Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015"

Transkript

1 Důvodová zpráva návrh na rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015 Návrh RM na rozdělení VFP: ŽADATEL PROJEKT ŽÁDOST NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY Svaz skautů a skautek ČR (Krnovská Trojka) Skautský tábor ,00 Kč ,00 Kč Duha Paprsek Duhový rok ,00 Kč ,00 Kč Krystal Help případová práce ,00 Kč 0,00 Kč SPGŠ příměstský tábor ,00 Kč ,00 Kč Eurotopia probační a resocializační prog ,00 Kč 0,00 Kč YMCA Gospel Night 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč Materiál je předkládán ZM mimořádnou formou (není na datovém nosiči společně s ostatními materiály), neboť s ohledem na termíny vyhlášení VFP a termíny jednání RM a ZM byl projednáván v časové tísni. Vzhledem k tomu, že většina předložených projektů žádá finanční podporu na aktivity v rámci letních prázdnin, je žádoucí, aby byl materiál schválen právě na 6. jednání ZM dne Žádosti byly projednány pracovní skupinou prevence kriminality a ; dále pak na jednání rady města a Radě města byl ze strany pacovní skupiny prevence kriminality předložen návrh na rozdělení VFP v celkové výši Kč (návrh včetně zdůvodnění viz příloha). Žádosti byly posuzovány dle kritérií stanovených RM, a to: 1. Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova 2. Celkový počet osob podpřených projektem 3. Přínos projektu pro město a jeho občany 4. Hospodárnost projektu Odbor sociální, jakožto administrátor VFP v oblasti sociální a prevence kriminality, navrhl na jednání RM dne navýšení celkového objemu rozdělovaných prostředků o Kč. Důvodem pro tento návrh byla snaha zajistit odpovídající financování jediného kontinuálního projektu Duhový rok 2015 (realizovaný od r. 2007) tak, aby byl realizovatelný ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Mgr. František Fojtík 1

2 Příloha: Návrh rozdělení VFP pro 2. kolo v oblasti prevence kriminality na rok 2015 předložený RM pracovní skupinou pro prevenci kriminality Žádosti byly projednány pracovní skupinou PK ve dnech a Pracovní skupina přistoupila k hodnocení celkem 6 žádostí o VFP. Všechny podané žádosti členové obdrželi em v celém svém rozsahu. Všechny podané žádosti představují finanční objem ,-- Kč. V rámci rozpočtu města je schváleno k rozdělení ,00 Kč. V souladu s vyhlášením II. kola VFP pro prevenci kriminality byly Radou města Krnova stanoveny tato kritéria pro hodnocení: 5. Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova 6. Celkový počet osob podpřených projektem 7. Přínos projektu pro město a jeho občany 8. Hospodárnost projektu Usnesení pracovní skupiny prevence kriminality ze dne : Pracovní skupina schvaluje - návrh na rozdělení veřejné finanční podpory pro 2. kolo VFP v oblasti prevence kriminality na rok 2015 pro projednání Radou města Krnova: Hodnocení žádostí o VFP z rozpočtu Města Krnov v oblasti prevence kriminality na rok II. kolo NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY ŽADATEL PROJEKT ŽÁDOST Svaz skautů a skautek ČR (Krnovská Trojka) Skautský tábor ,00 Kč ,00 Kč Duha Paprsek Duhový rok ,00 Kč ,00 Kč Krystal Help případová práce ,00 Kč 0,00 Kč SPGŠ příměstský tábor ,00 Kč ,00 Kč Eurotopia probační a resocializační prog ,00 Kč 0,00 Kč YMCA Gospel Night 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč - důvodovou zprávu k výše uvedenému návrhu (viz níže). Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: ,00 Kč 2

3 1) ŽADATEL: SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK, 3. ODDÍL KRNOV, PROJEKT: SKAUTSKÝ TÁBOR název: Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké, pěšiny ztichlé a vody hluboké - prázdninová akce, vyvrcholení celoroční činnosti, termín není uveden - 14 dní tábor v přírodě, vč. přípravy, likvidace tábořiště, vyhodnocení - místo Orlická přehrada - cílová skupina: členové oddílu od 6-ti let, s celoroční docházkou min. 75%, podmínka skautského chování, celkem 20 podpořených osob, děti z různorodého rodinného a sociálně ekonomického prostředí - spolupráce žadatele s městem: v oblasti ochrany životního prostředí, oddíl inicioval první kampaň Krnov město stromů, aktivně se podlel na kampaních Krnov město mezi řekami, město v pohybu, město pod Cvilínem. Od r účast dětí na všech jednáních a fórech Zdravého města. - prevence kriminaltiy: úroveň primární, typ sociální prevence: aktivity zaměřené na zdravý životní styl, morální výchovu, cílem aktivity je ovlivňování hodnot a postojů ve vývoji dětí - Souhrnný rozpočet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem 5 500,- Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 75 % rozpočtu - Vlastní zdroje platba materiálu, služeb, dopravy, energie: Kč - Další veřejné zdroje: 0 Kč - Předpokládaná cena tábora pro 1 účastníka: 3 500,00 Kč (v případě poskytnutí dotace záměr snížení). - Položka na stravu není zahrnuta žadatel záměrně neuvádí, není součástí uznatelných nákladů (respektive, není výslovně uvedeno v pravidlech). - Položka na mzdy není uvedena vůdci oddílu pracují celoročně bez odměn a mezd. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 20 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je přínosný cíleným výchovným působením na mladou genereci, kterou cíleně vede k utváření morálních hodnot, aktivnímu způsobu života / např. budování a likvidace tábořiště,, disciplíně, sebeúctě. Projekt navazuje na celoroční činnost, účast je za odměnu. Žadatel je v průběhu roku vstřícný k městu, podílí se na aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je úsporný. Děti mají platit účastnický poplatek ve výši 3 500,- Kč, prostřednictvím dotace by mělo dojít ke snížení účastnického poplatku. Práce vůdců oddílu není honorována. Žadatel neuvádí náklady na stravování (považuje za neuznatelný náklad v podmínkách použití VFP je označeno občerstvení, financování stravy není explicitně uvedeno). Pracovní skupina usuzuje,, že je zřejmé, že náklady na stravování vzniknou za všech okolností, žadatel však není povinen tuto položku uvádět.. Žadatel požaduje 75 % objemu rozpočtu, tj. maximální hranice, kterou pravidla pro VFP připouští. Rozpočet projektu je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: Kč 2) ŽADATEL: DUHA PAPRSEK, PROJEKT: PRÁZDNINOVÉ A VÍKENDOVÉ AKCE V ROCE 2015 název: Duhový rok ke dni podání žádosti ( ) připravované akce: Víkendovka Hrubá Voda Smilov ( ) a Letní tábor Loučka 2015 vrchol celoroční činnosti ( ) 3

4 - v žádosti jsou uvedeny akce, které se již uskutečnily: Zimní tábor Budišovice Myšinec ( ), Víkendovka Holčovice ( ), Víkendovka Janovice u Rýmařova ( ), 3 jednodenní výlety do okolí města Krnova Vvilín, Šelenburk, Ježník (bez uvedení termínu) - cíl projektu: nabídnout širokému spektru dětí, mladeže a mladých lidí pokračování nabídky smysluplného a aktivního trávení volného času i v roce cílová skupina: organizované i neorganizované děti, mládež a mladí lidé z Krnova i širšího okolí ve věku 6 25 let, předpokládaný počet účastníků prevence kriminaltiy: úroveň primární, typ sociální prevence; činnosti: sporty, výtvarná a řemeslná dílna, deskové a stolní hry, hlavolamy, praktické znalosti a dovednosti pro život (zdravověda a první pomoc, orientace v mapě a jízdních řádech, ochrana přírody a znalost rostlinných a živočišných druhů, správné užívání nástrojů nůž, sekera, pila, spánek ve stanu a pod širákem, vázání uzlů, morseovka, šifry). - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem Kč. - Požadovaná částka: Kč, tj. 19 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč účastnické poplatky - Další veřejné zdroje: Kč Kč stát, resp. MŠMT prostřednictvím Duha Praha Kč obec Osoblaha Kč Město Krnov I. Kolo VFP Kč dary firem - Celkový rozpočet organizace: Kč Kč Žádatel komentoval položky: - Ubytování Kč využívají extrémně levné ubytování, příspěvek pomůže akce celkově zpřístupnit široké paletě zájemců, ubytování je zásadní a drahou položkou. - Doprava autobusem a vlakem Kč k úhradě ceny jízdného na akcích, někdy je nutné rovněž pronajmou si vlastní autobus. - Žadatel uvádí: ve druhém kole se ucházíme zejména o difinancování projektu pro rok 2015, neboť podpora přidělená v kole prvním nám neumožní realizovat původně plánovaný program v plném rozsahu. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: Žadatel uvedl počet v přibližném intervalu. Počet podpořených osob je však exaktním identifikátorem, který nemá být přibližný, ale závazný. Pracovní skupina se domnívá, že se jedná o přibližný počet podpořených osob za celý rok, nikoliv v rámci aktivit, které žadatel plánoval v době podání. Z projektu explicitně nevyplývá. - Přínos projektu pro město a jeho občany: Přínos projektu spočívá v celoroční nabídce volnočasové aktivity široké, z pohledu prevence kriminality nespecifikované, populaci dětí a mládeže. Jedná se o všeobecnou, primární prevenci. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven se snahou o udržení nízkých finančních nákladů. Zdůrazněna nízkonákladovost zejména u ubytování a dopravy. Žadatel požaduje 19 % z celkového rozpočtu projektu (max. 75 %). Využává další veřejné zdroje: celkově ve výši 257 tis. Kč. Rozpočet je hospodárný. Na jednání prac. skupiny byly zjištěny nesrovnalosti v tabulce s rozpočtem. Návrh pracovní skupiny: Kč Žadatel byl vyzván k odstranění nesrovnalosti v souhrnném rozpočtu projektu žadatel zaslal zprávu s upraveným rozpočtem v plném znění přiloženo k žádosti. 4

5 3) ŽADATEL: KRYSTAL HELP, O. S., PŘÍPADOVÁ PRÁCE S UŽIVATELI NÁVYK. LÁTEK A PORADENSTVÍ název: Případová práce s uživateli návykových látek a adiktologické poradenství - celoroční odborné / sociální a adiktologické poradenství - individuální intervence mladistvým a rodinným příslušníkům, skupinové intervence - cílová skupina: mladiství s motivací k životní změně a ke změně závislostního chování - bližší specifikace cílové skupiny: hazardní hráči (automaty, sázení, poker), uživatelé nealkoholových návykových látek, rodiče a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním - cíl: dlouhodobá individuální práce, sociální začleňování - počet podpořených osob za dobu trvání projektu: 30 - prevence kriminality: terciální úroveň sociální prevence, odborné poradenství //preventivní opatření z terciální úrovně prevence nejsou součástí aktuální koncepce PK Města Krnova - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 17 % rozpočtu - Vlastní zdroje: 0 Kč - Další veřejné zdroje: Kč Město Krnov VFP sociální služby 1. kolo Kč Moravskoslezský kraj na rok 2015 Další údaje: - žadatel zdůvodňuje podání žádosti z důvodu nedostatečné finanční podpory v 1. kole VFP pro oblast sociálních služeb, - požadovaná VFP ve výši Kč je určena na náklady spojené s pronájmem městských prostor na poliklinice a služeb spojených s nájem. Celkově organizace platí za nájem a služby Kč za rok. - Celkový rozpočet organizace: Kč. - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: NE - Celkový počet osob podpřených projektem: 30 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je zaměřen na terciální prevenci odbornou práci s uživateli návykových látek i dalšími závislostmi. Tato úroveň prevence není součástí aktuální koncepce PK města. Z tohoto důvodu pracovní skupina navrhuje neposkytout finanční podporu.problém závislostí a užívání návykových látek je však v Krnově vážným problémem (dle analýz odborníků v přibližně stejné míře v rámci celého kraje (se specifiky ostravska), který je úzce vázán na trestnou činnost, zejména majetkovou (= jedná se o kriminogenní faktor). - Hospodárnost projektu: Rozpočet je sestaven účelně, se snahou o minimalizaci nákladů. Žadatel poptává 17 % z celkového objemu rozpočtu ( max. hranice 75 %). Žadatel explicitně uvádí, že požadovaná část, tj ,00 Kč je spojená s pronájem městských prostor na poliklinice (20 tis.kč) a se souvisejícími službami (10 tis. Kč). Pracovní skupina se domnívá, že VFP by neměla být směřována na nájem nebytových prostor, které vlastní poskytovatel dotace. Za vhodnou alternativu považuje případnou žádost o prominutí nájmu. Návrh pracovní skupiny: 0 Kč 4) ŽADATEL: SPŠ A SZŠ KRNOV, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO OHROŽENÉ DĚTI Název: Letní příměstký dětský tábor Skřítek 5

6 - 7 denní příměstský tábor se zázemím domova mládeže školy - termín: července cílová skupina: žáci ZŠ ve věku 6 12 let ohrožení sociálním vyloučením (20 ), žáci SŠ ve věku let (5) v roli instrukotrů, kteří se podílejí na vytváření a realizaci preventivního programu - subjekt působí v rámci komunitního plánování jako poskytovatel návazných služeb v rámci dětského klubu Skřítek - cílem je tzv. imunizace dítěte, - kompetence pro rozpoznávání rizikového chování, spolupráce s rodiči, důraz na prožitkovou kvalitu, skupinové aktivity, kompetence rodičů - orientační programová náplň projektu: výlety do přírody, nácvik divadelního představení, realizace představení pro rodiče, vystoupení v domově pro seniory, noc badatelů v domově mládeže, výlet do ZOO Ostrava, zahradní párty - celodenní program vždy od 8 do 18 hodin - prevence kriminality: sociální prevence na sekundární úrovni děti ohrožené sociálním vyloučením (sociální vyloučení je významný prokriminogenní faktor) - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 34 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč - veřejné zdroje: Kč Město Krnov VFP prevence kriminality 1. kolo 2015 Dětský klub Skřítek pro děti a rodiče ohrožené sociálním vyloučením Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje Kč na materiál pro aktivity - žadatel dále požaduje v rámci služeb: Kč na zajištění programu studenty a Kč na výlety pro děti - ve výdajových položkách nejsou uvedeny náklady na stravování - mzdové náklady ve výši 0 Kč - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 25 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je přínosem díky pečlivě vybrané cílové skupině primárně děti z ohroženého prostředí (sociální vyloučení, dysfunkčnost rodiny), budoucí pedagogičtí pracovníci, kteří získávají hodnotné praktické zkušenosti, rodiče dětí (snaha o řízenou komunikaci, zapojení rodičů do aktivit projektu). Projekt navazuje na celoroční činnost dětského klubu, je jejím vyvrcholením, nejde o fakultativní aktivitu.prostřednictvím projektu jsou děti cíleně / pedagogicky vedeny k aktivnímu sebepoznávání a sebeprezentaci, komunikaci a sdílení s různými generacemi (děti, dospělí, rodiče, senioři). Jako bonus je vnímána návštěva v domě seniorů. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven účelně a efektivně. Žadatel žádá o 34 % ceklkového rozpočtu (max. hranice 75 %), uplatňuje vlastní zdroje, využívá vlastní zázemí (budova domova mládeže pro denní pobyt i jedno přespání), které nezahrnuje do kalkulace. Dále nezahrnuje náklady na stravu, která je nedílnou součástí, v souladu s potřebami dětí. Výlety dětí jsou navrženy skromně do okolí města, 1x do ZOO Ostrava. Žadatel obdržel v roce 2015 VFP na celoroční aktivitu pravidelný klub Skřítek ve výši Kč. Projekt je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: ,- Kč 6

7 5) ŽADATEL: EUROTOPIA OPAVA, O. P. S., PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM Název: Probační program K2 a resocializační program pro dospělé - probační program K2 pomoc mladistvým a mladým dospělým, kteří se dostali do problémů se zákonem, důraz kladen na otázky hodnot a stylu života, řešení problémů s absencí pracovních návyků, cílem je snižování rizik opakované trestné činnosti, zamezení delikvence, urovnávání vztahů mezi dítětem / mladistvým a poškozeným - resocializační program pomoc při začlenění dospělých osob, které se dopustily trestného činu, cílem je prevence, snižování rizik opakování trestné činnosti, motivace k reintegraci klienta - zaměření na rozvoj sociálních dovedností klienta, rozvoj pracovních návyků a dovedností, schopnost trávit smysluplně volný čas - odborná činnost vedena individuální a skupinovou formou, důraz na mapování rodiny klienta, motivace ke změně chování - specifikace cílových skupin: mladiství vč. dětí 10 mladí dospělí a dospělí 5 rodinní příslušníci - 5 ostatní spolupracovníci 4 - prevence kriminality: sociální prevence na terciální úrovni, odborná práce s recidivisty, recidiva trestné činnosti je významný prokriminogenní faktor // aktivity v terciální úrovni nejsou součástí aktuální koncepce PK Města Krnova - Souhrnný rozpčet: Kč, vlastní a jiné zdroje celkem Kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 34 % rozpočtu - Vlastní zdroje: 0 Kč - Další veřejné zdroje: Kč stát Kč Moravskoslezský kraj - Ostatní zdroje: Kč Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje Kč na mzdové a osobní náklady - dále Kč na materiálové náklady - dále Kč na služby (telefon, internet, poštovné, pronájem, cestovné) - dále Kč na energie - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: NE - Celkový počet osob podpřených projektem: 28 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt je zaměřen na významnou cílovou skupinu v oblasti prevence kriminality osoby, které se již dostaly do konfliktu se zákonem (maldiství i dospělí). Recidivisté TČ jsou dle statistik PČR v Krnově nejpočetnější skupinou pachatelů (v roce 2014 podíl 45,4 % na celkové TČ). Realizace projektu by byla z výše uvedeného důvodu přínosná. V současné době ale není v rámci koncepce PK definována priorita z oblasti terciální prevence. Z tohoto důvodu pracovní skupina nenavrhla finanční podporu. - Hospodárnost projektu: Rozpočet projektu je sestaven efektivně a účelně. Žadatel požaduje 34 % celkového rozpočtu (max. 75 %), čerpá prostředky z dalších tří zdrojů, nemá vlastní zdroje (klienti za službu neplatí vyžadování poplatku u této cílové skupiny by bylo iluzorní). Největší položka rozpočtu tvoří mzdové a osobní náklady specialisté pro poradenství. Rozpočet projektu je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: 0 Kč 7

8 6) ŽADATEL: YMCA DAP, O. S., ADVENTNÍ KONCERT TESINGOVÁ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA Název: Gospel Night Krnov - Ten Sing je volnočasová aktivita pro mládež ve věku let, která skrze různé formy umění (hudba, tanec, divadlo) spojené se zaměřením na lifestylová témata, vede mládež k vzájemné občanské a náboženské toleranci, rozvoji demokratických principů, sebereflexi, společné práci.. - Jádrem projektu je benefiční koncert vánoční písně, divadelní výstup (akce včetně nácviku trvá 3 dny), jehož výtěžek jde na dobročinné účely. - Cílová skupina mládež let, která se účastní celoroční aktivity Ten Sing, často z disfunkčních rodin či ohrožení soc. patol. jevy, různých náboženských vyznání. Celkem 35 účastníků. - Gospel Night se v Krnově bude konat po dvanácté tradiční akce. - prevence kriminality: sociální prevence na primární a sekundární úrovni - Souhrnný rozpčet: Kč, předpokládané vlastní a jiné zdroje celkem: 4500 kč - Požadovaná částka: Kč, tj. 61 % rozpočtu - Vlastní zdroje: Kč (3 500 Kč účastnické poplatky, 1000 Kč vnitřní grant YMCA) - Další veřejné zdroje: 0 Kč - Ostatní zdroje: 0 Kč Další údaje: - celkový rozpočet organizace: Kč - žadatel požaduje 500 Kč na materiálové náklady - dále 2500 Kč na služby (ubytování účastníků ve škole, ozvučení koncertu, doprava aparatury) - dále cestovné Kč, strava kč - aspekt výtěžku z akce na dobročinné účely - Soulad s cíly Koncepce prevence kriminality města Krnova: ANO - Celkový počet osob podpřených projektem: 35 - Přínos projektu pro město a jeho občany: Projekt pracuje s cílovou skupinou, která je ohrožená SPJ sekundární a primární prevence.. Projekt navazuje na celoroční činnost, je kontinuální, dlouhodobá. Projekt působí na cílovou skupinu výchovně, aktivním způsobem / sebeprezentace vede k rozvoji emoční inteligence zdravé osobnosti. Projekt přináší městu zajímavou kulturně společenskou aktivitu s bonusem dobročinné sbírky pro potřebné. - Hospodárnost projektu: Projekt je úsporný, skromný (např. spaní ve školní tělocvičně) Součástí projektu jsou vlastní zdroje. Požádováno 61 % z celkového rozpočtu (maximální hranice dle zásad je 75 %) Přestože žadatel vykazuje celoroční činnost, žádá o částečné financování jedné vybrané akce. Projekt je hospodárný. Návrh pracovní skupiny: Kč Krnov 15. června

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015 Plán prevence kriminality regionu Semilska 201-2015 Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/05.0005,

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více