Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ"

Transkript

1 I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je základním znakem všeobecné vzdělanosti žáka, nástrojem a předpokladem dalšího úspěšného vzdělávání. Český jazyk a literatura má na 2. stupni ZŠ mezi vzdělávacími obory stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují i získávání poznatků v ostatních oborech RVP. b) čas: 1. stupeň ZŠ 1. ročník 8 hodin / týden 2. ročník 9 hodin / týden 3. ročník 7+1 disponibilní hodina / týden 4. ročník 6+1 disponibilní hodina / týden 5. ročník 5+1 disponibilní hodina / týden 2. stupeň ZŠ 6. ročník 4 hodiny / týden 7. ročník 4 hodiny / týden 8. ročník 3+1 disponibilní hodina / týden 9. ročník 4 hodiny / týden c) obsah: I. stupeň ZŠ V 1. ročníku se věnuje výuce českého jazyka 8 hodin týdně. Obsahuje dvě složky: jazykově výchovnou, v níž se spojuje rozvoj mluvené řeči žáků s hlavním úkolem 1. ročníku - výcvikem čtení a psaní. Složka literárně výchovná navazuje na zkušenosti žáků s literaturou předškolního věku a dále ji rozvíjí. Předmět má komplexní charakter. Ve ročníku je vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura rozdělen do složek: a) komunikační a slohová výchova b) jazyková výchova c) literární výchova ad a) V komunikační a slohové výchově se učí žáci vnímat jazyková sdělení, číst s porozuměním, verze platná od stránka 1

2 kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. Tato složka rovněž přispívá k rozvoji finanční gramotnosti žáků, a to prostřednictvím praktických inscenačních metod ze života (hraní rolí), krátkých písemných slohových prací apod. ad b) V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné podoby českého jazyka, učí se srozumitelně a spisovně vyjadřovat. ad c) V literární výchově žáci postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Učí se pracovat s textem, rozlišují jednotlivé druhy žánrů, získávají přehled o spisovatelích. Utváří se zájem o hodnotnou četbu, divadlo a filmovou i televizní produkci. Všechny složky provází psaní jako grafická podoba mluveného slova. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. II. stupeň ZŠ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Obsah předmětu spojuje tři složky: a) jazyková výchova b) literární výchova c) komunikační a slohová výchova Jednotlivé složky se ve výuce vzájemně prolínají. Výuka probíhá například ve specializovaných učebnách českého jazyka a literatury, v učebně informatiky, ve školní knihovně a studovně. Důraz je kladen také na spolupráci s místní knihovnou a MKZ Jeseník. Některá témata, zejména v literatuře, jsou realizována prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých projektů. III. zařazení tematických okruhů průřezových témat: verze platná od stránka 2

3 : zkratky: I. stupeň II. stupeň Osobnostní a sociální výchova OSV x x Výchova demokratického občana VDO x Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS x x Multikulturní výchova MuV x Environmentální výchova EnV x Mediální výchova MeV x x IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní I. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) učíme číst přiměřené texty s porozuměním nabízíme pracovat se slovníky, s PČP a jinými informačními zdroji vedeme žáky k diskuzi o nových poznatcích vytváříme podmínky k využívání informací při řešení úkolů vedeme ke shromažďování vhodné literatury a ke zjišťování informací učíme nastudovat potřebné a propojovat nové poznatky s minulými dbáme, aby nové znalosti a dovednosti využívali při řešení podobných problémů vytváříme podmínky k dodržování základních pravidel slušné komunikace učíme žáky ptát se, odpovídat na otázky, rozmýšlet si odpověď vedeme ke srozumitelnému vyjadřování sdělení a k diskuzi na dané téma nabízíme využívat jazykové prostředky dbáme, aby žák dokázal diskutovat seznamujeme žáky se světem financí prostřednictvím ústní i písemné formy komunikace na dané téma verze platná od stránka 3

4 kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní vedeme žáka k přijetí určité role ve skupině učíme respektovat dohodnutá pravidla skupiny dbáme na to, aby spolupracoval s ostatními na společném úkolu učíme nabízet a poskytovat pomoc druhým, pokud ji potřebují dbáme na udržování pořádku na pracovním místě i v jeho okolí vytváříme podmínky k účelnému využívání moderní techniky klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální II. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) klademe důraz na pozitivní motivaci žáka rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací seznamujeme žáky s mluvnickými i literárními termíny souvisejícími s probraným učivem předkládáme dostatek informačních zdrojů například: učebnice, pracovní texty, odbornou literaturu, internet vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení motivujeme žáky k samostatnému řešení problémů napomáháme žákům při hledání dalších řešení předkládáme modelové situace a vedeme žáka k optimálnímu řešení klademe důraz na analýzu textu, na kritické posouzení obsahu textu a na porovnávání různých textů pomocí probíraného učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s vývojovými verze platná od stránka 4

5 kompetence občanské kompetence pracovní poruchami učení posilujeme sebedůvěru žáka vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, k ochraně kulturního i duchovního dědictví udržujeme národní povědomí aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění (účast i samotná příprava) vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro psaní a čtení rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost kontrolujeme samostatné písemné práce žáka ČJ Český jazyk a literatura 1. ročník dotace: 8 (povinný) Jazyková výchova (1. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ŽÁK ROZLIŠUJE ZVUKOVOU A GRAFICKOU aktivizace předškolních poznatků formou hry PODOBU SLOVA, ČTENÍ SLOVA NA HLÁSKY, slova se slabikou otevřenou a s písmeny: ODLIŠUJE DLOUHÉ A KRÁTKÉ SAMOHLÁSKY a, o, e, u, i, m, l, s, p, t, j, n, y ČJL POROZUMÍ PÍSEMNÝM NEBO MLUVENÝM slova se slabikou zavřenou a s písmeny: POKYNŮM PŘIMĚŘENÉ SLOŽITOSTI d, k, r, v, z, au, ou, h, š, c, č, b ČJL ZVLÁDÁ ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY slova se dvěma souhláskami na začátku a s písmeny: SPOJENÉ SE PSANÍM ž, ř ČJL PÍŠE SPRÁVNÉ TVARY PÍSMEN A ČÍSLIC, slova se dvěma souhláskami uprostřed a s písmeny: SPRÁVNĚ SPOJUJE PÍSMENA I SLABIKY, g, f, ch KONTROLUJE VLASTNÍ PÍSEMNÝ PROJEV slova se slabikami: di, ti, ni, dě, tě, ně ČJL PEČLIVĚ VYSLOVUJE, OPRAVUJE SVOU NESPRÁVNOU NEBO NEDBALOU VÝSLOVNOST slova se slabikami: bě, pě, vě, mě slova s písmeny ď, ť, ň a slabikotvornými souhláskami slova se shluky souhlásek verze platná od stránka 5

6 OSV: RSP Literární výchova (1. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ČTE A PŘEDNÁŠÍ ZPAMĚTI LITERÁRNÍ TEXTY hádanka PŘIMĚŘENÉ VĚKU VE VHODNÉM FRÁZOVÁNÍ říkanka A TEMPU báseň OSV: Ko pohádka ČJ Český jazyk a literatura 2. ročník dotace: 9 (povinný) Jazyková výchova (2. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ODŮVODŇUJE A PÍŠE SPRÁVNĚ VELKÁ věta jednoduchá, druhy vět, pořadí vět v daném textu PÍSMENA NA ZAČÁTKU VĚTY, A V TYPICKÝCH slovo, slabika, hláska PŘÍPADECH VLASTNÍCH JMEN OSOB, ZVÍŘAT samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky A VĚCÍ A MÍSTNÍCH POJMENOVÁNÍ souhlásky tvrdé a měkké ČJL ROZLIŠUJE V TEXTU DRUHY VĚT PODLE souhlásky obojetné POSTOJE MLUVČÍHO A K JEJICH VYTVOŔENÍ rozděluje správně slova na konci řádku VOLÍ VHODNÉ JAZYKOVÉ I ZVUKOVÉ slabikotvorné r, l PROSTŘEDKY ČJL abeceda ODŮVODŇUJE A SPRÁVNĚ PÍŠE: i/y PO slovní význam slova nadřazená, podřazená, souřadná, TVRDÝCH A MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH VE souznačná, protikladná ČJL VYJMENOVANÝCH SLOVECH, dě,tě,ně,ú/ů, bě, slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky verze platná od stránka 6

7 ČJL ČJL pě, vě, mě - MIMO MORFOLOGICKÝ ŠEV ODŮVODŇUJE A SPRÁVNĚ PÍŠE I/Y PO TVRDÝCH A MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH I PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH POROVNÁVÁ VÝZNAMY SLOV, ZVLÁŠTĚ SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU A SLOVA VÝZNAMEM SOUŘADNÁ,NADŔAZENÁ A PODŘAZENÁ, VYHLEDÁVÁ V TEXTU SLOVA PŘÍBUZNÁ vlastní jména slabiky s ě slova s párovými souhláskami na konci slova OSV: RSP Komunikační a slohová výchova (2. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL PEČLIVĚ VYSLOVUJE, OPRAVUJE SVOU pozdrav NESPRÁVNOU NEBO NEDBALOU tykání a vykání VÝSLOVNOST vyprávění podle obrázkové osnovy RESPEKTUJE ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ ČJL popis zvířete a věci PRAVIDLA V ROZHOVORU adresa ČJL V KRÁTKÝCH MLUVENÝCH PROJEVECH SPRÁVNĚ DÝCHÁ A VOLÍ VHODNÉ TEMPO ŘEČI ČJL ČJL NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZÁŽITKŮ TVOŘÍ KRÁTKÝ MLUVENÝ PROJEV SEŘADÍ ILUSTRACE PODLE DĚJOVÉ POSLOUPNOSTI A VYPRÁVÍ PODLE NICH JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH verze platná od stránka 7

8 ČJL ČJL PLYNULE ČTE S POROZUMĚNÍM TEXTY PŘIMĚŘENÉHO ROZSAHU A NÁROČNOSTI ZVLÁDÁ ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY SPOJENÉ SE PSANÍM OSV: Ko Literární výchova (2. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ROZLIŠUJE VYJADŘOVÁNÍ V PRÓZE A hádanka VE VERŠÍCH, ODLIŠUJE POHÁDKU říkanka OD OSTATNÍCH VYPRÁVĚNÍ báseň ČJL ČTE A PŘEDNÁŠÍ ZPAMĚTI VE VHODNÉM pohádka FRÁZOVÁNÍ A TEMPU LITERÁRNÍ TEXTY PŘIMĚŘENÉ VĚKU ČJL PRACUJE TVOŘIVĚ S LITERÁRNÍM TEXTEM PODLE POKYNŮ UČITELE A PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ ČJ Český jazyk a literatura 3. ročník dotace: 7+1 (povinný) Jazyková výchova (3. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ROZLIŠUJE ZVUKOVOU A GRAFICKOU párové souhlásky uvnitř slova PODOBU SLOVA, ODŮVODŇUJE A PÍŠE stavba slova SPRÁVNĚ PÁROVÉ SOUHLÁSKY, NEŘÍDÍ SE VÝSLOVNOSTÍ vyjmenovaná slova verze platná od stránka 8

9 ČJL ČJL ČJL ČJL POROVNÁ VÝZNAM SLOV, VYHLEDÁ V TEXTU SLOVA PŘÍBUZNÁ ODŮVODŇUJE A PÍŠE SPRÁVNĚ I/Y PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH POROVNÁVÁ A TŘÍDÍ SLOVA PODLE ZOBECNĚNÉHO VÝZNAMU DĚJ, VĚC, OKOLNOST, VLASTNOST UŽÍVÁ V MLUVENÉM PROJEVU SPRÁVNÉ GRAMATICKÉ TVARY PODSTATNÝCH JMEN, PŘÍDAVNÝCH JMEN A SLOVES OSV: RSP slova souznačná, protikladná podstatná jména rod, číslo, pád vlastní jména slovesa osoba, číslo, čas slovní druhy souvětí věta jednoduchá Komunikační a slohová výchova (3. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL PÍŠE VĚCNĚ I FORMÁLNĚ SPRÁVNĚ osnova JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ vyprávění ČJL RESPEKTUJE ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ popis pohádkové postavy, děje, věcí PRAVIDLA ROZHOVORU rozhovor ČJL VOLÍ VHODNÉ VERBÁLNÍ A NONVERBÁLNÍ PROSTŘEDKY ŘEČI V BĚŽNÝCH ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH SITUACÍCH ČJL ZVLÁDÁ ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY SPOJENÉ SE PSANÍM ČJL PLYNULE ČTE S POROZUMĚNÍM TEXTY PŘIMĚŘENÉHO ROZSAHU A NÁROČNOSTI OSV: Ko verze platná od stránka 9

10 Literární výchova (3. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL PRACUJE TVOŘIVĚ S LITERÁRNÍM TEXTEM hádanka PODLE POKYNŮ UČITELE A PODLE SVÝCH lidová poezie ČJL SCHOPNOSTÍ poezie VYJADŘUJE SVÉ POCITY Z PŘEČTENÉHO pohádka TEXTU pověst ČJ Český jazyk a literatura 4. ročník dotace: 6+1 (povinný) Jazyková výchova (4. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL stavba slova předpony ČJL ČJL ČJL ČJL ROZLIŠUJE VE SLOVĚ KOŘEN, ČÁST PŘÍPONOVOU, PŘEDPONOVOU A KONCOVKU PÍŠE SPRÁVNĚ I/Y VE SLOVECH PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH A URČUJE SLOVNÍ DRUHY PLNOVÝZNAMOVÝCH SLOV VYUŽÍVÁ JE V GRAMATICKY SPRÁVNÝCH TVARECH VE SVÉM MLUVENÉM PROJEVU POROVNÁVÁ VÝZNAMY SLOV, ZVLÁŠTĚ PAK SLOVA STEJNÉHO NEBO PODOBNÉHO VÝZNAMUA SLOVA VÍCEVÝZNAMOVÁ ROZLIŠUJE SLOVA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ A JEJICH NESPISOVNÉ TVARY verze platná od stránka 10 vyjmenovaná slova slovesa neurčitek, slovesa zvratná, jednoduché a složené tvary sloves, časování sloves podstatná jména skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského v písemném projevu odůvodňuje a píše správně pravopisné jevy vlastní jména zeměpisné názvy ČR, historických osob slova jednoznačná, mnohoznačná slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená stavba věty jednoduché základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem

11 ČJL VYHLEDÁ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI A V NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI OZNAČUJE ZÁKLAD VÉTY OSV: RSP MeV: FVM souvětí spojování vět spojovacími výrazy Komunikační a slohová výchova (4. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ČTE S POROZUMĚNÍM PŘIMĚŘENĚ NÁROČNÉ vyprávění TEXTY POTICHU I NAHLAS členění textu ČJL REPRODUKUJE OBSAH PŔIMÉŔENÉ adresa SLOŹITÉHO SDĚLENÍ A ZAPAMATUJE SI Z NĚJ popis osoby, věci, děje, činnosti ČJL PODSTATNÁ FAKTA telefonování VEDE SPRÁVNĚ DIALOG, TELEFONICKÝ sestavení osnovy ROZHOVOR ZANECHÁ VZKAZ NA dopis ČJL ZÁZNAMNÍKU VOLÍ NÁLEŽITOU INTONACI, PŘÍZVUK, PAUZY A TEMPO PODLE SVÉHO KOMUNIKAČNÍHO ČJL ZÁMĚRU ROZLIŠUJE SPISOVNOU A NESPISOVNOU VÝSLOVNOST A VHODNĚ JI UŽÍVÁ PODLE KOMUNIKAČNÍ SITUACE na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží slohové cvičení OSV: Ko verze platná od stránka 11

12 Literární výchova (4. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL VYJÁDŘÍ SVÉ DOJMY Z ČETBY A ZAZNAMENÁ poezie ČJL JE VOLNĚ REPRODUKUJE TEXT PODLE SVÝCH próza pohádka, bajka, povídka SCHOPNOSTÍ, TVOŘÍ VLASTNÍ LITERÁRNÍ TEXT NA DANÉ TÉMA ČJ Český jazyk a literatura 5. ročník dotace: 5+1 (povinný) Jazyková výchova (5. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ROZLIŠUJE VE SLOVĚ KOŘEN, ČÁST stavba slova a pravopis PŘÍPONOVOU, PŘEDPONOVOU A KONCOVKU souhláskové skupiny na styku předpony a přípony ČJL PÍŠE SPRÁVNĚ I/Y PO OBOJETNÝCH (poddaný ) SOUHLÁSKÁCH slova vyjmenovaná a příbuzná ČJL URČUJE SLOVNÍ DRUHY PLNOVÝZNAMOVÝCH slovní druhy SLOV A VYUŽÍVÁ JE V GRAMATICKY podstatná jména mluvnické kategorie SPRÁVNÝCH TVARECH VE SVÉM MLUVENÉM přídavná jména tvrdá, měkká PROJEVU slovesa mluvnické kategorie ČJL VYHLEDÁVÁ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE zájmena druhy (přehled) A V NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI vlastní jména zeměpisná (Evropa ) OZNAČUJE ZÁKLAD VĚTY ČJL ODLIŠUJE VĚTU JEDNODUCHOU A SOUVĚTÍ, VHODNĚ ZMĚNÍ VĚTU JEDNODUCHOU V SOUVĚTÍ ČJL UŽÍVÁ VHODNÝCH SPOJOVACÍCH VÝRAZŮ, verze platná od stránka 12

13 ČJL PODLE POTŘEBY PROJEVU JE OBMĚŇUJE ZVLÁDÁ ZÁKLADNÍ PŘÍKLADY SYNTAKTICKÉHO PRAVOPISU OSV: RSP VMEGS: ES MeV: IVMSR, FVM Komunikační a slohová výchova (5. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL PÍŠE SPRÁVNĚ PO STRÁNCE OBSAHOVÉ I dopis FORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ KOMUNIKAČNÍ inzerát ŽÁNRY zpráva ČJL VOLÍ NÁLEŽITOU INTONACI, PŘÍZVUK, PAUZY kreslený příběh A TEMPO PODLE SVÉHO KOMUNIKAČNÍHO popis ZÁMĚRU vyprávění ČJL ROZLIŠUJE PODSTATNÉ A OKRAJOVÉ tiskopisy INFORMACE V TEXTU VHODNÉM PRO DANÝ VĚK, PODSTATNÉ INFORMACE ZAZNAMENÁVÁ ČJL POSUZUJE ÚPLNOST, ČI NEÚPLNOST JEDNODUCHÉHO SDĚLENÍ ČJL ROZPOZNÁVÁ MANIPULATIVNÍ KOMUNIKACI V REKLAMĚ ČJL SESTAVÍ OSNOVU VYPRÁVĚNÍ A NA JEJÍM ZÁKLADĚ VYTVÁŘÍ KRÁTKÝ MLUVENÝ NEBO PÍSEMNÝ PROJEV S DODRŽENÍM ČASOVÉ POSLOUPNOSTI verze platná od stránka 13

14 OSV: Ko Literární výchova (5. ročník) výstupy (OČEKÁVANÉ) učivo ČJL ROZLIŠUJE RŮZNÉ TYPY UMĚLECKÝCH A poezie NEUMĚLECKÝCH TEXTŮ próza bajka, pohádka, povídka, báje ČJL VOLNĚ REPRODUKUJE TEXT PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ, TVOŘÍ VLASTNÍ LITERÁRNÍ reprodukce jednoduchého textu TEXT NA DANÉ TÉMA ČJL ČJL PŘI JEDNODUCHÉM ROZBORU LITERÁRNÍCH TEXTŮ POUŽÍVÁ ELEMENTÁRNÍ LITERÁRNÍ POJMY VYJADŘUJE SVÉ DOJMY Z ČETBY A ZAZNAMENÁVÁ JE ČJ Český jazyk a literatura 6. ročník dotace: 4 (povinný) Úvod o českém jazyce (6. ročník) ČJL ROZLIŠUJE SPISOVNÝ JAZYK, NÁŘEČÍ A rozvrstvení jazyka OBECNOU ČEŠTINU A ZDŮVODNÍ JEJICH UŽITÍ nářečí rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu seznámí se s jazykovými příručkami a se základy obecná čeština verze platná od stránka 14

15 práce s nimi slovanské jazyky jazykové příručky Zvuková stránka jazyka (6. ročník) ČJL SPISOVNĚ VYSLOVUJE ČESKÁ A BĚŽNĚ spisovná a nespisovná výslovnost UŽÍVANÁ CIZÍ SLOVA hláskové skupiny opakování rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu spodoba znělosti - opakování Skladba (6. ročník) v písemném projevu zvládá interpunkci základní větné členy v jednoduchém souvětí v písemném projevu správně aplikuje interpunkci rozvíjející větné členy charakteristika (Pt, Pk, Pu místa, času, způsobu) za oslovením větné členy několikanásobné vyhledá ve větě základní skladební dvojici věta jednoduchá v písemném projevu uplatňuje znalosti o shodě souvětí přísudku s podmětem interpunkce v jednoduchém souvětí seznámí se s rozvíjejícími větnými členy na základě charakteristiky vyhledá rozvíjející větné členy v textu rozlišuje větné členy několikanásobné a rozvité seznámí se s dalšími pravidly psaní čárky ve složitějších souvětích rozliší větu hlavní a větu vedlejší, určuje počet vět v souvětí verze platná od stránka 15

16 Tvarosloví (6. ročník) na základě znalostí z předchozích ročníků třídí určování slovních druhů slovní druhy podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, ovládá základy skloňování pomnožných hromadná a látková podstatných jmen vlastních s přihlédnutím k regionu podstatná jména osobní a místní rozliší podstatná jména abstraktní a konkrétní druhy přídavných jmen rozlišuje druhy přídavných jmen zájmena TEN, NÁŠ ovládá pravopis přídavných jmen, dokáže jej třídění číslovek, psaní tečky a slovní zápis složených zdůvodnit s použitím vzorů číslovek stupňuje přídavná jména, zná nepravidelnosti podmiňovací způsob sloves v jejich stupňování vyhledá v textu zájmena, třídí je podle druhů vhodně užívá spisovné tvary slov skloňuje zájmena osobní, přivlastňovací skloňuje zájmena TEN, NÁŠ třídí číslovky, zapíše slovem číslovky složené ovládá psaní tečky u číslovek řadových Vypravování (6. ročník) vytvoří časovou osu vypravování časová posloupnost vytvoří osnovu vypravování osnova vypravování (heslovitou a pomocí vět) přímá řeč a způsoby jejího zápisu ve vypravování uplatňuje přímou řeč, ovládá slohová práce verze platná od stránka 16

17 pravidla pro její zápis Popis (6. ročník) ČJL DOROZUMÍVÁ SE KULTIVOVANĚ, VÝSTIŽNĚ, popis a jeho funkce JAZYKOVÝMI PROSTŘEDKY VHODNÝMI popis osoby PRO DANOU KOMUNIKAČNÍ SITUACI sestaví jednoduchý popis osoby vytvoří jednoduchý popis předmětu Zpráva a oznámení (6. ročník) práce s ukázkami v tisku sestaví zprávu sestaví oznámení VMEGS: ES vytvoření vlastní zprávy a oznámení o dění ve škole a v obci Výpisky a výtah (6. ročník) najde hlavní myšlenku jednoduchého textu vyhledávání hlavní myšlenky textu a klíčových pojmů vytvoření výpisků z textu verze platná od stránka 17

18 Dopis (6. ročník) ČJL ODLIŠUJE VE ČTENÉM NEBO SLYŠENÉM struktura dopisu TEXTU FAKTA OD NÁZORŮ A HODNOCENÍ, dopis osobní OVĚŘUJE FAKTA POMOCÍ OTÁZEK NEBO dopis úřední POROVNÁVÁNÍM S DOSTUPNÝMI , SMS INFORMAČNÍMI ZDROJI slohová práce stylizuje dopis soukromého i úředního charakteru VMEGS: ES EnV: ŽP Literatura (6. ročník) ČJL TVOŘÍ VLASTNÍ LITERÁRNÍ TEXT PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ OSVOJENÝCH ZNALOSTÍ LITERÁRNÍ TEORIE rozliší literární žánry: pohádka, pověst, báje, bajka, povídka dokáže jednotlivé žánry stručně charakterizovat a zná jejich významné představitele převypráví příběh, reprodukuje text přednese báseň s použitím znalostí o správném přednesu zdokonaluje se ve čtení ČJL FORMULUJE ÚSTNĚ I PÍSEMNĚ DOJMY ZE SVÉ ČETBY, NÁVŠTĚVY DIVADELNÍHO NEBO FILMOVÉHO PŘEDSTAVENÍ A NÁZORY pohádky - nejznámější pohádkáři, moderní pohádka - typické znaky pohádek verze platná od stránka 18 pověsti - starověké báje - pověsti z regionu - Staré pověsti české reprodukce pověsti podle vlastního výběru charakteristické znaky pověstí bajky Krylov, La Fontaine, Ezop - přednes bajky - charakteristika žánru literatura pro chvíle oddechu divadelní, filmová představení akademie, soutěže, výstavy

19 NA UMĚLECKÉ DÍLO OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK ČJ Český jazyk a literatura 7. ročník dotace: 4 (povinný) Skladba (7. ročník) druhy vět podle postoje mluvčího rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího dokáže je použít v konkrétní situaci vyhledá ve větě podmět, určí, kterým slovním druhem je vyjádřen rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený vyhledá ve větě přísudek rozliší přísudek slovesný a slovesně jmenný převede přísudek na přísudek jiného druhu uplatňuje pravidla shody přísudku s několikanásobným podmětem určí základní skladební dvojici a určovací skladební dvojice určí rozvíjející větné členy Pk, Pt, Pu na základě vytvořených skladebních dvojic rozlišuje v souvětí věty hlavní a vedlejší vyhledá v textu spojovací výrazy nahrazuje větu vedlejší rozvitým větným členem a obráceně základní větné členy a jejich vyjádření rozvíjející větné členy (Pk shodný a neshodný, Pt, Pu místa, času, způsobu, podmínky, příčiny, přípustky seznámení) vedlejší věty nahrazování věty vedlejší větným členem a obráceně souvětí verze platná od stránka 19

20 Tvarosloví (7. ročník) psaní velkých písmen ČJL SAMOSTATNĚ PRACUJE S PRAVIDLY ČESKÉHO PRAVOPISU, SE SLOVNÍKEM SPISOVNÉ ČEŠTINY A S DALŠÍMI SLOVNÍKY A JAZYKOVÝMI PŘÍRUČKAMI ovládá a aplikuje základní pravidla pro psaní velkých písmen s přihlédnutím k názvům v regionu rozliší činný a trpný tvar sloves vytvoří činný a trpný rod slovesa skloňuje zájmeno TÝŽ a TENTÝŽ volí vhodné předložky a spojky práce s Pravidly českého pravopisu práce se Slovníkem spisovné češtiny skloňování zájmena JENŽ, TÝŽ, TENTÝŽ rod činný a trpný slova neohebná - stupňování příslovcí, příslovečné spřežky - předložky, spojky, částice, citoslovce Nauka o významu slov (7. ročník) vyhledá v textu sousloví slovo a sousloví vyhledá textu rčení, uplatňuje je ve svém mluveném rčení i psaném projevu slova jednoznačná a mnohoznačná rozliší synonyma, vytvoří synonymní řadu slov odborné názvy, názvosloví rozliší slova opačného významu antonyma synonyma, homonyma, antonyma rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná slova citově zabarvená (hanlivá, lichotivá; knižní, hovorová) vyhledá v textu slova citově zabarvená a odborné názvy termíny vhodně využívá rozmanitosti slovní zásoby ve svém projevu rozliší spisovnou a nespisovnou češtinu, slova nářeční, obecně česká, slang a argot verze platná od stránka 20

21 Popis (7. ročník) vytvoří popis pracovního postupu popis statický popis pracovního postupu slohová práce MeV: KČPPMS Literatura (7. ročník) ČJL ROZLIŠUJE ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ DRUHY A antický mýtus, epos ŽÁNRY, POROVNÁ JE I JEJICH FUNKCI, UVEDE řecké drama JEJICH VÝZNAMNÉ PŘEDSTAVITELE Bible, SZ a NZ ČJL UCELENĚ REPRODUKUJE PŘEČTENÝ TEXT, staročeské písemnictví legendy, písně JEDNODUŠE POPISUJE STRUKTURU A JAZYK husitská literatura, kroniky LITERÁRNÍHO DÍLA A VLASTNÍMI SLOVY renesance a humanismus charakteristika období INTERPRETUJE SMYSL DÍLA Dekameron, Enšpígl, Paleček charakterizuje středověkou literaturu na našem Shakespeare dramata území i ve světě baroko charakteristika období rozlišuje žánry středověké literatury, má přehled o nejdůležitějších dílech tohoto období barokní literatura, pobělohorská literatura J. A. Komenský charakterizuje literaturu humanistickou, má přehled barokní lyrika o základních textech a osobnostech daného období charakterizuje literaturu baroka, má přehled o základních textech a osobnostech OSV: RSP, HPPE, K, MV, Ko, KaK VMEGS: OES, JE verze platná od stránka 21

22 ČJ Český jazyk a literatura 8. ročník dotace: 3+1 (povinný) Nauka o tvoření slov (8. ročník) ČJL ROZLIŠUJE A PŘÍKLADY V TEXTU DOKLÁDÁ slovní zásoba a způsoby jejího obohacování NEJRŮZNĚJŠÍ ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ tvoření nových slov odvozování, skládání, zkracování SLOVNÍ ZÁSOBY A ZÁSADY TVOŘENÍ ČESKÝCH odvozování podstatných jmen a přídavných jmen pomocí SLOV, ROZPOZNÁVÁ PŘENESENÁ přípon a předpon POJMENOVÁNÍ, ZVLÁŚTÉ VE FRAZÉMECH psaní slov složených porozumí slovům cizího původu a nahrazuje je slovy domácími pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček převádí text z nespisovné podoby jazyka do spisovné přeloží jednoduchý slovenský / polský text do češtiny rozliší způsob vzniku slova rozliší slovotvorné prostředky rozliší slovo zkratkové a zkratku aplikuje pravidla pro psaní zkratek velká písmena, tečka ovládá pravopis přídavných jmen složených respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov VMEGS: JE MuV: EP verze platná od stránka 22

23 Skladba (8. ročník) ČJL ROZLIŠUJE VÝZNAMOVÉ VZTAHY souvětí souřadné a podřadné GRAMATICKÝCH JEDNOTEK VE VĚTĚ A spojovací výrazy souřadicí a podřadicí V SOUVĚTÍ významové poměry mezi větami hlavními využívá znalostí o významových poměrech mezi pravopis čárky v souvětí souřadně spojenými větami při komunikaci pravopis čárky ve větě jednoduché oslovení, přístavek, rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, větu hlavní přívlastek volný a těsný a vedlejší vzorec souvětí vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými druhy vedlejších vět a jazykovými prostředky ovládá pravidla shody přísudku s několikanásobným podmětem vyjádří větu vedlejší větným členem a obráceně Literatura (8. ročník) ČJL ČJL ROZPOZNÁVÁ ZÁKLADNÍ RYSY VÝRAZNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO STYLU AUTORA VYHLEDÁVÁ INFORMACE V RŮZNÝCH TYPECH KATALOGŮ, V KNIHOVNĚ I V DALŠÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a podobně vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky rozvíjí své znalosti z oblasti kultury mluveného projevu doba Národního obrození, vysvětlení pojmu v historických souvislostech literatura 1. světové války: o charakteristika období o Švejk o Na západní frontě klid o Cesta zpátky o Země mluví literatura meziválečná a období 2. svět. války: o charakteristika období o Bílá nemoc verze platná od stránka 23

24 v mluveném projevu uplatňuje správné dýchání a práci s hlasem ovládá artikulační rozcvičku respektuje při dělení slov v písmu kořeny slov vymezuje období národního obrození v českých zemích, má přehled o základních dílech má přehled o autorech válečné literatury má přehled o moderních básnických a uměleckých směrech 20. století uceleně reprodukuje text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla ČJL ROZPOZNÁVÁ MANIPULATIVNÍ KOMUNIKACI V MASMÉDIÍCH A ZAUJÍMÁ K NÍ KRITICKÝ POSTOJ OSV: RSP, HPPE, K, Ko, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP o Básník o Včelař o Nebeští jezdci o literární avantgardy Apollinaire, Wolker, Tzara, Nezval o Zbabělci o Bylo nás pět oddechová literatura: o Malý princ o Starci na chmelu o Dcera polární záře (London) o Klapzubova jedenáctka o písňové texty zhudebnění poezie Suchý, Vodňanský, Nohavica o Písničky bez muziky o sci-fi o vlastní četba mediální výchova projekty: Fotostory Líčení (8. ročník) ČJL ROZPOZNÁVÁ PŘENESENÁ POJMENOVÁNÍ, přenesená pojmenování ZVLÁŠTĚ VE FRAZÉMECH seznámení s ukázkami z literatury a filmu Odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a poslech hudby, pozorování barev, vylíčení dojmu, zážitku verze platná od stránka 24

25 podobně vyjadřuje postoj a názor odpovídajícími stylistickými a jazykovými prostředky zpracuje subjektivně zbarvený popis EnV: VČP vlastní tvorba Popis (8. ročník) odlišuje prvky vypravování, líčení, popisu a popis pracovní činnosti, práce s návody podobně popis předmětu s využitím odborné terminologie zpracuje popis předmětu, pracovního postupu a osoby popis osoby a charakteristika osoby EnV: VČP Výpisky, výtah (8. ročník) ČJL VYUŽÍVÁ ZÁKLADY STUDIJNÍHO ČTENÍ výtah VYHLEDÁ KLÍČOVÁ SLOVA, FORMULUJE výtah z učební látky jiného předmětu HLAVNÍ MYŠLENKY TEXTU, VYTVOŘÍ OTÁZKY A STRUČNÉ POZNÁMKY, VÝPISKY NEBO VÝTAH referát PŘEČTENÉHO TEXTU; SAMOSTATNĚ PŘIPRAVÍ A S OPOROU O TEXT PŘEDNESE REFERÁT seznámí se s hlavními znaky výtahu provede jednoduchý výtah EnV: VČP verze platná od stránka 25

26 ČJ Český jazyk a literatura 9. ročník dotace: 4 (povinný) Pravopis (9. ročník) ČJL V PÍSEMNÉM PROJEVU ZVLÁDÁ PRAVOPIS lexikální pravopis ve větě J i v S LEXIKÁLNÍ, SLOVOTVORNÝ, MORFOLOGICKÝ I slovotvorný pravopis ve větě J i v S SYNTAKTICKÝ VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ I morfologický pravopis ve větě J i v S SOUVĚTÍ syntaktický pravopis ve větě J i v S skloňuje podstatná jména obecná a vlastní vlastní jména Tvarosloví (9. ročník) ČJL SPRÁVNĚ TŘÍDÍ SLOVNÍ DRUHY, TVOŘÍ slovní druhy SPISOVNÉ TVARY SLOV A VĚDOMĚ JICH podstatná jména a jejich tvary POUŽÍVÁ VE VHODNÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACI další ohebné slovní druhy skloňuje a stupňuje přídavná jména neohebné slovní druhy používá správné tvary zájmen a číslovek (včetně slovesa a jejich tvary pravopisu) rozeznává a vhodně používá slova neohebná ovládá mluvnické kategorie sloves, základní orientaci ve slovesných třídách Skladba (9. ročník) verze platná od stránka 26

27 ovládá zákonitosti větné stavby využívá znalosti o oslovení, vsuvce a tak dále / komplexní větný člen dbá na ustálený pořádek slov věty podle postoje mluvčího mluvnický zápor věta jednoduchá a souvětí, skladební dvojice shoda přísudku s podmětem souvětí souřadné a podřadné významové poměry mezi souřadně spojenými větami a několikanásobnými větnými členy (s přihlédnutím k psaní čárky) spojovací výrazy souřadicí a podřadicí oslovení, vsuvka, přístavek, komplexní větný člen Obecné výklady o jazyce (9. ročník) ČJL ODLIŠUJE SPISOVNÝ A NESPISOVNÝ PROJEV slovanské jazyky A VHODNĚ UŽÍVÁ SPISOVNÉ JAZYKOVÉ vývoj jazyka, práce s ukázkami PROSTŘEDKY VZHLEDEM KE SVÉMU změny ve slovní zásobě archaismy, historismy, KOMUNIKAČNÍMU ZÁMĚRU neologismy rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu útvary českého jazyka na základě ukázek se stručně seznámí s historií českého jazyka, s jeho původem i vývojem Zvuková stránka jazyka (9. ročník) dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky hláskosloví, spodoba znělosti českého jazyka přízvuk, větná melodie dbá nakladení správného přízvuku u slov i vět otázky zjišťovací a doplňovací verze platná od stránka 27

28 dbá na ustálený pořádek slov používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro proslov, je schopen promluvit na veřejnosti Slovní zásoba a význam slova (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu slovo a sousloví užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich slovní zásoba, její rozvíjení skloňování význam slova synonyma, homonyma, antonyma; slova jednoznačná a mnohoznačná slova přejatá Řeč přímá a nepřímá (9. ročník) ovládá zápis přímé řeči způsoby zápisu přímé řeči používá vhodné jazykové a stylistické prostředky užití přímé řeči v textu pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou charakteristika pomocí přímé řeči Vypravování (9. ročník) ČJL POROVNÁVÁ RŮZNÁ ZTVÁRNĚNÍ TÉHOŽ stavba NÁMĚTU V LITERÁRNÍM, DRAMATICKÉM I jazykové prostředky FILMOVÉM ZPRACOVÁNÍ vypravování scény z filmu verze platná od stránka 28

29 respektuje interpunkci ve větších slohových projevech stylisticky vhodně používá slovní zásobu ovládá zápis přímé řeči člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro vypravování na základě ukázek se stručně seznámí s historií českého jazyka, s jeho původem i vývojem konverzace s využitím vypravování Popis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu druhy popisu, jazykové prostředky používá vhodné jazykové a stylistické prostředky popis děje pro popis líčení Výklad (9. ročník) ČJL USPOŘÁDÁ INFORMACE V TEXTU S OHLEDEM vyhledávání hlavních myšlenek a pojmů NA JEHO ÚČEL, VYTVOŘÍ KOHERENTNÍ TEXT vytvoření výkladu podle zájmu žáka S DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL MEZIVĚTNÉHO NAVAZOVÁNÍ stylisticky vhodně používá slovní zásobu užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich skloňování používá vhodné jazykové a stylistické prostředky verze platná od stránka 29

30 pro výklad / přednášku pracuje s odborným textem Proslov (9. ročník) ČJL V MLUVENÉM PROJEVU PŘIPRAVENÉM I seznámení s proslovy k různým příležitostem IMPROVIZOVANÉM VHODNĚ UŽÍVÁ pojem proslov, základní požadavky VERBÁLNÍCH, NONVERBÁLNÍCH I kultura hlasového projevu dýchání, artikulace, práce PARALINGVÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ ŘEČI s hlasem stylisticky vhodně používá slovní zásobu práce s trémou užívá frekventovaná slova přejatá, ovládá jejich veřejné vystoupení s vlastním projevem skloňování dbá na ustálený pořádek slov dokáže se účastnit diskuzí, vyjadřovat a obhajovat vlastní názor odpovídajícími jazykovými a stylistickými prostředky naslouchá a bere úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy Diskuze (9. ročník) ČJL ROZLIŠUJE SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ zásady diskuze SDĚLENÍ A KOMUNIKAČNÍ ZÁMĚR PARTNERA jazykové prostředky ČJL V HOVORU ZAPOJUJE SE DO DISKUZE, ŘÍDÍ JI A VYUŽÍVÁ ZÁSAD KOMUNIKACE A PRAVIDEL DIALOGU druhy diskuze verze platná od stránka 30

31 dodržuje pravidla týkající se zvukové stránky českého jazyka dbá na kladení správného přízvuku u slov i vět dokáže se účastnit diskuzí a vyjadřovat a obhajovat vlastní názor odpovídajícími jazykovými a stylistickými prostředky naslouchá a bere v úvahu názory druhých formuluje názory na diskutované problémy OSV: HPPE, Ko, KaK VDO: OSŠ Úvaha (9. ročník) ČJL VYUŽÍVÁ POZNATKŮ O JAZYCE A STYLU KE vysvětlení pojmu GRAMATICKY I VĚCNĚ SPRÁVNÉMU vysvětlení úvahy na dané téma PÍSEMNÉMU PROJEVU A K TVOŘIVÉ PRÁCI S TEXTEM NEBO I K VLASTNÍMU TVOŘIVÉMU PSANÍ NA ZÁKLADĚ SVÝCH DISPOZIC A OSOBNÍCH ZÁJMŮ respektuje interpunkci ve větších slohových projevech stylisticky vhodně používá slovní zásobu dbá na ustálený pořádek slov člení text do odstavců podle osnovy naslouchá a bere v úvahu názory druhých používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro úvahu verze platná od stránka 31

32 Charakteristika (9. ročník) respektuje interpunkci ve větších slohových práce s ukázkami projevech charakteristika přímá a nepřímá stylisticky vhodně používá slovní zásobu ovládá bezproblémově zápis přímé řeči vytvoření charakteristiky blízké osoby, literárního hrdiny člení text do odstavců podle osnovy používá vhodné jazykové a stylistické prostředky pro charakteristiku, rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární texty Funkční styly (9. ročník) ČJL VYUŽÍVÁ ZNALOSTÍ O JAZYKOVÉ NORMĚ hovorový, odborný, umělecký, administrativní, řečnický styl PŘI TVORBĚ VHODNÝCH JAZYKOVÝCH práce s ukázkami PROJEVŮ PODLE KOMUNIKAČNÍ SITUACE rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu stylisticky vhodně používá slovní zásobu pracuje s odborným textem orientuje se ve struktuře literárního textu MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT verze platná od stránka 32

33 Životopis (9. ročník) stylisticky vhodně používá slovní zásobu základy životopisu člení text do odstavců podle osnovy užití životopisu vytvoří strukturovaný životopis vytvoření strukturovaného životopisu Literatura (9. ročník) ČJL UVÁDÍ ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ SMĚRY A JEJICH poválečná literatura do roku 1948 VÝZNAMNÉ PŘEDSTAVITELE V ČESKÉ A literatura po únoru 1948 SVĚTOVÉ LITERATUŘE období 60. let 20. století orientuje se ve struktuře literárního textu samizdatová a exilová literatura, její hlavní představitelé čte s porozuměním a dokáže interpretovat literární literatura a film texty současní autoři rozumí významu a smyslu literárního textu přiřazuje text k literárnímu žánru charakterizuje jednotlivé literární žánry má přehled o významných představitelích české a světové literatury na základě četby si utváří čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu chápe funkci divadla, filmu a televize ČJL ROZLIŠUJE LITERATURU HODNOTNOU A KONZUMNÍ, SVŮJ NÁZOR DOLOŽÍ ARGUMENTY ČJL VYHLEDÁVÁ INFORMACE V RŮZNÝCH TYPECH KATALOGŮ, V KNIHOVNĚ I DALŠÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH verze platná od stránka 33

34 OSV: RSP, HPPE, K, KaK VMEGS: OES, JE MuV: EP verze platná od stránka 34

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu 1 ČESKÝ JAZYK 1.1 Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV.

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV. Jedličkův ústav - ZŠ pro tělesně postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Charakteristiky předmětů jsou zpracovány široce, včetně výčtu očekávaných výstupů z RVP ZV. Ročníkové výstupy

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 4+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: 1 3.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Základní škola Volyně 2007, 2009

Základní škola Volyně 2007, 2009 Školní vzdělávací program Základní škola Volyně 2007, 2009 (ŠVP je zpracován podle RVP pro základní vzdělání vydaný MŠMT pod č.j. 27002/2005-22) 1 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola Volyně,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Učí se soustředěně a pozorně naslouchat. Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Poděkování Poděkování patří

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Předmět: Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A 01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky využívat znalostí gramatických pravidel,

Více

Strategie (metody a formy práce)

Strategie (metody a formy práce) ČESKÝ JAZYK / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Předslabikářové období Přípravné období Hlásky a písmena m M, a A Sluchová analýza a syntéza slabik Vyvození prvních slabik Procvičování

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Cíle vzdělávací oblasti vyučovacího předmětu

Cíle vzdělávací oblasti vyučovacího předmětu Užívaná legenda 1.1.1.1.1.1.1 ZŠ I,II RVP ZV ZŠ III RVP ZV příloha LMP Očekávané výstupy: žáci, kteří přichází do DDŠ z různých škol a jejich školních vzdělávacích programů, jsou jednoceni k měřitelným

Více

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3 1.2. Předkladatel

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné učivo pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj)

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné učivo pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj) Příloha č. 1 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj) MATEMATIKA 1. - 5. ročník 1. ročník očekáváný výstup ČAPO: Přirozená čísla M-5-1-03 orientace na číselné ose 0-20 Žák

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 7+1 týdně, povinný KSV: munikace Žák: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení osvojí si pravidla dialogu, vede správně rozhovor, telefonický rozhovor využívá poznatků z četby, vyjadřuje pocity

Více

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru Přehled kapitol Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru 0.0 1 Český jazyk 01.1-1.16 02-17 2 Anglický jazyk 2.1-2.8 18-25 3 Základy německého jazyka 3.1-3.3 26-28 4 Konverzace v anglickém

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Německý jazyk - Sekunda

Německý jazyk - Sekunda - Sekunda Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

5.C Učební osnovy základní škola 2. stupeň

5.C Učební osnovy základní škola 2. stupeň 5.C Učební osnovy základní škola 2. stupeň 5.C.1 Vzdělávací oblast: 5.C.1.1 Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má mezi vyučovacími

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více