Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015"

Transkript

1 Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015 Návrh RM na rozdělení VFP: ŽADATEL PROJEKT ŽÁDOST NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY Svaz skautů a skautek ČR (Krnovská Trojka) Skautský tábor ,00 Kč ,00 Kč Duha Paprsek Duhový rok ,00 Kč ,00 Kč Krystal Help případová práce ,00 Kč 0,00 Kč SPGŠ příměstský tábor ,00 Kč ,00 Kč Eurotopia probační a resocializační prog ,00 Kč 0,00 Kč YMCA Gospel Night 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč Materiál je předkládán ZM mimořádnou formou (není na datovém nosiči společně s ostatními materiály), neboť s ohledem na termíny vyhlášení VFP a termíny jednání RM a ZM byl projednáván v časové tísni. Vzhledem k tomu, že většina předložených projektů žádá finanční podporu na aktivity v rámci letních prázdnin, je žádoucí, aby byl materiál schválen právě na 6. jednání ZM dne Žádosti byly projednány pracovní skupinou prevence kriminality a ; dále pak na jednání rady města a Radě města byl ze strany pacovní skupiny prevence kriminality předložen návrh na rozdělení VFP v celkové výši Kč (návrh včetně zdůvodnění viz příloha). Žádosti byly posuzovány dle kritérií stanovených RM, a to: 1. Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova 2. Celkový počet osob podpřených projektem 3. Přínos projektu pro město a jeho občany 4. Hospodárnost projektu Odbor sociální, jakožto administrátor VFP v oblasti sociální a prevence kriminality, navrhl na jednání RM dne navýšení celkového objemu rozdělovaných prostředků o Kč. Důvodem pro tento návrh byla snaha zajistit odpovídající financování jediného kontinuálního projektu Duhový rok 2015 (realizovaný od r. 2007) tak, aby byl realizovatelný ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Mgr. František Fojtík 1

2 Příloha: Návrh rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015 předložený RM pracovní skupinou pro prevenci kriminality Žádosti byly projednány pracovní skupinou PK ve dnech a Pracovní skupina přistoupila k hodnocení celkem 6 žádostí o VFP. Všechny podané žádosti členové obdrželi em v celém svém rozsahu. Všechny podané žádosti představují finanční objem ,-- Kč. V rámci rozpočtu města je schváleno k rozdělení ,00 Kč. V souladu s vyhlášením II. kola VFP pro prevenci kriminality byly Radou města Krnova stanoveny tato kritéria pro hodnocení: 5. Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova 6. Celkový počet osob podpřených projektem 7. Přínos projektu pro město a jeho občany 8. Hospodárnost projektu Usnesení pracovní skupiny prevence kriminality ze dne : Pracovní skupina schvaluje - návrh na rozdělení veřejné finanční podpory pro 2. kolo VFP v oblasti prevence kriminality na rok 2015 pro projednání Radou města Krnova: Hodnocení žádostí o VFP z rozpočtu Města Krnov v oblasti prevence kriminality na rok II. kolo NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY ŽADATEL PROJEKT ŽÁDOST Svaz skautů a skautek ČR (Krnovská Trojka) Skautský tábor ,00 Kč ,00 Kč Duha Paprsek Duhový rok ,00 Kč ,00 Kč Krystal Help případová práce ,00 Kč 0,00 Kč SPGŠ příměstský tábor ,00 Kč ,00 Kč Eurotopia probační a resocializační prog ,00 Kč 0,00 Kč YMCA Gospel Night 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč - důvodovou zprávu k výše uvedenému návrhu (viz níže). Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: ,00 Kč 2

3 1) ŽADATEL: SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK, 3. ODDÍL KRNOV, PROJEKT: SKAUTSKÝ TÁBOR název: Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké, pěšiny ztichlé a vody hluboké - prázdninová akce, vyvrcholení celoroční činnosti, termín není uveden - 14 dní tábor v přírodě, vč. přípravy, likvidace tábořiště, vyhodnocení - místo Orlická přehrada - cílová skupina: členové oddílu od 6-ti let, s celoroční docházkou min. 75%, podmínka skautského chování, celkem 20 podpořených osob, děti z různorodého rodinného a sociálně ekonomického prostředí - spolupráce žadatele s městem: v oblasti ochrany životního prostředí, oddíl inicioval první kampaň Krnov město stromů, aktivně se podlel na kampaních Krnov město mezi řekami, město v pohybu, město pod Cvilínem. Od r účast dětí na všech jednáních a fórech Zdravého města. - prevence kriminaltiy: úroveň primární, typ sociální prevence: aktivity zaměřené na zdravý životní styl, morální výchovu, cílem aktivity je ovlivňování hodnot a postojů ve vývoji dětí - Souhrnný rozpočet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem 5 500,- Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 75 % rozpočtu - Vlastní zdroje platba materiálu, služeb, dopravy, energie: Kč - Další veřejné zdroje: 0 Kč - Předpokládaná cena tábora pro 1 účastníka: 3 500,00 Kč (v případě poskytnutí dotace záměr snížení). - Položka na stravu není zahrnuta žadatel záměrně neuvádí, není součástí uznatelných nákladů (respektive, není výslovně uvedeno v pravidlech). - Položka na mzdy není uvedena vůdci oddílu pracují celoročně bez odměn a mezd. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 20 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je přínosný cíleným výchovným působením na mladou genereci, kterou cíleně vede k utváření morálních hodnot, aktivnímu způsobu života / např. budování a likvidace tábořiště,, disciplíně, sebeúctě. Projekt navazuje na celoroční činnost, účast je za odměnu. Žadatel je v průběhu roku vstřícný k městu, podílí se na aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je úsporný. Děti mají platit účastnický poplatek ve výši 3 500,- Kč, prostřednictvím dotace by mělo dojít ke snížení účastnického poplatku. Práce vůdců oddílu není honorována. Žadatel neuvádí náklady na stravování (považuje za neuznatelný náklad v podmínkách použití VFP je označeno občerstvení, financování stravy není explicitně uvedeno). Pracovní skupina usuzuje,, že je zřejmé, že náklady na stravování vzniknou za všech okolností, žadatel však není povinen tuto položku uvádět.. Žadatel požaduje 75 % objemu rozpočtu, tj. maximální hranice, kterou pravidla pro VFP připouští. Rozpočet projektu je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: Kč 2) ŽADATEL: DUHA PAPRSEK, PROJEKT: PRÁZDNINOVÉ A VÍKENDOVÉ AKCE V ROCE 2015 název: Duhový rok ke dni podání žádosti ( ) připravované akce: Víkendovka Hrubá Voda Smilov ( ) a Letní tábor Loučka 2015 vrchol celoroční činnosti ( ) 3

4 - v žádosti jsou uvedeny akce, které se již uskutečnily: Zimní tábor Budišovice Myšinec ( ), Víkendovka Holčovice ( ), Víkendovka Janovice u Rýmařova ( ), 3 jednodenní výlety do okolí města Krnova Vvilín, Šelenburk, Ježník (bez uvedení termínu) - cíl projektu: nabídnout širokému spektru dětí, mladeže a mladých lidí pokračování nabídky smysluplného a aktivního trávení volného času i v roce cílová skupina: organizované i neorganizované děti, mládež a mladí lidé z Krnova i širšího okolí ve věku 6 25 let, předpokládaný počet účastníků prevence kriminaltiy: úroveň primární, typ sociální prevence; činnosti: sporty, výtvarná a řemeslná dílna, deskové a stolní hry, hlavolamy, praktické znalosti a dovednosti pro život (zdravověda a první pomoc, orientace v mapě a jízdních řádech, ochrana přírody a znalost rostlinných a živočišných druhů, správné užívání nástrojů nůž, sekera, pila, spánek ve stanu a pod širákem, vázání uzlů, morseovka, šifry). - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem Kč. - Požadovaná částka: Kč, tj. 19 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč účastnické poplatky - Další veřejné zdroje: Kč Kč stát, resp. MŠMT prostřednictvím Duha Praha Kč obec Osoblaha Kč Město Krnov I. Kolo VFP Kč dary firem - Celkový rozpočet organizace: Kč Kč Žádatel komentoval položky: - Ubytování Kč využívají extrémně levné ubytování, příspěvek pomůže akce celkově zpřístupnit široké paletě zájemců, ubytování je zásadní a drahou položkou. - Doprava autobusem a vlakem Kč k úhradě ceny jízdného na akcích, někdy je nutné rovněž pronajmou si vlastní autobus. - Žadatel uvádí: ve druhém kole se ucházíme zejména o difinancování projektu pro rok 2015, neboť podpora přidělená v kole prvním nám neumožní realizovat původně plánovaný program v plném rozsahu. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: Žadatel uvedl počet v přibližném intervalu. Počet podpořených osob je však exaktním identifikátorem, který nemá být přibližný, ale závazný. Pracovní skupina se domnívá, že se jedná o přibližný počet podpořených osob za celý rok, nikoliv v rámci aktivit, které žadatel plánoval v době podání. Z projektu explicitně nevyplývá. - Přínos projektu pro město a jeho občany: Přínos projektu spočívá v celoroční nabídce volnočasové aktivity široké, z pohledu prevence kriminality nespecifikované, populaci dětí a mládeže. Jedná se o všeobecnou, primární prevenci. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven se snahou o udržení nízkých finančních nákladů. Zdůrazněna nízkonákladovost zejména u ubytování a dopravy. Žadatel požaduje 19 % z celkového rozpočtu projektu (max. 75 %). Využává další veřejné zdroje: celkově ve výši 257 tis. Kč. Rozpočet je hospodárný. Na jednání prac. skupiny byly zjištěny nesrovnalosti v tabulce s rozpočtem. Návrh pracovní skupiny: Kč Žadatel byl vyzván k odstranění nesrovnalosti v souhrnném rozpočtu projektu žadatel zaslal zprávu s upraveným rozpočtem v plném znění přiloženo k žádosti. 4

5 3) ŽADATEL: KRYSTAL HELP, O. S., PŘÍPADOVÁ PRÁCE S UŽIVATELI NÁVYK. LÁTEK A PORADENSTVÍ název: Případová práce s uživateli návykových látek a adiktologické poradenství - celoroční odborné / sociální a adiktologické poradenství - individuální intervence mladistvým a rodinným příslušníkům, skupinové intervence - cílová skupina: mladiství s motivací k životní změně a ke změně závislostního chování - bližší specifikace cílové skupiny: hazardní hráči (automaty, sázení, poker), uživatelé nealkoholových návykových látek, rodiče a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním - cíl: dlouhodobá individuální práce, sociální začleňování - počet podpořených osob za dobu trvání projektu: 30 - prevence kriminality: terciální úroveň sociální prevence, odborné poradenství //preventivní opatření z terciální úrovně prevence nejsou součástí aktuální koncepce PK Města Krnova - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 17 % rozpočtu - Vlastní zdroje: 0 Kč - Další veřejné zdroje: Kč Město Krnov VFP sociální služby 1. kolo Kč Moravskoslezský kraj na rok 2015 Další údaje: - žadatel zdůvodňuje podání žádosti z důvodu nedostatečné finanční podpory v 1. kole VFP pro oblast sociálních služeb, - požadovaná VFP ve výši Kč je určena na náklady spojené s pronájmem městských prostor na poliklinice a služeb spojených s nájem. Celkově organizace platí za nájem a služby Kč za rok. - Celkový rozpočet organizace: Kč. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: NE - Celkový počet osob podpřených projektem: 30 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je zaměřen na terciální prevenci odbornou práci s uživateli návykových látek i dalšími závislostmi. Tato úroveň prevence není součástí aktuální koncepce PK města. Z tohoto důvodu pracovní skupina navrhuje neposkytout finanční podporu.problém závislostí a užívání návykových látek je však v Krnově vážným problémem (dle analýz odborníků v přibližně stejné míře v rámci celého kraje (se specifiky ostravska), který je úzce vázán na trestnou činnost, zejména majetkovou (= jedná se o kriminogenní faktor). - Hospodárnost projektu: Rozpočet je sestaven účelně, se snahou o minimalizaci nákladů. Žadatel poptává 17 % z celkového objemu rozpočtu ( max. hranice 75 %). Žadatel explicitně uvádí, že požadovaná část, tj ,00 Kč je spojená s pronájem městských prostor na poliklinice (20 tis.kč) a se souvisejícími službami (10 tis. Kč). Pracovní skupina se domnívá, že VFP by neměla být směřována na nájem nebytových prostor, které vlastní poskytovatel dotace. Za vhodnou alternativu považuje případnou žádost o prominutí nájmu. Návrh pracovní skupiny: 0 Kč 4) ŽADATEL: SPŠ A SZŠ KRNOV, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO OHROŽENÉ DĚTI Název: Letní příměstký dětský tábor Skřítek 5

6 - 7 denní příměstský tábor se zázemím domova mládeže školy - termín: července cílová skupina: žáci ZŠ ve věku 6 12 let ohrožení sociálním vyloučením (20 ), žáci SŠ ve věku let (5) v roli instrukotrů, kteří se podílejí na vytváření a realizaci preventivního programu - subjekt působí v rámci komunitního plánování jako poskytovatel návazných služeb v rámci dětského klubu Skřítek - cílem je tzv. imunizace dítěte, - kompetence pro rozpoznávání rizikového chování, spolupráce s rodiči, důraz na prožitkovou kvalitu, skupinové aktivity, kompetence rodičů - orientační programová náplň projektu: výlety do přírody, nácvik divadelního představení, realizace představení pro rodiče, vystoupení v domově pro seniory, noc badatelů v domově mládeže, výlet do ZOO Ostrava, zahradní párty - celodenní program vždy od 8 do 18 hodin - prevence kriminality: sociální prevence na sekundární úrovni děti ohrožené sociálním vyloučením (sociální vyloučení je významný prokriminogenní faktor) - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 34 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč - veřejné zdroje: Kč Město Krnov VFP prevence kriminality 1. kolo 2015 Dětský klub Skřítek pro děti a rodiče ohrožené sociálním vyloučením Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje Kč na materiál pro aktivity - žadatel dále požaduje v rámci služeb: Kč na zajištění programu studenty a Kč na výlety pro děti - ve výdajových položkách nejsou uvedeny náklady na stravování - mzdové náklady ve výši 0 Kč - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 25 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je přínosem díky pečlivě vybrané cílové skupině primárně děti z ohroženého prostředí (sociální vyloučení, dysfunkčnost rodiny), budoucí pedagogičtí pracovníci, kteří získávají hodnotné praktické zkušenosti, rodiče dětí (snaha o řízenou komunikaci, zapojení rodičů do aktivit projektu). Projekt navazuje na celoroční činnost dětského klubu, je jejím vyvrcholením, nejde o fakultativní aktivitu.prostřednictvím projektu jsou děti cíleně / pedagogicky vedeny k aktivnímu sebepoznávání a sebeprezentaci, komunikaci a sdílení s různými generacemi (děti, dospělí, rodiče, senioři). Jako bonus je vnímána návštěva v domě seniorů. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven účelně a efektivně. Žadatel žádá o 34 % ceklkového rozpočtu (max. hranice 75 %), uplatňuje vlastní zdroje, využívá vlastní zázemí (budova domova mládeže pro denní pobyt i jedno přespání), které nezahrnuje do kalkulace. Dále nezahrnuje náklady na stravu, která je nedílnou součástí, v souladu s potřebami dětí. Výlety dětí jsou navrženy skromně do okolí města, 1x do ZOO Ostrava. Žadatel obdržel v roce 2015 VFP na celoroční aktivitu pravidelný klub Skřítek ve výši Kč. Projekt je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: ,- Kč 6

7 5) ŽADATEL: EUROTOPIA OPAVA, O. P. S., PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM Název: Probační program K2 a resocializační program pro dospělé - probační program K2 pomoc mladistvým a mladým dospělým, kteří se dostali do problémů se zákonem, důraz kladen na otázky hodnot a stylu života, řešení problémů s absencí pracovních návyků, cílem je snižování rizik opakované trestné činnosti, zamezení delikvence, urovnávání vztahů mezi dítětem / mladistvým a poškozeným - resocializační program pomoc při začlenění dospělých osob, které se dopustily trestného činu, cílem je prevence, snižování rizik opakování trestné činnosti, motivace k reintegraci klienta - zaměření na rozvoj sociálních dovedností klienta, rozvoj pracovních návyků a dovedností, schopnost trávit smysluplně volný čas - odborná činnost vedena individuální a skupinovou formou, důraz na mapování rodiny klienta, motivace ke změně chování - specifikace cílových skupin: mladiství vč. dětí 10 mladí dospělí a dospělí 5 rodinní příslušníci - 5 ostatní spolupracovníci 4 - prevence kriminality: sociální prevence na terciální úrovni, odborná práce s recidivisty, recidiva trestné činnosti je významný prokriminogenní faktor // aktivity v terciální úrovni nejsou součástí aktuální koncepce PK Města Krnova - Souhrnný rozpčet: Kč, vlastní a jiné zdroje celkem Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 34 % rozpočtu - Vlastní zdroje: 0 Kč - Další veřejné zdroje: Kč stát Kč Moravskoslezský kraj - Ostatní zdroje: Kč Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje Kč na mzdové a osobní náklady - dále Kč na materiálové náklady - dále Kč na služby (telefon, internet, poštovné, pronájem, cestovné) - dále Kč na energie - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: NE - Celkový počet osob podpřených projektem: 28 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je zaměřen na významnou cílovou skupinu v oblasti prevence kriminality osoby, které se již dostaly do konfliktu se zákonem (maldiství i dospělí). Recidivisté TČ jsou dle statistik PČR v Krnově nejpočetnější skupinou pachatelů (v roce 2014 podíl 45,4 % na celkové TČ). Realizace projektu by byla z výše uvedeného důvodu přínosná. V současné době ale není v rámci koncepce PK definována priorita z oblasti terciální prevence. Z tohoto důvodu pracovní skupina nenavrhla finanční podporu. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven efektivně a účelně. Žadatel požaduje 34 % celkového rozpočtu (max. 75 %), čerpá prostředky z dalších tří zdrojů, nemá vlastní zdroje (klienti za službu neplatí vyžadování poplatku u této cílové skupiny by bylo iluzorní). Největší položka rozpočtu tvoří mzdové a osobní náklady specialisté pro poradenství. Rozpočet projektu je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: 0 Kč 7

8 6) ŽADATEL: YMCA DAP, O. S., ADVENTNÍ KONCERT TESINGOVÁ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA Název: Gospel Night Krnov - Ten Sing je volnočasová aktivita pro mládež ve věku let, která skrze různé formy umění (hudba, tanec, divadlo) spojené se zaměřením na lifestylová témata, vede mládež k vzájemné občanské a náboženské toleranci, rozvoji demokratických principů, sebereflexi, společné práci.. - Jádrem projektu je benefiční koncert vánoční písně, divadelní výstup (akce včetně nácviku trvá 3 dny), jehož výtěžek jde na dobročinné účely. - Cílová skupina mládež let, která se účastní celoroční aktivity Ten Sing, často z disfunkčních rodin či ohrožení soc. patol. jevy, různých náboženských vyznání. Celkem 35 účastníků. - Gospel Night se v Krnově bude konat po dvanácté tradiční akce. - prevence kriminality: sociální prevence na primární a sekundární úrovni - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem: 4500 kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 61 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč (3 500 Kč účastnické poplatky, 1000 Kč vnitřní grant YMCA) - Další veřejné zdroje: 0 Kč - Ostatní zdroje: 0 Kč Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje 500 Kč na materiálové náklady - dále 2500 Kč na služby (ubytování účastníků ve škole, ozvučení koncertu, doprava aparatury) - dále cestovné Kč, strava kč - aspekt výtěžku z akce na dobročinné účely - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 35 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt pracuje s cílovou skupinou, která je ohrožená SPJ sekundární a primární prevence.. Projekt navazuje na celoroční činnost, je kontinuální, dlouhodobá. Projekt působí na cílovou skupinu výchovně, aktivním způsobem / sebeprezentace vede k rozvoji emoční inteligence zdravé osobnosti. Projekt přináší městu zajímavou kulturně společenskou aktivitu s bonusem dobročinné sbírky pro potřebné. - Hospodárnost projektu: Projekt je úsporný, skromný (např. spaní ve školní tělocvičně) Součástí projektu jsou vlastní zdroje. Požádováno 61 % z celkového rozpočtu (maximální hranice dle zásad je 75 %) Přestože žadatel vykazuje celoroční činnost, žádá o částečné financování jedné vybrané akce. Projekt je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: Kč Krnov 15. června

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Dotační programy na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Pavel Resler, předseda komise pro výchovu a vzdělávání

Dotační programy na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Pavel Resler, předseda komise pro výchovu a vzdělávání Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 09.12.2015 Číslo jednání: 7 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: Dotační programy na podporu organizované činnosti pro

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok Kód Poř.č. dotačního Název IČ Název spoluúčast dotace na Požadovaná dotace v Kč Druh

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2009 Evidenční číslo: 1) Oblast, priorita: Název projektu: Žadatel: 2) Právní forma

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE I N G. J I Ř Í H O R E C K Ý, M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R Financování všeobecná východiska

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

MAS Stolové hory se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

MAS Stolové hory se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují Číslo žádosti (Vyplní MAS Stolové hory) Z á k l a d n í i n f o r m a c e o ž a d a t e l i Jméno žadatele Adresa / Sídlo Kontaktní údaje Statutární zástupce žadatele Osoba zodpovědná za projekt ulice:

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Rada města Písek se na svém zasedání dne 25.06.2015 usnesla vydat v souladu s ustanovením

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Certifikace kvality programů PP UNL

Certifikace kvality programů PP UNL Certifikace kvality programů PP UNL PROČ a KČEMU! Bc. Alena Vrbová, DiS., Ledovec, o. s. Bc. Ing. Jiří Hort, Ph.D., KOTEC o. s. Cože? jak si dnes stojí programy specifické primární prevence, které prošly

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně Město Chropyně Vnitřní směrnice č. 6/2008 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve znění Vnitřní směrnice č. 2/2011, č. 5/2014, č. 1/2015 Zpracovatel:

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více