[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]"

Transkript

1 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího lidu jsme povoláni naplňovat toto poslání zejména: uctíváním trojjediného Boha, vzájemnou službou v lásce, pomocí potřebným, získáváním a vyučováním Kristových učedníků.

2 Zpráva ze života a práce sboru Slezské církve evangelické a. v. v Návsí za rok 2014 připravená pro sborové shromáždění konaného dne v náveském kostele v rámci společných bohoslužeb v hodin. 1. ÚVOD (kurátor K. Rusz) Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,8-10 Drazí bratři a sestry! Když nám někdo dá dárek řekneme mu: To je moc hezké kolik ti dlužím? Ne, když dostaneme dárek, prostě poděkujeme. A přece mnozí křesťané mají pocit, že se musí pokusit nějak k Bohu propracovat, a to i poté, co dostali dar spasení. Jelikož naše spása, a dokonce naše víra, jsou dary, měli bychom být vděčni, chválit Boha a být radostní. Je to Boží milost, že jsme zachráněni skrze Pána Ježíše. Sami k tomu nemůžeme přidat nic, než že s důvěrou přijmeme, co Bůh pro nás učinil. Na své záchraně nemáme vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Proto s vděčností máme sloužit Bohu i lidem svými dary. Nejsme zachráněni pouze pro náš prospěch, ale také k tomu, abychom Boha oslavovali a budovali jeho církev (sbor). Pane, dej nám sílu Ti sloužit s radostným a vděčným srdcem. 2. Sboroví pracovníci (na plný úvazek) Mgr. Jan Wacławek, biskup SCEAV Mgr. Erich Bocek, administrátor sboru Mgr. Jan Fojcik, diakon Mgr. Emil Macura, pastor Ivona Szkanderová, MA, katechetka 2

3 Pracovníci na částečný úvazek 3/4 úvazku Hanka Martýnková, katechetka 3/4 úvazku Helena Ruszová, účetní 1/4 úvazku Helena Waclawková, pracovnice pro sborovou diakonii Pracovníci na dohodu Varhaníci: Pavel Kantor, Daniel Hlawiczka Kostelnice: Marta Molinková, Marta Kaszturová Hospodářská činnost: Jan Maršálek 3. Presbyterstvo V období mezi sborovými shromážděními zabezpečuje sborové záležitosti, presbyterstvo sboru, které je správním orgánem sboru. V současné době se schází 14 presbyterů a 10 jejich zástupců. Kurátorem je br. Karel Rusz a vicekurátorem br. Radek Kotzur. Setkání presbyterstva se konala obvykle v 3. pondělí měsíce v hod., jimž předcházela zasedání výboru presbyterstva. Výbor presbyterstva se schází v počtu 12 členů, připravuje záležitosti, kterými se následně zabývá presbyterstvo. V současné době je celé presbyterstvo zapojeno do projektu Aktualizace sborové kartotéky. Postupně chceme navštívit všechny členy náveského sboru s prosbou o doplnění chybějících údajů formou dotazníku. Věříme, že tato aktivita povede nejen k aktualizaci údajů, ale také k navázání nových vztahů. Při této příležitosti pak chceme poskytnout aktuální informace o dění ve sboru. Prosíme proto všechny členy o shovívavost a také vstřícnost. Z toho vyplývá, že presbyteři spolu se zástupci tvoří velmi dobrý kolektiv. Všichni jsou zapojeni do sborových aktivit, které plní ochotně, svědomitě a velmi zodpovědně. Za jejich obětavou a nezištnou práci jim patří velké poděkování. 4. Majetek sboru Majetkem sboru v Návsí je kostel, farní budova, sborový dům Emaus, přilehlé pozemky, část hřbitova v užívání OÚ Návsí, pozemek a stavba kostela v Písku, kromě 1. a 2. podlaží farní části, které náveský sbor píseckému sboru daroval. Veškerý další majetek v Písku bude převeden k , jelikož z důvodu čerpání státní a evropské dotace musí po dobu 5 let majetek zůstat ve vlastnictví žadatele, tj. farního sboru v Návsí. 3

4 5. BOHOSLUŽBY V minulém roce bylo v Návsí 46 čes. bohoslužeb, 45 pol. bohoslužeb a 18 spol. bohoslužeb. Celkem se tedy konalo 109 bohoslužeb, jichž se zúčastnilo sborovníků s průměrnou účastí 122 osob na jedněch bohoslužbách. Bohoslužby v Návsí se konaly v 9.00 hod. a v hod. střídavě 2 x polské, 2 x české. Bohoslužby v 9.00 hod. mají povětšinou netradiční charakter (doprovodná skupina, přímluvné modlitby, čtení textu) se záměrem přiblížit se mladé generaci s přáním, aby se bohoslužeb zúčastňovaly celé rodiny. V 3. neděli měsíce se konaly bohoslužby v DPS v Dolní Lomné ve hod., jichž se účastnila dle zdravotních možností většina obyvatel DPS v počtu cca 8-10 osob. 6. ZPOVĚĎ A VEČEŘE PÁNĚ Zpověď a VP probíhala v roce 2014 výlučně během bohoslužeb, a to střídavě v jazyce českém 13x, polském 12x, společné 4x. Celkem byla Zpověď a VP 28x vysluhována celkovému počtu 1769 osob. Kromě toho byla Zpověď a VP vysluhována doma, v DPS, v sanatoriu a v Alžbětinkách pro 70 osob. Všech účastníků svátosti oltářní bylo 1839 osob. Zde můžeme vidět výrazný nárůst způsobený zařazením svátosti Večeře Páně do průběhu bohoslužeb. Nechceme být ochuzeni o tento základní prvek luterské bohoslužby, v této praxi chceme pokračovat i v tomto roce. 7. NEDĚLNÍ BESÍDKY (Pavel Kaleta) Nedělní besídky se konají pravidelně každou neděli, a to jak během polských, tak i během českých bohoslužeb. Součástí nedělních besídek jsou i jesličky, které se zaměřují na práci s předškolními dětmi. Jesličky probíhají pouze v rámci prvních bohoslužeb (9.00 hod.). Službě na nedělních besídkách se v současné době věnuje celkem 15 učitelů. Počet dětí na jednotlivých nedělních besídkách se různí průměrně dětí/neděli. Na besídkách probíráme roční cyklus lekcí Rok víry. V loňském roce se v našem sboru uskutečnil příměstský tábor, o který je velký zájem nejen mezi našimi sborovníky, ale využívají ho děti z okolí. Tábora se zúčastnilo víc jak 40 dětí. Novinkou byl také putovní příměstský tábor koncem prázdnin. Další velkou akcí byl letní tábor pro děti školního věku ve Zlatých Horách v 4

5 Jeseníkách, který byl pořádán společně s AWANA klubem. V průběhu 10 skvělých dnů jsme společně s prorokem Nehemiášem opravovali hradby Jeruzaléma. Každou 3. neděli v měsíci jsou v rámci biblických hodin pořádány party pro děti. Za celoroční službu chceme poděkovat katechetkám, učitelům nedělních besídek a všem, kteří se aktivně podílejí na práci s dětmi v našem sboru. Každý, kdo by chtěl být v této službě nápomocen je vítán. Jsme vděční za Vaše modlitby i ostatní pomoc. 8. VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLÁCH (kat. Ivona Szkanderová) Ve školním roce se náboženství vyučuje na 9 českých a polských základních školách. Vyučování se účastní 114 žáků na 1. stupni a 17 žáků na 2. stupni. V mateřských školách v Návsí, Milíkově, Písečné na vyučování náboženství dochází 100 dětí. Dohromady se tedy na základních a mateřských školách účastní výuky náboženství 231 dětí. V hodině náboženství je hlavní náplní biblická lekce (na 1. stupni), která je doplněna různými křížovkami a hrami, a biblické vyučování (na 2. stupni). Děti se také učí dětské křesťanské písničky. Jsou vedeny k tomu, aby se naučily důležitosti modlitby. I v tomto roce mají děti možnost odebírat sborový časopis pro děti - Smajlík, který vychází jako měsíčník již osmnáctým rokem. Učitelé náboženství čerpají např. z materiálů Tim 2,2 a Dětské misie, dále pak materiály Pán Ježíš a jeho církev, také mají k dispozici polské vyučovací sady "Od poznania Boga do posłuszeństwa" aj.. Děti mají zároveň možnost každé úterý navštěvovat umělecký kroužek, kde se snažíme rozvíjet jejich kreativní vlohy, učí se zde vyrábět různé dárkové předměty, kterými mohou posléze obdarovat druhé. Na tento kroužek přichází asi 20 dětí. V rámci těchto setkání jsme před Vánocemi a Velikonocemi připravili krátké vystoupení s rozdáváním malých dárečků pro lidi z Domu s pečovatelskou službou v Návsí a v Dolní Lomné. Vyučující náboženství: vikář Mgr. Emil Macura (2.stupeň PZš), katechetky Ivona Szkanderová MA, Hanka Martynková (Mateřské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ). Na závěr bych ráda poděkovala všem, kterým tato oblast práce v našem sboru leží na srdci a pamatují na ni ve svých modlitbách, nebo ji podporují různými sponzorskými dary. 5

6 9. AWANA KLUB (Tomáš Hlawiczka) Schůzky Awana klubu se pravidelně konají každý pátek v 16:30 v české ZŠ Návsí. Awana je program pro děti mladšího školního věku (tj. od 1. do 7. třídy), a seznamuje děti s cestou spásy prostřednictvím základních biblických veršů. Ve školním roce 2013/2014 v našem klubu bylo přihlášených 21 dětí. V tomto školním roce, tj. 2014/2015 je v klubu přihlášených 18 dětí. Koncem února 2014 jsme mohli být s Awanou na pobytě v Tyře pod Javorovým vrchem. V srpnu 2014 se uskutečnil dětský tábor v nádherném prostředí v Jesníkách a v srpnu roku 2015 dá-li Pán, bychom chtěli organizovat opět dětský tábor na tomtéž místě. Na vedení Awana klubu se podílí 8 členný tým vedoucích. Hlavní vedoucí Tomasz Hlawiczka a další řadoví vedoucí: Jiří Křepel, Daniel Hlawiczka, Miroslava Hlawiczková, Jana Konderlová, Ivana Czyžová, Martina Sikorová a Dana Hlawiczková. Pokud máte ve svém okolí děti, na kterých Vám záleží, přiveďte je na naše setkání, budou vřele vítání. 10. KONFIRMACE (Jan Fojcik) Ve školním roce 2013/2015 byl zahájen 2-letý konfirmační cyklus, do kterého se přihlásilo 14 konfirmandů. Na to pak navázal nový ročník 2014/2016 kterého se účastní 11 konfirmandů. První rok jsou konfirmandé vyučováni biblickým příběhům, a základním principům z toho vyplývajícím. Hlavní náplní je práce s Biblí. Druhým rokem pak můžeme prohlubovat již získané dovednosti. Konfirmační příprava probíhala pravidelně každou středu od hod. do hod. V rámci konfirmační výuky proběhly dva pobyty. V průběhu adaptačního pobytu ( ) jsme se mohli více zamýšlet nad důležitosti modlitby a také se s ní více seznámit během modliteb 24/7. Zimní pobyt ( ) nám pak poskytl odpověď na otázku: Ježíš, proč bych ho měl znát?. Spolu s dorostem jsme mohli prožít velmi požehnaný čas, který napomohl utužení kolektivu, především pak poskytl dostatek příležitosti dělit se vírou v Boha. Naším prvořadým zájmem je, aby konfirmace nebyla jen tradičním rituálem, který je potřeba si v životě odbýt, ale aby ve světle svého původního účelu vedla k základům naší víry, opírající se o křestní smlouvu. Vyučující: pastor Emil Macura, katechetka Hana Martýnková, diakon Jan Fojcik. Velké poděkování patří také kolektivu dorostu a mládeže, kteří se velmi aktivně podílejí na vyučování prvního ročníku konfirmandů a také na přípravě všech pobytů. 6

7 11. Dorost (Czesław Rusz) Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13 Tento verš byl vybrán pro náš dorost na rok Věříme, že jakoukoli zkoušku pro náš dorost připraví v tomto roce náš Pán, tak nám dá i sílu v ní obstát. V roce 2014 se náš dorost pravidelně scházel v pátky v hod. na faře v Návsí většinou v počtu okolo 15 lidí. Jedná se o věkovou skupinu let. Na naších dorostech jsme se věnovali studiu Božího slova, modlitbě, hráli jsme různé hry, zpívali, sdíleli se a učili biblické veršíky. Letos se dorost zapojil i do výuky konfirmandů. Co se týče témat, zabývali jsme se sérii Ježíšových výroků Já jsem... a také studiem listů Timoteovi a Matoušova evangelia. Na vedení našeho dorostu se podílel 4 členný tým, kde patřili Czesław a Veronika Ruszovi a Jarek a Iva Kawulokovi. Od prosince 2014 začal působit nový dorostový tým pod vedením Marka Kantora. 12. Mládež (David a Monika Czyžovi) Náveská mládež se schází každý pátek v 19:00 v počtu přibližně členů, studujeme Bibli, probíráme nejrůznější životní témata, diskutujeme, modlíme se,.... Vedoucími mládeže jsou David a Monika Czyžovi, jejich zástupkyní je Anna Kotzurová. Členové mládeže jsou aktivní také v různých oblastech sborové a celocírkevní práce, jako například učení dětí na nedělní besídce, setkání Awana klubu, vyučování konfirmandů, služba na XcamPu, v misijní organizaci Outdoor, při přípravě English campů a různých dalších aktivit. Mládež organizuje s pomocí dorostu také dvakrát ročně evangelizační sportovní akci LockIn zaměřenou přímo na vrstevníky z našeho okolí. Na posledním LockInu bylo přibližně 80 osob, které mohly slyšet evangelium. Jestli ve vašem okolí znáte někoho, kdo by na mládež rád chodil, obraťte se prosím na nás, rádi ho přijmeme mezi sebe. Pokud byste chtěli naši mládež lépe poznat, pak vám můžeme představit průměrného mládežovce: má 22.6 let, měří cm, za svou váhu se většinou stydí, má jedno modré a jedno hnědé oko (s lehkým zeleným nádechem), světle hnědé vlasy dlouhé 20.3 cm, kupuje boty velikosti 40.2, na 7

8 mládeži ročně stráví asi 150 hodin, z Bible přečetl 42.9 knih a zpaměti by vám dokázal na počkání vysypat 35.8 veršů. Akce dorostu a mládeže v roce 2014: zimní Lock in zimní pobyt mládeže v Bystřici pobyt Eva Evě letní Lock in zahájení prázdnin pobyt dorostu v Březinách XcamP mládežový pobyt v Tatrách 5.9. dorostovo-mládežové zakončení prázdnin Bdění večer chval a svědectví pro celý sbor modlitby 24/7 modlitební řetězec pro celý sbor centrální dorostovo-mládežová wigilijka dorostovo-mládežová wigilijka dorostovo-mládežový silvestr 13. BIBLICKÉ HODINY Návsí každou středu v (cca 10 účastníků) vedoucí: Mgr. Alena Sikorová 1. a 3. neděli v měsíci v hodin (cca 40 účastníků) 1. neděli vede mládež, 3. neděli vede jedna ze sborových buněk Dům s pečovatelskou službou Návsí 1. a 3. středa v měsíci v 9.00 hod. (cca 10 účastníků) Milíkov 3. úterý v měsíci v hodin v kulturním domě Na pile (cca 10 účastníků) Jablunkov Dům s pečovatelskou službou Jablunkov - 1. středa v měsíci v hodin (cca 5 účastníků) Sanatorium každý čtvrtek v hodin v zasedací místnosti V rámci sborového vzdělávání probíhá kurz biblického intenzivního studia (Entrust). Skupinku vede sestra Martina Plachtová z Písku. 8

9 14. Zpěv a hudba Ve sboru působily pěvecké sbory a jedna doprovodná skupina: smíšený polský pěvecký sbor s několika členy ze zaniklého českého pěveckého sboru (25 členů, dirigent Ing. B.Stonawski) ženský pěvecký sbor (11 sester, dirigentka Ing. Dagmar Haratíková) mužský pěvecký sbor (12 členů, dirigent Pavel Kantor) doprovodná mládežnická skupina sloužící na bohoslužbách a dalších setkáních (vedoucí Bc. Miroslava Byrtusová) na pohřbech a mnoha dalších akcích zpíval br. Bohuslav Martynek V letošním roce začal působit pod vedením Bc. Miroslavy Hlawiczkové kytarový kroužek, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci o hru na tento hudební nástroj. 15. Život sboru Kromě zmíněných akcí v bodech - dorost a mládež, jsme se také podíleli na těchto aktivitách, slavnostech: alianční týden modliteb v rámci celého Jablunkovského seniorátu konference pro muže v Třinci seniorátní slavnost na velikonoční pondělí celocírkevní setkání žen dětské radovánky program na svatodušní pondělí spolu se sborovníky v Písku spojené se smažením vaječiny památka založení sboru s odpoledním programem (host pastor Jiří Chodura) dožínky sborový den reformační večer sborové vánoční setkání večer koled a další Poprvé jsme se také podíleli na akci zvané Noc kostelů. Ve více než kostelech a modlitebnách v celé České republice bylo během Noci kostelů 2014 zaznamenáno více než návštěvnických vstupů, a to i přes proměnlivé počasí. Letos se kostely v celé České republice otevřou 29. května Ve dnech července se konalo setkání křesťanů střední a východní Evropy ve Vratislavi. Provázelo nás heslo Svobodni v Kristu, jehož základem bylo biblické slovo z epištoly Galatským: Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Jako náveský 9

10 sbor jsme tuto akci podpořili vypravením plného autobusu. Odměnou nám byly 3 dny plné hlubokých dojmů z bohatého programu, krásy historického centra Vratislavi a v neposlední řadě i společenství, které jsme zde mohli zakoušet. Na podzim ( ) jsme se mohli aktivně podílet na Výstavě Bible, které proběhla v prostorách PZKO Návsí. Náveský sbor se podílí na finanční podpoře misionáře Tomáše Řeháka částkou 5800,- Kč ročně. Společně jsme také součástí světové misie, finančně podporujeme evangelistu v Tanzánii br. Malkidi Mathayo částkou 11 tis. Kč ročně. Již třetím rokem fungoval dětský klub Avana (viz. samostatný bod), na podzim se pak scházela podpůrná skupinka Slza pro pozůstalé. Své místo ve sboru mají také: práce sester, sborové buňky a setkávání maminek. Práce sester Sborová diakonie (Helena Wacławková) Pravidelná setkávání starších sester se i v roce 2014 konala vždy 1. středu v měsíci /kromě srpna/. Počet sester i náplň naší služby se nemění. Společně se dělíme svými zkušenostmi, hledáme nové inspirace a možnosti. V roce 2014 bylo navštíveno 85 jubilantů, další sborovníci v domově důchodců a nemocnicích. Již tradičně proběhl velikonoční a vánoční prodej, pečení cukroví, organizování dne pro seniory. Nadále pokračujeme ve financování holčičky v Tanzanii /projekt adopce na dálku/. Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Všem sestrám, které i v roce 2014 v našem sboru aktivně sloužily upřímně a srdečně děkujeme! Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Žalm 33,20 Sborové buňky (Jarek a Jiřka Czyžovi) Již více než 10 let se v našem sboru pravidelně scházejí domácí skupinky buňky. Scházíme se zpravidla co 2 týdny na různých místech našeho sboru. Setkání probíhá tak, že se společně sdílíme, čteme Boží slovo, radíme si, pomáháme, modlíme se jedni za druhé a společně chválíme Boha. 10

11 Každá jednotlivá skupinka má své pevné místo v našem sboru a je zapojena do služby nejen v rámci bohoslužeb a biblických hodin. Vedoucí skupinek mají každý měsíc svá setkání, kde se plánuje a koordinuje jejich činnost. Mimo volnočasových aktivit jednotlivých skupinek jsme měli i jednu společnou, a to byl výlet do Wrocławi, kde jsme se zúčastnili setkání křesťanů střední Evropy. Děkujeme za všech 9 skupinek a věříme, že i letos si je Pán Bůh použije ke své oslavě. Setkávání maminek (Aneta Fojciková) Tato služba ženám v domácnosti, jak i na mateřské dovolené probíhá v našem sboru již 13 rokem. Setkání se konají pravidelně vždy 2. a 4. středu v měsíci. Průměrně přichází maminek s dětmi. V minulém roce jsme se dále zamýšleli nad tím, jak jako ženy a maminky můžeme přispět ke zdravému utváření naších rodin. Kromě toho jsme pořádaly několik praktických přednášek na témata: první pomoc při úrazech dětí, jak pečovat o svá těla, pěstounská péče a další. Každou 4. středu v měsíci je program kombinován s kreativní činností. Během prázdnin jsme pro posílení vzájemných vztahů podnikly výlet s dětmi do Bystřice (hiporehabilitace) a také jsme společně grilovaly. Od roku 2007 finančně podporujeme studenta z Ugandy. Již druhým rokem funguje modlitební skupinka. Naší společnou modlitbou pak je, aby v Návsí nastalo probuzení. Věříme, že se i skrze tuto službu podaří, s Boží pomocí, přizvat k účasti na sborovém životě celé rodinky. 16. Hospodářské záležitosti V roce 2014 jsme provedli: Kostel hydroizolace, sanace vlhkosti exteriéru kostela oprava dešťové kanalizace a drenáže kolem kostela oprava obecní kanalizace procházející nádvořím kostela příprava projektu Oprava zpevněných ploch kolem kostela příprava projektu veřejného osvětlení 11

12 Farní budova dokončení rekonstrukce sborové kuchyňky - sanační omítky, rozšíření vstupních dveří, nový stropní podhled, zařízení kuchyně výstavba nového sociálního zařízení na faře, počítaje v to bezbariérové toalety pro invalidy 17. Plán na příští rok Kostel Oprava zpevněných ploch kolem kostela realizace veřejného osvětlení příprava projektu opravy omítek kostela, včetně malby kostela Farní budova revitalizace bytové jednotky v 1. poschodí farní budovy revitalizace sálu farní budovy 18. Statistika Křty: 33 (16 chlapců, 17 dívek) Sňatky: 9 Pohřby: 29 (z toho 14 mužů a 15 žen) Počet členů sboru dle sborové el. kartotéky ke dni je Jméno a adresa synodála Karol Rusz, Návsí 549 (seniorátní kurátor) Jan Fojcik, Návsí, Dlouhá 48 (sborový diákon) Bronislav Haratyk, Jablunkov, Sadová 551 Náhradníci: Václav Pyszko, Jablunkov 753 Radomír Kotzur, Jablunkov, Za učilištěm Závěr (Emil Macura) Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Mt 13,44 Lidský život je často o hledání. Hledáme zaměstnání, hledáme životního partnera, hledáme zapomenuté brýle, hledáme smysl konání, hledáme štěstí. 12

13 Je známo, že to, co je rychle k mání, co je lehce dostupné, co je na povrchu, není nutně to pravé. Podobně je to i se smyslem života, nadějí, štěstím. Často to nejdůležitější je jaksi skryté. Jako třeba poklad ukrytý v poli z evangelijního podobenství. Byl nalezen člověkem, jenž ho patrně ani nehledal, ale při práci na něj narazil a zjistil, že se mu naskytla životní šance. Nalezený poklad má takovou hodnotu, že radostně prodá vše co má, koupí pole, jen aby získal to skryté, to nejcennější. Možná nám poklad evangelia, naše víra, občas zevšední. Ježíšovo podobenství může být pro nás impulsem k znovuobjevování toho pokladu, který je pro mnohé skrytý. Můžeme také povzbuzovat hledající na špatných místech, aby se podívali tam, kde by možná nikdy poklad neočekávali. 13

14 Finanční zpráva farního sboru SCEAV v Návsí za rok 2014 POČÁTEČNÍ STAV V KČ K ,21 -z toho pokladna sbor ,00 - z toho pokladna mládež ,00 - z toho běžný účet sbor u ČSOB ,00 - z toho běžný účet u ČSOB mládež ,30 - z toho běžný účet u ČS ,91 PŘÍJMY VLASTNÍ V KČ 1. Příspěvky a dary na sbor ,00 2. Dary účelové ,00 3. Příspěvky na dětský tábor ,00 4. Příspěvky na mládež. akce /FK ,00 5. Sbírky na mládež ,00 6.Dary na mládež ,00 7. Sbírky v kostele na sbor ,00 8. Poplatky za církevní úkony/křest,svatba,pohřeb/ ,00 9. Úroky , Nájemné /Emaus,byt pastor, Tabita SD/ , Fond mezd ,00 12.Fond sbírek na faráře ,00 13.Misijní fond/sbírka na misii/ ,00 Celkem ,88 OSTATNÍ PŘÍJMY V KČ 14.Dotace obce Návsí a města Jabl./DTA, FK, LOCK IN , Veřejná finanční podpora obce Návsí/nádvoří kostela ,00 16.Fond oprav z ústředí církve ,00 Celkem ,00 17.Sbírky do FÚS sbírka na human.pomoc ,00 - sbírka na vydávání publikací ,00 - sbírka na vzdělávání ,00 - sbírka na SLS ,00 - sbírka na GAW ,00 - sbírka na Slezskou diakonii ,00 - sbírka na evangel.týden Smilovice ,00 - sbírka na UKRAJINU ,00 Celkem , Ostatní sbírky:-sbírka z Aliančního týdne modliteb ,00 - sbírka na tisk Bible ,00 - sbírka na Jablunkovský seniorát ,00 - sbírka na evangelistu v Tanzanii ,00 - sbírka na dárky dětem a seniorům na Ukrajinu ,00 - sbírka žen /adopce na dálku-tanzanie/ ,00 Celkem ,00 19.Příjmy z prodeje publikací /prodej knih/ , Splátka půjčky sboru v Písku/2.část ,00 PŘÍJMY CELKEM ,88 14

15 VÝDAJE NÁKLADY V KČ I. Mzdové výdaje celkem /HM varhaníci a ,00 kostelnice II. Provozní výdaje- náklady: 1. Spotřeba materiálu /sbor/+mater.na opravy ,00 2. Nákup DDHM od 3000Kč do 40000Kč+ Emaus , ,00 3. Knihy do knihovny ,00 3.Opravy a udržování ,00 4.Cestovné ,00 5. Náklady na reprezentaci ,00 5.Služby/el.energie,plyn,vodné/ 502, ,00 8.Ostatní úhrady za prodej publikací ,00 - daň z nemovitostí,pojištění majetku,bank.poplatky 532, ,72 - služby /tel.popl.,odpad,poštovné, kosení trávy,../ ,97 Celkem provozní výdaje - náklady ,69 III. 1.Investiční výdaje /příst. faryrekonstr.soc.zařízení/ ,00 2. Invest.výdaje/oprava zpevněných ploch kolem ,90 kostela/ IV. Ostatní výdaje - náklady 1. Odvod do MPF ,00 2. Odvod za faráře a pracovníky ,00 3. Přísp.na účetní /1/4 úvazku ,00 4. Odv. do MPF /Školský fond/ ,00 5. Odvod do misijního fondu ,00 6. Příspěvek na Sdružení M.Luthera ,00 Celkem ,00 V. Odvody účelových sbírek do ústředí ,00 VI.Odvody jiných účelových sbírek ,00 VII. Přísp.a dary/p.řehák,evang.v Tanzanii dopl./ ,00 Celkem výdaje náklady ,59 Zůstatek k celkem ,00 Pokladna sbor k ,00 Pokladna mládež k ,00 BÚ u ČSOB ,44 BÚ u ČS ,26 BÚ u ČSOB mládež 8 158,30 15

16 Finanční zpráva za rok 2014 /kostel v Písku/ Počáteční stav v Kč k Z toho pokladna Běžný účet 5 619,25 Kč 628,00 Kč 4 991,25 Kč Příjmy: Sbírka v kostele Dary Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady /V ý d a j e/: Poplatky na účtu v KB 2 307,00 Kč Odvod příspěvků na sbor v Písku ,00 Kč Odvod sbírky na sbor v Písku ,00 Kč Celkem ,00 Kč Zůstatek celkem k Z toho pokladna BÚ v KB 6 042,25 Kč 2 358,00 Kč 3 684,25 Kč Slezská církev evangelická a. v , Návsí 48 web: enavsi.cz tel:

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE 2014

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více