Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2007"

Transkript

1 Chelčického Ostrava 1 tel.: Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2007

2 Slovo na úvod Milí přátelé a vážení čtenáři této výroční zprávy, Minulý rok byl pro nás rokem dětské bezstarostnosti i prvních nemocí. Letos jsme již úspěšně absolvovali nejméně školku a můžeme si říci s klasikem Robertem Fulghumem vše co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. V roce 2007 jsme řešili evropské, krajské i obecní projekty, organizovali semináře, vydávali metodické materiály a pomůcky, pořádali akce pro veřejnost, pobyty pro děti i jejich rodiče. O prázdninách jsme zrealizovali tři tábory. Kancelář nám pomalu začíná být malá a tak jsme si přibrali i sklad a uvažujeme o dalším rozšíření. Dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím této zprávy informovali a podělili se s Vámi o to, co se již podařilo, i o to, co právě chystáme. Nejvíce se totiž těšíme na to, co nás teprve čeká Ivana Mariánková, předsedkyně EICO Lucie Houthoofdtová, místopředsedkyně EICO 2

3 O EICO Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Původní aktivity byly v roce 2004 rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. Jako cílová skupina, které jsou sociální služby poskytovány, byla vybrána skupina osob pečujících o dítě, která vzhledem k jejich sníženému uplatnění na trhu práce zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. K výběru této skupiny osob a k aktivitám v této oblasti vedly EICO vlastní zkušenosti klíčových členek s obtížnou situací žen během a po mateřské dovolené. Posláním naší organizace je: Propojovat ty, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří mohou a chtějí pomoci. V souladu se stanovami jsou cíle našeho sdružení: a) Pokračovat v rozvíjení a rozšiřování znalostí, zkušeností a spolupráce v oblasti osvětově-výchovné a informační. b) Iniciovat a podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi širokou veřejností, zástupci veřejné správy, podnikové, podnikatelské, akademické a nevládní sféry. V oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: c) Zvyšovat ekologické vědomí široké veřejnosti programy a aktivitami orientovanými na přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí a zapojení veřejnosti do rozhodování o záležitostech životního prostředí. d) Poskytovat informace a metodickou pomoc odborné i široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. e) Nezávisle a objektivně podporovat rozhodovací proces při řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje. V oblasti sociálního poradenství a komunitní práce: f) Podporovat rozvoj organizací a lidských zdrojů poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a skupinám osob ohrožených sociální exkluzí. g) Rozvíjet a poskytovat sociální poradenství s dopadem na sociální začlenění znevýhodněných skupin obyvatel a skupin osob ohrožených sociální exkluzí na trh práce. h) Rozvíjet a realizovat programy zaměřené na podporu rodiny, osob pečujících o dítě a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí. 3

4 Cíle sdružení chceme naplňovat následujícími aktivitami: publikační a osvětovou činností rozvojem a realizací programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů rozvojem a realizací vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů a konferencí rozvojem a realizací volnočasových aktivit dětí a rodičů s dětmi rozvojem a realizací ekologických výukových programů pro školy všech stupňů poskytováním poradenských služeb široké i odborné veřejnosti zpracováním výzkumných projektů, odborných analýz, studií, stanovisek a expertíz prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, komunitními a sociálními projekty, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje a s principem rovných příležitostí. 4

5 O lidech EICO mělo ke konci roku 2007 čtyřčlenný řídící výbor, z toho tři ženy. Občanské sdružení mělo dva stálé zaměstnance na hlavní pracovní poměr a řadu externích spolupracovníků a dobrovolníků. Lidské zdroje a potenciál organizace tvoří konkrétní lidé, dovolte tedy, abychom je stručně představili: Ing. Ivana Mariánková Předsedkyně sdružení, zodpovědná projektová manažerka, je členkou EICO již od roku Od roku 2004 se věnuje aktivně vedení a rozvoji EICO. Jako zaměstnankyně EICO především pracuje na projektech zaměřených do oblasti ochrany životního prostředí rovných příležitostí. S chutí se věnuje volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti. Ing. Lucie Houthoofdtová Místopředsedkyně a leader, zodpovědná za generování myšlenek a strategický rozvoj EICO. V organizaci aktivně pracuje od roku 2004, věnuje se především vzdělávání a projektům z oblasti sociálního poradenství a komunitní práce. Ing. Zuzana Tůmová Projektová asistentka, specialistka na oblast environmentalistiky, je zaměstnána v EICO od roku Věnuje se rozvoji spolupráce s ostatními nevládními organizacemi, koordinaci partnerů v rámci realizovaných projektů a organizaci ekovýchovných aktivit pro veřejnost. Další členové týmu Mgr. Jana Divincová, Romana Horáková, Marcela Lichovníková, Ing. Vladimír Rimmel, Ing. Hana Santariusová, Zuzana Sobčíková, Bc. Jan Vaníček, Členové a externí spolupracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti s projekty pro širokou veřejnost, veřejnou správu a NNO v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy. S problémem ekonomické integrace žen s dětmi a prosazování rovných příležitostí mají jak zkušenosti neformální (vlastní - životní), tak zkušenosti získané realizací významných projektů v poslední době. Ač občanské sdružení EICO stále zůstává spíše malou organizací, její pracovníky lze považovat za úspěšný a zkušený řešitelský tým. 5

6 Činnost v roce 2007 LEDEN V průběhu celého roku 2007 probíhal projekt Moravskoslezského kraje a jeho 12 partnerů, jedním z nichž je také OS EICO. Jeho hlavním cílem je vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v kraji. V rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center MSK, podpořeného Evropským sociálním fondem, je naším úkolem zejména spolupracovat s cílovou skupinou žen a mateřskými centry na zpracování a realizaci pilotních environmentálně laděných programů podporujících udržitelný způsob života, např. environmentální aspekty chodu domácnosti a dále na zavedení kočovných ekoporaden. Tento projekt bude trvat do srpna Více informací na ÚNOR se uskutečnil první víkendový pobyt pro rodiče s dětmi pořádaný v rámci projektu EVVO v rodině podpořeném Moravskoslezským krajem, kde jsme si zahráli na Benátský karneval. Sešli jsme se ve středisku ekologické výchovy v Dětském mlýně ve Vlkovicích. V rámci Benátského karnevalu jsme si společně vyrobili poutavé třpytivé masky a kostýmy a ve večerních hodinách v nich vyrazili na taneční parket, kde se všichni předvedli v plné kráse. Rovněž jsme si vyrobili papírová pohyblivá zvířátka a v neděli náš nabitý program ukončilo hodnocení a odměňování těch nejlepších výtvorů. Do programu víkendových pobytů se vždy snažíme začlenit ekologickou tématiku. Dítě se neučí z pasivně vnímaných okolních dějů a z poučování, ale z výsledků vlastní aktivní činnosti nejlépe společně prožité s nejbližším člověkem - rodičem. Mnozí odborníci a environmentálně orientovaní psychologové soudí, že řešení současných civilizačních problémů musí začít výchovou 6

7 těch nejmenších. A nejlepší ekologickou výchovou je právě co možná nejčastější pobyt v přírodním prostředí od nejranějšího věku a ve společnosti rodiny. Koncem února proběhl na Základních školách ve Fulneku, Klimkovicích a Ostravě- Porubě jeden z prvních cyklu tvořivých odpolední pro rodiče s dětmi Zima, zima tu je Společně jsme se tak dozvěděli něco o zvířecích zimních spáčích a pár jsme si jich i z kartonu vyrobili jako např. jezevce, medvěda či žábu. Rovněž jsme soutěžili kdo doskočí jako zajíc a kdo třeba jako veverka. Děti i dospělí si také vyzkoušeli volnou tvorbu na téma Ochrana přírody a šetříme energií. BŘEZEN V závěru měsíce března se ve spolupráci s Základními školami v Klimkovicích, Fulneku a Ostravě-Porubě uskutečnilo Tvořivé jarní odpoledne pro rodiče s dětmi. Programovou náplní bylo povídání si o čase velikonočním, vyrábění dekorací na velikonoční či jarní stůl a také fazolové přebory. V průběhu tohoto měsíce také došlo k uzavření projektu Nevyšlapanou cestou. Jedná se o první velký projekt z ESF, do kterého se EICO zapojilo. Projekt byl zaměřen na budování kapacity organizace a sociální poradenství. Jako cílová skupina pro poskytování našich služeb byla vybrána skupina lidí ohrožených sociálním vyloučením vzhledem k sníženému pracovnímu uplatnění, to jsou osoby pečující o dítě, které zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Součástí projektu tak vznikl cyklus motivačních seminářů Musíš chtít sama pro ženy na mateřské/rodičovské dovolené, ženy s malými dětmi, příp. pro muže v obdobné situaci, zaměřené na zlepšení jejich uplatnění na trhu práce a na možnosti slaďování rodiny a práce. Díky realizaci tohoto projektu výrazně stoupl kredit a image naší organizace, což se také projevilo zvýšenou motivací stávajících pracovníků a zvýšeným zájmem o spolupráci z řad nových spolupracovníků i dobrovolníků. Podle plánu byli nalezeni vhodní lektoři, se kterými byla navázána spolupráce jak na přípravě materiálů, tak i na přípravě a vlastním průběhu seminářů. Vyhodnocení seminářů proběhlo úspěšně díky poskytnuté zpětné vazbě a dobré spolupráci obou cílových skupin. Byla navázána spolupráce s externí účetní a nalezen trvalý spolupracovník a administrátor EICO, díky projektu se podařilo nalézt, vyškolit a zapojit je do dalších projektů řešených EICO a výrazně tím napomoci profesionálnějšímu fungování organizace jsme se všichni sešli ve Vlkovicích, kde nás čekal společně prožitý víkend plný her, soutěží a rukodělných činností, tentokrát pod 7

8 názvem Velikonoční vajíčkování. Nejen, že jsme si povídali o velikonočních zvycích, tradicích, ale také jsme tvořili ošatky ze sena, vyráběli proplétané košíčky, upekli jsme si Jidáše, zahráli si fazolovou čáru a cvrnkali kuličky. Samozřejmě nechybělo ani tradiční pletení karabáčů a velikonoční průvod s řehtačkami. DUBEN již tradičně EICO spolupořádalo, jako partner Statutárního města Ostravy, oslavy Dne Země na Hlavní třídě v Ostravě Porubě a v Slezkoostravském hradě. Pro děti a účastníky oslav Dne Země byly připraveny následující aktivity - děti mohly absolvovat listovou stezku, kdy okolní stromy posloužily k zavěšení informačních listů. Získané znalosti si poté ověřovaly testem. Pro ty, kteří se zrovna neúčastnili listové stezky, byla připravena soutěž Kdo skočí jako jelen? Děti si mohly vyzkoušet zda-li skočí daleko jako myš, veverka, zajíc či jiné zvíře. Nechybělo ani poznávání větviček a šišek stromů. Na konci odpoledne již docházely hlasy a síly, zato ale vzrůstal dobrý pocit z účasti na takovýchto akcích a kampaních proběhla Škola skutečně v přírodě pro žáky pátých tříd Základní školy J.A.Komenského ve Fulneku a Základní školy Vražné. Projekt ekovýchovně zaměřeného programu v Beskydech v penzionu U Holubů v Čeladné podpořila Nadace Veronica a Město Fulnek. EICO bylo hlavním organizátorem a také odborným garantem alternativního výukového programu s ekologicky zaměřenou tématikou. Každému z pěti dnů pobytu bylo přirazeno téma, ke kterému se vztahovaly patřičné aktivity. Pondělí My a příroda (procházka po okolí, pracovní listy Hrozba odpadků), úterý - O životě zvířat (pracovní listy příběh poníka Ferdy, jízdárna, kresby koní), středa Lesní moudrost (výlet na Smrk, stromová cesta, paleta přírodních barev), čtvrtek Vzdušný živel (výroba bublifuků, obláčková stezka, kresby mraků, listová cesta, pramenitá cesta), pátek Indiáni v nás (lukostřelba). Projekt umožnil dětem z města pobyt ve zdravém prostředí Moravskoslezských Beskyd, pomocí realizovaných aktivit v dětech vzbudil zájem o vše živé i neživé v přírodě, zvýšil jejich vědomosti v oblasti ochrany životního prostředí a doufáme, že je také nasměroval k ekologicky přátelštějšímu chování v běžném životě. 8

9 ČERVEN se v Dětském mlýně ve Vlkovicích u Fulneku uskutečnil další z víkendových pobytů pro rodiče s dětmi tentokrát pod názvem Děti dětem. Pátek byl věnován malé módní dílně, kdy si děti zdobily trička a také se seznámily s informacemi ohledně olympiády, která probíhala následující den odpoledne a skýtala v sobě mnoho soutěží a dobrodružství. Sobotní dopoledne jsme se všichni věnovali výrobě panenek pro projekt Unicef Adoptuj panenku a zachráníš dítě, z jejichž prodeje se získávají peníze na očkovací látky pro děti z nejchudších zemí světa. Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě textilní panenky. V době od 6.6. do opět probíhaly na Základních školách ve Fulneku, Klimkovicích a Ostravě-Porubě letní tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi Děti dětem. O tomto tvořivém odpoledni jsme společně oslavili svátek všech dětí, dozvěděli jsme se něco o tom, jak se žije i v jiných zemích světa, společnými silami jsme ušili celkem pět krásných panenek a věnovali je organizaci UNICEF a tím přispěli na očkování dětí z nejchudších částí světa. Seznámili jsme se také s africkou technikou potisku látek zvanou Adinkra a natiskli si krásné záložky do knížky. Ochutnali jsme malé pohoštění z výrobků Fair Trade, vyzkoušeli jsme si, jaké to je běhat pro vodu, jak těžké je nosit předměty na hlavě a vše jsme zakončili v rytmu afrických bubnů. ČERVENEC SRPEN Letos EICO pořádalo dva tábory pro děti a jeden pro rodiče s dětmi. I tentokrát byla poskytována nová atraktivní služba - zprostředkování dění na táboře on- line pro ty, co zůstali doma. Na webových stránkách byl rozcestník na všechny tři tábory, kde byly denně umisťovány informace o programu a aktuální fotografie. První turnus byl připraven jako celotáborová hra na motivy knihy Harry Potter a Vězeň z Azkabanu a proběhl na Ostravici za účasti 9

10 55 dětí. Po rozřazení nováčků Moudrým kloboukem do kolejí čekal na účastníky táboru další rok v kouzelnické škole. Nechyběly ani hodiny bylinkářství a lektvarů a také jsme navštívili tajemné podzemí přehrady Šance. V hodinách Péče o kouzelné tvory jsme navštívili statek s chovem huculských koní, koz a ovcí, kde bylo dětem umožněno prožít zážitek z jízdy na koňském hřbetu. U hotelu byl pro malé kouzelníky denně k dispozici venkovní zastřešený bazén. Následující týden jsme se přesunuli do areálu Dětského mlýna ve Vlkovicích u Fulneku, kde proběhl další dětský tábor Setkání mimozemských civilizací. Děti si v rámci programu stvořili vlastní svět, jeho obyvatele, prostředí, zákony a zvyky. Nastal gejzír fantazie, kterou děti ze sebe nechaly tryskat celý týden. Mezi jednotlivými mimozemskými civilizacemi se samozřejmě uskutečnilo porovnání jak fyzických tak psychických sil. Do třetice všeho dobrého druhý ročník tábora rodičů s dětmi, kdy jsme se tentokrát sešli ve středisku Tetřev v Horní Lomné na programu Cesta kolem světa. Během celého týdne jsme tak navštívili Mexiko, Čínu, Japonsko, Egypt a Francii. Ve všech zemích jsme vždy strávili celý den, vyrobili si něco typického pro danou zemi, prošli si pamětihodnosti, přírodu, seznámili se s historií a pořádně si zasoutěžili. ZÁŘÍ Jako partneři Statutárního města Ostravy jsme se podíleli na organizaci a realizaci akce Evropský den bez aut. V roce 2007 se Město Ostrava opět zapojilo do celoevropské akce Evropský týden mobility ( září) a Evropský den bez aut (21. září), která se letos v ČR konala již pošesté. Obě osvětové a propagační akce mají v evropských městech podpořit přijatelnější způsoby dopravy a napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech. 10

11 ŘÍJEN se konal další z cyklu víkendů pro rodiče a děti zaměřených na environmentální osvětu a vzdělávání podpořený grantem Moravskoslezského kraje, tentokrát pod názvem Barevné kouzlení s podzimem. Výjimečně jsme se sešli v domě Sv. Josefa na Grúni a spolu tak prožili víkend plný krásných zážitků, zábavy a tvorby spojené s aktuálním děním v přírodě. Na přelomu měsíce se v Základních školách ve Fulneku, Klimkovicích a Ostravě-Porubě uskutečnily Tvořivá podzimní odpoledne rodičů s dětmi, kde jsme vyráběli ježečky z dýňových semen, hráli kaštanovou štafetu, tvořili úžasné housenky ze spadaných listů a dalších sezónních přírodnin. Zkusili jsme si hod listem a dobře se přitom bavili. Díky podzimnímu setkání už víme například, proč na podzim listí ze stromů opadává a jak je možné, že je tak krásně barevné, pomocí kouzelného stromu jsme se naučili poznávat listy některých našich stromů. LISTOPAD proběhl bez dospěláků, Halloweenský víkend pro děti školního věku ve středisku Bílá Holubice v Moravici. Rodiče jsme nechali doma záměrně, abychom si od nich odpočinuli a také jim společně vyrobili krásné dárečky na Vánoce, které se již blíží. Mimo to jsme si pořádně zasoutěžili, povozili se na krásné kobylce Spagnolettě a večer si zatančili na pravé strašidelné diskotéce proběhla v prodejně a Galerii BELSTYL vernisáž výstavy a společenské charitativní akce Advent plný andělů. Účelem akce bylo podpořit neziskové organizace působící zejména v sociální oblasti v jejich úsilí, vytvořit prostor pro jejich prezentaci a získání financí na podporu jejich klientů s určitým životním handicapem (sociálním, fyzickým či psychickým). Výstava představila výrobky klientů regionálních NNO (Sdružení BES, Abak-Počítadlo, Mens Sana, Humanistické centrum Parovinu, Charita Ostrava Denní centrum pro seniory, Charita Hrabině, Fond ohrožených dětí), dále ji obohatily práce fotografky Ester Starman a vánoční tvorba floristky Ivy Kepákové. Během večera vystoupily a účinkovaly děti ze Speciální školy v Porubě. EICO bylo hlavním partnerem této akce a jeho role spočívala v oslovení, 11

12 komunikaci a organizaci spolupráce s nevládními organizacemi. Projekt podpořila Nadace VIA a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, finančně i organizačně se dále podílela firma GRIFFE Group s.r.o. Pro tuto akci se podařilo získat řadu komerčních partnerů, pro zúčastněné sociální neziskové organizace získat dary a podporu ve výši ,- Kč, přímo na místě pak byly vydraženy předměty v hodnotě 9 500,- Kč. Adresáty získaných prostředků byly následující organizace: MENSANA, o. s., ŽIRAFA integrované centrum Frýdek-Místek, BES, o.s., Fond ohrožených dětí, ABAK-počítadlo, o. s., Charitní centrum sv. Kláry v Ostravě-Hrabyni. Okamžitým ziskem této akce byl samozřejmě finanční výtěžek, neziskové organizace ovšem uvítaly možnost prezentace i zvýšení povědomí o problematice jejich práce. Za tento projekt akci nám městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz udělil III. Místo v soutěži o nejvýznačnější akci obvodu v roce PROSINEC se konal poslední víkend pro rodiče a děti v roce 2007 ve středisku Bílá Holubice v Moravici. Pobyt A možná přijde i Mikuláš, který absolvovalo rekordních 47 osob, probíhal v duchu ryze vánočních činností. Vyrobili jsme si originální vánoční svícny, také přišel Mikuláš s andělem i čertem a hodné i zlobivé děti patřičně odměnili. Víkend byl také zasvěcen pečení cukroví. Večeře byla pojata ve štědrovečerním stylu a stůl byl zkrášlen našimi výrobky. V době adventní se uskutečnily také poslední tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi v základních školách pod názvem Vánoce, Vánoce, přicházejí. Tento čas jsme strávili vyprávěním o adventu a štědrovečerních zvycích, luštili jsme Mikulášskou tajenku a za zpěvu koled vyráběli originální dekoraci z jablíčka a kartonových ozdob, našim blízkým voňavá přáníčka z koření a jiných přírodnin a pro sebe krásné vánoční ozdoby na stromeček. V uplynulém roce byla pozornost zaměřena také na environmentální výchovu pro naše nejmenší. Díky podpoře městského obvodu Ostrava-Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz EICO vytvořilo Ekovýchovná pexesa a nástěnné kalendáře. Z projektu Rozvoj sítě environmentálních 12

13 poradenských a informačních center byly vydány diáře a brožura Ekologicky šetrná domácnost. Hospodaření v roce 2007 Popis Celkem tis. Kč Převod z roku Finance poskytnuté v roce 2006 účelově vázané pro rok 2007 Vlastní příjmy 693 Dotace ESF 63 Dotace MSK 318 Dotace obce 89 Dotace nadace 76 Finance poskytnuté v roce 2007 účelově vázané pro rok 2008 Výdaje celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Podpora v roce 2007 V roce 2007 EICO podpořili: Evropský sociální fond GRIFFE Group s.r.o. Město Fulnek Město Klimkovice Moravskoslezský kraj Nadace Veronica Nadace VIA Regionální centrum EIA s.r.o. Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba 13

14 Plán činnosti na rok 2008 Opět budeme spolupořádat Den Země (tentokrát v Porubě, v Ostravě-Jih a v Hornickém muzeu OKD pod Landekem) a Evropský den bez aut. Škola skutečně v přírodě bude tentokrát v RS Bílá Holubice v Moravice, k Základní škole z Fulneku se opět připojí malotřídka z obce Vražné. S úspěchem navazujeme na ekovýchovné tábory pro rodiče s dětmi, víkendy a tvořivá odpoledne. Tvořivá odpoledne i nadále realizujeme v Klimkovicích, v Ostravě-Porubě a ve Fulneku. Tábor pro rodiče s dětmi, který se uskuteční v srpnu ve středisku Bílá Holubice bude probíhat pod názvem Český rok. O prázdninách plánujeme opět dva dětské tábory a letos poprvé také jeden příměstský tábor. Již po IV. realizujeme úspěšný tábor Harry Potter v Ostravici a rovněž se ve stejné obci uskuteční dětský tábor, tentokrát Cesta za pokladem Lysé hory. Příměstský tábor, který bude probíhat v duchu Cesty kolem světa se uskuteční v Ostravě-Lhotce, kde nám tamější základní škola poskytne potřebné zázemí. Do srpna roku 2008 ještě poběží projekt Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center v MSK, v rámci projektu budou realizovány ekologické audity v mateřských centrech Moravskoslezského kraje a vydány osvětové materiály. V tomto roce nás také čeká vznik a realizace činnosti Ekoporadny, zaměřené nejen na ekologicky šetrnou domácnost. Ve finální fázi projektu pak příprava podkladových materiálů pro řádné ukončení daného projektu. Ekovýchovné kalendáře a diáře bychom rádi vylepšili a poskytli školám v dalších ostravských obvodech, jednáme s jednotlivými úřady o jejich podpoře. Se společností GRIFFE Group s.r.o. budeme v listopadu spolupořádat již 3. ročník benefiční výstavy výrobků klientů neziskových organizací Advent plný andělů v galerii BELSTYL. Neustále dbáme o zkvalitňování a usilujeme o rozšiřování našich služeb. EICO tady pro Vás bude i v příštím roce! 14

15 Poděkování V loňském roce se nám podařilo získat řadu nových milých a ochotných spolupracovníků a dobrovolníků. Dosažené výsledky a řada našich aktivit by se neobešla bez jejich podpory či pomoci a také bez pochopení spousty dalších lidí, které jsme během naší činnosti a práce v roce 2007 potkali. Neobešla by se také bez podpory nejbližších spolupracovníků a rodin. Proto všem DĚKUJEME za věnovanou energii, přízeň a spolupráci. Děkujeme za jakoukoliv podporu, které se nám dostalo (věcnou, finanční, morální ). Chápeme ji jako uznání naší práce a také závazek v naší činnosti dále pokračovat a zlepšovat se. Těšíme se na setkávání s Vámi na dalších akcích, na našich webových stránkách či při sdílení společných hodnot a myšlenek. Děkujeme za Váš čas věnovaný této publikaci a přejeme hodně zdraví a pohody v celém roce 2008! Kolektiv EICO 15

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ Český svaz žen (dále jen ČSŽ) Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA

KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 RaiffeisenBank: 231208036/5500 702 00 Ostrava email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69 Motto: Koncem roku je vhodný čas na dobročinnost,

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více