Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Přijímací řízení 5. Výsledky vzdělávání žáků, výsledky maturitních zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr Výroční zpráva 2013/2014, strana 2

3 1. Základní údaje o škole název: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 Identifikátor zařízení: IČO: adresa: Tábor, Mostecká 1912 právní norma: příspěvková organizace zařazení do sítě: 11. září 2001 kapacita: zřizovatel: 360 žáků Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice vedoucí pracovníci školy: ředitelka Mgr. Jana Jandáčková - statutární orgán organizace, jmenovaná Radou Jihočeského kraje na základě konkurzního řízení a kladného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích Ing. Hynek Másílko - zástupce statutárního orgánu: Mgr. Alena Jirková - vedoucí učitelka odborných předmětů a praktického vyučování: Bc. Lucie Kümmelová - vedoucí ekonomického oddělení: telefon: spojovatelka ředitelka školy fax: www stránky: Výroční zpráva 2013/2014, strana 3

4 Školská rada Školská rada při Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912 byla zřízena na základě usnesení Rady Jihočeského kraje. Školská rada je tříčlenná a v roce 2013/14 se sešla na dvou zasedáních, projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy, zprávu o hospodaření, školní řád, organizační řád a byla seznámena se záměry zřizovatele pro další školní rok. Pracovala v tomto složení: Člen jmenovaný zřizovatelem školy Mgr. Helena Plocková, hlavní sestra Nemocnice Tábor, a.s. Člen zastupující pedagogické pracovníky školy Mgr. Jan Macháček, učitel Střední zdravotnické školy Tábor, předseda Člen zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Jana Svačinová, vychovatelka V tomto školním roce skončilo její funkční období a v dubnu 2014 proběhly volby do školské rady pro další období. Složení školské rady ke dni : za pedagogické pracovníky školy byl zvolen Mgr. Jan Macháček, učitel Střední zdravotnické školy Tábor za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byla zvolena Ilona Švadlenková, podnikatelka za zřizovatele školy byla usnesením Rady Jihočeského kraje jmenována Mgr. Helena Plocková, hlavní sestra Nemocnice Tábor, a.s. Nová školská rada se sešla na první schůzce v červnu 2014, jejím předsedou se stal Mgr. Jan Macháček a zahájila svoji činnost. Výroční zpráva 2013/2014, strana 4

5 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Mostecká 1912, Tábor je státní škola s více než sedmdesátiletou tradicí, od počátku se v ní vyučovaly obory se zdravotnickým zaměřením a i v současnosti zůstává věrná oborům zaměřeným na zdravotnickou a sociální oblast. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a významným krokem v oblasti profilace školy je vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Praktická sestra. V rámci přijímacího řízení v roce 2014 bylo opět nabízeno vzdělávání v oboru Ošetřovatel, H/01. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol. Škola poskytuje vzdělávání a podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Škola provádí účinnou prevenci rizikového chování žáků, školních úrazů a školní neúspěšnosti. Hlavním účelem organizace je uskutečňovat výchovu a vzdělávání žáků s důrazem na kvalitu poskytovaného vzdělávání a s důrazem na oblast vybavení školy. Byla a je věnována velká pozornost dostupnosti multimediálních technologií ve výuce a aktuálnímu propojování odborných předmětů s novinkami ve zdravotnictví. Celý objekt školy je cíleně vybaven, prostředí je estetické, moderní a plně odpovídá podmínkám ke zdravotnickému a sociálnímu vzdělávání. K optimálnímu využití budovy zdravotnické školy přispívá i dálková forma vzdělávání, které je každoročně nabízeno a plně využíváno zájemci z celého jihočeského regionu, není výjimečný i zájem z celé republiky. Dále pak také akreditované kvalifikační kurzy konané v rámci doplňkové činnosti. Vybavení školy a materiální podmínky vzdělávání Výuka probíhá v budově, která je majetkem Města Tábor a SZŠ je nájemce. Nájemné bylo stanoveno dle platných předpisů v r a od té doby se nezměnilo. Nájem městu je každoročně využit v celé výši pro údržbu budovy a pro modernizaci školy. V době hlavních prázdnin proběhla široká rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení. Nyní naprosto splňují veškeré požadavky a výrazně přispěly ke zkvalitnění školního prostředí. Třípatrová budova školy je postavena v pěkném přírodním prostředí, mimo střed města. Přímo u školy jsou dvě víceúčelová hřiště, a to asfaltové pro košíkovou a druhé s umělým povrchem pro odbíjenou. Sportoviště jsou využívána kromě tělesné výchovy i k mimoškolním aktivitám a sportovnímu využití široké veřejnosti. Pro celkovou rekonstrukci ven- Výroční zpráva 2013/2014, strana 5

6 kovních sportovišť se nepodařilo získat potřebné finanční prostředky, provedly se pouze dílčí opravy. K výuce, odpočinku a relaxaci rekultivovaná slouží zahrada s parkovou úpravou, její využití je maximální. Slouží k relaxaci žáků, ke vzdělávání v řadě předmětů odborných i všeobecných. Dále jsou zde uskutečňovány soutěže první pomoci jak školní, tak pro hlídky ČČK a je zde zajištěn klid a profesionalita pro tyto akce. Celkově je velkým přínosem pro zkvalitnění zdravého životního stylu. Při vstupu do školy je instalován bezpečnostní systém na karty, který zamezuje vstup cizím osobám do budovy. V přízemí jsou k dispozici tři automaty, a to na sušenky, teplé a studené nápoje. V přízemí se dále nachází učebna výpočetní techniky, kterou mohou využívat jak žáci, tak i zaměstnanci, mimo výuku, kdykoliv. Všechny PC ve škole jsou zapojeny do vnitřní sítě a mají přístup do sítě internet. Dále je zde i dostatečně vybavená chemická laboratoře, která je stále udržována a vylepšována. Vybavení kmenových učeben odpovídá současnému standardu. Učebny jsou vybaveny klasickým školním nábytkem a multimediální technikou. Prakticky v každé učebně jsou k dispozici počítač, pevný dataprojektor. Dále jsou vyučujícím k dispozici meotary, přenosné dataprojektory a notebooky, ve dvou učebnách jsou v provozu interaktivní tabule. Pro výuku cizích jazyků slouží učebna, která je vybavena audiovizuální technikou a každý má žák možnost individuálního a nerušeného poslechu. Pro výuku odborných předmětů je nezbytné speciální materiální a technické vybavení učeben. Celé 2. patro je specificky vybavené. Jsou zde 3 odborné učebny, které simulují nemocniční prostředí. V roce 2012 v nich byly rekonstruovány hygienické kouty. Jsou využitelné k nácviku praktických dovedností především v předmětech Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných a První pomoci. Naprosto nezanedbatelné jsou metodické a odborné výstavy na chodbě. Dále je zde jedna učebna pro předmět Psychologie a komunikace, opět je kladen důraz na její vybavení (relaxační pomůcky, pomůcky pro handicapované, audiovizuální prostředky pro supervizi při samotné výuce). Tělocvična je malá, ale účelně vybavena tělocvičným nářadím a pomůckami pro další sportovní aktivity, umožňuje její plné a kvalitní využití. Ve třetím patře školy je knihovna, kterou spravuje knihovnice. Knihovna slouží zároveň jako studovna. Podle finančních možností se sbírky doplňují o nové publikace a knižní tituly, ať se jedná o odbornou nebo krás- Výroční zpráva 2013/2014, strana 6

7 nou literaturu. Do náplně práce knihovnice patří péče o audiovizuální techniku Ve škole je řadu let zřízena pracovní pozice dokumentátora, který úzce spolupracuje se všemi vyučujícími a zajišťuje co nejúčelnější využití všech dostupných pomůcek, případně tvorbu nových. Učitelé mají přidělené kabinety, aby měli dobré podmínky pro přípravu, uložení učebních materiálů, pomůcek, ale i odpočinek, ve všech kabinetech je k dispozici PC s tiskárnou. V tomto školním roce proběhl z největší části projekt EU peníze školám, který přispěl k výrazné a nutné obnově ICT, učebních pomůcek a ke zkvalitnění výuky. Místem společných setkání zaměstnanců školy a porad je sborovna. Výuka je zajištěna pouze ve vlastních prostorech. Výroční zpráva 2013/2014, strana 7

8 Materiální zabezpečení školy Označení místnosti Počet Vybavení Umístění Číslo standardní nadstandard. 47,52 Kmenová učebna 2 / 51 Kmenová uč. (somatologie) 1 / 43 Jazyková učebna 1 / Knihovna, studovna 1 / patro 49 Kabinet dokumentátora 1 / 48,53 Kabinet pro učitele 3 / WC dívky / 30 Kmenová učebna 1 / 35,37,38 Odborná uč. (ošetřovatelství) 3 / 33 Odborná uč. (psychologie) 1 / 36 Kabinet pro učitele 3 / WC dívky + sprcha / 2. patro 21,24 Kmenová učebna 2 / 17 Kmenová uč. (fyzika) 1 / 19 Universální učebna 1 / 18,23 Kabinet pro učitele 2 / 1. patro 25 Sborovna 1 / 26,22 Ředitelna + sekretariát 2 / 20 Ekonomický úsek 1 / WC chlapci / WC zaměstnanci (ženy + muži) / 10 Učebna ICT 1 / 11 Chemická laboratoř / 9 Tělocvična 1 / WC + sprchy / Šatny Přízemí Suterén Venkovní hřiště 2 / Výroční zpráva 2013/2014, strana 8

9 Praktické vyučování Ošetřování nemocných je předmět, který probíhá v reálném prostředí a žáci při jeho výuce prakticky uplatňují získané vědomosti a dovednosti. Výuka je realizována v Nemocnici Tábor, a.s. na interním, chirurgickém, ortopedickém, neurologickém, dětském a gynekologicko-porodnickém oddělení, na oddělení následné péče a na ambulancích tohoto zařízení. Pracovní smlouvy a požadavky jsou dohodnuty smluvně. Nemocnice zajišťuje proškolení žáků a pedagogů technikem BOZP. V Nemocnici Tábor, a.s. využíváme sborovnu učitelek a šatnu žákyň. Vybavení je úměrné možnostem nemocnice a školy. Na vzdělávání se podílejí spolu s učiteli i zaměstnanci zdravotnického zařízení a personál na školních stanicích. Vedoucí učitelka OP a PV zodpovídá za organizaci a průběh výuky, zajišťuje spolupráci a součinnost s vedením nemocnice (předseda představenstva a hlavní sestra), vrchními a staničními sestrami. Výuka je realizována během celého týdne, probíhá podle připravených plánů a podle ŠVP. Její nedílnou součástí je odborná praxe třetího ročníku, kdy se žáci v měsíci červnu stanou členy jednotlivých zdravotnických týmů. Spolupráce s pracovníky tohoto jihočeského zdravotnického zařízení je na velmi dobré úrovni, při plnění úkolů týkajících se výuky se žáci i pedagogové setkávali se vstřícností a velkým pochopením. Žákyně naší školy se podílejí i na různých akcích nemocnice, jedná se například o cvičné evakuace, o spolupráci s dobrovolnickým centrem při zaměstnávání nemocných a při různých kulturních aktivitách. Další možnosti Žáci mají možnost ubytování a stravování v Domově mládeže Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor, který sousedí s budovou školy. Ubytování využívají především žáci z okresů Písek, České Budějovice, Pelhřimov, Strakonice, ale i z bližšího okolí, odkud není možná pravidelná doprava. Stravování (obědy) je zabezpečeno ve školní jídelně Domova mládeže Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor také pro všechny zaměstnance a žáky škol. Výroční zpráva 2013/2014, strana 9

10 2. Přehled oborů vzdělávání Škola poskytuje žákům odborné vzdělávání spojené se vzděláváním všeobecným a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Vyučuje všechny obory vzdělávání podle celostátně schválených pedagogických dokumentů a podle školního vzdělávacího programu. Výuka odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů je rovnoměrně rozdělena do všech čtyřech ročníků. Vzdělávání probíhá v těsné spojitosti se zdravotnickými pracovišti. Obor Zdravotnický asistent připravuje absolventy k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry poskytuje ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent tohoto oboru se uplatní v různých zdravotnických zařízeních nebo může pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ. Učební plány a školní vzdělávací program Od 1. září 2004 je vyučován, počínaje prvním ročníkem, obor vzdělávání Zdravotnický asistent, jeho výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Praktická sestra (od ), který přispívá ke zkvalitnění odborného vzdělávání a zajistí zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Žáci pokračují ve vzdělávání cizího jazyku, podle úrovně ze základní školy, volí anglický nebo německý jazyk jako povinný předmět. V tomto školním roce stále pokračoval trend většího zájmu o anglický jazyk. Podle původních učebních dokumentů se vzdělávají zbývající ročníky. Disponibilní hodiny byly využity k zlepšení přípravy žáků k maturitním zkouškám, ke zlepšení výuky cizích jazyků a k rozšíření výuky odborných předmětů. Přehled oborů: Zdravotnický asistent M/01 - denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník) Zdravotnický asistent M/01 - dálkové pětileté studium ukončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník) Zdravotnický asistent M/007 - pětileté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou (5. ročník) Výroční zpráva 2012/2013, strana 10

11 Počty žáků ve studijních oborech a třídách Denní forma vzdělávání Zdravotnický asistent M/01 Celkový počet žáků školy a jeho změny Třída Stav k Stav k Stav ke konci 2. pololetí 1.A B A B A B A B Celkový počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na 1 třídu ,63 Dálková forma vzdělávání Zdravotnický asistent M/01 Třída Stav k Stav k Stav ke konci 2. pololetí 1.C C C C Zdravotnický asistent M/007 5.C Celkový počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na 1 třídu 27 22,4 21 Forma vzdělávání K K Přestup z jiné školy Nástup po přerušení vzdělávání Přestup na jinou školu Zanechání studia Přerušení studia Vyloučení K DE DA celkem Výroční zpráva 2012/2013, strana 11

12 3. Personální zabezpečení činnosti školy Školu řídí ředitelka - statutární orgán, jejím zástupcem je statutární zástupce ředitelky školy, který řídí jednu vedoucí učitelku odborných předmětů a praktického vyučování, předsedy předmětových komisí a učitele. Vedoucí ekonomického úseku řídí nepedagogické pracovníky školy. Provoz školy zabezpečuje 32 pracovníků na plný nebo částečný úvazek. Organizační schéma řízení školy ŘEDITELKA ŠKOLY statutární orgán ZÁSTUPCE ŘEDITELKY VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU VEDOUCÍ UČITELKA OP a PV UČITELÉ VŠEOB. VZDĚL. PŘEDMĚTŮ UČITELÉ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI Celkový počet zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců Plný úvazek Pedagogičtí pracovníci Z toho muži Částečný úvazek Z toho muži Plný úvazek Provozní pracovníci Z toho muži Částečný úvazek Z toho muži Výroční zpráva 2012/2013, strana 12

13 Charakteristika pedagogického sboru Škola má vytvořenou personální strategii, jejímž cílem je definovat a realizovat systém personálních činností a způsobů směřujících k naplnění hlavních úkolů práce ve škole a zabezpečit dostatek schopných a motivovaných pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a jejich pomocí dosáhnout očekávané úrovně vzdělávání ve škole. V pedagogickém sboru je zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe, průměrná délka praxe pedagogických pracovníků je 17 let. Jedna zaměstnankyně (odborná učitelka) čerpá rodičovskou dovolenou. Průměrná věková struktura všech pedagogů školy je 46 let. Učitelka chemie má přerušené vzdělávání v magisterském studiu na JČU České Budějovice, od září 2014 v něm pokračuje. Učitelé i ostatní zaměstnanci školy tvoří dobrý kolektiv, navzájem si pomáhají, spolupracují a dobře plní úkoly i nad rámec svých povinností. Jejich přístup k žákům je vstřícný, profesionální, empatický a velice individuální. Počet žáků ve třídách umožňuje nejen třídním učitelům aktivně a účelně reagovat na potíže žáků. Velká pozornost je stále věnována práci koordinátorů, kteří se metodicky a organizačně starají o vybrané oblasti. Do své činnosti zapojují ostatní učitele, především spolupracují s třídními učiteli. Seznam koordinátorů Pozice Jméno a příjmení Požadované vzdělání Výchovný poradce Mgr. Jana Volemanová ne Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jana Volemanová ano ICT koordinátor Ing. Hynek Másílko ano EVVO koordinátor Mgr. Jan Macháček ne ŠVP koordinátor Mgr. Miroslava Hronová ne Koordinátor BOZP Mgr. Táňa Srpová ano Koordinátor dobrovolnictví Bc. Marie Kmínková Výroční zpráva 2012/2013, strana 13

14 Pedagogičtí pracovníci Personální zajištění výuky - interní pracovníci Kvalifikace interních vyučujících Počet interních vyučujících - věková struktura s plnou s částečnou VŠ důchodci bez do 30 do 40 do 50 nad VŠ kvalifikace let let let 50 let kvalifikací kvalifikací Seznam pedagogických pracovníků školy Jméno, titul Vzdělání, aprobace DPS Roky praxe ve školství Doba pracovního poměru Helena Balláková, Mgr. VŠ OSE Ano 15 neurčitá Miloslava Bízková, Mgr. VŠ OSE Ano 13 neurčitá Jindřiška Černá, Mgr. VŠ - CJL, NEJ 28 neurčitá Ivana Fialová, Mgr. VŠ OSE neurčitá Ano 22 do výpověď Radka Hodková, Ing. VŠ - ČVUT, FYZ, MAT Ano 12 neurčitá Miroslav Hronová, Mgr. VŠ - učitel. odb. př. pro SZŠ 12 neurčitá Jana Jandáčková, Mgr. VŠ - OSE, PED 30 neurčitá Alena Jirková, Mgr. VŠ - OSE,PED 22 neurčitá Lenka Jedličková, Mgr. VŠ - CJL, DEJ, LAJ 6 určitá Miluše Klejnová, Ing. VŠ - ICT, ANJ Ano 10 neurčitá Marie Kmínková, Bc. VŠ - OSE Ano 32 neurčitá Věra Koblasová, Mgr. VŠ - OSE, PED 26 neurčitá Renata Kocourková, Bc. VŠ - BIO, CHE 2 neurčitá Tomáš Kolář, Mgr. VŠ - TEV, ZEM 3 neurčitá Jan Macháček, Mgr. VŠ - TEV, BIO 21 neurčitá Jana Matušíková, Mgr. VŠ - DEJ, LAJ, FRJ, RUJ 24 neurčitá Jana Marešová, Mgr. VŠ - OSE,PED 27 neurčitá Hynek Másílko, Ing. VŠ - ČVUT, ICT, FYZ Ano 20 neurčitá Juliána Novotná, Mgr. VŠ - ANJ 23 neurčitá Martina Olivová, Mgr. VŠ - MAT, TEV, ANJ 13 určitá Jana Ondřejová, Mgr. VŠ - učitel. odb. př. pro SZŠ 6 určitá Táňa Srpová, Mgr. VŠ - OSE Ano 13 neurčitá Iveta Stejskalová, Mgr. VŠ - OSE Ano 8 neurčitá RD Jitka Trpáková, Mgr. VŠ - OSE Ano 11 určitá Jana Volemanová, Mgr. VŠ - OSE, PED 22 neurčitá Poznámka Výroční zpráva 2013/2014, strana 14

15 Nepedagogičtí pracovníci Provozně - ekonomický úsek Doba Jméno, titul Vzdělání Pracovní pozice pracovního poměru Poznámka Lucie Kümmelová, Bc. VŠ vedoucí ekonom. úseku neurčitá knihovnice do Alena Zákostelecká SŠ sekretářka (za PN) neurčitá sekretářka, od mzdová účetní Renata Drhová SŠ dokumentátorka neurčitá do knihovnice od sekretářka Eva Švadlenková do SŠ mzdová účetní neurčitá (dlouhodobá PN) dokumentátorka od Ladislav Rosman SOU školník, údržbář neurčitá Alena Burdová SOU uklízečka neurčitá Vlasta Večeřová SOU uklízečka neurčitá Jana Horažďovská SŠ mzdová účetní dohoda do Na začátku školního roku stále pokračovala dlouhodobá pracovní neschopnost sekretářky, která je zároveň i mzdová účetní. Do 31. ledna 2013 byly její pracovní povinností přerozděleny mezi zaměstnance v rámci školy a mzdová účetní byla přijata na DPP. Všechny účetní podklady a ostatní finanční náležitosti byly kontrolovány vedoucí ekonomického úseku a ředitelkou školy. Od došlo ke změnám na jednotlivých pracovních pozicích nepedagogických zaměstnanců, další změny proběhly od 1. Března 2014 (viz tabulka). Výroční zpráva 2013/2014, strana 15

16 4. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 probíhalo na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem Dále bylo upravováno zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Uchazeči o denní formu vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent byli posuzováni na základě přijímacích zkoušek z přírodopisu (biologie člověka) a průměrného prospěchu za obě pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Uchazeči o denní formu vzdělávání v oboru Ošetřovatel a o dálkovou formu vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent nekonali přijímací zkoušky a byli posuzováni podle průměrného prospěchu za obě pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Všichni museli předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem. Přehled výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Studijní obor Zdravotnický asistent M/01, ŠVP Praktická sestra, denní forma vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo kolo kolo Celkem Studijní obor Zdravotnický asistent M/01, ŠVP Praktická sestra, dálková forma vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých 1. kolo kolo kolo 2 2 Celkem Studijní obor Ošetřovatel H/01, ŠVP Ošetřovatelka, denní forma vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo Výroční zpráva 2013/2014, strana 16

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Vzdělávání bylo realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem Praktická sestra a s rámcovým vzdělávacím programem. K tomu přispívala důsledná kontrola rozvrhu a individuální spolupráce zástupce ředitelky se všemi vyučujícím. Ke všem žákům byl důsledně dodržován rovný přístup. Systematicky byly sledovány individuální a skupinové výsledky i celková úspěšnost žáků v rámci školy. Prospěch a absence v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Absence Forma vzdělávání Třída Počet žáků ke dni klasifikační porady Prospěch - průměr Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový počet zameškaných hodin Z toho neomluvených hodin Průměr zameškaných hodin na žáka Denní 1.A 21 2, ,4 1.B 21 2, ,4 2.A 19 2, ,4 2.B 27 2, ,5 3.A 27 2, ,4 3.B 20 2, ,6 4.A 23 2, ,8 4.B 26 2, ,9 celkem 184 2, ,4 Dálková 1.C 21 2, C 21 2, C 29 2, C 17 2, C 30 2, celkem 118 2, Výroční zpráva 2013/2014, strana 17

18 Prospěch a absence v 2. pololetí školního roku 2013/2014 Absence Forma vzdělávání Třída Počet žáků ke dni klasifikační porady Prospěch - průměr Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový počet zameškaných hodin Z toho neomluvených hodin Průměr zameškaných hodin na žáka Denní 1.A 21 2, ,1 1.B 20 2, ,9 2.A 19 2, ,8 2.B 26 2, A 27 2, ,3 3.B 20 1, ,6 4.A 22 2, ,2 4.B 26 2, ,4 celkem 181 2, ,79 Dálková 1.C 19 2, C 18 2, C 25 2, C 13 1, C 30 2, celkem 105 2, Hodnocení prospěchu Tradiční a opakující se problém je prospěch v prvních ročnících, žáci mají v prvním pololetí potíže především v nových předmětech. Zájmem celého pedagogického sboru bylo a je pomoci žákům zvládat učení a dosahovat co nejlepších výsledků. V lednu proběhl kurz Jak se učit. Vzhledem k počtu žáků ve třídách i ve škole je také možný individuální přístup každého z učitelů. Ve vyšších ročnících se ve prospěchu negativně odráží vysoká absence, jedná se především o stále se opakující krátkodobou nepřítomnost ve vyučování. Bohužel svoji roli zde také hraje příliš liberální postoj rodičů. Velký důraz je kladen na co nejlepší komunikaci se zákonnými zástupci žáků, na včasné předání potřebných informací. Výroční zpráva 2013/2014, strana 18

19 Maturitní zkoušky Ve školním roce 2013/2014 žáci konali v jarním a podzimním zkušebním období státní maturitní zkoušky, které se skládaly ze společné a profilové části. Ředitelka Střední zdravotnické školy v Táboře určila nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky. Povinné předměty profilové části maturitní zkoušky: Ošetřování nemocných - praktická zkouška Psychologie a komunikace - ústní zkouška Ošetřovatelství - ústní zkouška Nepovinné předměty maturitní zkoušky: Somatologie a biologie - ústní zkouška Občanská nauka ústní zkouška Praktické zkoušky Praktické maturitní zkoušky z předmětu ošetřování nemocných se konaly na interním a chirurgické oddělení Nemocnice Tábor, a.s. ve dnech od do Písemné zkoušky Písemné zkoušky společné části MZ (z českého jazyka a literatury, z německého nebo anglického jazyka nebo z matematiky) probíhali ve dnech od do v učebnách školy. Ústní zkoušky Ústní zkoušky společné a profilové části MZ probíhaly od do v budově školy. Výroční zpráva 2013/2014, strana 19

20 Výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ - denní forma vzdělávání Jarní zkušební období Podzimní zkušební období Část MZ Společná Profilová Předmět Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ DT PP ÚZ Průměrný prospěch ČJ /13 3/11 0/2 2/1 2/1 3/4 3,33 AJ /10 2/9 0/1 1/3 1/0 0/2 3,52 NJ /1 1/1 0 0/- 0/0 1/- 3,43 M /8 -/7 -/1 -/1 4,86 PZ ÚZ PZ ÚZ OSN x 3/- 3/- 0 3 x 1,88 OSE /2 3/2 0 1/1 2,39 PSK /- 3/- 0 3/- 2,59 Celkový průměrný prospěch 2,69 Přehled výsledků MZ dálková forma vzdělávání Jarní zkušební období Podzimní zkušební období Část Společná Profilová Předmět Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ DT PP ÚZ Průměrný prospěch ČJ /0 0/3 1 2/ ,83 AJ /4 2/4 0 1/ ,91 NJ /3 0/3 1-0/3-3,37 M /4 0/4 0 0/2 4,60 PZ ÚZ OSN x 3/ x 2,15 OSE / ,42 PSK / ,62 Celkový průměrný prospěch 2,72 Vysvětlivky použitých zkratek: DT didaktický test, PP písemná práce, ÚZ ústní zkouška, náhradní 1. termín/opravný termín Výroční zpráva 2013/2014, strana 20

21 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, o výchovném poradenství a o činnosti koordinátora EVVO Prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jana Volemanová, metodik prevence sociálně patologických jevů, zpracovala Minimální preventivní program specifické primární prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je zakotvena ve školním řádu, součástí dokumentů školy je výchova ke zdraví zaměřená na zdravý životní styl, péči o zdraví, poznání rizik ohrožujících zdraví a jejich prevenci. V rámci protidrogového programu velmi dobře funguje spolupráce s pomáhajícími organizacemi i úřady v regionu, s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo centrem pro pomoc dětem a mládeži Auritus. Škola úzce spolupracuje s městskou a státní policií, jejichž náplní práce je také prevence sociálně-patologických jevů u mládeže. Kromě besed, projekcí, nástěnných agitací a anket je prioritní organizování adaptačního kurzu Dokážu to pro 1. ročníky na začátku školního roku a vypracovávání projektu Preventivní programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Prevence sociálně patologických jevů se promítá ve výuce prakticky ve všech předmětech, tato problematika úzce souvisí se oborem vzdělání. Hodnocení minimálního preventivního programu MPP vychází z pozitivních zkušeností z předchozích let, obsahuje i témata vhodná k využití v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zahrnuje aktivity pro žáky, učitele a rodiče, a to v oblasti ochrany žáků. Nejčastějším problémem je kouření jak zletilých, tak nezletilých žáků. U nezletilých žáků jsou o kouření informování rodiče. Požádali jsme také o intenzivnější spolupráci městskou policií. Na prevenci kouření byla zaměřena informační kampaň k Světový den bez tabáku, její průběh zaštítila třída 2. A. Všichni studenti prvních ročníků absolvují besedy s pracovníky Auritus Tábor zaměřené na problematiku zneužívání legálních i ilegálních návykových látek včetně možnosti pomoci. Z uskutečněných preventivních aktivit se velmi osvědčil kurz Dokážu to? pro 1. ročníky pořádaný od 4. do 6. září Účastníci kladně hodnotili prožitkové aktivity, možnost seznámení se s žáky z vyšších ročníků Výroční zpráva 2013/2014, strana 21

22 a s pedagogy, aktivně se zapojovali do činností zaměřených jak na prevenci rizikového chování, tak na zvyšování sebedůvěry, sebepoznávání, spolupráci a dalších. V tomto školním roce byl součástí projektu MŠMT Prevence rizikového chování na SZŠ Tábor, který dále pokračoval dvouhodinovými semináři třídních učitelů s jejich třídami. Projekt je zaměřen hlavně na práci s třídním kolektivem, orientuje se na rozvíjení osobnostně sociální výchovy sebepoznávání, spolupráci apod. Projekt zahrnuje i proškolení pedagogů v práci s třídním kolektivem. Dvoudenní školení proběhlo v době přípravného týdne. Činnost výchovného poradce V tomto školním roce byla ve výchovném poradenství řešena zejména vysoká absence, neomluvená absence a dále pak jednorázové přestupky proti školnímu řádu. Ve dvou případech byla doporučena návštěva pedagogicko-psychologické-poradny. Výchovná komise se sešla v průběhu školního roku k šesti případům, řešila porušení školního řádu, především vysokou a neomluvenou absenci, která se projevila ve studijním prospěchu žáků. Možnosti konzultace s výchovným poradcem z důvodu osobních problému využili 4 žáci. Z důvodů dalšího vzdělávání pak 47 žáků, žáci maturitního ročníku předložili k ověření 71 přihlášek na vysoké školy a 102 přihlášek na vyšší odborné školy. Velký zájem o konzultace byl také ze strany žáků dálkové formy vzdělávání. Činnost koordinátora EVVO Naše škola je registrována v projektu Podaná ruka, který je zaměřen na metodickou a informační podporu učitelů v oblasti environmentální a multikulturní výchovy. Kontaktní osobou je koordinátor environmentální výchovy Mgr. Jan Macháček, vyučující BIO a SOM. V oblasti environmentální výchovy naše škola spolupracuje s Centrem ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA, odebírá její časopis a materiály s ekologickou tématikou, které jsou k dispozici nejen vyučujícím, ale i žákům. Společnost také nabízí kurzy a semináře s ekologickou tématikou pro vyučující. Žáci se s environmentální tématikou seznamují též na pravidelně aktualizované nástěnce ve 3. patře budovy. Interiér Střední zdravotnické školy v Táboře je vybaven kontejnery pro separaci odpadových surovin, zejména papíru (12 kontejnerů pro sběr) Výroční zpráva 2013/2014, strana 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více