Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání zelených veřejných zakázek. 2. vydání. Evropská komise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání zelených veřejných zakázek. 2. vydání. Evropská komise"

Transkript

1 Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání zelených veřejných zakázek 2. vydání Evropská komise 1

2 Důležité upozornění Tato příručka je orientačním dokumentem útvarů Komise a nelze ji v žádném případě považovat za závaznou pro tento orgán. Je třeba rovněž uvést, že obsah příručky podléhá vývoji právních předpisů EU, včetně revize směrnic o zadávání veřejných zakázek a judikatury Soudního dvora. Příručka představuje stav platný v červnu Europe Direct je služba, která vám pomůže nalézt odpovědi na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům s předvolbou nebo tyto hovory zpoplatňují. Mnoho dalších informací o Evropské unii je k dispozici na internetu ( Katalogizační údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011 ISBN: doi: /74936 Evropská unie, 2011 Aktuální informace pro 2. vydání příručky byly sestaveny na základě smlouvy č /2010/579463/ser/cl uzavřené mezi Evropskou komisí a ICLEI Local Governments for Sustainability. Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Fotografie na obálce: The Flying Dutchman/istockphoto.com, dobrinov/istockphoto.com, Stephan Köhler (ICLEI) 2

3 Obsah Úvod... 5 Zadávání zelených zakázek: základní zásady Kapitola 1 Uplatňování GPP Politika GPP Stanovení priorit a cílů pro GPP Vzdělávání a pokyny Zdroje kritérií GPP Monitorování a přezkum GPP Vytváření sítí...20 Kapitola 2 Zadávací řízení Úvod Základní zásady zadávání veřejných zakázek Výběr řízení Provedení průzkumu trhu Odůvodnění GPP Zakázka nebo rámcová dohoda? Kapitola 3 Stanovení požadavků zakázky Stanovení předmětu zakázky Environmentální technické specifikace Specifikace materiálu a výrobních metod Používání variant Používání ekoznaček a kritérií GPP Ověřování shody Kapitola 4 Výběr dodavatelů, poskytovatelů služeb a zhotovitelů Úvod

4 4.2. Kritéria pro vyloučení Kritéria pro výběr Kapitola 5 Vyhodnocení nabídek Obecná pravidla pro zadání zakázky Uplatňování environmentálních kritérií pro zadání zakázky Stanovení nákladů životního cyklu Kapitola 6 Podmínky plnění zakázky Pravidla upravující podmínky plnění zakázky Podmínky plnění zakázky u dodávek zboží Podmínky plnění zakázky na poskytování prací nebo služeb Sledování dodržování smlouvy Kapitola 7 Hlavní odvětví GPP Budovy Potraviny a stravovací služby Elektrická energie Dřevo Příloha A Příslušné právní předpisy a politiky

5 Úvod Zadávání zelených veřejných zakázek (GPP, Green Public Procurement) je ve sdělení Evropské komise s názvem Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí definováno jako proces, jehož prostřednictvím se orgány veřejné správy snaží pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak 1. GPP je dobrovolný nástroj, což znamená, že se jednotlivé členské státy a orgány veřejné správy mohou rozhodnout, v jakém rozsahu jej zavedou. GPP lze uplatnit u zakázek s vyšší i nižší hodnotou, než je prahová hodnota stanovená pro použití směrnic EU o zadávání veřejných zakázek 2. Tato příručka má orgánům veřejné správy pomoci GPP úspěšně naplánovat a provést. Z praktického hlediska objasňuje možnosti, které nabízí právo Evropské unie, a zkoumá jednoduché a účinné přístupy k zeleným zakázkám. Z praktických důvodů je struktura příručky určena logikou a průběhem zadávacího řízení. V příručce je také uvedena řada skutečných příkladů toho, jak orgány veřejné správy v celé EU nakupují zeleně 3. Tato příručka byla vypracována pro orgány veřejné správy, mnoho myšlenek a přístupů je však stejně tak důležitých i pro kupující z řad podniků. Měla by pomoci také dodavatelům a poskytovatelům služeb zejména menším podnikům (SME) lépe porozumět environmentálním požadavkům, které se stále častěji objevují ve veřejných nabídkových řízeních. Mnoho orgánů veřejné správy v Evropě uplatňuje v praxi nejen GPP, nýbrž i SPP (zadávání udržitelných veřejných zakázek), které při rozhodování o nákupech zahrnuje environmentální a sociální kritéria. Tato příručka se zabývá především environmentálními aspekty nabídkového řízení. Evropská komise zveřejnila průvodce sociálním nakupováním, který se zabývá tím, jak do zadávacího řízení zahrnout i sociální aspekty 4. Proč nakupovat zeleně? Orgány veřejné správy patří v Evropě k nejvýznamnějším spotřebitelům každý rok vydávají zhruba 2 biliony EUR (což je částka odpovídající 19 % HDP Evropské unie). Využijí-li svou kupní sílu tak, že se budou rozhodovat pro výrobky, služby a práce s nižším dopadem na životní prostředí, mohou významně přispět k cílům udržitelnosti na místní, regionální, státní a mezinárodní úrovni. <> Příklady zelených zakázek: energeticky účinné počítače kancelářský nábytek vyrobený ze dřeva pocházejícího z udržitelně obhospodařovaných lesů 1 KOM(2008) 400, s Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. 3 Důležité upozornění: Ačkoli byly informace v příručce pečlivě ověřeny, Evropská komise nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud jde o konkrétní případy uvedené v příručce nebo na souvisejících internetových stránkách

6 nízkoenergetické budovy recyklovaný papír úklidové služby využívající čisticí prostředky, které jsou šetrné k životnímu prostředí elektrická, hybridní nebo nízkoemisní vozidla elektřina z obnovitelných zdrojů energie <> GPP může být významnou hnací silou inovací na trhu a poskytovat průmyslu opravdové pobídky k rozvoji ekologických výrobků a služeb, zejména v odvětvích, v nichž na zadavatele z veřejného sektoru připadá velký podíl na trhu (např. ve stavebnictví, zdravotnictví nebo veřejné dopravě). GPP může rovněž orgánům veřejné správy zajistit finanční úspory, zejména vezmou-li se v úvahu náklady zakázky během celého životního cyklu, nejen pouze kupní cena. Nakupování výrobků s nízkou spotřebou energie nebo výrobků šetřících vodu může například pomoci významně snížit účty za veřejné služby. Omezení nebezpečných látek v nakupovaných výrobcích může snížit náklady na likvidaci. Orgány, které uplatňují GPP, budou lépe připraveny na řešení nových environmentálních problémů, jakož i dosažení politických a závazných cílů týkajících se snižování emisí CO 2 a energetické účinnosti a jiných politik v oblasti životního prostředí. Výhody GPP Město Vídeň díky svému programu ekologických nákupů 5 v období od roku 2004 do roku 2007 ušetřilo 44,4 milionu EUR a více než tun emisí CO 2. Tři miliony tun CO 2 by byly ušetřeny jen v Nizozemsku, kdyby všechny nizozemské orgány veřejné správy uplatňovaly vnitrostátní kritéria pro zadávání udržitelných veřejných zakázek, která zahrnují i environmentální kritéria. Spotřeba energie ve veřejném sektoru by se snížila o 10 % 6. Pokud by byl při všech nákupech IT v Evropě sledován příklad magistrátu v Kodani a švédské správní rozvojové agentury, snížila by se spotřeba energie přibližně o 30 terawatthodin což odpovídá přibližně čtyřem jaderným reaktorům 7. Ve Spojeném království by mohla být ušetřena částka ve výši 40,7 milionu GBP (47,2 milionu EUR), pokud by všechny ústřední orgány a výkonné agentury uplatňovaly 5 Klimaschutzprogramm ÖkoKauf Wien spart CO 2 und Geld (město Vídeň, 2008), k dispozici na adrese: 6 De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011, s. 4 (Nizozemské ministerstvo pro infrastrukturu a životní prostředí, 2011). 7 Green procurement makes a difference: Prime examples from the Nordic countries, s. 5 (Severská rada, 2009), k dispozici na adrese Použitá kritéria se týkají spotřeby energie, hluku, recyklace a nebezpečných látek. 6

7 navrhované normy Government Buying Standards (kritéria GPP), a to podle analýzy nákladů a přínosů, která možné dopady vyčíslila v penězích 8. Emise CO 2 by se snížily o 15 milionů tun ročně, kdyby celá EU přijala stejná environmentální kritéria pro osvětlovací zařízení a kancelářské vybavení jako finské město Turku a snížila spotřebu elektrické energie o 50 % 9. Právní rámec Právní rámec pro zadávání veřejných zakázek je vymezen ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen Smlouva ) a směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek 10, jak byly vyloženy Evropským soudním dvorem. Z mezinárodního hlediska je EU vázána podmínkami Dohody Světové obchodní organizace o vládních zakázkách. Výše zmíněný rámec stanoví řadu pravidel a zásad, které je nutno při zadávání veřejných zakázek dodržovat. V tomto rámci lze cíle v oblasti ochrany životního prostředí uplatňovat různými způsoby, jak je objasněno v této příručce. Odvětvové právní předpisy Rovněž zvláštní odvětvové právní předpisy EU stanoví určité závazné povinnosti při pořizování konkrétních výrobků a služeb, například prostřednictvím minimálních norem energetické účinnosti, které je nutno uplatňovat. Závazné povinnosti nyní platí v těchto odvětvích: kancelářské informační technologie produkty IT pořízené ústředními orgány státní správy musí splňovat nejnovější minimální požadavky na energetickou účinnost, které jsou stanoveny v nařízení o programu EU Energy Star (nařízení č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky) 11 ; silniční vozidla všichni zadavatelé musí v rámci zadávacího řízení vzít v úvahu energetické a environmentální dopady provozu vozidel. Je stanovena společná metodika pro výpočet provozních nákladů během doby životnosti (směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel); a 8 11 let, nejlepší odhad čisté současné hodnoty podle Revised Government Buying Standards for Furniture: Impact Assessment, s. 23 (Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a rozvoj venkova, 2010), k dispozici na adrese: Úspory by vyplývaly z větší možnosti oprav, přepracování a recyklace materiálů a z většího opětovného použití nábytku, a to kromě jiných výhod, jako je snižování emisí skleníkových plynů a odpadů. 9 Green procurement makes a difference: Prime examples from the Nordic countries (Severská rada, 2009), s Směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES (dále jen směrnice o zadávání veřejných zakázek ). 11 To se vztahuje na zakázky na dodávky, jejichž hodnota překračuje prahovou hodnotu pro použití směrnic o zadávání veřejných zakázek. 7

8 budovy nejpozději od roku 2013 se musí u všech nových budov a projektů týkajících se větší renovace stávajících budov uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost 12. Od 1. ledna 2019 musí být všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci budovami s téměř nulovou spotřebou energie (směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (přepracování)). Některé členské státy mají mimoto zvláštní pravidla, která stanoví závazné normy GPP pro konkrétní odvětví nebo druhy zakázek. Ačkoli posouzení těchto právních předpisů nespadá do rámce této příručky, měli by zadavatelé zajistit dodržování platných vnitrostátních požadavků. GPP v politice EU GPP bylo schváleno v řadě politik a strategií EU, což je odrazem jeho uznávaného potenciálu k podpoře udržitelnějšího využívání přírodních zdrojů, zavedení změn chování pro udržitelnou spotřebu a výrobu a podněcování inovací. Evropa 2020, strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 13, vyzdvihuje GPP jako jedno z opatření při dosahování tohoto růstu. V roce 2008 přijala Evropská komise sdělení o GPP 14, které jako součást akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu 15 zavedlo řadu opatření, jejichž cílem je podpořit uplatňování GPP v celé EU. Hlavní znaky jsou uvedeny v následujícím rámečku. Podrobný seznam politik, strategií a právních předpisů EU týkajících se GPP je uveden v příloze. Zdroje GPP na úrovni EU 16 Kritéria EU pro GPP Ve snaze pomoci zadavatelům při určování a pořizování zelenějších výrobků, služeb a prací byla pro 18 skupin výrobků a služeb vypracována environmentální kritéria pro zadávání veřejných zakázek, která lze přímo vložit do zadávací dokumentace 17. Tato kritéria EU pro GPP jsou pravidelně přezkoumávána a aktualizována s cílem zohlednit nejnovější vědecké údaje o výrobcích, nové technologie, vývoj na trzích a změny právních předpisů. Asistenční služba 12 Větší renovace je definována jako renovace budovy, přičemž renovace probíhá u více než 25 % plochy obvodového pláště budovy, nebo renovace budovy, přičemž celkové náklady na renovaci obvodového pláště budovy nebo technických systémů budovy jsou vyšší než 25 % hodnoty budovy bez hodnoty pozemku, na němž budova stojí (viz čl. 2 bod 10 směrnice). Na základě společné metodiky musí členské státy stanovit do roku 2013 minimální požadavky na energetickou účinnost vztahující se na různé druhy budov a prvky budov. 13 KOM(2010) 2020 Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 14 KOM(2008) 400 Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí. 15 KOM(2008) 397 Sdělení o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku. 16 Viz internetové stránky EU týkající se GPP: 17 Kritéria EU pro GPP jsou postupně překládána do všech úředních jazyků EU. 8

9 Evropská komise zřídila asistenční službu pro šíření informací o GPP a poskytování odpovědí na dotazy zúčastněných stran. Kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách věnovaných GPP na adrese Monitorování Evropská komise zadala řadu studií, jejichž cílem je sledovat uplatňování GPP na všech úrovních státní správy. V roce 2009 byla zveřejněna nejnovější studie, která se zabývala uplatňováním GPP v sedmi zemích Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko a Spojené království. Výsledky jsou k dispozici na internetových stránkách GPP na adrese: Další monitorovací studie bude provedena v roce Informace Hlavním zdrojem informací o praktických a politických aspektech uplatňování GPP jsou internetové stránky o GPP. Tyto stránky obsahují odkazy na širokou škálu zdrojů týkajících se otázek životního prostředí a rovněž informace o GPP na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni. To zahrnuje informační službu (News-Alert), která obsahuje nejnovější zprávy a události týkající se GPP, seznam odpovědí na často kladené otázky (FAQ), příklady GPP ze života, studie, vzdělávací materiály a tuto příručku. Všechny tyto informace lze stáhnout z internetových stránek: Vnitrostátní a místní opatření Na vnitrostátní úrovni nyní většina členských států EU zveřejnila národní akční plány, které uvádějí různé akce a podpůrná opatření pro zadávání zelených veřejných zakázek (nebo zadávání udržitelných veřejných zakázek) 18. Většina stanovila cíle pro GPP, a to buď s ohledem na veškeré veřejné zakázky, nebo pro jednotlivé skupiny výrobků nebo služeb. Řada zemí a regionů vypracovala pro celou škálu skupin výrobků a služeb soubory kritérií GPP nebo SPP. V mnoha případech jsou tato kritéria podobná kritériím EU pro GPP s úpravami, které zohledňují konkrétní situaci nebo priority orgánů, které je vypracovaly. Většina souborů kritérií vychází z údajů z analýzy životního cyklu, pokud jsou k dispozici, spolu s ekoznačkami a důkazy, na nichž jsou tyto značky založeny 19. Odkazy na mnohé z těchto souborů kritérií a průvodních pokynů jsou uvedeny na internetových stránkách EU o GPP. Rovněž jednotliví zadavatelé na místní, regionální a celostátní úrovni přijali postupy pro zadávání zelených veřejných zakázek a zadávání udržitelných veřejných zakázek. V některých případech jejich opatření inspirovala národní akční plány nebo byla převzata jako příklady v ostatních členských státech. Mnoho těchto příkladů je uvedeno v této příručce a v celé EU je průběžně zaváděno více Viz Evans, Ewing, Mouat a Nuttall, Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public Procurement Criteria and Underlying Schemes (2010), k dispozici na adrese 9

10 osvědčených postupů. Sbírku těchto příkladů lze nalézt na internetu na adrese: 10

11 Zadávání zelených zakázek: základní zásady Tato příručka objasňuje, jak nakupovat zeleně, přičemž se zabývá všemi fázemi zadávacího řízení. Níže jsou popsány základní kroky s odkazem na příslušný oddíl příručky, v němž jsou uvedeny podrobnější informace. Seznamte se s oblastí působnosti a možnými výhodami GPP a rovněž se zdroji, které jsou k dispozici (Úvod). Rozhodněte se závazně uplatňovat tento postup a přijetím politiky GPP s jednoznačnými definicemi a cíli, které odpovídají vaší organizaci, si zajistěte politickou podporu(kapitola 1). Po prostudování stávajících kritérií GPP, ekoznaček a jiných zdrojů stanovte priority pro skupiny výrobků a služeb, jimiž se budete zabývat (kapitola 1). Rozvíjejte činnosti v oblasti informování, vzdělávání, vytváření sítí a monitorování, abyste zajistili dosažení svých cílů (kapitola 1). Zvažte, jak environmentální požadavky ovlivní zadávací řízení na vybrané výrobky a služby a jak je zavedete v souladu s právními povinnostmi (kapitola 2). Získejte přehled o výrobcích a službách, které jsou dostupné na trhu, na základě informací získaných od dodavatelů a odůvodněte GPP stanovením nákladů životního cyklu (kapitola 2). Pro nabídkové řízení stanovte předmět a technické specifikace zakázek způsobem, který zohledňuje dopady na životní prostředí během celého životního cyklu výrobků, služeb nebo prací, které nakupujete (kapitola 3). V případě potřeby použijte kritéria pro výběr, která jsou založena na odborné způsobilosti z hlediska ochrany životního prostředí nebo na opatřeních v oblasti environmentálního řízení, a vylučte uchazeče, kteří se dopustili vážného porušení environmentálních požadavků (kapitola 4). Stanovte kritéria pro zadání zakázky, která uchazeče podněcují k zajištění ještě vyšších úrovní environmentálního profilu, než jste stanovili, a uplatňujte tato kritéria transparentním způsobem. Při porovnávání nabídek vyhodnoťte náklady životního cyklu (kapitola 5). Stanovte podmínky plnění zakázky, které zdůrazňují environmentální závazky přijaté dodavateli nebo poskytovateli služeb a zajišťují odpovídající nápravná opatření v případě jejich nedodržení. Zajistěte, aby byl zaveden systém sledování těchto závazků (kapitola 6). 11

12 Určete zvláštní přístupy GPP k nabídkovým řízením v odvětvích s vysokými dopady, jako jsou budovy, potraviny a stravovací služby, elektrická energie a dřevo (kapitola 7). Kapitola 1 Uplatňování GPP Uplatňování GPP bude v prvé řadě vyžadovat určité plánování: určení prostoru pro GPP ve vaší organizaci, stanovení priorit a cílů pro vaše činnosti, zajištění odpovídajícího vzdělávání pro zaměstnance a sledování provádění. Všechny tyto prvky mohou být součástí politiky GPP. Pokyny uvedené v této kapitole jsou použitelné na jakýkoli jednotlivý orgán veřejné správy, který chce uplatňovat GPP. 1.1 Politika GPP Řada orgánů veřejné správy v Evropě přijala koncepci zavedení politiky GPP nebo začlenění závazků týkajících se uplatňování GPP v rámci jiných politik. GPP vyžaduje účinnou spolupráci mezi různými odděleními a zaměstnanci v rámci organizace. Za důležitý faktor při stanovování úspěšnosti uplatňování GPP se obvykle považuje podpora na vysoké úrovni. Aby byla tato politika co nejúčinnější, měla by: stanovit jasné cíle, prioritní odvětví a časové rámce (viz oddíl 1.2), uvádět rozsah dotčených nákupních činností (vztahují se například na celý orgán, nebo pouze na některá oddělení? Jaké skupiny výrobků a služeb jsou zahrnuty?), uvádět celkovou odpovědnost za provádění politiky a obsahovat mechanismus pro náležité sledování provádění (viz oddíl 1.5). Politika GPP by měla být sladěna s ostatními existujícími politikami a strategiemi a být vypracována po konzultaci s hlavními zúčastněnými stranami, jako jsou interní uživatelé, dodavatelé a vedení. Jakmile je politika zavedena, je nutno vytvořit určitou formu operativního prováděcího plánu, který stanoví konkrétní úkoly, povinnosti a časový plán. O politice a prováděcím plánu je pak třeba široce informovat, zejména zaměstnance, kterých se to nejvíce týká. Přijetí závazku GPP na Kypru V roce 2008 vypracovala obec Strovolos, druhá největší obec na Kypru, vlastní akční plán pro GPP a příručku. Prvním krokem bylo vyškolit obecní úředníky, jak uplatňovat GPP a plnit stanovené cíle. O změnách technických podmínek zakázek byli dopisem informováni rovněž externí poradci města pro zadávací dokumentaci a hodnocení. K příkladům zakázek, jež byly na základě plánu zatím realizovány, patří pořízení pilotního systému ke snížení intenzity osvětlení v městském parku a rozhodnutí úřadu primátora snížit spotřebu papíru zasíláním pozvánek na akce elektronickou poštou. 12

13 1.1.1 Zřízení pracovní skupiny V mnoha orgánech je odpovědnost za nákup v rámci správy rozptýlená mezi různými úřady. Zřízení pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých oddělení může pomoci zajistit angažovanost organizace jako celku a naplnění všech potřeb při vypracování politiky GPP, stanovení priorit a cílů a posouzení potřeb v oblasti vzdělávání. Pravděpodobně bude třeba zapojit úředníky odpovědné za finance, ochranu životního prostředí a zadávání veřejných zakázek a rovněž některá specializovaná oddělení, jako je výstavba, energetika nebo IT. 1.2 Stanovení priorit a cílů pro GPP Zavedení GPP do postupů pro zadávání veřejných zakázek bude obvykle vyžadovat přístup založený na postupných krocích. Jedním z možných přístupů je vybrat malou škálu skupin výrobků a služeb, na něž se pozornost zaměří nejdříve. Pilotní činnosti v rámci konkrétních oddělení, která projevila největší ochotu k účasti, mohou pomoci prokázat úspěšné uplatňování a dosáhnout širšího přijetí Jak stanovit priority Při určování, která odvětví výrobků, služeb a prací upřednostnit, je nutno mít nejprve na paměti tři hlavní faktory 20 : dopad na životní prostředí vyberte produkty (např. vozidla ve vozovém parku) nebo služby (např. úklidové služby), které mají během svého životního cyklu největší dopad na životní prostředí; rozpočtový význam zaměřte své úsilí na oblasti s významnými výdaji v rámci orgánu; možnost ovlivnit trh zaměřte se na oblasti, v nichž existuje největší možnost ovlivnit trh. Vodítkem může být velikost nebo zviditelnění zakázky či význam, který dodavatelé přikládají získání zákazníků z veřejného sektoru. Při konečném výběru odvětví by měla být zvážena rovněž řada dalších faktorů: Politické priority. Existují nějaké místní priority v oblasti ochrany životního prostředí, jako je kvalita ovzduší ve městech, spotřeba energie/vody nebo nakládání s odpady, přizpůsobení se změně klimatu, k nimž byste se mohli připojit? Dostupnost environmentálně vhodných alternativ na trhu. Analýza trhu může být užitečná při určování, zda jsou na trhu dostupné vhodné alternativy, které zajišťují nižší dopad na životní prostředí. Nákladové aspekty. Jsou zelenější alternativy pravděpodobně nákladově neutrální, nebo ovlivní váš rozpočet? Posouzení nákladů by mělo vzít v úvahu veškeré náklady během 20 Tyto faktory brala Evropská komise a většina členských států v potaz při výběru skupin výrobků a služeb pro vypracování kritérií GPP. 13

14 celého životního cyklu: kupní cenu, náklady spojené s užíváním (např. spotřeba energie a vody, údržba) a náklady na likvidaci (viz oddíl 5.3). Dostupnost kritérií. Pro mnoho skupin výrobků a služeb byla vypracována kritéria pro zelené nakupování, která lze přímo vložit do zadávací dokumentace, aniž by byl zapotřebí zdlouhavý výzkum charakteristik vlivu na životní prostředí a analýza trhu. Kritéria EU pro GPP zahrnují 18 skupin výrobků a služeb a jsou dostupná v základní i podrobné verzi (viz oddíl 1.4.1). V mnoha zemích EU jsou k dispozici rovněž celostátní nebo regionální kritéria. Zviditelnění. Nakolik budou vaše činnosti v oblasti GPP viditelné pro veřejnost, trh, ostatní zadavatele a vaše vlastní zaměstnance? Uvědomí si, že vynakládáte úsilí na zlepšení kvality ochrany životního prostředí? Viditelné změny, jako je druh vozidel, které orgán používá, nebo přechod na ekologické potraviny v jídelně, mohou pomoci při zvyšování povědomí o vaší politice GPP a zlepšování obrazu vaší organizace. Praktické aspekty. Existují důležité smlouvy, které mají být obnoveny, nebo jsou u určitých skupin výrobků/služeb zavedeny dlouhodobé smlouvy? Jaký čas a finanční prostředky jsou k dispozici pro realizaci? Existují určité skupiny výrobků/služeb, pro něž jsou již k dispozici určité odborné znalosti v oblasti životního prostředí? Stanovení cílů v oblasti GPP Zásadní význam pro posuzování pokroku a sdělování vašich záměrů v rámci organizace a široké veřejnosti mají jasné cíle. Cíle mohou zahrnovat: celkové cíle v oblasti zadávání zakázek například do roku 2015 by 75 % zakázek (podle hodnoty a podle počtu nabídkových řízení) mělo zahrnovat kritéria GPP. Na celostátní, regionální a místní úrovni se mohou cíle lišit; cíle týkající se konkrétních výrobků/služeb například do roku 2013 by mělo být 50 % jídel servírovaných ve školních jídelnách ekologického původu a do roku 2015 by měly veškeré úklidové služby používat výrobky, které splňují environmentální normy ekoznačky EU a operativní cíle například všichni zaměstnanci podílející se na zadávání zakázek budou do roku 2012 vyškoleni v problematice GPP a pro všechny zaměstnance budou na intranetu orgánu k dispozici pokyny k GPP. Při zvažování cílů v oblasti zadávání zakázek je důležité mít jasnou pracovní definici toho, co se považuje za zelenou zakázku. U mnoha cílů stanovených členskými státy na vnitrostátní úrovni se za zelená považují nabídková řízení, která zahrnují vnitrostátní kritéria nebo kritéria EU pro GPP. Vlámská vláda usiluje o zadávání udržitelných veřejných zakázek 14

15 Vlámská vláda v Belgii si stanovila za cíl, že do roku 2020 budou veškeré její veřejné nákupy splňovat stanovená kritéria pro zadávání udržitelných veřejných zakázek. Kroky k dosažení tohoto cíle budou stanoveny v řadě akčních plánů vztahujících se na období , , a Každý akční plán bude obsahovat pokyny, kritéria a mechanismy monitorování s cílem zajistit, že všechny vládní orgány budou schopny tento cíl splnit. 1.3 Vzdělávání a pokyny Pro úspěšné uplatňování GPP musí mít zaměstnanci odpovídající praktické dovednosti, znalosti a přístup k informacím. Může být například zapotřebí odborné přípravy a pokynů týkajících se otázek: jak do nabídkových řízení začlenit environmentální aspekty (viz kapitoly 2 7), kde získat pomoc při vypracovávání environmentálních kritérií (viz oddíl 1.4 a kapitola 3), jak posuzovat a ověřovat tvrzení uchazečů o ochraně životního prostředí (viz oddíly 3.6 a 5.2) a jak v rámci nabídkového řízení vyhodnotit náklady životního cyklu (viz oddíl 5.3). Tato příručka poskytuje úvod do této problematiky a uvádí zdroje dalších informací a pokynů, pokud jsou k dispozici. Nenahrazuje však důkladnou odbornou přípravu týkající se GPP. Některé země a regiony EU mají vzdělávací programy pro GPP buď jako samostatné vzdělávací moduly, nebo programy začleněné do obecnějšího vzdělávání v oblasti zadávání veřejných zakázek. Rozvoj kapacit v severovýchodní Anglii Program North East Improvement and Efficiency Partnership ve Spojeném království poskytuje v celém severovýchodním regionu integrovanou řadu vzdělávacích kurzů týkajících se zadávání udržitelných veřejných zakázek pro zadavatele, ostatní příslušné úředníky (včetně vedoucích pracovníků) a volené politiky v místních orgánech. Hlavním kurzem je nový třídenní vzdělávací modul Spojeného království týkající se zadávání udržitelných veřejných zakázek, který byl v této oblasti otestován a od té doby ho absolvovalo více než sto regionálních zaměstnanců. Mimoto se pořádají související polodenní kurzy pro volené členy a kurz odborné přípravy školitelů a specializovanější kurzy týkající se zadávání veřejných zakázek na dřevo a dřevařské výrobky, používání nákladů životního cyklu a uhlíkové stopy. 15

16 Některé orgány veřejné správy vypracovaly rovněž pokyny k uplatňování GPP v rámci činností orgánu v oblasti zadávání zakázek. Tyto pokyny mohou zahrnovat například zvláštní kritéria GPP, která by se měla uplatňovat u určitých skupin výrobků a služeb. Na vnitrostátní úrovni jsou příručky a nástroje často k dispozici na internetových stránkách věnovaných GPP a v některých případech existuje vnitrostátní asistenční služba pro GPP. Evropská komise vypracovala v roce 2008 pokyny, které zahrnovaly moduly pro přípravu akčního plánu v oblasti GPP, právní rámec pro GPP a jeho uplatňování v praxi. V roce 2010 zřídila Komise rovněž asistenční službu a vypracovala materiál pro vzdělávání zadavatelů z veřejného sektoru ohledně uplatňování GPP. Rumunsko školí zadavatele veřejných zakázek s ohledem na GPP V roce 2009 iniciovalo ministerstvo životního prostředí a lesního hospodářství v Rumunsku vzdělávací program zaměřený na GPP. Cílem vzdělávání bylo zvýšit informovanost o přínosech GPP pro životní prostředí, vyškolit jednotlivce v rámci ústřední státní správy, kteří mohou působit jako školitelé pro ostatní orgány, a šířit nástroje, metody a osvědčené postupy v oblasti GPP. Výsledkem vzdělávacího programu je zpráva o začlenění environmentálních kritérií do zadávací dokumentace, síť zadavatelů z veřejného sektoru v rámci ústřední státní správy, která se zaměřuje na GPP, příručka pro školitele GPP a 49 osob, které mohou působit jako školitelé. 1.4 Zdroje kritérií GPP Výraz kritéria GPP zahrnuje nejen kritéria pro výběr a kritéria pro zadání zakázky, nýbrž rovněž specifikace a podmínky plnění zakázky, které mohou pomoci ekologizovat vaši zakázku. Určení zdrojů kritérií GPP je důležitým krokem při uplatňování GPP Kritéria EU pro GPP Jak bylo uvedeno v úvodu, EU vypracovala pro řadu skupin výrobků a služeb kritéria GPP, která jsou pravidelně revidována a aktualizována. Kritéria mají být přímo vložena do zadávací dokumentace a zahrnují informace o metodách ověřování. Tato kritéria se postupně překládají do všech úředních jazyků EU. V současnosti jsou kritéria vypracována pro tyto skupiny výrobků a služeb 21 : kopírovací a grafický papír, čisticí prostředky a úklidové služby, kancelářské informační technologie, stavebnictví, 21 V roce 2011 budou zveřejněna další kritéria pro vnitřní osvětlení a hedvábný papír. Kritéria pro výrobky využívající vodu, zobrazovací zařízení, systémy vytápění, administrativní budovy a zdravotnické elektrické přístroje jsou ve fázi rozvoje a jejich přijetí se předpokládá v roce

17 dopravu, nábytek, elektrickou energii, potraviny a stravovací služby, textil, zahradnické potřeby a služby, okna, prosklené dveře a střešní okna, tepelnou izolaci, tvrdé podlahové krytiny, obkladové desky, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, výstavbu silnic a dopravní značení, veřejné osvětlení a dopravní signalizaci a mobilní telefony. Kritéria GPP jsou založena na údajích z empirické základny, na stávajících kritériích ekoznaček a na informacích získaných od zúčastněných stran z průmyslu, občanské společnosti a členských států. Empirická základna používá dostupné vědecké informace a údaje, zaujímá přístup založený na životním cyklu a zapojuje zúčastněné strany, které se scházejí za účelem projednání záležitostí a dosažení shody. Kritéria EU pro GPP zahrnují pro každé dotčené odvětví dvě úrovně : základní kritéria jsou kritéria, která jsou vhodná pro použití jakýmkoli zadavatelem z jakéhokoli členského státu a zabývají se hlavními dopady na životní prostředí. Jsou určena k tomu, aby mohla být použita a nevyžadovala téměř žádná další ověřování ani navýšení nákladů; komplexní kritéria jsou určena pro zadavatele, kteří chtějí nakoupit nejlepší ekologické výrobky, jež jsou dostupné na trhu. Tato kritéria mohou vyžadovat dodatečné ověřování nebo mírné navýšení nákladů v porovnání s ostatními výrobky se stejnou funkcí. Všechna kritéria EU pro GPP spolu s technickými podkladovými zprávami objasňujícími hlavní dopady na životní prostředí, které byly vzaty v úvahu při jejich vypracování, je možno stáhnout z internetových stránek o GPP ( Pomoc při výkladu a uplatňování těchto kritérií lze získat u asistenční služby pro GPP Další zdroje kritérií Kromě kritérií EU pro GPP vypracovala řada mezinárodních, vnitrostátních a regionálních orgánů soubory kritérií, které se vztahují na širokou škálu skupin výrobků a služeb. Postupy pro přijímání těchto kritérií se liší, ačkoli mnohé z nich jsou podobné systému EU pro GPP. Odkazy na některé hlavní soubory kritérií jsou k dispozici na internetových stránkách EU o GPP Ekoznačky Ekoznačky stanoví environmentální požadavky, které musí výrobky nebo služby splňovat, aby mohly být opatřeny touto značkou. Zahrnují certifikaci výrobku třetí osobou (tj. nikoli samotnými výrobci nebo poskytovateli služeb). Ekoznačky lze při zadávání zakázek použít řadou způsobů, není však přípustné vyžadovat výrobky nebo služby s konkrétní ekoznačkou. 17

18 Konkrétní používání ekoznaček při vypracovávání specifikací 22, ověřování shody se specifikacemi 23 a udělování bodů za environmentální charakteristiky 24 je projednáno v příslušných oddílech příručky. Níže jsou uvedeny různé druhy existujících ekoznaček: Značky pro více odvětví s více kritérii Jedná se o nejběžnější druh ekoznačky a rovněž nejčastěji používaný druh v rámci GPP. Značky s více kritérii jsou založeny na vědeckých poznatcích o dopadech výrobku nebo služby na životní prostředí během celého životního cyklu, od těžby surovin přes výrobu a distribuci po fázi užívání a konečné odstranění. Používají řadu kritérií vyhovění/nevyhovění, která stanoví normu pro dotyčnou značku. Pro každou dotčenou skupinu výrobků nebo služeb jsou stanoveny různé soubory kritérií. K příkladům značky tohoto druhu patří ekoznačka EU (květina) 25, Nordic Swan 26 a Blue Angel 27. Ekoznačka EU Ekoznačka EU byla zavedena v roce 1992 s cílem motivovat podniky, aby uváděly na trh výrobky a služby, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Výrobky a služby, kterým byla udělena ekoznačka, jsou označeny logem květiny, což spotřebitelům včetně zadavatelů z veřejného a soukromého sektoru umožňuje snadno je identifikovat. V současnosti se ekoznačka EU vztahuje na 28 výrobků a služeb včetně papíru, textilu, čisticích prostředků, maziv, přístrojů, výrobků pro domácnost a zahradnických potřeb a ubytovacích služeb pro turisty. Průběžně jsou přidávány další skupiny výrobků a služeb Další značky Značky sledující jeden aspekt Tyto značky jsou založeny na jednom či více kritériích vyhovění/nevyhovění spojených s konkrétní vlastností, například energetickou účinností. Pokud výrobek splňuje tato kritéria, může být opatřen značkou. Příkladem značky tohoto druhu je označení EU pro bioprodukty nebo značka Energy Star pro kancelářské přístroje. Odvětvové značky K odvětvovým značkám patří systémy certifikace lesů provozované organizacemi jako FSC (Forest Stewardship Council) 28 nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 29. Značky pro výrobky zařazené do tříd Tyto značky namísto používání kritérií vyhovění/nevyhovění zařazují výrobky nebo služby do různých tříd podle jejich environmentálního profilu s ohledem na dotyčný aspekt. Je to například energetický štítek EU, který zařazuje výrobky spojené se spotřebou 22 (Oddíl 3.5). 23 (Oddíl 3.6). 24 (Oddíl 5.2.3). 25 Další informace viz 26 Další informace viz 27 Další informace viz 28 Další informace viz 29 Další informace viz 18

19 energie do tříd podle jejich energetické účinnosti s označením A+++ pro energeticky nejúčinnější výrobky a označením G pro energeticky nejméně účinné výrobky 30. Kritéria, na nichž jsou založeny jednotlivé výše zmíněné ekoznačky, jsou veřejně dostupná. 1.5 Monitorování a přezkum GPP Posuzování pokroku dosaženého při plnění cílů vyžaduje zavedení účinného monitorovacího systému. Výsledkem by měly být záznamy o tom, která nabídková řízení a/nebo zadané zakázky zahrnovaly kritéria GPP. V ideálním případě by monitorovací systém, který zavedete, měl obsahovat rovněž informace o dopadu přijatých rozhodnutí o nákupu na životní prostředí. Několik členských států EU zavedlo nebo zavádí na vnitrostátní úrovni programy pro sledování uplatňování GPP, které mohou stanovit zvláštní postupy, jež je třeba dodržovat při získávání informací. Kromě sledování pokroku z kvantitativního hlediska se doporučuje pravidelný kvalitativní přezkum činností v oblasti GPP se zaměřením na existující překážky, nápravná opatření a další potřebná zlepšení společně s posouzením budoucích cílů. Sledování výdajů na ekologické výrobky v Londýně Organizace London Fire Brigade (LFB) zavedla komplexní systém pro sledování výdajů na ekologické výrobky v rámci organizace. Elektronický systém správy objednávek v organizaci shromažďuje informace o množství objednávaných výrobků, které jsou považovány za ekologické. Větší zakázky, které neprocházejí systémem správy objednávek, jsou sledovány zvlášť. K určení a zařazení výrobků jako ekologických používá organizace LFB především kritéria EU pro GPP, normy platné pro státní správu Spojeného království Government Buying Standards a další kritéria používaná pro ekoznačky. Výdaje na ekologické výrobky se posuzují na základě celkových výdajů a vedení organizace je čtvrtletně předkládána zpráva, která uvádí cíle, jichž má být dosaženo. Výdaje na ekologické výrobky vzrostly z GBP ( EUR) v roce 2006/07 na GBP ( EUR) v roce 2010/11. Slovensko měří pokrok při dosahování cílů v oblasti GPP Ministerstvo životního prostředí a Slovenská agentura životního prostředí odpovídají společně za sledování pokroku na základě národního akčního plánu pro GPP. Za tímto účelem byl vyhotoven dotazník a výsledky jsou každý rok vyhodnocovány. Dotazník shromažďuje informace od slovenských zadavatelů týkající se: celkového počtu zadaných zakázek a jejich hodnoty, 30 Další informace viz 19

20 počtu zelených zakázek a jejich hodnoty, přičemž zelené zakázky jsou definovány v souladu s hlavními kritérii EU pro GPP, a zvláštních použitých environmentálních požadavků (např. kritérií ekoznačky, systémů environmentálního řízení, energetického štítku EU). V roce 2010 patřily k nejčastějším požadavkům požadavky týkající se nakládání s odpady, recyklovaných materiálů, nižší spotřeby energie, snížení hluku a nižších úrovní nebezpečných látek. 1.6 Vytváření sítí Mnoho problémů, které se vyskytují při uplatňování GPP, je společných pro všechny orgány veřejné správy a zapojení do vytváření sítí a spolupráce s ostatními orgány může přinést značné výhody. Například sdílení informací o environmentálních kritériích používaných v nabídkových řízeních nebo o dostupnosti ekologických výrobků na trhu může ušetřit čas a vynaložené úsilí. Na vnitrostátní nebo regionální úrovni vznikla řada sítí zaměřených na zadávání zelených veřejných zakázek a zadávání udržitelných veřejných zakázek. Síť PIANOo ( v Nizozemsku například umožňuje zadavatelům vyměňovat si odborné znalosti stejně jako regionální síť pro francouzský Velký západ (Le Grand Ouest) ( Na evropské úrovni usiluje kampaň Procura + o přeshraniční sdílení zkušeností s GPP a podporuje jednotlivé účastníky při uplatňování GPP na místní úrovni ( Další informace o sítích pro GPP/SPP na vnitrostátní a mezinárodní úrovni jsou k dispozici na internetových stránkách o GPP. 20

21 Kapitola 2 Zadávací řízení Shrnutí Zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost dosáhnout co nejlepšího poměru kvality a ceny a dodržovat v zadávacím řízení zásady spravedlnosti. Dosažení co nejlepšího poměru kvality a ceny může zahrnovat environmentální aspekty. Spravedlivé jednání znamená zajistit rovné příležitosti a zaručit transparentnost. Zásadní význam má přípravná fáze. Má-li se dosáhnout cílů v oblasti ochrany životního prostředí, je třeba před vyhlášením nabídkového řízení provést důkladnou analýzu a plánování. Dostatečně včasné informování trhu o vašich záměrech umožní dodavatelům připravit se. Zapojení trhu umožňuje zadavatelům dovědět se o dostupných alternativních řešeních. Stanovení nákladů životního cyklu, společné zadávání zakázek, rámcové smlouvy nebo smlouvy o energetické náročnosti mohou například pomoci prokázat úspory nákladů, jichž je dosaženo prostřednictvím GPP, nebo nižší investiční překážky Úvod Má-li GPP fungovat, je nezbytné vědět, jak co nejlépe využít postupy pro zadávání veřejných zakázek. Není-li politika GPP pečlivě prováděna, může ztroskotat na praktických problémech, jako je otázka, jaké řízení použít, která kritéria uplatnit a jak náležitě posoudit a ověřit environmentální tvrzení Základní zásady zadávání veřejných zakázek Zadání veřejné zakázky je v podstatě záležitostí sladění nabídky a poptávky s cílem zajistit výrobky, služby a práce, za jejichž poskytování odpovídá veřejný sektor. Platí dvě zásady: dosažení co nejlepšího poměru kvality a ceny; spravedlivé jednání. Dosažení co nejlepšího poměru kvality a ceny Zadavatelé mají povinnost získat za peníze daňových poplatníků u všeho, co pořizují, co nejlepší hodnotu. Dosažení co nejlepšího poměru kvality a ceny nutně neznamená, že se musí přijmout nejlevnější nabídka. Znamená to, že je třeba nalézt řešení, které odpovídá stanoveným požadavkům (včetně environmentálních), a to nákladově nejefektivnějším způsobem. Kritérium týkající se dosažení co nejlepšího poměru kvality a ceny posuzuje nejen náklady na výrobky a služby, nýbrž bere 21

22 v úvahu rovněž faktory, jako je kvalita, účinnost, účelnost a vhodnost pro daný účel. Jedním z těchto faktorů může být i ochrana životního prostředí, a ta proto může při zadávání zakázky figurovat mezi ostatními faktory jako rovnocenný aspekt. Spravedlivé jednání Spravedlivé jednání znamená dodržování zásad vnitřního trhu, které jsou základem směrnic o zadávání veřejných zakázek a vnitrostátních právních předpisů, jež z těchto směrnic vycházejí. K nejdůležitějším zásadám patří: zákaz diskriminace zadavatelé musí zajistit rovný přístup k zakázce hospodářským subjektům ze všech zemí EU a ze zemí se stejnými právy 31 ; rovné zacházení se srovnatelnými situacemi nelze zacházet odlišně a s rozdílnými situacemi nelze zacházet stejně, není-li takovéto zacházení objektivně odůvodněné. Pro všechny uchazeče musí například platit stejné lhůty a musí jim být poskytnuty stejné informace; nabídky s rozdílnými cenami by však měly při posuzování nákladů obdržet různé ohodnocení; transparentnost možnost podávat nabídky musí být v dostatečném rozsahu zveřejněna, aby byla zajištěna hospodářská soutěž. Rovněž rozhodování o zadání zakázky musí být transparentní, aby se vyloučilo riziko zvýhodnění nebo libovůle na straně zadavatele. Zadavatelé mají povinnost informovat neúspěšné uchazeče o důvodech odmítnutí jejich nabídky 32 ; proporcionalita znamená, že by opatření přijatá v rámci zadávání zakázky měla být úměrná sledovaným cílům a neměla by přesahovat rámec toho, co je nezbytné k jejich dosažení Výběr řízení V každém zadávacím řízení hraje zásadní úlohu přípravná fáze. Při výběru řízení byste měli uvážit, v jakých fázích budete moci uplatnit environmentální kritéria nebo aspekty. Například: o V otevřeném řízení může nabídku předložit kterýkoli hospodářský subjekt. Všichni uchazeči, kteří splňují podmínky vyhovění/nevyhovění, jež jste stanovili, budou způsobilí k tomu, aby byly jejich nabídky posouzeny. Budete mít tudíž přístup k maximálnímu výběru možných řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí nebudete však moci rozhodnout o tom, který hospodářský subjekt vyzvete k podání nabídky například na základě jeho odborné způsobilosti z hlediska ochrany životního prostředí. Výhoda tohoto řízení spočívá v kratší době, která je zapotřebí pro jeho uskutečnění. o V rámci omezeného řízení můžete v první fázi posoudit odbornou způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí a rovněž omezit počet hospodářských subjektů, které vyzvete k předložení nabídky. K podání nabídky musí být vyzváno nejméně pět hospodářských 31 Tato povinnost se vztahuje i na hospodářské subjekty ze zemí, které jsou vázány Dohodou WTO o vládních zakázkách. Seznam těchto zemí je k dispozici na adrese Ustanovení čl. 41 odst. 2 směrnice 2004/18/ES. 22

23 subjektů, pokud existuje dostatečný počet vhodných zájemců 33. Tento vícefázový postup vám může pomoci určit ve vašich specifikacích, kritériích pro zadání zakázky a podmínkách plnění zakázky vhodnou požadovanou úroveň environmentálního profilu. Kvůli omezenému počtu soutěžitelů však můžete přijít o nabídky s vysokým environmentálním profilem. o Vyjednávací řízení a soutěžní dialog mohou orgány veřejné správy použít pouze ve zvláštních případech 34. Tyto postupy mohou v rámci GPP nabízet určité výhody, protože zavádějí prvky flexibility, které nejsou v otevřeném a omezeném řízení dostupné. Tato řízení umožňují zejména lépe pochopit a kontrolovat dopad environmentálních požadavků na náklady. Obě řízení však vyžadují určitou úroveň dovedností a zkušeností při jednání s dodavateli, má-li být dosaženo co nejlepších výsledků. Soutěžní dialog lze využít u obzvláště složitých zakázek (kdy zadavatel není například objektivně schopen stanovit technické prostředky, které mohou uspokojit jeho potřeby). To vybraným účastníkům umožňuje navrhnout řešení, jež lze poté upřesnit v následných fázích vedoucích k výběru hospodářsky nejvýhodnější nabídky 35. Sociální bydlení splnění normy pro pasivní domy ve Finsku VASO je nezisková společnost, která pořizuje sociální bydlení jménem řady obcí v jihozápadním Finsku. V roce 2010 zahájila soutěžní dialog za účelem zadání výstavby 37 bytů v Naantali podle normy pro pasivní domy. Dialog umožnil s vybranými soutěžiteli postupně projednat řadu environmentálních a uživatelských požadavků. Každé z těchto řízení nabízí několik fází, v nichž lze uplatnit environmentální aspekty: předmět zakázky a technické specifikace, kritéria pro výběr (tj. kritéria pro vyloučení, kritéria týkající se finanční a odborné způsobilosti), kritéria pro zadání zakázky a podmínky plnění zakázky. Zbývající část této příručky věnuje každé fázi jednu kapitolu, v rámci každého oddílu se zabývá způsoby zohlednění ochrany životního prostředí a předkládá praktické příklady a doporučení. 33 Ustanovení čl. 44 odst. 3 směrnice 2004/18/ES. 34 Pokud jde o podmínky, za nichž lze tato řízení použít, viz články 21, 29, 30 a 31 směrnice 2004/18/ES. Zadavatelé ve smyslu směrnice 2004/17/ES mohou tato řízení používat obecně. 35 Viz článek 29 směrnice 2004/18/ES. Další pokyny a informace ohledně soutěžního dialogu jsou uvedeny ve vysvětlivce, kterou vypracovala Evropská komise: 23

24 2.4 Provedení průzkumu trhu Při rozhodování o tom, které řízení použít a jak v rámci výše uvedených oddílů co nejlépe uplatnit environmentální kritéria, je užitečné mít určité znalosti o trhu například o dostupnosti, nákladech a možných praktických důsledcích zelenějších alternativ. Jednoduchý internetový průzkum trhu může poskytnout určité základní informace 36. K získání podrobnější představy o trhu můžete před vyhlášením nabídkového řízení rovněž zahájit dialog s potenciálními dodavateli. To může být obzvláště užitečné, pokud chcete uplatnit ambiciózní environmentální požadavky nebo zvažujete inovativní řešení, která jsou na trhu poměrně nová. Směrnice o zadávání veřejných zakázek výslovně povolují technický dialog s dodavateli, umožňující získat informace, které mohou být použity při přípravě zadávací dokumentace 37. Tento proces musí být transparentní a nediskriminační. Výsledky dialogu (tj. konečná zadávací dokumentace) nesmí poskytovat zúčastněným dodavatelům neoprávněnou výhodu. Dialog s dodavateli nábytku v Baskicku V říjnu 2006 zahájil IHOBE (baskický úřad pro ochranu životního prostředí) otevřený dialog se skupinou dodavatelů nábytků s cílem získat pomoc při vypracování environmentálních kritérií a připravit trh na budoucí nabídkové řízení. IHOBE nyní pořádá pro dodavatele pravidelné semináře, na nichž jsou představena environmentální kritéria, která budou použita v nadcházejících nabídkových řízeních, a tato kritéria jsou projednána s dodavateli, kteří projeví zájem. Doporučuje se informovat trh dostatečně včas o nabídkových řízeních, která budou zahrnovat environmentální kritéria. To dodavatelům poskytne dostatek času, aby se mohli na vaše požadavky připravit. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zveřejnění předběžných informací. Můžete také uvážit zveřejnění informací na svých internetových stránkách nebo uspořádání informačního dne pro dodavatele, kteří projeví zájem. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi pořizování inovací Jestliže na trhu neexistuje řešení, které vyhovuje vašim požadavkům, můžete rovněž uvážit, že přímo pořídíte služby v oblasti výzkumu a vývoje, které vám pomohou určit nejvhodnější řešení. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi představuje přístup, který mohou zadavatelé zvolit při zadávání služeb v oblasti výzkumu a vývoje za předpokladu, že jsou 36 Soudní dvůr v rozsudku ve věci Stadt Halle uvedl, že jednání, která představují pouhý předběžný průzkum trhu nebo která jsou čistě přípravná a jsou součástí vnitřní úvahy zadavatele za účelem zadávání veřejné zakázky, nepodléhají soudnímu přezkumu bod odůvodnění směrnice 2004/18/ES. 24

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod

Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Quick appraisal of major project application: Kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu odpadních vod Regionální a městskou politiku červenec 2013 regio-publication@ec.europa.eu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 1 O POUŽITÍ ČL. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Ekologický nákup! Dosáhnout změny pomocí GPP

Ekologický nákup! Dosáhnout změny pomocí GPP Evropská komise Školící příručka pro GPP Úvod Ekologický nákup! Dosáhnout změny pomocí GPP Síla GPP Změna klimatu Do roku 2100 se průměrné teploty zvýší o 2 4 C, což povede ke: zvýšení hladiny moří a ohrožení

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI Publikoval

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS o staveništích Sociální Evropa Evropská komise Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008 Ing. Danuše Marusičová České dráhy, a. s., www.cd.cz EU legislativa a železnice červen / červenec 2008 2 základní dokumenty Směrnice EP a Rady 2008/57/ES ze dne 17.6.2008 o interoperabilitě železničního

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech

E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech E M A S Základní oblasti environmentálního řízení ve městech Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Systémový základ Zavedení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice v části F : Formát CSR Verze: 2.1 listopad 2012 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie LET koordinace sociálního zabezpečení v EU Evropská komise Předpisy EU v oblasti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2010/0252(COD) 15. 3. 2011 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu rozhodnutí Evropského

Více

L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009

L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 15. 10. 2007 PE396.473v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 35 75 Návrh zprávy Claude Turmes Energetická statistika (PE391.951v01-00) Návrh nařízení

Více

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2010 KOM(2010)313 v konečném znění 2010/0174 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést opatření odchylující se od článku 193

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Zastoupení v České republice ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Zajištění informační a komunikační kampaně na téma práva občanů EU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE. Zastoupení v České republice ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Zajištění informační a komunikační kampaně na téma práva občanů EU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Zastoupení v České republice ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zajištění informační a komunikační kampaně na téma práva občanů EU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Zajištění informační a komunikační kampaně na

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID. 11. února 2011

Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID. 11. února 2011 Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID 11. února 2011 1 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Klíčové pojmy...4 1.2. Vnitřní postupy...5 2. Proces posouzení dopadů na ochranu soukromí

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Stanovisko č. 07/2013

Stanovisko č. 07/2013 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 07/2013 LETOVÉ ZKOUŠKY SOUVISEJÍCÍ CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SHRNUTÍ Toto stanovisko se zabývá problematikou

Více

Pracovní dokument ESC/8/2006 rev4

Pracovní dokument ESC/8/2006 rev4 CS Pracovní dokument ESC/8/2006 rev4 CS CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu, PŘEDLOHA 30.06.2006 [Institucionální čj.] Předloha SMĚRNICE KOMISE, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.10.2009 SEK(2009) 1298 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 198 Evropské unie Svazek 57 České vydání Informace a oznámení 27. června 2014 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2014/C 198/01 Sdělení

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více