Čtvrtletník. Leden březen Situace je vážná. Aktuálně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrtletník. Leden březen 2013. Situace je vážná. Aktuálně"

Transkript

1 Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice, tel.: , bankovní účet: /0100, IČ: Čtvrtletník Leden březen 2013 Není úplně standardní, abychom se v našem čtvrtletníku, který slouží především k informování veřejnosti a našich partnerů o sociálních a zdravotních aktivitách Charity Ostrava, zabývali ekonomickou situací a jejími dopady na činnost celé naší organizace. Nastávají však okolnosti, které obvyklé praktiky nabourají, a jednou z těchto okolností je současné mimořádné plošné snížení dotací MPSV na podporu sociálních služeb, které, stejně jako u jiných poskytovatelů služeb, dostává také naši organizaci do velmi nepříznivé a vážné situace. Před několika týdny jsme obdrželi informaci o snížení dotací MPSV ČR na všechny námi poskytované služby o % oproti loňskému roku, což v konečném důsleu znamená deficit v celkové hrozivé částce 7,2 mil. Kč. Jedná se o finanční prostřey na zabezpečení nezbytných služeb pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi s duševním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením a další klienty, kterým denně poskytujeme potřebné a pro naše uživatele nezbytné sociální služby. Není to poprvé, kdy jsme se zásluhou nesystémového financování sociálních služeb v naší zemi dostali do podobné svízelné situace. Je potřeba říci, že se nám vždy zásluhou podpory z různých stran a spojením všech poskytovatelů služeb a jejich intervence zaměřené především na dotující orgán, tedy MPSV ČR, podařilo situaci zachránit. V letošním roce je situace zásluhou nepříznivé ekonomické situace komplikovanější než obvykle. Pravdou je, že probíhají intenzivní jednání s MPSV o přehodnocení dotačních výsleů a jejich navýšení, nicméně výsley z těchto jednání budou známy nejdříve v červnu letošního roku, což vyvolává v našich řadách mimořádnou nervozitu. Denně si uvědomujeme, že Charita Ostrava i další poskytovatelé sociálních služeb jsou v případě nedojednání změny přímo ohroženi na existenci, a pokud nedojde k navýšení dotací, jsou především ohroženi uživatelé našich sociálních služeb, ke kterým patří například domovy pro seniory, odlehčovací služby, azylové domy, pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další. Jsme si rovněž bytostně vědomi toho, že pokud nebudeme situaci řešit nyní, může být v červnu, v případě nedokrytí prostřeů, již pozdě. Z tohoto důvodu naše organizace zavádí od března tohoto roku razantní úsporná opatření a zároveň se i touto formou obrací na své příznivce s prosbou o možnou podporu. Forma pomoci může být různá. Budeme vděční za finanční podporu na konto veřejné sbírky zaměřené na podporu provozu či příspěvky ve formě materiálního daru či finančního příspěvku, který lze při daňovém přiznání uplatnit jako částku, kterou se snižuje daňový základ u právnických osob je to maximálně 5 %, u fyzických osob 10 % ze základu daně. Rádi budeme rovněž za podporu formou intervence, modlitby či dobrovolnické práce ve prospěch našich uživatelů služeb. Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům za dosavadní pomoc a přízeň, kterých si velmi vážíme a které nám umožňují poskytovat sociální a sociálně zdravotní služby pro osoby se zdravotním či sociálním handicapem a humanitární pomoc pro sociálně potřebné lidi. Zároveň si dovoluji požádat o možnou pomoc, která umožní nadále zabezpečovat poslání naší organizace, tedy pomáhat lidem v nouzi. Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava Situace je vážná. 1

2 AKTUÁLNÌ Ostravané přijali Tři krále a podpořili lidi v nouzi V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se na Ostravsku díky štědrosti obyvatel města a přilehlých obcí shromáždila částka Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo na přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi. Za příspěvky a spolupráci pro Tříkrálovou sbírku 2013 bych chtěl poděkovat všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dalším, kteří se na úspěchu akce podíleli, komentuje s vděčností výsledek sbírky Martin Od začala realizace dvou projektů s názvy Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty a Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava domově pokojného stáří, které jsou podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR. Projektové aktivity mají v obou charitních domech podobné cíle: humanizovat ubytování seniorů snížením počtu lůžek na pokojích, vytvořit podmínky a zavést nové metody sociální práce a zlepšit možnosti využití zahrad obou domů. V Charitním domě sv. Alžběty Pražák, ředitel Charity Ostrava. Pro koledníky byla jako poděkování za jejich nezištnou pomoc připravena zimní návštěva ve spolupráci s ostravskou ZOO, které se zúčastnilo přes 500 lidí. Mezi dlouhodobé a nepostradatelné účastníky Tříkrálové sbírky patří i koledníci z Brušperka, Šenova, z farnosti Ostrava-Hošťálkovice a studenti Vyšší odborné školy sociální v Ostravě Mariánských Horách, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava. Přehled všech záměrů je dostupný na webu Charity Ostrava (www.ostrava.charita.cz). Transformace domovů pro seniory díky Programu švýcarsko-české spolupráce je poskytována také sociální služba Denní centrum pro seniory, u níž se díky obdržené finanční podpoře podaří zvýšit kapacitu služby určené seniorům se sníženou soběstačností nebo lidem se zdravotním postižením. V obou domovech pro seniory bude nově zaměstnán specialista na užití inovativní terapeutické metody gardenterapie, jejíž aplikací umožní přebudování obou stávajících zahrad na relaxačně terapeutické zahrady s mnoha možnostmi využití přímo seniory. Program švýcarsko-české spolupráce umožní také nákup dodávkového vozu, který bude sloužit pro zajištění kontaktu seniorů se společenským prostředím v Ostravě a okolí. Prostřey ve výši Kč pro oba projekty, které švýcarská strana účelově poskytne Charitě Ostrava, budou použity dle harmonogramu do druhé poloviny roku Děkuje za poskytnutou podporu! Hospicová péče podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce Od 1. března 2013 začala dvouletá realizace projektu Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci třetí výzvy Blokového grantu administrovaného Nadací Partnerství. Cílem projektu je rozvoj komplexní péče pro lidi nevyléčitelně nemocné a lidi v závěrečném stádiu života. Projekt zajistí také provázanost služeb pro tyto cílové skupiny lidí v oblasti poradenství zaměřeného na paliativní péči, rozšíření vybavení půjčovny zdravotních kompenzačních pomůcek, rozšíření terénní hospicové služby zajišťované Charitním střediskem sv. Kryštofa s dispečinkem v Hospici sv. Lukáše. Zlepšení materiálně technického zázemí pomůže zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a rozvoj osvětových aktivit má za cíl vybudovat povědomí o možnostech využití hospicové péče u potenciálních klientů. Modernizací vozového parku mobilního hospice Charitního střediska sv. Kryštofa, přijetím nové zdravotní sestry a dovybavením půjčovny kompenzačních pomůcek se zvýší dostupnost těchto služeb a sníží případné čekací doby klientů. Díky rozšíření V sobotu se uskuteční sportovněbenefiční akce Běh Benedikta Labre, jejímž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre. Výtěžek ze startovného bude v rámci veřejné sbírky využit na úhradu polévek vydávaných uživatelům sociálních služeb tohoto nízkoprahového denního centra Charity Ostrava. Závod bude probíhat v 6 kategoriích (4 běžecké ½ a ¼ maratón pro muže a ženy a 2 cyklistické horská kola a silniční kola). Aktuálně vozového parku dojde také k optimalizaci využití stávajícího personálu mobilního hospice. Finanční podpora umožní vytvoření nového pracovního místa, jehož náplň povede k zvýšení informovanosti veřejnosti o hospicových službách a k zajištění udržitelnosti hospicové péče v Ostravě. Děkujeme za poskytnutou finanční podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši Kč na dva roky realizace projektu. Mgr. Taťána Boháčová, projektová manažerka Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova Trasy závodu povedou náročným, kopcovitým terénem v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic a Jilešovic, přičemž start i cíl je situován v Ostravě-Porubě poblíž hypermarketu Globus. Závod se uskutečnil již v roce 2012 a cílem realizačního týmu je vytvořit z této události tradici. Posláním charitního nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre na ul. Lidická 54 v Ostravě-Vítkovicích s kapacitou uživatelů služeb je poskytovat pomoc lidem bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci. Pomoc směřuje do oblastí uspokojování základních lidských potřeb (pobyt v centru, strava, hygiena, ošacení) a sociálního poradenství ve snaze podpořit tyto osoby a řešit jejich situaci. Více informací a kontakt pro registraci do závodu na webu: foto: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava Peníze z loterií zkvalitní služby Charita Ostrava obdržela v rámci mimořádného dotačního řízení vyhlášeného statutárním městem Ostrava finanční prostřey z odvodů z loterií a jiných podobných her zdroje na nákup kompenzačních a relaxačních pomůcek pro uživatele služeb Charitního domu sv. Václava domova pokojného stáří a Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Pro klienty těchto charitních domů budou konkrétně nakoupeny elektrické polohovací postele, mobilní zvedák, sprchovací lůžko, sedací vaky, relaxační křesla a další pomůcky. Dotace umožnila také dovybavení charitní Půjčovny kompenzačních pomůcek novými pomůckami. Nakoupeny budou elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, sedáky do vany či nádstavce na WC. Děkujeme za poskytnutou podporu, která umožní zkvalitnit poskytované služby. Mgr. Marie Monsportová, vedoucí Útvaru služeb sociální péče Charity Ostrava

3 JAK SE ŽIJE Dobrovolnice fotí pro Charitu Ostrava Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi jsou poskytovány v jednotlivých charitních domech nebo přímo v domácnostech lidí, kteří potřebují pomoci. Od podzimu loňského roku vzniká díky dobrovolnici a fotografce Tereze Némethové rozsáhlý soubor snímků, které dovolí široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku charitních služeb. Co autorku přivedlo do Charity Ostrava, aby prostřednictvím jejích fotek na letácích, plakátech, webových stránkách pomohla přiblížit prostředí, náplň poskytovaných služeb a život seniorů, lidí bez domova či lidí v závěru života, říká již sama: Fotografování se intenzivně věnuju asi pátým rokem. Když mě oslovila Charita Ostrava pro možnou spolupráci při focení, byla to pro mě obrovská výzva, zkusit si něco nového a něco se přiučit. Momentálně se mi podařilo navštívit asi dvě třetiny charitních středisek a zařízení. Nejsem člověk, který by někoho odsuzoval za to, jaký je nebo v jaké je situaci, a snažím se odbourat předsuy, i když je to občas těžké. Když jsem obcházela jednotlivá střediska a charitní domy a potkávala se s klienty, kteří služby Charity Ostrava užívají, můžu říci, že byli skvělí. Myslím, že klienti vnímají, že se jim někdo snaží pomoct, že je personál dokáže podržet a někdy i ocenit. A když jsem se občas setkala s nevolí, abych je nefotila, ta byla rázem pryč, když jsem jim řekla důvod, proč tam jsem a proč je chci fotit abychom ostatním ukázali, že oni jsou také lidé se svojí důstojností, i v té tíživé situaci, a ta by se jim mohla díky pomoci změnit. S úsměvem na tváři a pozitivním přístupem jde všechno změnit, mnohdy i zapomenout na problémy. Současně mi spolupráce s Charitou Ostrava otevřela oči v tom, že i to málo, co si myslím, že v životě mám, je vlastně strašně hodně. Děkujeme Tereze Némethové za její úsilí a čas věnovaný Charitě Ostrava a lidem v nouzi. Přejeme hodně štěstí při studiu fotografie na Ostravské univerzitě!, foto: Tereza Némethová Jarní tábor pro děti z nízkoprahového centra V době jarních prázdnin proběhl první Jarní dětský tábor pro uživatele služeb Charitního střediska Michala Magone nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Dubině. Účastníci se sešli na vlakovém nádraží v Ostravě-Svinově a po rozloučení s rodiči, které se někdy neobešlo bez slziček, vyrazili do Andělské Hory u Bruntálu v podhůří Jeseníků. V rámci tábora je čekal pestrý zážitkový program, ve kterém nechybělo ani lyžování a bobování na nedaleké nově vybudované sjezdovce. Pro některé děti to byl jejich první pobyt v zimě na horách, jiné již zkoušely poprvé lyžovat. Na řádění na sněhu odpoledne navazovaly bláznivé soutěže a hry. Den končil tvořivými aktivitami, při nichž si děti zkoušely výtvarné techniky. Videotrénink pomáhá v azylovém domě sv. Zdislavy Maminky a děti uživatelé sociální služby azylového domu sv. Zdislavy mívají často problém s tím, jak se spolu navzájem domluvit a aby tato komunikace také vedla k žádoucímu výsleu. Ke zlepšení komunikace využíváme metodu videotréninku interakcí. V průběhu pobytu jsme navštívili Aquacentrum v Bruntále, kde se děti vyřádily na tobogánu, divoké řece nebo mohly relaxovat ve vířivce. Tábor vyvrcholil karnevalem na svahu, kde děti v nejoriginálnějších maskách sjížděly kopec, a závěrečným přátelským večerem, při kterém jsme poseděli u bohaté hostiny, a vyhlásili se vítězové celotýdenních soutěží. Děti prožily nádherný pobyt v slunečných, zasněžených Jeseníkách. Rádi bychom poděkovali majiteli a zaměstnancům lyžařského areálu Annanberg za ochotu a vstřícný přístup. tým Charitního střediska Michala Magone nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Terapie spočívá v pořízení několikaminutové nahrávky běžného života v rodině a jejím následném vyhodnocení společně s maminkou. Videotrenér z nahrávky pečlivě vybere fungující pozitivní vzorce komunikace a během několika dalších natáčení maminku naučí, jak je rozvíjet a používat v situacích, kdy komunikace selhává a dítě takzvaně zlobí. Paní V. si stěžovala, že její roční syn ji vůbec neposlouchá a dělá vše přesně naopak. Už po prvním natáčení bylo zřejmé, že se maminka umí synovi velmi pěkně věnovat a snaží se ho ve vhodných chvílích napomenout, ale protože na to reagoval stupňovaným křikem, tak mu nakonec raději všechno povolila. Pomocí videotréninku si během několika týdnů osvojila natolik důsledný přístup, že na dalších nahrávkách mohla postupně sledovat, jak syn napřed zkouší prosadit své zájmy křikem, ale když neustoupila Ve čtvrtek 20. prosince 2012 sehráli uživatelé Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní centrum pro seniory v Ostravě Mariánských Horách spolu se zaměstnanci malou divadelní scénku s názvem Vánoční příběh. Příprava představení začala již od počátku prosince rozdělením rolí, nácvikem textů, přípravou rekvizit a kostýmů. Přestože se jednalo o divadelní debut, překvapili nás senioři svým Adventní koncert pro mobilní hospic a ošetřovatelskou službu Charitní středisko sv. Kryštofa, který se uskutečnil v kostele sv. Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé, vynesl na podporu domácí péče pro lidi v závěru života Kč. V programu adventního koncertu, za účasti asi stovky návštěvníků, vystoupily dva umělecké soubory CANTICUM NOVUM (vokální komorní sbor) a HA-NI DUO (Marcela Halmanová akordeon, Jan Niederle housle). Koncert pořádaly: Orel jednota Ostrava Stará Bělá a Římskokatolická farnost Ostrava Stará Bělá za podpory městského obvodu Ostrava- Stará Bělá. Výtěžek dobrovolného vstupného byl využit na podporu služeb Charitního střediska sv. Kryštofa mobilní hospic a ošetřovatelská služba, které jsou poskytovány zdravotnickým Jak se žije... a zabavila ho jinou činností, časem už jen občas zkusil, zda mu jeho zlobení znovu neprojde. Výsleem terapie byla spokojená maminka a spokojené dítě, kterému se bude lépe vyrůstat v pevně stanovených hranicích. Díky možnosti využití metody videotréninku můžeme uživatelkám zajišťovat kvalitní sociální službu a pomoci jim řešit jejich situaci. To přináší uspokojení také celému pracovnímu týmu. Yveta Kuklová, videotrenér Charitní dům sv. Zdislavy azylový dům pro matky s dětmi Senioři zahráli Vánoční příběh hereckým nadšením a výbornou úrovní hlasového projevu. Jednotlivé výstupy jsme prokládali zpěvem koled. Výsleem společného snažení pak byla tři představení. Jedno z nich jsme sehráli také pro děti z nedaleké Mateřské školy, se kterou udržujeme již delší dobu dobré partnerské vztahy. Odměnou za snažení pak byl pocit radosti z úspěšně odvedené práce a potlesk diváků. Mgr. Martin Trubač, vedoucí Charitní dům sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů Adventní koncert pro mobilní hospic sv. Kryštofa personálem lidem v závěru života a lidem dlouhodobě nemocným přímo v domácnostech. Děkujeme pořadatelům za přípravu koncertu, umělcům za krásný hudební zážitek a návštěvníkům za jejich účast a podporu!

4 Něco pro duši Já, Velikonoce a smích? V těchto dnech, kdy jsme slavili základní události naší spásy, a letos jsme na ně mohli nazírat také zvláštním způsobem skrze význam a smysl poslání Petra a jeho nástupců, jsem náhodně objevil text váženého teologa Karla Rahnera o smíchu. Zprvu se mi zdálo až nepatřičné se o něj také trochu opřít v oné vznešené atmosféře Velikonoc. Ale Smích, opravdový smích, který se rozléhá, kdy se smíchy prohýbáme, kdy při smíchu slzíme a při němž je člověk nepochybně trochu dětský a dětinský, přece nevylučuje smysl pro vznešené a posvátné. Někdy možná naopak. Může být důkazem, že jsme schopni také dobře prožít to vznešené. Tento smích musí jít od srdce, musí přijít sám od sebe. Není to předělávání pláče. Pláč zůstává pláčem, trpění trpěním. Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k nářku i čas k tanci (Kaz 3,4). Co nám však smích říká? Jsi člověk. Nemůžeš být stále ve stejném rozpoložení mysli. Měníš se, jsi proměňován a to někdy i bez ptaní a překvapivě. Běda vám, říká smích, kdybyste chtěli být teď v tomto čase někým stále stejným a věčným. Nebojte se někdy zasmát a třeba i trochu hloupě a povrchně. Na správném místě může být tato povrchnost hlubší než vaše ztrápená hlubokomyslnost, která by byla spíše pýchou. Smích může být oslavou Boha, protože člověka ponechává být člověkem. Existuje sice smích bláznů a hříšníků, jak nás poučuje moudrý Sirach (21,20), smích, o němž Pán praví běda vám (Lk 6,25). Nemáme na mysli tento zlý a zoufalý smích. Máme na mysli smích osvobozující. Toho je schopen ten, kdo neměří všechno podle sebe, kdo je sám vůči sobě svobodným, kdo jako Kristus dokáže soucítit a spolutrpět. Ten, ve kterém a u kterého se každá věc smí dostat ke svému slovu. Kdo připustí, že všechno může být důležité a významné. To dokáže jen ten, kdo miluje. Ten, kdo sám nemusí být vždy významným, kdo se nemusí zabývat jen věcmi důležitými a strachovat se o svou důstojnost, a tak se vlastně starat jen o sebe. Chceme se smát, nestydět se za smích. Je to projev nebo alespoň přípravka lásky ke všemu v Bohu. k.u.f.a. autor fotografie: Pavel Zuchnický Dárek Jam pro maminky a děti v Modré myši Ostravský klub Modrá myš uspořádal na podporu Charity Ostrava v úterý benefiční akci Dárek Jam na podporu lidí bez domova. Návštěvníci akce s hudebním programem mohli přinést dárek pod stromeček pro děti či maminky z azylového domu sv. Zdislavy. Barmani Modré myši připravili také speciální drink JEŽÍŠEK, zakoupením kterého bylo možné přispět 20 korunami na nákup dárků pro muže bez domova v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre. Večer hudbou a zpěvem zpříjemnili např. Jiří Krhůt, Rudy Horvát, Jan Kuchař, Sváťa Tulej, Johana Freywaldová a další. Na místě také byla kasička veřejné sbírky Charity Ostrava, kde se celkem včetně výtěžku z prodaných nápojů shromáždila částka Kč, za které se nakoupila mýdla pro muže bez domova. Děkujeme týmu klubu Modrá myš za podporu služeb Charity Ostrava. Paní vedoucí, mohla byste čtenářům čtvrtletníku říci něco o svém životě? Pocházím ze Zlatých Hor a mám 3 sourozence. V Krnově jsem navštěvovala Střední zdravotnickou školu. Rozhodla jsem se dále nepokračovat ve zdravotnickém profilu a přihlásila jsem se na CARITAS Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci, kde jsem studovala obor charitní a sociální práce. Vzdělání jsem si doplnila ještě bakalářským studiem na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Poté jsem se vdala a poslední 3 roky bydlím v Havířově. Po ukončení studia jste před nástupem do Charity Ostrava ještě někde pracovala? Ne. Charita byla mým prvním zaměstnáním po ukončení školy. Lidé pro charitu Pro tento rozhovor jsem si vybral vedoucí Poradny Charity Ostrava paní Bc. Karolinu Václavkovou. Odborné sociální poradenství, které v poradně poskytují 2 pracovnice, bylo v loňském roce poskytnuto 608 uživatelům služby. To jste ihned nastoupila jako šéfka poradny? Ne. Mé působení v Poradně začalo na pozici sociální pracovnice, kterou jsem vykonávala zhruba po dobu 1,5 roku. Vedoucí Poradny jsem se stala po odchodu mé kolegyně a vedoucí v jedné osobě, K. Pekárkové, kterou čekaly radostné rodičovské povinnosti. Nyní mám za sebou totožnou dobu na pozici vedoucí. Jak zvládáte své poslání v této hektické době, kdy ta přízeň státních a regionálních institucí k neziskovým organizacím není příliš veliká? Jsme poradnou pro všechny, kteří se nachází v tíživé situaci, kterou nejsou v danou chvíli schopni sami řešit. Spektrum naší činnosti je tedy hodně široké, nároky na nás jsou tím pádem větší. Vzhledem k tomu, že nejsme zaměření pouze na jednu konkrétní skupinu obyvatel, jsme nuceni se stále vzdělávat, sledovat současnou situaci ve všech oblastech života. Tím se naše práce stává sice náročnou, ale také velmi zajímavou. Tato práce člověka posouvá dopředu. Tu zmíněnou nepřízeň příslušných státních institucí pociťujeme zejména při práci s klienty, kdy jim již nejsou přiznávány příspěvky, které jim dříve přiznávány byly, a prostřey, které klienti mají, jim často nestačí ani na pokrytí základních životních potřeb. Celý sociální systém je velmi děravý. Vaše činnost končí v poradně nebo klientům pomáháte i v terénu? Spolupracujeme s nimi i v terénu, např. poskytujeme doprovod těm lidem, kteří vítají dopomoc při jednání např. na úřadech, ať už je to kvůli tomu, že se v dané sféře moc neorientují, nebo proto, že mají ztíženou komunikaci. Také dopomáháme s vyřizováním občanských průkazů. Máte představu, co by mohlo vaši práci vylepšit? Určitě je pro mě přínosem kvalitní vzdělávání, účast na vhodných kurzech, stážích apod. I když v této věci máme podporu našeho vedení, vzdělávání je podmíněno finančními možnostmi. Za rozhovor poděkoval: M. Machálek

5 BLAHOPŘEJEME AKTUÁLNÌ Významná výročí našich spolupracovníků v období LEDEN až BŘEZEN roku 2013 ŽIVOTNÍ VÝROČÍ Čubová Alexandra, Mgr. Bc. Milkovič Petr Slunéčková Lenka Doležílek Roman Müller Jiří Starý Valentin Kollerová Renata Neuwertová Milena Víchová Kristýna Lančová Karla Pelikánová Anna Volfová Zdeňka Lojkásková Kateřina, Bc. Řehořová Kristýna, Mgr. Zvardoňová Šárka Maleňáková Milena Sedláčková Romana PRACOVNÍ VÝROČÍ 5 let 5 let 10 let Augustýnková Jaroslava Kačerová Ladislava Jarošová Dana Curylová Veronika Karásková Šárka Čubová Alexandra, Mgr. Bc. Panáček Michal, PhDr. Sobotková Vlasta Charita Ostrava v číslech k : 247 zaměstnanců, 56 externích spolupracovníků Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdraví, štěstí, pracovních i životních úspěchů a Božího požehnání. Všem čtenářům přejeme požehnané a radostné prožití Velikonočních svátků! redakce Čtvrtletníku Charity Ostrava PODPORA CHARITĚ OSTRAVA Obracíme se na Vás s žádostí o možnou podporu provozu služeb Charity Ostrava pro lidi v nouzi. Svůj dar můžete zaslat na účet darů: /0100 u KB Ostrava nebo konto veřejné sbírky: /0100 u KB Ostrava na udržení kvality přímé péče. Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS pro Hospic sv. Lukáše ve tvaru DMS HOSPICLUKAS nebo pro Charitní dům sv. Františka azylový dům ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK na číslo K darování je možné využít také on-line platební systém Darujme.cz přístupný na webu Rádi Vám vystavíme potvrzení o finančním daru pro daňové účely. Za Vaši podporu děkujeme! Cena DMS je 30 Kč, hospic nebo azylový dům obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací najdete na Naše organizace byla podpořena dotací z rozpočtů statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Státního rozpočtu ČR. Ètvrtletník Charity Ostrava Vydává ředitelství Charity Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice, pro vlastní potřebu. Datum vydání , náklad 1000 ks, neprodejné. Registrace: MK ČR E14375 Redakční rada: Ing. Mgr. Miroslav Machálek, P. František Kufa, Mgr. Marie Monsportová Jazyková korektura: Mgr. Věra Ptáčníková Zodpovědná osoba: Ing. Dalibor Kraut, tel.: , Partneři Charity Ostrava:

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK AKTUÁLNĚ Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 ČTVRTLETNÍK Leden bř ezen 2015 Odborníci diskutovali o hospicové

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Čtvrtletník. Leden Březen 2014. Důstojný vstup do charitního centra pro lidi bez domova. Ostravané byli štědří k lidem v nouzi při Tříkrálové sbírce

Čtvrtletník. Leden Březen 2014. Důstojný vstup do charitního centra pro lidi bez domova. Ostravané byli štědří k lidem v nouzi při Tříkrálové sbírce Aktuálně Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 19-6352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník Leden Březen 2014 Důstojný vstup do charitního centra

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Čtvrtletník. Špinarová a Buty vyprodaly Černou louku. Leden březen 2011 AKTUÁLNÌ

Čtvrtletník. Špinarová a Buty vyprodaly Černou louku. Leden březen 2011 AKTUÁLNÌ AKTUÁLNÌ Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 621 094, bankovní účet: 196352520277/0100, IČ: 44940998 Čtvrtletník Leden březen 2011 Špinarová a Buty vyprodaly Černou louku

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, děkuji Vám, že se připojujete k našemu úsilí o pomoc a podporu pro

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Monika Boržíková, HR Business Partner, Talent Acquistion Manager 4.2.2015, Praha Page 1 Obsah prezentace - Společnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

1) Byl váš realizovaný projekt přínosem pro váš region? 3) Vnímáte zpracování žádosti o dotace za administrativně náročné?

1) Byl váš realizovaný projekt přínosem pro váš region? 3) Vnímáte zpracování žádosti o dotace za administrativně náročné? DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Dobrý den, Jmenuji se Jana Uvírová a studuji na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Píši diplomovou práci na téma:,,vliv regionálního operačního programu regionu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 1 leden 2015 Cesta&do&nebe&vede&po&zemi. & & Ať&i&ta&vaše&cesta,&po&které&se&vydáte,& v&nastávajícím&novém&roce&udržuje&správný& směr.&ať&vás&naplňuje&radostí,&pokojem,&hug

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více