Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/ SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1."

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/ SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k

2 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy, vda, výzkum a vývoj III. Další vzdlávání a uznávání odborné kvalifikace IV. Pracovní právo a bezpenost práce V. Sociální vci VI. Mládež VII. Tlovýchova a sport VIII. Rozpotové hospodaení, správa majetku a úetnictví IX. Kontrola, informace a statistika X. Vnitní správa, personální agenda a obrana 2

3 I. Školy a školská zaízení Zákony Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní zákon. 383/2005 Sb.,. 112/2006 Sb.,. 158/2006 Sb.,. 161/2006 Sb.,. 165/2006 Sb.,. 179/2006 Sb.,. 342/2006 Sb.,. 624/2006 Sb.,. 217/2007 Sb.,. 296/2007 Sb.,. 343/2007 Sb.,. 58/2008 Sb.,.126/2008 Sb.,. 189/2008 Sb.,. 242/2008 Sb.,. 243/2008 Sb.,. 306/ 2008 Sb. a. 384/2008 Sb. Úplné znní zákona. 561/2004 Sb., vyhlášené pod. 317/2008. Zákon. 562/2004 Sb., kterým se mní nkteré zákony v souvislosti s pijetím školského zákona, ve znní zákona. 264/2006 Sb. Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, ve znní zákon. 383/2005 Sb.,. 179/2006 Sb.,. 264/2006 Sb.,. 189/2008 a. 384/2008 Sb. Zákon. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pedškolním a školským zaízením, ve znní zákon. 132/2000 Sb.,. 255/2001 Sb.,. 16/2002 Sb.,. 284/2002 Sb.,. 562/2004 Sb.,. 383/2005 Sb. a. 179/2006 Sb. Zákon. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaízeních a o preventivn výchovné péi ve školských zaízeních a o zmn dalších zákon, ve znní nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod. 476/2004 Sb., zákona. 562/2004 Sb., zákona. 563/2004 Sb., zákona. 383/2005 Sb.,. 112/2006 Sb.,. 189/2008 Sb. a. 274/2008 Sb. Naízení vlády Naízení vlády. 689/2004 Sb., o soustav obor vzdlání v základním, stedním a vyšším odborném vzdlávání, ve znní naízení vlády. 18/2006 Sb.,. 224/2007 Sb. a. 268/2008 Sb. Naízení vlády. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické, pímé pedagogicko-psychologické innosti pedagogických pracovník. Naízení vlády. 362/2008 Sb., o zrušení nkterých naízení vlády v oblasti školství, mládeže a tlovýchovy. 3

4 Vyhlášky Vyhláška MŠMT. 442/1991 Sb., o ukonování studia ve stedních školách a uilištích, ve znní zákona. 138/1995 Sb. a vyhlášek. 235/2003 Sb. a. 672/2004 Sb. Vyhláška MŠMT. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti eského jazyka žadatel o udlení státního obanství eské republiky Vyhláška MZd. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dti, ve znní vyhlášky. 148/2004 Sb. Vyhláška MŠMT. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní vyhlášky. 422/2006 Sb.,. 46/2008 Sb. a. 394/2008 Sb. Vyhláška MŠMT. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdlávání, ve znní vyhlášky. 470 /2006 Sb. Vyhláška MŠMT. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvdení vydaných zahraniními školami. Vyhláška MŠMT. 13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, ve znní vyhlášky. 374/2006 Sb. Vyhláška MŠMT. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání, ve znní vyhlášky. 43/2006 Sb. Vyhláška MŠMT. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výroních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vyhláška MŠMT. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znní vyhlášky. 322/2008 Sb. Vyhláška MŠMT. 17/2005 Sb., o podrobnjších podmínkách organizace eské školní inspekce a výkonu inspekní innosti. Vyhláška MŠMT. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. Vyhláška MŠMT. 47/2005 Sb., o ukonování vzdlávání ve stedních školách závrenou zkouškou a o ukonování vzdlávání v konzervatoi absolutoriem Vyhláška MŠMT. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, ve znní vyhlášky. 454/2006 Sb. Vyhláška MŠMT. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního ízení a konkursních komisích. Vyhláška MŠMT. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutží a pehlídek v zájmovém vzdlávání. Vyhláška MŠMT. 64/2005 Sb., o evidenci úraz dtí, žák a student. Vyhláška MŠMT. 71/2005 Sb., o základním umleckém vzdlávání. Vyhláška MŠMT. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních. 4

5 Vyhláška MŠMT. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných, ve znní vyhlášky. 62/2007 Sb., Vyhláška MŠMT. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdlávání. Vyhláška MŠMT. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znní vyhlášky. 107/2008 Sb. Vyhláška MŠMT. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních. Vyhláška MŠMT. 223/2005 Sb., o nkterých dokladech o vzdlání, ve znní vyhlášky. 489/2006 Sb. a. 63/2008 Sb. Vyhláška MŠMT. 224/2005 Sb., kterou se zrušují nkteré vyhlášky v psobnosti Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy. Vyhláška MŠMT. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, ve znní vyhlášky. 412/2006 Sb. Vyhláška MŠMT. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zaízení a školní matriky a o pedávání údaj z dokumentace škol a školských zaízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zaízení), ve znní vyhlášek. 389/2006 Sb. a. 226/2007 Sb. Vyhláška MZd. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zaízení a provozoven pro výchovu a vzdlávání dtí a mladistvých Vyhláška MŠMT. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovn vzdlávací pée ve stediscích výchovné pée. Vyhláška MŠMT. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znní vyhlášky. 47/2008 Sb., ve znní vyhlášky. 33/2009 Sb. Vyhláška MV. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zaízení zizované Ministerstvem vnitra provádjí nkterá ustanovení školského zákona ve znní vyhlášky. 323/2008. Vyhláška MŠMT. 60/2006 Sb., o postupu pi zjišování psychické zpsobilosti pedagogických pracovník školských zaízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zaízení pro preventivn výchovnou péi a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnní zjišovat psychickou zpsobilost (vyhláška o psychické zpsobilosti pedagogických pracovník). Vyhláška MŠMT. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zaízeních. Vyhláška. 220/2007, kterou se pro školy a školská zaízení zizovaná ministerstvem obrany provádjí nkterá ustanovení školského zákona. ve znní vyhlášky. 227/2007 Sb. a vyhlášky. 326/2008 Sb. 5

6 Vyhláška. 263/2007, kterou se stanoví pracovní ád pro zamstnance škol a školských zaízení zízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Vyhláška. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti eského jazyka pro úely získání povolení k trvalému pobytu na území eské republiky. Vnitroresortní pedpisy MŠMT Smrnice MŠ, kterou se zrušují nkteré obecn závazné právní pedpisy. j /84-14, Vstník MŠ a MK sešit 5/1984. Smrnice, kterými se zrušují nkteré obecn závazné právní pedpisy. j /87-14, Vstník MŠ a MK sešit 4/1987. Výnos, kterým se zrušují nkteré obecn závazné právní pedpisy. j /88-14, Vstník MŠ a MK sešit 11 12/1988. Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy a Ministerstva práce a sociálních vcí, kterou se upravuje postup pi výkonu soudních rozhodnutí o výchov nezletilých dtí,. j. 142/2007 -ODS-Org. Statut Cen ministra školství, mládeže a tlovýchovy R. j /92-31, Vstník MŠMT sešit 10-12/1992, se zmnami publikovanými pod. j /97-30 ve Vstníku MŠMT sešit 5/1997 a pod. j /97-42, 30 ve Vstníku MŠMT sešitu 3/1998. Úplné znní publikováno ve Vstníku MŠMT sešitu 3/1998. Statut Ceny ministra školství, mládeže a tlovýchovy R (pedagogika), Vstník MŠMT sešit 1/1995. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 11/1996, kterým se ukládá vybírat správní poplatek za legalizaci vysvdení, vysokoškolských diplom a jiných výstupních dokument. j. SM 1161/ Opatení ministra školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se zrušují nkteré právní pedpisy. j /98-14, Vstník MŠMT sešit 6/1998. Metodický pokyn MŠMT k výchov proti projevm rasismu, xenofobie a intolerance. j /99-22, Vstník MŠMT sešit 5/1999. Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního zpsobu plnní povinné školní docházky ve vybraných školách zízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu na území eské republiky a nezaazených do sít škol, pedškolních a školských zaízení MŠMT. j / , Vstník MŠMT sešit 8/1999. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 20/1999, ke zízení Poradní skupiny pro otázky národnostního školství. j / Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního zpsobu plnní povinné školní docházky v The British International School, s. r. o. zízenou právnickou 6

7 osobou jiného státu na území eské republiky a nezaazenou do sít škol, pedškolních zaízení a školských zaízení MŠMT. j /99-22, Vstník MŠMT sešit 4/2000. Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního zpsobu plnní povinné školní docházky v Riverside School zízenou právnickou osobou jiného státu na území eské republiky a nezaazenou do sít škol, pedškolních a školských zaízení MŠMT. j /99-22 a Seznam zahraniních škol, jimž MŠMT povolilo zvláštní zpsob plnní povinné školní docházky, Vstník MŠMT sešit 6/2000. Pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k zajištní kurs eského jazyka pro azylanty. j / , Vstník MŠMT sešit 7/2000. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení,. j /2008-6, Vstník 1/2009. Opatení ministra školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se zrušují nkteré vnitroresortní pedpisy. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2001. Upozornní k uplatnní autorského zákona pi poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2001. Rozhodnutí MŠMT podle 58 písm. a) zákona. 29/1984 Sb., o soustav základních škol, stedních škol a vyšších odborných škol, ve znní pozdjších pedpis (školský zákon), o pokusném ovování organizace, prbhu a ukonování studia v Nmecké škole v Praze, s. r. o.,. j / , Vstník MŠMT sešit 8/2001 platí do roku Metodický pokyn k environmentálnímu vzdlávání, výchovy a osvty (ENVO),.j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu pi uvolování a omlouvání žák z vyuování, prevenci a postihu záškoláctví. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2002. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy podle 58 písm. a) zákona. 29/1984 Sb., o soustav základních škol, stedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, o experimentálním ovování ukonování studia v The English College in Prague (Anglické gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2002, ve znní zmny. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2004. Organizaní ád soutží a pehlídek základních umleckých škol. j / , Vstník MŠMT sešit 4/2002. Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíení uebních plán vzdlávacích program pro základní vzdlávání o 2 vyuovací hodiny. j / , Vstník MŠMT sešit 3/

8 Metodický pokyn MŠMT k postupu školských zaízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy pi opateních zásadní dležitosti. j /02-24, Vstník MŠMT sešit 4/2003. Informace o spolupráci pedškolních zaízení, škol a školských zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminality dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané.j / , Vstník MŠMT sešit 11/2003 Koncepce oddlení pro dti vyžadující intenzivní individuální péi.j / , Vstník MŠMT sešit 12/2003. Smrnice MŠMT pro státní zkoušky z psaní na klávesnici, zpracování textu na poítai, tsnopisu a stenotypistiky. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2004. Informace MŠMT pro stední odborná uilišt, stední školy, stední odborné školy, vyšší odborné školy a vysoké školy o jejich povinnosti spolupracovat na žádost uznávacího orgánu v ízení o uznání odborné kvalifikace. j / , Vstník MŠMT sešit 5/2004. Pravidla pro rodie a dti k bezpenjšímu užívání internetu. j / , Vstník MŠMT sešit 6/2004. Pokyn MŠMT k rozšíení uebních plán vzdlávacích program pro základní vzdlávání o 1 vyuovací hodinu od školního roku 2004/2005. j / , Vstník MŠMT sešit 8/2004, ve znní doplku. j / , Vstník MŠMT sešit 10/2004. Opatení ministryn školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se zrušují nkteré vnitroresortní pedpisy / , Vstník MŠMT sešit 12/2004. Pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k postupu pi povolování výuky nkterých pedmt v cizím jazyce. j. 527/ Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 1/2005 k postupu pi zápisu škol a školských zaízení do rejstíku škol a školských zaízení, postupu pi provádní zmn v tchto údajích a k ízení o výmazu z rejstíku škol a školských zaízení. j / Upozornní na nepesné informace v uebnicích v souvislosti s udlováním schvalovací doložky. j / , Vstník MŠMT sešit 12/2004. Pehled platnosti uebních dokument pro výuku v uebních a studijních oborech stedoškolského odborného vzdlávání. j / , Vstník MŠMT sešit 12/2004. Opatení ministryn školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání. j / , Vstník MŠMT sešit 1/2005, ve znní opatení.j / , Vstník MŠMT sešit 10/2005, opatení.j / ,Vstník MŠMT sešit 8/2007 a opatení.j / Opatení ministryn školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání. j / , Vstník MŠMT sešit 2/

9 Strategie prevence sociáln patologických jev u dtí a mládeže v psobnosti resortu MŠMT na období ,.j. 37/ Sdlení MŠMT k doplnní textu doložky na vysvdení o maturitní zkoušce a výuním listu, informace o tiskopisu osvdení o jednotlivé zkoušce, tiskopisy pro absolutoria VOŠ a konzervatoí a záznamu o úrazu. j /2005-2/1, Vstník MŠMT sešit 3/2005. Statut Akreditaní komise pro vyšší odborné vzdlávání.j / , Vstník MŠMT sešit 6/2005. Metodický pokyn MŠMT k realizaci rozvojového programu Rozšíení uebních plán vzdlávacích program pro základní vzdlávání o 1 vyuovací hodinu od školního roku 2005/2006. j / , Vstník MŠMT sešit 6/2005. Opatení ministryn školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se zrušují nkteré vnitroresortní pedpisy.j / , Vstník MŠMT sešit 8/2005. Smrnice MŠMT, podle které zpracovávají právnické osoby vykonávající innost škol a školských zaízení, které zizují kraje, obce nebo svazky obcí rozbory hospodaení s finanními prostedky státního rozpotu poskytovanými podle 161 odst. 6 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon).j / , Vstník MŠMT sešit 9/2005. Sdlení Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udlování a odnímání schvalovacích doložek uebnicím a uebním textm a k zaazování uebnic a uebních text do seznamu uebnic,.j / Pokyn námstka ministryn k udlování estného názvu právnickým osobám vykonávajícím innost školy nebo školského zaízení.j / , Vstník MŠMT sešit 1/2006. Metodický pokyn k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí, žák a student ve školách a školských zaízeních zizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy.j / , Vstník MŠMT sešit 2/2006. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy ze dne 17. ledna 2006,.j / Rozšíení uebních plán vzdlávacích program pro základní vzdlávání o 5 vyuovacích hodin od školního roku 2006/07, Vstník MŠMT sešit 3/2006. Informace k vyplování vysvdení na základních školách od školního roku 2008/09,.j. 763/ Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 3/2006 k postupu pi zabezpeení realizace vyhlášky. 60/2006 Sb., o psychické zpsobilosti pedagogických pracovník.j / , Vstník MŠMT sešit 5/

10 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci, sociáln patologických jev u dtí, žák a student ve školách a školských zaízení,.j / Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro úely Systému jazykové kvalifikace zamstnanc ve správních úadech.j / Píkaz ministryn školství mládeže a tlovýchovy. 18/2007,.j. 8294/ , kterým se vydává statut akreditaní komise pro vyšší odborné vzdlávání a Pravidla pro finanní, materiální a organizaní innosti Akreditaní komise pro vyšší odborné vzdlávání a kterým se mní Píkaz ministryn školství mládeže a tlovýchovy. 5/2005,.j / Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 21/2007 k innosti stedisek výchovné pée Vstník MŠMT sešit 6/2004. Metodický pokyn upesující podmínky innosti stedisek výchovné pée.j / Vstník MŠMT sešit 6/2004. Informace Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy právnickým osobám, vykonávajícím innost stedních škol z , která se týká vydání 63 rámcových vzdlávacích program obor stedního vzdlávání, Vstník MŠMT sešit 9/2007. Zmna uebních plán vzdlávacích program základních vzdlávání od 1. záí 2007,.j. 6538/ Informace a doporuení Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy k individuálnímu vzdlávání,.j / Opatení ministra školství, mládeže a tlovýchovy ze dne , kterým se vydává rámcový vzdlávací program pro obor vzdlání základní škola speciální a uvoluje k tvorb školních vzdlávacích program,.j. 9009/ VÚP, Vstník MŠMT. 8/2008. Vyhlášení MŠMT o pokusném ovování vzdlávání podle školních vzdlávacích program zpracovaných v projektu Pilot G Tvorba a ovování pilotních školních vzdlávacích program ve vybraných gymnáziích,. j / , ve znní Dodatku. j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 2/2009. Vyhlášení MŠMT o pokusném ovování vzdlávání podle školních vzdlávacích program zpracovaných v projektu Pilot GP,,Tvorba a ovování pilotních vzdlávacích program ve vybraných pražských gymnáziích,. j / , ve znní Dodatku. j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 2/2009. Zmna uebních dokument obor vzdlání gymnázií s platností od ,. j / ze dne Vydání rámcových vzdlávacích program obor stedního vzdlání,. j / ze dne Vyhlášení pokusného ovování tvorby rámcového vzdlávacího programu a školních vzdlávacích program pro bilingvní gymnázia a následného vzdlávání podle vytvoených školních vzdlávacích program pro bilingvní 10

11 gymnázia,. j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 2/2008. Vyhlášení pokusného ovování ukonování vzdlávání v oboru vzdlání M/002 Ekonomické lyceum,. j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 2/2008. Vyhlášení pokusného ovování ukonování vzdlávání v oboru vzdlání M/001 Technické lyceum,. j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 2/2008. Vyhlášení pokusného ovování ukonování vzdlávání v oboru vzdlání M/005 Zdravotnické lyceum,. j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 12/2008. Rozhodnutí MŠMT podle 58 písm. a) zákona. 29/1984 Sb., o soustav základních škol, stedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, o experimentálním ovování maturitních zkoušek ve tídách gymnázií s výukou vybraných pedmt v cizím jazyce, zízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským spoleenstvím Belgie, Spolkovou republikou Nmecko, Rakouskem, Itálií, Španlskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.,. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2002, ve znní zmny. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2005, a ve znní zmny. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2009. Vyhlášení pokusného ovování oboru "Tžba a zpracování ropy a zemního plynu", Stední prmyslová škola kamenická a sochaská Hoice, Husova 675, Hoice (5 let, ukonení v roce 2013). II. Vysoké školy, vda, výzkum a vývoj Zákony Zákon. 48/1990 Sb., o zmn názvu University Jana Evangelisty Purkyn v Brn. Zákon. 163/1990 Sb., o bohosloveckých fakultách. Zákon. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpenosti. Zákon NR. 314/1991 Sb., o zízení Slezské univerzity, Jihoeské univerzity, Západoeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyn a Ostravské univerzity. Zákon. 283/1992 Sb., o Akademii vd eské republiky, ve znní zákon. 220/2000 Sb. a. 342/2005 Sb. Zákon NR. 375/1992 Sb., o zmn názvu Vysoké školy veterinární v Brn a o zmn postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 11

12 Zákon. 46/1994 Sb., o zmn názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích. Zákon. 192/1994 Sb., o zmn názvu nkterých vysokých škol uvedených v píloze zákona. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní zákon. 210/2000 Sb.,. 147/2001 Sb.,. 362/2003 Sb.,. 96/2004 Sb.,. 121/2004 Sb.,. 436/2004 Sb.,. 473/2004 Sb.,. 562/2004 Sb.,. 342/2005 Sb.,. 552/2005 Sb.,. 161/2006 Sb.,. 165/2006 Sb.,. 310/2006 Sb.,. 624/2006 Sb.,. 261/2007 Sb., 296/2007 Sb.,. 189/2008 Sb. Zákon. 404/2000 Sb., o zízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlín. Zákon. 130/2002 Sb., o podpoe výzkumu a vývoje z veejných prostedk a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o podpoe výzkumu a vývoje), ve znní zákon. 41/2004 Sb.,. 215/2004 Sb.,. 342/2005 Sb.,. 413/2005 Sb.,. 81/2006 Sb.,. 227/2006 Sb.,. 171/2007 Sb.,. 296/2007 Sb. a. 124/2008 Sb. Zákon. 214/2004 Sb., o zízení Univerzity obrany. Zákon. 375/2004 Sb., o zízení Vysoké školy polytechnické Jihlava. Zákon. 341/2005 Sb., o veejných výzkumných institucích, ve znní zákona. 533/2006 Sb.,. 379/2007 Sb. a. 296/2007 Sb. Zákon. 342/2005 Sb., o zmnách nkterých zákon v souvislosti s pijetím zákona o veejných výzkumných institucích, ve znní zákona. 362/2007 Sb. Zákon. 162/2006 Sb., o zízení Vysoké školy technické a ekonomické v eských Budjovicích. Zákon. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových bukách a souvisejících innostech a o zmn nkterých souvisejících zákon. Naízení vlády Naízení vlády SFR. 282/1990 Sb., o zmn v organizaci vysokých škol umleckého smru. Naízení vlády SFR. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpenosti, ve znní naízení vlády. 434/1990 Sb. Naízení vlády. 267/2002 Sb., o informaním systému výzkumu a vývoje. Naízení vlády. 461/2002 Sb., o úelové podpoe výzkumu a vývoje z veejných prostedk a o veejné soutži ve výzkumu a vývoji, ve znní naízení vlády. 83/2008 Sb. 12

13 Naízení vlády. 462/2002 Sb., o institucionální podpoe výzkumu a vývoje z veejných prostedk a o hodnocení výzkumných zámr, ve znní naízení vlády. 28/2003 Sb.,. 67/2008 Sb. a. 83/2008 Sb. Vyhlášky Vyhláška MŠMT. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu. Vyhláška MŠMT. 229/1999 Sb., kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní inností je vzdlávání mládeže nebo dosplých v zemdlských oborech. Vyhláška MŠMT. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách pi zveejnní prbhu pijímacího ízení na vysokých školách, ve znní vyhlášky. 276/2004 Sb. Vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, ve znní vyhlášky. 412/2006 Sb. Vyhláška. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popípad výuce, které se pro úely státní sociální podpory a dchodového pojištní považují za studium na stedních nebo vysokých školách, ve znní vyhlášek. 167/2006 Sb.,. 423/2006 Sb.,. 225/2007 Sb. a. 325/2008 Sb. Vyhláška. 231/2006 Sb., kterou se stanoví vzor písemného povení kontrolního pracovníka k provádní kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových bukách a souvisejících inností. Vnitroresortní pedpisy MŠMT Pokyn k jednotnému uplatování zásad rehabilitace student vysokých škol. j /91-SM. Statut medaile MŠMT R. j /92-33, Vstník MŠMT sešit 3-6/1992, se zmnami uvedenými pod. j /97-30 a. j /97-42,30. Statut Ceny ministra školství, mládeže a tlovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu, Vstník MŠMT sešit 7/1998 Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 21/1999 k piznávání stipendií podle programu Stipendia MŠMT pro podporu tvrí innosti student doktorských studijních program pi ešení projekt úspšných ve výbrovém ízení Fondu rozvoje vysokých škol. j /99-33, Vstník 13

14 MŠMT sešit 2/2000, ve znní zmny. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2001, vetn úplného znní. Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tlovýchovy k pedkládání výroních zpráv podle zákona o vysokých školách. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2000. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 11/2000 ke zpracování a využití údaj z matrik student vysokých škol pro rozpotové a statistické úely. j / Statut Ceny ministryn školství, mládeže a tlovýchovy za výzkum. j / Statut Fondu rozvoje vysokých škol. j. SÚ 927/ Smrnice MŠMT pro provádní Operaního programu Rozvoj lidských zdroj. j / Pravidla pro poskytování dotací Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy podle zákona o vysokých školách veejným vysokým školám na ubytování a stravování student a na ubytovací stipendia na rok 2005.j / ,Vstník MŠMT sešit 2/2005. Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 13/2005 k piznávání stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy vložená do stipendijní ásti Programu Akce eská republika Rakouská republika spolupráce ve vd a vzdlávání.j / , Vstník MŠMT sešit 10/2005. Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 2/2006, kterým se schvaluje postup pi vedení rejstíku veejných výzkumných institucí, zápisu do nj a dalších souvisejících innostech,.j / Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 9/2006, kterým se schvaluje postup pi povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových bukách a pi dalších správních innostech souvisejících s tímto výzkumem. Pravidla pro poskytování píspvk a dotací veejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy podle zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis,.j / , Vstník MŠMT sešit 3/2006. Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy podle zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis,.j / , Vstník MŠMT sešit 3/2006. Statut Rady program,.j / (spolený dokument MŠMT a Rady VŠ, který byl podepsán dne ). 14

15 Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 42/2007 k piznávání Stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy na podporu studia cizinc na veejných vysokých školách v eské republice,.j / Opatení ministra školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se plošn mní výše stipendií piznávaných podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy na podporu studia cizinc na veejných vysokých školách v eské republice,vstník MŠMT sešit 11/2008,.j / Zmna programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy na podporu studia cizinc na veejných vysokých školách v eské republice,.j /2008 Vstník MŠMT sešit 11/2008. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 43/2007, kterým se stanoví postup pi zaazování vzdlávacích institucí a jazykových kurz do píloh vyhlášky.322/2005 Sb., o dalším studiu, popípad výuce, které se pro úely státní sociální podpory a dchodového pojištní považují za studium na stedních nebo vysokých školách, ve znní pozdjších pedpis, a pi jejich vyazování z tchto píloh,.j / , Vstník. 2/2008. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 13/2008 k piznávání stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy pro studium v zahranií.j / Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 30/2008 k piznávání stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS II).j / Tento píkaz ze dne nebyl ve Vstníku MŠMT publikován. III. Další vzdlávání a uznávání odborné kvalifikace Zákony Zákon. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti státních píslušník lenských stát Evropské unie a nkterých píslušník jiných stát a o zmn nkterých zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Zákon. 179/2006 Sb., o ovování a uznávání výsledk dalšího vzdlávání a o zmn nkterých zákon (zákon o uznávání výsledk dalšího vzdlávání), ve znní zákona. 110/2007 Sb. a. 362/2007 Sb. 15

16 Vyhlášky Vyhláška. 524/2004 Sb., o akreditaci zaízení k provádní rekvalifikace uchaze o zamstnání a zájemc o zamstnání. Vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, ve znní vyhlášky. 412/2006 Sb. Vyhláška. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledk dalšího vzdlávání. Vnitroresortní pedpisy MŠMT Sdlení MŠMT, kterým se podle 28 odst. 2 písm. k) zákona. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných inností (povolání) v eské republice, lenný podle píslušnosti uznávacích orgán a podle psobnosti smrnic Evropského spoleenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k , Vstník MŠMT sešit 1/2008,.j / IV. Pracovní právo a bezpenost práce Zákony Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní zákona. 585/2006 Sb.,. 181/2007 Sb.,. 261/2007 Sb.,. 296/2007 Sb.,. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod. 116/2008 Sb., zákona. 121/2008 Sb.,. 126/2008 Sb.,. 294/2008 Sb.,. 305/2008 Sb.,. 306/2008 Sb. a. 382/2008 Sb. Naízení vlády Naízení vlády. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické a pímé pedagogicko-psychologické innosti pedagogických pracovník. 16

17 Naízení vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ. Vyhlášky Vyhláška MZd. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovišt, které jsou zakázány thotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého msíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimen tyto práce konat z dvodu pípravy na povolání. Vyhláška. 64/2005 Sb., o evidenci úraz dtí, žák a student. Vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akreditaní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, ve znní vyhlášky. 412/2006 Sb. Vyhláška. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní ád pro zamstnance škol a školských zaízení zízených Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Vnitroresortní pedpisy MŠMT Výklad k 11 vyhlášky eského úadu bezpenosti práce a eského báského úadu. 50/1978 Sb., o odborné zpsobilosti v elektrotechnice, ve znní vyhlášky. 98/1982 Sb.,. j /83-42, Vstník MŠ a MK sešit 10-11/1984. Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro úely Systému jazykové kvalifikace zamstnanc ve správních úadech,.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 10/2008. Prodloužení platnosti osvdení PROJEKTU G a N. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2003. Seznam profesních sdružení podle 3 písm. g) bodu 4 zákona. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace,. j / , Vstník MŠMT sešit 5/2004. Sdlení MŠMT, kterým se podle 28 odst. 2 písm. k) zákona. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných inností (povolání) v eské republice, lenný podle píslušnosti uznávacích orgán a podle psobnosti smrnic Evropského spoleenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k ,.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 1/2008. Vzor kolektivní smlouvy.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 12/

18 Metodický pokyn k odmování pedagogických pracovník a ostatních zamstnanc škol a školských zaízení a jejich zaazování podle 16-ti tídního katalogu prací,.j / Metodický pokyn k zajištní bezpenosti ochrany zdraví dtí, žák a student ve školách a školských zaízeních zizovaných MŠMT,.j /2005, Vstník MŠMT sešit 2/2006. Naízení vlády. 567/2006 Sb., o minimální mzd, o nejnižších úrovních zaruené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostedí a o výši píplatku ke mzd za práci ve ztíženém pracovním prostedí, ve znní pozdjších pedpis. Naízení vlády. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikaní pedpoklady a kterým se mní naízení vlády o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, ve znní pozdjších pedpis. V. Sociální vci Vyhlášky Vyhláška. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popípad výuce, které se pro úely státní sociální podpory a dchodového pojištní považují za studium na stedních nebo vysokých školách, ve znní vyhlášek. 167/2006 Sb.,. 423/2006 Sb.,. 225/2007 Sb. a. 325/2008 Sb. Vnitroresortní pedpisy MŠMT Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 6/1996 k provedení novely 12 zákona. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoe,. j /96-30, Vstník MŠMT sešit 10/1996. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 21/1999 k piznávání stipendií podle programu "Stipendia MŠMT pro podporu tvrí innosti student doktorských studijních program pi ešení projekt úspšných ve výbrovém ízení Fondu rozvoje vysokých škol". j /99-33, Vstník MŠMT sešit 2/2000, ve znní zmny. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2001, vetn úplného znní. Základ pro stanovení poplatk spojených se studiem podle 58 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní nkterých dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, pro rok 1999 Vstník MŠMT sešit 3/1999, pro rok 2000.j / Vstník MŠMT sešit 2/2000, pro rok 2001 Vstník sešit 3/2001, pro rok 2002.j / Vstník MŠMT sešit 2/2002, pro rok 2003.j /

19 30 Vstník MŠMT sešit 1/2003, pro rok 2004.j / Vstník MŠMT sešit 2/2004, pro rok 2005.j / , pro rok 2006.j / , pro rok 2007.j / , pro rok 2008.j. 529/ , pro rok 2009.j. 232/ Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 13/2005 k piznávání stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy vložená do stipendijní ásti Programu Akce eská republika - Rakouská republika - spolupráce ve vd a vzdlávání.j / , Vstník MŠMT sešit 10/2005. Pravidla pro poskytování píspvk a dotací veejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy podle zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis,.j / , Vstník MŠMT sešit 3/2006. Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy podle zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis,.j / , Vstník MŠMT sešit 3/2006. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 13/2008 k piznávání stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy pro studium v zahranií,.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 9/2008. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 30/2008 k piznávání stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS II),.j / ze dne VI. Mládež Zákony Zákon. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dtí a mládeže a o zmnách nkterých zákon, ve znní zákon. 79/2002 Sb.,. 428/2003 Sb. a. 376/2004 Sb. Vyhlášky Vyhláška. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdlávání. Vyhláška. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutží a pehlídek v zájmovém vzdlávání. 19

20 Vnitroresortní pedpisy MŠMT Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 6/2003 o experimentálním ovování odborné pípravy pracovník s dtmi a mládeží v oblasti volného asu. j / , Vstník MŠMT, sešit 11/2003. Pokyn ministryn školství, mládeže a tlovýchovy o zízení komise k udlování oprávnní k dalšímu vzdlávání pedagogických pracovník školských zaízení pro zájmové vzdlávání a odborné píprav pracovník s dtmi a mládeží. j / Organizaní ád Fyzikální olympiády.j / , Vstník MŠMT sešit 12/2005. Organizaní ád Matematické olympiády.j / , Vstník MŠMT sešit 12/2005. Organizaní ád Zempisné olympiády.j / , Vstník MŠMT sešit 12/2005. Organizaní ád Turnaje mladých fyzik.j / , Vstník MŠMT sešit 12/2005. Organizaní ád Stedoškolské odborné innosti.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 7/2007. Organizaní ád Djepisné olympiády.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 7/2007. Organizaní ád Olympiády v eském jazyce.j /07-51 ze dne , Vstník MŠMT sešit 7/2007. Organizaní ád soutží v cizích jazycích.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 7/2007. Organizaní ád Biologické olympiády.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 7/2007. Organizaní ád Chemické olympiády.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 7/2007. Organizaní ád Soutže v programování.j / ze dne , Vstník MŠMT sešit 7/2007. VII. Tlovýchova a sport Zákony Zákon. 115/2001 Sb., o podpoe sportu, ve znní zákona. 219/2005 Sb.,. 186/2006 Sb. a. 274/2008 Sb. 20

21 VIII. Rozpotové hospodaení, správa majetku a úetnictví Zákony Zákon. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pedškolním a školským zaízením, ve znní zákon. 132/2000 Sb.,. 255/2001 Sb.,. 16/2002 Sb.,. 284/2002 Sb.,. 562/2004 Sb.,. 383/2005 Sb. a 179/2006 Sb. Vnitroresortní pedpisy MŠMT Sdlení MŠMT o lenní soutží žák do kategorií podle finanního zabezpeení, Vstník MŠMT sešit 1/1999. Sdlení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu. j / , Vstník MŠMT sešit 12/2000. Pokyn MŠMT k uzavírání pojistných smluv v organizaních složkách státu a píspvkových organizacích v psobnosti MŠMT. j / , Vstník MŠMT sešit 3/2001. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 14/2001 k postupu pi udlování souhlasu o nakládání s nemovitým majetkem pevedeným MŠMT na kraje. j /2001-II/2, Vstník MŠMT sešit 10/2001. Metodický pokyn pro státní organizace a organizaní složky státu v psobnosti Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy, kterým se upravují náležitosti žádostí o schválení podle zákona. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znní zákona. 492/2000 Sb. a zákona. 229/2001 Sb., Ministerstvem financí pi bezúplatném nabývání majetku státem a pi nakládání s majetkem státu ve prospch nestátních subjekt. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2002. Smrnice, kterou se pro píspvkové organizace v psobnosti Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy a eskou školní inspekci upravuje postup pi provádní nkterých ustanovení zákona. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znní pozdjších pedpis,. j / , Vstník MŠMT sešit 2/2002, Ústední vstník ástka 1/2003. Metodický pokyn MŠMT pro erpání finanních prostedk na reprodukci majetku, programové financování v psobnosti státní správy, OPO a PO. j / Pokyn ministryn školství, mládeže a tlovýchovy k finannímu zajištní dalšího vzdlávání pedagogických pracovník školských zaízení pro zájmové vzdlávání a odborné pípravy pracovník s dtmi a mládeží. j /

22 Smrnice MŠMT pro provádní Operaního programu Rozvoj lidských zdroj. j / Smrnice upravující pedbžnou ídící finanní kontrolu na MŠMT od ,.j / , ve znní Dodatku. 1. j / a Dodatku. 2. j / Smrnice Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úady a obecní úady obcí s rozšíenou psobností rozbory hospodaení s finanními prostedky státního rozpotu poskytovanými podle 161 odst. 6 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis,.j / , Vstník pro orgány kraj a obcí, ástka. 5/2005. Sdlení ke Smrnici Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úady a obecní úady obcí s rozšíenou psobností rozbory hospodaení s finanními prostedky státního rozpotu poskytovanými podle 161 odst. 6 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis,.j / , Vstník pro orgány kraj a orgány obcí, ástka. 5/2005. Osnova rozboru hospodaení s dotací poskytnutou na innost škol a školských zaízení podle zákona. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pedškolním a školským zaízením, ve znní pozdjších pedpis,.j / , Vstník MŠMT sešit 8/2005. Smrnice Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádjí krajské úady rozpis finanních prostedk státního rozpotu pidlovaných podle 161 odst. 6 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, - a podle kterých provádjí obecní úady obcí s rozšíenou psobností návrhy rozpis rozpot finanních prostedk státního rozpotu podle 161 odst. 7 písm. a) zákona. 561/2004 Sb.,.j / , Vstník vlády R 7/2006, ve znní Smrnice / Vzorová smrnice o útování majetku.j / ,Vstník MŠMT sešit 1/2006. Vzorová smrnice k provedení inventarizace.j. 360/ , Vstník MŠMT sešit 6/2006. Sdlení Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy o postupu vyútování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zaízením,.j / , vstník pro orgány kraj a obcí, ástka 5/2006. Metodický pokyn ministryn školství, mládeže a tlovýchovy k zabezpeení jednotného postupu pi vysílání osob do zahranií.j /

23 Metodický pokyn ministryn školství, mládeže a tlovýchovy k zabezpeení jednotného postupu pi pijímání zahraniních host a delegací.j / Metodický pokyn k využívání ubytovací kapacity Domu zahraniních služeb MŠMT ubytovna Dlouhá, Dlouhá 740/17, Praha 1.j / Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 22/2007, kterým se stanoví souinnost útvar MŠMT pi kontrolách a auditech externích kontrolních orgán na MŠMT,.j /2007-M1. Smrnice upravující zadávání veejných zakázek malého rozsahu,.j / Metodický pokyn I. námstkyn MŠMT pro ostatní pímo ízené organizace poskytující ubytovací služby a stravovací služby.j / Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnos a náklad píspvkových organizací.j / , Vstník MŠMT sešit 8/2007 Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 17/2008, kterým se stanoví zpsob rozpotování a útování o píspvcích, dotacích poskytnutých výdajích organizaních složek státu poskytnutých prostednictvím nastavení rozpotového limitu výdaj na bankovních útech vedených u NB a jejich vykazování.j / Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 3/2008, kterým se stanoví zpracování úetních závrek a pedávání úetních a finanních výkaz organizaních složek státu a píspvkových organizací, jejichž zizovatelem je MŠMT, v roce 2008,.j. 507/ Metodický pokyn Státní tajemnice - I.námstkyn ministra školství, mládeže a tlových k uzavírání smluv mezi MŠMT a fyzickými nebo právnickými osobami,.j. 9760/ Píkaz ministryn. 1/2007, kterým se mní Píkaz ministra. 3/2002 a Píkaz ministryn. 5/2006, kterým se upravuje pedbžná ídící finanní kontrola a oprávnní píkazc operací,.j. 288/2007-I/1 Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 2/2008, kterým se stanoví zízení a vedení valutové pokladny na Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy,.j. 378/ Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 19/2008, kterým se vydávají Zásady poskytování neinvestiních dotací a investiních dotací, které nejsou evidovány v Informaním systému programového financování, Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy.j., 9 957/ Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 25/2008, kterým se vydává Smrnice upravující vedení korunové pokladny na Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy,.j / Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 27/2008, kterým se stanoví Zásady rozpotování píjm a výdaj v programu ISROS,.j / Pokyn Státní tajemnice I. námstkyn ministra školství, mládeže a 23

24 tlovýchovy k vypracování závreného útu kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy za rok 2008,.j / Pokyn Státní tajemnice I. námstkyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k vypracování rozboru hospodaení píspvkových organizací zizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy,.j / Pokyn Státní tajemnice I. námstkyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k vypracování rozboru hospodaení organizaních složek státu v resortu Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy,.j / (bude vydán v únoru 2009). Smrnice o útování majetku na Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy,.j. 705/ Smrnice upravující obh úetních doklad na Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy,.j / Metodický pokyn k finannímu vypoádání vztah se státním rozpotem za rok 2008,.j / Metodický pokyn Státní tajemnice I. námstkyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k rozlišení výdaj na spolené úkoly skupin a vlastní správu úadu a na pohoštní v rámci správy úadu a spolených úkol,.j. 1824/ Metodický pokyn Státní tajemnice I. námstkyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k uzavírání smluv mezi Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy (MŠMT) a fyzickými nebo právnickými osobami,.j. 9760/ IX. Kontrola, informace a statistika Vnitroresortní pedpisy MŠMT íselníky závazné pro vykazující jednotky v resortu školství, Oznámení SÚ o zavedení geografických oblastí do íselníku zemí (ZEM) ástka 101/2002 Sb. Statut interního auditu MŠMT.j /2004-M1/M1. Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 5/2004 k zajištní elektronizace veejných služeb v podob zpracování a aktualizace životních situací podle Standardu ISVS. 7/2001 v resortu Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy,. j / Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 10/2004, kterým se vydává Smrnice ke kontrolní innosti a dozoru v resortu Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy,. j /2004-M1. 24

25 Píkaz ministryn školství, mládeže a tlovýchovy. 10/2005, kterým se vydává aktualizovaná Interní metodická strategie proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanní zájmy Evropských spoleenství. Sdlení SÚ. 358/2007 Sb., o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdlání - ISCED 97. Sdlení SÚ. 428/2008 Sb., o ukonení správy Klasifikace kmenových obor vzdlání (KKOV). Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 16/2008, kterým se vydává Postup píspvkových organizací, organizaních složek státu a MŠMT v pípad zjištní závažné negativní skutenosti. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 6/2008, kterým se vydává Resortní interní protikorupní program MŠMT.j. 4362/2008-M1. Píkaz ministra školství, mládeže a tlovýchovy. 4/2008 k vyizování stížností, petic a žádostí o informace a ostatních podání doruených MŠMT,.j. 1751/ Metodický pokyn 1.námstkyn ministra ze dne pro provádní prbžné a následné ídící kontroly,.j. 137/2008-M1. X. Vnitní správa, personální agenda, obrana Vyhlášky Vyhláška MŠMT. 281/2001 Sb., kterou se provádí 9 odst. 3 písm. a) zákona. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zmn nkterých zákon (krizový zákon), ve znní vyhlášky. 237/2003 Sb. Vnitroresortní pedpisy MŠMT Výklad k vyhlášce MŠMT. 281/2001 Sb., kterou se provádí 9 odst. 3 písm. a) zákona. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zmn nkterých zákon (krizový zákon). j / , Vstník MŠMT sešit 3/

26 26

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHVY podle stavu k 1. srpnu 2005

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHVY podle stavu k 1. srpnu 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 24 905/2005-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHVY podle stavu k 1. srpnu 2005 OBSAH Předpisy jsou řazeny podle oborů do

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 III. SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 1 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 III. SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 1 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeţe a tělovýchovy obsahuje výčet právních i vnitroresortních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/ SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/ SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 III. SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 1 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Příkaz ministra č. 4/2014 ze dne 28.1.2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám

Příkaz ministra č. 4/2014 ze dne 28.1.2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-44726/2013 Příkaz ministra č. 4/2014 ze dne 28.1.2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám Ministr školství, mládeže

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 222942 Evidenní íslo formuláe: 7201011022942 Datum odeslání do TED: 02.07.2012 Typ: ádný Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské unie Oddíl I: Veejný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 49. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru

Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v České republice za rok 2004 Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru Díl II. Vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy strana 40 SEŠIT 2 Č.j. MSMT-54809/2132-61 Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Seznam obsahuje právní předpisy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO Závrený úet Návrh závreného útu obce HRDLÍV za rok 2012 /zpracovaný na základ 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hrdlív,

Více

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu a) tvorba a realizace program zacházení V zacházení s odsouzenými byl kladen draz na dodržování norem

Více

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008 INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky Za rok 2008 Dle vyhlášky. 500/2002 Sb., Hlava IV., kterým se stanoví uspoádání a obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v píloze v úetní závrce

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb.

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. 2.1 PEDAGOG V ZAJETÍ ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK 3 Sumarizace

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Usnesení. 197 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.02.2006. Usnesení. 198 Rada msta souhlasí s uzavením Dohody o spolupráci a zízení místa

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 2 Únor 2001 O B S A H Část normativní - Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství,

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Mateřská škola Plaveč, příspěvková organizace, Náves 63, Plaveč IČO : 71003592 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Za organizaci : Květoslava Divišová, ředitelka školy 1 Mateřská škola Plaveč,

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

podrobnosti ohledně způsobu vyřizování stížností jsou uvedeny v organizačním řádu školy.

podrobnosti ohledně způsobu vyřizování stížností jsou uvedeny v organizačním řádu školy. Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách Vyšší odborné školy obalové techniky

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní O em budu povídat pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co vypadá jako ešení co se dlo,dje

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace:

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

ZPP 2008 poet úastník 1) Rok 2008 ZPP tis. K. Rok 2007 oek. skut. tis. K . ÚELOVÁ POLOŽKA. % ZPP 08/o.sk.07

ZPP 2008 poet úastník 1) Rok 2008 ZPP tis. K. Rok 2007 oek. skut. tis. K . ÚELOVÁ POLOŽKA. % ZPP 08/o.sk.07 5. OSTATNÍ FONDY 5.1. ZDRAVOTNÍ PÉE HRAZENÁ Z FONDU PREVENCE Plánované náklady na zdravotní péi hrazenou z fondu prevence na rok 2008 respektují ustanovení 16, odst. 4 písm. b) zákona. 280/1992 Sb., v

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Spoleenství vlastník Semická 2026

Spoleenství vlastník Semická 2026 Spoleenství vlastník Semická 2026 spoleenství vlastník jednotek I 274 44 465, se sídlem Praha 4, Modany, Semická 2026, PS 143 00, zapsané v rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeném Mstským soudem

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace pípravku: 1.1.1 Obchodní název pípravku: MIKASOFT, MIKASOFT COLOR 1.1.2 Doporuený úel použití:

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odbor... - znění dle 82/15 Sb. 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním,

Více

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci VODOHOSPODÁSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvoáka 287, IO 46295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové ízení na podání

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL 1 / 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL 1 / 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL Obsah strana název OBSAH Seznam tabulek Úvod Základní údaje o vysokých školách změny ve vedení vysokých škol Souhrnné informace o vysokých školách Přístup ke vzdělávání

Více

Požární ád msta Luhaovice

Požární ád msta Luhaovice OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 5/2004 Zastupitelstvo msta se na svém zasedání dne 9.12.2004 usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. o) zákona. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Národní informační centrum pro mládež. Senovážné nám. 24 Na Poříčí 4, Praha 1 www.icm.cz / www.nicm.cz icm@adam.cz

Národní informační centrum pro mládež. Senovážné nám. 24 Na Poříčí 4, Praha 1 www.icm.cz / www.nicm.cz icm@adam.cz Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24 Na Poříčí 4, Praha 1 www.icm.cz / www.nicm.cz icm@adam.cz Oblasti informací Studium v ČR a v zahraničí Práce v ČR a v zahraničí Cestování v ČR a

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM DOMU D TÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU V Uh. Ostrohu, 1.1.2007 Zpracovala: Mgr. Nataša Ková ová 1

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM DOMU D TÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU V Uh. Ostrohu, 1.1.2007 Zpracovala: Mgr. Nataša Ková ová 1 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU V Uh. Ostrohu, 1.1.2007 Kováová Zpracovala: Mgr. Nataša 1 Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh píspvková organizace IO 750 80 621 Sídlišt 862,

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více