Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Vojtěch Hrabec Brno 2014

2 Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Martinu Širůčkovi Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky, metodické vedení a čas strávený při konzultacích.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci: Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 31. prosince 2013

4 Abstract HRABEC, V. Stock prices and money supply in the United States of America. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, This bachelor thesis deals with the relationship between money supply and stock prices in the United States in the years Stocks markets in this work are represented stock indices Standard & Poor's 500 and the Dow Jones Industrial Average. Money supply is represented by the monetary aggregate M2. Conclusions are drawn from the results of regression and correlation analysis, and at their base are formulated recommendations for investors. Keywords Money supply, stock indexes, stock market, fundamental analysis. Abstrakt HRABEC, V. Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených Státech Amerických. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Tato bakalářská práce se zabývá vztahem peněžní nabídky a akciových kurzů ve Spojených Státech Amerických v letech Akciové trhy v této práci jsou zastoupeny akciovými indexy Standard & Poor's 500 a Dow Jones Industrial Average. Peněžní zásoba je zastoupena peněžním agregátem M2. Závěry jsou vyvozeny z výsledků regresivní a korelační analýzy a na jejich základně jsou formulována doporučení pro investory. Klíčová slova Peněžní zásoba, akciové indexy, akciový trh, fundamentální analýza.

5 Obsah 5 Obsah 1 Úvod 9 2 Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Literární rešerše Finanční trh Peněžní trh Kapitálový trh Analýzy chování cen akcií Fundamentální analýza Globální fundamentální analýza Akcioměr Akciové burzovní indexy Burzovní index Dow Jones Industrial Average Burzovní index Standart & Poor s Peníze a peněžní nabídka Peněžní agregáty Peněžní agregáty Federal Reserve Bank Vliv peněžní nabídky na akciové trhy Empirická část 30

6 Obsah Vývoj a vztah peněžní nabídky a akciového indexu Dow Jones Industrial Average Vývoj a vztah peněžní nabídky a akciového indexu Standart & Poor's Diskuze 50 6 Závěr 52 7 Literatura 53 A Vstupní měsíční data do empirické analýzy 58 B Vstupní měsíční data do regresní analýzy 63

7 Seznam obrázků 7 Seznam obrázků Obrázek 1: Základní rozdělení finančního trhu Obrázek 2: Vnitřní hodnota akcie a její kurz Obrázek 3: Vztah mezi hospodářským cyklem a akciovým trhem Obrázek 4: Akcioměr Obrázek 5: Schéma peněžních agregátů M0, M1, M2 v rozvaze centrální banky a v sumární rozvaze obchodních bank Obrázek 6: Sektorové rozložení indexu DJIA Obrázek 7: Vývoj DJIA a peněžní zásoby M Obrázek 8: Grafická analýza rezidují M2 a DJIA Obrázek 9: Graf časové řad M2 a DJIA Obrázek 10: Vykreslený trend časové řady M Obrázek 11: Vykreslený trend časové řady DJIA Obrázek 12: Sektorové rozložení indexu S&P Obrázek 13: Vývoj M2 a S&P Obrázek 14: Popisné statistiky M2 a S&P Obrázek 15: Korelační matice S&P 500 a M Obrázek 16: Grafická analýza reziduí S&P Obrázek 17: Graf časové řady M2 a S&P Obrázek 18: Vykreslený trend časové řady S&P

8 Seznam tabulek 8 Seznam tabulek Tabulka 1: Síla korelace Tabulka 2: Využívání akciových analýz ve vybraných zemích Tabulka 3: Srovnání akciových analýz Tabulka 4: Peněžní agregáty podle amerického FEDu Tabulka 5: Tempa růstu peněžní zásoby M2 a akciového indexu DJIA Tabulka 6: Tempa růstu peněžní zásoby M2 a akciového indexu DJIA v období Tabulka 7: Tempa růstu peněžní zásoby M2 a akciového indexu DJIA v období října Tabulka 8: Popisné statistiky M2 a DJIA Tabulka 9: Korelační matice DJIA a M Tabulka 10: Korelační matice DJIA a M2 v letech 2002 až Tabulka 11: Korelační matice DJIA a M2 v letech 2009 až Tabulka 12: Předpokládané vlivy na závislou proměnou DJIA Tabulka 13: Analýza OLS závislá DJIA Tabulka 14: Tempa růstu peněžní zásoby M2 a akciového indexu S&P Tabulka 15: Tempa růstu peněžní zásoby M2 a akciového indexu S&P 500 v období Tabulka 16: Tempa růstu peněžní zásoby M2 a akciového indexu S&P 500 v období od října Tabulka 17: Korelační matice S&P 500 a M2 v letech 2002 až Tabulka 18: Korelační matice S&P 500 a M2 v letech 2009 až Tabulka 19: Předpokládané vlivy na index S&P Tabulka 20: Analýza OLS závislá S&P Tabulka 21: Vstupní data do empirické analýzy Tabulka 22: Vstupní měsíční data do regresní analýzy... 63

9 Úvod 9 1 Úvod V dnešní době každý ekonomicky vzdělaný člověk ví, že na trhu dochází ke střetu nabídky a poptávky, což určuje cenu finančního aktiva. Investoři, analytici a portfolioví manažeři musí na akciových trzích velmi dobře analyzovat faktory, které ovlivňují kurz akcií na kapitálových trzích. Na cenu akcií z ekonomického hlediska působí makroekonomické a mikroekonomické faktory. Za nejvlivnější se považuje globální makroekonomická. S rozvojem informačních technologií dochází ke globalizací finančních trhů, a tím k velkému nárůstu účastníků trhu cenných papírů. Dochází k navýšení počtu investorů, kteří ne vždy dokáží racionálně zhodnotit faktory ovlivňující akciové trhy. Tito nezkušení investoři se nerozhodují racionálně podle analýz (fundamentální, psychologické, technické), ale jsou ovlivněni psychologií davu. Tím se dostává do popředí i analýzy behaviorálních psychologických faktorů. Účastník trhu by se měl věnovat při své analýze hlavně makroekonomickým faktorům, které působí na trh jako celek, poté až mikroekonomické analýze daného odvětví. Z dlouhodobého hlediska jsou akcie ziskové, proto je velmi důležité popsat vztah makroekonomických faktorů na volatilitu finančních indexů. Jedním z kurzotvorných makroekonomických faktorů je velikost peněžní zásoby v oběhu. Množství peněžní zásoby je v posledních dekádách velmi diskutované téma, její množství neustále stoupá. Vypuknutím hospodářské krize v roce 2008 se březnu 2009 odhodlal americký Federální rezervní systém (FED) k masivnímu kvantitativnímu uvolňování. Tento krok FEDU má mnoho příznivců, ale i odpůrců. Tento vztah je zájmem mnoha vydaných publikacích a vědeckých článků. Z důvodu analyzování vztahu velikosti peněžní zásoby na chování finančních trhů a také zjištění doporučení pro investory jak se chovat při změně velikosti peněžní zásoby.

10 Cíl práce a metodika 10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Cílem této bakalářské práce je na základě použitých statistických a ekonometrických metod porovnání vývoje akciových indexů Dow Jones Industrial Average a S&P 500 od roku 2002 do roku 2012 s vývojem množství peněžní zásoby v oběhu. Na základě změny peněžní zásoby ve Spojených státech amerických a z dosažených výsledků vyvodit doporučení pro investory na akciovém trhu ve Spojených státech. Metodika Práce bude rozdělena na dvě části - na literární rešerši a empirickou část. V literární rešerši budou uvedeny základní pojmy týkající se dané problematiky. Bude informováno o studiích vypracovaných na toto téma. Literární rešerši také bude představen finanční trh, akciové analýzy, peněžní nabídku a uvedu vztah mezi peněžní nabídkou a vývojem na akciových trzích. Tyto pojmy budu využívat ve své empirické části své práce. Ve své empirické části bude rozebíráno období od roku 2002 do roku Toto období deseti let jsem si vybral z toho důvodu, že v něm proběhly dvě období konjuktury a recese. Nejprve období konjunktury, které trvalo od roku 2002 až do září 2008 (vypuknutí finanční krize, pád Lehman Brothers). Od března roku 2009 začalo masivní kvantitativní uvolňování, které trvalo asi rok a od listopadu v roce 2010 navázalo kvantitativní uvolňování dva. Kvantitativní uvolňování je vhánění velkého množství peněz do ekonomiky, jehož cílem je rozproudění ekonomiky, pomoc lokálním bankám s rezervami a pomoc drobným podnikatelům a menším firmám. Při kvantitativním uvolňování bude patrný dopad na akciový trh. Toto období je zajímavé pro analýzu změny peněžní zásoby a její vliv na akciový trh. Toto téma je probíráno v několika knihách, jak zahraničních tak tuzemských. K tomuto tématu se v mnoha odborných článcích a také ve své knize Finance po krizi z roku 2009 vyjadřuje Pavel Kohout. Uvádí, že rovnovážný stav mezi peněžní zásobou a akciovým trhem chápeme jako takový stav, kdy akciový index odpovídá objemu peněz v ekonomice. K analýze budou používány statistické a ekonometrické metody, které budou popsány níže v textu. V regresní a korelační analýze bude zkoumán vzájemný vztah mezi peněžní zásobou a vývojem na akciovém trhu v USA. Zde bude vycházeno z měsíčních dat množství peněžní zásoby M2 v USA (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2013) a měsíčních dat indexu Dow Jones Industrial Average a indexu S&P 500 (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2013). Data použité v mé analýze budou sezónně očištěné. V analýze budou využívány informace, které budou uvedeny v teoretické části. V mé práci nebude brána v úvahu inflace, protože její hodnoty se pohybují na nízké úrovni. Všechny mé pozorované veličiny jsou měřeny na americkém trhu a z toho důvodu působí stejná míra inflace na všechny veličiny. Z toho-

11 Cíl práce a metodika 11 to důvodu mají v analýze zanedbatelný vliv. Z výsledků provedené analýzy budu formulovat doporučení pro investory na akciovém trhu ve Spojených státech. V empirické části své práce pro analýzu vztahu mezi peněžní zásobou a vývoje akciových kurzů, bude použita korelační analýza. Dle Adamce, Střelce (2013, str. 46) je korelační analýza alternativní metodou statistického zkoumání závislosti mezi dvěma ekonomickými veličinami. Dále udává, že předmětem korelační analýzy není predikce budoucích hodnot, ale identifikování těsnosti vztahu mezi dvěma veličinami. Předpokladem je dvourozměrné normální rozdělení zapojených veličin. K analyzování mé časové řady bude použit Pearsonův korelační koeficient, který vyjadřuje míru stochastické závislosti dvou proměnných, je vyjádřen podílem vzájemného rozptylu a výběrového rozptylu zvolených proměnných. (Adamec, Střelec, Hampel, 2013) Zde jsou veličiny: řada X jsou hodnoty peněžní nabídky v čase, řada Y jsou hodnoty akciových indexů v čase. Hendl (2004) rozděluje hodnoty korelačního koeficientu do několika pásem, podle síly jejich vztahu. Tabulka 1: Síla korelace Síla asociace Absolutní hodnota korelace Malá 0,1 až 0,3 Střední 0,3 až 0,7 Velká 0,7 až 1 Zdroj: Hendl (2004) Dle Adamce (2012) se musí při korelaci dávat pozor na výskyt autokorelace, která může zkreslit výsledky korelace (zdánlivá korelace). Další metodou, která bude použita k identifikování vztahu peněžní zásoby, a akciových indexů bude regresní analýza. Bude se zde zabýváno vhodností ekonomického modelu, při indikaci chyby modelu bude opravena. Chyby budou identifikovány pomocí DW testu (autokorelaci). Budou také kvantifikovány regresní rovnice, aby co nejlépe vysvětlovala daný vztah. Zde je uvedena obecná regresní rovnice.

12 Cíl práce a metodika 12 Y 0 1 X V regresní analýze jsou očekávány kladné závislosti. Jako vysvětlující veličinu Y bude zvoleno množství peněžní zásoby v oběhu, za vysvětlovanou veličinu X bude zvolena veličinu hodnoty akciových indexů. Závislosti a těsnosti vztahu mezi peněžní nabídkou a akciovým indexem bude modelováno pomocí modelu nejmenších čtverců (OLS). Bude použita jednoduchá dekompoziční metodu pro zjištění trendu zkoumaných veličin. Dle Adamce, Střelce, Hampela (2013) metoda dekompozice vychází z předpokladu, že náhodný proces, který generuje časovou řadu je závislí pouze na čase. Dále budou využívány v analýze absolutní změny (diference), tento krok v analýze umožňuje charakterizovat směr, velikost a charakter absolutních změn v časové řadě. (Adamec, Střelec, Hampel, 2013) Zejména zde bude využit koeficient růst. k i y y t t1 Kde: k i je koeficient růstu, yt je hodnota ukazatele v běžném období, yt-1 je hodnota ukazatele v předchozím období. A dále koeficient přírůstku. i d y i t1 k i 1 pro t = 2, 3,,T, Kde: i je koeficient přírůstku, dt absolutní změny (diference), yt-1 je hodnota ukazatele v předchozím období. Také budou využívána data i v absolutním vyjádření, především u výpočtu popisných statistik. Tyto statistiky jsou střední hodnota, medián, variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, šikmost a špičatost. V další částí mé práce je literární rešerše, kde budou uvedeny základní teoretické informace, které budu využívat ve své empirické části.

13 Literární rešerše 13 3 Literární rešerše V kapitole literární rešerše se budu zabývat termíny, které budu využívat v empirické části své práce. Obsahuje seznámení se základními pojmy, které se týkají akciových trhů a měnové politiky americké centrální banky. Dále nastíním situaci na trhu v mém sledovaném období. 3.1 Finanční trh Dle Polácha, Kořené (2002) finanční trh je nedílnou součástí celého finančního systému, protože jeho hlavní úlohou v každé ekonomice zabezpečovat transformaci úspor na investice. Lze je také charakterizovat jako kanál, kterým protéká obrovské množství aktiv neustále odčerpávaných žadateli a neustále doplňovaný dodavateli. Jílek (2009) tvrdí, že finanční trh je neoddělitelnou částí tržního systému, a také je citlivým barometrem prosperity či neúspěchu hospodářského vývoje. Finanční trh se mohou dělit dle Polácha (2007) lze využít k členění finančních trhů více hledisek: Podle hlediska účastníků (bankovní, mezipodnikové, burzovní a meziburzovní trhy). Podle hlediska nástrojů (úvěrové trhy, trhy cenných papírů a devizové trhy). Podle věcného hlediska (peněžní, kapitálové, devizové a komoditní trhy). Nejdůležitější a nejvíce používané hledisko je poslední věcné hledisko. Rozdělení podle tohoto hlediska se objevuje ve většině publikacích. Jílek (2009) k hlavním kategoriím přidává tři vedlejší kategorie repo trh, derivátový trh a sekuritizační trh.

14 Literární rešerše 14 Obrázek 1: Základní rozdělení finančního trhu Zdroj: Rejnuš (2010), vlastní úprava Funkce finančního trhu lze shrnout dle Pavláta (2003) do třech bodů: soustřeďování dočasně volných zdrojů peněžních prostředků, rozmísťování a usměrňování (alokace) volných zdrojů do oblastí z hlediska efektivnosti jejich využití, přerozdělování dočasně volných zdrojů a jejich transformace na investice. Dále Pavlát (2003) tvrdí, že realizací těchto funkcí, přispívá k růstu bohatství ve společnosti, k růstu ekonomické efektivnosti Peněžní trh Základním znakem peněžního trhu je krátkodobost finančních operací. Na peněžním trhu se setkávají subjekty s přechodným přebytkem peněžních prostředků se subjekty, které poptávají kvůli jejich přechodnému nedostatku. (Rejnuš, 2001) Dle Polácha (2007) peněžní trh je určen k financování dlouhodobých investic, a to podniků, vlád i domácností. Jílek (2009) dodává, že pro peněžní trh jsou typic-

15 Literární rešerše 15 ké velké objemy transakcí, malý počet účastníků, velká rychlost sjednávání obchodů a nízké transakční náklady. Peněžní trhy, podle Polácha, Kořené (2002) jsou hlavně realizovány prostřednictvím finančních zprostředkovatelů depozitního typu, které: pomáhají řídit likviditu subjektům, zajišťují financování oběžných prostředků společností, zajištují financování vlád v mezidobí inkasa výnosů z daní. Na peněžních trzích jsou hlavním dodavatelem peněžních prostředků komerční banky, které dodávají likviditu zejména státu a velkým firmám. Transakcí se proto velmi často účastní i centrální banka. Peněžní trh je velmi důležitým segmentem každé tržně rozvinuté země, z tohoto důvodu jsem ho zmínil ve své práci. Vzhledem k zaměření mé práce není peněžní trh středem mé práce, ale trh kapitálový, který popisuji v následující kapitole Kapitálový trh Kapitálový trh je samozřejmou součástí každé tržně řízené vyspělé ekonomiky. Dle Polácha (2007), kapitálové trhy představují trhy s produkty či nástroji s dobou splatnosti delší jak jeden rok. Jílek (2009) říká, i když je to dlouhodobý trh, nepatří sem některé produkty finančního trhu, například hypotéky poskytnuté bankami nejsou součástí kapitálového trhu. Rejnuš (2001) říká, že kapitálový trh je trhem určeným pro finanční operace s dlouhodobými finančnímu prostředky, které mají povahu investic. Kapitálový trh je provázán mnoha makroekonomickými i mikroekonomickými ukazateli hospodářského vývoje, každý indikátor dokáže při překvapivém vývoji vyvolat paniku na trhu. Dle Jílka (2009) se o kapitálový trh zajímá velmi malé množství obyvatel. Na tomto trhu jsou rozhodující důvěryhodné informace. S kvalitními a důvěryhodnými informacemi dosahují zde nadprůměrných zisků, naopak bez těchto informací dosahují většinou ztrátu. Dle Polácha, Kořené (2002) je hlavním rozdílem mezi kapitálovými a peněžními trhy především čas do splatnosti. Na kapitálovém trhu je doba do splatnosti delší jak jeden rok. Cenné papíry obchodované na kapitálovém trhu jsou zejména akcie, směnky, hypoteční zástavní listy a podílové listy. Na druhé straně peněžní trh má dobu do splatnosti kratší než jeden rok. Cenné papíry obchodované na peněžním trhu jsou velmi likvidní a jsou to například pokladniční poukázky, bankovní depozitní certifikáty, řadí se zde i provádění převodů mezi účty a mnoho dalších aktiv směňovaných na peněžním trhu. (Polách, 2007) 3.2 Analýzy chování cen akcií Při obchodování s cennými papíry, je nutné brát v potaz několik úvah. Akcie je velmi volatilní, spekulativní cenný papír, motivem jeho koupě jsou dividendy a

16 Literární rešerše 16 hlavně kapitálový zisk (rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou akcie). (Rejnuš, 2001) Dále Budík (2011) dodává, že aktuální kurzy akcií vznikají na trhu vlivem poptávky a nabídky. Proto úspěch investora je, když dokáže odhadnout pohyb hodnoty akcií lépe než ostatní. Dle Polácha (2007) je hlavním podmětem nákupu akcií spekulace na zvýšení nebo snížení jejich kurzů, podmínkou úspěšných transakcí je nalezení těch akcií, které jsou v aktuálním čase podhodnoceny nebo nadhodnoceny. V praxi se užívají tři základní typy akciových analýz: fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza. Existuje více akciových analýz, každá vychází z odlišných předpokladů, využívá jiné vstupní data a jiný způsob analýzy. S jistotou nejde říci, která je nejlepší, při různých situací se vhodnost použitých analýz může měnit. (Polách, Kořená, 2002) Účelem těchto analýz je na trhu cenných papírů získat konkurenční výhodu oproti dalším účastníkům na trhu, a také aby jeho transakce byli ziskové. Dalším prvkem, který rozhoduje o úspěchu investora je jeho cit, zkušenosti a schopnost jak ze získanými informacemi naloží. Technologická analýza se zaměřuje na, dle Brunnermaiera (2001) zkoumání historických dat cen akciových titulů, který vede k vytvoření představy o budoucích pohybech na akciových trzích. Cílem této analýzy dle Rejnuše (2001) je zachytit graficky vývoj grafů a z těch predikovat budoucí vývoj akciového trhu. Tato analýza se řadí mezi krátkodobé. (Jílek, 2009) Dle Rejnuše (2001) je psychologická analýza postavena na faktu, že na akciovém trhu v důsledku globalizace trhů přibývá množství neracionálně uvažujících investorů, kteří snadno podléhají psychologii davu. Psychologická analýza se dostává stále více do popředí, protože na trhu se čím dál častěji objevují faktory, které nelze fundamentální a technickou analýzou racionálně vysvětlit. V pohledu na zaměření mé práce je pro mne stěžejní fundamentální analýza Fundamentální analýza Rejnuš (2010) považuje fundamentální analýzu za nejkomplexnější a také nejčastěji aplikovanou akciovou analýzu. Polách, Kořená (2002) charakterizují tuto analýzu jako snahu o odhadnutí všech faktorů, které mohou mít v budoucnu vliv na vývoj kurzů akcií. Jílek (2009) se domnívá, že cílem je nalezení akcií podhodnocených nebo nadhodnocených. Analytik se snaží u akciového titulu stanovit správnou vnitřní hodnotu a porovnáním s aktuálním kurzem zjistit hodnotu akcie. Tato indicie vede k rozhodnutí prodat nebo nakoupit cenný papír. Dle Gladiše (2005) existuje mnoho postupů k výpočtu vnitřní hodnoty akcie a každá je ovlivněna zkušenostmi a subjektivním názorem každého analytika.

17 Literární rešerše 17 Obrázek 2: Vnitřní hodnota akcie a její kurz Zdroj: Nývlová, Režňáková (2007) Revenda (2005) zdůvodňuje kolísavost akciového kurzu tím, že na trhu existují nejen profesionální investoři, kteří jsou schopni správně vypočítat vnitřní hodnotu akcie, ale také investoři méně odborně vzdělaní (laikové), kteří nedokáží kurzotvorné informace správně analyzovat a vyhodnocovat. Profesionální obchodníci vytvářejí reflekční bariéry mezi kterými kurz akcie osciluje kolem skutečné vnitřní hodnoty akcií. Dalším důvodem dle Rejnuše (2011) je, že každý účastník trhu disponují odlišnými informacemi v rozdílných časech, v důsledku čeho dochází k odlišným výsledkům, které podněcují investory v rozhodnutí koupit nebo prodat cenný papír. Dle Štýbra (2011) musíme při fundamentální analýze naleznout odpověď na dvě základní otázky. 1. Jaká je reálná současná hodnota aktiva? 2. Jaká je reálná hodnota aktiva v čase X? Čas reprezentuje v rozhodování investiční horizont. Rejnuš (2001) dodává, protože žádný podnik nepůsobí sám o sobě, ale funguje v reálném prostředí určitého státu, působí na něj mnoho vlivů. Hlavní faktory zájmu jsou makroekonomické, odvětvové a následně také interní neboli mikroekonomické vlivy. Dle Rejnuše (2011) zkoumá, analyzuje faktory, které ovlivňují vnitřní hodnotu akcie, těmi základními jsou významné ekonomické, politické, sociální, geografické, demografické, přírodní a mnoho dalších vlivů. Veselá (2003) podle výše zmíněných faktorů rozdělila fundamentální analýzu do třech základních bodů: globální fundamentální analýza, odvětvová fundamentální analýza, firemní fundamentální analýza. Podle toho jak postupujeme, můžeme fundamentální analýzu rozdělit:

18 Literární rešerše 18 shora globální -> odvětvová -> firemní, zdola firemní -> odvětvová -> globální. Dle Musílka (2011) se firemní analýza pokouší odhalit pomocí vnitřních údajů firmy její vnitřní hodnotu na akciovém trhu. Polách (2007) říká, že je to proces výpočtu vnitřní hodnoty společnosti a jejího následného srovnání s tržní cenou. Proces také zahrnuje finanční analýzu s následnou predikcí vývoje této společnosti. Odvětvová fundamentální analýza se, dle Polácha (2007), zkoumá vývoj jednotlivých odvětví, a to zejména rozpoznání hlavních znaků odvětví a předpovědí jejich vývoje. Rejnuš (2001) dodává, že zkoumá specifika odvětví i jejich pododvětví a jejich vliv na akciové kurzy. Podle zaměření mé práce je stěžejní globální fundamentální analýza, protože se zde hodnotí makroekonomické prostředí. Musílek (2011) tvrdí, že globální makroekonomická analýza je nejvýznamnější analýzou, z důvodu velkého vztahu makroekonomických faktorů a akciových kurzů. Faktory, které nejvíce ovlivňují cenu akcií, jsou dle Veselé (2007) úroková míra, HDP, inflace, peněžní nabídka, pohyb měnových kurzů, ekonomické a politické šoky a v poslední době zde můžeme zařadit i stav veřejných financí. Kohout (2010) považuje na nejdůležitější faktor výšku peněžní nabídky, s příchodem finanční krize v roce 2008 centrální banky tento monetární nástroj používají velmi často, například kvantitativní uvolňování ve Spojených státech amerických. Všechny uvedené akciové analýzy jdou aplikovat na všechny druhy cenných papírů. Vhodné použití záleží na účelu použití. Dle Polácha (2002) akcie patří mezi nejrizikovější cenné papíry, jejichž budoucí výnos a kurz je velmi špatně definovatelný, proto jsou velmi důležité všechny akciové analýzy. V poslední době se začíná mluvit o odklonu od fundamentální analýzy, protože na trhu se investoři rozhoduji spíše subjektivně a psychologicky ( psychologie davu), což snižuje v krátkém a střednědobém horizontu hodnotu fundamentální analýzy. U dlouhodobých investorů má pořád v rozhodovacím procesu největší váhu. Což dokládá následující tabulka. Tabulka 2: Využívání akciových analýz ve vybraných zemích Fundamentální analýza USA 1 Velká Británie 2 Německo 3 Česká republika 4 74% 86% 90% 94% Technická analýza 35% 42% 70% 63% 1 Dle Carter, Van Auken (1990) 2 Dle Pike et al (1993) 3 Dle Pike et al (1993) 4 Dle Veselá (2003)

19 Literární rešerše 19 Je otázkou, jestli výše uvedená tabulka je pořád aktuální, protože data v ní jsou staršího data. Dle Polácha (2007) v posledních letech dochází k odklonu od fundamentální analýzy k psychologické. Z důvodů nevysvětlitelných změn kurzů akcií fundamentální a technickou analýzou. Fundamentalistický přístup má mnoho zastánců, ale i technický přístup má své příznivce. Techničtí analytici přikládají váhu irelevantním informacím na trhu (pověsti, zvěsti), což fundamentalisté nedělají, a tím snižují vypovídací hodnotu jejich modelu. Naopak fundamentalisté jsou přesvědčení, že data, s kterými technici pracují, se mohou nevypočitatelně měnit a tímto pádem je jejich model velmi nestabilní. (Polách,Kořená, 2002) V další uvedené tabulce je úplné srovnání všech tří základních akciových analýz. Tabulka 3: Srovnání akciových analýz FUNDAMENTÁLNÍ TECHNICKÁ PSYCHLOGICKÁ Vychází z: Pracnost: Kurzy jsou determinovány: Investiční horizont: Výhody: Nevýhody: Použití: Účetních výkazů Vysoká, znalost ekonomiky, financí Očekávanou ekonomickou pozicí firmy 3 5 let Komplexní pohled na firmu, její finanční zdraví a možný budoucí vývoj Neřeší načasování obchodu, studovaná data jsou historická, problémy s oceňováním Dlouhodobá, případně krátkodobá investice Kurzů a objemů obchodů Nízká, znalosti čtení grafů Nabídkou a poptávkou Několik dnů až měsíců Reaguje rychleji než fundamentální analýza Falešné signály, studovaná data jsou historická, analytik vnáší svůj subjektivní názor Krátkodobá a střednědobá spekulace Psychologie investorů Intuice, zkušenost, znalost psychologie Reakcemi investorů Několik hodin až dnů Umožňuje rychlou reakci při okamžitém využití nálady trhu Možnost nevhodného načasování spekulace, špatný odhad reakcí ostatních investorů Krátkodobá (i ničím nepodložená) Zdroj: Polách (2007)

20 Literární rešerše Globální fundamentální analýza Mnou vybrané téma spadá do globální fundamentální analýzy. Dle Polácha (2007) analýza zkoumá vliv jednotlivých makroekonomických veličin na akciové trhy. Musílek (2011) říká, že popisuje vliv celé ekonomiky na akciové kurzy. Dle Rejnuše (2001) jsou nejdůležitější faktory vlivu na makroekonomické úrovni: vývoj reálného výstupu ekonomiky, fiskální politika vlády, peněžní nabídka, úrokové sazby, inflace, mezinárodní pohyb kapitálu, cenové regulace, schodky a nerovnováha, cenové regulace a černý trh, ekonomické a politické šoky, korupce, hospodářská kriminalita a právní systém. Rejnuš (2011) dodává, že žádný z výše uvedených faktorů nepůsobí izolovaně, přičemž jejich vliv v mnoha aspektech souvisí. V následujícím textu si popíšeme základní vlivy. Prvním vztahem, který zde uvedu je vliv reálného výstupu ekonomiky na akciové kurzy. Dle Polácha (2007) tento vztah se potvrdil především v USA, bylo zjištěno, že v dlouhém období (minimálně 30 let) kopírují kurzy akcií hospodářský vývoj. Ve střednědobém období už není tak tato vazba patrná, ale bylo prokázáno několika studiemi, že vývoj akciových indexů předbíhá o několik měsíců vývoj reálné kondice ekonomiky. Tento vztah dokazuje i následující obrázek z knihy Davida Štýbra (2011). Obrázek 3: Vztah mezi hospodářským cyklem a akciovým trhem Zdroj: Štýbr (2011), vlastní úprava

21 Literární rešerše 21 Z grafu je patrné, že když se daří celé ekonomice určitého státu dobře, tak se daří i akciovému trhu dané země. Veselá (2007) ve své studii indikuje pozitivní vztah, a potvrzuje empiricky předbíhání kurzů v krátkém a střednědobém období a kopírování obou veličin v dlouhém období. Další důležitou proměnou v globální fundamentální analýze je vztah inflace a akciových kurzů. Rejnuš (2001) tvrdí, že jsou akcie dobrou investicí v případě očekávaného zvýšení inflace. Tento fakt je založen na teorii, když se zvýší cenová hladina, dojde k růstu nominálního zisku a tím k růstu plynoucích dividend. Velmi podobně na trh cenných papírů působí pohyb se sazbami daní (hlavně korporátních). Dalším atributem ovlivňující akcie trhy jsou úrokové sazby, které jsou důležitým prvkem při převádění budoucích příjmů na současnou hodnotu. Dle Rejnuše (2010) platí, že růst úrokových měr vede k poklesu akciových titulů a naopak. Tento jev se vysvětluje 3 způsoby podle Polácha, Kořené (2002). Zvýšení úrokových sazeb vede k růstu požadované výnosové míry a ke snížení čisté současné hodnoty akcionáře, to vyvolá snížení akciových titulů. Růst tržních úrokových sazeb z dluhopisů vede k odlivu peněz z akciových trhů na trhy dluhopisové, zde investoři nachází vyšší výnosovou míru (děje se to při krizích na akciových trzích) Úrokové sazby ovlivňují náklady společností na získávání cizího kapitálu pro financování investic, což společnostem snižuje zisk. V globální analýze je mnoho dalších proměnných, které ovlivňují akciové kurzy. Za nejdůležitější dle Kohouta (2010), Polácha (2007) a Rejnuše (2011) je označována peněžní zásoba, tento vztah je popsán níže. Další vztahy nebudu vzhledem zaměření mé práce popisovat Akcioměr Akcioměr je nová akciová analýza. Zakladatelem je Pavel Kohout, který je přední český ekonom a člen NERVu. Podle Kohouta (2013) je akcioměr indikátor, který signalizuje nadhodnocenost nebo podhodnocenost akciového trhu. Je založen na množství peněz v oběhu. Vychází z kvantitativní teorie peněz, čím je vyšší peněžní zásoba, tím budou dražší akcie. Akcioměr vykazuje velmi dobré výsledky i při zpětném testování. Při regresní analýze akcioměr vysvětloval přes 70% modelu. Zatím je aplikován jen na akciovém indexu Dow Jones Average, ale podle Kohouta (2013) je použitelný na všechny tržně rozvinuté akciové trhy. Podobnou akciovou analýzu používá i Warren Buffett, ale nechává si její výpočet pro sebe. Možná díky této analýze je tak úspěšný na akciových trzích. Níže je uveden dlouhodobý graf vývoje indexu Dow Jones Average Industrial a akcioměru.

22 Literární rešerše 22 Obrázek 4: Akcioměr Zdroj: Kohout (2013) Kohout (2013) uvádí, že k datu 4. listopadu 2013 je akciový index DJIA podhodnocen o 12,20 %. 3.3 Akciové burzovní indexy Akciové indexy jsou základním statistickým ukazatelem odhalující vývoj daného trhu. Investoři z něj mohou vyčíst, jestli daný trh má růstovou tendenci nebo naopak klesající. Oproti sledování každé určité obchodovatelné akcie, akciový index nám dává ucelený náhled na náladu trhu. Největší výhodou burzovních indexů Rejnuš (2010) shledává v jejich transparentnosti, snadné zjistitelnosti aktuálních hodnot a také v tom, že obsahují kurzy mnoha jednotlivých aktiv, v důsledku čehož částečně eliminují jejich případné extrémní kurzové výkyvy. Dle Jílka (2009) akciový index slouží k rychlé a výstižné informovanosti o vývoji na akciovém trhu. Také se využívají jako benchmark (srovnávací ukazatel při posuzování efektivnosti vytvořených porfolií). Sojka (2001) podotýká, že akciový index sehrává velmi důležitou roli při výběru, analýze rentability a rozhodování o jednotlivých investicích. Rejnuš (2011) říká, že každá burza cenných papírů má

23 Literární rešerše 23 svůj oficiální burzovní index, někdy indexy specializovaných institucí na tuto problematiku mají lepší vypovídající hodnotu. Každá akcie obchodovatelná na organizovaných akciových trzích má odlišnou váhu. Dle Jílka (2009) existují dva typy akciových indexů. Indexy souhrnné, které v sobě zahrnují všechny akcie obchodovatelné na příslušném trhu. Kompozitní burzovní indexy, které lépe vypovídají o vývoji celého burzovního trhu. Také existují akciové indexy výběrové, které obsahují jen některé vybrané typy akciových titulů obchodovaných na určité burze cenných papírů. Většinou jsou to vybrané akcie z určitého segmentu trhu nebo odvětví, z důvodu lepší výpovědní hodnoty indexu. Každý výběrový index musí mít jasně stanoveno, podle jakých pravidel jsou vybírány akcie do výpočtu. Pro konstrukci akciových indexů existují dva základní způsoby, kterými mohou být burzovní indexy počítány, cenově vážené indexy, anebo indexy vážené podle tržní kapitalizace. Pro účastníka trhu je velmi důležité, aby se v jejich postupech výpočtu orientoval. Rejnuš (2011) popisuje způsob konstrukce cenově vážených akciových indexů, ve kterém je váha akciového titulu určena velikostí jejího kurzu. Zpravidla tak kurz burzovního indexu na kurzové výkyvy společností s nejvyšším kurzem akcie, a to bez ohledu na velikost firmy. Příkladem jsou indexy Dow Jones Induristrial Average či Nikkei 225. Hodnotově vážené indexy Rejnuš (2011) popisuje, že oproti předchozímu indexu jeho hodnotu neurčuje jen aktuální kurz akciového titulu, ale sehrává zde roli i mnoho dalších faktorů jako například zohlednění tržní kapitalizace, celková tržní hodnota volně obchodovaného počtu akcií, maximální váha jedné společnosti a další. Index více ovlivňují akcie velkých společností obchodované ve velkých objemech, než akcie menších společností s menší likviditou. Příkladem jsou indexy Standart & Poor s 500, NASDAQ Composite, DAX i český PX Burzovní index Dow Jones Industrial Average Svoboda (2008) považuje Dow Jones Industrial Average za nejznámější a nejstarší cenově vážený index na světě. Vytvořil jej Charles Dow, v té době obsahoval 12 akcií průmyslových podniků, výchozí hodnota činila bodů. V roce 1916 byl rozšířen o 8 dalších akcií a po dalších dvanáct let později byl index DJIA rozšířen na 30 blue-chips akcií. V dnešní době je tvořen ze dvou třetin výrobci průmyslového a spotřebního zboží, dále se zde podílí akcie bank, technologických obchodních společností. Svoboda (2008) a mnoho dalších odborníků shledává největší nevýhody amerického akciového indexu je jeho úzké zaměření a způsob jeho výpočtu. Výhodu shledává ve srovnatelnosti v čase, která je podpořena velmi malými zásahy do struktury indexu. Poslední změna byla v roce DJIA je nejcitovanějším indexem na světě, který sleduje výkonnost největších amerických firem. Je považován za symbol amerického akciového trhu a nejlepší indikátor kondice ekonomiky USA. (Dow Jones Averages, 2013)

24 Literární rešerše Burzovní index Standart & Poor s 500 Dle Svobody (2008) založen v roce 1943, společností Standart & Poor s. Společnost je především známá tvorbou ratingových hodnocení, pro lepší orientaci na americkém finančním trhu vytvořila index S&P 500. Sdružuje v sobě 500 největších amerických podniků podle hodnoty jejich kapitalizace. Velký důraz je kladen na zastoupení všech reprezentativních segmentů ekonomiky. Dále Svoboda (2008) dodává, že výběr jednotlivých společností, které mají být zahrnuty do indexu S&P 500 je velmi důkladný s velkým důrazem na jejich spolehlivost. Společnosti, které nevyplácejí zisky svým akcionářům, nemají příliš mnoho šancí se dostat mezi 500 vyvolených společností. Vzhledem k tomu, že S&P 500 je hodnotově vážený index, vyplácené dividendy nejsou zahrnuty do výpočtu jeho hodnoty, ale v USA to není až takový problém, protože nejsou tak vysoké dividendy jako v Evropě. 3.4 Peníze a peněžní nabídka V literatuře můžeme naleznout mnoho definic a názorů na to, co jsou peníze a peněžní zásobu a její funkce. Dle Jílka (2004) se obecně považuje za peníze vše, co je běžně přijímáno jako zákonné platidlo pro splácení dluhů. Dle Jurečka (2010) může být penězi cokoliv, co je lidmi akceptováno jako peníze (všeobecně přijímáno jako prostředek směny). Polouček (2009) dále dodává, že všeobecná akceptovatelnost aktiva při realizaci směnných vztahů vyžaduje praktickou použitelnost většinou obchodujících a existenci určitých vlastností, který tento směnný prostředek musí vykazovat. Dalšími důležitými faktorem peněz je homogennost a standardizovaná kvalita, schopnost uchování svých vlastností v čase, jednoduché přemisťování a použitelnost při hrazení relativně menších částek. Dále dle Jurečka (2010) nám peníze umožňují měření každého procesu (hlavně ve výrobě) v peněžních (hodnotových) jednotkách a následně sledovat a srovnávat efektivnost různých úkonů. Dle Drbly (2001) nemohou vykonávat funkci peněz aktiva, které nemají vysoký stupeň likvidity anebo mají výrobní substitut. Dle Jílka (2004) i Poloučka (2009) jsou základní funkce peněz tyto: účetní jednotka platební kupní síly, tj. cen zboží a služeb, platební prostředek mezi spotřebiteli, podniky a vládou, jako prostředek uchování hodnoty. Ve své práci se zabývám velikostí peněžní zásoby a jejího vlivu na akciové trhy, proto nemůžu opomenout kvantitativní teorii peněz, která je předchůdkyní několika v dnešní době důležitých makroekonomických teorií. Dle Jurečka (2010) jádrem teorie je tvrzení, že ceny zboží jsou závislé na množství peněz v oběhu. Na níž navázal Irving Fisher ( ) a vyvrátil tezi z klasické kvantitativní teorie, dle níž rostoucí peněžní zásoba vyvolá proporcionální růst cenové hladiny. Upozorňuje přitom na fakt, že vliv rychlosti obratu peněz a velikosti reálného pro-

25 Literární rešerše 25 duktu, které při utváření cenové hladiny spolupůsobí a jsou velmi proměnlivé, z čeho jde vyvodit závěr, že není možné je považovat za konstantní. Rovnice směny má mnoho podob já jsem si vybral dle Jurečky (2010). M * V = P * Q kde: M je množství peněz v oběhu v daném období (peněžní zásoba), V je rychlost obratu peněz, P je cenová hladina (měřena např. indexem spotřebitelských cen), Q je reálný produkt (objem vyprodukovaných výrobků a služeb). Z rovnice je patrný vztah mezi objemem výrobků a služeb, jež vstupují na trh, peněžními prostředky, které se objevují na tomto trhu, a také toky služeb a výrobků vyrovnávající se s tokem peněz na jejich nákup. Nabídka peněz je podle Jurečky (2010) charakterizována jako množství peněz v ekonomice, které určitou rychlostí obíhají na peněžním trhu. Drbla (2001) charakterizuje nabídku peněz jako trh dvou subjektů ti co mají přebytek a jsou ochotni půjčit peníze za určitých podmínek subjektům, co potřebují půjčit s co nejmenšími náklady. Dále Jílek (2004) podotýká, že emise peněz nebyla nikdy monopolem centrální banky určitého státu. Jako příklad uvádí USA, kde monopol na emisi mincí má stát. Centrální banka emituje nové peníze pouze do té míry, v jaké funguje jako obchodní banka, to je úvěrováním klientů. Kloudová (2008) mluví o tom, že peněžní nabídka nevzniká jen vytisknutím bankovek centrální bankou, ale také vzniká uložením peněz a následným půjčením a zapsáním dluhů na depozitních účtech. Kloudová (2008) dále uvádí, že výška nabídky je dána politikou centrální banky, která řídí monetární politiku státu, a tím ovlivňuje i komerční banky (úrokové sazby). 3.5 Peněžní agregáty Dle Jurečky (2010) investoři sledují především celohospodářskou funkci peněz. I když poptávka a nabídka po penězích je z velké míry tvořena mikroekonomickými vlivy. V důsledku tohoto, rozlišujeme peníze v užším smyslu a širším smyslu. Podle toho rozlišujeme několik druhů peněžních agregátů, které se liší stupni likvidity peněz, jež jsou do nich zahrnovány. Podle Drbly (2001) sestavení těchto měnových agregátů má empirický charakter a reaguje tak na praktické potřeby plynoucí z řízení peněžního trhu. Tyto potřeby se můžou lišit v jednotlivých ekonomikách. Peněžní zásoba se měří dle Jílka (2004) peněžními agregáty neboli měnovými agregáty, jako jsou M0, M1, M2. Za peníze se obvykle nepovažují mezibankovní vklady. Dle Kloudové (2008) peněžní agregáty vyjadřují množství peněz v ekonomice a jsou rozlišovány na základě jejich likvidity, nebo doby, po kterou jsou vázány. Rozlišujeme zde prostředky podle toho, jestli se jedná o finanční prostředky hotovostní, určené k okamžitým operacím, nebo o prostředky časově vázané.

26 Literární rešerše 26 Kloudová (2008) dále dodává, že jsou obecně sledovány dva základní agregáty M1 a M2. Podle Jurečka (2010) někteří ekonomové doporučují ještě širší pojetí peněžních agregátů M3 a M4. V těchto agregátech budou zahrnuty vysoce likvidní cenné papíry (blue chips akcie, obligace zejména ty státní). V tabulce uvedené níže jsou zachycené peněžní agregáty v rozvaze centrální banky. Obrázek 5: Schéma peněžních agregátů M0, M1, M2 v rozvaze centrální banky a v sumární rozvaze obchodních bank centrálni banka obeživo M0 M1 obchodní banky M2 bežné účty termínové účty Zdroj: Jílek (2004) a vlastní úprava Marhinsen (2008) dodává, že peněžní zásoba nemusí být vždy udávána agregáty M1, M2, M3, ale také peněžním agregátem MZM, který je užíván v USA k měření nominální peněžní nabídky. Kohout (2009) říká, že peněžní agregát MZM je měřítkem pro objem okamžitě likvidních prostředků. Rozdílem je hlavně oproti agregátu M2 nezahnutí termínových vkladů, ale naopak zahrnutí fondů peněžního trhu. Peněžní agregát MZM dle Kohouta (2010) neznačí kolik peněžních prostředků je investováno do akcií, ale kolik jich teoreticky může být investováno Peněžní agregáty Federal Reserve Bank V USA byly peněžní agregáty naposled revidovány v roce FED publikuje údaje o třech peněžních agregátech vkladových institucí, což jsou obchodní banky a spořící instituce. (Jílek, 2004, s. 35)

27 Literární rešerše 27 V následující tabulce budou uvedeny peněžní agregáty dle amerického FEDu. Dle Jílka (2013) jsou sledovány v současné době agregáty M1 a M2, do sledování agregátu L upustil v roce 1998, následně v únoru roku 2006 přestal oficiálně sledovat peněžní agregát M3. Tabulka 4: Peněžní agregáty podle amerického FEDu Označení peněžního agregátu M1 M2 M3 5 Složení peněžního agregátu oběživo mimo oběživa na pokladnách ministerstva financí, FEDu a vkladových institucí cestovní šeky vlády na běžných účtech všech obchodních bank kromě těch, na které mají nárok vkladové instituce, americká vláda, zahraniční banky a oficiální instituce, a to po odečtení položek v procesu inkasa a floatu FEDu jiné šekovatelné vklady včetně účtů NOW, účtů Super NOW a účtů služeb o automatickém převodu ve vkladových institucích vklady na běžných účtech M1 spořící vklady a účty vkladů peněžního trhu malé termínované vklady o částkách nižších než USD podílové listy fondů peněžního trhu nevlastněné institucionálními investory vyloučeny jsou důchodové účty osob a Keoghovy zůstatky ve skladových institucích a ve fondech peněžního trh, zahraničních vlád, zahraničních obchodních bank a americké vlády Jednodenní eurodolary M2 termínové vklady o částkách vyšších jak USD u obchodních bank a spořících institucí termínové eurodolary držené americkými rezidenty v zahraničních pobočkách amerických bank ve Velké Británii a v Kanadě podílové listy fondů peněžního trhu vlastněné institucionálními investory vyloučeny jsou částky držené vkladovými institucemi, americkou vládou, fondy peněžního trhu, zahraničními bankami a oficiálními institucemi 5 Sledován FEDem do února roku 2006

28 Literární rešerše 28 L 6 M3 dlouhodobá likvidní aktiva, jako jsou nebankovní investice do amerických spořících dluhopisů, krátkodobých státních dluhopisů, komerčních papírů a bankovních akceptů Zdroj: Jílek (2004), Polouček (2009), Polouček (2013) vlastní úprava Jílek (2004) dodává, že každý agregát měnil svou roli z důvodů jejich změnám spolehlivosti. Dále říká, že na začátku 80. let byla výška peněžní zásoby M1 vodítkem pro monetární politiku, ale v roce 1982 tento ukazatel nezafungoval a proto od něj FED upustil a používal jej jako indikátor. 3.6 Vliv peněžní nabídky na akciové trhy Dle Rejnuše (2001) je peněžní nabídka považována za nejvýznamnější faktor ovlivňující tvorbu kurzu akcií. Toto tvrzení potvrzuje i Kohout (2010) označuje peněžní nabídku jako nejvýznamnější determinant z makroekonomických vlivů, který primárně ovlivňuje chování cen akcií. Rejnuš (2010) říká, že peněžní nabídka úzce souvisí s monetární politikou centrální banky příslušné země. Dále Veselá (2011) uvádí, že mezi akciovými kurzy a peněžní nabídkou existuje kladný vztah. Empirické studie ukazují na předbíhání této proměnné ve vztahu k chování akcií. Studie z posledních let poukazují na snižující se těsnost těchto proměnných. Důvodem uvádí změnu měnové politiky centrálních bank. Dle Chromce (2006) je peněžní nabídka velmi dobrý nástroj, který je v rukou centrální banky pro ovlivnění vývoje ekonomiky a finančních trhů. Teorie uvádí několik vysvětlení jejího působení na akciové trhy. Dle Polácha, Kořené (2002) a Rejnuše (2001) jsou: Efekt likvidity zvyšováním peněžní nabídky, při zachování konstantní poptávky po penězích, investoři tyto dodatečné peněžní prostředky investují částečně i na akciových trzích. Protože v podmínkách krátkého období je možno nabídku akcií považovat téměř za fixní tak dochází k růstu akciových kurzů. Teorie transmisního mechanismu umožní-li centrální banka v rámci své monetární politiky zvýšení peněžní nabídky, podnítí investory nakupovat více dluhopisů, tím se zvyšují jejich kurzy. To se projeví snížením úrokových měr dluhopisů, což zapříčiní větší přitažlivost alternativních investic, kterými jsou v tomto případě akcie. V důsledku zvýšení poptávky po akciích vroste jejich kurz. Teorie nepřímého vlivu na reálný výstup ekonomiky růst peněžní nabídky způsobí pokles úrokových sazeb. Tím se podnítí investiční aktivita firem (mohou si levně půjčovat v důsledků nízkých úrokových 6 Sledován FEDem do roku 1998

29 Literární rešerše 29 sazeb) následně zvýší očekávanou úroveň jejich zisků, tak i kurz jejich akcií. Všechny tři přístupy mají shodné závěry. Zvyšování peněžní nabídky vždy zvyšuje kurz akcií. Dále je zřejmé dle Rejnuše (2010), velmi úzký vztah mezi peněžní politikou centrálních bank a regulací úrokových sazeb, které se navzájem podmiňují. Na toto téma bylo vytvořeno mnoho studií. Beltria a Morana (2006) potvrzují vztah peněžní nabídky a výnosnost akcií na americkém trhu. Dle jejich studie změny v monetární politice se projevují na akciové tituly, ale i opačně. Vliv monetární politiky na akciové kurzy je vyšší. Dále Veselá (2010) tento vztah otestovala na českém trhu. Výsledkem byla slabá negativní závislost, což je v rozporu s očekáváním výsledků studie, ale Veselá (2007) shledala vazbu mezi vývojem peněžní nabídky a akciovými kurzy ve vybraných evropských trzích, i když výsledky poukazují na slábnutí tohoto vztahu. Další studií na americkém trhu, která se zabývá vztahem peněžní nabídky a jejím vlivem na akciové trhy je studie Bernanke, Kuttner (2005), kteří zkoumali reakci trhů na předem očekávané zvýšení peněžní nabídky centrální bankou a reakci akciových trhů na neočekávané zvýšení peněžní zásoby. Porovnávali očekávané zvýšení peněžní nabídky po jednání bankovní rady se skutečným přírůstkem peněžní nabídky. Používali autoregresní model o 131 pozorováních od června 1989 do prosince 2001, s výjimkou září 2001 kdy došlo k velkému poklesu trhů z důvodu teroristického útoku v New Yorku a Washingtonu DC. Autoři našli vyšší reakci na neohlášené změny zvýšení peněžní nabídky a její následné promítnutí do akciových kurzů. Další analýzy byli vytvořeny i na asijských trzích, následující popsaná analýza studuje tento vztah na pákistánském trhu. Husain, Mahmood (1999) ve své analýze používají peněžní agregáty M1 a M2 jako závislé proměnné a akciový index OFSIX byl použit jako vysvětlující proměnná. K zjištění vztahu v krátkém horizontu použili Dickey-Fullerův test. Výsledkem bylo zjištění, že změna nabídky způsobuje změny v cenách akcií jak v krátkodobém tak i dlouhodobém horizontu. Dalšími studiemi, které byli provedeny na asijských trzích, na kterých byl tento vztah potvrzen. Dokonce Shaoping (2008), který provedl analýzu na čínském trhu v letech 2005 až 2008, ji označil za velmi silnou závislost mezi peněžní nabídkou a akciovými kurzy. V teorii je kladný vztah mezi peněžní nabídkou a vývojem na akciovém trhu brán jako fakt. Empirické studie to jako fakt nepovažují, některé dokonce prokazují opak.

30 Empirická část 30 4 Empirická část V první části mé práce jsem definoval finanční trhy jejich funkce a cíle, peníze a peněžní nabídku a její vliv na akciové trhy s uvedením několika prací na toto téma, které měli nejednoznačné výsledky. S peněžní zásobou se pojí měnové agregáty, nejvíce využívané jsou M1, M2 a nově MZM. Peněžní agregát MZM (money zero maturity) obsahuje peníze s nulovou dobou splatnosti (okamžitě likvidní prostředky). Agregát MZM doporučuje Kohout (2010) a ekonom Frank Shostak pro základ analýz dlouhodobého chování akcií. Také jsem popsal a definoval možnosti analýzy cenných papírů, nejdůležitější analýzou je stále fundamentální analýza, i když ztrácí význam na úkor psychologické analýzy. Což je dané velkou globalizací trhu a nárůstem nezkušených investorů. V empirické části se bude zabýváno vztahem peněžní nabídky a akciovými indexy. Pro svou analýzu bylo vybráno období , což je velmi bohatý časový interval na změny nálad (globální hospodářská krize) na akciových trzích. Vybral jsem si akciový trh Spojených států americký, z důvodu významnosti pro celosvětovou ekonomiku a velké tržní kapitalizace amerického akciového trhu. Velikost peněžní zásoby budu měřit peněžním agregátem M2. Zdrojem dat bude Federal Reserve Bank of St. Louis. Peněžní agregát M2 jsem si vybral, protože nejvyužívanějším agregátem pro ekonomické analýzy a také proto, že ho sledují všechny centrální banky vyspělých států. Akciové trhy budou v analýze zastupovat indexy Dow Jones Industrial Average a indexu Standart & Poor's 500 ze Federal Reserve Bank of St. Louis. Tyto dva indexy byli vybrány, protože se jedná o nejvýznamnější indexy na americkém trhu. Tyto dva indexy jsou odlišně vypočítávány, DJIA je cenově vážený index, oproti tomu je S&P 500 hodnotově vážený index. V závěru mé práci zhodnotím významnost dopadů změn peněžní zásoby na oba odlišně vypočítávané indexy. V první části budu popisovat vývoj a vztah mezi peněžní nabídkou a akciovým indexem. Vztah budu zjišťovat korelační analýzou. V druhé části bude zjišťováno pomocí regresní analýzy vztah akciového indexu a dalších makroekonomickými veličinami do svého výběru jsem vybral výši úroků státních desetiletých dluhopisů, nezaměstnanost, index spotřebitelských cen, hrubý domácí produkt a peněžní zásobu. 4.1 Vývoj a vztah peněžní nabídky a akciového indexu Dow Jones Industrial Average Důvody, proč byl vybrán právě tento akciový index, jsou popsány již výše. Index se skládá z 30 společností s největší tržní kapitalizací obchodovaných na New York Stock Exchange. Sektorové složení indexu je patrné s následujícího koláčového grafu.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Statistická analýza obchodování s vybranými cennými papíry Autor DP: Milena Symůnková Vedoucí DP: Ing. Marie Prášilová,

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Activity Partner, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Fakulta provozně ekonomická. Analýza způsobů financování při pořízení dlouhodobého hmotného majetku z hlediska účetního a daňového

Fakulta provozně ekonomická. Analýza způsobů financování při pořízení dlouhodobého hmotného majetku z hlediska účetního a daňového ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická obor Provoz a ekonomika kombinované studium Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Analýza způsobů financování při pořízení dlouhodobého

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku #

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Marie Míková * Cílem článku je ukázat propojenost tří hlavních druhů finančního rozhodování podniku. Finanční rozhodování podniku lze rozdělit na tři hlavní

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií EUROPEAN ECONOMIC POLICIES Esej na téma : Udržování cenové stability v ČR a eurozóně 16.5.2006 (j.hanak@email.cz) počet slov: 2017 Obsah: 1 Úvod... 3

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 29.8.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4 449,- Kč

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 1. Rozhodnutí ČNB bylo překvapivé a šokující pro trhy i podniky. Na několika

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 36/22 Úřední věstník Evropské unie 5.2.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: Smlouva č..../16/ožp 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010. Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010. Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 26.-30.7.2010 Ing. Milan Tomášek 2.8.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 5D OPF Korporátn.dluh. 5,63% OPF Nemovitostních

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Otázka: Národní hospodářství. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Christines

Otázka: Národní hospodářství. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Christines Otázka: Národní hospodářství Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines 1) Charakteristika národního hospodářství - souhrn ekonomických činností uskutečněných na úžemí určitého státu F i P osobami - představuje

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více