Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015"

Transkript

1 Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015 Návrh RM na rozdělení VFP: ŽADATEL PROJEKT ŽÁDOST NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY Svaz skautů a skautek ČR (Krnovská Trojka) Skautský tábor ,00 Kč ,00 Kč Duha Paprsek Duhový rok ,00 Kč ,00 Kč Krystal Help případová práce ,00 Kč 0,00 Kč SPGŠ příměstský tábor ,00 Kč ,00 Kč Eurotopia probační a resocializační prog ,00 Kč 0,00 Kč YMCA Gospel Night 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč Materiál je předkládán ZM mimořádnou formou (není na datovém nosiči společně s ostatními materiály), neboť s ohledem na termíny vyhlášení VFP a termíny jednání RM a ZM byl projednáván v časové tísni. Vzhledem k tomu, že většina předložených projektů žádá finanční podporu na aktivity v rámci letních prázdnin, je žádoucí, aby byl materiál schválen právě na 6. jednání ZM dne Žádosti byly projednány pracovní skupinou prevence kriminality a ; dále pak na jednání rady města a Radě města byl ze strany pacovní skupiny prevence kriminality předložen návrh na rozdělení VFP v celkové výši Kč (návrh včetně zdůvodnění viz příloha). Žádosti byly posuzovány dle kritérií stanovených RM, a to: 1. Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova 2. Celkový počet osob podpřených projektem 3. Přínos projektu pro město a jeho občany 4. Hospodárnost projektu Odbor sociální, jakožto administrátor VFP v oblasti sociální a prevence kriminality, navrhl na jednání RM dne navýšení celkového objemu rozdělovaných prostředků o Kč. Důvodem pro tento návrh byla snaha zajistit odpovídající financování jediného kontinuálního projektu Duhový rok 2015 (realizovaný od r. 2007) tak, aby byl realizovatelný ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Mgr. František Fojtík 1

2 Příloha: Návrh rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015 předložený RM pracovní skupinou pro prevenci kriminality Žádosti byly projednány pracovní skupinou PK ve dnech a Pracovní skupina přistoupila k hodnocení celkem 6 žádostí o VFP. Všechny podané žádosti členové obdrželi em v celém svém rozsahu. Všechny podané žádosti představují finanční objem ,-- Kč. V rámci rozpočtu města je schváleno k rozdělení ,00 Kč. V souladu s vyhlášením II. kola VFP pro prevenci kriminality byly Radou města Krnova stanoveny tato kritéria pro hodnocení: 5. Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova 6. Celkový počet osob podpřených projektem 7. Přínos projektu pro město a jeho občany 8. Hospodárnost projektu Usnesení pracovní skupiny prevence kriminality ze dne : Pracovní skupina schvaluje - návrh na rozdělení veřejné finanční podpory pro 2. kolo VFP v oblasti prevence kriminality na rok 2015 pro projednání Radou města Krnova: Hodnocení žádostí o VFP z rozpočtu Města Krnov v oblasti prevence kriminality na rok II. kolo NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY ŽADATEL PROJEKT ŽÁDOST Svaz skautů a skautek ČR (Krnovská Trojka) Skautský tábor ,00 Kč ,00 Kč Duha Paprsek Duhový rok ,00 Kč ,00 Kč Krystal Help případová práce ,00 Kč 0,00 Kč SPGŠ příměstský tábor ,00 Kč ,00 Kč Eurotopia probační a resocializační prog ,00 Kč 0,00 Kč YMCA Gospel Night 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč - důvodovou zprávu k výše uvedenému návrhu (viz níže). Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: ,00 Kč 2

3 1) ŽADATEL: SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK, 3. ODDÍL KRNOV, PROJEKT: SKAUTSKÝ TÁBOR název: Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké, pěšiny ztichlé a vody hluboké - prázdninová akce, vyvrcholení celoroční činnosti, termín není uveden - 14 dní tábor v přírodě, vč. přípravy, likvidace tábořiště, vyhodnocení - místo Orlická přehrada - cílová skupina: členové oddílu od 6-ti let, s celoroční docházkou min. 75%, podmínka skautského chování, celkem 20 podpořených osob, děti z různorodého rodinného a sociálně ekonomického prostředí - spolupráce žadatele s městem: v oblasti ochrany životního prostředí, oddíl inicioval první kampaň Krnov město stromů, aktivně se podlel na kampaních Krnov město mezi řekami, město v pohybu, město pod Cvilínem. Od r účast dětí na všech jednáních a fórech Zdravého města. - prevence kriminaltiy: úroveň primární, typ sociální prevence: aktivity zaměřené na zdravý životní styl, morální výchovu, cílem aktivity je ovlivňování hodnot a postojů ve vývoji dětí - Souhrnný rozpočet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem 5 500,- Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 75 % rozpočtu - Vlastní zdroje platba materiálu, služeb, dopravy, energie: Kč - Další veřejné zdroje: 0 Kč - Předpokládaná cena tábora pro 1 účastníka: 3 500,00 Kč (v případě poskytnutí dotace záměr snížení). - Položka na stravu není zahrnuta žadatel záměrně neuvádí, není součástí uznatelných nákladů (respektive, není výslovně uvedeno v pravidlech). - Položka na mzdy není uvedena vůdci oddílu pracují celoročně bez odměn a mezd. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 20 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je přínosný cíleným výchovným působením na mladou genereci, kterou cíleně vede k utváření morálních hodnot, aktivnímu způsobu života / např. budování a likvidace tábořiště,, disciplíně, sebeúctě. Projekt navazuje na celoroční činnost, účast je za odměnu. Žadatel je v průběhu roku vstřícný k městu, podílí se na aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je úsporný. Děti mají platit účastnický poplatek ve výši 3 500,- Kč, prostřednictvím dotace by mělo dojít ke snížení účastnického poplatku. Práce vůdců oddílu není honorována. Žadatel neuvádí náklady na stravování (považuje za neuznatelný náklad v podmínkách použití VFP je označeno občerstvení, financování stravy není explicitně uvedeno). Pracovní skupina usuzuje,, že je zřejmé, že náklady na stravování vzniknou za všech okolností, žadatel však není povinen tuto položku uvádět.. Žadatel požaduje 75 % objemu rozpočtu, tj. maximální hranice, kterou pravidla pro VFP připouští. Rozpočet projektu je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: Kč 2) ŽADATEL: DUHA PAPRSEK, PROJEKT: PRÁZDNINOVÉ A VÍKENDOVÉ AKCE V ROCE 2015 název: Duhový rok ke dni podání žádosti ( ) připravované akce: Víkendovka Hrubá Voda Smilov ( ) a Letní tábor Loučka 2015 vrchol celoroční činnosti ( ) 3

4 - v žádosti jsou uvedeny akce, které se již uskutečnily: Zimní tábor Budišovice Myšinec ( ), Víkendovka Holčovice ( ), Víkendovka Janovice u Rýmařova ( ), 3 jednodenní výlety do okolí města Krnova Vvilín, Šelenburk, Ježník (bez uvedení termínu) - cíl projektu: nabídnout širokému spektru dětí, mladeže a mladých lidí pokračování nabídky smysluplného a aktivního trávení volného času i v roce cílová skupina: organizované i neorganizované děti, mládež a mladí lidé z Krnova i širšího okolí ve věku 6 25 let, předpokládaný počet účastníků prevence kriminaltiy: úroveň primární, typ sociální prevence; činnosti: sporty, výtvarná a řemeslná dílna, deskové a stolní hry, hlavolamy, praktické znalosti a dovednosti pro život (zdravověda a první pomoc, orientace v mapě a jízdních řádech, ochrana přírody a znalost rostlinných a živočišných druhů, správné užívání nástrojů nůž, sekera, pila, spánek ve stanu a pod širákem, vázání uzlů, morseovka, šifry). - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem Kč. - Požadovaná částka: Kč, tj. 19 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč účastnické poplatky - Další veřejné zdroje: Kč Kč stát, resp. MŠMT prostřednictvím Duha Praha Kč obec Osoblaha Kč Město Krnov I. Kolo VFP Kč dary firem - Celkový rozpočet organizace: Kč Kč Žádatel komentoval položky: - Ubytování Kč využívají extrémně levné ubytování, příspěvek pomůže akce celkově zpřístupnit široké paletě zájemců, ubytování je zásadní a drahou položkou. - Doprava autobusem a vlakem Kč k úhradě ceny jízdného na akcích, někdy je nutné rovněž pronajmou si vlastní autobus. - Žadatel uvádí: ve druhém kole se ucházíme zejména o difinancování projektu pro rok 2015, neboť podpora přidělená v kole prvním nám neumožní realizovat původně plánovaný program v plném rozsahu. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: Žadatel uvedl počet v přibližném intervalu. Počet podpořených osob je však exaktním identifikátorem, který nemá být přibližný, ale závazný. Pracovní skupina se domnívá, že se jedná o přibližný počet podpořených osob za celý rok, nikoliv v rámci aktivit, které žadatel plánoval v době podání. Z projektu explicitně nevyplývá. - Přínos projektu pro město a jeho občany: Přínos projektu spočívá v celoroční nabídce volnočasové aktivity široké, z pohledu prevence kriminality nespecifikované, populaci dětí a mládeže. Jedná se o všeobecnou, primární prevenci. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven se snahou o udržení nízkých finančních nákladů. Zdůrazněna nízkonákladovost zejména u ubytování a dopravy. Žadatel požaduje 19 % z celkového rozpočtu projektu (max. 75 %). Využává další veřejné zdroje: celkově ve výši 257 tis. Kč. Rozpočet je hospodárný. Na jednání prac. skupiny byly zjištěny nesrovnalosti v tabulce s rozpočtem. Návrh pracovní skupiny: Kč Žadatel byl vyzván k odstranění nesrovnalosti v souhrnném rozpočtu projektu žadatel zaslal zprávu s upraveným rozpočtem v plném znění přiloženo k žádosti. 4

5 3) ŽADATEL: KRYSTAL HELP, O. S., PŘÍPADOVÁ PRÁCE S UŽIVATELI NÁVYK. LÁTEK A PORADENSTVÍ název: Případová práce s uživateli návykových látek a adiktologické poradenství - celoroční odborné / sociální a adiktologické poradenství - individuální intervence mladistvým a rodinným příslušníkům, skupinové intervence - cílová skupina: mladiství s motivací k životní změně a ke změně závislostního chování - bližší specifikace cílové skupiny: hazardní hráči (automaty, sázení, poker), uživatelé nealkoholových návykových látek, rodiče a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním - cíl: dlouhodobá individuální práce, sociální začleňování - počet podpořených osob za dobu trvání projektu: 30 - prevence kriminality: terciální úroveň sociální prevence, odborné poradenství //preventivní opatření z terciální úrovně prevence nejsou součástí aktuální koncepce PK Města Krnova - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 17 % rozpočtu - Vlastní zdroje: 0 Kč - Další veřejné zdroje: Kč Město Krnov VFP sociální služby 1. kolo Kč Moravskoslezský kraj na rok 2015 Další údaje: - žadatel zdůvodňuje podání žádosti z důvodu nedostatečné finanční podpory v 1. kole VFP pro oblast sociálních služeb, - požadovaná VFP ve výši Kč je určena na náklady spojené s pronájmem městských prostor na poliklinice a služeb spojených s nájem. Celkově organizace platí za nájem a služby Kč za rok. - Celkový rozpočet organizace: Kč. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: NE - Celkový počet osob podpřených projektem: 30 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je zaměřen na terciální prevenci odbornou práci s uživateli návykových látek i dalšími závislostmi. Tato úroveň prevence není součástí aktuální koncepce PK města. Z tohoto důvodu pracovní skupina navrhuje neposkytout finanční podporu.problém závislostí a užívání návykových látek je však v Krnově vážným problémem (dle analýz odborníků v přibližně stejné míře v rámci celého kraje (se specifiky ostravska), který je úzce vázán na trestnou činnost, zejména majetkovou (= jedná se o kriminogenní faktor). - Hospodárnost projektu: Rozpočet je sestaven účelně, se snahou o minimalizaci nákladů. Žadatel poptává 17 % z celkového objemu rozpočtu ( max. hranice 75 %). Žadatel explicitně uvádí, že požadovaná část, tj ,00 Kč je spojená s pronájem městských prostor na poliklinice (20 tis.kč) a se souvisejícími službami (10 tis. Kč). Pracovní skupina se domnívá, že VFP by neměla být směřována na nájem nebytových prostor, které vlastní poskytovatel dotace. Za vhodnou alternativu považuje případnou žádost o prominutí nájmu. Návrh pracovní skupiny: 0 Kč 4) ŽADATEL: SPŠ A SZŠ KRNOV, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO OHROŽENÉ DĚTI Název: Letní příměstký dětský tábor Skřítek 5

6 - 7 denní příměstský tábor se zázemím domova mládeže školy - termín: července cílová skupina: žáci ZŠ ve věku 6 12 let ohrožení sociálním vyloučením (20 ), žáci SŠ ve věku let (5) v roli instrukotrů, kteří se podílejí na vytváření a realizaci preventivního programu - subjekt působí v rámci komunitního plánování jako poskytovatel návazných služeb v rámci dětského klubu Skřítek - cílem je tzv. imunizace dítěte, - kompetence pro rozpoznávání rizikového chování, spolupráce s rodiči, důraz na prožitkovou kvalitu, skupinové aktivity, kompetence rodičů - orientační programová náplň projektu: výlety do přírody, nácvik divadelního představení, realizace představení pro rodiče, vystoupení v domově pro seniory, noc badatelů v domově mládeže, výlet do ZOO Ostrava, zahradní párty - celodenní program vždy od 8 do 18 hodin - prevence kriminality: sociální prevence na sekundární úrovni děti ohrožené sociálním vyloučením (sociální vyloučení je významný prokriminogenní faktor) - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 34 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč - veřejné zdroje: Kč Město Krnov VFP prevence kriminality 1. kolo 2015 Dětský klub Skřítek pro děti a rodiče ohrožené sociálním vyloučením Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje Kč na materiál pro aktivity - žadatel dále požaduje v rámci služeb: Kč na zajištění programu studenty a Kč na výlety pro děti - ve výdajových položkách nejsou uvedeny náklady na stravování - mzdové náklady ve výši 0 Kč - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 25 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je přínosem díky pečlivě vybrané cílové skupině primárně děti z ohroženého prostředí (sociální vyloučení, dysfunkčnost rodiny), budoucí pedagogičtí pracovníci, kteří získávají hodnotné praktické zkušenosti, rodiče dětí (snaha o řízenou komunikaci, zapojení rodičů do aktivit projektu). Projekt navazuje na celoroční činnost dětského klubu, je jejím vyvrcholením, nejde o fakultativní aktivitu.prostřednictvím projektu jsou děti cíleně / pedagogicky vedeny k aktivnímu sebepoznávání a sebeprezentaci, komunikaci a sdílení s různými generacemi (děti, dospělí, rodiče, senioři). Jako bonus je vnímána návštěva v domě seniorů. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven účelně a efektivně. Žadatel žádá o 34 % ceklkového rozpočtu (max. hranice 75 %), uplatňuje vlastní zdroje, využívá vlastní zázemí (budova domova mládeže pro denní pobyt i jedno přespání), které nezahrnuje do kalkulace. Dále nezahrnuje náklady na stravu, která je nedílnou součástí, v souladu s potřebami dětí. Výlety dětí jsou navrženy skromně do okolí města, 1x do ZOO Ostrava. Žadatel obdržel v roce 2015 VFP na celoroční aktivitu pravidelný klub Skřítek ve výši Kč. Projekt je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: ,- Kč 6

7 5) ŽADATEL: EUROTOPIA OPAVA, O. P. S., PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM Název: Probační program K2 a resocializační program pro dospělé - probační program K2 pomoc mladistvým a mladým dospělým, kteří se dostali do problémů se zákonem, důraz kladen na otázky hodnot a stylu života, řešení problémů s absencí pracovních návyků, cílem je snižování rizik opakované trestné činnosti, zamezení delikvence, urovnávání vztahů mezi dítětem / mladistvým a poškozeným - resocializační program pomoc při začlenění dospělých osob, které se dopustily trestného činu, cílem je prevence, snižování rizik opakování trestné činnosti, motivace k reintegraci klienta - zaměření na rozvoj sociálních dovedností klienta, rozvoj pracovních návyků a dovedností, schopnost trávit smysluplně volný čas - odborná činnost vedena individuální a skupinovou formou, důraz na mapování rodiny klienta, motivace ke změně chování - specifikace cílových skupin: mladiství vč. dětí 10 mladí dospělí a dospělí 5 rodinní příslušníci - 5 ostatní spolupracovníci 4 - prevence kriminality: sociální prevence na terciální úrovni, odborná práce s recidivisty, recidiva trestné činnosti je významný prokriminogenní faktor // aktivity v terciální úrovni nejsou součástí aktuální koncepce PK Města Krnova - Souhrnný rozpčet: Kč, vlastní a jiné zdroje celkem Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 34 % rozpočtu - Vlastní zdroje: 0 Kč - Další veřejné zdroje: Kč stát Kč Moravskoslezský kraj - Ostatní zdroje: Kč Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje Kč na mzdové a osobní náklady - dále Kč na materiálové náklady - dále Kč na služby (telefon, internet, poštovné, pronájem, cestovné) - dále Kč na energie - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: NE - Celkový počet osob podpřených projektem: 28 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je zaměřen na významnou cílovou skupinu v oblasti prevence kriminality osoby, které se již dostaly do konfliktu se zákonem (maldiství i dospělí). Recidivisté TČ jsou dle statistik PČR v Krnově nejpočetnější skupinou pachatelů (v roce 2014 podíl 45,4 % na celkové TČ). Realizace projektu by byla z výše uvedeného důvodu přínosná. V současné době ale není v rámci koncepce PK definována priorita z oblasti terciální prevence. Z tohoto důvodu pracovní skupina nenavrhla finanční podporu. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven efektivně a účelně. Žadatel požaduje 34 % celkového rozpočtu (max. 75 %), čerpá prostředky z dalších tří zdrojů, nemá vlastní zdroje (klienti za službu neplatí vyžadování poplatku u této cílové skupiny by bylo iluzorní). Největší položka rozpočtu tvoří mzdové a osobní náklady specialisté pro poradenství. Rozpočet projektu je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: 0 Kč 7

8 6) ŽADATEL: YMCA DAP, O. S., ADVENTNÍ KONCERT TESINGOVÁ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA Název: Gospel Night Krnov - Ten Sing je volnočasová aktivita pro mládež ve věku let, která skrze různé formy umění (hudba, tanec, divadlo) spojené se zaměřením na lifestylová témata, vede mládež k vzájemné občanské a náboženské toleranci, rozvoji demokratických principů, sebereflexi, společné práci.. - Jádrem projektu je benefiční koncert vánoční písně, divadelní výstup (akce včetně nácviku trvá 3 dny), jehož výtěžek jde na dobročinné účely. - Cílová skupina mládež let, která se účastní celoroční aktivity Ten Sing, často z disfunkčních rodin či ohrožení soc. patol. jevy, různých náboženských vyznání. Celkem 35 účastníků. - Gospel Night se v Krnově bude konat po dvanácté tradiční akce. - prevence kriminality: sociální prevence na primární a sekundární úrovni - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem: 4500 kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 61 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč (3 500 Kč účastnické poplatky, 1000 Kč vnitřní grant YMCA) - Další veřejné zdroje: 0 Kč - Ostatní zdroje: 0 Kč Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje 500 Kč na materiálové náklady - dále 2500 Kč na služby (ubytování účastníků ve škole, ozvučení koncertu, doprava aparatury) - dále cestovné Kč, strava kč - aspekt výtěžku z akce na dobročinné účely - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 35 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt pracuje s cílovou skupinou, která je ohrožená SPJ sekundární a primární prevence.. Projekt navazuje na celoroční činnost, je kontinuální, dlouhodobá. Projekt působí na cílovou skupinu výchovně, aktivním způsobem / sebeprezentace vede k rozvoji emoční inteligence zdravé osobnosti. Projekt přináší městu zajímavou kulturně společenskou aktivitu s bonusem dobročinné sbírky pro potřebné. - Hospodárnost projektu: Projekt je úsporný, skromný (např. spaní ve školní tělocvičně) Součástí projektu jsou vlastní zdroje. Požádováno 61 % z celkového rozpočtu (maximální hranice dle zásad je 75 %) Přestože žadatel vykazuje celoroční činnost, žádá o částečné financování jedné vybrané akce. Projekt je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: Kč Krnov 15. června

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK 2015 Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová CÍLE RESOCIALIZAČNÍHO PROGRAMU MSK 2015 předcházení recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Dotační programy na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Pavel Resler, předseda komise pro výchovu a vzdělávání

Dotační programy na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Pavel Resler, předseda komise pro výchovu a vzdělávání Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 09.12.2015 Číslo jednání: 7 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: Dotační programy na podporu organizované činnosti pro

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2017 Ev. č. 03/2016 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/2375/41/2016 ze dne 13. 10. 2016 Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok Kód Poř.č. dotačního Název IČ Název spoluúčast dotace na Požadovaná dotace v Kč Druh

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk

MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 6.12.2016 usnesením č. 18/2016-ZAST vyhlásilo dotační program Podpora sportu a tělovýchovy. Pro účely programu

Více

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR09_0067 ze dne 26.1.2009: Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2009 Evidenční číslo: 1) Oblast, priorita: Název projektu: Žadatel: 2) Právní forma

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT a VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Ev. č. 02/2015 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/1139/21/2015 ze dne

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 5.12.2016 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené grantové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016 Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016 vyhlášený Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

4 Fond zdraví a prevence. Fond zdraví a prevence

4 Fond zdraví a prevence. Fond zdraví a prevence Fond Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci Fond IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU Číslo a název dílčího fondu 4 Fond Správce programů dílčího Odbor školství a sociálních věcí fondu Počet programů

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE PŘÍLOHA Č. 2 2/OŠK/2016 Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti Úvod Dotace se poskytují na účely určené městem Kopřivnice v programech nebo na jiné

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Verze č. 2 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Městská část Praha - Suchdol

Městská část Praha - Suchdol Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, 165 00 Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PŮSOBÍCÍCH V MĚSTSKÉ

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora v oblasti sportu na období 2017-2020 Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

MĚSTO RÝMAŘOV. Pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově

MĚSTO RÝMAŘOV. Pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově MĚSTO RÝMAŘOV Pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově Část I. Společné zásady 1. Veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5290/2017 18.01.2017 Zápis a usnesení z 19. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 16.01.2017, v 16:05 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Rada města Písek se na svém zasedání dne 25.06.2015 usnesla vydat v souladu s ustanovením

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Roman Petrenko, NÚV CO JE TO PREVENCE? Předcházet, učinit opatření předem Prevence sociálně patologických jevů (Herbert Spencer) Prevence

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015

PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 PODMÍNKY VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 Rada města Krnova na 87. schůzi, která se konala dne 30. 9. 2014 usnesením č. 3166/87 vyhlásila dotační programy pro rok 2015 v oblasti sportu dotační

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Dotační program na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Přílohy: 1. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ORGANIZOVANÉ ČINNOSTI P

Dotační program na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Přílohy: 1. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ORGANIZOVANÉ ČINNOSTI P Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 41335/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne Podklad pro jednání ZM dne 29. 1. 2015 FO 08. Název materiálu: Finanční záležitosti DOPLNĚK NÁVRHU rozpočtu města Turnov na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana Zúčastní

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF na období let 2010 2012 Dokument upravující poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Varnsdorf v oblasti sportu Schválena ZM Varnsdorf dne: 25. března

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více