Čtvrtletník. Leden březen Situace je vážná. Aktuálně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrtletník. Leden březen 2013. Situace je vážná. Aktuálně"

Transkript

1 Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice, tel.: , bankovní účet: /0100, IČ: Čtvrtletník Leden březen 2013 Není úplně standardní, abychom se v našem čtvrtletníku, který slouží především k informování veřejnosti a našich partnerů o sociálních a zdravotních aktivitách Charity Ostrava, zabývali ekonomickou situací a jejími dopady na činnost celé naší organizace. Nastávají však okolnosti, které obvyklé praktiky nabourají, a jednou z těchto okolností je současné mimořádné plošné snížení dotací MPSV na podporu sociálních služeb, které, stejně jako u jiných poskytovatelů služeb, dostává také naši organizaci do velmi nepříznivé a vážné situace. Před několika týdny jsme obdrželi informaci o snížení dotací MPSV ČR na všechny námi poskytované služby o % oproti loňskému roku, což v konečném důsleu znamená deficit v celkové hrozivé částce 7,2 mil. Kč. Jedná se o finanční prostřey na zabezpečení nezbytných služeb pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi s duševním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením a další klienty, kterým denně poskytujeme potřebné a pro naše uživatele nezbytné sociální služby. Není to poprvé, kdy jsme se zásluhou nesystémového financování sociálních služeb v naší zemi dostali do podobné svízelné situace. Je potřeba říci, že se nám vždy zásluhou podpory z různých stran a spojením všech poskytovatelů služeb a jejich intervence zaměřené především na dotující orgán, tedy MPSV ČR, podařilo situaci zachránit. V letošním roce je situace zásluhou nepříznivé ekonomické situace komplikovanější než obvykle. Pravdou je, že probíhají intenzivní jednání s MPSV o přehodnocení dotačních výsleů a jejich navýšení, nicméně výsley z těchto jednání budou známy nejdříve v červnu letošního roku, což vyvolává v našich řadách mimořádnou nervozitu. Denně si uvědomujeme, že Charita Ostrava i další poskytovatelé sociálních služeb jsou v případě nedojednání změny přímo ohroženi na existenci, a pokud nedojde k navýšení dotací, jsou především ohroženi uživatelé našich sociálních služeb, ke kterým patří například domovy pro seniory, odlehčovací služby, azylové domy, pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další. Jsme si rovněž bytostně vědomi toho, že pokud nebudeme situaci řešit nyní, může být v červnu, v případě nedokrytí prostřeů, již pozdě. Z tohoto důvodu naše organizace zavádí od března tohoto roku razantní úsporná opatření a zároveň se i touto formou obrací na své příznivce s prosbou o možnou podporu. Forma pomoci může být různá. Budeme vděční za finanční podporu na konto veřejné sbírky zaměřené na podporu provozu či příspěvky ve formě materiálního daru či finančního příspěvku, který lze při daňovém přiznání uplatnit jako částku, kterou se snižuje daňový základ u právnických osob je to maximálně 5 %, u fyzických osob 10 % ze základu daně. Rádi budeme rovněž za podporu formou intervence, modlitby či dobrovolnické práce ve prospěch našich uživatelů služeb. Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům za dosavadní pomoc a přízeň, kterých si velmi vážíme a které nám umožňují poskytovat sociální a sociálně zdravotní služby pro osoby se zdravotním či sociálním handicapem a humanitární pomoc pro sociálně potřebné lidi. Zároveň si dovoluji požádat o možnou pomoc, která umožní nadále zabezpečovat poslání naší organizace, tedy pomáhat lidem v nouzi. Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava Situace je vážná. 1

2 AKTUÁLNÌ Ostravané přijali Tři krále a podpořili lidi v nouzi V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se na Ostravsku díky štědrosti obyvatel města a přilehlých obcí shromáždila částka Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo na přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi. Za příspěvky a spolupráci pro Tříkrálovou sbírku 2013 bych chtěl poděkovat všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dalším, kteří se na úspěchu akce podíleli, komentuje s vděčností výsledek sbírky Martin Od začala realizace dvou projektů s názvy Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty a Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava domově pokojného stáří, které jsou podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR. Projektové aktivity mají v obou charitních domech podobné cíle: humanizovat ubytování seniorů snížením počtu lůžek na pokojích, vytvořit podmínky a zavést nové metody sociální práce a zlepšit možnosti využití zahrad obou domů. V Charitním domě sv. Alžběty Pražák, ředitel Charity Ostrava. Pro koledníky byla jako poděkování za jejich nezištnou pomoc připravena zimní návštěva ve spolupráci s ostravskou ZOO, které se zúčastnilo přes 500 lidí. Mezi dlouhodobé a nepostradatelné účastníky Tříkrálové sbírky patří i koledníci z Brušperka, Šenova, z farnosti Ostrava-Hošťálkovice a studenti Vyšší odborné školy sociální v Ostravě Mariánských Horách, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava. Přehled všech záměrů je dostupný na webu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Transformace domovů pro seniory díky Programu švýcarsko-české spolupráce je poskytována také sociální služba Denní centrum pro seniory, u níž se díky obdržené finanční podpoře podaří zvýšit kapacitu služby určené seniorům se sníženou soběstačností nebo lidem se zdravotním postižením. V obou domovech pro seniory bude nově zaměstnán specialista na užití inovativní terapeutické metody gardenterapie, jejíž aplikací umožní přebudování obou stávajících zahrad na relaxačně terapeutické zahrady s mnoha možnostmi využití přímo seniory. Program švýcarsko-české spolupráce umožní také nákup dodávkového vozu, který bude sloužit pro zajištění kontaktu seniorů se společenským prostředím v Ostravě a okolí. Prostřey ve výši Kč pro oba projekty, které švýcarská strana účelově poskytne Charitě Ostrava, budou použity dle harmonogramu do druhé poloviny roku Děkuje za poskytnutou podporu! Hospicová péče podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce Od 1. března 2013 začala dvouletá realizace projektu Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci třetí výzvy Blokového grantu administrovaného Nadací Partnerství. Cílem projektu je rozvoj komplexní péče pro lidi nevyléčitelně nemocné a lidi v závěrečném stádiu života. Projekt zajistí také provázanost služeb pro tyto cílové skupiny lidí v oblasti poradenství zaměřeného na paliativní péči, rozšíření vybavení půjčovny zdravotních kompenzačních pomůcek, rozšíření terénní hospicové služby zajišťované Charitním střediskem sv. Kryštofa s dispečinkem v Hospici sv. Lukáše. Zlepšení materiálně technického zázemí pomůže zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a rozvoj osvětových aktivit má za cíl vybudovat povědomí o možnostech využití hospicové péče u potenciálních klientů. Modernizací vozového parku mobilního hospice Charitního střediska sv. Kryštofa, přijetím nové zdravotní sestry a dovybavením půjčovny kompenzačních pomůcek se zvýší dostupnost těchto služeb a sníží případné čekací doby klientů. Díky rozšíření V sobotu se uskuteční sportovněbenefiční akce Běh Benedikta Labre, jejímž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre. Výtěžek ze startovného bude v rámci veřejné sbírky využit na úhradu polévek vydávaných uživatelům sociálních služeb tohoto nízkoprahového denního centra Charity Ostrava. Závod bude probíhat v 6 kategoriích (4 běžecké ½ a ¼ maratón pro muže a ženy a 2 cyklistické horská kola a silniční kola). Aktuálně vozového parku dojde také k optimalizaci využití stávajícího personálu mobilního hospice. Finanční podpora umožní vytvoření nového pracovního místa, jehož náplň povede k zvýšení informovanosti veřejnosti o hospicových službách a k zajištění udržitelnosti hospicové péče v Ostravě. Děkujeme za poskytnutou finanční podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši Kč na dva roky realizace projektu. Mgr. Taťána Boháčová, projektová manažerka Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova Trasy závodu povedou náročným, kopcovitým terénem v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic a Jilešovic, přičemž start i cíl je situován v Ostravě-Porubě poblíž hypermarketu Globus. Závod se uskutečnil již v roce 2012 a cílem realizačního týmu je vytvořit z této události tradici. Posláním charitního nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre na ul. Lidická 54 v Ostravě-Vítkovicích s kapacitou uživatelů služeb je poskytovat pomoc lidem bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci. Pomoc směřuje do oblastí uspokojování základních lidských potřeb (pobyt v centru, strava, hygiena, ošacení) a sociálního poradenství ve snaze podpořit tyto osoby a řešit jejich situaci. Více informací a kontakt pro registraci do závodu na webu: foto: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava Peníze z loterií zkvalitní služby Charita Ostrava obdržela v rámci mimořádného dotačního řízení vyhlášeného statutárním městem Ostrava finanční prostřey z odvodů z loterií a jiných podobných her zdroje na nákup kompenzačních a relaxačních pomůcek pro uživatele služeb Charitního domu sv. Václava domova pokojného stáří a Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Pro klienty těchto charitních domů budou konkrétně nakoupeny elektrické polohovací postele, mobilní zvedák, sprchovací lůžko, sedací vaky, relaxační křesla a další pomůcky. Dotace umožnila také dovybavení charitní Půjčovny kompenzačních pomůcek novými pomůckami. Nakoupeny budou elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, sedáky do vany či nádstavce na WC. Děkujeme za poskytnutou podporu, která umožní zkvalitnit poskytované služby. Mgr. Marie Monsportová, vedoucí Útvaru služeb sociální péče Charity Ostrava

3 JAK SE ŽIJE Dobrovolnice fotí pro Charitu Ostrava Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi jsou poskytovány v jednotlivých charitních domech nebo přímo v domácnostech lidí, kteří potřebují pomoci. Od podzimu loňského roku vzniká díky dobrovolnici a fotografce Tereze Némethové rozsáhlý soubor snímků, které dovolí široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku charitních služeb. Co autorku přivedlo do Charity Ostrava, aby prostřednictvím jejích fotek na letácích, plakátech, webových stránkách pomohla přiblížit prostředí, náplň poskytovaných služeb a život seniorů, lidí bez domova či lidí v závěru života, říká již sama: Fotografování se intenzivně věnuju asi pátým rokem. Když mě oslovila Charita Ostrava pro možnou spolupráci při focení, byla to pro mě obrovská výzva, zkusit si něco nového a něco se přiučit. Momentálně se mi podařilo navštívit asi dvě třetiny charitních středisek a zařízení. Nejsem člověk, který by někoho odsuzoval za to, jaký je nebo v jaké je situaci, a snažím se odbourat předsuy, i když je to občas těžké. Když jsem obcházela jednotlivá střediska a charitní domy a potkávala se s klienty, kteří služby Charity Ostrava užívají, můžu říci, že byli skvělí. Myslím, že klienti vnímají, že se jim někdo snaží pomoct, že je personál dokáže podržet a někdy i ocenit. A když jsem se občas setkala s nevolí, abych je nefotila, ta byla rázem pryč, když jsem jim řekla důvod, proč tam jsem a proč je chci fotit abychom ostatním ukázali, že oni jsou také lidé se svojí důstojností, i v té tíživé situaci, a ta by se jim mohla díky pomoci změnit. S úsměvem na tváři a pozitivním přístupem jde všechno změnit, mnohdy i zapomenout na problémy. Současně mi spolupráce s Charitou Ostrava otevřela oči v tom, že i to málo, co si myslím, že v životě mám, je vlastně strašně hodně. Děkujeme Tereze Némethové za její úsilí a čas věnovaný Charitě Ostrava a lidem v nouzi. Přejeme hodně štěstí při studiu fotografie na Ostravské univerzitě!, foto: Tereza Némethová Jarní tábor pro děti z nízkoprahového centra V době jarních prázdnin proběhl první Jarní dětský tábor pro uživatele služeb Charitního střediska Michala Magone nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Dubině. Účastníci se sešli na vlakovém nádraží v Ostravě-Svinově a po rozloučení s rodiči, které se někdy neobešlo bez slziček, vyrazili do Andělské Hory u Bruntálu v podhůří Jeseníků. V rámci tábora je čekal pestrý zážitkový program, ve kterém nechybělo ani lyžování a bobování na nedaleké nově vybudované sjezdovce. Pro některé děti to byl jejich první pobyt v zimě na horách, jiné již zkoušely poprvé lyžovat. Na řádění na sněhu odpoledne navazovaly bláznivé soutěže a hry. Den končil tvořivými aktivitami, při nichž si děti zkoušely výtvarné techniky. Videotrénink pomáhá v azylovém domě sv. Zdislavy Maminky a děti uživatelé sociální služby azylového domu sv. Zdislavy mívají často problém s tím, jak se spolu navzájem domluvit a aby tato komunikace také vedla k žádoucímu výsleu. Ke zlepšení komunikace využíváme metodu videotréninku interakcí. V průběhu pobytu jsme navštívili Aquacentrum v Bruntále, kde se děti vyřádily na tobogánu, divoké řece nebo mohly relaxovat ve vířivce. Tábor vyvrcholil karnevalem na svahu, kde děti v nejoriginálnějších maskách sjížděly kopec, a závěrečným přátelským večerem, při kterém jsme poseděli u bohaté hostiny, a vyhlásili se vítězové celotýdenních soutěží. Děti prožily nádherný pobyt v slunečných, zasněžených Jeseníkách. Rádi bychom poděkovali majiteli a zaměstnancům lyžařského areálu Annanberg za ochotu a vstřícný přístup. tým Charitního střediska Michala Magone nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Terapie spočívá v pořízení několikaminutové nahrávky běžného života v rodině a jejím následném vyhodnocení společně s maminkou. Videotrenér z nahrávky pečlivě vybere fungující pozitivní vzorce komunikace a během několika dalších natáčení maminku naučí, jak je rozvíjet a používat v situacích, kdy komunikace selhává a dítě takzvaně zlobí. Paní V. si stěžovala, že její roční syn ji vůbec neposlouchá a dělá vše přesně naopak. Už po prvním natáčení bylo zřejmé, že se maminka umí synovi velmi pěkně věnovat a snaží se ho ve vhodných chvílích napomenout, ale protože na to reagoval stupňovaným křikem, tak mu nakonec raději všechno povolila. Pomocí videotréninku si během několika týdnů osvojila natolik důsledný přístup, že na dalších nahrávkách mohla postupně sledovat, jak syn napřed zkouší prosadit své zájmy křikem, ale když neustoupila Ve čtvrtek 20. prosince 2012 sehráli uživatelé Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní centrum pro seniory v Ostravě Mariánských Horách spolu se zaměstnanci malou divadelní scénku s názvem Vánoční příběh. Příprava představení začala již od počátku prosince rozdělením rolí, nácvikem textů, přípravou rekvizit a kostýmů. Přestože se jednalo o divadelní debut, překvapili nás senioři svým Adventní koncert pro mobilní hospic a ošetřovatelskou službu Charitní středisko sv. Kryštofa, který se uskutečnil v kostele sv. Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé, vynesl na podporu domácí péče pro lidi v závěru života Kč. V programu adventního koncertu, za účasti asi stovky návštěvníků, vystoupily dva umělecké soubory CANTICUM NOVUM (vokální komorní sbor) a HA-NI DUO (Marcela Halmanová akordeon, Jan Niederle housle). Koncert pořádaly: Orel jednota Ostrava Stará Bělá a Římskokatolická farnost Ostrava Stará Bělá za podpory městského obvodu Ostrava- Stará Bělá. Výtěžek dobrovolného vstupného byl využit na podporu služeb Charitního střediska sv. Kryštofa mobilní hospic a ošetřovatelská služba, které jsou poskytovány zdravotnickým Jak se žije... a zabavila ho jinou činností, časem už jen občas zkusil, zda mu jeho zlobení znovu neprojde. Výsleem terapie byla spokojená maminka a spokojené dítě, kterému se bude lépe vyrůstat v pevně stanovených hranicích. Díky možnosti využití metody videotréninku můžeme uživatelkám zajišťovat kvalitní sociální službu a pomoci jim řešit jejich situaci. To přináší uspokojení také celému pracovnímu týmu. Yveta Kuklová, videotrenér Charitní dům sv. Zdislavy azylový dům pro matky s dětmi Senioři zahráli Vánoční příběh hereckým nadšením a výbornou úrovní hlasového projevu. Jednotlivé výstupy jsme prokládali zpěvem koled. Výsleem společného snažení pak byla tři představení. Jedno z nich jsme sehráli také pro děti z nedaleké Mateřské školy, se kterou udržujeme již delší dobu dobré partnerské vztahy. Odměnou za snažení pak byl pocit radosti z úspěšně odvedené práce a potlesk diváků. Mgr. Martin Trubač, vedoucí Charitní dům sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů Adventní koncert pro mobilní hospic sv. Kryštofa personálem lidem v závěru života a lidem dlouhodobě nemocným přímo v domácnostech. Děkujeme pořadatelům za přípravu koncertu, umělcům za krásný hudební zážitek a návštěvníkům za jejich účast a podporu!

4 Něco pro duši Já, Velikonoce a smích? V těchto dnech, kdy jsme slavili základní události naší spásy, a letos jsme na ně mohli nazírat také zvláštním způsobem skrze význam a smysl poslání Petra a jeho nástupců, jsem náhodně objevil text váženého teologa Karla Rahnera o smíchu. Zprvu se mi zdálo až nepatřičné se o něj také trochu opřít v oné vznešené atmosféře Velikonoc. Ale Smích, opravdový smích, který se rozléhá, kdy se smíchy prohýbáme, kdy při smíchu slzíme a při němž je člověk nepochybně trochu dětský a dětinský, přece nevylučuje smysl pro vznešené a posvátné. Někdy možná naopak. Může být důkazem, že jsme schopni také dobře prožít to vznešené. Tento smích musí jít od srdce, musí přijít sám od sebe. Není to předělávání pláče. Pláč zůstává pláčem, trpění trpěním. Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k nářku i čas k tanci (Kaz 3,4). Co nám však smích říká? Jsi člověk. Nemůžeš být stále ve stejném rozpoložení mysli. Měníš se, jsi proměňován a to někdy i bez ptaní a překvapivě. Běda vám, říká smích, kdybyste chtěli být teď v tomto čase někým stále stejným a věčným. Nebojte se někdy zasmát a třeba i trochu hloupě a povrchně. Na správném místě může být tato povrchnost hlubší než vaše ztrápená hlubokomyslnost, která by byla spíše pýchou. Smích může být oslavou Boha, protože člověka ponechává být člověkem. Existuje sice smích bláznů a hříšníků, jak nás poučuje moudrý Sirach (21,20), smích, o němž Pán praví běda vám (Lk 6,25). Nemáme na mysli tento zlý a zoufalý smích. Máme na mysli smích osvobozující. Toho je schopen ten, kdo neměří všechno podle sebe, kdo je sám vůči sobě svobodným, kdo jako Kristus dokáže soucítit a spolutrpět. Ten, ve kterém a u kterého se každá věc smí dostat ke svému slovu. Kdo připustí, že všechno může být důležité a významné. To dokáže jen ten, kdo miluje. Ten, kdo sám nemusí být vždy významným, kdo se nemusí zabývat jen věcmi důležitými a strachovat se o svou důstojnost, a tak se vlastně starat jen o sebe. Chceme se smát, nestydět se za smích. Je to projev nebo alespoň přípravka lásky ke všemu v Bohu. k.u.f.a. autor fotografie: Pavel Zuchnický Dárek Jam pro maminky a děti v Modré myši Ostravský klub Modrá myš uspořádal na podporu Charity Ostrava v úterý benefiční akci Dárek Jam na podporu lidí bez domova. Návštěvníci akce s hudebním programem mohli přinést dárek pod stromeček pro děti či maminky z azylového domu sv. Zdislavy. Barmani Modré myši připravili také speciální drink JEŽÍŠEK, zakoupením kterého bylo možné přispět 20 korunami na nákup dárků pro muže bez domova v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre. Večer hudbou a zpěvem zpříjemnili např. Jiří Krhůt, Rudy Horvát, Jan Kuchař, Sváťa Tulej, Johana Freywaldová a další. Na místě také byla kasička veřejné sbírky Charity Ostrava, kde se celkem včetně výtěžku z prodaných nápojů shromáždila částka Kč, za které se nakoupila mýdla pro muže bez domova. Děkujeme týmu klubu Modrá myš za podporu služeb Charity Ostrava. Paní vedoucí, mohla byste čtenářům čtvrtletníku říci něco o svém životě? Pocházím ze Zlatých Hor a mám 3 sourozence. V Krnově jsem navštěvovala Střední zdravotnickou školu. Rozhodla jsem se dále nepokračovat ve zdravotnickém profilu a přihlásila jsem se na CARITAS Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci, kde jsem studovala obor charitní a sociální práce. Vzdělání jsem si doplnila ještě bakalářským studiem na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Poté jsem se vdala a poslední 3 roky bydlím v Havířově. Po ukončení studia jste před nástupem do Charity Ostrava ještě někde pracovala? Ne. Charita byla mým prvním zaměstnáním po ukončení školy. Lidé pro charitu Pro tento rozhovor jsem si vybral vedoucí Poradny Charity Ostrava paní Bc. Karolinu Václavkovou. Odborné sociální poradenství, které v poradně poskytují 2 pracovnice, bylo v loňském roce poskytnuto 608 uživatelům služby. To jste ihned nastoupila jako šéfka poradny? Ne. Mé působení v Poradně začalo na pozici sociální pracovnice, kterou jsem vykonávala zhruba po dobu 1,5 roku. Vedoucí Poradny jsem se stala po odchodu mé kolegyně a vedoucí v jedné osobě, K. Pekárkové, kterou čekaly radostné rodičovské povinnosti. Nyní mám za sebou totožnou dobu na pozici vedoucí. Jak zvládáte své poslání v této hektické době, kdy ta přízeň státních a regionálních institucí k neziskovým organizacím není příliš veliká? Jsme poradnou pro všechny, kteří se nachází v tíživé situaci, kterou nejsou v danou chvíli schopni sami řešit. Spektrum naší činnosti je tedy hodně široké, nároky na nás jsou tím pádem větší. Vzhledem k tomu, že nejsme zaměření pouze na jednu konkrétní skupinu obyvatel, jsme nuceni se stále vzdělávat, sledovat současnou situaci ve všech oblastech života. Tím se naše práce stává sice náročnou, ale také velmi zajímavou. Tato práce člověka posouvá dopředu. Tu zmíněnou nepřízeň příslušných státních institucí pociťujeme zejména při práci s klienty, kdy jim již nejsou přiznávány příspěvky, které jim dříve přiznávány byly, a prostřey, které klienti mají, jim často nestačí ani na pokrytí základních životních potřeb. Celý sociální systém je velmi děravý. Vaše činnost končí v poradně nebo klientům pomáháte i v terénu? Spolupracujeme s nimi i v terénu, např. poskytujeme doprovod těm lidem, kteří vítají dopomoc při jednání např. na úřadech, ať už je to kvůli tomu, že se v dané sféře moc neorientují, nebo proto, že mají ztíženou komunikaci. Také dopomáháme s vyřizováním občanských průkazů. Máte představu, co by mohlo vaši práci vylepšit? Určitě je pro mě přínosem kvalitní vzdělávání, účast na vhodných kurzech, stážích apod. I když v této věci máme podporu našeho vedení, vzdělávání je podmíněno finančními možnostmi. Za rozhovor poděkoval: M. Machálek

5 BLAHOPŘEJEME AKTUÁLNÌ Významná výročí našich spolupracovníků v období LEDEN až BŘEZEN roku 2013 ŽIVOTNÍ VÝROČÍ Čubová Alexandra, Mgr. Bc. Milkovič Petr Slunéčková Lenka Doležílek Roman Müller Jiří Starý Valentin Kollerová Renata Neuwertová Milena Víchová Kristýna Lančová Karla Pelikánová Anna Volfová Zdeňka Lojkásková Kateřina, Bc. Řehořová Kristýna, Mgr. Zvardoňová Šárka Maleňáková Milena Sedláčková Romana PRACOVNÍ VÝROČÍ 5 let 5 let 10 let Augustýnková Jaroslava Kačerová Ladislava Jarošová Dana Curylová Veronika Karásková Šárka Čubová Alexandra, Mgr. Bc. Panáček Michal, PhDr. Sobotková Vlasta Charita Ostrava v číslech k : 247 zaměstnanců, 56 externích spolupracovníků Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví, štěstí, pracovních i životních úspěchů a Božího požehnání. Všem čtenářům přejeme požehnané a radostné prožití Velikonočních svátků! redakce Čtvrtletníku Charity Ostrava PODPORA CHARITĚ OSTRAVA Obracíme se na Vás s žádostí o možnou podporu provozu služeb Charity Ostrava pro lidi v nouzi. Svůj dar můžete zaslat na účet darů: /0100 u KB Ostrava nebo konto veřejné sbírky: /0100 u KB Ostrava na udržení kvality přímé péče. Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS pro Hospic sv. Lukáše ve tvaru DMS HOSPICLUKAS nebo pro Charitní dům sv. Františka azylový dům ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK na číslo K darování je možné využít také on-line platební systém Darujme.cz přístupný na webu Rádi Vám vystavíme potvrzení o finančním daru pro daňové účely. Za Vaši podporu děkujeme! Cena DMS je 30 Kč, hospic nebo azylový dům obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací najdete na Naše organizace byla podpořena dotací z rozpočtů statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Státního rozpočtu ČR. Ètvrtletník Charity Ostrava Vydává ředitelství Charity Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice, pro vlastní potřebu. Datum vydání , náklad 1000 ks, neprodejné. Registrace: MK ČR E14375 Redakční rada: Ing. Mgr. Miroslav Machálek, P. František Kufa, Mgr. Marie Monsportová Jazyková korektura: Mgr. Věra Ptáčníková Zodpovědná osoba: Ing. Dalibor Kraut, tel.: , Partneři Charity Ostrava:

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK AKTUÁLNĚ Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK Leden bř ezen 2015 Odborníci diskutovali o hospicové

Více

Čtvrtletník. Duben červen 2012. Komunitní centrum pro seniory Gabriel oslavilo 5. výročí. Sestra Moravskoslezského kraje 2011.

Čtvrtletník. Duben červen 2012. Komunitní centrum pro seniory Gabriel oslavilo 5. výročí. Sestra Moravskoslezského kraje 2011. Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník Duben červen 2012 Komunitní centrum pro seniory Gabriel

Více

Čtvrtletník. říjen prosinec 2013

Čtvrtletník. říjen prosinec 2013 Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník říjen prosinec 2013 Vánoční přání Vážení přátelé,

Více

Čtvrtletník. Leden Březen 2008. AKTUÁLNÌ Tři králové přinesli do Ostravy pokoj a milión potřebným lidem

Čtvrtletník. Leden Březen 2008. AKTUÁLNÌ Tři králové přinesli do Ostravy pokoj a milión potřebným lidem Štědrost a otevřená srdce přívětivých dárců, kteří přispěli do tříkrálových pokladniček na území Ostravy a blízkého okolí, počátkem ledna vynesla celkem částku 1 082 694,50 Kč. Rozdělení výtěžku Tříkrálové

Více

Čtvrtletník. Charitní dům sv. Benedikta Labre po rekonstrukci. Duben červen 2011. Rock podpořil lidi bez přístřeší AKTUÁLNÌ

Čtvrtletník. Charitní dům sv. Benedikta Labre po rekonstrukci. Duben červen 2011. Rock podpořil lidi bez přístřeší AKTUÁLNÌ AKTUÁLNÌ Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 196352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník Duben červen 2011 Rock podpořil lidi bez přístřeší Benefice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Vzniklo nové Charitní středisko Gabriel

Vzniklo nové Charitní středisko Gabriel AKTUÁLNÌ Nové služby pro seniory a rodiče v Ostravě-Zábřehu Ve spolupráci městského obvodu Ostrava-Jih a Charity Ostrava vznikly od března 2007 nové možnosti využití času pro seniory a rodiče s dětmi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

Petřkovice. únor 2015 číslo 1

Petřkovice. únor 2015 číslo 1 KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice únor 2015 číslo 1 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje v roce 2015, proto mi dovolte, abych Vám všem nejen

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, nyní, na konci postního období a na prahu Velikonoc si připomínáme, že Ježíš nezachránil sebe, ale zachránil nás. Toto poselství se může stát motivací pro naši práci

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více