Akční plán pro rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán pro rok 2013"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. strana 1 (celkem 15)

2 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy 6 strana 2 (celkem 15)

3 Úvod Důvod zpracování dokumentu Akční plán 2013 je základním nástrojem pro řízení a pro kontrolu plnění rozvojových aktivit schválených v Komunitním plánu sociálních služeb regionu Semilska. Zpracováním akčního plánu se stanoví konkrétní dílčí cíle pro realizaci jednotlivých strategických záměrů (aktivit) a z nich vyplývajících úkolů, stanoví se priority cílů a plán realizace úkolů, který zahrnuje termíny zahájení a ukončení, odpovědnosti a podmínky nutné pro jejich splnění. Akční plán zahrnuje rovněž finanční náklady na jednotlivé aktivity. Akční plán navazuje a vychází ze strategického dokumentu, kterým je Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilska a ve kterém si město Semily a obce ve správním obvodu ORP Semilska vytvořily objektivní základ pro rozhodování o jednotlivých prioritách. Mezi nejdůležitější úkoly Akčního plánu patří: podpora rozhodovacích procesů a činností pro aktéry KPSS Semilska, zavedení a podpora jednoduchých kontrolních mechanizmů, sjednocení přístupů při přípravě a realizaci aktivit, podpora pro jednání s dalšími subjekty (garanty aktivit, partnery, krajem, poskytovateli dotací, atd.), přehled aktuálních opatření, popis klíčových dílčích akcí upřesnění finančních požadavků na realizaci jednotlivých opatření, je možné využít jako podklad pro jednání zástupců území s poskytovateli dotací. Akční plán pro rok 2013 vychází ze snahy implementovat do KPSS finanční plán pro naplňování jednotlivých aktivit s vazbou na rozpočet Města Semily a zavést do plánování sociálních služeb v území kontrolní mechanismy s jejich následným vyhodnocováním v rámci monitoringu. V akčním plánu je uvedena časová a věcná provázanost. Akční plán obsahuje stručnou textovou část s vysvětlením postupů a tabulky s jednotlivými výstupy, které jsou shrnuty v příloze. Pro přehlednost a zachování souvislosti s Komunitním plánem sociálních služeb Semilska 2011 a Akčním plánem 2013 bylo zachováno číselné členění aktivit a jednotlivých akcí dle výše uvedených dokumentů. Dle aktuální potřeby seniorů byla aktivita KP č. 3.1 Vybudování Centra denních služeb pro seniory dle 45 z. O sociálních službách, nahrazena v AP pro rok 2013 aktivitou dle 46 z. O sociálních službách Denní stacionář Domovinka, a to z důvodu širší nabídky služeb seniorům, které mohou být poskytovány díky pracovníkům Sociálních služeb dle jejich potřeb a na vysoké úrovni. Jednotlivé mají stanovené konkrétní odpovědné garanty aktivit, finanční náklady, termíny zahájení a ukončení akcí z důvodu snadné kontroly plnění Akčního plánu strana 3 (celkem 15)

4 2 Východiska Východiskem pro zpracování akčního plánu je proběhlý monitoring KPSS Semilska 1 a závěry z jednání monitorovací skupiny (dále také jen MS ). Zásadním podkladem pro zpracování AP KPSS Semilska jsou jednotlivé karty aktivit komunitního plánu, v kterých jsou rozpracovány některé ze stanovených priorit pracovních skupin. Dále akční plán vychází z: předpokládaných finančních zdrojů o rozpočty obcí, o dotace MPSV, případně jiných ministerstev, o grantové programy Libereckého kraje, aktuálního vývoje situace v poskytování některých druhů služeb, doporučení Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v Libereckém kraji. Rozvojové aktivity jsou v KPSS Semilska rozpracovány ve formě karet aktivit, které obsahují jejich základní popis a parametry. Pro operativní řízení a sledování realizace aktivit je zapotřebí jejich rozpracování do dílčích akcí, tj. celků věcně, časově i finančně ohraničených. Akce jsou navrhovány s předpokládaným naplněním v příslušném kalendářním (rozpočtovém) roce. Tyto charakteristiky akcí jsou hlavní náplní tabulky č. 3, tj. Soubor údajů a dat pro realizaci aktivit AP navržených pro rok 2013 (dále také jen Soubor údajů ). 2 Každá má pro realizaci stanoveného nositele odpovědného za její naplnění. Dalšími charakteristikami, které jsou uvedeny v tabulce č. 3, jsou typ, náklady, termíny zahájení a ukončení. Vysvětlení pojmů: Akce je dílčí etapa realizace opatření, kterou je možné věcně a časově ohraničit. Jsou rozlišovány dva základní typy akcí - činnosti a milníky. Činnost je probíhající delší dobu (např. zpracování projektové dokumentace, projednávání záměru se všemi dotčenými subjekty, realizace stavební části, apod.). Každá činnost by měla mít svého jednoznačného nositele (odpovědnou osobu nebo instituci). Milník je jednorázová, uzlový bod, významně ovlivňující další postup realizace aktivity (např. rozhodnutí zastupitelstva, vydání stavebního povolení, rozhodnutí o přidělení dotace, apod.). Materiál také obsahuje časový harmonogram sloužící k usnadnění kontroly plnění aktivit a jednotlivých dílčích akcí (viz příloha č. 4). 1 Monitoring KPSS Semily proběhl v listopadu 2012 v rámci jednání MS. 2 Charakteristiky byly v tabulce naplněny na základě dostupných informací, které je možné ještě doplnit o změny na základě jejich projednání v plánovací struktuře v území. strana 4 (celkem 15)

5 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP Pro naplnění AP 2013 bude rozhodující aktivní přístup určených nositelů akcí, včetně nezbytné spolupráce s garanty aktivit, představiteli města Semily, se členy pracovních skupin KP. Kontrolou plnění a případnými úpravami AP se bude průběžně zabývat MS a v závažnějších případech ÚŘS, která určí osobu zodpovědnou za organizační zajištění sledování plnění. Odpovědnost za plnění jednotlivých akcí mají jejich nositelé (viz tab. č. 3). V průběhu realizace aktivit a akcí je nezbytné doplnit a upřesnit finanční náklady a zdroje. To platí především pro aktivity a, u kterých nebyly zatím náklady stanoveny. strana 5 (celkem 15)

6 4 Přílohy tabulková část Tabulková část AP 2013 obsahuje následující výstupy: PŘÍLOHA A: Tabulka č. 1 Monitoring plnění KPSS SM k PŘÍLOHA B: Tabulka č. 2 Přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2013 PŘÍLOHA C: Tabulka č. 3 Soubor údajů a dat pro realizaci aktivit AP PŘÍLOHA D: Tabulka č. 4 Časový harmonogram akcí strana 6 (celkem 15)

7 PŘÍLOHA A: Tabulka č. 1 Monitoring plnění KPSS SM k stav k ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA "SEMILSKU" Monitoring plnění KP číslo opatření název opatření plánované období realizace zařazeno v AP 2012 stav plnění 1.1. Bezbariérové úpravy města Semily NE částečně zásadní důvody neplnění budou provedeny poslední úpravy NUTNÁ ZÁSADNÍ ZMĚNA KP? Ne OPATŘENÍ PONECHAT / UPRAVIT / VYŘADIT ponechat 2.1. Vybudování chráněných bytů NE částečně Ne ponechat 2.2. Zajištění poskytovatele služby osobní asistence 2013 NE Ano Ne ponechat 3.1. Vybudování Centra denních služeb pro seniory NE Ne V jednání Ne ponechat 3.2. Rozšíření Pečovatelské služby do obcí regionu 2011 NE Ne 3.3. Zavedení tísňové péče 2011 NE Ano Zavedení provozu sociálního automobilu pro seniory a osoby se ZP Zajištění informovanosti a osvěty seniorů a veřejnosti Nezájem okolních obcí Bude opětovně nabídnuto Ne Ne ponechat ponechat 2012 NE Ano Ne ponechat 2011 NE Ano Aktivity budou i nadále pokračovat Ne ponechat strana 7 (celkem 15)

8 Vybudování Nízkoprahového centra pro děti a mládež Vytvoření katalogu služeb nejn sociálních v oblasti sociálně patologických jevů Napojení regionu ORP Semily na Systém včasné intervence Zajištění koordinační činnosti pracovní skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů Podpora terénních, ambulantních a pobytových služeb 2011 NE částečně, splněno pro menší děti Finanční náklady Ne ponechat 2011 NE částečně Ne ponechat dle projektů NE Ne průběžně NE Ano Není vytvořen zatím celostátní systém Aktivity budou i nadále pokračovat Ne Ne ponechat ponechat průběžně NE částečně Ne ponechat 6.2. Obnovení činnosti protialkoholní poradny 2011 NE Ano Ne ponechat strana 8 (celkem 15)

9 PŘÍLOHA B: Tabulka č. 2 Přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SEMILSKA 2011 PŘEHLED AKTIVIT URČENÝCH K PŘÍPRAVĚ A RELALIZACI V ROCE 2013 číslo aktivity KPSS SM název aktivity garant aktivity náklady na 2013 zdroje financování 3.1 Vybudování Denního stacionáře Domovinka - pro seniory v prostorách SS Vedoucí OSV, ředitel SS ,- Město Semily 3.3 Zavedení tísňové péče Život 90 0,- Uživatelé služby 4.1 Zajištění informovanosti a osvěty seniorů a veřejnosti Vedoucí OSV, vedoucí PS 8 000,- Město Semily, GF 5.4 Zajištění koordinační činnosti pracovní skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů Vedoucí PS. Vedoucí OSV 0,- GF, Město Semily, účastníci akcí strana 9 (celkem 15)

10 PŘÍLOHA C: Tabulka č. 3 Soubor údajů a dat pro realizaci aktivit AP KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SEMILSKA 2011 PŘEHLED AKTIVIT URČENÝCH K PŘÍPRAVĚ REALIZAC E V ROCE 2013 číslo aktivity KPSS SM název aktivity náklady aktivity 2013 kód název typ nositel náklady zahájení ukončení poznámka 3.1 a Výběr vhodných prostor v SS činnost Vedoucí OSV, ředitel SS 0,- leden únor 3.1 b Úprava vybraných prostor činnost Ředitel SS, Město Semily ,- březen červen 3. 1 Vybudování Denního stacionáře Domovinka pro seniory v prostorách Sociálních služeb Semily ,- 3.1 c VŘ 2 pracovníků milník Vedoucí OSV, Město Semily 0,- květen květen 3.1 d Zahájení činnosti Centra milník Vedoucí OSV, ředitel SS 0,- červenec 3.1 e Provoz Centra činnost Vedoucí OSV, Město Semily ,- červenec prosinec Provoz bude fungovat i nadále 3.3 a 3.3 b Oslovení seniorů s nabídkou Život 90 Oslovení seniorů s nabídkou Anděl strážný činnost činnost PS Senioři, UK ORP Semily, Život 90 PS Senioři, UK ORP Semily, Anděl strážný 3. 3 Zavedení tísňové péče 0,- 0,- 0,- Únor, květen, listopad Únor, květen, listopad Při akcích pro seniory Při akcích pro seniory strana 10 (celkem 15)

11 4.1 a Babičko, nedej se 2 činnost PS Senioři, ZUŠ Semily, kabelová TV 2 000,- Leden Prosinec Opakované šoty v TV 4. 1 Zajištění informovanosti a osvěty seniorů a veřejnosti 8 000,- 4.2 b Mne neošálíš činnost Klub seniorů, Policie ČR, OS 3 000,- Květen Osvětová 4.3 c Vidět a být viděn činnost Dopravní policie, Městská policie 3 000,- Listopad Osvětová 5.4 a Tichá pošta činnost MŠ, SŠ, Člověk v tísni, PS SPJ 4 000,- Duben Primární 5.4 b Zdraví, zdraví, zdraví činnost ZŠ, PS SPJ 5 000,- Duben Primární 5.4 c Help činnost ČČK, PS SPJ 9 000,- Květen Primární 5. 4 Zajištění koordinační činnosti pracovní skupiny Prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží ,- 5.4 d Tři kroky na Nouzov činnost 5.4 e Ostrov plný dětí činnost ZŠ, Gymnázium, PS SPJ PS SPJ, Poradna pro uprchlíky, Člověk v tísni ,- Červen ,- Září Primární Primární 5.4 f Zaženeme šikanu činnost Divadlo Rolnička, PS SPJ ,- Říjen Primární 5.4 g Den kriminality činnost PS SPJ, PČR, PMS, MP 8 400,- Listopad Primární 5.4 h Klimatoterapie činnost Maják, Bouda Semily, SVP, PMS ,- Březen Sekundární strana 11 (celkem 15)

12 5.4 ch Vstup volný počtvrté činnost PČR,MP, Soud, PMS, školy ,- Říjen Sekundární 5.4 i Otevřené dveře činnost Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP ,- Červenec Dětský tábor pro 20 dětí strana 12 (celkem 15)

13 PŘÍLOHA D: Tabulka č. 4 Časový harmonogram akcí číslo aktivity KPSS SM název aktivity kód název zahájení ukončení I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 3.1 a Výběr vhodných prostor leden únor 3.1 b Úprava vybraných prostor březen červen 3. 1 Vybudování Denního stacionáře - Domovinakpro seniory v prostorách Sociálních služeb Semily 3.1 c VŘ 2 pracovníků květen květen 3.1 d Zahájení činnost centra červenec 3.1 e Provoz centra červenec prosinec 3. 3 Zavedení tísňové péče 3.3 a 3.3 b Oslovení seniorů s nabídkou Život 90 Oslovení seniorů s nabídkou Anděl strážný Únor, květen, listopad Únor, květen, listopad 4.1 a Babičko, nedej se 2 leden prosinec 4. 1 Zajištění informovanosti a osvěty seniorů a veřejnosti 4.1 b Mne neošálíš květen strana 13 (celkem 15)

14 4.1 c Vidět a být viděn listopad 5.4 a Tichá pošta duben 5.4 b Zdraví, zdraví, zdraví duben 5.4 c Help květen 5.4 d Tři kroky na Nouzov červen 5. 4 Zajištění koordinační činnosti pracovní skupiny Prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží 5.4 e Ostrov plný dětí září 5.4 f Zaženeme šikanu říjen 5.4 g Den kriminality listopad 5.4 h Klimatoterapie březen 5.4 ch Vstup volný počtvrté říjen 5.4 i Otevřené dveře červenec strana 14 (celkem 15)

15 Zpracovala: Mgr. Kosová Iva za podpory aktérů KPSS Semilska strana 15 (celkem 15)

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015 Plán prevence kriminality regionu Semilska 201-2015 Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/05.0005,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Platnost 2008 2013 2 Obsah 1 Město Letohrad... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Administrativní členění... 4 1.2 Obyvatelstvo... 4 1.3 Město

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více