PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA"

Transkript

1 PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve výhodných cenách. Do zásobovací činnosti patří: zjišťování potřeby materiálu a volba dodavatele, jednání s dodavateli, uzavírání kupních smluv, zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola materiálu, skladování materiálu a výdej do spotřeby. Zásobovací činnost zajišťuje zásobovací útvar a marketingový útvar, marketingový útvar se zabývá průzkumem trhu materiálů a surovin a na základě získaných poznatků ovlivňuje hlavní činnost podniku - uspokojení potřeb zákazníků, při nákupním průzkumu potřeb sleduje marketingový útvar stav a vývoj trhu surovin a materiálu, ceny, dodací lhůty, spolehlivost dodavatelů, dodací a přepravní podmínky. Dodavatelé se hodnotí podle: kvality dodávaného materiálu, ceny, spolehlivosti dodávek, ochoty ke spolupráci při stanovení velikosti dodávek, dobu, kdy se dodávky uskutečňují. Pohyb materiálu v podniku nazýváme materiálový tok začíná převzetím materiálu od dodavatele, následuje kontrola podle přepravního dokladu nebo dodacího listu, kontroluje se počet obalů a jejich neporušenosti - odběr materiálu, při odběru je třeba vykonat důkladnou kontrolu po stránce kvantitativní a po stránce kvalitativní vstupní kontrola, podle potřeby a podle povahy materiálu se kontroluje buď celá zásilka, nebo jen vzorek zásilky. Materiálový tok dodavatel -----> odběr mat > přejímka mat > skladování -----> výdej Informační tok faktura, dodací list -----> příjemka -----> skladní karta -----> výdejka

2 Skladování představuje činnosti, při nichž se hmotné statky soustřeďují na určitém místě a ve stanoveném množství a připravují se pro další činnosti: - výdej do spotřeby u materiálových zásob, - další zpracování u nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby, - prodej u výrobků. Sklady: Otevřené - ohrazený prostor, zboží, které nepodléhá vlivům vnějších činitelů. Polootevřené, nepolokryté - přístřešek, zboží, kterému nevadí snížena teplota, vlhkost. Uzavřené nebo kryté budovy, haly, chrání před změnami teplot, vlhkosti, podmínky se dají regulovat. Speciální ke skladování 1 typu zboží. Struktura materiálových zásob: suroviny a základní materiál, pomocný materiál na výrobě se podílí nepřímo, dodává výrobku určité vlastnosti, vzhled, zabezpečuje výrobní i nevýrobní procesy, součástky a polotovary, palivo a pohonné hmoty, obaly, drobné a krátkodobé předměty předměty, které se postupně opotřebovávají, slouží méně než 1 rok, speciální nástroje a přípravky určeny k použití na určité zakázce při sériové nebo hromadné výrobě, umožňují zrychlit a zjednodušit výrobu, zboží předměty, které se v hotové podobě nakupují a beze změny prodávají jinému spotřebiteli. LOGISTIKA - (LOGOS = slovo, řeč, rozum, počítání původ v řečtině) organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích (investicích), logistika se zabývá řízením toku materiálu a informací. Logistika se musí postarat: o správné zboží, ve správné kvalitě, u správného zákazníka, ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku, za správnou cenu.

3 Dělení Logistiky: makrologistika mikrologistika (podniková logistika): logistický podnik logistika zásobování vnitropodniková logistika distribuce Makrologistika se zabývá tokem materiálu finální produkce, kterou vyrábí velké nadnárodní společnosti a to jejich maximálním možném rozsahu. Mikrologistika (podniková logistika) se zabývá logistickými řetězci "uvnitř" průmyslového závodu nebo mezi závody v rámci jednoho podniku. Logistický podnik zásobování / odbyt o poskytuje logistické služby, realizuje propojení mezi dodavatelem a zákazníkem, o organizace, která nevyrábí ani neprodává (externí dodavatel logistických služeb), o stará se o vstupní a výstupní kontrolu, balí, uskladňuje, dopravuje a expeduje. Metody řízení zásob A dodávky jsou v pevných dodávkových cyklech. B pokud zásoba klesne na skladový limit, objednává se. C zásobování je operativní, vždy když se něco potřebuje. Moderní přístupy k řízení zásob - JUST-IN-TIME (JIT) počátky v Japonsku, takový systém, který umožňuje, aby odběratel nemusel udržovat prakticky žádnou zásobu, díly či materiál je dodávaný přímo do výroby (nevyužívá se přitom skladů), dodávají se malá množství v co možná nejpozdějším termínu, dodávky jsou velmi časté, třeba i několikrát denně, články v logistickém řetězci (např. dodavatelé, doprava, montáž, ) na sebe navazují jen s minimální pojistnou zásobou času a množství dodávky. Základní charakteristika JIT vyrábět požadované výrobky v požadovaném množství, jakosti, ceně a času, změna v rámci celého podniku. Pozitivní efekty zavedení JIT snížení výrobních zásob a zásob hotových výrobků, snížení množství odpadu a úspora výrobních a skladových ploch, zkrácení doby potřebné na manipulaci a přepravu. Negativní efekty zavedení JIT nárůst rozsahu přepravy stále menších zásilek stále větším počtem nákladních automobilů, přispívá k zácpám na silnicích a dálnicích, poškozuje životní prostředí.

4 VÝROBNÍ ČINNOST - přeměna výrobních faktorů tzv. vstupů (inputů) ve výrobky tzv. výstupy (outputů), cílem výroby je uspokojovat reálné potřeby obyvatelstva. Výrobní faktory práce, půda, kapitál. Trvalé uspokojování našich potřeb je jedině možné za předpokladu neustálého procesu obnovy neboli reprodukce výroby, rozdělování a směny. Prostá reprodukce opakování výroby na úrovni předchozího období Rozšířená reprodukce růst výroby materiálových statků Zúžená reprodukce pokles výroby materiálových statků STRUKTURA VÝROBY hlavní výroba (její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku), vedlejší výroba (výroba polotovarů, náhradních dílů), doplňkovou výrobu (využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity), přidruženou výrobu (obvykle se od předcházejících liší charakterem), pomocné procesy (údržba strojů a budov), obslužné procesy (skladování, doprava, balení, kontrola). TYPY VÝROBY Kusová velké množství druhů v malém množství, opakovanost žádná nebo malá v časových nepravidelných odstupech, vysoké nároky na přípravu výroby, vysoká kvalifikace pracovníků, nejvyšší náklady na výroby, převažuje ruční, malý počet výrobků (šaty na míru ). Sériová méně druhů, ale ve větším počtu, jednorázové náklady na přípravu výroby, víceúčelové specializované stroje (ledničky, nábytek, auta, textil). Hromadná počet druhů je malý, ale ve velkém množství, vhodná pro výrobní linky, jednoúčelové výkonné stroje, pracovníci málo kvalifikovaní, nejnižší výrobní náklady (šrouby, ložiska, žárovky). ORGANIZACE VÝROBY: Technologické uspořádání spočívá v seskupování stejných či podobných strojů (dílna s šicími stroji ), používá se u kusové a sériové výroby. Výhody: dobře se organizuje práce, snazší údržba, jednoduše se řeší nepřítomnost pracovníka nebo porucha stroje. Nevýhody: je horší přehled o rozpracované výrobě a výrobní proces je dlouhý vzhledem k přesunům rozpracované výroby mezi dílnami. Předmětné uspořádání seskupování různorodých strojů podle technologického postupu dané výroby (stříhací stroj šicí stroj žehlící pult balící pult). Hromadná a sériová výroba.

5 Výhody: výrobek se zpracovává v jedné dílně od začátku do konce, nižší náklady na přepravu v rámci podniku. Nevýhody: těžko se mění výrobní program, těžko se organizuje práce, zejména při absenci pracovníka nebo poruchy stroje, potom vznikají prostoje. VÝROBNÍ PROCES lidská činnosti při, které člověk přetváří přírodu, její předměty a síly na statky a služby (materiál => výrobek) obvykle probíhá v etapách, např. ve strojírenství předvýrobní etapa (vývoj, konstrukční a technologická příprava výrobků, zajištění materiálů, přípravků atd.), výrobní etapa a odbytová etapa ČLENĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU Procesy pracovní Ruční působí fyzické síly pracovníka pomocí nářadí Strojně ruční působení dlouhodobého majetku je spojeno s fyzickou silou pracovníka pomocí strojů Strojní probíhají za pomoci strojů na vyšší technické úrovni, fyzická síla se nezapojuje Procesy nepracovní Automatické bez přítomnosti člověka, ale člověk je připravuje Přírodní člověk se jich nezúčastňuje, jde o fyzikální, chemické a biologické činnosti DRUHY VÝROBNÍCH PROCESŮ: těžební proces stavební proces tovární výrobní proces pěstitelský (chovatelský) výrobní proces dopravní proces UKAZATELÉ VÝROBY Naturální ukazatele objemu produkce - objem produkce je vyjádřen množstvím vyrobených výrobků v naturálních (fyzických) jednotkách, - dobře vystihuje množství užitných hodnot, avšak jejich použití závisí na stejnorodosti produkce a většinou nepostihuje otázku její kvality a užitečnosti. Hodnotové ukazatele objemu produkce - hrubá výroba - ukazatel celkového výsledku podnikové činnosti, zahrnuje hodnotu realizované produkce a hmotný investiční majetek vyrobený v podniku a určený pro vlastní spotřebu, - čistá výroba - ukazatel vlastní zásluhy podniku při vytváření nových hodnot, je to celkový výsledek podnikové činnosti očištěný od všeho, čím k němu přispěli zvenku dodavatelé surovin, energie a různých služeb, ve výkazu zisku a ztrát (výsledovce) najdeme čistou výrobu pod názvem přidaná hodnota.

6 ODBYTOVÁ (PRODEJNÍ) ČINNOST souhrn činností, jejichž smyslem je uplatnění produktu na trhu a jeho dodání k odběrateli. ODBYTOVÉ ČINNOSTI ZAHRNUJÍ: marketingové činnosti - výzkum trhu, podpora prodeje výrobků, určování odbytových cest, plánování odbytu - bilance odbytu, norma zásob odbytu, operativní odbytové činnosti - styk s odběrateli (nabídka zboží, uzavírání smluv, vyřizování reklamací), skladování výrobků, expedici a fakturaci, zajišťování obchodně technických služeb, evidenci a hodnocení odbytu. Výzkum trhu - hlubší a dlouhodobější zkoumání trhu zabezpečuje informace o vybraných produktech (prodej) a situaci na trhu (potřeby, poptávka, ceny, objem prodeje, odbytové cesty, podpora prodeje, konkurence), činí závěry o budoucím vývoji trhu v hledaných oblastech (vytvoříme předpoklady pro předvídání budoucího vývoje trhu). Průzkum trhu - krátkodobé zjištění okamžitého stavu na trhu. METODY VÝZKUMU: Od stolu - informace jsou běžně k dispozici; stačí je utřídit, zpracovat a vyhodnotit. V terénu - zaměřuje se na: zákazníky - jejich chování, motivy, přání a zvykloti, poptávku - tu ovlivňuje: cena výrobku, důchody, konkurenci - jak pracuje/prodává, její ceny apod., zboží - užitné vlastnosti, vnější vzhled, kvalita. PODPORA PRODEJE Reklama - forma placené činnosti; má za úkol upoutat pozornost, získat zájem (přesvědčit o užitečnosti), vytvořit přání koupit si výrobek a přimět k nákupu. Osobní nabídka zboží - přímé a účinné působení na zákazníky - slevy, soutěže, bezplatné vzorky, pořádání veletrhů a výstav. Publicita (public relations) - nepřímá forma; slaďování politiky podniku s veřejnými zájmy (sponzoring apod.), věrohodnější a účinnější.

7 URČENÍ ODBYTOVÝCH CEST Odbytová cesta - cesta, kterou se zboží dostane ke spotřebiteli, volba záleží na charakteru výrobku, finanční schopnosti výrobce apod. Přímý odbyt přímo od výrobce ke spotřebiteli Nepřímý odbyt - přes zprostředkovatele (maloobchod, velkoobchod, obchodní zástupce) JEDNÁNÍ S ODBĚRATELI: individuální, veletrhy a výstavy, burzy, dražby (aukce).

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH 1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH a) Postavení LH v národním hospodářství: Lesní hospodářství tvoří z hlediska HDP necelé 1% z jeho podílu, z čehož by bylo na první zřejmé, že se jedná o zanedbatelný podíl. Skutečnost

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více