V Uh. Ostrohu, Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

2 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh, píspvková organizace sídlo: Uherský Ostroh, Sídlišt 862, IO Zizovatel: Msto Uherský Ostroh, adresa zizovatele: Zámecká 24, Uh.Ostroh, IO Jméno editelky školského zaízení: Mgr. Štpánka Dubinová Jméno zástupkyn statutárního orgánu: Mgr. Nataša Kováová Kontakt na zaízení: tel. 572/ , 572/ , jméno pracovníka pro poskytování informací dle zákona: Mgr. Nataša Kováová Datum zízení (založení) školského zaízení: Struná charakteristika zaízení: Posláním Domu dtí a mládeže je zájmové vzdlávání, což by se dalo vyjádit jako vedení dtí a mládeže ke smysluplnému využití volného, k získání zdravých návyk (ke zdravému životnímu stylu) a prevence sociáln-patologických jev. DDM nabízí innosti jako zájmové útvary sportovního a umleckého smru, cizí jazyky, jednorázové i periodicky se opakující sportovní i rukodlné akce, prázdninovou innost pobytové i pímstské tábory. Vše v souladu se zákonem.561/24 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdlávání. 74/25 Sb. II. Údaje o pracovnících školského zaízení Pedagogití pracovníci : Školní rok 27/28 Školní rok 28/29 poet fyzických osob Pepotené úvazky poet fyzických Pepotené úvazky osob Interní ,3 pracovníci Externí pracovníci 17,33 11,26 Ostatní pracovníci : Interní pracovníci Externí pracovníci Školní rok 27/28 Školní rok 28/29 pepotené poet úvazky fyzických poet fyzických osob pepotené úvazky osob 1,2 1,2

3 Pracovníci pedagogití interní i externí poet ,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, ,3 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 školní roky Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 28/29: Celková Pracovní zaazení, Úvaze Po.. Kvalifikace, obor praxe funkce k (roky) zástupce statutárního orgánu 1 r,583 r,85 1,6 r,333 Ostravská Univer. PF uitelství Matematiky a Výpoetní techniky SPŠ keramická; CŽV PP pedagogické Mendlova zemdlská a lesnická univerzita - zootechnika; CŽV PP pedagogické SOU odvnictví; CŽV PP vychovatel AMU DF dramaturgie inoherního divadla, CŽV PP pedagogické SOŠ a G gymnázium; UB Zlín pedagogické Praxe v DDM (roky) 6 6 1,8 7, ,29 1,92,42,42

4 7 8 r,67 r,67 SOU obchodní obchod; UP v Ol MOV pedagogické SPedagogická Š Kromíž, OA - bankovnictví 7,8 26,8 Komentá k tabulkám doplující uvedené statistické údaje : Školní rok 28/9 pinesl v obsazení interními pracovníky velké zmny. Zaátek školního roku 28 probíhal beze zmn, ale od února 29, kdy jedna pracovnice odešla na mateskou dovolenou probíhalo výbrové ízení, ve kterém jsme vybrali pracovnici na záskok na,8 úvazku. Na zaátku letních prázdnin odešla další pracovnice na mateskou dovolenou a byly koncem školního roku pijaty dv nové pracovnice na,8 úvazku a to díky zvýšení pedagogických úvazk dle normativu ZK, kdy se z 3,6 úvazku v roce 24 limit pracovník vyšplhal na 6,2 úvazku. Konený stav na konci školního roku je 6 osob: ti pracovnice každá na jeden úvazek a ti pracovnice na záskok po,8 úvazku. Vkový r interních pracovník je 34,33. Bhem školního roku si pedagogickou kvalifikaci ukonila pracovnice, která ji v záí 28 zapoala a na konci roku chybí pedagogická kvalifikace pouze u jedné nové pracovnice, která se pihlásila ke studiu od záí 29, jinak všichni pracovníci splují pedagogická i odborné pedpoklady pro vykonávání pedagoga volného. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník (DVPP) a ostatních pracovník zaízení : Pro školní rok 28/29 bylo plánováno vzdlávání pracovník v oblasti managementu, pedagogiky, právního povdomí a prohlubování znalostí z obor každého pracovníka. Bhem školního roku nebylo využíváno nabídek pro školení pracovník z dvod nepotebnosti daných témat. Témata na DVPP, která by byla potebná pro pracovníky se bohužel nevypisují (nap. aerobik a nové formy, tanec, keramické semináe atd.). Konkrétní výbr školení a kurz z nabídky Pedagogického centra Zlín, Stediska služeb školám Uherské Hradišt, NIDM Zlín, IZV Hoovice nebo SVIS Prachatice byl ponechán na jednotlivých pracovnících. Pracovníci absolvovali tato školení: Time a stres management 1 úastník NIDM Zlín; Cesty k efektivnjší výuce umní komunikace 1 úastník NIDM Zlín; BOZP a PO 2 úastníci Mgr. L. erná; Na DVPP bylo ve školním roce použito cca 2.6,-K.

5 III. Údaje o práci školského zaízení 1. Pravidelná zájmová innost ve školním roce 28/29 : Poet zájmových útvar celkem 3 Poet úastník v zájmových 296 útvarech DDM Uherský Ostroh za 14 let poet úastník v pravidelné innosti /96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 školní roky Seznam kroužk a kurz vetn potu len viz píloha.1 Komentá k problematice pravidelné zájmové innosti: Tetí rok je mezi Školním klubem ZŠ Uh. Ostroh a DDM uzavena dohoda, kterou inicioval zizovatel msto Uh.Ostroh a ukládá výši zápisného pro dti v Uh.Ostrohu na stejnou ástku na obou zaízeních stanovenou na 3,-K/šk.rok. Díky této dohod nedochází u obou zaízení k nepotebné nekalé soutži o výši zápisného. Bhem tohoto školního roku jsme se zamili na kvalitu nabízených kroužk a kurz a i nadále si chceme udržet standard nabízené kvality. Pokraovali jsme ve vedení kroužk keramiky, hry na kytaru a anglického jazyka v okolních obcích (Ostrožská Nová Ves a Polešovice) a pibyly nové kroužky dramatický a reportérský. Nkteré kroužky nabídnuté ze zaátku školního roku se pro malý zájem neotevely. Jako každým rokem i tento rok úastníci kroužk i kurz pravideln vystupovali na soutžích a pehlídkách, oslavách a plesech. Na závr školního roku jsme uspoádali pro všechny úastníky Pastelkový Mumraj, kde se ped svými rodii mohli pedstavit i

6 nesoutžní kroužky a nap. i práce výtvarného a keramického kroužku. Na závr roku byl pro úastníky jako podkování uskutenn raut s ovocem a dobrotami. Reportéi a divadelní kroužek spolupracovali na uvádní akcí a vydávaní asopisu DDM nazvaného Fiák, který vychází již druhým rokem a je v plné režii úastník. Vtšina kroužk a kurz probíhala dle ŠVP a celoroního pránu kroužku do konce kvtna. Pouze kroužek Stolního tenisu, Flétniky a Anglitina pro dti skonili do konce msíce íjna z dvod vysvtlených ve Zhodnocení kroužku, z vtší ásti se jednalo o nízkou úast. Nejvtší úspchy na poli soutží pro DDM pivezli Aerobiky z výbr 1-3 a Orientální tanenice. Pro naše svenkyn jsme vymysleli i soutže: - Ostrožská Pastelka v aerobiku jednotlivc a také celou Aerobic Tour, kterou poádáme ve spolupráci s Aerobic Club K.Božkové v Uh.Hradišti, ze ktero nejednou dvata pivezla vítzný pohár; - Svtlo Orientu v orientálním tanci pro dti i dosplé a to krajské kolo i následn celorepublikové finále pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. S.Myšáka, na tomto celostátním finále, které bylo vyvrcholením našeho školního roku zasedal v porot i MUDr. Ali Amiri a ve velké konkurenci z celé republiky jsme získali medaile za vítzství. 2. Píležitostná a spontánní zájmová innost ve školním roce 28/9, soutže a pehlídky : Poet akcí v roce 8/9 celkem 138 Poet úastník v roce 8/9 9 7 celkem Seznam píležitostných akcí viz píloha.2 Komentá k problematice píležitostné zájmové innosti: Msín uskuteníme 12,5 akcí pro dti, veejnost. Poty osob na akcích se vždy prokazateln evidují a to bu použitím prezenní listiny nebo bloky prodaných vstupenek. V rámci snahy oslovit mládež jsme vyhlásili osmý roník soutžní pehlídky mládežnických kapel Leciánova bota, kterou dotací podpoil i Odbor kultury Zlínského kraje. Zárove probhlo již druhý roník národního finále a tetí krajský roník soutže ve skupinovém orientálním tanci Svtlo Orientu, tato soutž je jediná v celé R a mla velmi kladné ohlasy u ostatních organizací a veejnosti. Naší snahou do budoucna je tuto soutž více medializovat a získat na ní dotaci od MŠMT, KÚ ZK i nadací. Pro aerobiky jsme uspoádali soutž v jednotlivcích a skupinách v aerobiku Ostrožská Pastelka. Ze soutží výtvarného zamení se zapojujeme do soutží vyhlašovaných rznými školami, domy dtí a jinými subjekty. Za zmínku stojí i festival Bylinkové dny, který se vnuje po 5 dní každý rok alternativní medicín, ale hlavn kultue s ní spojené. Tento druh festivalu se na Morav neobjevuje a tento festival byl podpoen i dotací ze Zlínského kraje. Náplní jsou semináe a pednášky, zakonené veerním programem vystoupením, zpvy, divadlem apod. Tento festival má jedinenou atmosféru a již tradiní návštvnost.

7 Krom t chto v tších akcí ovšem po ádáme i pravideln se opakující návšt vy na r zné téma v Domov pro seniory, ale i Pastelkový klub, který je ur en pro maminky na mate ské dovolené a jejich d ti p edškolního v ku. Výjimkou nejsou i dílni ky na aktuální ro ní období nebo svátky v roce a r zné výlety pro d ti. Snažíme se vytvo it program pro d ti na období prázdnin a z toho d vodu po ádáme P ím stské tábory nejen v pr b hu velkých práznin. Tyto tábory si získaly velkou oblibu. Pro nejv tší sout že, které realizujeme jsme také vymysleli loga, které využíváme k propagaci: P íležitostná innost v letech Školní roky 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 Po et osob na akcích Prázdninová innost (pobyty, tábory) : P ím stsk é Letní Zimní tábory krátkodob dlouhodo krátkodob dlouhodo é bé é bé viz akce = Tábory Celke m Po et tábor Po et ú astník Po et dní Po et prac. tábora Z toho interních prac Komentá k problematice prázdninové innosti: Pro léto 29 jsme p ipravili t i tábory s r zným zam ením. Dva tábory jsou pobytové: Piráti z Karibiku a Sportovní tábor s aerobikem. Indiánský poklad byl p ím stský tábor na p edposlední týden prázdnin. Oba pobytové tábory se naplnily až do nejvyšší možné kapacity táborové základny, p i emž probíhaly sou asn ve stejném termínu, p esto i s p ím stským táborem byly b hem m síce b ezna pln obsazené. Na poslední týden prázdnin jsme ve spolupráci s ob anským sdružením Akropolis z Uherského Hradišt uskute nili ješt jeden pobytový tábor: Vylomeniny za odm nu # % %& ' (&!" " # &)*+! ## $ #

8 ve slovenském Trenín. Tyto vylomeniny byly podpoeny z grantu Nadace D-K-S a byly pro omezený poet dtí za odmnu, že reprezentují organizaci, úastní se soutží, kroužk atd. Zárove probíhal ve spolupráci s obanským sdružením Haštera trnáctidenní pobyt zahraniních dobrovolník v Uh.Ostrohu, kdy bhem jejich pobytu mli krom jiných povinnosti i vymalovat a výtvarn zkrášlit prostory DDM na MŠ Sídlišti, kde i byli ubytováni. Když na tábor tak s pastelkou viz píloha.3 IV. Další údaje o zaízení V prbhu školního roku probhly dv kontroly zaízení: 1. Okresní správa sociálního zabezpeení v Uherském Hradišti: kontrola pojistného, provádní nemocenského pojištní a plnní úkol v dchodovém pojištní. Evidence a správnosti sociálních dávek a odvod u OSSZ v Uh.Hradišti. 2. Msto Uherský Ostroh a zmocnný auditor Ing.Jií Lorenc: veejnosprávní kontrola zaízení za rok 28 bez závažných chyb. Ekonomická situace organizace v prbhu let: Ekonomická situace DDM je v porovnání i s minulými roky v celkem stabilním stavu. Velmi nám pomáhají finanní prostedky ze získaných grant, ze kterých bylo zakoupeno vybavení pro kroužky a akce, které by jsme si nemohli dovolit z rozpotu. I pes krácení píspvku od zizovatele na provoz v prbhu roku a s dofinancováním grant z vlastních prostedk je situace úmrná celerepublikovému stavu dopad finanní krize. V. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI Za školní rok nebyla ze strany ŠI provedena kontrola. VI. Údaje o podaných žádostí na jiné zdroje financování Podané žádosti: 1. Pehlídka mládežnických kapel Leciánova bota 29 Odbor kultury a památkové pée ZK žádáno 23.5,-K (71,2%) získáno 1.,-K; 2. Brožura festivalu Bylinkové dny v Uh.Ostrohu - Odbor kultury a památkové pée ZK žádáno 49.5,-K (74,75%); 3. Svtlo Orientu III. celorepublikové finále + krajské kolo Fond Mládeže a sportu ZK žádáno 23.,-K (74,88%) získáno 6.,-K; 4. Soutž Ostrožská Pastelka v aerobiku + tábor pro vítze Fond Mládeže a sportu ZK žádáno 425.5,-K (47%); 5. Svtlo Orientu III. celorepublikové finále Nadace DKS kulturní žádáno 37.65,-K (18,55%) získáno 15.,-K;

9 6. Brožura festivalu Bylinkové dny v Uh.Ostrohu Nadace DKS kulturní žádáno 39.5,-K (1%); 7. Soutž Ostrožská Pastelka v aerobiku + tábor pro vítze Nadace DKS sportovní žádáno 31.5,-K (7,4%); 8. Oprava sprchy pro sportovce na DDM - Nadace DKS sportovní žádáno 56.,-K (88,9%); 9. Skláská dílna - Nadace DKS školní žádáno ,-K (87,53%); 1. Oprava sprchy na DDM Nadace DKS školní žádáno 4.5,-K (75%) získáno 2.,-K; Celkov bylo ve školním roce 28/9 zažádáno o ,-K což je rn 64,52% z celkových náklad podaných žádostí a celkov jsme získali 15.,-K. VII. Závr výroní zprávy V prbhu školního roku došlo ke zmnám v pracovnících organizace, ale stále dbáme na projev, který DDM má smrem k veejnosti. To znamená propagace našich akcí, kroužk, inností a následná správa služby pro veejnost. Dbáme na poskytování informací, vytváení pozitivních vazeb mezi obany msta a DDM, zizovatelem a DDM, ostatními organizacemi apod. Na akcích, které poádáme spolupracujeme s rznými organizacemi nap. s divadelním spolkem BLIC z Ostrožské Nové Vsi (Zámecké bloudní, divadelní dílna), Mementem Mori, školkou KMŠ a rzné podnikatelské organizace pi akci Kolekyáda. Tato spolupráce je výhodná pro ob strany jak z organizaního hlediska pro nás tak ohledn propagace pro protjší strany. Zpracováno: 28. srpna 29 Projednáno na porad pracovník školského zaízení: 1. záí 29 Podpis editelky a razítko DDM : Pílohy: Seznam kroužk a kurz v roce 28/9 Seznam akcí a píležitostné innosti v roce 28/9 Když na tábor tak s Pastelkou Co vyšlo v tisku

Sídliště 862, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572/591 123, 572/592 335, 602/732 734

Sídliště 862, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572/591 123, 572/592 335, 602/732 734 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Uh. Ostrohu, 1.9.2010 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováčová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ DDM UH.OSTROH

Více

Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572 591 123, 602 732 734 email: reditelka@ddmpastelka.cz, krouzky@ddmpastelka.cz

Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel: 572 591 123, 602 732 734 email: reditelka@ddmpastelka.cz, krouzky@ddmpastelka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 V Uh. Ostrohu,20.8.2012 Zpracovala: Mgr. Štěpánka Dubinová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ DDM UH.OSTROH

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více