[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]"

Transkript

1 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího lidu jsme povoláni naplňovat toto poslání zejména: uctíváním trojjediného Boha, vzájemnou službou v lásce, pomocí potřebným, získáváním a vyučováním Kristových učedníků.

2 Zpráva ze života a práce sboru Slezské církve evangelické a. v. v Návsí za rok 2014 připravená pro sborové shromáždění konaného dne v náveském kostele v rámci společných bohoslužeb v hodin. 1. ÚVOD (kurátor K. Rusz) Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,8-10 Drazí bratři a sestry! Když nám někdo dá dárek řekneme mu: To je moc hezké kolik ti dlužím? Ne, když dostaneme dárek, prostě poděkujeme. A přece mnozí křesťané mají pocit, že se musí pokusit nějak k Bohu propracovat, a to i poté, co dostali dar spasení. Jelikož naše spása, a dokonce naše víra, jsou dary, měli bychom být vděčni, chválit Boha a být radostní. Je to Boží milost, že jsme zachráněni skrze Pána Ježíše. Sami k tomu nemůžeme přidat nic, než že s důvěrou přijmeme, co Bůh pro nás učinil. Na své záchraně nemáme vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Proto s vděčností máme sloužit Bohu i lidem svými dary. Nejsme zachráněni pouze pro náš prospěch, ale také k tomu, abychom Boha oslavovali a budovali jeho církev (sbor). Pane, dej nám sílu Ti sloužit s radostným a vděčným srdcem. 2. Sboroví pracovníci (na plný úvazek) Mgr. Jan Wacławek, biskup SCEAV Mgr. Erich Bocek, administrátor sboru Mgr. Jan Fojcik, diakon Mgr. Emil Macura, pastor Ivona Szkanderová, MA, katechetka 2

3 Pracovníci na částečný úvazek 3/4 úvazku Hanka Martýnková, katechetka 3/4 úvazku Helena Ruszová, účetní 1/4 úvazku Helena Waclawková, pracovnice pro sborovou diakonii Pracovníci na dohodu Varhaníci: Pavel Kantor, Daniel Hlawiczka Kostelnice: Marta Molinková, Marta Kaszturová Hospodářská činnost: Jan Maršálek 3. Presbyterstvo V období mezi sborovými shromážděními zabezpečuje sborové záležitosti, presbyterstvo sboru, které je správním orgánem sboru. V současné době se schází 14 presbyterů a 10 jejich zástupců. Kurátorem je br. Karel Rusz a vicekurátorem br. Radek Kotzur. Setkání presbyterstva se konala obvykle v 3. pondělí měsíce v hod., jimž předcházela zasedání výboru presbyterstva. Výbor presbyterstva se schází v počtu 12 členů, připravuje záležitosti, kterými se následně zabývá presbyterstvo. V současné době je celé presbyterstvo zapojeno do projektu Aktualizace sborové kartotéky. Postupně chceme navštívit všechny členy náveského sboru s prosbou o doplnění chybějících údajů formou dotazníku. Věříme, že tato aktivita povede nejen k aktualizaci údajů, ale také k navázání nových vztahů. Při této příležitosti pak chceme poskytnout aktuální informace o dění ve sboru. Prosíme proto všechny členy o shovívavost a také vstřícnost. Z toho vyplývá, že presbyteři spolu se zástupci tvoří velmi dobrý kolektiv. Všichni jsou zapojeni do sborových aktivit, které plní ochotně, svědomitě a velmi zodpovědně. Za jejich obětavou a nezištnou práci jim patří velké poděkování. 4. Majetek sboru Majetkem sboru v Návsí je kostel, farní budova, sborový dům Emaus, přilehlé pozemky, část hřbitova v užívání OÚ Návsí, pozemek a stavba kostela v Písku, kromě 1. a 2. podlaží farní části, které náveský sbor píseckému sboru daroval. Veškerý další majetek v Písku bude převeden k , jelikož z důvodu čerpání státní a evropské dotace musí po dobu 5 let majetek zůstat ve vlastnictví žadatele, tj. farního sboru v Návsí. 3

4 5. BOHOSLUŽBY V minulém roce bylo v Návsí 46 čes. bohoslužeb, 45 pol. bohoslužeb a 18 spol. bohoslužeb. Celkem se tedy konalo 109 bohoslužeb, jichž se zúčastnilo sborovníků s průměrnou účastí 122 osob na jedněch bohoslužbách. Bohoslužby v Návsí se konaly v 9.00 hod. a v hod. střídavě 2 x polské, 2 x české. Bohoslužby v 9.00 hod. mají povětšinou netradiční charakter (doprovodná skupina, přímluvné modlitby, čtení textu) se záměrem přiblížit se mladé generaci s přáním, aby se bohoslužeb zúčastňovaly celé rodiny. V 3. neděli měsíce se konaly bohoslužby v DPS v Dolní Lomné ve hod., jichž se účastnila dle zdravotních možností většina obyvatel DPS v počtu cca 8-10 osob. 6. ZPOVĚĎ A VEČEŘE PÁNĚ Zpověď a VP probíhala v roce 2014 výlučně během bohoslužeb, a to střídavě v jazyce českém 13x, polském 12x, společné 4x. Celkem byla Zpověď a VP 28x vysluhována celkovému počtu 1769 osob. Kromě toho byla Zpověď a VP vysluhována doma, v DPS, v sanatoriu a v Alžbětinkách pro 70 osob. Všech účastníků svátosti oltářní bylo 1839 osob. Zde můžeme vidět výrazný nárůst způsobený zařazením svátosti Večeře Páně do průběhu bohoslužeb. Nechceme být ochuzeni o tento základní prvek luterské bohoslužby, v této praxi chceme pokračovat i v tomto roce. 7. NEDĚLNÍ BESÍDKY (Pavel Kaleta) Nedělní besídky se konají pravidelně každou neděli, a to jak během polských, tak i během českých bohoslužeb. Součástí nedělních besídek jsou i jesličky, které se zaměřují na práci s předškolními dětmi. Jesličky probíhají pouze v rámci prvních bohoslužeb (9.00 hod.). Službě na nedělních besídkách se v současné době věnuje celkem 15 učitelů. Počet dětí na jednotlivých nedělních besídkách se různí průměrně dětí/neděli. Na besídkách probíráme roční cyklus lekcí Rok víry. V loňském roce se v našem sboru uskutečnil příměstský tábor, o který je velký zájem nejen mezi našimi sborovníky, ale využívají ho děti z okolí. Tábora se zúčastnilo víc jak 40 dětí. Novinkou byl také putovní příměstský tábor koncem prázdnin. Další velkou akcí byl letní tábor pro děti školního věku ve Zlatých Horách v 4

5 Jeseníkách, který byl pořádán společně s AWANA klubem. V průběhu 10 skvělých dnů jsme společně s prorokem Nehemiášem opravovali hradby Jeruzaléma. Každou 3. neděli v měsíci jsou v rámci biblických hodin pořádány party pro děti. Za celoroční službu chceme poděkovat katechetkám, učitelům nedělních besídek a všem, kteří se aktivně podílejí na práci s dětmi v našem sboru. Každý, kdo by chtěl být v této službě nápomocen je vítán. Jsme vděční za Vaše modlitby i ostatní pomoc. 8. VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLÁCH (kat. Ivona Szkanderová) Ve školním roce se náboženství vyučuje na 9 českých a polských základních školách. Vyučování se účastní 114 žáků na 1. stupni a 17 žáků na 2. stupni. V mateřských školách v Návsí, Milíkově, Písečné na vyučování náboženství dochází 100 dětí. Dohromady se tedy na základních a mateřských školách účastní výuky náboženství 231 dětí. V hodině náboženství je hlavní náplní biblická lekce (na 1. stupni), která je doplněna různými křížovkami a hrami, a biblické vyučování (na 2. stupni). Děti se také učí dětské křesťanské písničky. Jsou vedeny k tomu, aby se naučily důležitosti modlitby. I v tomto roce mají děti možnost odebírat sborový časopis pro děti - Smajlík, který vychází jako měsíčník již osmnáctým rokem. Učitelé náboženství čerpají např. z materiálů Tim 2,2 a Dětské misie, dále pak materiály Pán Ježíš a jeho církev, také mají k dispozici polské vyučovací sady "Od poznania Boga do posłuszeństwa" aj.. Děti mají zároveň možnost každé úterý navštěvovat umělecký kroužek, kde se snažíme rozvíjet jejich kreativní vlohy, učí se zde vyrábět různé dárkové předměty, kterými mohou posléze obdarovat druhé. Na tento kroužek přichází asi 20 dětí. V rámci těchto setkání jsme před Vánocemi a Velikonocemi připravili krátké vystoupení s rozdáváním malých dárečků pro lidi z Domu s pečovatelskou službou v Návsí a v Dolní Lomné. Vyučující náboženství: vikář Mgr. Emil Macura (2.stupeň PZš), katechetky Ivona Szkanderová MA, Hanka Martynková (Mateřské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ). Na závěr bych ráda poděkovala všem, kterým tato oblast práce v našem sboru leží na srdci a pamatují na ni ve svých modlitbách, nebo ji podporují různými sponzorskými dary. 5

6 9. AWANA KLUB (Tomáš Hlawiczka) Schůzky Awana klubu se pravidelně konají každý pátek v 16:30 v české ZŠ Návsí. Awana je program pro děti mladšího školního věku (tj. od 1. do 7. třídy), a seznamuje děti s cestou spásy prostřednictvím základních biblických veršů. Ve školním roce 2013/2014 v našem klubu bylo přihlášených 21 dětí. V tomto školním roce, tj. 2014/2015 je v klubu přihlášených 18 dětí. Koncem února 2014 jsme mohli být s Awanou na pobytě v Tyře pod Javorovým vrchem. V srpnu 2014 se uskutečnil dětský tábor v nádherném prostředí v Jesníkách a v srpnu roku 2015 dá-li Pán, bychom chtěli organizovat opět dětský tábor na tomtéž místě. Na vedení Awana klubu se podílí 8 členný tým vedoucích. Hlavní vedoucí Tomasz Hlawiczka a další řadoví vedoucí: Jiří Křepel, Daniel Hlawiczka, Miroslava Hlawiczková, Jana Konderlová, Ivana Czyžová, Martina Sikorová a Dana Hlawiczková. Pokud máte ve svém okolí děti, na kterých Vám záleží, přiveďte je na naše setkání, budou vřele vítání. 10. KONFIRMACE (Jan Fojcik) Ve školním roce 2013/2015 byl zahájen 2-letý konfirmační cyklus, do kterého se přihlásilo 14 konfirmandů. Na to pak navázal nový ročník 2014/2016 kterého se účastní 11 konfirmandů. První rok jsou konfirmandé vyučováni biblickým příběhům, a základním principům z toho vyplývajícím. Hlavní náplní je práce s Biblí. Druhým rokem pak můžeme prohlubovat již získané dovednosti. Konfirmační příprava probíhala pravidelně každou středu od hod. do hod. V rámci konfirmační výuky proběhly dva pobyty. V průběhu adaptačního pobytu ( ) jsme se mohli více zamýšlet nad důležitosti modlitby a také se s ní více seznámit během modliteb 24/7. Zimní pobyt ( ) nám pak poskytl odpověď na otázku: Ježíš, proč bych ho měl znát?. Spolu s dorostem jsme mohli prožít velmi požehnaný čas, který napomohl utužení kolektivu, především pak poskytl dostatek příležitosti dělit se vírou v Boha. Naším prvořadým zájmem je, aby konfirmace nebyla jen tradičním rituálem, který je potřeba si v životě odbýt, ale aby ve světle svého původního účelu vedla k základům naší víry, opírající se o křestní smlouvu. Vyučující: pastor Emil Macura, katechetka Hana Martýnková, diakon Jan Fojcik. Velké poděkování patří také kolektivu dorostu a mládeže, kteří se velmi aktivně podílejí na vyučování prvního ročníku konfirmandů a také na přípravě všech pobytů. 6

7 11. Dorost (Czesław Rusz) Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13 Tento verš byl vybrán pro náš dorost na rok Věříme, že jakoukoli zkoušku pro náš dorost připraví v tomto roce náš Pán, tak nám dá i sílu v ní obstát. V roce 2014 se náš dorost pravidelně scházel v pátky v hod. na faře v Návsí většinou v počtu okolo 15 lidí. Jedná se o věkovou skupinu let. Na naších dorostech jsme se věnovali studiu Božího slova, modlitbě, hráli jsme různé hry, zpívali, sdíleli se a učili biblické veršíky. Letos se dorost zapojil i do výuky konfirmandů. Co se týče témat, zabývali jsme se sérii Ježíšových výroků Já jsem... a také studiem listů Timoteovi a Matoušova evangelia. Na vedení našeho dorostu se podílel 4 členný tým, kde patřili Czesław a Veronika Ruszovi a Jarek a Iva Kawulokovi. Od prosince 2014 začal působit nový dorostový tým pod vedením Marka Kantora. 12. Mládež (David a Monika Czyžovi) Náveská mládež se schází každý pátek v 19:00 v počtu přibližně členů, studujeme Bibli, probíráme nejrůznější životní témata, diskutujeme, modlíme se,.... Vedoucími mládeže jsou David a Monika Czyžovi, jejich zástupkyní je Anna Kotzurová. Členové mládeže jsou aktivní také v různých oblastech sborové a celocírkevní práce, jako například učení dětí na nedělní besídce, setkání Awana klubu, vyučování konfirmandů, služba na XcamPu, v misijní organizaci Outdoor, při přípravě English campů a různých dalších aktivit. Mládež organizuje s pomocí dorostu také dvakrát ročně evangelizační sportovní akci LockIn zaměřenou přímo na vrstevníky z našeho okolí. Na posledním LockInu bylo přibližně 80 osob, které mohly slyšet evangelium. Jestli ve vašem okolí znáte někoho, kdo by na mládež rád chodil, obraťte se prosím na nás, rádi ho přijmeme mezi sebe. Pokud byste chtěli naši mládež lépe poznat, pak vám můžeme představit průměrného mládežovce: má 22.6 let, měří cm, za svou váhu se většinou stydí, má jedno modré a jedno hnědé oko (s lehkým zeleným nádechem), světle hnědé vlasy dlouhé 20.3 cm, kupuje boty velikosti 40.2, na 7

8 mládeži ročně stráví asi 150 hodin, z Bible přečetl 42.9 knih a zpaměti by vám dokázal na počkání vysypat 35.8 veršů. Akce dorostu a mládeže v roce 2014: zimní Lock in zimní pobyt mládeže v Bystřici pobyt Eva Evě letní Lock in zahájení prázdnin pobyt dorostu v Březinách XcamP mládežový pobyt v Tatrách 5.9. dorostovo-mládežové zakončení prázdnin Bdění večer chval a svědectví pro celý sbor modlitby 24/7 modlitební řetězec pro celý sbor centrální dorostovo-mládežová wigilijka dorostovo-mládežová wigilijka dorostovo-mládežový silvestr 13. BIBLICKÉ HODINY Návsí každou středu v (cca 10 účastníků) vedoucí: Mgr. Alena Sikorová 1. a 3. neděli v měsíci v hodin (cca 40 účastníků) 1. neděli vede mládež, 3. neděli vede jedna ze sborových buněk Dům s pečovatelskou službou Návsí 1. a 3. středa v měsíci v 9.00 hod. (cca 10 účastníků) Milíkov 3. úterý v měsíci v hodin v kulturním domě Na pile (cca 10 účastníků) Jablunkov Dům s pečovatelskou službou Jablunkov - 1. středa v měsíci v hodin (cca 5 účastníků) Sanatorium každý čtvrtek v hodin v zasedací místnosti V rámci sborového vzdělávání probíhá kurz biblického intenzivního studia (Entrust). Skupinku vede sestra Martina Plachtová z Písku. 8

9 14. Zpěv a hudba Ve sboru působily pěvecké sbory a jedna doprovodná skupina: smíšený polský pěvecký sbor s několika členy ze zaniklého českého pěveckého sboru (25 členů, dirigent Ing. B.Stonawski) ženský pěvecký sbor (11 sester, dirigentka Ing. Dagmar Haratíková) mužský pěvecký sbor (12 členů, dirigent Pavel Kantor) doprovodná mládežnická skupina sloužící na bohoslužbách a dalších setkáních (vedoucí Bc. Miroslava Byrtusová) na pohřbech a mnoha dalších akcích zpíval br. Bohuslav Martynek V letošním roce začal působit pod vedením Bc. Miroslavy Hlawiczkové kytarový kroužek, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci o hru na tento hudební nástroj. 15. Život sboru Kromě zmíněných akcí v bodech - dorost a mládež, jsme se také podíleli na těchto aktivitách, slavnostech: alianční týden modliteb v rámci celého Jablunkovského seniorátu konference pro muže v Třinci seniorátní slavnost na velikonoční pondělí celocírkevní setkání žen dětské radovánky program na svatodušní pondělí spolu se sborovníky v Písku spojené se smažením vaječiny památka založení sboru s odpoledním programem (host pastor Jiří Chodura) dožínky sborový den reformační večer sborové vánoční setkání večer koled a další Poprvé jsme se také podíleli na akci zvané Noc kostelů. Ve více než kostelech a modlitebnách v celé České republice bylo během Noci kostelů 2014 zaznamenáno více než návštěvnických vstupů, a to i přes proměnlivé počasí. Letos se kostely v celé České republice otevřou 29. května Ve dnech července se konalo setkání křesťanů střední a východní Evropy ve Vratislavi. Provázelo nás heslo Svobodni v Kristu, jehož základem bylo biblické slovo z epištoly Galatským: Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Jako náveský 9

10 sbor jsme tuto akci podpořili vypravením plného autobusu. Odměnou nám byly 3 dny plné hlubokých dojmů z bohatého programu, krásy historického centra Vratislavi a v neposlední řadě i společenství, které jsme zde mohli zakoušet. Na podzim ( ) jsme se mohli aktivně podílet na Výstavě Bible, které proběhla v prostorách PZKO Návsí. Náveský sbor se podílí na finanční podpoře misionáře Tomáše Řeháka částkou 5800,- Kč ročně. Společně jsme také součástí světové misie, finančně podporujeme evangelistu v Tanzánii br. Malkidi Mathayo částkou 11 tis. Kč ročně. Již třetím rokem fungoval dětský klub Avana (viz. samostatný bod), na podzim se pak scházela podpůrná skupinka Slza pro pozůstalé. Své místo ve sboru mají také: práce sester, sborové buňky a setkávání maminek. Práce sester Sborová diakonie (Helena Wacławková) Pravidelná setkávání starších sester se i v roce 2014 konala vždy 1. středu v měsíci /kromě srpna/. Počet sester i náplň naší služby se nemění. Společně se dělíme svými zkušenostmi, hledáme nové inspirace a možnosti. V roce 2014 bylo navštíveno 85 jubilantů, další sborovníci v domově důchodců a nemocnicích. Již tradičně proběhl velikonoční a vánoční prodej, pečení cukroví, organizování dne pro seniory. Nadále pokračujeme ve financování holčičky v Tanzanii /projekt adopce na dálku/. Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Všem sestrám, které i v roce 2014 v našem sboru aktivně sloužily upřímně a srdečně děkujeme! Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Žalm 33,20 Sborové buňky (Jarek a Jiřka Czyžovi) Již více než 10 let se v našem sboru pravidelně scházejí domácí skupinky buňky. Scházíme se zpravidla co 2 týdny na různých místech našeho sboru. Setkání probíhá tak, že se společně sdílíme, čteme Boží slovo, radíme si, pomáháme, modlíme se jedni za druhé a společně chválíme Boha. 10

11 Každá jednotlivá skupinka má své pevné místo v našem sboru a je zapojena do služby nejen v rámci bohoslužeb a biblických hodin. Vedoucí skupinek mají každý měsíc svá setkání, kde se plánuje a koordinuje jejich činnost. Mimo volnočasových aktivit jednotlivých skupinek jsme měli i jednu společnou, a to byl výlet do Wrocławi, kde jsme se zúčastnili setkání křesťanů střední Evropy. Děkujeme za všech 9 skupinek a věříme, že i letos si je Pán Bůh použije ke své oslavě. Setkávání maminek (Aneta Fojciková) Tato služba ženám v domácnosti, jak i na mateřské dovolené probíhá v našem sboru již 13 rokem. Setkání se konají pravidelně vždy 2. a 4. středu v měsíci. Průměrně přichází maminek s dětmi. V minulém roce jsme se dále zamýšleli nad tím, jak jako ženy a maminky můžeme přispět ke zdravému utváření naších rodin. Kromě toho jsme pořádaly několik praktických přednášek na témata: první pomoc při úrazech dětí, jak pečovat o svá těla, pěstounská péče a další. Každou 4. středu v měsíci je program kombinován s kreativní činností. Během prázdnin jsme pro posílení vzájemných vztahů podnikly výlet s dětmi do Bystřice (hiporehabilitace) a také jsme společně grilovaly. Od roku 2007 finančně podporujeme studenta z Ugandy. Již druhým rokem funguje modlitební skupinka. Naší společnou modlitbou pak je, aby v Návsí nastalo probuzení. Věříme, že se i skrze tuto službu podaří, s Boží pomocí, přizvat k účasti na sborovém životě celé rodinky. 16. Hospodářské záležitosti V roce 2014 jsme provedli: Kostel hydroizolace, sanace vlhkosti exteriéru kostela oprava dešťové kanalizace a drenáže kolem kostela oprava obecní kanalizace procházející nádvořím kostela příprava projektu Oprava zpevněných ploch kolem kostela příprava projektu veřejného osvětlení 11

12 Farní budova dokončení rekonstrukce sborové kuchyňky - sanační omítky, rozšíření vstupních dveří, nový stropní podhled, zařízení kuchyně výstavba nového sociálního zařízení na faře, počítaje v to bezbariérové toalety pro invalidy 17. Plán na příští rok Kostel Oprava zpevněných ploch kolem kostela realizace veřejného osvětlení příprava projektu opravy omítek kostela, včetně malby kostela Farní budova revitalizace bytové jednotky v 1. poschodí farní budovy revitalizace sálu farní budovy 18. Statistika Křty: 33 (16 chlapců, 17 dívek) Sňatky: 9 Pohřby: 29 (z toho 14 mužů a 15 žen) Počet členů sboru dle sborové el. kartotéky ke dni je Jméno a adresa synodála Karol Rusz, Návsí 549 (seniorátní kurátor) Jan Fojcik, Návsí, Dlouhá 48 (sborový diákon) Bronislav Haratyk, Jablunkov, Sadová 551 Náhradníci: Václav Pyszko, Jablunkov 753 Radomír Kotzur, Jablunkov, Za učilištěm Závěr (Emil Macura) Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Mt 13,44 Lidský život je často o hledání. Hledáme zaměstnání, hledáme životního partnera, hledáme zapomenuté brýle, hledáme smysl konání, hledáme štěstí. 12

13 Je známo, že to, co je rychle k mání, co je lehce dostupné, co je na povrchu, není nutně to pravé. Podobně je to i se smyslem života, nadějí, štěstím. Často to nejdůležitější je jaksi skryté. Jako třeba poklad ukrytý v poli z evangelijního podobenství. Byl nalezen člověkem, jenž ho patrně ani nehledal, ale při práci na něj narazil a zjistil, že se mu naskytla životní šance. Nalezený poklad má takovou hodnotu, že radostně prodá vše co má, koupí pole, jen aby získal to skryté, to nejcennější. Možná nám poklad evangelia, naše víra, občas zevšední. Ježíšovo podobenství může být pro nás impulsem k znovuobjevování toho pokladu, který je pro mnohé skrytý. Můžeme také povzbuzovat hledající na špatných místech, aby se podívali tam, kde by možná nikdy poklad neočekávali. 13

14 Finanční zpráva farního sboru SCEAV v Návsí za rok 2014 POČÁTEČNÍ STAV V KČ K ,21 -z toho pokladna sbor ,00 - z toho pokladna mládež ,00 - z toho běžný účet sbor u ČSOB ,00 - z toho běžný účet u ČSOB mládež ,30 - z toho běžný účet u ČS ,91 PŘÍJMY VLASTNÍ V KČ 1. Příspěvky a dary na sbor ,00 2. Dary účelové ,00 3. Příspěvky na dětský tábor ,00 4. Příspěvky na mládež. akce /FK ,00 5. Sbírky na mládež ,00 6.Dary na mládež ,00 7. Sbírky v kostele na sbor ,00 8. Poplatky za církevní úkony/křest,svatba,pohřeb/ ,00 9. Úroky , Nájemné /Emaus,byt pastor, Tabita SD/ , Fond mezd ,00 12.Fond sbírek na faráře ,00 13.Misijní fond/sbírka na misii/ ,00 Celkem ,88 OSTATNÍ PŘÍJMY V KČ 14.Dotace obce Návsí a města Jabl./DTA, FK, LOCK IN , Veřejná finanční podpora obce Návsí/nádvoří kostela ,00 16.Fond oprav z ústředí církve ,00 Celkem ,00 17.Sbírky do FÚS sbírka na human.pomoc ,00 - sbírka na vydávání publikací ,00 - sbírka na vzdělávání ,00 - sbírka na SLS ,00 - sbírka na GAW ,00 - sbírka na Slezskou diakonii ,00 - sbírka na evangel.týden Smilovice ,00 - sbírka na UKRAJINU ,00 Celkem , Ostatní sbírky:-sbírka z Aliančního týdne modliteb ,00 - sbírka na tisk Bible ,00 - sbírka na Jablunkovský seniorát ,00 - sbírka na evangelistu v Tanzanii ,00 - sbírka na dárky dětem a seniorům na Ukrajinu ,00 - sbírka žen /adopce na dálku-tanzanie/ ,00 Celkem ,00 19.Příjmy z prodeje publikací /prodej knih/ , Splátka půjčky sboru v Písku/2.část ,00 PŘÍJMY CELKEM ,88 14

15 VÝDAJE NÁKLADY V KČ I. Mzdové výdaje celkem /HM varhaníci a ,00 kostelnice II. Provozní výdaje- náklady: 1. Spotřeba materiálu /sbor/+mater.na opravy ,00 2. Nákup DDHM od 3000Kč do 40000Kč+ Emaus , ,00 3. Knihy do knihovny ,00 3.Opravy a udržování ,00 4.Cestovné ,00 5. Náklady na reprezentaci ,00 5.Služby/el.energie,plyn,vodné/ 502, ,00 8.Ostatní úhrady za prodej publikací ,00 - daň z nemovitostí,pojištění majetku,bank.poplatky 532, ,72 - služby /tel.popl.,odpad,poštovné, kosení trávy,../ ,97 Celkem provozní výdaje - náklady ,69 III. 1.Investiční výdaje /příst. faryrekonstr.soc.zařízení/ ,00 2. Invest.výdaje/oprava zpevněných ploch kolem ,90 kostela/ IV. Ostatní výdaje - náklady 1. Odvod do MPF ,00 2. Odvod za faráře a pracovníky ,00 3. Přísp.na účetní /1/4 úvazku ,00 4. Odv. do MPF /Školský fond/ ,00 5. Odvod do misijního fondu ,00 6. Příspěvek na Sdružení M.Luthera ,00 Celkem ,00 V. Odvody účelových sbírek do ústředí ,00 VI.Odvody jiných účelových sbírek ,00 VII. Přísp.a dary/p.řehák,evang.v Tanzanii dopl./ ,00 Celkem výdaje náklady ,59 Zůstatek k celkem ,00 Pokladna sbor k ,00 Pokladna mládež k ,00 BÚ u ČSOB ,44 BÚ u ČS ,26 BÚ u ČSOB mládež 8 158,30 15

16 Finanční zpráva za rok 2014 /kostel v Písku/ Počáteční stav v Kč k Z toho pokladna Běžný účet 5 619,25 Kč 628,00 Kč 4 991,25 Kč Příjmy: Sbírka v kostele Dary Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady /V ý d a j e/: Poplatky na účtu v KB 2 307,00 Kč Odvod příspěvků na sbor v Písku ,00 Kč Odvod sbírky na sbor v Písku ,00 Kč Celkem ,00 Kč Zůstatek celkem k Z toho pokladna BÚ v KB 6 042,25 Kč 2 358,00 Kč 3 684,25 Kč Slezská církev evangelická a. v , Návsí 48 web: enavsi.cz tel:

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpráva ze života a práce sboru

Zpráva ze života a práce sboru Zpráva ze života a práce sboru Slezské církve evang. a.v. v Hrádku za rok 2014, přečtená na sborovém shromáždění, které se konalo dne 15. března 2015 r. v 11,30 hod. v evang. kostele po bohoslužbách. 1.Úvod:

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Tato zpráva byla k dispozici všem členům sborů v tištěné podobě a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ KAZATELSKÁ STANICE KOSTELEC NAD LABEM Velikonoce 2014 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A MOTTO Posláním Ambassadors Football je zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu skrze

Více

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov

Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov Přítomni: Vlastik Stejskal, Eva Urbanová, Barča Halušková, Gabča Halušková, Jakub Hromádka, Josef Tymrák, Jiří Zapletal, Kolja Ivaskiv, Dalibor Jehlář, Jiří Hölbling,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s.

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok 2008 Organizační struktura SNĚM Všichni výchovní pracovníci starší 16-ti let RADA Jan Homolka - předseda Petr Asszonyi - místopředseda

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více