POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party liability insurance in the Czech Republic and Slovak Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk Nečas Autor: Kateřina Plíhalová Brno, květen 2008

2 Jméno a příjmení autora: Kateřina Plíhalová Název bakalářské práce: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice a Slovenské republice Název práce v angličtině: The motor third party liability insurance in the Czech Republic and Slovak Republic Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem bakalářské práce Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice a Slovenské republice je vymezení specifik produktu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice a Slovenské republice a srovnání současného modelu českého povinného ručení se slovenským modelem. První dvě části práce jsou věnovány charakteristice povinného ručení, jeho vývoji a současné zákonné úpravě v České republice a Slovenské republice. Třetí kapitola je zaměřena na srovnání obou modelů z hlediska pojistného trhu a segmentace klientů. Dále v ní jsou zpracovány modelové příklady, které srovnávají konkrétní nabídky vybraných pojišťoven v obou státech. Annotation The aim of the submitted thesis: The motor third party liability insurance in the Czech Republic and Slovak Republic is to define specificity of the motor third party liability insurance in the Czech Republic and Slovak Republik and to compare the current Czech model of this insurance product with the Slovak model. The first two chapters deal with characteristics of the motor third party liability insurance, its evolution and its actual legal regulation in the Czech Republic and Slovak Republic. The third chapter is focused on comparison both of the models in light of insurance market and segmentation. Next there are examples, that draw comparisons between concrete supplies of chosen insurance companies in both states. Klíčová slova Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), předepsané pojistné, vyplacené pojistné plnění, segmentace, systém bonus malus, pojistný trh, škodovost. Keywords Motor third party liability insurance, written premium, claims paid, segmentation, bonus malus system, insurance market, claims frequency.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice a Slovenské republice vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. května 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Svatopluku Nečasovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

5 OBSAH ÚVOD Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice Vývoj pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vývoj do roku Vývoj po roce Vývoj od roku Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla Pojistná smlouva Rozsah pojištění Výluky z pojištění Regresní vztahy Povinnosti pojištěného Pojistné plnění Zánik pojištění odpovědnosti Hraniční pojištění Česká kancelář pojistitelů Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve Slovenské republice Vývoj pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vývoj v letech Vývoj po roce Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla Pojistná smlouva Rozsah pojištění Výluky z pojištění Regresní vztahy Povinnosti pojištěného Pojistné plnění Zánik pojištění Slovenská kancelář pojistitelů Srovnání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice a Slovenské republice Pojistný trh pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla Škodovost Segmentace klientů Systém bonusů a malusů Kritéria pro výběr pojišťovny... 34

6 3.5 Konkrétní příklady Modelový příklad Modelový příklad ZÁVĚR SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY Odborné publikace Diplomové a bakalářské práce Právní předpisy: Internetové zdroje: Ostatní internetové zdroje: Výroční zprávy: SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Vymezení pojmů Příloha č. 2 Organizační uspořádání České kanceláře pojistitelů Příloha č. 3 Přehled pojišťoven poskytujících povinné ručení v České republice a jejich produktů... 54

7 ÚVOD Každého člověka doprovází v jeho životě velké množství rizik. Tato rizika mohou způsobit vznik náhodné události, díky které může vzniknout subjektu škoda. Vzhledem ke stále se rozvíjejícím technologiím roste i výše škod, které mohou být způsobeny. Právě z těchto důvodů je důležité pojištění, které chrání subjekty před finančními následky škod. V některých případech je pojistná ochrana obzvlášť důležitá. Tehdy může být pojištění koncipováno jako povinné. Mezi tato pojištění patří i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli zkráceně povinné ručení. S rozvojem automobilového průmyslu je spojen stále vyšší výkon aut, která jsou schopna stále vyšších rychlostí. Přestože se u nově vyráběných aut zvyšuje i bezpečnost, vozidel na silnicích neustále přibývá, a tím roste i počet nehod. Vozidla jsou dražší, tedy i škody způsobené při dopravních nehodách nabývají stále vyšších částek. Proto se řidiči snaží proti následkům těchto škod chránit pojištěním. Mezi základní pojištění vozidel se řadí havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Havarijní pojištění si sjednává každý řidič dobrovolně a kryje škody, které si způsobil řidič vozidla při dopravní nehodě sám. Povinné ručení si je povinen ze zákona sjednat každý majitel motorového vozidla a kryje škody, které byly při dopravní nehodě způsobeny jiným osobám. Právě pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se bude zabývat tato bakalářská práce. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli povinné ručení, se řadí do kategorie rizikových či neživotních pojištění. To znamená, že se jedná o pojištění, ve kterém pojistitel neví jednoznačně, jestli pojistná událost vznikne nebo ne. Podle předmětu pojištění ho můžeme zařadit do pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody, které způsobil pojištěný jiným osobám a organizacím (tzv. třetí osoby). Pojistnou událostí v pojištění odpovědnosti za škodu je tedy událost, při které vznikla škoda na majetku, zdraví a životě třetí osoby a pojištěný za tuto událost nese odpovědnost. Pojistitel za pojištěného uhradí škody, za které odpovídá a které by v případě, že by nebyl pojištěn, musel hradit sám. 1 Smyslem povinného ručení je především ochrana pojištěného před možnou finanční újmou v případě vzniku škody, která byla způsobena provozem jeho motorového vozidla, neboť náhrady škod způsobených při dopravních nehodách mohou dosahovat značně vysokých částek. Pojištění však chrání také poškozeného, kterému se tak dostane včasné náhrady škody. Při absenci tohoto pojištění by byl poškozený v případě vyšších škod odkázán pouze na finanční situaci škůdce a vymahatelnost oprávněného nároku poškozeného by byla obtížná a zdlouhavá. Je tedy v celospolečenském zájmu, aby byli pojištěním odpovědnosti za škodu 1 Zpracováno podle: [1] - 7 -

8 z provozu vozidla pojištěni všichni účastníci silničního provozu. Proto je toto pojištění koncipováno jako smluvní povinné. 2 Cílem této bakalářské práce je vymezení specifik produktu povinného ručení v České republice a Slovenské republice a srovnání současného stavu tohoto pojištění v obou zemích. Dalším cílem je zpracování modelových příkladů, které budou zahrnovat různá kritéria přístupu k segmentaci klientů, a také posoudit výhodnost nabídek tohoto pojištění u vybraných komerčních pojišťoven. Práce bude rozdělena do tří částí. V první části bude charakterizováno povinné ručení v České republice, jeho vývoj a současná právní úprava. Ve druhé části bude charakterizováno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve Slovenské republice. Protože je právní úprava v obou státech podobná, bude povinné ručení na Slovensku popsáno pouze na bázi rozdílů. Třetí část bude zaměřena na srovnání obou modelů povinného ručení v rámci pojistného trhu, segmentace klientů, systému bonus malus. Dále budou v této kapitole zpracovány 2 modelové příklady, na kterých budou porovnány konkrétní nabídky vybraných pojišťoven obou států. Pro výpočty ročního pojistného u modelových příkladů budou využity online kalkulačky na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven. Použitými metodami při zpracování práce budou zejména deskripce, analýza a komparace. Vlastní hodnocení budou psána kurzívou, aby došlo k odlišení od ostatního textu práce. 2 Zpracováno podle [1] - 8 -

9 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je v České republice podle zákona č. 168/1999 Sb. od smluvním povinným pojištěním. To znamená, že majitel vozidla je povinen uzavřít s pojišťovnou pojistnou smlouvu, ale narozdíl od zákonného pojištění má možnost výběru pojistitele a také rizik, na která se bude pojištění vztahovat. V současné době je pojištění odpovědnosti za škodu upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. v platném znění. 1.1 Vývoj pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má v České republice dlouholetou tradici. Jeho vývoj procházel mnoha etapami. Nejdříve bylo toto pojištění zákonné, později bylo změněno na smluvní povinné. V následujícím textu se podrobněji podíváme na jednotlivá období vývoje tohoto pojištění Vývoj do roku 1989 Ve 20. letech 20. století, kdy začal rozvoj automobilismu, začal růst i zájem o havarijní pojištění (dřívější název pojištění automobilů pro případ rozbití, či pojištění autokaska). Toto pojištění však bylo pouze dobrovolné. Povinnost uzavřít pojištění motorového vozidla měly pouze osoby podle zákona č. 198/1932 Sb. (zejména živnostníci, kteří provozovali dopravu osob či nákladů). Změna nastala roku 1935, kdy byl vydán zákon č. 81/1935 Sb. o jízdě motorovými vozidly, a povinnost pojistit se byla stanovena pro všechny provozovatele vozidel zapsaných v registru vozidel. Provozovatelé měli možnost se buď pojistit, nebo zaplatit vysokou kauci. Byl zřízen také Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly. Pojišťovny, které poskytovaly toto pojištění, do fondu odváděly procento vybraného pojistného. Fond byl také dotován zájmovými kruhy a pokutami, které platili provozovatelé vozidel, kteří si nesjednali pojištění ani nezaplatili kauci. Fond sloužil k vyplácení podpory osobám, které utrpěly při dopravní nehodě úraz, ale škoda jim nemohla být nahrazena. Dále prostředky fondu sloužily k propagaci opatrné jízdy apod. Po únoru 1948 byl se zpětnou platností od 1. ledna 1948 vytvořen jeden ústav Československá pojišťovna. Jednalo se o národní podnik se sídlem v Praze a ředitelstvím pro Slovensko v Bratislavě. Československá pojišťovna se tak stala monopolní pojišťovnou na území Československé republiky. 3 3 Zdroj: [9] - 9 -

10 Na počátku 50. let bylo zavedeno zákonné pojištění odpovědnosti. Tato forma pojištění souvisela s centrálně plánovanou ekonomikou té doby a s jejími rysy. Byl vydán zákon č. 56/1950 Sb. o provozu na veřejných silnicích. Tento zákon umožňoval vládě stanovovat pojistné podmínky, pojistné sazby byly určovány Ministerstvem financí. Monopol pro poskytování pojištění motorových vozidel měla Československá pojišťovna. Majitel motorového vozidla tedy neměl žádnou možnost výběru, jako je tomu dnes. Rozsah pojistného krytí však byl velmi široký a pojistné plnění nebylo shora nijak limitováno. Roku 1968 byl vydán zákon č. 162/1968, který rozdělil Československou pojišťovnu na Českou státní pojišťovnu se sídlem v Praze, a Slovenskou státní pojišťovnu se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od 1.ledna Pojišťovny byly řízeny Ministerstvy financí Vývoj po roce 1989 Po roce 1989 nastala řada politických, společenských i ekonomických změn. To se samozřejmě promítlo i na vývoji v pojišťovnictví, a tedy i na vývoji pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Po uvolnění politické situace a uvolnění státních hranic došlo k velkému rozvoji cestovního ruchu, a tedy k zvýšení silničního provozu na našem území. Toto zvýšení znamenalo také růst počtu dopravních nehod. Vlivem přechodu z centrálně plánovaného na tržní hospodářství došlo k zvýšení cen vozidel, a tím i k zvýšení hodnoty škod při dopravních nehodách. Proto byla nutná změna v systému povinného ručení z 50. let. Byla vydána vyhláška Ministerstva financí č. 492/1991 Sb., která stanovovala rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a nabyla právní účinnosti 1. ledna Hlavním cílem vydání této vyhlášky bylo navýšení sazeb pojistného, které nebyly od roku 1951 upravovány a které dlouhodobě nepostačovaly na pokrytí závazků pojišťovny za škody způsobené provozem motorových vozidel. Ministerstvo financí bylo nuceno v průběhu 90. let několikrát tuto vyhlášku novelizovat. Důvodem byl nepříznivý vývoj škodného průběhu v tomto druhu pojištění. Novelami byl také upravován rozsah pojištění, který byl navrhován ve prospěch pojištěných i poškozených. 4 Změny cen motorových vozidel a jejich oprav, výrazný nárůst jak domácího tak zahraničního silničního provozu, s tím související nárůst počtu pojistných událostí a legislativní změny v oblasti náhrady škody zapříčinily v 90. letech nárůst nákladů na pojistná plnění a následně také růst sazeb pojistného. Tím, že Česká pojišťovna do roku 1996 nebyla povinna vytvářet technické rezervy, promítl se tento nedostatek i do výsledku zákonného pojištění, který se tak stal vysoce deficitním. 5 Vyhlášky ministerstva financí určovaly vše a nahrazovaly tak pojistnou smlouvu. Pojištěni podle ní museli být všichni majitelé motorových vozidel. Stále se tedy jednalo o zákonný typ pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a tento systém u nás přetrval až do roku Zpracováno podle: [10], [11] 5 Zdroj: [11]

11 1.1.3 Vývoj od roku 2000 Systém zákonného povinného ručení byl změněn až vydáním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Došlo ke změně ze zákonného pojištění na pojištění smluvní povinné. To znamená, že je zákonem dána povinnost sjednání pojistné smlouvy, ale podmínky pojištění už zákon neurčuje, jsou dány pojistnou smlouvou a mohou se v různých pojišťovnách lišit. Je zde tedy ponechána možnost volby, kde a jak se pojistit. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna Zákonem č. 168/1999 Sb. byla také zřízena Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Jedná se o profesní organizaci pojistitelů, kterým bylo uděleno Ministerstvem financí ČR povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tímto zákonem se Česká republika přiblížila systému Evropské unie. Monopol, který měla Česká pojišťovna pro poskytování tohoto pojištění skončil, pojištění mohly poskytovat vedle ČP 6 i pojišťovny, které obdržely licenci k provozování tohoto pojištění. Vlastník vozidla byl povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti u pojistitele, který obdržel licenci k provozování tohoto pojištění. V roce 2000 bylo těchto pojistitelů na pojistném trhu ČR Přehled pojišťoven, které byly v roce 2000 členy České kanceláře pojistitelů je uveden v následující tabulce: Tabulka 1: Členské pojišťovny ČKP v roce 2000 Název pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ČSOB Pojišťovna a.s. Česko-rakouská pojišťovna, a.s. ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna a.s. IPB Pojišťovna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Union pojišťovna, a.s. Zürich Pojišťovna Pramen: Vlastní konstrukce na bázi výroční zpráva z roku 2000 Zákon však ještě stanovoval po 3 roky minimální a maximální výši pojistného a reguloval tak trh pojištění odpovědnosti. Minimální sazby pojistného vyhlašovala každoročně ČKP, stanovovaly se pro jednotlivé skupiny vozidel. Byly nižší u těch skupin vozidel, které měly 6 Česká pojišťovna 7 Zdroj: [43]

12 příznivější škodní průběh. Vyvíjely se také na základě inflace. Maximální sazby mohly být vyšší než minimální nejvýše o 30 %. Pojišťovny tak neměly velký prostor pro cenovou formu konkurence a konkurovaly si spíše v rozsahu poskytovaných služeb. Od srpna roku 2002 je pojistný trh ČR plně deregulovaný. Pojišťovny si stanovují výši pojistného samy podle různých kritérií (nejčastěji podle kubatury motoru). Limity pojistného plnění podle zákona č. 168/1999 Sb. byly minimálně 18 mil. na každého zraněného nebo usmrceného a limit při škodách na majetku a ušlý zisk 5 mil. bez ohledu na počet poškozených. Po vstupu České republiky do Evropské unie byly limity zvýšeny novelou zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to na 35 mil. Kč pro škodu na zdraví nebo usmrcením a 18 mil. Kč pro věcnou škodu a ušlý zisk. 1.2 Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla je v současnosti upravováno zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Tímto zákonem v souladu s právem Evropských společenství se upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zřizuje se Česká kancelář pojistitelů a vymezuje její právní postavení, organizace a předmět činnosti. 8 Mezi další zákony týkající se provozu motorových vozidel, a tedy i pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, můžeme zařadit zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vyhlášku č. 243/2001 Sb. o registraci motorových vozidel nebo vyhlášku č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Toto pojištění je pak dále upravováno v pojistných podmínkách každé pojišťovny Pojistná smlouva Pojištění odpovědnosti vzniká na základě uzavření pojistné smlouvy. Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je stanovena zákonem. Proto i postih za nedodržení příslušných ustanovení je stanoven v zákoně. V praxi to znamená, že místo dosavadního zákonného pojištění, které vznikalo přímo okamžikem uvedení vozidla do provozu, vzniká podle nového zákona pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla na základě smlouvy. Smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen uzavřít vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. Pojištění odpovědnosti se potom vztahuje na všechny osoby, které odpovídají za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného ve smlouvě. Ve smlouvě se pojistitel zavazuje poskytnout pojistné plnění v rozsahu sjednaném ve smlouvě, pokud nastane pojistná událost označená ve smlouvě, a pojistník (obvykle majitel 8 Zdroj: [13]

13 vozidla) se zavazuje platit pojistné. Po uzavření pojištění odpovědnosti je pojišťovna povinna vydat pojistníkovi doklad o pojištění a na vyžádání zelenou kartu, což je mezinárodní karta, jenž platí ve státech, které mají sjednány multilaterální dohody o zárukách mezi národními kancelářemi pojistitelů. 9 Pojistná smlouva ze zákona obsahuje údaje: o účastnících smlouvy a o vozidle, o době trvání pojištění, o pojistném období, o limitu pojistného plnění - nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události, o výši pojistného, o způsobu jeho placení a jeho splatnosti. Výjimku, kdy nemusí být uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla mají řidiči cizozemských vozidel, kteří jsou držiteli platné zelené karty, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nemají podle zákona také vozidla integrovaného záchranného systému, vozidla bezpečnostní informační služby, vozidla Ministerstva obrany ČR provozovaná Vojenským zpravodajstvím, vozidla Ministerstva vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a pro vozidla Policie České republiky, a to služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, a vozidla útvarů služby kriminální policie. Výjimku mají také obce pro vozy jednotek dobrovolných hasičů. K výše uvedeným vozidlům vydává zelenou kartu Ministerstvo financí. Pokud zanikne důvod, pro který byla vozidlu s výjimkou z pojištění odpovědnosti karta vydána, je provozovatel vozidla povinen kartu Ministerstvu financí bezodkladně vrátit Rozsah pojištění Rozsah pojištění odpovědnosti je stanoven v 6 zákona. Pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Bude-li tedy vlastník vozidla mít s některou z pojišťoven uzavřenou pojistnou smlouvu, vztahuje se pojištění na každou osobu, která provozem vozidla způsobí jinému škodu, ať už na zdraví a nebo na majetku. Pojistná smlouva se tedy uzavírá na vozidlo a v případě pojistné události dojde k náhradě škody bez ohledu na to, kdo byl řidičem. Pojišťovna jako pojistitel nahradí za pojištěného poškozenému uplatněné a prokázané nároky na náhradu: 11 škody na zdraví nebo usmrcením, škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením, pokud pozbyla fyzická osoba schopnost věc opatrovat, škody, která má povahu ušlého zisku, 9 Zpracováno podle: [13], [7] 10 Zpracováno podle: [7] 11 Zpracováno podle: [1]

14 účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle předchozích bodů. Podmínkou náhrady škody ale je, že k pojistné události došlo v době trvání pojištění odpovědnosti. Pojištění se vztahuje na škodnou událost, ke které došlo na území České republiky, mimo území republiky se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území cizího státu, který je uveden v seznamu stanoveném Ministerstvem financí. Řádně uzavřené pojištění se v zahraničí prokazuje zelenou kartou, kde je uvedeno, pro které země platí. Pojištěný ji obdrží na požádání při uzavírání pojistné smlouvy. 12 Škoda se hradí v penězích do výše limitu, který je sjednaný v pojistné smlouvě. Zákon však stanovuje minimální limity, aby byl poškozený chráněn v případě, kdy by měl majitel vozidla sjednaný příliš nízký limit maximálního krytí. Limitem se rozumí maximální hranice pojistného plnění pojistitele při jedné škodní události a je stanoven zvlášť na škody na zdraví či usmrcením a na škody na majetku. Minimální limity pojistného plnění tedy podle zákona jsou: 13 při škodách na zdraví či usmrcením nejméně 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného, při škodách vzniklých poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat a zároveň při škodě, která měla povahu ušlého zisku nejméně 18 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených. Dále už záleží na každé pojišťovně, zda klientovi nabídne pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s vyššími limity pojistného plnění nebo jen s limity, které uvádí zákon. Řada pojišťoven svým klientům nabízí limity vyšší, a to až 100 mil. Kč na škody na zdraví a usmrcením a 100 mil. Kč na věcné škody. Pojištění v těchto případech poskytuje ochranu i v případě havárií velkého rozsahu (např. řetězové havárie, srážka s kamionem apod.) Výluky z pojištění Mohou nastat případy, kdy pojistitel škodu způsobenou provozem vozidla pojištěného nehradí. Jedná se o tzv. výluky z pojištění. Tyto výjimky chrání pojistitele zejména před pojistnými podvody a za okolností, kdy je užívání vozidla nadměrně rizikové. 12 Zpracováno podle: [7] 13 Zdroj: [13] 14 Zpracováno podle: [1], [7]

15 Podle 7 zákona č. 168/1999 Sb. pojistitel nehradí: škody, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena; škody, které vznikly manželovi či manželce pojištěného nebo osobám, které s pojištěným v době pojistné události žily ve společné domácnosti, a to škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci a škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat a škodu, která má povahu ušlého zisku; škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena a na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodní události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá; škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat včetně škod, které mají povahu ušlého zisku, vzniklé mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škody na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škody způsobené provozem jiného vozidla; škody vzniklé manipulací s nákladem stojícího vozidla; náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví či usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena; škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích; škodu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí Regresní vztahy Mimo výluky z pojištění existují také případy, kdy pojišťovna poškozenému pojistné plnění poskytne, ale má právo požadovat po pojištěném náhradu tohoto plnění. Jedná se o tzv. regresní nárok, na základě kterého vzniká regresní vztah mezi pojistitelem a pojištěným. Regresní nárok vzniká pojistiteli za předpokladu, že pojištěný: 15 způsobil škodu úmyslně, porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá, způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně. 15 Zpracováno podle: [1]

16 Porušení základních povinností týkajících se provozu na pozemních komunikacích je např.: 16 provozování vozidla, které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění (s výjimkou osob, které se učí vozidlo řídit, nebo skládají zkoušku z řízení vozidla, avšak pouze pod dohledem oprávněného učitele nebo řidiče cvičitele individuálního výcviku), řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo Povinnosti pojištěného Pokud se pojištěný stane účastníkem dopravní nehody, je nutné rozlišit povinnosti účastníka nehody obecně a povinnosti pojištěného v rámci pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Povinnosti pojištěného vymezuje 8 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a dále pak pojistná smlouva a pojistné podmínky. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat podle pokynů pojišťovny. Pojištěný je také povinen pojišťovně bez odkladu písemně sdělit, že bylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, případně že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení a neprodleně informovat pojistitele o jeho průběhu a výsledku. Dále je pojištěný povinen poskytnout poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva na náhradu škody (jméno, bydliště, údaje o pojistiteli a vozidlu, apod.) 17 Povinnosti řidiče jako účastníka nehody jsou vymezeny v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Řidič, který se účastnil dopravní nehody, musí neprodleně zastavit vozidlo a zdržet se požití alkoholických nápojů a omamných látek po nehodě po dobu, než bude zjištěno, zda užil alkohol nebo návykovou látku před nebo během jízdy. Účastníci dopravní nehody musí učinit opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody, pokud je to nutné, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla. Výčet všech povinností účastníka nehody je uveden v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. V případě, že při dopravní nehodě dojde ke zranění nebo usmrcení osob nebo k hmotné škodě převyšující u jednoho účastníka 50 tisíc Kč, musí nehodu neprodleně ohlásit Policii ČR a zdržet se jednání, které by bylo na újmu vyšetření dopravní nehody Zpracováno podle: [1] 17 Zpracováno podle: [7], [13] 18 Zpracováno podle: [7]

17 1.2.6 Pojistné plnění Pokud dojde ke škodné události, může ji pojišťovně nahlásit pojištěný i poškozený. Poškozený má právo podle zákona uplatnit svůj nárok na pojištění u příslušného pojistitele nebo u ČKP, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu. Pojistitel má povinnost provést šetření škodné události a do tří měsíců od uplatnění práva na plnění ukončit šetření a oznámit poškozenému výši pojistného plnění, podat vysvětlení k nárokům, které byly zamítnuty nebo u nichž bylo pojistné plnění sníženo. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů, od doby kdy pojistitel ukončí šetření škodné události, nebo jakmile pojistitel obdrží pravomocné rozhodnutí soudu o povinnosti náhrady. V případě zpoždění se pojistné plnění navyšuje o úroky z prodlení ve výši diskontní sazby stanovené ČNB navýšené o 4 % Zánik pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti podle zákona zaniká: dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka vozidla, dnem, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat, dnem vyřazení vozidla z evidence, odcizením vozidla, dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného (lhůta nesmí být kratší než měsíc, upomínka musí obsahovat upozornění na zánik pojištění), výpovědí, dohodou, uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. Jakmile pojištění odpovědnosti zanikne, je pojistník povinen odevzdat pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu. Pojišťovna vydá pojistníkovi potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu. Pokud dojde k ukončení pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění zaplaceno, je pojistitel povinen vyplatit zbývající částku od následujícího měsíce do konce tohoto období Hraniční pojištění Hraniční pojištění je upraveno 14 zákona. Na veřejných pozemních komunikacích na území České republiky nesmí být (až na výjimky uvedené v zákoně) provozováno vozidlo bez pojištění odpovědnosti. Povinnost uzavřít toto pojištění má každý vlastník tuzemského vozidla. Řidiči cizozemských vozidel provozující svá vozidla v České republice jsou ze zákona povinni uzavřít při vstupu vozidla na území ČR s Českou kanceláří pojistitelů pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla na území České republiky. Výjimku tvoří řidiči vlastnící platnou zelenou kartu

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ Povinná pojištění Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5 ust. 2779 2781 NOZ Zákonná úprava povinných pojištění I. Jestliže zvláštní zákon stanoví fyzické či právnické osobě povinnost uzavřít

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 266. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 267. Úplné znění

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 03.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 492 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více