více

Odpady a kontaminace. Produkce domovního odpadu

Odpady a kontaminace. Produkce domovního odpadu TDO Odpady a kontaminace Cvičení č.2 Produkce domovního odpadu Domovní odpad Vlivy na produkci a složení Zadání výzkumu v domácnostech Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal,

Více

SYSTÉM MONITORNINGU OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA

SYSTÉM MONITORNINGU OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA SYSTÉM MONITORNINGU DOPADŮ PROJEKTŮ OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadání 2. Zásady zpracování 3. Návrh metodiky systému monitoringu míry plnění cílů POH ČR prostřednictvím projektů podpořených v

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11.

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11. ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Poslední aktualizace: 1.11. 2013 Obecné požadavky 1. Pracovník OŽP stanovená a písemně

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Korolupy, včetně systému nakládání

Více

Systém EKO-KOM. Jak dál?

Systém EKO-KOM. Jak dál? Systém EKO-KOM Jak dál? Výrobci, dovozci, plniči, prodejci Autorizace dle zákona o obalech Krátká rekapitulace 1997 založení EKO-KOM, a.s. předními výrobci a plniči obalů za účelem plnění požadavků směrnice

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH)

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH) LAZCE-GIS spol. s r.o., pošt.schr.10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Telefon 379 422 392, 379 428 636, fax 379 422 392 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 Bankovní spojení: GE Capital

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou

PROVOZNÍ ŘÁD. Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou TS RK, s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU IČ 620 60 996 DIČ CZ620 60 996 PROVOZNÍ ŘÁD. ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU, VÝKUPU A ÚPRAVĚ ODPADŮ Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou Květen 2013 Radek

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Svoz komunálního odpadu a separovaného sběru zahrnuje: 1. Pravidelný sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu 2. Separovaný sběr 3. Zpracování evidence produkovaných

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

MĚSTO ŠUMPERK ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

MĚSTO ŠUMPERK ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2015, KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA A SYSTÉM

Více

Město Rosice Palackého nám. 13, Rosice. Plán odpadového hospodářství města Rosice

Město Rosice Palackého nám. 13, Rosice. Plán odpadového hospodářství města Rosice Město Rosice Palackého nám. 13, Rosice Plán odpadového hospodářství města Rosice Číslo výtisku: 1/2 Datum Podpis Vypracoval: RNDr. Dalibor Kolčava 30.10.2005 vedoucí OŽP MěÚ Rosice Schválil: Rada města

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Jindřichův Hradec, Odpady dnes a zítra 4. února 2016 OBSAH PREZENTACE

Více

Bioodpady v komunálním odpadu a cesty jejich řešení Odpady dnes a zítra 4. 2. 2016

Bioodpady v komunálním odpadu a cesty jejich řešení Odpady dnes a zítra 4. 2. 2016 Bioodpady v komunálním odpadu a cesty jejich řešení Odpady dnes a zítra 4. 2. 2016 Odpad nebo surovina Biologicky rozložitelný odpad / surovina - jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje na životní prostředí dle zák. č. 244/92 Sb. Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice č. 3 /2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 0 1 5

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 0 1 5 Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 1 Hlášení je určeno pro ORP (název): Olomouc Vyhrazeno pro údaje podatelny List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby Strana č. Celkový počet

Více

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Koryčany vydává dne

Více

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 1) Obecné informace Novela vyhlášky Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) připravilo novelu vyhlášky

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10 Stránka 2 OBSAH ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 1.1. Význam kompostování 7 1.2. Hlavní cíl studie 9 2. LEGISLATIVA 10 2.1. Základní pojmy ČR 10 2.2. Základní pojmy SR 14 2.3. Legislativa

Více

Informační leták o nakládání s odpady na území města Jirkova na rok 2014

Informační leták o nakládání s odpady na území města Jirkova na rok 2014 Informační leták o nakládání s odpady na území města Jirkova na rok 2014 Aby byl systém nakládání s komunálním odpadem úspěšný a efektivní, je třeba, aby občané města dodržovali tyto hlavní zásady: Správné

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecně závazná vyhláška obce Líšná o systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Osnova přednášky Legislativa OH ve vztahu k evidencím a ohlašování odpadů Evidence a ohlašování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ VČETNĚ NEBEZPEČNÝCH. Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ,

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ VČETNĚ NEBEZPEČNÝCH. Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, , Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO (zpracován ve smyslu 1, odst. 1, písm. n) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění) Schváleno RO Dobrá

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem ze dne 16. 3. 2015 účinnost ode dne 1. 4. 2015 1/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Plán odpadového hospodářství. Města Vodňany

Plán odpadového hospodářství. Města Vodňany Plán odpadového hospodářství Města Vodňany červen 2005 Anotace Plán odpadového hospodářství Města Vodňany je strategickým dokumentem města v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více