Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300"

Transkript

1 Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a ", 4" a 6" (DN 80, 100 a 150) Třída 150 a 300 Návod k instalaci, údržbě a obsluze IMO-299CZ 8/2011

2 2 IMO-299CZ Obsah 1 VŠEOBECNĚ Varování INSTALACE ÚDRŽBA Demontáž Montáž MONTÁŽ SPOUŠTĚČE ADA NA OPRAVY/NÁHRADNÍ DÍLY NEJPRVE SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY! Tento návod obsahuje důležité informace týkající se instalace, provozu a řešení problémů výrobků Jamesbury 3", 4" & 6" (DN 80, 100 a 150) třída 150 a 300 řady se standardním otvorem 7150, 730S a 7300 Přírubové kulové ventily. Tyto pokyny si pečlivě prostudujte a uschovejte si je k pozdějšímu nahlédnutí. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY! Změny bez předchozího oznámení vyhrazeny.

3 IMO-299CZ 3 1 VŠEOBECNĚ Tento návod obsahuje důležité informace týkající se instalace, provozu a údržby přírubových ventilů Jamesbury 3", 4" a 6" (DN 80, 100 & 150) třída 150 a 300 řady 7150, 730S a 7300 se standardními otvory. Tyto pokyny si pečlivě prostudujte a uschovejte si je k pozdějšímu nahlédnutí. 1.1 VAROVÁNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST JE NUTNO UČINIT NÁSlEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED ODSTRANĚNÍM VENTIlU Z POTRUBÍ NEBO PŘED JAkOUkOlI DEMONTÁŽÍ: 1. POUŽÍVEJTE OCHRANNÝ ODĚV NEBO POMŮCkY NORMÁlNĚ POŽADOVANÉ PŘI PRÁCI S POUŽÍVANOU TEkUTINOU. 2. VYPUSŤTE Z POTRUBÍ TlAk A CYklUJTE VENTIl NÁSlEDOVNĚ: A. UMÍSTĚTE VENTIl DO OTEVŘENÉ POlOHY A VYPUSŤTE POTRUBÍ. B. CYklUJTE VENTIl k UVOlNĚNÍ REZIDUÁlNÍHO TlAkU V DUTINĚ TĚlESA, NEŽ HO ODSTRANÍTE Z POTRUBÍ. C. PO ODSTRANĚNÍ A PŘED JAkOUkOlI DEMONTÁŽÍ CYklUJTE OPĚT NĚkOlIkRÁT VENTIl. 3. DIMENZOVÁNÍ SEDlA A TĚlESA - PRAkTICkÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBkU JE URČOVÁNO DIMENZOVÁNÍM HODNOTY SEDlA A TĚlA. PŘEČTĚTE SI ÚDAJE NA VÝkONOVÉM ŠTÍTkU A ZkONTROlUJTE OBĚ DIMENZOVÁNÍ. TENTO VÝROBEk SE DODÁVÁ SE SEDlY Z RŮZNÝCH MATERIÁlŮ. NĚkTERÉ Z MATERIÁlŮ SEDlA MAJÍ DIMENZOVÁNÍ TlAkU, která JSOU NIŽŠÍ NEŽ DIMENZOVÁNÍ TĚlESA. VEŠkERÁ DIMENZOVÁNÍ TĚlESA A SEDlA ZÁVISÍ NA TYPU A VElIkOSTI VENTIlU, MATERIÁlU SEDlA A TEPlOTĚ. NEPŘEkRAČUJTE TYTO HODNOTY. 2 INSTALACE Nastavení sady ucpávka/v-kroužek je popsáno v odstavci ÚDRŽBA. Ozývá-li se za sadou ucpávka/v-kroužek po instalaci kvílivý zvuk, znamená to, že ventil mohl být při dodávce vystaven velkému kolísání teplot. Těsnost bude obnovena jednoduchým nastavením ucpávky, popsaným v odstavci ÚDRŽBA. Průtok tímto ventilem Jamesbury může být v obou směrech. Doporučuje se však, aby byl ventil nainstalován vložkou směřující po proudu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ventil je třeba utěsnit mezi přírubami s použitím vhodných těsnění a upevňovacích prvků pro servis v souladu s platnými předpisy a normami pro potrubí. 3 ÚDRŽBA Správný pracovní postup vyžaduje pravidelné pozorování k zajištění správného fungování ventilu. Četnost pozorování závisí na aplikaci. Rutinní údržba sestává z dotahování matic šroubů (položka 18 na obrázku 5) pravidelně ke kompenzaci opotřebení těsnění dříku. Generální údržba sestává z výměny sedel a těsnění. Standardní servisní sadu obsahující tyto součásti lze získat prostřednictvím vašeho distributora Metso. POZNÁMKA: Servisní sada obsahuje axiální ložisko (70), těsnění sekundárního dříku (71), dvě sedla (7), těsnění tělesa (69), ucpávku/ sadu V-kroužku (65) a pružinu (36). 3.1 Demontáž Nástroje potřebné k demontáži ventilů Jamesbury jako klíč na vložku, uvedené v kroku 5 a zobrazené na obrázku 6, si lze objednat jako položku MA pro 3" a 4" (DN 80 a 100) řady 7000 a (MA ) pro 6" (DN 150) řady 7000 od svého místního distributora Metso. POZNÁMKA: Bude-li nezbytná úplná demontáž, doporučuje se výměna všech sedel a těsnění. Viz kartu Servisní sada (viz tabulku 1). 1. Prostudujte si kroky v odstavci VAROVÁNÍ dříve nežperforming budete provádět jakékoli práce na ventilu. 2. Otevřete ventil. 3. Odstraňte šroub rukojeti (35), kterým je rukojeť připevněna k dříku. TABUKA 1 SERVISNÍ SADY* Velikost ventilu Materiál sedla 3" (DN 80)7150/7300 4" (DN 100) " (DN 100) " (DN 150) " (DN 150) 7300 PTFE RkN-174 TTT RkN-175TTT RkN-176TTT RkN-196TTT RkN-197TTT FILLED PTFE RkN-174 MTT RkN-175MTT RkN-176MTT RkN-196MTT RkN-197MTT PEEK RkN-174 lgg RkN-175lGG RkN-176lGG RkN-196lGG RkN-197lGG PFEP RkN-174 ftt RkN-175fTT RkN-176fTT RkN-196fTT RkN-197fTT PFA SEATS & SEALS RkN-174 BPT RkN-175BPT RkN-176BPT RkN-196BPT RkN-197BPT xtreme RkN-174 xtz RkN-175xTZ RkN-176xTZ RkN-196xTZ RkN-197xTZ * Pro uzemněné ventily je třeba objednat také zemnící podložky, uvedené níže. (Jedna na každý ventil) 3" (DN 80) 4" (DN 100) 6" (DN 150) Třída Třída

4 4 IMO-299CZ 4. Odstraňte rukojeť (31). 5. konstrukce vložky vyžaduje, aby byla vložka vyšroubována pohybem ve směru hodinových ručiček s použitím následující metody s použitím klíče na vložku: Namontujte klíč na vložku následovně (viz obrázek 6): A. Umístěte ovladač (A) do drážek vložky. B. Umístěte destičku (C) nahoru na ovladač (A). C. Prostrčte kolíky (E) deskou (C) a otvory příruby. Přišroubujte matice (f) na kolík pod přírubou. D. Na horní stranu desky (C) dejte plochou podložku (G), pružinu (H), plochou podložku (G) a matici (f). Dotáhněte, aby byly pružiny mírně stlačeny. 6. Prostrčte ovladačem (A) trubku nebo tyč a povolte vložku otáčením proti směru hodinových ručiček. 7. Odstraňte nástroj a vložku zdvihněte. 8. Umístěte ventil do svislé polohy s vložkou směřující vzhůru. 9. Zdvihněte a odstraňte podložku tělesa (65), sedlo (7) a kouli (3). Otáčejte dříkem tak, aby byla koule v zavřené poloze pro odstranění. Pružina (36), která je mezi spodkem dříku (5) a koulí (3) může nyní vypadnout. Jestliže pružina nevypadne s koulí, sejměte ji z dříku, aby se neztratila. 10. Opatrně odstraňte spodní sedlo (7) z tělesa, A DÁVEJTE POZOR, ABYSTE NEPOŠKRÁBALI TĚSNÍCÍ POVRCH TĚLESA ZA SEDLEM. 11. Odstraňte přídržný kroužek (34), pružinu (33) a ukazatel stop (32). 12. Odstraňte uzavřené matice (18), zarážková pouzdra (37) a kompresní desku (9). 13. Zatlačte dřík (5) shora do tělesa ventilu a vyjměte ho skrz konec vložky tělesa. 14. Odstraňte a zlikvidujte ložiska (70) a sekundární těsnění dříku (71) a DÁVEJTE POZOR, ABYSTE NEPOŠKRÁBALI ŽÁDNÝ TĚSNÍCÍ POVRCH V TĚLESE. 15. Odstraňte sadu ucpávka/v-kroužek (69) a DÁVEJTE POZOR, ABYSTE NEPOŠKRÁBALI ŽÁDNÝ TĚSNÍCÍ POVRCH V OTVORU NA DŘÍK. 16. Má-li být ventil uzemněn, vyčistěte otvor na ucpávku textilií nebo ekvivalentem na holý povrch kovu. 3.2 Montáž Pokud je nutno provést úplnou demontáž a montáž, doporučuje se vyměnit sedla a těsnění. Viz kartu Servisní sada (tabulka 1). Je NUTNO aplikovat dobré mazivo kompatibilní s médiem na závity vložky, aby při montáži nedošlo k oděru. 1. Vyčistěte všechny komponenty ventilu. 2. Před opětovnou montáží ventilu zkontrolujte všechny jeho komponenty, zda nejsou poškozené. Sledujte, zda nejsou poškozeny oblasti sedla, dřík, těleso a kryt tělesa a prohlédněte oblasti ložisek, zda nejsou opotřebené. Vyměňte veškeré poškozené součásti. 3. Pečlivě vyčistěte a vyleštěte těsnící povrch koule. Nesmí na něm být řádné škrábance a rýhy. 4. Je-li koule mírně poškozena, může být možné vyhladit těsnicí povrch smirkem nebo jeho ekvivalentem. Jsou-li na kouli hluboké škrábance, vyměňte ji. 5. Posuňte jedno sedlo ventilu (7) na stranu na těleso (1) pod otvor na dřík a nakloňte na místo tak, aby správný povrch (viz obrázek 4) přiléhal ke kouli (3), a dávejte pozor, abyste sedlo nerozřízli nebo nepoškrábali. 6. Zevnitř vložte ložisko (70), sekundární těsnění dříku (71) a druhé ze dvou ložisek do otvoru na dřík. 7. Prostrčte dřík (5) koncem vložky tělesa (1), a dávejte pozor, abyste axiální ložisko nepoškrábali a mírně ho zatlačte do otvoru na dřík, dokud nepocítíte odpor z axiálního ložiska. Držte dřík na místě odspodu a přitom nasaďte sadu ucpávka/v-kroužek (69) na dřík (5) (správná orientace V-kroužku je znázorněna na obrázku 3). Má-li být ventil staticky uzemněn, odstraňte jeden středový V-kroužek, vyměňte kroužek hlavice a umístěte zemnící podložku nahoru. 8. Umístěte kompresní desku (9) přes kolíky (14). Umístěte zarážkové pouzdro (37) a uzavřenou matici (18) na každý uzavřený kolík a střídavě dotahujte šrouby, aby kompresní deska (9) zůstala rovnoběžně s tělesem uzávěru. Utahujte matice, dokud nebude sada ucpávka/v-kroužek zcela usazena, pak dotáhněte matice o další 1/4 otáčky. 9. Přišroubujte vložku (2) do tělesa do úplného usazení a pak označte její polohu, jak je znázorněno na obrázku 1. Odstraňte vložku a počítejte přitom otáčky. 10. Umístěte ventil do svislé polohy vložkou nahoru na čistý povrch, např. na složený hadr nebo na kus lepenky. Umístěte pružinu (36) do otvoru ve spodku dříku (5). Nasaďte kouli (3) otáčením na dřík (5) v zavřené poloze a dávejte pozor, aby pružina nesklouzla z dříku. V případě potřeby otočte lamelu dříku, aby lícovala s drážkou koule. Zajistěte, aby byla lamela dříku uprostřed drážky na kouli, tzn. stejně daleko od obou konců drážky. Otáčejte koulí jestliže je to nutné. (Viz obrázek 4.)

5 IMO-299CZ 5 Značka Poloha Vložka Těleso 1/8 16. Umístěte rukojeť (31) na dřík a bezpečně upevněte šroubem (35) na rukojeť. 17. Cyklujte ventil pomalu jemným pohybem dozadu a dopředu a postupně ho tak otočte o 1/4 otáčky. Pomalým cyklováním se chlopně sedla usadí proti kouli. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali O. D. koule. 18. Má-li být ventil uzemněn, proveďte následující zkoušku: Uzemnění Podložka Obrázek 1 Obrázek 2 Odstraňte nátěr, Rez, atd. A. Ohmmetrem s přesností ±10% zkontrolujte kontinuitu mezi vrškem dříku a kovem základny tělesa. Proveďte také kontrolu mezi koulí a kovem základny tělesa. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali Vnější povrch koule nebo. B. Odpor v otevřené, polootevřené nebo zavřené poloze by neměl překročit 10 ohmů při použití zdroje do 12 voltů. Orientace V-kroužku ucpávka pro uzemněné ventily Obrázek 3 Dřík musí být vycentrovaný ve štěrbině koule, jak je znázorněno u montáže Orientace V-kroužku ucpávka pro neuzemněné ventily Sedla musí být v této poloze při montáži 4 MONTÁŽ SPOUŠTĚČE Jsou-li tyto ventily vybaveny spouštěčem a spouštěč je odstraněn za účelem servisu, je zásadně důležité správné nastavení ovladače spouštěče a dříku ventilu při opětovné montáži spouštěče. když jsou ventily a spouštěče spojeny spojem bez vůle (vetknutým), dotáhněte spojovací šrouby před konečným dotažením šroubů konzoly ventilu. 5 SADA NA OPRAVY/NÁHRADNÍ DÍLY Další informace o náhradních dílech a servisu nebo pomoci si vyhledejte na naší webové stránce na adrese Obrázek Umístěte druhé sedlo (7) do vložky (2) proper správným povrchem přiléhajícím ke kouli. 12. Nasaďte podložku tělesa (65) na těleso a jemně ji zatlačte do drážky. 13. Aplikujte mazivo kompatibilní s proudícím médiem to Vložku dotáhněte s použitím klíče na vložku. Vložku je potřeba dotáhnout o stejný počet otoček, jako je v kroku 9, a zajistit tak, aby značky nebyly vzdáleny více než 1/8" (3.18 mm) jedna od druhé, jak zobrazuje. (obrázek 2). 14. Umístěte ukazatel stop (32) přes dřík (5) a dolů v rovině s kompresní deskou (9). 15. Umístěte pružinu (33) přes dřík (5) nahoru na ukazatel stop (32). Zajistěte pružinu a ukazatel stop umístěním přídržného kroužku (34) přes dřík, (5) aby se kryl s ramenem na dříku.

6 6 IMO-299CZ SOUČÁSTI VENTILU POLOŽKA NÁZEV SOUČÁSTI MNOŽSTVÍ 1 Těleso 1 2 Vložka 1 3 koule 1 5 Dřík 1 7 Sedlo 2 9 kompresní Deska 1 14 Uzavřený kolík 2 18 Uzavřená matice 2 25* Identifikační štítek 1 31 Rukojeť 1 32 Ukazatel stop 1 33 Pružina 1 34 Přídržný kroužek 1 35 Šroub rukojeti 1 36 Pružina 1 37 Zarážkové pouzdro 2 65 Těsnění tělesa 1 69 Ucpávka/V-kroužek Sada 1 70 Axiální ložisk 2 71 Sekundární dřík 1 Těsnění * Není na obrázku f G H G E Klíč na vložku Seznam součástí 3 & 4 (DN 80 & 100) = Sada č , 6 (DN 150) = Sada č POLOŽKA A Ovladač 1 C Deska 1 D NÁZEV SOUČÁSTI Objímka-hlavice MNOŽSTVÍ Šroub víčka 2 E Závitová tyč 2 f Šestiboká matice 4 G Plochá podložka 4 H Pružina 2 C 14 (Viz obrázek 3 pro orientaci) 1 D 7 3 A f 36 Obrázek 5 Obrázek 6

7 IMO-299CZ 7

8 8 IMO-299CZ Změny vyhrazeny bez předchozího oznámení. Metso Automation Inc. Evropa, Vanha Porvoontie 229, P.O. Box 304, fi Vantaa, finsko, Tel , fax Severní Amerika, 44 Bowditch Drive, P.O. Box 8044, Shrewsbury, Massachusetts, , USA, Tel , fax Jižní Amerika, Av. Independência, 2500-Iporanga, , Sorocaba-São Paulo, Brazílie, Tel , fax /49 Asijské Tichomoří, 20 kallang Avenue, lobby B, #06-00, PICO Creative Centre, Singapore , Singapore, Tel , fax Čína, 19/f, the Exchange Beijing, No. 118, Jianguo lu Yi, Chaiyang Dist, Beijing, Čína, Tel , fax Střední Východ, Roundabout 8, Unit AB-07, P.O. Box 17175, Jebel Ali freezone, Dubai, Spojené Arabské Emiráty, Tel , fax

Pneumatické Válcové servopohony Řada B1C Návod k instalaci, údržbě a provozu

Pneumatické Válcové servopohony Řada B1C Návod k instalaci, údržbě a provozu Pneumatické Válcové servopohony Řada B1C Návod k instalaci, údržbě a provozu 6 BC 71 cs 8/2009 2 6 BC 71 cs Obsah 1 OBECNÉ INFORMACE...3 1.1 Rozsah příručky...3 1.2 Konstrukce a funkce...3 1.3 Značení

Více

Řada 4000 Model B 3dílné kulové ventily s krytem ISO

Řada 4000 Model B 3dílné kulové ventily s krytem ISO Řada 4000 Model B 3dílné kulové ventily s krytem ISO 1/2" 2" (DN 15 50) Standardní Otvor, 1/2" 1-1/2" (DN 15 40) Plný Otvor Návod k instalaci, údržbě a obsluze IMO-210CZ 5/2011 2 IMO-210CZ Obsah 1 VŠEOBECNĚ..................................

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

KULOVÝ VENTIL XU S ČEPOVÝM ULOŽENÍM A PLNÝM OTVOREM. Verze ASME třída 600. POKYNY PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A PROVOZ 1 X 73 cs Vydání 10/02

KULOVÝ VENTIL XU S ČEPOVÝM ULOŽENÍM A PLNÝM OTVOREM. Verze ASME třída 600. POKYNY PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A PROVOZ 1 X 73 cs Vydání 10/02 KULOVÝ VENTIL XU S ČEPOVÝM ULOŽENÍM A PLNÝM OTVOREM Verze ASME třída 600 POKYNY PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A PROVOZ 1 X 73 cs Vydání 10/02 2 Obsah 1 VŠEOBECNĚ... 3 1.1 Rozsah příručky... 3 1.2 Popis ventilu...

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

Průvodce rychlého uvedení do provozu 00825-0517-4809, rev EA Prosinec 2014. Sestava Rosemount 485 Annubar Flo-Tap v závitovém provedení

Průvodce rychlého uvedení do provozu 00825-0517-4809, rev EA Prosinec 2014. Sestava Rosemount 485 Annubar Flo-Tap v závitovém provedení Průvodce rychlého uvedení do provozu 00825-0517-809, rev EA Prosinec 201 Sestava Rosemount 85 Annubar Flo-Tap v závitovém provedení Průvodce rychlého uvedení do provozu Prosinec 201 UPOZORNĚNÍ Tento průvodce

Více

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly IM-S13-35 CH Vydání 3 SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod Upozornění Opravy a nastavování pojistného ventilu mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jím autorizovanou firmou. Bezpečnostní

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2.

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2. Tel: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998 avemarcz, web: wwwavemarcz 01XX Strana: 1/7 REVIZE: 1 Obsah 1 Sestava plastového stavoznaku 70001XX 2 Oblast použití 3 Popis stavoznaku 31 Kuličkové

Více

Návod kpoužití. Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS2 2009-04

Návod kpoužití. Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS2 2009-04 Návod kpoužití Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS2 2009-04 Obsah Zde obsažené informace byly přesné v době vydání, ale mohou se změnit bez předchozího upozornění. 1. Prohlášení

Více

KONCOVÉ SPÍNAČE Řada NK700

KONCOVÉ SPÍNAČE Řada NK700 KONCOVÉ SPÍNAČE Řada NK700 POKYNY PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A PROVOZ 7 NK 72 cz Vydání 12/99 2 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Všeobecný popis... 3 1.2 Označení... 3 1.3 Specifikace... 3 1.4 Bezpečnostní pokyny... 3

Více

Návod na údržbu Klapky série 14b/14c/74b

Návod na údržbu Klapky série 14b/14c/74b Návod na údržbu Klapky série 14b/14c/74b 0. Úvod Tento dokument slouží jako základní návod pro montáž a opravy klapek typu 14b, 14c a 74b. Technické detaily, jež jsou zmíněny v tomto dokumentu se mohou

Více

KK 546 Základy plánování

KK 546 Základy plánování KK 546 Základy plánování Základní informace: Instrukce pro kulový kohout 546 s ručním ovládáním V tomto manuálu jsou popsány příklady špatného zacházení. Přečtěte si návod pozorně a vždy ho dodržujte za

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů NÁVOD A ÚDRŽBA - POJISTNÉ VENTILY str. 1 Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů Obsah Hlavní ustanovení Pojistné ventily I. Pojistné ventily II. Pojistné ventily III. Pozice pojistných ventilů NÁVOD

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY II.

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY II. S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM str. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rukojeť šroub ucpávka šrouby a matice příruba motýlek těsnění vložka Materiály v kontaktu s produktem: příruba (poz. 5): DIN 1.4301 / 1.4307 / 1.4404 /

Více

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE UŽITEČNÉ RADY: PŘED SESTAVENÍM ROZMETADLA SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY NEBUDE-LI VÁM NĚCO ZCELA JASNÉ, PŘEČTĚTE SI UVEDENÉ POKYNY ZNOVU Nebude-li vaše rozmetadlo

Více

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor!

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor! Čištění Ventilátor otřete hadrem. Je velmi důležité udržovat lopatky ventilátoru v čistotě. Předejdete tím možnému nevyvážení oběžného kola. Pozor! Nikdy nečistěte ventilátor kapalinou. Mohla by prosáknout

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0309 - AF 309 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečný provoz Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly - nejrychlejší způsob

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotory typ MP- serie 4

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotory typ MP- serie 4 SERVISNÍ PŘÍRUČKA Hydromotory typ MP- serie 4 r. 2005 Servisní příručka Hydromotory typ MP - serie 4 Těleso "F" ové O-Kroužek Ax. jehlové Pero ové Drážkové Ax. jehlové Těleso "Q" Korunová matice Těleso

Více

Obsah. NÁVOD PRO SERVIS A POUŽITÍ ČERPADLA SandPIPER II Modely S07 a S10 nekovové provedení Úroveň návrhu I

Obsah. NÁVOD PRO SERVIS A POUŽITÍ ČERPADLA SandPIPER II Modely S07 a S10 nekovové provedení Úroveň návrhu I NÁVOD PRO SERVIS A POUŽITÍ ČERPADLA SandPIPER II Modely S07 a S10 nekovové provedení Úroveň návrhu I Obsah Výkonová křivka, model S07, úroveň návrhu 1...2 Rozměry: S07 se zapouzdřeným tlumičem...3 Rozměry:

Více

Návod k obsluze RTC 710. Rotační škrabka (d 355-710 mm)

Návod k obsluze RTC 710. Rotační škrabka (d 355-710 mm) Návod k obsluze RTC 710 Rotační škrabka (d 355-710 mm) Všechna práva vyhrazena, zejména práva na duplikaci, distribuci nebo překlad. Duplikace a reprodukce v jakékoliv formě (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) 14 LBS(LBV)/314, 315 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 11 Korunová matice Pouze pro brzdy s kuželovou hřídelí. Klíčem S=46 mm povolte a

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

KULOVÝ VENTIL MBV S ČEPOVÝM ULOŽENÍM A PLNÝM OTVOREM ŘADY XT, XA

KULOVÝ VENTIL MBV S ČEPOVÝM ULOŽENÍM A PLNÝM OTVOREM ŘADY XT, XA KULOVÝ VENTIL MBV S ČEPOVÝM ULOŽENÍM A PLNÝM OTVOREM ŘADY XT, XA POKYNY PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A PROVOZ 1 x 70 cs Vydání 9/03 2 Obsah 1 VŠEOBECNĚ... 3 1.1 Rozsah příručky... 3 1.2 Popis ventilu... 3 1.3

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

INSTALAČNÍ, PRACOVNÍ A SERVISNÍ MANUÁL

INSTALAČNÍ, PRACOVNÍ A SERVISNÍ MANUÁL Price Pump Co. INSTALAČNÍ, PRACOVNÍ A SERVISNÍ MANUÁL VZDUCHOVĚ POHÁNĚNÁ MEMBRÁNOVÁ ČERPADLA MODEL: AOD.5-Y PLATNÝ PRO VŠECHNA MATERIÁLOVÁ PROVEDENÍ VYPLŇTE ÚDAJE PODLE ŠTÍTKU VAŠEHO ČERPADLA Typ čerpadla

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA EXACT 3B TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE 7/2009 BEZPEČNOST:

Více

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 Návod k instalaci CH 49/1 FAGOR_FIC_541_M.indd 1 21.4.2010 11:00:22 Návod k instalaci Integrovaná chladnička s mrazničkou Návod k vestavbě chladniček a

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Obtokového hladinoměru model BNA

Obtokového hladinoměru model BNA Návod k provozu Obtokového hladinoměru model BNA Obtokového hladinoměru, model BNA, s volitelným snímačem hladiny a magnetickým spínačem Návod k provozu obtokového hladinoměru Model BNA Strana 3-20 2 Návod

Více

KULOVÝ VENTIL MBV Série M1, M2 Pokyny k instalaci, údržbě a obsluze

KULOVÝ VENTIL MBV Série M1, M2 Pokyny k instalaci, údržbě a obsluze KULOVÝ VENTIL MBV Série M1, M2 Pokyny k instalaci, údržbě a obsluze 1 M 70 cs 12/2011 2 1 M 70 cs Obsah 1 OBECNÉ INFORMACE...3 1.1 Rozsah příručky...3 1.2 Konstrukce ventilu...3 1.3 Značení ventilu...4

Více

UPOZORNĚNÍ. Leica Biosystems Nussloch GmbH. Vydáno: Leica Biosystems Nussloch GmbH

UPOZORNĚNÍ. Leica Biosystems Nussloch GmbH. Vydáno: Leica Biosystems Nussloch GmbH Držák čepele Premium Návod k použití Leica držák čepele Premium V erze 1.3, česky 10/2012 Číslo objednávky: 14 0491 82117, RevD Uchovávejte tento návod vždy poblíž přístroje! Pečlivě jej pročtěte, než

Více

Servisní příručka. Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 -

Servisní příručka. Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 - Zesilovač kroutícího momentu typ UVM serie 3 (Euro a SAE provedení) - 23 - UVM serie 3 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 53, 26 Šrouby, podložky Upevněte zařízení se zazátkovanými hydraulickými výstupy

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotorů typ MR- serie 4 a MLHR Е

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotorů typ MR- serie 4 a MLHR Е SERVISNÍ PŘÍRUČK Hydromotorů typ MR- serie 4 a MLHR Е r. 2005 Servisní příručka Hydromotor typ MR-serie 4 a MLHR Е Pérová podložka. Drážkové. x. jehlové Pero x. jehlové Těleso "F" Těleso "Q" Korunová matice

Více

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect RINGFEDER Prospect Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla TYP RUwg Automatické tažné háky pro vlečné oko podle VG 74059 (kruhové oko NATO) Typy RUwg K 0 D, K D, K 2 D, K 3 D, K 4 D Typ RUwg

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm²

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277 Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatický servopohon typ 3271 Pneumatický servopohon typ 3277 pro přímou montáž Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 34 55 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Provoz a údržba... 8 Provoz... 8 Údržba... 9 Přehled hledání závady... 9 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 POZOR: Dbejte následující

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video.

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video. Návod k obsluze Navštivte naše webové stránky www.xyladecor.cz pro instruktážní video. XYLADECOR POWERPAD PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY Pomocí přístroje Xyladecor PowerPad je nyní možné velice jednoduše vytvořit

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K MONTÁŽI DŮ LEŽITÉ Než začnete montovat tento skleník, přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod. Proveďte, prosím, všechny kroky v pořadí uvedeném v tomto návodu. Neutahujte šroubky skleníku, dokud

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 1300 M www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 2 GTS 1300 M Instrukce k montáži 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f b c g 2a 5 9 6 5 165 kg 2b 6 3 4 8 7

Více

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Technické parametry: Nosnost Výška zdvihu Maximální výška Minimální výška Váha brutto Váha netto Velikost balení 10 t 525 mm 685 mm 160 mm 158 kg 140 kg

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Informační servis 12/2010: Elektronická kontrola tlaku pneumatik systém BERU TSS Tire Safety Systém. v Praze 4, dne 5. října 2010

Informační servis 12/2010: Elektronická kontrola tlaku pneumatik systém BERU TSS Tire Safety Systém. v Praze 4, dne 5. října 2010 Informační servis 12/2010: Elektronická kontrola tlaku pneumatik systém BERU TSS Tire Safety Systém v Praze 4, dne 5. října 2010 Vážení zákazníci, systém kontroly tlaku pneumatik (TSS) bylo možné montovat

Více

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 FZR 1010 2 English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 1 FZR 1010 3 2 3 4 5 6 PUSH REEL MOWER USER'S MANUAL 4 7 8 9 FZR 1010 Obsah 11 CZ Ruční sekačka NÁVOD K OBSLUZE

Více

Puritan Bennett. Vozíky na kompresor ventilátorů řady 800 Vozíky na ventilátory řady 800 se stojanem. Kontrola obsahu sady.

Puritan Bennett. Vozíky na kompresor ventilátorů řady 800 Vozíky na ventilátory řady 800 se stojanem. Kontrola obsahu sady. Návod k montáži Puritan Bennett Vozíky na kompresor ventilátorů řady 800 Vozíky na ventilátory řady 800 se stojanem TM Kontrola obsahu sady Ujistěte se, že máte všechny součásti uvedené v Tab. 1 a upínače

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Seznámení. Minimální tlak 0,5 bar Optimální tlak 1-5 bar. Maximální teplota 80 C UPOZORNÌNÍ:

Seznámení. Minimální tlak 0,5 bar Optimální tlak 1-5 bar. Maximální teplota 80 C UPOZORNÌNÍ: Seznámení Gratulujeme Vám, právì jste si zakoupili výrobek vysoké kvality a spolehlivosti. Aby Vaše vodovodní baterie pracovala co nejkvalitnìji a co nejdéle, je nutné dodržet nejen správný postup pøi

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7370 Přídavný posilovací stojan Body Craft Jones Platinum Cable Column

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7370 Přídavný posilovací stojan Body Craft Jones Platinum Cable Column UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7370 Přídavný posilovací stojan Body Craft Jones Platinum Cable Column 1 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SCHÉMA... 4 ILUSTROVANÝ PŘEHLED DÍLŮ...

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

Rotační ventil Fisher POSI-SEAL A81

Rotační ventil Fisher POSI-SEAL A81 Instrukční manuál Ventil A81 Rotační ventil Fisher POSI-SEAL A81 Obsah Úvod... 1 Rozsah manuálu... 1 Specifikace... 2 Popis... 2 Instalace... 4 Údržba... 8 Údržba ucpávky... 9 Výměna sestavy těsnicího

Více

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 1 MSB a MLHSBD Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 52, 51 Šroub, páka L (R) Položte motor do vodorovné polohy. Imbus klíčen S6 povolte šroub. Demontujte páku poklepáním

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P 51.01-SKP-250-230-P Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 OBSAH Úvod Označení stroje 1.0 Popis stroje 2.0 Instalace 3.0 Obsluha stroje a postupy

Více

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com POWAIR0800 2 4 3 1 Fig A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 SYMBOLY...3 6 MAZÁNÍ...3

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a Perrot MVR AC Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a MVR/PR AC-1 MVR/PR AC-1½ MVR/PR AC-2 s regulátorem tlaku Návod k použití MVR Rev.1/13.01.05 Strana 1

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

PC3_/PC4_ Potrubní konektory

PC3_/PC4_ Potrubní konektory IM-P128-06 ST Vydání 4 PC3_/PC4_ Potrubní konektory Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Popis PC30 3. Montáž 4. Přivaření konektoru 5. Údržba PC40 6. Odtlakování potrubního systému 7.

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více