Vybavení interiérů knihovny a DDM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybavení interiérů knihovny a DDM"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role, IČ , vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ nebo zákon ) Oznámení zadávacího řízení bylo uveřejněno profilu zadavatele 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: Město Nová Role Sídlo: Chodovská 236, Nová Role Právní forma: Obec IČ: DIČ: CZ Kód státu: CZ, Česká republika Kategorie zadavatele: Veřejný Statutární zástupce: Jitka Pokorná, starostka města Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Pastor Telefon: ID datové schránky: y24bcev Profil zadavatele: Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího řízení. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit. Každý uchazeč je povinen pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce předložit všechny dokumenty a přílohy, na které odkazuje tato zadávací dokumentace (dále také ZD ). Dále je uchazeč povinen splnit všechny termíny a podmínky, obsažené ve Výzvě k podání nabídky (dále také výzva ) a v této zadávací dokumentaci. Všechny dokumenty uvedené v této ZD budou podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů tak, jak je předepsáno. Zadávací dokumentace dle ust. 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které budou zadavatelem posuzovány a jejich nesplnění vede k vyřazení nabídek ze zadávacího řízení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná. Stránka 1 z 11

2 Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Předmět plnění veřejné zakázky je dodávkou pro projekt, který spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad, k projektu s názvem Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti a registračním číslem CZ.1.09./2.2.00/ PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí. - Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu části veřejné zakázky, do které se hlásí, tak, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. - Zadavatel uvádí, že u dílčích částí je předpokládaná hodnota těchto částí veřejné zakázky zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny za plnění předmětu VZ i části veřejné zakázky. - Níže uvedené požadavky jsou platné pro všechny části veřejné zakázky. - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky specifikované v této zadávací dokumentaci. Součástí plnění je dále zajištění všech činností, které souvisí s komplexním přezkoušením a instalací dodané techniky. - Detailní popis jednotlivých požadovaných strojů, nástrojů a přístrojů je specifikován v Příloze č. 1 Specifikace předmětu výběrového řízení, včetně požadovaného počtu kusů. - Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik (zejména Zákony, vyhlášky a ČSN). Vybraný uchazeč předloží před zahájením dodávek detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky. - Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, v souladu s 45 a 46 zákona (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku, tak aby bylo možné zkontrolovat soulad se požadavky danými technickou specifikací. Veškerá specifikace potřebná ke kontrole s technickou specifikací bude v českém jazyce). Zadavatel má právo, vyřadit nabídku, pokud nebude jednoznačně doloženo, že výrobek nebo technologie splňuje požadovaný standard - Každá z uvedených částí bude hodnocena samostatně. Nabídka na každou část musí být podána samostatně v samostatné obálce a splňovat požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a požadavků daných zadávací dokumentací. - Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků a dodatečných informací. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky. - Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 2.1 Předmět veřejné zakázky - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části. Stránka 2 z 11

3 2.1.1 Část A veřejné zakázky Knihovna Město Nová Role - Předpokládaná cena části A činí ,00 Kč bez DPH - CPV o Nábytek o Různý nábytek o Nábytek pro knihovny - Předmětem části A zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka, instalace a zprovoznění požadovaného zboží. Jedná se o vybavení městské knihovny. - Zadavatel požaduje, aby dodané výrobky byly nové. Nesmí se jednat o repasi. - Podrobná specifikace zboží, minimální technické parametry plnění požadované zadavatelem a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 A této zadávací dokumentace Specifikace dodávky, část A Část B veřejné zakázky DDM - Předpokládaná cena části A činí ,00 Kč bez DPH - CPV o Nábytek o Různý nábytek - Předmětem části B zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka, instalace a zprovoznění požadovaného zboží. Jedná se o vybavení domu dětí a mládeže. - Zadavatel požaduje, aby dodané výrobky byly nové. Nesmí se jednat o repasi. - Podrobná specifikace zboží, minimální technické parametry plnění požadované zadavatelem a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 B této zadávací dokumentace Specifikace dodávky, část B Část C veřejné zakázky Junák - Předpokládaná cena části A činí ,00 Kč bez DPH - CPV o Nábytek o Různý nábytek - Předmětem části C zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka, instalace a zprovoznění požadovaného zboží. Jedná se o vybavení místností skautské organizace Junák. - Zadavatel požaduje, aby dodané výrobky byly nové. Nesmí se jednat o repasi. - Podrobná specifikace zboží, minimální technické parametry plnění požadované zadavatelem a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 C této zadávací dokumentace Specifikace dodávky, část C. 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kódy předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) jsou: - o Nábytek - o Různý nábytek - o Nábytek pro knihovny 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná cena je ,00 Kč bez DPH. Stránka 3 z 11

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s 14 ZVZ, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1 Předpokládaná doba plnění - Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. - Předpokládaný termín dodání: do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy 4.2 Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je nově vybudovaná knihovna, dům dětí a mládeže a klubovna Junáka v Chodovské 236, Nová Role. 5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle 53 odst. 3 ZVZ a podle odst. 5.2 této ZD, splní profesní kvalifikační předpoklady podle odst. 5.3 této ZD, splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.4 této ZD. 5.2 Základní kvalifikační předpoklady podle 53ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží čestné prohlášení, ze kterého bude zřejmé že splňuje všechny podmínky dle 53 odst.1a) až 53 odst. 1k) zákona Vzor čestného prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a b) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 5.4 Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 zákona K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady: Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 Stránka 4 z 11

5 roky (36 měsíců nazpět od data vyhlášení zadávacího řízení) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: a) Kopie osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, b) Kopie osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) Kopie smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. d) Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: 1 realizace dodávky obdobného charakteru, v hodnotě minimálně 500 tis. Kč bez DPH pro část A, 1 realizace dodávky obdobného charakteru, v hodnotě minimálně 250 tis. Kč bez DPH pro část B, 1 realizace dodávky obdobného charakteru, v hodnotě minimálně 30 tis. Kč bez DPH pro část C Pro vyhotovení požadovaného seznamu významných dodávek uchazeč použije vzor seznamu významných dodávek uvedený v příloze této zadávací dokumentace Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uvedené skutečnosti prokáže uchazeč doložením referenční listiny podepsané osobou oprávněnou jednat za objednatele veřejné zakázky. Z textu referenční listiny budou patrné identifikační údaje objednatele, identifikace dodávky, doba realizace dodávky, finanční realizace dodávky, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit. Dále bude obsahem referenční listiny vyjádření, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně a zda proběhly ve stanovené kvalitě. Referenční listina bude podepsána osobou oprávněnou jednat za objednatele. Za osobu oprávněnou jednat za objednatele se považuje osoba statutárního orgánu u právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat za fyzickou osobu se považuje tato fyzická osoba, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být součástí nabídky plná moc v originále nebo v ověřené kopii Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 e) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání; a to ve formě katalogových listů k jednotlivým požadovaným strojům, nástrojům a přístrojům podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Specifikace předmětu výběrového řízení. Katalogovým listem se rozumí listina, která bude obsahovat název výrobku, technické parametry a vyobrazení výrobku. Tato listina nemusí být nadepsaná jako katalogový list. Zadavatel bude akceptovat rovněž technické listy, popisy apod., které budou splňovat náležitosti uvedené u katalogového listu. Katalogové listy budou v českém jazyce, tak aby bylo možné zkontrolovat, zda nabízené výrobky a technologie souhlasí s poptávanými 5.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení 57 ZVZ. 6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel předepisuje návrh kupní smlouvy obsažený v příloze Zadávací dokumentace jako závazný a neměnný. Stránka 5 z 11

6 6.1.2 Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být v souladu s předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. Návrh smlouvy musí být vypracován podle vzoru smlouvy obsaženého v příloze - Návrh Kupní smlouvy. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná ve smyslu ust. 22 zákona a uchazeč bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 7.1 Stanovení technických podmínek Technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel stanovuje prostřednictvím popisu předmětu veřejné zakázky, který je definován vyčerpávajícím způsobem v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 7.2 Stanovení zvláštních technických podmínek Zvláštní technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanoví. 7.3 Stanovení požadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení ve smyslu ZVZ. 8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1 Nabídková cena Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 9.1 Grafický návrh Podmínkou pro podání nabídek do části A a B je zpracování grafického návrhu řešení interiéru knihovny - část A nebo DDM - část B. Grafické návrhy budou zpracovány pro každou místnost příslušné části jednotlivě. Grafické návrhy budou vyhotoveny ve formátu tištěného A3 a ve formě počítačové vizualizace dodané na CD v elektronické podobě ve formátu pdf (papírová a elektronická forma nabídky se nesmí lišit). Návrhy budou doprovázeny vysvětlením záměru. Z grafického návrhu musí být zřejmé jak Stránka 6 z 11

7 uchazeč zamýšlí rozmístění a umístění jednotlivých položek ze své nabídky v interiéru. Nabídky pro část A nebo B, které nebudou obsahovat grafický návrh, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 9.2 Pokyny pro zpracování nabídky Dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části nabídky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči Nabídka: - Bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce. - Bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ. - Nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. - Bude obsahovat Krycí list. Uchazeč muže využít Přílohu č. 2 Krycí list nabídky. - Bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Uchazeč muže využít Přílohu č. 3 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a Přílohu č. 4 Seznam významných dodávek. - Bude obsahovat vyplněnou a podepsanou Přílohu č. 5 Čestné prohlášení k nabídce uchazeče. - Bude obsahovat návrh Kupní smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Závazný návrh je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 6 Závazný návrh Kupní smlouvy. - Bude obsahovat návrh Kupní smlouvy vč. příloh v elektronické podobě na CD/DVD nosiči. - Bude obsahovat návrh případného subdodavatelského systému. - Bude obsahovat grafický návrh dle bodu Zadavatel doporučuje uchazečům, aby: - své nabídky zabezpečili proti manipulaci, - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou Zadavatel doporučuje uchazečům, aby pro přehlednost zpracovali nabídku následující struktuře a v souladu s uvedenými požadavky: - doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, - návrh Kupní smlouvy, - ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. Stránka 7 z 11

8 10 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 10.1 Dodatečné informace Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s 49 ZVZ písemně a může být zaslána i v elektronické podobě em. Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Luboš Pastor, telefon , Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle podle příslušných ustanovení ZVZ Prohlídka místa plnění Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne v 10:00 v místě plnění veřejné zakázky. Zájemci o prohlídku místa plnění se dostaví v daný den a danou hodinu u vstupu do budovy Městského úřadu v Nové Roli. 11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 11.1 Způsob a místo podání nabídek Nabídku lze podat: - osobně v pracovních dnech Po a St v době od a 12:15 16:00, Út, Čt a Pá v době od a 12:15 14:00 hod. do sídla zadavatele, - zaslat na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídky Nabídku doručte nejpozději do do 10:00 hod Další podmínky k předložení nabídky Nabídka musí být podána v uzavřené obálce, která bude opatřena přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označena: NEOTVÍRAT. Obálka bude dále označena názvem příslušné části, do které uchazeč podává nabídku. - pro část A bude obálka označena Část A - Knihovna, - pro část B bude obálka označena Část B - DDM, - pro část C bude obálka označena Část C Junák. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne od 10:30 hod v zasedací místnosti v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokážou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Stránka 8 z 11

9 12 ZADÁVACÍ LHŮTA Město Nová Role Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů. 13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 13.1 Kritéria hodnocení Pro část A je základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, viz níže Pro část B je základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, viz níže Pro část C je základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH Způsob hodnocení nabídek část A a B Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii: a) Hodnocení grafického návrhu (váha pro hodnocení 40 %) - estetická úroveň, kreativita, původnost, soulad s ideou podle zadání, vzájemný soulad jednotlivých položek uchazeče uvedených v katalogových listech; b) Nabídková cena (váha pro hodnocení 60 %); výše nabídnuté celkové ceny se posuzuje s DPH Způsob bodového hodnocení pro grafické návrhy: Každý z členů hodnotící komise bude hodnotit jednotlivé nabídky (návrhy grafického zpracování od jednoho uchazeče se budou hodnotit jako celek) a pro hodnocení použije bodovou stupnici 0-10 (0 nejnižší známka 10 nejvyšší známka). Podrobnější pravidla pro hodnocení jsou uvedeny níže u jednotlivých hodnotících kritérií. Body členů komise se sečtou a kritérium bude vyhodnoceno následovně: (dosažený počet bodů hodnocené nabídky / počet bodů u nejvýše hodnocené nabídky) x 0,40 x 100 Bodové hodnocení kvality: Hodnotící komise zhodnotí soulad navrhovaného řešení dle nabídky předložené uchazečem. V rámci tohoto kritéria bude vycházet i ze slovního popisu nabízené podoby. Bude hodnotit originalitu nápadu (jednoduchost, přehlednost, kreativita). Komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělí uchazeči bodové hodnocení kvality plnění zakázky v rámci stanovených úrovní: a) 0 2: Navržené řešení splňuje cíle zakázky pouze okrajově, nabízené řešení není přehledné a srozumitelné, není v souladu s ideou podle zadání, není původní, neprokazuje vysokou estetickou úroveň, chybí jí kreativita a navržené materiály nejsou ve vzájemném souladu. b) 3 6: Navržené řešení splňuje cíle zakázky, je přehledné a srozumitelné, nachází se v souladu s ideou podle zadání, prokazuje dostatečné estetické vlastnosti, je původní a navržené materiály jsou ve vzájemném souladu. Stránka 9 z 11

10 c) 7 10: Navržené řešení splňuje cíle zakázky, je přehledné a srozumitelné, plně odpovídá ideji grafického zadání, prokazuje vysoké estetické vlastnosti, je kreativní a původní a navržené materiály jsou ve vzájemném souladu Způsob bodového hodnocení pro nabídkovou cenu: U kritéria nabídková cena je rozhodující cena včetně DPH. Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny, nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí jednotlivé nabídkové ceny analogicky dle 77 zákona (mimořádně nízká nabídková cena). Body komise přidělí dle vzorce: (nejnižší nabídková cena hodnocené nabídky/ nabídková cena hodnocené nabídky) x 0,60 x 100 Pořadí uchazečů bude stanoveno prostým součtem bodů přidělených v rámci jednotlivých kritérií. Vítězným uchazečem bude uchazeč, jehož nabídka získá nejvyšší počet bodů Způsob hodnocení nabídek část C - Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. - Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč bez DPH - V případě, že se na prvním místě umístí dva nebo více uchazečů se stejnou nabídkovou cenou, bude pořadí určeno losem. - Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu podle 77 bude považována taková nabídka, která bude nižší 25 a více procent než průměrná nabídková cena. - Průměrná nabídková cena bude vypočítána z průměru nabídkových cen bez DPH ze všech nabídek. 14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele. 15 OSTATNÍ - Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. - Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí na profilu zadavatele a všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. - Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast ve výběrovém řízení. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. - Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky dle výše finančních prostředků, které má k dispozici. - Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v Stránka 10 z 11

11 jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky. - Zadavatel si vyhrazuje právo, že může uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům, resp. dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. - Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistiny. - Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. - O zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V Nové Roli dne Mgr. Luboš Pastor, investiční referent Přílohy: Příloha č. 1 A - Specifikace dodávky, část A - Knihovna Příloha č. 1 B - Specifikace dodávky, část B - DDM Příloha č. 1 C - Specifikace dodávky, část C Junák Příloha č. 2 Krycí list nabídky Příloha č. 3 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 Seznam významných dodávek Příloha č. 5 Čestné prohlášení k nabídce uchazeče Příloha č. 6 Závazný návrh Kupní smlouvy Příloha č. 7 Výkaz výměr Stránka 11 z 11

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) č.j.: 3682/15/SÚSPK-P Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Č.j. KRPS-213863-8/ČJ-2015-0100MN-VZ Praha 9. července 2015. V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS-213863-8/ČJ-2015-0100MN-VZ Praha 9. července 2015. V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-213863-8/ČJ-2015-0100MN-VZ Praha 9. července 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 5 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava FVHE 4/2015-6/2015 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ZATEPLENÍ BUDOVY ŠKOLY DOBRNICE - zhotovitel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. ZATEPLENÍ BUDOVY ŠKOLY DOBRNICE - zhotovitel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební práce s

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2016 Č.j.: 279047/2016-ČRA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí služeb Česká rozvojová

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení

Více

Datový sklad Finanční správy České republiky

Datový sklad Finanční správy České republiky Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 123163/15/7500-40175-050417 Vyřizuje: Telefon: E-mail: Nikola Hozáková 296 854 436 Nikola.Hozakova@fs.mfcr.cz VÝZVA K

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění MĚSTO ŠUMPERK Nám.Míru 1, 787 93 Šumperk správce majetku: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21 Šumperk NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka Odůvodnění

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky: Komplexní služba nakládání s komunálními odpady pro obec Kateřinice zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více