Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Přijímací řízení 5. Výsledky vzdělávání žáků, výsledky maturitních zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr Výroční zpráva 2013/2014, strana 2

3 1. Základní údaje o škole název: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 Identifikátor zařízení: IČO: adresa: Tábor, Mostecká 1912 právní norma: příspěvková organizace zařazení do sítě: 11. září 2001 kapacita: zřizovatel: 360 žáků Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice vedoucí pracovníci školy: ředitelka Mgr. Jana Jandáčková - statutární orgán organizace, jmenovaná Radou Jihočeského kraje na základě konkurzního řízení a kladného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích Ing. Hynek Másílko - zástupce statutárního orgánu: Mgr. Alena Jirková - vedoucí učitelka odborných předmětů a praktického vyučování: Bc. Lucie Kümmelová - vedoucí ekonomického oddělení: telefon: spojovatelka ředitelka školy fax: www stránky: Výroční zpráva 2013/2014, strana 3

4 Školská rada Školská rada při Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912 byla zřízena na základě usnesení Rady Jihočeského kraje. Školská rada je tříčlenná a v roce 2013/14 se sešla na dvou zasedáních, projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy, zprávu o hospodaření, školní řád, organizační řád a byla seznámena se záměry zřizovatele pro další školní rok. Pracovala v tomto složení: Člen jmenovaný zřizovatelem školy Mgr. Helena Plocková, hlavní sestra Nemocnice Tábor, a.s. Člen zastupující pedagogické pracovníky školy Mgr. Jan Macháček, učitel Střední zdravotnické školy Tábor, předseda Člen zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Jana Svačinová, vychovatelka V tomto školním roce skončilo její funkční období a v dubnu 2014 proběhly volby do školské rady pro další období. Složení školské rady ke dni : za pedagogické pracovníky školy byl zvolen Mgr. Jan Macháček, učitel Střední zdravotnické školy Tábor za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byla zvolena Ilona Švadlenková, podnikatelka za zřizovatele školy byla usnesením Rady Jihočeského kraje jmenována Mgr. Helena Plocková, hlavní sestra Nemocnice Tábor, a.s. Nová školská rada se sešla na první schůzce v červnu 2014, jejím předsedou se stal Mgr. Jan Macháček a zahájila svoji činnost. Výroční zpráva 2013/2014, strana 4

5 Charakteristika školy Střední zdravotnická škola, Mostecká 1912, Tábor je státní škola s více než sedmdesátiletou tradicí, od počátku se v ní vyučovaly obory se zdravotnickým zaměřením a i v současnosti zůstává věrná oborům zaměřeným na zdravotnickou a sociální oblast. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a významným krokem v oblasti profilace školy je vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Praktická sestra. V rámci přijímacího řízení v roce 2014 bylo opět nabízeno vzdělávání v oboru Ošetřovatel, H/01. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol. Škola poskytuje vzdělávání a podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Škola provádí účinnou prevenci rizikového chování žáků, školních úrazů a školní neúspěšnosti. Hlavním účelem organizace je uskutečňovat výchovu a vzdělávání žáků s důrazem na kvalitu poskytovaného vzdělávání a s důrazem na oblast vybavení školy. Byla a je věnována velká pozornost dostupnosti multimediálních technologií ve výuce a aktuálnímu propojování odborných předmětů s novinkami ve zdravotnictví. Celý objekt školy je cíleně vybaven, prostředí je estetické, moderní a plně odpovídá podmínkám ke zdravotnickému a sociálnímu vzdělávání. K optimálnímu využití budovy zdravotnické školy přispívá i dálková forma vzdělávání, které je každoročně nabízeno a plně využíváno zájemci z celého jihočeského regionu, není výjimečný i zájem z celé republiky. Dále pak také akreditované kvalifikační kurzy konané v rámci doplňkové činnosti. Vybavení školy a materiální podmínky vzdělávání Výuka probíhá v budově, která je majetkem Města Tábor a SZŠ je nájemce. Nájemné bylo stanoveno dle platných předpisů v r a od té doby se nezměnilo. Nájem městu je každoročně využit v celé výši pro údržbu budovy a pro modernizaci školy. V době hlavních prázdnin proběhla široká rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení. Nyní naprosto splňují veškeré požadavky a výrazně přispěly ke zkvalitnění školního prostředí. Třípatrová budova školy je postavena v pěkném přírodním prostředí, mimo střed města. Přímo u školy jsou dvě víceúčelová hřiště, a to asfaltové pro košíkovou a druhé s umělým povrchem pro odbíjenou. Sportoviště jsou využívána kromě tělesné výchovy i k mimoškolním aktivitám a sportovnímu využití široké veřejnosti. Pro celkovou rekonstrukci ven- Výroční zpráva 2013/2014, strana 5

6 kovních sportovišť se nepodařilo získat potřebné finanční prostředky, provedly se pouze dílčí opravy. K výuce, odpočinku a relaxaci rekultivovaná slouží zahrada s parkovou úpravou, její využití je maximální. Slouží k relaxaci žáků, ke vzdělávání v řadě předmětů odborných i všeobecných. Dále jsou zde uskutečňovány soutěže první pomoci jak školní, tak pro hlídky ČČK a je zde zajištěn klid a profesionalita pro tyto akce. Celkově je velkým přínosem pro zkvalitnění zdravého životního stylu. Při vstupu do školy je instalován bezpečnostní systém na karty, který zamezuje vstup cizím osobám do budovy. V přízemí jsou k dispozici tři automaty, a to na sušenky, teplé a studené nápoje. V přízemí se dále nachází učebna výpočetní techniky, kterou mohou využívat jak žáci, tak i zaměstnanci, mimo výuku, kdykoliv. Všechny PC ve škole jsou zapojeny do vnitřní sítě a mají přístup do sítě internet. Dále je zde i dostatečně vybavená chemická laboratoře, která je stále udržována a vylepšována. Vybavení kmenových učeben odpovídá současnému standardu. Učebny jsou vybaveny klasickým školním nábytkem a multimediální technikou. Prakticky v každé učebně jsou k dispozici počítač, pevný dataprojektor. Dále jsou vyučujícím k dispozici meotary, přenosné dataprojektory a notebooky, ve dvou učebnách jsou v provozu interaktivní tabule. Pro výuku cizích jazyků slouží učebna, která je vybavena audiovizuální technikou a každý má žák možnost individuálního a nerušeného poslechu. Pro výuku odborných předmětů je nezbytné speciální materiální a technické vybavení učeben. Celé 2. patro je specificky vybavené. Jsou zde 3 odborné učebny, které simulují nemocniční prostředí. V roce 2012 v nich byly rekonstruovány hygienické kouty. Jsou využitelné k nácviku praktických dovedností především v předmětech Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných a První pomoci. Naprosto nezanedbatelné jsou metodické a odborné výstavy na chodbě. Dále je zde jedna učebna pro předmět Psychologie a komunikace, opět je kladen důraz na její vybavení (relaxační pomůcky, pomůcky pro handicapované, audiovizuální prostředky pro supervizi při samotné výuce). Tělocvična je malá, ale účelně vybavena tělocvičným nářadím a pomůckami pro další sportovní aktivity, umožňuje její plné a kvalitní využití. Ve třetím patře školy je knihovna, kterou spravuje knihovnice. Knihovna slouží zároveň jako studovna. Podle finančních možností se sbírky doplňují o nové publikace a knižní tituly, ať se jedná o odbornou nebo krás- Výroční zpráva 2013/2014, strana 6

7 nou literaturu. Do náplně práce knihovnice patří péče o audiovizuální techniku Ve škole je řadu let zřízena pracovní pozice dokumentátora, který úzce spolupracuje se všemi vyučujícími a zajišťuje co nejúčelnější využití všech dostupných pomůcek, případně tvorbu nových. Učitelé mají přidělené kabinety, aby měli dobré podmínky pro přípravu, uložení učebních materiálů, pomůcek, ale i odpočinek, ve všech kabinetech je k dispozici PC s tiskárnou. V tomto školním roce proběhl z největší části projekt EU peníze školám, který přispěl k výrazné a nutné obnově ICT, učebních pomůcek a ke zkvalitnění výuky. Místem společných setkání zaměstnanců školy a porad je sborovna. Výuka je zajištěna pouze ve vlastních prostorech. Výroční zpráva 2013/2014, strana 7

8 Materiální zabezpečení školy Označení místnosti Počet Vybavení Umístění Číslo standardní nadstandard. 47,52 Kmenová učebna 2 / 51 Kmenová uč. (somatologie) 1 / 43 Jazyková učebna 1 / Knihovna, studovna 1 / patro 49 Kabinet dokumentátora 1 / 48,53 Kabinet pro učitele 3 / WC dívky / 30 Kmenová učebna 1 / 35,37,38 Odborná uč. (ošetřovatelství) 3 / 33 Odborná uč. (psychologie) 1 / 36 Kabinet pro učitele 3 / WC dívky + sprcha / 2. patro 21,24 Kmenová učebna 2 / 17 Kmenová uč. (fyzika) 1 / 19 Universální učebna 1 / 18,23 Kabinet pro učitele 2 / 1. patro 25 Sborovna 1 / 26,22 Ředitelna + sekretariát 2 / 20 Ekonomický úsek 1 / WC chlapci / WC zaměstnanci (ženy + muži) / 10 Učebna ICT 1 / 11 Chemická laboratoř / 9 Tělocvična 1 / WC + sprchy / Šatny Přízemí Suterén Venkovní hřiště 2 / Výroční zpráva 2013/2014, strana 8

9 Praktické vyučování Ošetřování nemocných je předmět, který probíhá v reálném prostředí a žáci při jeho výuce prakticky uplatňují získané vědomosti a dovednosti. Výuka je realizována v Nemocnici Tábor, a.s. na interním, chirurgickém, ortopedickém, neurologickém, dětském a gynekologicko-porodnickém oddělení, na oddělení následné péče a na ambulancích tohoto zařízení. Pracovní smlouvy a požadavky jsou dohodnuty smluvně. Nemocnice zajišťuje proškolení žáků a pedagogů technikem BOZP. V Nemocnici Tábor, a.s. využíváme sborovnu učitelek a šatnu žákyň. Vybavení je úměrné možnostem nemocnice a školy. Na vzdělávání se podílejí spolu s učiteli i zaměstnanci zdravotnického zařízení a personál na školních stanicích. Vedoucí učitelka OP a PV zodpovídá za organizaci a průběh výuky, zajišťuje spolupráci a součinnost s vedením nemocnice (předseda představenstva a hlavní sestra), vrchními a staničními sestrami. Výuka je realizována během celého týdne, probíhá podle připravených plánů a podle ŠVP. Její nedílnou součástí je odborná praxe třetího ročníku, kdy se žáci v měsíci červnu stanou členy jednotlivých zdravotnických týmů. Spolupráce s pracovníky tohoto jihočeského zdravotnického zařízení je na velmi dobré úrovni, při plnění úkolů týkajících se výuky se žáci i pedagogové setkávali se vstřícností a velkým pochopením. Žákyně naší školy se podílejí i na různých akcích nemocnice, jedná se například o cvičné evakuace, o spolupráci s dobrovolnickým centrem při zaměstnávání nemocných a při různých kulturních aktivitách. Další možnosti Žáci mají možnost ubytování a stravování v Domově mládeže Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor, který sousedí s budovou školy. Ubytování využívají především žáci z okresů Písek, České Budějovice, Pelhřimov, Strakonice, ale i z bližšího okolí, odkud není možná pravidelná doprava. Stravování (obědy) je zabezpečeno ve školní jídelně Domova mládeže Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor také pro všechny zaměstnance a žáky škol. Výroční zpráva 2013/2014, strana 9

10 2. Přehled oborů vzdělávání Škola poskytuje žákům odborné vzdělávání spojené se vzděláváním všeobecným a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Vyučuje všechny obory vzdělávání podle celostátně schválených pedagogických dokumentů a podle školního vzdělávacího programu. Výuka odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů je rovnoměrně rozdělena do všech čtyřech ročníků. Vzdělávání probíhá v těsné spojitosti se zdravotnickými pracovišti. Obor Zdravotnický asistent připravuje absolventy k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry poskytuje ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent tohoto oboru se uplatní v různých zdravotnických zařízeních nebo může pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ. Učební plány a školní vzdělávací program Od 1. září 2004 je vyučován, počínaje prvním ročníkem, obor vzdělávání Zdravotnický asistent, jeho výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Praktická sestra (od ), který přispívá ke zkvalitnění odborného vzdělávání a zajistí zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Žáci pokračují ve vzdělávání cizího jazyku, podle úrovně ze základní školy, volí anglický nebo německý jazyk jako povinný předmět. V tomto školním roce stále pokračoval trend většího zájmu o anglický jazyk. Podle původních učebních dokumentů se vzdělávají zbývající ročníky. Disponibilní hodiny byly využity k zlepšení přípravy žáků k maturitním zkouškám, ke zlepšení výuky cizích jazyků a k rozšíření výuky odborných předmětů. Přehled oborů: Zdravotnický asistent M/01 - denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník) Zdravotnický asistent M/01 - dálkové pětileté studium ukončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník) Zdravotnický asistent M/007 - pětileté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou (5. ročník) Výroční zpráva 2012/2013, strana 10

11 Počty žáků ve studijních oborech a třídách Denní forma vzdělávání Zdravotnický asistent M/01 Celkový počet žáků školy a jeho změny Třída Stav k Stav k Stav ke konci 2. pololetí 1.A B A B A B A B Celkový počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na 1 třídu ,63 Dálková forma vzdělávání Zdravotnický asistent M/01 Třída Stav k Stav k Stav ke konci 2. pololetí 1.C C C C Zdravotnický asistent M/007 5.C Celkový počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na 1 třídu 27 22,4 21 Forma vzdělávání K K Přestup z jiné školy Nástup po přerušení vzdělávání Přestup na jinou školu Zanechání studia Přerušení studia Vyloučení K DE DA celkem Výroční zpráva 2012/2013, strana 11

12 3. Personální zabezpečení činnosti školy Školu řídí ředitelka - statutární orgán, jejím zástupcem je statutární zástupce ředitelky školy, který řídí jednu vedoucí učitelku odborných předmětů a praktického vyučování, předsedy předmětových komisí a učitele. Vedoucí ekonomického úseku řídí nepedagogické pracovníky školy. Provoz školy zabezpečuje 32 pracovníků na plný nebo částečný úvazek. Organizační schéma řízení školy ŘEDITELKA ŠKOLY statutární orgán ZÁSTUPCE ŘEDITELKY VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU VEDOUCÍ UČITELKA OP a PV UČITELÉ VŠEOB. VZDĚL. PŘEDMĚTŮ UČITELÉ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI Celkový počet zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců Plný úvazek Pedagogičtí pracovníci Z toho muži Částečný úvazek Z toho muži Plný úvazek Provozní pracovníci Z toho muži Částečný úvazek Z toho muži Výroční zpráva 2012/2013, strana 12

13 Charakteristika pedagogického sboru Škola má vytvořenou personální strategii, jejímž cílem je definovat a realizovat systém personálních činností a způsobů směřujících k naplnění hlavních úkolů práce ve škole a zabezpečit dostatek schopných a motivovaných pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a jejich pomocí dosáhnout očekávané úrovně vzdělávání ve škole. V pedagogickém sboru je zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe, průměrná délka praxe pedagogických pracovníků je 17 let. Jedna zaměstnankyně (odborná učitelka) čerpá rodičovskou dovolenou. Průměrná věková struktura všech pedagogů školy je 46 let. Učitelka chemie má přerušené vzdělávání v magisterském studiu na JČU České Budějovice, od září 2014 v něm pokračuje. Učitelé i ostatní zaměstnanci školy tvoří dobrý kolektiv, navzájem si pomáhají, spolupracují a dobře plní úkoly i nad rámec svých povinností. Jejich přístup k žákům je vstřícný, profesionální, empatický a velice individuální. Počet žáků ve třídách umožňuje nejen třídním učitelům aktivně a účelně reagovat na potíže žáků. Velká pozornost je stále věnována práci koordinátorů, kteří se metodicky a organizačně starají o vybrané oblasti. Do své činnosti zapojují ostatní učitele, především spolupracují s třídními učiteli. Seznam koordinátorů Pozice Jméno a příjmení Požadované vzdělání Výchovný poradce Mgr. Jana Volemanová ne Metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jana Volemanová ano ICT koordinátor Ing. Hynek Másílko ano EVVO koordinátor Mgr. Jan Macháček ne ŠVP koordinátor Mgr. Miroslava Hronová ne Koordinátor BOZP Mgr. Táňa Srpová ano Koordinátor dobrovolnictví Bc. Marie Kmínková Výroční zpráva 2012/2013, strana 13

14 Pedagogičtí pracovníci Personální zajištění výuky - interní pracovníci Kvalifikace interních vyučujících Počet interních vyučujících - věková struktura s plnou s částečnou VŠ důchodci bez do 30 do 40 do 50 nad VŠ kvalifikace let let let 50 let kvalifikací kvalifikací Seznam pedagogických pracovníků školy Jméno, titul Vzdělání, aprobace DPS Roky praxe ve školství Doba pracovního poměru Helena Balláková, Mgr. VŠ OSE Ano 15 neurčitá Miloslava Bízková, Mgr. VŠ OSE Ano 13 neurčitá Jindřiška Černá, Mgr. VŠ - CJL, NEJ 28 neurčitá Ivana Fialová, Mgr. VŠ OSE neurčitá Ano 22 do výpověď Radka Hodková, Ing. VŠ - ČVUT, FYZ, MAT Ano 12 neurčitá Miroslav Hronová, Mgr. VŠ - učitel. odb. př. pro SZŠ 12 neurčitá Jana Jandáčková, Mgr. VŠ - OSE, PED 30 neurčitá Alena Jirková, Mgr. VŠ - OSE,PED 22 neurčitá Lenka Jedličková, Mgr. VŠ - CJL, DEJ, LAJ 6 určitá Miluše Klejnová, Ing. VŠ - ICT, ANJ Ano 10 neurčitá Marie Kmínková, Bc. VŠ - OSE Ano 32 neurčitá Věra Koblasová, Mgr. VŠ - OSE, PED 26 neurčitá Renata Kocourková, Bc. VŠ - BIO, CHE 2 neurčitá Tomáš Kolář, Mgr. VŠ - TEV, ZEM 3 neurčitá Jan Macháček, Mgr. VŠ - TEV, BIO 21 neurčitá Jana Matušíková, Mgr. VŠ - DEJ, LAJ, FRJ, RUJ 24 neurčitá Jana Marešová, Mgr. VŠ - OSE,PED 27 neurčitá Hynek Másílko, Ing. VŠ - ČVUT, ICT, FYZ Ano 20 neurčitá Juliána Novotná, Mgr. VŠ - ANJ 23 neurčitá Martina Olivová, Mgr. VŠ - MAT, TEV, ANJ 13 určitá Jana Ondřejová, Mgr. VŠ - učitel. odb. př. pro SZŠ 6 určitá Táňa Srpová, Mgr. VŠ - OSE Ano 13 neurčitá Iveta Stejskalová, Mgr. VŠ - OSE Ano 8 neurčitá RD Jitka Trpáková, Mgr. VŠ - OSE Ano 11 určitá Jana Volemanová, Mgr. VŠ - OSE, PED 22 neurčitá Poznámka Výroční zpráva 2013/2014, strana 14

15 Nepedagogičtí pracovníci Provozně - ekonomický úsek Doba Jméno, titul Vzdělání Pracovní pozice pracovního poměru Poznámka Lucie Kümmelová, Bc. VŠ vedoucí ekonom. úseku neurčitá knihovnice do Alena Zákostelecká SŠ sekretářka (za PN) neurčitá sekretářka, od mzdová účetní Renata Drhová SŠ dokumentátorka neurčitá do knihovnice od sekretářka Eva Švadlenková do SŠ mzdová účetní neurčitá (dlouhodobá PN) dokumentátorka od Ladislav Rosman SOU školník, údržbář neurčitá Alena Burdová SOU uklízečka neurčitá Vlasta Večeřová SOU uklízečka neurčitá Jana Horažďovská SŠ mzdová účetní dohoda do Na začátku školního roku stále pokračovala dlouhodobá pracovní neschopnost sekretářky, která je zároveň i mzdová účetní. Do 31. ledna 2013 byly její pracovní povinností přerozděleny mezi zaměstnance v rámci školy a mzdová účetní byla přijata na DPP. Všechny účetní podklady a ostatní finanční náležitosti byly kontrolovány vedoucí ekonomického úseku a ředitelkou školy. Od došlo ke změnám na jednotlivých pracovních pozicích nepedagogických zaměstnanců, další změny proběhly od 1. Března 2014 (viz tabulka). Výroční zpráva 2013/2014, strana 15

16 4. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 probíhalo na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem Dále bylo upravováno zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Uchazeči o denní formu vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent byli posuzováni na základě přijímacích zkoušek z přírodopisu (biologie člověka) a průměrného prospěchu za obě pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Uchazeči o denní formu vzdělávání v oboru Ošetřovatel a o dálkovou formu vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent nekonali přijímací zkoušky a byli posuzováni podle průměrného prospěchu za obě pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Všichni museli předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem. Přehled výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Studijní obor Zdravotnický asistent M/01, ŠVP Praktická sestra, denní forma vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo kolo kolo Celkem Studijní obor Zdravotnický asistent M/01, ŠVP Praktická sestra, dálková forma vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých 1. kolo kolo kolo 2 2 Celkem Studijní obor Ošetřovatel H/01, ŠVP Ošetřovatelka, denní forma vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo Výroční zpráva 2013/2014, strana 16

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Vzdělávání bylo realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem Praktická sestra a s rámcovým vzdělávacím programem. K tomu přispívala důsledná kontrola rozvrhu a individuální spolupráce zástupce ředitelky se všemi vyučujícím. Ke všem žákům byl důsledně dodržován rovný přístup. Systematicky byly sledovány individuální a skupinové výsledky i celková úspěšnost žáků v rámci školy. Prospěch a absence v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Absence Forma vzdělávání Třída Počet žáků ke dni klasifikační porady Prospěch - průměr Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový počet zameškaných hodin Z toho neomluvených hodin Průměr zameškaných hodin na žáka Denní 1.A 21 2, ,4 1.B 21 2, ,4 2.A 19 2, ,4 2.B 27 2, ,5 3.A 27 2, ,4 3.B 20 2, ,6 4.A 23 2, ,8 4.B 26 2, ,9 celkem 184 2, ,4 Dálková 1.C 21 2, C 21 2, C 29 2, C 17 2, C 30 2, celkem 118 2, Výroční zpráva 2013/2014, strana 17

18 Prospěch a absence v 2. pololetí školního roku 2013/2014 Absence Forma vzdělávání Třída Počet žáků ke dni klasifikační porady Prospěch - průměr Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový počet zameškaných hodin Z toho neomluvených hodin Průměr zameškaných hodin na žáka Denní 1.A 21 2, ,1 1.B 20 2, ,9 2.A 19 2, ,8 2.B 26 2, A 27 2, ,3 3.B 20 1, ,6 4.A 22 2, ,2 4.B 26 2, ,4 celkem 181 2, ,79 Dálková 1.C 19 2, C 18 2, C 25 2, C 13 1, C 30 2, celkem 105 2, Hodnocení prospěchu Tradiční a opakující se problém je prospěch v prvních ročnících, žáci mají v prvním pololetí potíže především v nových předmětech. Zájmem celého pedagogického sboru bylo a je pomoci žákům zvládat učení a dosahovat co nejlepších výsledků. V lednu proběhl kurz Jak se učit. Vzhledem k počtu žáků ve třídách i ve škole je také možný individuální přístup každého z učitelů. Ve vyšších ročnících se ve prospěchu negativně odráží vysoká absence, jedná se především o stále se opakující krátkodobou nepřítomnost ve vyučování. Bohužel svoji roli zde také hraje příliš liberální postoj rodičů. Velký důraz je kladen na co nejlepší komunikaci se zákonnými zástupci žáků, na včasné předání potřebných informací. Výroční zpráva 2013/2014, strana 18

19 Maturitní zkoušky Ve školním roce 2013/2014 žáci konali v jarním a podzimním zkušebním období státní maturitní zkoušky, které se skládaly ze společné a profilové části. Ředitelka Střední zdravotnické školy v Táboře určila nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky. Povinné předměty profilové části maturitní zkoušky: Ošetřování nemocných - praktická zkouška Psychologie a komunikace - ústní zkouška Ošetřovatelství - ústní zkouška Nepovinné předměty maturitní zkoušky: Somatologie a biologie - ústní zkouška Občanská nauka ústní zkouška Praktické zkoušky Praktické maturitní zkoušky z předmětu ošetřování nemocných se konaly na interním a chirurgické oddělení Nemocnice Tábor, a.s. ve dnech od do Písemné zkoušky Písemné zkoušky společné části MZ (z českého jazyka a literatury, z německého nebo anglického jazyka nebo z matematiky) probíhali ve dnech od do v učebnách školy. Ústní zkoušky Ústní zkoušky společné a profilové části MZ probíhaly od do v budově školy. Výroční zpráva 2013/2014, strana 19

20 Výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ - denní forma vzdělávání Jarní zkušební období Podzimní zkušební období Část MZ Společná Profilová Předmět Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ DT PP ÚZ Průměrný prospěch ČJ /13 3/11 0/2 2/1 2/1 3/4 3,33 AJ /10 2/9 0/1 1/3 1/0 0/2 3,52 NJ /1 1/1 0 0/- 0/0 1/- 3,43 M /8 -/7 -/1 -/1 4,86 PZ ÚZ PZ ÚZ OSN x 3/- 3/- 0 3 x 1,88 OSE /2 3/2 0 1/1 2,39 PSK /- 3/- 0 3/- 2,59 Celkový průměrný prospěch 2,69 Přehled výsledků MZ dálková forma vzdělávání Jarní zkušební období Podzimní zkušební období Část Společná Profilová Předmět Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo Počet přihlášených Počet maturujících Počet omluvených Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ DT PP ÚZ Průměrný prospěch ČJ /0 0/3 1 2/ ,83 AJ /4 2/4 0 1/ ,91 NJ /3 0/3 1-0/3-3,37 M /4 0/4 0 0/2 4,60 PZ ÚZ OSN x 3/ x 2,15 OSE / ,42 PSK / ,62 Celkový průměrný prospěch 2,72 Vysvětlivky použitých zkratek: DT didaktický test, PP písemná práce, ÚZ ústní zkouška, náhradní 1. termín/opravný termín Výroční zpráva 2013/2014, strana 20

21 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, o výchovném poradenství a o činnosti koordinátora EVVO Prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jana Volemanová, metodik prevence sociálně patologických jevů, zpracovala Minimální preventivní program specifické primární prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je zakotvena ve školním řádu, součástí dokumentů školy je výchova ke zdraví zaměřená na zdravý životní styl, péči o zdraví, poznání rizik ohrožujících zdraví a jejich prevenci. V rámci protidrogového programu velmi dobře funguje spolupráce s pomáhajícími organizacemi i úřady v regionu, s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo centrem pro pomoc dětem a mládeži Auritus. Škola úzce spolupracuje s městskou a státní policií, jejichž náplní práce je také prevence sociálně-patologických jevů u mládeže. Kromě besed, projekcí, nástěnných agitací a anket je prioritní organizování adaptačního kurzu Dokážu to pro 1. ročníky na začátku školního roku a vypracovávání projektu Preventivní programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Prevence sociálně patologických jevů se promítá ve výuce prakticky ve všech předmětech, tato problematika úzce souvisí se oborem vzdělání. Hodnocení minimálního preventivního programu MPP vychází z pozitivních zkušeností z předchozích let, obsahuje i témata vhodná k využití v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zahrnuje aktivity pro žáky, učitele a rodiče, a to v oblasti ochrany žáků. Nejčastějším problémem je kouření jak zletilých, tak nezletilých žáků. U nezletilých žáků jsou o kouření informování rodiče. Požádali jsme také o intenzivnější spolupráci městskou policií. Na prevenci kouření byla zaměřena informační kampaň k Světový den bez tabáku, její průběh zaštítila třída 2. A. Všichni studenti prvních ročníků absolvují besedy s pracovníky Auritus Tábor zaměřené na problematiku zneužívání legálních i ilegálních návykových látek včetně možnosti pomoci. Z uskutečněných preventivních aktivit se velmi osvědčil kurz Dokážu to? pro 1. ročníky pořádaný od 4. do 6. září Účastníci kladně hodnotili prožitkové aktivity, možnost seznámení se s žáky z vyšších ročníků Výroční zpráva 2013/2014, strana 21

22 a s pedagogy, aktivně se zapojovali do činností zaměřených jak na prevenci rizikového chování, tak na zvyšování sebedůvěry, sebepoznávání, spolupráci a dalších. V tomto školním roce byl součástí projektu MŠMT Prevence rizikového chování na SZŠ Tábor, který dále pokračoval dvouhodinovými semináři třídních učitelů s jejich třídami. Projekt je zaměřen hlavně na práci s třídním kolektivem, orientuje se na rozvíjení osobnostně sociální výchovy sebepoznávání, spolupráci apod. Projekt zahrnuje i proškolení pedagogů v práci s třídním kolektivem. Dvoudenní školení proběhlo v době přípravného týdne. Činnost výchovného poradce V tomto školním roce byla ve výchovném poradenství řešena zejména vysoká absence, neomluvená absence a dále pak jednorázové přestupky proti školnímu řádu. Ve dvou případech byla doporučena návštěva pedagogicko-psychologické-poradny. Výchovná komise se sešla v průběhu školního roku k šesti případům, řešila porušení školního řádu, především vysokou a neomluvenou absenci, která se projevila ve studijním prospěchu žáků. Možnosti konzultace s výchovným poradcem z důvodu osobních problému využili 4 žáci. Z důvodů dalšího vzdělávání pak 47 žáků, žáci maturitního ročníku předložili k ověření 71 přihlášek na vysoké školy a 102 přihlášek na vyšší odborné školy. Velký zájem o konzultace byl také ze strany žáků dálkové formy vzdělávání. Činnost koordinátora EVVO Naše škola je registrována v projektu Podaná ruka, který je zaměřen na metodickou a informační podporu učitelů v oblasti environmentální a multikulturní výchovy. Kontaktní osobou je koordinátor environmentální výchovy Mgr. Jan Macháček, vyučující BIO a SOM. V oblasti environmentální výchovy naše škola spolupracuje s Centrem ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA, odebírá její časopis a materiály s ekologickou tématikou, které jsou k dispozici nejen vyučujícím, ale i žákům. Společnost také nabízí kurzy a semináře s ekologickou tématikou pro vyučující. Žáci se s environmentální tématikou seznamují též na pravidelně aktualizované nástěnce ve 3. patře budovy. Interiér Střední zdravotnické školy v Táboře je vybaven kontejnery pro separaci odpadových surovin, zejména papíru (12 kontejnerů pro sběr) Výroční zpráva 2013/2014, strana 22

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny Identifikátor: 600022226 Termín konání inspekce: 7. 8. březen

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2015-2016 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov Identifikátor školy: 600 125 882 Termín konání inspekce: 14. 15. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více