Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2007"

Transkript

1 Chelčického Ostrava 1 tel.: Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2007

2 Slovo na úvod Milí přátelé a vážení čtenáři této výroční zprávy, Minulý rok byl pro nás rokem dětské bezstarostnosti i prvních nemocí. Letos jsme již úspěšně absolvovali nejméně školku a můžeme si říci s klasikem Robertem Fulghumem vše co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. V roce 2007 jsme řešili evropské, krajské i obecní projekty, organizovali semináře, vydávali metodické materiály a pomůcky, pořádali akce pro veřejnost, pobyty pro děti i jejich rodiče. O prázdninách jsme zrealizovali tři tábory. Kancelář nám pomalu začíná být malá a tak jsme si přibrali i sklad a uvažujeme o dalším rozšíření. Dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím této zprávy informovali a podělili se s Vámi o to, co se již podařilo, i o to, co právě chystáme. Nejvíce se totiž těšíme na to, co nás teprve čeká Ivana Mariánková, předsedkyně EICO Lucie Houthoofdtová, místopředsedkyně EICO 2

3 O EICO Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Původní aktivity byly v roce 2004 rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. Jako cílová skupina, které jsou sociální služby poskytovány, byla vybrána skupina osob pečujících o dítě, která vzhledem k jejich sníženému uplatnění na trhu práce zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. K výběru této skupiny osob a k aktivitám v této oblasti vedly EICO vlastní zkušenosti klíčových členek s obtížnou situací žen během a po mateřské dovolené. Posláním naší organizace je: Propojovat ty, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří mohou a chtějí pomoci. V souladu se stanovami jsou cíle našeho sdružení: a) Pokračovat v rozvíjení a rozšiřování znalostí, zkušeností a spolupráce v oblasti osvětově-výchovné a informační. b) Iniciovat a podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi širokou veřejností, zástupci veřejné správy, podnikové, podnikatelské, akademické a nevládní sféry. V oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: c) Zvyšovat ekologické vědomí široké veřejnosti programy a aktivitami orientovanými na přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí a zapojení veřejnosti do rozhodování o záležitostech životního prostředí. d) Poskytovat informace a metodickou pomoc odborné i široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. e) Nezávisle a objektivně podporovat rozhodovací proces při řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje. V oblasti sociálního poradenství a komunitní práce: f) Podporovat rozvoj organizací a lidských zdrojů poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a skupinám osob ohrožených sociální exkluzí. g) Rozvíjet a poskytovat sociální poradenství s dopadem na sociální začlenění znevýhodněných skupin obyvatel a skupin osob ohrožených sociální exkluzí na trh práce. h) Rozvíjet a realizovat programy zaměřené na podporu rodiny, osob pečujících o dítě a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí. 3

4 Cíle sdružení chceme naplňovat následujícími aktivitami: publikační a osvětovou činností rozvojem a realizací programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů rozvojem a realizací vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů a konferencí rozvojem a realizací volnočasových aktivit dětí a rodičů s dětmi rozvojem a realizací ekologických výukových programů pro školy všech stupňů poskytováním poradenských služeb široké i odborné veřejnosti zpracováním výzkumných projektů, odborných analýz, studií, stanovisek a expertíz prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, komunitními a sociálními projekty, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje a s principem rovných příležitostí. 4

5 O lidech EICO mělo ke konci roku 2007 čtyřčlenný řídící výbor, z toho tři ženy. Občanské sdružení mělo dva stálé zaměstnance na hlavní pracovní poměr a řadu externích spolupracovníků a dobrovolníků. Lidské zdroje a potenciál organizace tvoří konkrétní lidé, dovolte tedy, abychom je stručně představili: Ing. Ivana Mariánková Předsedkyně sdružení, zodpovědná projektová manažerka, je členkou EICO již od roku Od roku 2004 se věnuje aktivně vedení a rozvoji EICO. Jako zaměstnankyně EICO především pracuje na projektech zaměřených do oblasti ochrany životního prostředí rovných příležitostí. S chutí se věnuje volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti. Ing. Lucie Houthoofdtová Místopředsedkyně a leader, zodpovědná za generování myšlenek a strategický rozvoj EICO. V organizaci aktivně pracuje od roku 2004, věnuje se především vzdělávání a projektům z oblasti sociálního poradenství a komunitní práce. Ing. Zuzana Tůmová Projektová asistentka, specialistka na oblast environmentalistiky, je zaměstnána v EICO od roku Věnuje se rozvoji spolupráce s ostatními nevládními organizacemi, koordinaci partnerů v rámci realizovaných projektů a organizaci ekovýchovných aktivit pro veřejnost. Další členové týmu Mgr. Jana Divincová, Romana Horáková, Marcela Lichovníková, Ing. Vladimír Rimmel, Ing. Hana Santariusová, Zuzana Sobčíková, Bc. Jan Vaníček, Členové a externí spolupracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti s projekty pro širokou veřejnost, veřejnou správu a NNO v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy. S problémem ekonomické integrace žen s dětmi a prosazování rovných příležitostí mají jak zkušenosti neformální (vlastní - životní), tak zkušenosti získané realizací významných projektů v poslední době. Ač občanské sdružení EICO stále zůstává spíše malou organizací, její pracovníky lze považovat za úspěšný a zkušený řešitelský tým. 5

6 Činnost v roce 2007 LEDEN V průběhu celého roku 2007 probíhal projekt Moravskoslezského kraje a jeho 12 partnerů, jedním z nichž je také OS EICO. Jeho hlavním cílem je vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v kraji. V rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center MSK, podpořeného Evropským sociálním fondem, je naším úkolem zejména spolupracovat s cílovou skupinou žen a mateřskými centry na zpracování a realizaci pilotních environmentálně laděných programů podporujících udržitelný způsob života, např. environmentální aspekty chodu domácnosti a dále na zavedení kočovných ekoporaden. Tento projekt bude trvat do srpna Více informací na ÚNOR se uskutečnil první víkendový pobyt pro rodiče s dětmi pořádaný v rámci projektu EVVO v rodině podpořeném Moravskoslezským krajem, kde jsme si zahráli na Benátský karneval. Sešli jsme se ve středisku ekologické výchovy v Dětském mlýně ve Vlkovicích. V rámci Benátského karnevalu jsme si společně vyrobili poutavé třpytivé masky a kostýmy a ve večerních hodinách v nich vyrazili na taneční parket, kde se všichni předvedli v plné kráse. Rovněž jsme si vyrobili papírová pohyblivá zvířátka a v neděli náš nabitý program ukončilo hodnocení a odměňování těch nejlepších výtvorů. Do programu víkendových pobytů se vždy snažíme začlenit ekologickou tématiku. Dítě se neučí z pasivně vnímaných okolních dějů a z poučování, ale z výsledků vlastní aktivní činnosti nejlépe společně prožité s nejbližším člověkem - rodičem. Mnozí odborníci a environmentálně orientovaní psychologové soudí, že řešení současných civilizačních problémů musí začít výchovou 6

7 těch nejmenších. A nejlepší ekologickou výchovou je právě co možná nejčastější pobyt v přírodním prostředí od nejranějšího věku a ve společnosti rodiny. Koncem února proběhl na Základních školách ve Fulneku, Klimkovicích a Ostravě- Porubě jeden z prvních cyklu tvořivých odpolední pro rodiče s dětmi Zima, zima tu je Společně jsme se tak dozvěděli něco o zvířecích zimních spáčích a pár jsme si jich i z kartonu vyrobili jako např. jezevce, medvěda či žábu. Rovněž jsme soutěžili kdo doskočí jako zajíc a kdo třeba jako veverka. Děti i dospělí si také vyzkoušeli volnou tvorbu na téma Ochrana přírody a šetříme energií. BŘEZEN V závěru měsíce března se ve spolupráci s Základními školami v Klimkovicích, Fulneku a Ostravě-Porubě uskutečnilo Tvořivé jarní odpoledne pro rodiče s dětmi. Programovou náplní bylo povídání si o čase velikonočním, vyrábění dekorací na velikonoční či jarní stůl a také fazolové přebory. V průběhu tohoto měsíce také došlo k uzavření projektu Nevyšlapanou cestou. Jedná se o první velký projekt z ESF, do kterého se EICO zapojilo. Projekt byl zaměřen na budování kapacity organizace a sociální poradenství. Jako cílová skupina pro poskytování našich služeb byla vybrána skupina lidí ohrožených sociálním vyloučením vzhledem k sníženému pracovnímu uplatnění, to jsou osoby pečující o dítě, které zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Součástí projektu tak vznikl cyklus motivačních seminářů Musíš chtít sama pro ženy na mateřské/rodičovské dovolené, ženy s malými dětmi, příp. pro muže v obdobné situaci, zaměřené na zlepšení jejich uplatnění na trhu práce a na možnosti slaďování rodiny a práce. Díky realizaci tohoto projektu výrazně stoupl kredit a image naší organizace, což se také projevilo zvýšenou motivací stávajících pracovníků a zvýšeným zájmem o spolupráci z řad nových spolupracovníků i dobrovolníků. Podle plánu byli nalezeni vhodní lektoři, se kterými byla navázána spolupráce jak na přípravě materiálů, tak i na přípravě a vlastním průběhu seminářů. Vyhodnocení seminářů proběhlo úspěšně díky poskytnuté zpětné vazbě a dobré spolupráci obou cílových skupin. Byla navázána spolupráce s externí účetní a nalezen trvalý spolupracovník a administrátor EICO, díky projektu se podařilo nalézt, vyškolit a zapojit je do dalších projektů řešených EICO a výrazně tím napomoci profesionálnějšímu fungování organizace jsme se všichni sešli ve Vlkovicích, kde nás čekal společně prožitý víkend plný her, soutěží a rukodělných činností, tentokrát pod 7

8 názvem Velikonoční vajíčkování. Nejen, že jsme si povídali o velikonočních zvycích, tradicích, ale také jsme tvořili ošatky ze sena, vyráběli proplétané košíčky, upekli jsme si Jidáše, zahráli si fazolovou čáru a cvrnkali kuličky. Samozřejmě nechybělo ani tradiční pletení karabáčů a velikonoční průvod s řehtačkami. DUBEN již tradičně EICO spolupořádalo, jako partner Statutárního města Ostravy, oslavy Dne Země na Hlavní třídě v Ostravě Porubě a v Slezkoostravském hradě. Pro děti a účastníky oslav Dne Země byly připraveny následující aktivity - děti mohly absolvovat listovou stezku, kdy okolní stromy posloužily k zavěšení informačních listů. Získané znalosti si poté ověřovaly testem. Pro ty, kteří se zrovna neúčastnili listové stezky, byla připravena soutěž Kdo skočí jako jelen? Děti si mohly vyzkoušet zda-li skočí daleko jako myš, veverka, zajíc či jiné zvíře. Nechybělo ani poznávání větviček a šišek stromů. Na konci odpoledne již docházely hlasy a síly, zato ale vzrůstal dobrý pocit z účasti na takovýchto akcích a kampaních proběhla Škola skutečně v přírodě pro žáky pátých tříd Základní školy J.A.Komenského ve Fulneku a Základní školy Vražné. Projekt ekovýchovně zaměřeného programu v Beskydech v penzionu U Holubů v Čeladné podpořila Nadace Veronica a Město Fulnek. EICO bylo hlavním organizátorem a také odborným garantem alternativního výukového programu s ekologicky zaměřenou tématikou. Každému z pěti dnů pobytu bylo přirazeno téma, ke kterému se vztahovaly patřičné aktivity. Pondělí My a příroda (procházka po okolí, pracovní listy Hrozba odpadků), úterý - O životě zvířat (pracovní listy příběh poníka Ferdy, jízdárna, kresby koní), středa Lesní moudrost (výlet na Smrk, stromová cesta, paleta přírodních barev), čtvrtek Vzdušný živel (výroba bublifuků, obláčková stezka, kresby mraků, listová cesta, pramenitá cesta), pátek Indiáni v nás (lukostřelba). Projekt umožnil dětem z města pobyt ve zdravém prostředí Moravskoslezských Beskyd, pomocí realizovaných aktivit v dětech vzbudil zájem o vše živé i neživé v přírodě, zvýšil jejich vědomosti v oblasti ochrany životního prostředí a doufáme, že je také nasměroval k ekologicky přátelštějšímu chování v běžném životě. 8

9 ČERVEN se v Dětském mlýně ve Vlkovicích u Fulneku uskutečnil další z víkendových pobytů pro rodiče s dětmi tentokrát pod názvem Děti dětem. Pátek byl věnován malé módní dílně, kdy si děti zdobily trička a také se seznámily s informacemi ohledně olympiády, která probíhala následující den odpoledne a skýtala v sobě mnoho soutěží a dobrodružství. Sobotní dopoledne jsme se všichni věnovali výrobě panenek pro projekt Unicef Adoptuj panenku a zachráníš dítě, z jejichž prodeje se získávají peníze na očkovací látky pro děti z nejchudších zemí světa. Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě textilní panenky. V době od 6.6. do opět probíhaly na Základních školách ve Fulneku, Klimkovicích a Ostravě-Porubě letní tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi Děti dětem. O tomto tvořivém odpoledni jsme společně oslavili svátek všech dětí, dozvěděli jsme se něco o tom, jak se žije i v jiných zemích světa, společnými silami jsme ušili celkem pět krásných panenek a věnovali je organizaci UNICEF a tím přispěli na očkování dětí z nejchudších částí světa. Seznámili jsme se také s africkou technikou potisku látek zvanou Adinkra a natiskli si krásné záložky do knížky. Ochutnali jsme malé pohoštění z výrobků Fair Trade, vyzkoušeli jsme si, jaké to je běhat pro vodu, jak těžké je nosit předměty na hlavě a vše jsme zakončili v rytmu afrických bubnů. ČERVENEC SRPEN Letos EICO pořádalo dva tábory pro děti a jeden pro rodiče s dětmi. I tentokrát byla poskytována nová atraktivní služba - zprostředkování dění na táboře on- line pro ty, co zůstali doma. Na webových stránkách byl rozcestník na všechny tři tábory, kde byly denně umisťovány informace o programu a aktuální fotografie. První turnus byl připraven jako celotáborová hra na motivy knihy Harry Potter a Vězeň z Azkabanu a proběhl na Ostravici za účasti 9

10 55 dětí. Po rozřazení nováčků Moudrým kloboukem do kolejí čekal na účastníky táboru další rok v kouzelnické škole. Nechyběly ani hodiny bylinkářství a lektvarů a také jsme navštívili tajemné podzemí přehrady Šance. V hodinách Péče o kouzelné tvory jsme navštívili statek s chovem huculských koní, koz a ovcí, kde bylo dětem umožněno prožít zážitek z jízdy na koňském hřbetu. U hotelu byl pro malé kouzelníky denně k dispozici venkovní zastřešený bazén. Následující týden jsme se přesunuli do areálu Dětského mlýna ve Vlkovicích u Fulneku, kde proběhl další dětský tábor Setkání mimozemských civilizací. Děti si v rámci programu stvořili vlastní svět, jeho obyvatele, prostředí, zákony a zvyky. Nastal gejzír fantazie, kterou děti ze sebe nechaly tryskat celý týden. Mezi jednotlivými mimozemskými civilizacemi se samozřejmě uskutečnilo porovnání jak fyzických tak psychických sil. Do třetice všeho dobrého druhý ročník tábora rodičů s dětmi, kdy jsme se tentokrát sešli ve středisku Tetřev v Horní Lomné na programu Cesta kolem světa. Během celého týdne jsme tak navštívili Mexiko, Čínu, Japonsko, Egypt a Francii. Ve všech zemích jsme vždy strávili celý den, vyrobili si něco typického pro danou zemi, prošli si pamětihodnosti, přírodu, seznámili se s historií a pořádně si zasoutěžili. ZÁŘÍ Jako partneři Statutárního města Ostravy jsme se podíleli na organizaci a realizaci akce Evropský den bez aut. V roce 2007 se Město Ostrava opět zapojilo do celoevropské akce Evropský týden mobility ( září) a Evropský den bez aut (21. září), která se letos v ČR konala již pošesté. Obě osvětové a propagační akce mají v evropských městech podpořit přijatelnější způsoby dopravy a napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech. 10

11 ŘÍJEN se konal další z cyklu víkendů pro rodiče a děti zaměřených na environmentální osvětu a vzdělávání podpořený grantem Moravskoslezského kraje, tentokrát pod názvem Barevné kouzlení s podzimem. Výjimečně jsme se sešli v domě Sv. Josefa na Grúni a spolu tak prožili víkend plný krásných zážitků, zábavy a tvorby spojené s aktuálním děním v přírodě. Na přelomu měsíce se v Základních školách ve Fulneku, Klimkovicích a Ostravě-Porubě uskutečnily Tvořivá podzimní odpoledne rodičů s dětmi, kde jsme vyráběli ježečky z dýňových semen, hráli kaštanovou štafetu, tvořili úžasné housenky ze spadaných listů a dalších sezónních přírodnin. Zkusili jsme si hod listem a dobře se přitom bavili. Díky podzimnímu setkání už víme například, proč na podzim listí ze stromů opadává a jak je možné, že je tak krásně barevné, pomocí kouzelného stromu jsme se naučili poznávat listy některých našich stromů. LISTOPAD proběhl bez dospěláků, Halloweenský víkend pro děti školního věku ve středisku Bílá Holubice v Moravici. Rodiče jsme nechali doma záměrně, abychom si od nich odpočinuli a také jim společně vyrobili krásné dárečky na Vánoce, které se již blíží. Mimo to jsme si pořádně zasoutěžili, povozili se na krásné kobylce Spagnolettě a večer si zatančili na pravé strašidelné diskotéce proběhla v prodejně a Galerii BELSTYL vernisáž výstavy a společenské charitativní akce Advent plný andělů. Účelem akce bylo podpořit neziskové organizace působící zejména v sociální oblasti v jejich úsilí, vytvořit prostor pro jejich prezentaci a získání financí na podporu jejich klientů s určitým životním handicapem (sociálním, fyzickým či psychickým). Výstava představila výrobky klientů regionálních NNO (Sdružení BES, Abak-Počítadlo, Mens Sana, Humanistické centrum Parovinu, Charita Ostrava Denní centrum pro seniory, Charita Hrabině, Fond ohrožených dětí), dále ji obohatily práce fotografky Ester Starman a vánoční tvorba floristky Ivy Kepákové. Během večera vystoupily a účinkovaly děti ze Speciální školy v Porubě. EICO bylo hlavním partnerem této akce a jeho role spočívala v oslovení, 11

12 komunikaci a organizaci spolupráce s nevládními organizacemi. Projekt podpořila Nadace VIA a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, finančně i organizačně se dále podílela firma GRIFFE Group s.r.o. Pro tuto akci se podařilo získat řadu komerčních partnerů, pro zúčastněné sociální neziskové organizace získat dary a podporu ve výši ,- Kč, přímo na místě pak byly vydraženy předměty v hodnotě 9 500,- Kč. Adresáty získaných prostředků byly následující organizace: MENSANA, o. s., ŽIRAFA integrované centrum Frýdek-Místek, BES, o.s., Fond ohrožených dětí, ABAK-počítadlo, o. s., Charitní centrum sv. Kláry v Ostravě-Hrabyni. Okamžitým ziskem této akce byl samozřejmě finanční výtěžek, neziskové organizace ovšem uvítaly možnost prezentace i zvýšení povědomí o problematice jejich práce. Za tento projekt akci nám městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz udělil III. Místo v soutěži o nejvýznačnější akci obvodu v roce PROSINEC se konal poslední víkend pro rodiče a děti v roce 2007 ve středisku Bílá Holubice v Moravici. Pobyt A možná přijde i Mikuláš, který absolvovalo rekordních 47 osob, probíhal v duchu ryze vánočních činností. Vyrobili jsme si originální vánoční svícny, také přišel Mikuláš s andělem i čertem a hodné i zlobivé děti patřičně odměnili. Víkend byl také zasvěcen pečení cukroví. Večeře byla pojata ve štědrovečerním stylu a stůl byl zkrášlen našimi výrobky. V době adventní se uskutečnily také poslední tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi v základních školách pod názvem Vánoce, Vánoce, přicházejí. Tento čas jsme strávili vyprávěním o adventu a štědrovečerních zvycích, luštili jsme Mikulášskou tajenku a za zpěvu koled vyráběli originální dekoraci z jablíčka a kartonových ozdob, našim blízkým voňavá přáníčka z koření a jiných přírodnin a pro sebe krásné vánoční ozdoby na stromeček. V uplynulém roce byla pozornost zaměřena také na environmentální výchovu pro naše nejmenší. Díky podpoře městského obvodu Ostrava-Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz EICO vytvořilo Ekovýchovná pexesa a nástěnné kalendáře. Z projektu Rozvoj sítě environmentálních 12

13 poradenských a informačních center byly vydány diáře a brožura Ekologicky šetrná domácnost. Hospodaření v roce 2007 Popis Celkem tis. Kč Převod z roku Finance poskytnuté v roce 2006 účelově vázané pro rok 2007 Vlastní příjmy 693 Dotace ESF 63 Dotace MSK 318 Dotace obce 89 Dotace nadace 76 Finance poskytnuté v roce 2007 účelově vázané pro rok 2008 Výdaje celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Podpora v roce 2007 V roce 2007 EICO podpořili: Evropský sociální fond GRIFFE Group s.r.o. Město Fulnek Město Klimkovice Moravskoslezský kraj Nadace Veronica Nadace VIA Regionální centrum EIA s.r.o. Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba 13

14 Plán činnosti na rok 2008 Opět budeme spolupořádat Den Země (tentokrát v Porubě, v Ostravě-Jih a v Hornickém muzeu OKD pod Landekem) a Evropský den bez aut. Škola skutečně v přírodě bude tentokrát v RS Bílá Holubice v Moravice, k Základní škole z Fulneku se opět připojí malotřídka z obce Vražné. S úspěchem navazujeme na ekovýchovné tábory pro rodiče s dětmi, víkendy a tvořivá odpoledne. Tvořivá odpoledne i nadále realizujeme v Klimkovicích, v Ostravě-Porubě a ve Fulneku. Tábor pro rodiče s dětmi, který se uskuteční v srpnu ve středisku Bílá Holubice bude probíhat pod názvem Český rok. O prázdninách plánujeme opět dva dětské tábory a letos poprvé také jeden příměstský tábor. Již po IV. realizujeme úspěšný tábor Harry Potter v Ostravici a rovněž se ve stejné obci uskuteční dětský tábor, tentokrát Cesta za pokladem Lysé hory. Příměstský tábor, který bude probíhat v duchu Cesty kolem světa se uskuteční v Ostravě-Lhotce, kde nám tamější základní škola poskytne potřebné zázemí. Do srpna roku 2008 ještě poběží projekt Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center v MSK, v rámci projektu budou realizovány ekologické audity v mateřských centrech Moravskoslezského kraje a vydány osvětové materiály. V tomto roce nás také čeká vznik a realizace činnosti Ekoporadny, zaměřené nejen na ekologicky šetrnou domácnost. Ve finální fázi projektu pak příprava podkladových materiálů pro řádné ukončení daného projektu. Ekovýchovné kalendáře a diáře bychom rádi vylepšili a poskytli školám v dalších ostravských obvodech, jednáme s jednotlivými úřady o jejich podpoře. Se společností GRIFFE Group s.r.o. budeme v listopadu spolupořádat již 3. ročník benefiční výstavy výrobků klientů neziskových organizací Advent plný andělů v galerii BELSTYL. Neustále dbáme o zkvalitňování a usilujeme o rozšiřování našich služeb. EICO tady pro Vás bude i v příštím roce! 14

15 Poděkování V loňském roce se nám podařilo získat řadu nových milých a ochotných spolupracovníků a dobrovolníků. Dosažené výsledky a řada našich aktivit by se neobešla bez jejich podpory či pomoci a také bez pochopení spousty dalších lidí, které jsme během naší činnosti a práce v roce 2007 potkali. Neobešla by se také bez podpory nejbližších spolupracovníků a rodin. Proto všem DĚKUJEME za věnovanou energii, přízeň a spolupráci. Děkujeme za jakoukoliv podporu, které se nám dostalo (věcnou, finanční, morální ). Chápeme ji jako uznání naší práce a také závazek v naší činnosti dále pokračovat a zlepšovat se. Těšíme se na setkávání s Vámi na dalších akcích, na našich webových stránkách či při sdílení společných hodnot a myšlenek. Děkujeme za Váš čas věnovaný této publikaci a přejeme hodně zdraví a pohody v celém roce 2008! Kolektiv EICO 15

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2006

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2006 Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2006 SLOVO NA ÚVOD Milí přátelé a vážení čtenáři této výroční zprávy, rok 2006 uběhl pro naše občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2012 Chelčického 4 702 00 Ostrava 1 tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2012 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Chelčického 4 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz. Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava

Chelčického 4 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz. Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava Chelčického 4 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2011 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2016 1 Strana 1 2 1. Výsadba ovocných stromů pokračování aleje Na Vetlu -již vysazená ovocná alej bude pokračovat ve své délce, akce proběhne jako veřejná aktivita rodin

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Náplň programu byla zaměřena na plnění těchto výchovně vzdělávacích cílů a výstupů v oblasti environmentální a osobnostně sociální:

Náplň programu byla zaměřena na plnění těchto výchovně vzdělávacích cílů a výstupů v oblasti environmentální a osobnostně sociální: OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ 2016 podpořen SFŽP ČR Po vypracování projektu na ozdravný pobyt získala naše mateřská škola ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY finanční prostředky na jeho podporu

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s.

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s. ProŽeny Třebíčské centrum o.s. ProŽeny - cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2 Helena Gajdušková, Kateřina Janošková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel

Více