STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016"

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013

2 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ ÚVODEM Metodické centrum pro muzea v přírodě (dále MCMvP) bylo zřízeno k na základě projektu schváleného Ministerstvem kultury České republiky (rozhodnutím MK-S 10692/2013 OMG z ). Úlohou metodického vedení bylo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pověřeno rovněž ve své původní zřizovací listině, přičemž tuto činnost naplňovalo formou odborných konzultací různého charakteru a výstupů vzdělávací a publikační činnosti. Zřízením MCMvP se tedy doplňuje stabilní síť Metodických center paměťových institucí zřizovaných při Ministerstvu kultury ČR, o článek se vztahem ke specifickému okruhu paměťových institucí typu muzeí v přírodě. Činnost MCMvP vychází ze specifik muzeí v přírodě, která se v mnohém odlišují svou vědecko-výzkumnou, dokumentační, prezentační činností i celkovým provozem od kamenných muzeí. Pro muzea v přírodě jsou důležité znalosti specifických sbírkotvorných postupů, způsobů uchovávání sbírkových předmětů pod širým nebem, znalosti tradičních technologií, schopnosti vytvářet obraz historického prostředí, historické kulturní krajiny i schopnosti uchovávat a interpretovat nehmotné kulturní dědictví. Specifické sbírky, které obsahují nejen obvyklé typy sbírkových předmětů, ale také například doklady lidového stavitelství či živé přírodniny, vyžadují odlišné muzejní postupy. Pro ty je nezbytné vytvářet vlastní metodiku, v níž by byly zohledněny tuzemské i zahraniční zkušenosti a aktuální stav poznání. Zřízení MCMvP má tudíž snahu přispět k rozvíjení teoretických i praktických znalostí v této oblasti muzejnictví, k systematickému rozvíjení aktivit využívajících různé formy komunikace s veřejností a předávání zkušeností mezi jednotlivými stejně nebo podobně zaměřenými subjekty. Činnost MCMvP může být v konečném důsledku obohacením nejen pro stávající muzea v přírodě, ale může se stát významným inspiračním zdrojem a návodem pro činnost subjektů teprve zamýšlejících muzea v přírodě budovat. Metodické centrum pro muzea v přírodě bude v souladu s příslušnou legislativou, Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR a Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví svou činností přispívat k udržení a zlepšení odborných otázek ve sféře muzejnictví v přírodě.

3 1. DLOUHODOBÉ PRIORITY 1/ Organizace vzdělávacích aktivit primárně zaměřených pro paměťové instituce typu muzeí v přírodě s interdisciplinárními přesahy 2/ Tvorba metodik a metodických textů pro paměťové instituce typu muzeí v přírodě 3/ Vědecko-výzkumná činnost a spolupráce v oblasti problematiky muzejnictví v přírodě 4/ Evaluace a prezentace činnosti Metodického centra pro muzea v přírodě 2. PLÁN ČINNOSTI Organizace vzdělávacích aktivit primárně zaměřených pro paměťové instituce typu muzeí v přírodě s interdisciplinárními přesahy spolupráce na realizaci odborné konference na téma Muzea v přírodě a chráněná území jako vědecko-metodická centra ochrany lidového stavitelství a historické krajiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - příprava a realizace pracovního semináře na téma Průvodce a návštěvník muzea v přírodě ve spolupráci s Českým svazem muzeí v přírodě - příprava informativní přednášky pro studenty středních škol o prezentaci lidové kultury v muzeích v přírodě a o významu ochrany lidového stavitelství příprava a realizace odborné konference na téma Agrikultura a její postavení v muzeích v přírodě - příprava a realizace pracovního semináře na téma Marketingové trendy v propagaci muzeí v přírodě - realizace cyklu informativních přednášek pro studenty středních škol o významu ochrany lidového stavitelství a prezentaci lidové kultury v muzeích v přírodě

4 příprava a realizace odborných setkání na další aktuální témata Dále bude rozvíjena informovanost a metodicko-muzeologická pomoc v oblastech: - budování muzea v přírodě (koncepční činnost, stavebně-technická dokumentace, transfer aj.) - zásady pro sbírkotvornou činnost v muzeích v přírodě - způsoby ochrany sbírkových předmětů v podmínkách muzeí v přírodě - formy, způsoby a technologie uchovávání sbírkových předmětů v podmínkách muzeí v přírodě - formy prezentace sbírkových předmětů v podmínkách muzeí v přírodě - formy uchovávání a prezentace nemateriálního kulturního dědictví v muzeích v přírodě - popularizace, propagace 2.2 Tvorba metodik a metodických textů pro paměťové instituce typu muzeí v přírodě aktualizace základní terminologie problematiky muzeí v přírodě (expozice, objekty, sbírkový fond, biologické prvky aj.) kompletní aktualizace stávající metodické příručky Langer, Jiří (red.):národopisná muzea v přírodě. Teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm, příprava Metodiky péče o objekty lidového stavitelství v podmínkách muzeí v přírodě Systematickou formu Ukázek dobré/špatné praxe, či Metodických textů budou prezentovány důležité skutečnosti ve sféře muzejnictví v přírodě.

5 2.3 Vědecko-výzkumná činnost a spolupráce v oblasti problematiky muzejnictví v přírodě - Využití současných sanačních technologií na jednotlivé prvky a objekty dřevěného lidového stavitelství a na dřevěné sbírkové předměty. Používané neinvazivní metody ve VMP jsou devitalizace dřevokazného hmyzu v atmosféře dusíku a mikrovlnné záření. Neinvazivní metodou, která bude dále zkoumána a postupně uváděna do praxe je likvidace dřevokazného hmyzu teplem. Nejčastěji využívanou metodou je metoda invazivní v podobě roztoků biocidů. Dlouhodobé výstupy: metodika technologií sanace a údržby dřevěných konstrukcí a jejich prvků v podmínkách muzeí v přírodě nabídka využití technologií dalším subjektům - Mezi další vědecko-výzkumné úkoly patří ověření možnosti zpevňování dřeva stavebních prvků akrylátovými pryskyřicemi. Základním předpokladem je zpracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace a realizace konzervátorskoretaurátorského pracoviště pro objekty roubeného lidového stavitelství a stavebních prvků. - systematický terénní výzkum a stavebně-technická dokumentace ohrožených objektů lidového stavitelství ve sběrné oblasti VMP (dokumentace v subregionech nepostižených dosavadními výzkumy, chybějící typy objektů; cílené zhodnocení dokumentačního potenciálu VMP) - Návrh spolupráce s odbornými institucemi: Metodická centra v oboru muzejnictví Veřejná správa NPÚ AV ČR Český svaz muzeí v přírodě Mezinárodní rozměr profesní UNESCO, ICOM (AIMA, AEOM), ICOMOS,NNO, Únia múzeí v prírode na Slovensku, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce - prezentace odborných aktivit na konferencích a seminářích

6 2.4 Evaluace a prezentace činnosti Metodického centra pro muzea v přírodě - aktualizace webových stránek MCMvP Postupné zveřejnění základních odborných tezí, principů a metodických textů Informovanost o oborovém dění - Publikační činnost: Sborník VMP Museum Vivum - systematický kontakt a spolupráce se spektrem metodických center, jejichž zřizovateli je Ministerstvo kultury ČR 3. CESTA K DOSAŽENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ Hlavním cílem činnosti Metodického centra pro muzea v přírodě je zkvalitňování oborové praxe a interdisciplinární spolupráce s přínosem pro sféru paměťových institucí typu muzeí v přírodě. Systematickým a kreativním plněním vymezených aktivit chce MCMvP dosáhnout optimálního stavu své činnosti formou: - vědeckovýzkumné, prezentační a publikační činnosti pracovníků MCMvP - využití potenciálu Valašského muzea v přírodě jako mateřské instituce MCMvP, které bude nadále vyvíjet vědeckovýzkumné aktivity a udržovat a budovat odbornou pramennou základnu na základě činnosti: Oddělení výzkumu a sbírkových fondů VMP Oddělení obnovy památek a údržby Oddělení péče o sbírky Odborné knihovny Oddělení dokumentace - Navázání aktivní spolupráce s uvedenými a dalšími institucemi v oborové a interdisciplinární rovině - Využití grantových titulů pro financování vybraných aktivit - Využití marketingových strategií pro vnější informovanost o činnosti MCMvP a její popularizaci - Evaluace činnosti a analyzování silných a slabých stránek

7 4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 4.1 Personální požadavky na činnost Rok 2013** Název profese koordinátor a metodický pracovník pro oblast roubeného lidového stavitelství stavitelství (transfery, budování, aplikace tradičních technologií, zabezpečovací systému) stavitelství (projektování lidového stavitelství) propagace a popularizace, marketing pracovník pro oblast urbanismus a historická krajina, garant metodik (kumulovaná funkce náměstka Útvaru pro odbornou činnost) pracovník pro oblast konzervování a údržba objektů lidového stavitelství (kumulovaná funkce vedoucího Oddělení péče o sbírky) konzervátor - restaurátor (kumulovaná funkce konzervátora) vedoucí metodického centra, pracovník pro oblast lidová architektura (kumulovaná funkce kurátora v oblasti lidového stavitelství) stavitelství (transfery, budování, aplikace tradičních 2014 technologií, zabezpečovací stavitelství (projektování lidového stavitelství) Počet zaměstnanců Úvazek Platová třída Roční mzda v Kč , , , , , , , , propagace a popularizace, marketing 1 0, pracovník pro urbanismus a histoirická krajina, garant 1 0, metodik pracovník pro oblast konzervování a údržba 1 0, objektů lidového stavitelství konzervátor - restaurátor 1 0, vedoucí metodického centra, pracovník pro oblast lidová architektura (kumulovaná funkce kurátora v oblasti lidového stavitelství) stavitelství (transfery, budování, aplikace tradičních 1 0, technologií, zabezpečovací 2015 systému) stavitelství (projektování 1 0, lidového stavitelství) propagace a popularizace, marketing 1 0, pracovník pro urbanismus a histoirická krajina, garant 1 0, metodik pracovník pro oblast konzervování a údržba 1 0, objektů lidového stavitelství konzervátor - restaurátor 1 0,

8 MCMvP ve struktuře Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 4.2 Personální obsazení Koordinátor a metodický pracovník pro oblast lidového stavitelství 1 pracovník (úvazek 1) - organizuje a koordinuje metodické centrum - spolupracuje s externími poradci - koordinuje organizaci workshopů, seminářů, konferencí - navrhuje, plánuje činnost a prezentaci metodického centra - poskytuje odbornou pomoc a spolupracuje při koncipování expozic - poskytuje odbornou pomoc v problematice etnograficko-historické dokumentace - zpracovává metodické výstupy v problematice konstrukce lidového stavitelství - zpracovává metodické výstupy v problematice dokumentace lidového stavitelství Metodický pracovník pro stavitelství projekce, transfery, budování, aplikace tradičních technologií, zabezpečovací systém 2 pracovníci (úvazek 0,2) Metodický pracovník stavitelství (projektování lidového stavitelství) - poradenská činnost při zaměřování staveb lidové architektury, vypracování projektové dokumentace staveb lidové architektury, vypracování demontážních plánů dle platné legislativy - poradenská činnost při přípravě a realizaci demontáží a transferů objektů lidové roubené architektury - poradenství v oblasti legislativy stavební řízení, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, závazná stanoviska odboru památkové péče a NPÚ Metodický pracovník stavitelství (transfery, budování, aplikace tradičních technologií, zabezpečovací systému) - poradenství v oblasti obnovy kulturních památek - stálá stavební údržba objektů (výměna krytiny, ochranný nátěr, opravy omítek, podlah dřevěných, hliněných, kamenných, otopný systém komínová tělesa, kamna, pece, líčení atd.) - poradenství v oblasti používání tradičních technologických postupů při používání tradičních i moderních strojů a nářadí (práce tesařské, truhlářské, zednické,

9 kamenické, kovářské), za užití tradičních materiálů (např. kámen, ocel, dřevo, hlína) - poradenství v oblasti požární bezpečnosti staveb u dřevěných objektů, zabezpečení historických objektů EPS, EZS, sprinklerové hasicí zařízení - poradenství v problematice novodobých technologií v historických objektech Metodický pracovník pro oblast koncipování exteriérových expozic urbanismus, krajinotvorné prvky zeleně; koordinátor tvorby odborných výstupů 1 pracovník (úvazek 0,2) - odborná pomoc a spolupráce při koncipování exteriérových expozic dle obecně platných zásad a principů - odborná pomoc a spolupráce při vytváření urbanistických celků expozic v muzeích v přírodě v součinnosti s mezioborovými interakcemi původní tvorby historické krajiny a tvorby sídla (sídel) dle obecně platných principů a zásad - vytváří tým externích spolupracovníků poradců s vazbou na poskytovanou odbornou pomoc metodického pracovníka, který pokrývá široké regionální specifika - řídí a metodicky vede zpracování jednotlivých odborných výstupů MCMvP - garantuje odbornou a obsahovou strukturu odborných výstupů MCMvP, které ve spolupráci s metodickým pracovníkem pro oblast popularizace, propagace a marketing uveřejňuje na základních informačních platformách Metodický pracovník pro oblast náročného konzervování, ošetřování prvků a objektů lidového stavitelství 2 pracovníci (úvazek 0,2) - navrhuje metody preventivní konzervace stavebních prvků a objektů roubeného lidového stavitelství - zpracovává návrhy technologií sanační konzervace stavebních prvků a objektů roubeného lidového stavitelství - vytváří metodiky ošetřování stavebních prvků a roubeného lidového stavitelství - navrhuje optimální režim zacházení s objektem a se sbírkou - pomoc při řešení krizových situací (povodně aj.) a nadměrně poškozených objektů či sbírek v rámci oborového zaměření MCMVP - navrhování vhodných tradičních povrchových úprav - poradentství v oblasti dodržování zásad (preventivní konzervace při budování nových objektů, transferů, rekonstrukcí; výběr vhodné lokality, přizpůsobení lokality nevhodné) - poskytuje konzultace při konzervátorsko-restaurátorských zásazích podle ověřených zkušeností z praxe: posouzení současného stavu objektu vypracování postupu záchrany objektu vypracování postupů jednotlivých prací (sanační konzervace, restaurování včetně povrchových úprav)

10 doporučení vhodných metod likvidace dřevokazných škůdců, doporučení metody sanační konzervace nebo restaurování doporučení další prevence proti napadení a režimu provozu Propagace a popularizace, marketing - 1 pracovník (úvazek 0,1) - koordinace tvorby jednotného vizuálního stylu MCMvP komunikace s externím zhotovitelem - Tvorba webového portálu (vlastní doména) MCMvP komunikace s externím zhotovitelem - Pravidelná aktualizace webového portálu MCMvP vlastními zdroji (v koordinaci s IT pracovníkem VMP) - Prezentace na sociálních sítích - 2 x ročně tvorba oborového elektronického newsletteru, grafické zalomení (v koordinaci s grafickým pracovníkem VMP) + vytvoření a aktualizace databáze obesílaných - tvorba a aktualizace materiálu MCMvP s důsledným dodržováním jednotného vizuálního stylu, zajištění jejich distribuce k uživatelům (ve spolupráci s odbornými útvary, externí zhotovení grafiky a tisk) - příprava pravidelných setkávání (1 x ročně seminář; 1 x 3 roky oborová konference) se zástupci podobně zaměřených muzeí či dalších uživatelů vyhodnocování jejich požadavků (v koordinaci s odbornými útvary) - zajištění odkazů na MCMvP v rámci sítě působnosti obdobných či spolupracujících institucí v tuzemsku i zahraničí - zajištění prezentace výsledků MCMvP laické veřejnosti formou vzdělávacích workshopů, dnů otevřených dveří 5. FINANCOVÁNÍ 5.1 Ekonomická rozvaha spotřeba materiálu , , ,00 Služby , , ,00 vybavení (DrHM) , ,00 osobní náklady , , ,00 ostatní osobní náklady , , ,00 Náklady celkem , , ,00

11

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více