Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu"

Transkript

1 Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Verze 1.2 Verze 1.2 Stránka 1 z 79

2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Je nově uveden výčet možných vazeb mezi socioekonomickými přínosy, monitorovacími indikátory a marketingovou analýzou pro vyhlašovanou výzvu č Je upraven výčet možných vazeb mezi socioekonomickými přínosy, monitorovacími indikátory a marketingovou analýzou pro vyhlašovanou výzvu č Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Verze č. Jméno Podpis a datum Jméno Podpis a datum Jméno Podpis a datum 01/2009 Zdeněk Zdeněk Ivan Říha Bogoč Matulík Verze 1.2 Stránka 2 z 79

3 Finanční a ekonomická analýza obecně Finanční a ekonomickou analýzu pro 1.a 2. Etapu vypracujete pomocí webové aplikace, která se nachází na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ( ), v části Analýza projektu. Nejprve klikněte na záložku Analýza projektu. Verze 1.2 Stránka 3 z 79

4 Kliknutím na aktuální verzi se zobrazí stránka, na které je možné se registrovat.. Dále proveďte registraci, klinutím na odkaz Registrace! Verze 1.2 Stránka 4 z 79

5 Po doplnění relevantních údajů stiskněte tlačítko Potvrdit a Hotovo, tím dojde k vytvoření a odeslání konfirmačního u, na jehož základě se můžete přihlásit do systému. V případě ztráty hesla je možné po stisku tlačítka Poslat heslo, odeslat zapomenuté heslo na , který byl použit při registraci. Verze 1.2 Stránka 5 z 79

6 Po úspěšném přihlášení do systému, budete pokračovat odkliknutím odkazu Analýza projektu. Jestliže budete vyplňovat Analýzu projektu pro vyhlášenou výzvu, tak si vstup vyberete jako aktuální verzi. V případě, že projekt byl zpracován v předešlých verzích, tak bude uložen v archivní verzi. Verze 1.2 Stránka 6 z 79

7 Dále pokračujte stisknutím na odkaz Nový. Verze 1.2 Stránka 7 z 79

8 Vyplňování webové aplikace je rozděleno do dvou etap: 1. ETAPA V této fázi žadatel vyplní záložky: 1. Obecné 2. Struktura výdajů (nahrazuje dosavadní excelovou tabulku na výpočet zbytkové hodnoty) 3. Investice ( nově je doplněna záložka o diskontované investice) 4. Provozní výdaje (nově je doplněna záložka o diskontované výdaje a zdůvodnění výdajů) 5. Provozní příjmy (nově je doplněna záložka o diskontované příjmy a zdůvodnění příjmů) 6. Kroky od FA k EA 7. Socioekonomické C&B( nově je doplněna záložka o zdůvodnění socioekon. přínosů a nákladů) V této fázi se automaticky vyplní záložka: 8. Finanční analýza V této fázi hodnotitel vyplní záložku: 9. Komentář hodnotitele I. (nově doplněná záložka) 2. ETAPA V této fázi žadatel vyplní záložky: 10. CF příprava a realizace (nově doplněna záložka o výpočet projektů vytvářející příjmy) 11. Udržitelnost projektu 12. Finanční zdraví (nahrazuje dosavadní excelovou tabulku Finančního zdraví) V této fázi se automaticky vyplní záložka: 13. Ekonomická analýza V této fázi hodnotitel vyplní záložku: 14. Komentář hodnotitele Verze 1.2 Stránka 8 z 79

9 Upozornění: Žadatel po vypracování 1. Etapy Analýzy projektu ji finálně uloží a vytiskne ve formátu pdf a to i s kódem finálního uložení. Ten samý postup platí i pro 2. etapu. Žadatel může i v rámci 1. Etapy vyplnit údaje 2. Etapy. 1) Obecné Verze 1.2 Stránka 9 z 79

10 Na této záložce uveďte obecné informace o projektu a východiska projektu. Informace o projektu Žadatel: doplňte název žadatele, který žádá o projekt Právní forma žadatele: doplňte právní formu žadatele z nabízených možností IČ žadatele: doplňte identifikační číslo žadatele Kontaktní ovou adresu: doplňte ovou adresu žadatele, na kterou se pošle oznámení o uzavření 1. Etapy či 2. Etapy a pro případnou další korespondenci mezi žadatelem a hodnotitelem. Adresu uveďte nejlépe stejnou, jak je uvedena v BENEFIT7. Název projektu: doplňte název projektu shodně jak je uveden v BENEFIT7 Číslo a název oblasti/dílčí oblasti podpory: vyberte pomocí rolovací lišty číslo a název oblasti/dílčí oblasti podpory, v rámci níž projekt zpracováváte Datum zpracování: doplňte datum zpracování této analýzy Upozornění: Po vyplnění všech polí v části východiska a jejich uložení již není možné tyto údaje měnit. V případě, že budete chtít později uvedené parametry změnit, je nutné vytvořit nový projekt, a to pomocí tlačítka Změnit parametry projektu". Východiska Je žadatel MSP: tlačítko zaškrtávejte jen v případě, že žadatel je MSP Zakládá veřejnou podporu: tlačítko zaškrtávejte jen v případě, že projekt zakládá veřejnou podporu. Jestliže projekt nezakládá veřejnou podporu tak vytváří příjmy. Toto tlačítko při projektech nezakládajících veřejnou podporu nad 1 mil. Eur celkových výdajů má za důsledek, že se automaticky nad tuto hodnotu objeví na záložce CF příprava a realizace tabulka na výpočet projektů vytvářející příjmy Diskontní sazba pro finanční analýzu: výše diskontní sazby, která bude použita pro diskontování a výpočet kriteriálních ukazatelů finanční analýzy - je nastavena automaticky administrátorem tj. 5 % Diskontní sazba pro ekonomickou analýzu: výše diskontní sazby, která bude použita pro diskontování a výpočet kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy - je nastavena automaticky administrátorem tj. 5,5 % Rok hodnocení: rok hodnocení bude odpovídat roku zpracování této analýzy Referenční období v letech: vyberte ze seznamu délku referenčního období, a to dle požadavků stanovených v příloze č.1 Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu Rok zahájení předinvestiční fáze: doplňte rok, v němž byly zahájeny první přípravné práce na projektu (např. projektová dokumentace, studie a analýzy) Rok zahájení investiční fáze: doplňte rok, v němž bude/byla zahájena investiční fáze projektu, tedy první aktivity směřující k realizaci projektu (např. vyhlášení výběrového řízení) Rok ukončení investiční fáze: doplňte rok, v němž bude ukončena investiční fáze projektu, tedy veškeré aktivity související s realizací projektu (např. předložení závěrečné monitorovací zprávy, audit) Rok finančního ukončení: doplňte rok, v němž plánujete, že budou poslední prostředky z dotace proplaceny na Váš účet Rok zahájení provozu: doplňte rok, v němž plánujete zahájit provoz projektu Poslední účetně uzavřený rok s podaným daňovým příznáním: doplňte rok posledního účetně uzavřeného roku Verze 1.2 Stránka 10 z 79

11 Zbytková hodnota v tis. Kč (bez DPH): je nastavena automatickým výpočtem po vyplnění záložky investice Zbytková hodnota investice vyjadřuje hodnotu uvažované investice v posledním roce referenčního období. Její výpočet je založen na vstupech neobsahujících DPH. Zbytková hodnota majetku je vyčíslená na základě rozdílu mezi fyzickou životností pořizovaného majetku dle účetních odpisových skupin a délkou referenčního období Kurz CZ/EUR výzvy: doplňte výši kurzu CZ/EUR dle vyhlášené výzvy. Tento kurz se použije při výpočtu projektů vytvářející příjmy. Toto tlačítko nevyplňujte v případě projektů zakládající veřejnou podporu. Poznámka: Podrobnější výklad a zdůvodnění jednotlivých pojmů naleznete v příslušných příručkách a metodických pokynech vydaných řídícím orgánem ROP. Verze 1.2 Stránka 11 z 79

12 2) Struktura výdajů Struktura výdajů rozpočtu projektu obsahuje druhové rozčlenění rozpočtových nákladů projektu pro účely kalkulace zbytkové hodnoty a to v členění na způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Údaje musí být vyplňovány do jednotlivých let ve vazbě na harmonogram projektu. Zbytková hodnota se počítá pouze z níže uvedených položek, způsobilých i nezpůsobilých výdajů, u který je doba životnosti delší než referenční období.. Hospodářskou životnost je navázána na druh majetku (stavby nebo dlouhodobého hmotného majetku), podle odpisových skupin a to automatickým přiřazením. Např. dopraví prostředek je odepsaný za 4 roky, ale skutečná životnost busů, trolejbusů apod. se pohybuje kolem 15 let. Ty odpisové skupiny by měly odrážet dobu použitelnosti majetku a hlavně je to srovnatelné Verze 1.2 Stránka 12 z 79

13 Každý žadatel si zařadí dlouhodobý majetek do odpisových skupin podle převažující druhu např. dle vlastní vnitřní směrnice na účtování dlouhodobého hmotného majetku, i přesto, že tento majetek nebude odepisovat. Např Pořízení pozemku nekonečno, tj. 100% investice do ZH Pořízení staveb 20 až 60 let, podle OS Stavební části stavby 20 až 60 let, podle OS Technologická zařízení 10 až 30 let, podle OS Nákup nebo technické zhodnocení DHM 8 až 20 let, podle OS 3) Investice Nulová varianta jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována. Údaje by měly být provázané na Projektovou žádost a její přílohy. Verze 1.2 Stránka 13 z 79

14 výdaje v předinvestiční fázi: doplňte výši výdajů vzniklých v předinvestiční fázi v rozdělení do let jejich skutečného vzniku (jedná se o výdaje vzniklé v období, kdy se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci, např. projektová dokumentace, studie a analýzy, žádost o dotaci) výdaje v investiční fázi: doplňte výši výdajů, které budete muset v rámci nulové varianty vynaložit v průběhu investiční fáze v rozdělení do let jejich skutečného či plánovaného vzniku (např. zabezpečení objektu, zakonzervování, likvidace) Investiční varianta Jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu. Výpočet je nastavena automaticky administrátorem a to ze záložky Struktura výdajů. Rozdílová varianta Tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu. Zároveň jsou tyto hodnoty v dalším řádku diskontovány. Poznámka: Podrobnější popis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, a to i ve vztahu k projektům zakládajícím veřejnou podporu, najdete v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje. Verze 1.2 Stránka 14 z 79

15 4) Provozní výdaje Vyplňované údaje by měly být provázané s Projektovou žádostí a jejími přílohami. Nulová varianta: jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována Investiční varianta: jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu Rozdílová varianta: tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu Zároveň jsou tyto hodnoty v dalším řádku diskontovány Verze 1.2 Stránka 15 z 79

16 Zdůvodnění: zde žadatel zdůvodní výši hodnot výdajů Upozornění: Výši výdajů u jednotlivých položek v nulové i investiční variantě zadávejte v tis. Kč bez DPH (vyjma osobních výdajů, které DPH neobsahují), souhrnnou částku DPH poté doplňte do položky DPH na vstupu. Jednotlivé položky výdajů Osobní výdaje: doplňte předpokládanou výši výdajů na zaměstnance v jednotlivých letech provozu, včetně povinných odvodů Materiál a suroviny: doplňte předpokládanou výši veškerých vstupů materiálové povahy a surovin v jednotlivých letech provozu Energie: doplňte předpokládanou výši výdajů na energie (voda, plyn, elektřina, teplo, pohonné hmoty) v jednotlivých letech provozu Nájemné: doplňte předpokládanou výši výdajů za pronájem majetku v jednotlivých letech provozu Ostatní služby: jedná se o výdaje na internet, poštu, telefony, pojištění a další služby, které jsou nezbytné pro provoz výstupů projektu a které jsou podrobněji rozepsány a zdůvodněny ve studii proveditelnosti; doplňte předpokládanou výši výdajů na ostatní nakupované služby v jednotlivých letech provozu Opravy a udržování: doplňte předpokládanou výši výdajů na opravy a údržbu vybavení, strojů a zařízení pořízených v rámci projektu v jednotlivých letech provozu Reinvestice: do této položky budou zařazeny pouze výdaje spojené s výměnou zařízení a vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu a jehož životnost je kratší než délka referenčního období; doplňte tedy předpokládanou výši reinvestic na obnovu tohoto majetku v jednotlivých letech provozu DPH na vstupu: doplňte výši DPH vypočtenou jakou součet DPH z jednotlivých položek provozních výdajů Odvod DPH (položku vyplňují pouze plátci DPH): v případě, že žadateli (provozovateli) vznikne povinnost tohoto odvodu (DPH na výstupu je vyšší než DPH na vstupu), doplňte jejich výši v jednotlivých letech provozu Verze 1.2 Stránka 16 z 79

17 5) Provozní příjmy Vyplňované údaje by měly být provázané s Projektovou žádostí a jejími přílohami. Nulová varianta: jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována Investiční varianta: jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu. Rozdílová varianta: tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu. Zároveň jsou tyto hodnoty v dalším řádku diskontovány Zdůvodnění: zde žadatel zdůvodní výši hodnot příjmů Verze 1.2 Stránka 17 z 79

18 Upozornění: Výši příjmů u jednotlivých položek v nulové i investiční variantě zadávejte v tis. Kč bez DPH. Plátci DPH doplní souhrnnou částku DPH do položky DPH na výstupu. Jednotlivé položky příjmů Přidejte potřebné množství jednotlivých položek příjmů s ohledem na rozčlenění dle jejich druhu a poté doplňte předpokládanou výši příjmů za příslušné položky v jednotlivých letech provozu. Novou položku přidáte tak, že do volného pole pro název položky u tabulky nulové varianty doplníte název položky a kliknete na tlačítko uložit. Položka se doplní také do varianty investiční. Poté můžete doplňovat výši příjmů za danou položku v jednotlivých letech. Pro přidání další položky postupujte stejným způsobem. Například u sportovního centra mohou být položky rozděleny na: příjmy z bowlingu příjmy z tenisových kurtů příjmy z fitness centra příjmy z restaurace příjmy z ubytování apod. DPH na výstupu (položku vyplňují pouze plátci DPH): doplňte výši DPH vypočtenou jakou součet DPH z jednotlivých položek provozních příjmů Vratka DPH (položku vyplňují pouze plátci DPH): v případě, že žadateli (provozovateli) vznikne nárok na vratku (DPH na výstupu je nižší než DPH na vstupu), doplňte jejich výši v jednotlivých letech provozu Verze 1.2 Stránka 18 z 79

19 6) Finanční analýza Všechny údaje na této záložce se vyplňují automaticky na základě údajů zadaných v předchozích záložkách a automaticky budou vypočteny také ukazatele finanční analýzy.červeně zvýrazněná zbytková hodnota v posledním roce upozorňuje pouze na zápornou výši zbytkové hodnoty ve výdajích. Poznámka: V případě, že investiční či provozní fáze projektu budou zahájeny dříve, než je rok hodnocení investice, budou veškeré výdaje či příjmy z let předcházejících přičteny do hodnoty v roce hodnocení. Hodnoty v roce hodnocení jsou tedy sumou předcházejících výdajů či příjmů v rámci dané položky. Verze 1.2 Stránka 19 z 79

20 7) Kroky od finanční (FA) k ekonomické analýze (EA) Podstatou této záložky je očištění vstupů použitých pro výpočet ukazatelů finanční analýzy o položky, které je nutné odečíst, aby mohly být správně vypočteny ukazatele ekonomické analýzy. Pro správné vyplnění této záložky je třeba pracovat s hodnotami rozdílové varianty projektu. Uvedené hodnoty pro očištění tedy zjistíte jako rozdíl mezi výší dané položky odpočtu v investiční a nulové variantě. Podstatou těchto kroků je odečtení daně z přidané hodnoty (u plátců DPH včetně odvodů či vratek) a odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za své zaměstnance. Verze 1.2 Stránka 20 z 79

21 Očištění provozních příjmů: Provozní příjmy ve finanční analýze: v jednotlivých letech budou doplněny hodnoty automaticky ze záložky Finanční analýza" Odečet DPH (pouze plátci DPH): doplňte do jednotlivých let hodnotu, kterou zjistíte z údajů obsažených na záložce Provozní příjmy na základě vzorce (DPH na výstupu + Vratky DPH v investiční variantě) mínus (DPH na výstupu + Vratky DPH v nulové variantě) Očištění celkové výše investice: Celková výše investice ve finanční analýze: v jednotlivých letech budou doplněny hodnoty automaticky ze záložky Finanční analýza" Odečet DPH: doplňte výši DPH, která je obsažena v jednotlivých položkách celkových výdajů projektu (způsobilých i nezpůsobilých) a kterou vypočtete jako rozdíl mezi DPH z celkových výdajů u investiční a nulové varianty projektu (pozor na tzv. utopené náklady) Odečet odvodů SP a ZP (ZV i NV): doplňte výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, které jsou obsaženy v příslušných položkách celkových výdajů projektu (osobní výdaje v rámci způsobilých i nezpůsobilých výdajů) a které vypočtete jako rozdíl mezi odvody u investiční a nulové varianty projektu (pozor na tzv. utopené náklady) Očištění provozních výdajů: Provozní výdaje ve finanční analýze: v jednotlivých letech budou doplněny hodnoty automaticky ze záložky Finanční analýza" Odečet DPH: doplňte do jednotlivých let hodnotu, kterou zjistíte z údajů obsažených na záložce Provozní výdaje na základě vzorce (DPH na vstupu + Odvod DPH v investiční variantě) mínus (DPH na vstupu + Odvod DPH v nulové variantě) Odečet odvodů SP a ZP: doplňte výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, které jsou obsaženy v položce osobní výdaje a které vypočtete jako rozdíl mezi odvody u investiční a nulové varianty projektu Verze 1.2 Stránka 21 z 79

22 8) Socioekonomické C&B Podstatou této záložky je kvantifikace hlavních dopadů projektu na zvolené cílové skupiny - socioekonomické náklady a přínosy (C&B) - a jejich převedení na hotovostní toky (vyjádření v peněžních jednotkách). Tyto socioekonomické přínosy musí být ve vazbě na monitorovací indikátory s Marketingovou analýzou. Při přidávání určitého dopadu do analýzy projektu je nutno postupovat následovně: vyberte typ dopadu (zda se jedná o přínos či náklad); vyberte dle názvu konkrétní dopad, a to dle příslušné detailnější úrovně (pokud je to vyžadováno). odborný výpočet hodnoty jednotlivého dopadu uveďte vždy pod příslušný socioekonomický přínos tj. jakým početním způsobem jste k jednotlivým hodnotám přínosu nebo nákladu dospěli Kliknete na tlačítko přidat a vybraný dopad se automaticky doplní do odpovídající tabulky, do níž budete kvantifikovat dle uvedených jednotek velikost nákladů či přínosu v jednotlivých letech referenčního období. Verze 1.2 Stránka 22 z 79

23 Upozornění: Pokud u některého dopadu bude nutno vybrat více úrovní, vyberte tento dopad vícekrát a uveďte jeho kvantifikaci pro každou úroveň zvlášť. Upozornění: U projektů, u kterých se nejedná o novou výstavbu či kompletní rekonstrukci, nebude hodnota míry zlepšení stavu po realizaci projektu dosahovat 100%. Seznam jednotlivých naceněných socioekonomických přínosů ve webové aplikaci: Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zlepšení bezpečnosti dopravy-s usmrcením člověka Zlepšení bezpečnosti dopravy-se zraněním Náklady/úspory správce komunikace(í) Zlepšení bezpečnosti dopravy-jen s hmotnou škodou Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-základní Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední bez maturity Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední s maturitou Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vyšší odborné a bakalářské Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vysokoškolské Zlepšení postavení na trhu práce - zvýšení platu Sociální integrace znevýhodněných osob Prevence kriminality - eliminace trestných činů Prevence vzniku nemocí-infekční a parazitární nemoci Prevence vzniku nemocí-novotvary Prevence vzniku nemocí-nemoci krve a krvetvorných orgánů Prevence vzniku nemocí-nemoci endokrinní a metabolické Prevence vzniku nemocí-poruchy duševní a poruchy chování Prevence vzniku nemocí-nemoci nervové soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci oka Prevence vzniku nemocí-nemoci ucha Prevence vzniku nemocí-nemoci oběhové soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci dýchací soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci trávící soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci kůže Prevence vzniku nemocí-nemoci svalové,kosterní a pojivové tkáně Prevence vzniku nemocí-nemoci močové a pohlavní soustavy Prevence vzniku nemocí-těhotenství, porod a šestinedělí Prevence vzniku nemocí-stavy vzniklé v perinatálním období Prevence vzniku nemocí-vrozené vady a deformace Prevence vzniku nemocí-příznaky,znaky a abnorm.klinické a lab. Nálezy Prevence vzniku nemocí-poranění a otravy Prevence vzniku nemocí-faktory ovlivňující zdravotní stav Zkrácení délky léčby paciientů-infekční a parazitární nemoci Zkrácení délky léčby pacientů-novotvary Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci krve a krvetvorných orgánů Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci endokrinní a metabolické Verze 1.2 Stránka 23 z 79

24 Zkrácení délky léčby pacientů-poruchy duševní a poruchy chování Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci nervové soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci oka Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci ucha Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci oběhové soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci dýchací soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci trávící soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci kůže Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci svalové,kosterní a pojivové tkáně Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci močové a pohlavní soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-těhotenství, porod a šestinedělí Zkrácení délky léčby pacientů-stavy vzniklé v perinatálním období Zkrácení délky léčby pacientů-vrozené vady a deformace Zkrácení délky léčby pacientů-příznaky,znaky a abnorm.klinické a lab. Nálezy Zkrácení délky léčby pacientů-poranění a otravy Zkrácení délky léčby pacientů-faktory ovlivňující zdravotní stav Snížení úmrtnosti pacientů Prodloužení délky života pacientů Rozvoj cestovního ruchu v regionu-ubytovací infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-sportovně rekreační infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-doprovodná turistická infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-infrastruktura poznávácí turistiky Změna ekologických funkcí území Počet zachráněných lidských životů Zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu-míra zlepšení současného stavu Zvýšení komfortu cestujících v dopravě-nové dopravní prostředky Zvýšení komfortu pro cestující při odbavení-míra zlepšení současného stavu Rozšíření cyklostezek-délka nových cyklostezek Rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou-délka nových cyklotras s doprovodnou infrastrukturou Rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury-délka nových cyklotras bez doprovodné infrastruktury Pravidelně udržované běžecké lyžařské trasy-délka udržovaných běžeckých lyžařských tras Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu škol a školských zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu škol a školských zařízení vybavení Zlepšení stavu zařízení sociální péče (denní stacionáře)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu zařízení sociální péče,lůžková zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) - míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení míra zlepšení současného stavu Počet zachráněných lidských životů Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluková opatřeními Ochrana živočichů Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků Přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků Přírůstek přenocování domácích turistů-mimo vlastní zařízení Přírůstek přenocování domácích turistů-ve vlastních zařízeních Přírůstek přenocování zahraničních turistů-mimo vlastní zařízení Přírůstek přenocování zahraničních turistů-ve vlastních zařízeních Přírůstek přenocování domácích turistů Přírůstek přenocování zahraničních turistů Úspory provozních nákladů uživatelů komunikace(í) Verze 1.2 Stránka 24 z 79

25 Podrobný popis na vyplnění socioekonomických přínosů je uveden v příloze k instrukcím pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu. Celou Finanční a ekonomickou analýzu za 1. Etapu uloží žadatel pomocí tlačítka a vytiskne celý pdf. soubor a odevzdá ji společně s Projektovou žádostí. Verze 1.2 Stránka 25 z 79

26 9) Komentář hodnotitele I. V této záložce hodnotitel uvede případné nedostatky uvedené v 1. Etapě. Změněné hodnoty hodnotitelem se automaticky přepíší. Komentář bude elektronicky zaslán žadateli spolu s výčtem změněných hodnot. Verze 1.2 Stránka 26 z 79

27 10) Cash flow přípravy a realizace Podstatou této záložky je rozpracování celkové výše uvedených výdajů a zdrojů do podrobnějšího členění - čtvrtletí. Rozpracovávány budou hodnoty investiční varianty projektu. Tabulka bude vyplňována pro období od vzniku prvního výdaje až do okamžiku finančního ukončení projektu. U jednotlivých položek tedy budou doplněny hodnoty v jednotlivých čtvrtletích příslušných let přípravné a investiční (realizační) fáze projektu, přičemž celkové součty za daný rok musí odpovídat ročním hodnotám uvedeným na předchozích záložkách, ve studii proveditelnosti a žádosti o dotaci. Verze 1.2 Stránka 27 z 79

28 Popis jednotlivých položek celkových výdajů projektu: Způsobilé výdaje: doplňte výši způsobilých výdajů Nezpůsobilé výdaje: doplňte výši nezpůsobilých výdajů Splátky úvěru: doplňte výši splátek úvěru použitého ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu Úroky z úvěru: doplňte výši úroků z úvěru na financování projektu Popis jednotlivých položek celkových zdrojů projektu: Dotace ROP: doplňte výši příjmů ve formě dotace ROP tak, jak předpokládáte jejich proplácení dle sestaveného harmonogramu plateb Vlastní zdroje: doplňte předpokládanou výši vlastních zdrojů, které budete využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. V okamžiku vydání vlastních zdrojů uvádějte kladnou hodnotu. Při obdržení dotace a navrácení části prostředků do vlastních zdrojů žadatele (dojde ke snížení vlastních zdrojů vázaných v projektu) potom započítejte se záporným znaménkem. Čerpání úvěru: doplňte výši úvěru tak, jak ho budete postupně čerpat a využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. Pokud budete čerpat úvěr najednou, uveďte celkovou výši do příslušného čtvrtletí roku, v němž plánujete jeho čerpání. Provozní příjmy: doplňte výši provozních příjmů, které budete využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. Jedná se o část provozních příjmů uvedených na záložce Provozní příjmy", z čehož vyplývá, že při jejich částečném použití ke krytí výdajů projektu již nebudete tyto příjmy moci využít ke krytí provozních výdajů v daném roce. Jiné zdroje: doplňte výši jiných zdrojů, které bude využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu (příspěvky partnerů, dary, další dotace, apod.) Poznámka: Při sestavování harmonogramu plateb a určování okamžiku jejich proplacení postupujte s ohledem na podmínky popsané v Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce. U projektů nezakládající veřejnou podporu nad limit 1 mil. Eur se automaticky vygeneruje tabulka na přepočet dotace pro projekty vytvářející příjmy. Verze 1.2 Stránka 28 z 79

29 Verze 1.2 Stránka 29 z 79

30 11) Udržitelnost projektu Podstatou této záložky je posouzení finanční udržitelnosti projektu v období od zahájení přípravných prací (předinvestiční fáze) až do skončení povinné udržitelnosti projektu. Toto posouzení bude vycházet z hodnot uvedených pro investiční variantu projektu. Popis jednotlivých položek celkových příjmů (zdrojů) projektu: Provozní příjmy: výše provozních příjmů v jednotlivých letech bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce Provozní příjmy" Dotace ROP: výše dotace ROP bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku Vlastní zdroje na realizaci: výše vlastních zdrojů na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku Verze 1.2 Stránka 30 z 79

31 Čerpání úvěru: výše úvěru na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku Jiné zdroje: výše jiných zdrojů bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku Další zdroje na provoz: doplňte výši dalších zdrojů, které budete používat na krytí výdajů vzniklých v jednotlivých letech provozní fáze projektu Popis jednotlivých položek celkových výdajů projektu: Celková výše investice: hodnoty celkové výše investice budou doplněny automaticky na základě údajů uvedených v záložce CF přípravy a realizace" ve sloupcích způsobilé a nezpůsobilé výdaje, kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku Provozní výdaje: výše provozních výdajů v jednotlivých letech bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce Provozní výdaje" Splátky úvěru: výše splátek úvěru na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku Úroky z úvěru: výše úroků z úvěru bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku Další splátky úvěru: doplňte výši dalších splátek úvěru v jednotlivých letech provozní fáze projektu (další splátky úvěru použitého k financování realizace projektu, splátky provozních úvěrů, apod.) Další úroky z úvěru: doplňte výši úroků z dalších úvěrů (část úvěru na financování realizace projektu, která nebyla splacena ve fázi jeho realizace, provozní úvěry, apod.) v jednotlivých letech provozní fáze projektu Verze 1.2 Stránka 31 z 79

32 12) Ekonomická analýza Všechny údaje na této záložce se vyplňují automaticky na základě údajů zadaných v předchozích záložkách a automaticky budou vypočteny také ukazatele ekonomické analýzy. Verze 1.2 Stránka 32 z 79

33 13) Finanční zdraví Verze 1.2 Stránka 33 z 79

34 Na této záložce Finanční zdraví se automaticky přidělí tabulky podle typu žadatele. Žadatel zde vyplní hodnoty dle průkazné evidence žadatele. Po vyplnění 1. tabulky se automaticky spočítá hodnocení finančního zdraví. Jestliže žadatel má jednoletou historii, vyplní oba roky shodně. Ostatní tabulky největší aktuální úvěry vyplní podle skutečnosti a využije max. 3 tabulky. Stejným způsobem vyplní největší závazky kryté zástavním právem na majetku. Výše uvedená tabulka je uvedena jako příklad pro typ žadatele.podnikatel. Celou Finanční a ekonomickou analýzu za 1.a 2. Etapu uloží žadatel pomocí tlačítka. a vytiskne celý pdf. soubor. Verze 1.2 Stránka 34 z 79

35 14) Komentář hodnotitele II. V této záložce hodnotitel uvede případné nedostatky uvedené v 2. Etapě. Změněné hodnoty hodnotitelem se automaticky přepíší. Komentář bude elektronicky zaslán žadateli spolu s výčtem změněných hodnot a s informací, že bylo ukončeno hodnocení projektu. Verze 1.2 Stránka 35 z 79

36 Příloha k instrukcím pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Identifikace hlavních socioekonomických nákladů a rozdělené do oblastí a podoblastí podpory Verze 1.2 Stránka 36 z 79

37 1. Identifikace hlavních socioekonomických nákladů a rozdělené do oblastí a podoblastí podpory Vysvětlivky: Zeleně = hlavní černé písmo= variantní ( mohou se u některých projektů vyskytnout po zdůvodnění) Fialově= duplicitní k hlavním Prioritní osa 1 - Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Silnice II. a III. třídy Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zlepšení bezpečnosti dopravy - jen s hmotnou škodou Zlepšení bezpečnosti dopravy - s usmrcením člověka Zlepšení bezpečnosti dopravy - se zraněním Náklady/úspory správce komunikace(í) Změna ekologických funkcí území Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Ochrana živočichů Zábor zemědělsko-lesní půdy Úspory provozních nákladů uživatelů komunikace(í) Letiště Zlepšení dostupnosti (úspora času) Bezbariérové úpravy Zábor zemědělsko-lesní půdy Zvýšení komfortu cestujících v dopravě-nové dopravní prostředky (např. autobusy na přepravu cestujícíh k letadlům) Zvýšení komfortu pro cestující při odbavení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření - míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské 1.2 Veřejná doprava Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zábor zemědělsko-lesní půdy Zvýšení komfortu pro cestující při odbavení-míra zlepšení současného stavu Bezbariérové úpravy Obnova vozidel železnic Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zvýšení komfortu cestujících v dopravě-nové dopravní prostředk Bezbariérové úpravy - týká se nízkopodlažních vozidel Obnova drážních vozidel - trolejbusy a tramvaje Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zvýšení komfortu cestujících v dopravě-nové dopravní prostředky Bezbariérové úpravy - týká se nízkopodlažních vozidel Verze 1.2 Stránka 37 z 79

38 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zvýšení komfortu cestujících v dopravě-nové dopravní prostředky Bezbariérové úpravy - týká se nízkopodlažních vozidel 1.3 Bezmotorová doprava Zlepšení dostupnosti (úspora času) Rozšíření cyklostezek - délka nových cyklostezek Rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury - délka nových cyklotras bez doprovodné infrastruktury Rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou - délka nových cyklotras s doprovodnou infrastrukturou Zábor zemědělsko-lesní půdy Zlepšení bezpečnosti dopravy-s usmrcením člověka Zlepšení bezpečnosti dopravy-se zraněním Zlepšení bezpečnosti dopravy-jen s hmotnou škodou snížení nehod s účasti cyklistů tím, že bude provoz cyklistů a motoristů oddělený nebo úplně mimo současnou cestu Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 2.1. Rozvoj regionálních center z toho výzva k předkládání IPRM z toho výzva k předkládání projektů naplňující IPRM Z důvodu velké rozmanitosti předkládaných projektů nelze odhadnout hlavní socioekonomické přínosy. Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-základní Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední bez maturity Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední s maturitou Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vyšší odborné a bakalářské Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vysokoškolské Zlepšení postavení na trhu práce - zvýšení platu Sociální integrace znevýhodněných osob Prevence kriminality - eliminace trestných činů Prevence vzniku nemocí--infekční a parazitární nemoci Prevence vzniku nemocí-novotvary Prevence vzniku nemocí-nemoci krve a krvetvorných orgánů Prevence vzniku nemocí-nemoci endokrinní a metabolické Prevence vzniku nemocí-poruchy duševní a poruchy chování Prevence vzniku nemocí-nemoci nervové soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci oka Prevence vzniku nemocí-nemoci ucha Prevence vzniku nemocí-nemoci oběhové soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci dýchací soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci trávící soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci kůže Prevence vzniku nemocí-nemoci svalové,kosterní a pojivové tkáně Prevence vzniku nemocí-nemoci močové a pohlavní soustavy Verze 1.2 Stránka 38 z 79

39 Prevence vzniku nemocí-těhotenství, porod a šestinedělí Prevence vzniku nemocí-stavy vzniklé v perinatálním období Prevence vzniku nemocí-vrozené vady a deformace Prevence vzniku nemocí-příznaky,znaky a abnorm.klinické a lab. Nálezy Prevence vzniku nemocí-poranění a otravy Prevence vzniku nemocí-faktory ovlivňující zdravotní stav Zkrácení délky léčby pacientů-infekční a parazitární nemoci Zkrácení délky léčby pacientů-novotvary Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci krve a krvetvorných orgánů Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci endokrinní a metabolické Zkrácení délky léčby pacientů-poruchy duševní a poruchy chování Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci nervové soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci oka Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci ucha Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci oběhové soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci dýchací soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci trávící soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci kůže Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci močové a pohlavní soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-těhotenství, porod a šestinedělí Zkrácení délky léčby pacientů-stavy vzniklé v perinatálním období Zkrácení délky léčby pacientů-vrozené vady a deformace Zkrácení délky léčby pacientů-příznaky, znaky a abnorm.klinické a lab. nálezy Zkrácení délky léčby pacientů-poranění a otravy Zkrácení délky léčby pacientů-faktory ovlivňující zdravotní stav Snížení úmrtnosti pacientů Prodloužení délky života pacientů Změna ekologických funkcí území Počet zachráněných lidských životů Zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež - míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu - míra zlepšení současného stavu Zvýšení komfortu pro cestující při odbavení-míra zlepšení současného stavu Pravidelně udržované běžecké lyžařské trasy-délka udržovaných běžeckých lyžařských tras Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu škol a školských zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu škol a školských zařízení-vybavení Zlepšení stavu zařízení sociální péče (denní stacionáře)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) - míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Ochrana živočichů Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Úspory provozních nákladů uživatelů komunikace(í) 2.2 Rozvoj měst Fyzická revitalizace území Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Změna ekologických funkcí území Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu-míra zlepšení současného stavu Verze 1.2 Stránka 39 z 79

40 Rozšíření cyklostezek-délka nových cyklostezek Rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou-délka nových cyklotras s doprovodnou infrastrukturou Rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury-délka nových cyklotras bez doprovodné infrastruktury Pravidelně udržované běžecké lyžařské trasy-délka udržovaných běžeckých lyžařských tras Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) - míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Ochrana živočichů Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-základní Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední bez maturity Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední s maturitou Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vyšší odborné a bakalářské Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vysokoškolské Zlepšení postavení na trhu práce - zvýšení platu Sociální integrace znevýhodněných osob Prevence kriminality - eliminace trestných činů Prevence vzniku nemocí-infekční a parazitární nemoci Prevence vzniku nemocí-faktory ovlivňující zdravotní stav Snížení úmrtnosti pacientů Prodloužení délky života pacientů Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu zařízení sociální péče (denní stacionáře)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-základní Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední bez maturity Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-střední s maturitou Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vyšší odborné a bakalářské Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce-vysokoškolské Zlepšení postavení na trhu práce - zvýšení platu Sociální integrace znevýhodněných osob Prevence kriminality - eliminace trestných činů Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu škol a školských zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu škol a školských zařízení-vybavení Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Zábor zemědělsko-lesní půdy Verze 1.2 Stránka 40 z 79

41 Odstranění ekologických zátěží Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Prevence vzniku nemocí-infekční a parazitární nemoci Prevence vzniku nemocí-novotvary Prevence vzniku nemocí-nemoci krve a krvetvorných orgánů Prevence vzniku nemocí-nemoci endokrinní a metabolické Prevence vzniku nemocí-poruchy duševní a poruchy chování Prevence vzniku nemocí-nemoci nervové soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci oka Prevence vzniku nemocí-nemoci ucha Prevence vzniku nemocí-nemoci oběhové soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci dýchací soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci trávící soustavy Prevence vzniku nemocí-nemoci kůže Prevence vzniku nemocí-nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně Prevence vzniku nemocí-nemoci močové a pohlavní soustavy Prevence vzniku nemocí-těhotenství, porod a šestinedělí Prevence vzniku nemocí-stavy vzniklé v perinatálním období Prevence vzniku nemocí-vrozené vady a deformace Prevence vzniku nemocí-příznaky, znaky a abnorm.klinické a lab. Nálezy Prevence vzniku nemocí-poranění a otravy Prevence vzniku nemocí-faktory ovlivňující zdravotní stav Zkrácení délky léčby pacientů-infekční a parazitární nemoci Zkrácení délky léčby pacientů-novotvary Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci krve a krvetvorných orgánů Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci endokrinní a metabolické Zkrácení délky léčby pacientů-poruchy duševní a poruchy chování Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci nervové soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci oka Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci ucha Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci oběhové soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci dýchací soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci trávící soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci kůže Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci svalové,kosterní a pojivové tkáně Zkrácení délky léčby pacientů-nemoci močové a pohlavní soustavy Zkrácení délky léčby pacientů-těhotenství, porod a šestinedělí Zkrácení délky léčby pacientů-stavy vzniklé v perinatálním období Zkrácení délky léčby pacientů-vrozené vady a deformace Zkrácení délky léčby pacientů-příznaky,znaky a abnorm.klinické a lab. Nálezy Zkrácení délky léčby pacientů-poranění a otravy Zkrácení délky léčby pacientů-faktory ovlivňující zdravotní stav Snížení úmrtnosti pacientů Prodloužení délky života pacientů Počet zachráněných lidských životů Zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení-míra zlepšení současného stavu Počet zachráněných lidských životů-přínos je pravděpodobně totožný jako Snížení úmrtnosti pacientů Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Bezbariérové úpravy Verze 1.2 Stránka 41 z 79

42 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Prevence kriminality - eliminace trestných činů Prevence vzniku nemocí- Faktory ovlivňující zdravotní stav Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež-míra zlepšení současného stavu Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků Přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků Rozvoj krizové infrastruktury Úprava infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty 2.3 Rozvoj venkova Fyzická revitalizace území Stejné jako Sociální infrastruktura Stejné jako Podpora podnikání Prioritní osa 3 - Cestovní ruch 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu z toho výzva k předkládání IPRÚ z toho výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Luhačovicko z toho výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Horní Vsacko z toho výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Rožnovsko z toho výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Šumpersko z toho výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Olomouc z toho výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Jesenicko Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Rozvoj cestovního ruchu v regionu-ubytovací infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-sportovně rekreační infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-doprovodná turistická infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-infrastruktura poznávácí turistiky Změna ekologických funkcí území Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu-míra zlepšení současného stavu Rozšíření cyklostezek-délka nových cyklostezek Verze 1.2 Stránka 42 z 79

43 Rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou-délka nových cyklotras s doprovodnou infrastrukturou Rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury-délka nových cyklotras bez doprovodné infrastruktury Pravidelně udržované běžecké lyžařské trasy-délka udržovaných běžeckých lyžařských tras Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu zařízení sociální péče (denní stacionáře)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí)- míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Ochrana živočichů Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků tyto přínosy mohou být stejným oceněním přínosů jako Rozvoj cestovního ruchu v regionu a může jít tak o duplicitu Přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků Přírůstek přenocování domácích turistů-mimo vlastní zařízení Přírůstek přenocování domácích turistů-ve vlastních zařízeních Přírůstek přenocování zahraničních turistů-mimo vlastní zařízení Přírůstek přenocování zahraničních turistů-ve vlastních zařízeních Přírůstek přenocování domácích turistů Přírůstek přenocování zahraničních turistů 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Zlepšení dostupnosti (úspora času) Prevence vzniku nemocí-faktory ovlivňující zdravotní stav Rozvoj cestovního ruchu v regionu-ubytovací infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-sportovně rekreační infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-doprovodná turistická infrastruktura Rozvoj cestovního ruchu v regionu-infrastruktura poznávací turistiky Změna ekologických funkcí území Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu-míra zlepšení současného stavu Rozšíření cyklostezek-délka nových cyklostezek Rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou-délka nových cyklotras s doprovodnou infrastrukturou Rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury-délka nových cyklotras bez doprovodné infrastruktury Pravidelně udržované běžecké lyžařské trasy-délka udržovaných běžeckých lyžařských tras Bezbariérové úpravy Zlepšení stavu zařízení sociální péče (denní stacionáře)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí)- míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky)-míra zlepšení současného stavu Zlepšení stavu ŽP, protihluková opatření-míra pokrytí stavby protihluk. opatřeními Ochrana živočichů Zábor zemědělsko-lesní půdy Odstranění ekologických zátěží Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků tyto přínosy mohou být stejným oceněním přínosů jako Rozvoj cestovního ruchu v regionu a může jít tak o duplicitu Přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků Přírůstek přenocování domácích turistů-mimo vlastní zařízení Přírůstek přenocování domácích turistů-ve vlastních zařízeních Verze 1.2 Stránka 43 z 79

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA Nápověda k webové aplikaci P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Obsah: 1. Obecné... 3 2. Investice... 4 3. Provozní výdaje... 5 4. Provozní příjmy...

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže

Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže Návrhy projektů studentské grantové soutěže (dále jen návrhy projektů ) jsou podávány výhradně prostřednictvím IS OBD 3.1 (dále jen OBD ).

Více

část A) Posouzení příjmů projektu

část A) Posouzení příjmů projektu Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Vstupní údaje použité pro posouzení příjmů projektu i výpočet maximální výše dotace

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf Žádost Benefit Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

část A) Posouzení příjmů projektu dle čl. 55

část A) Posouzení příjmů projektu dle čl. 55 NÁPOVĚDA K VYPLŇOVÁNÍ SOUBORŮ PRO PROJEKTY VYKAZUJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Při zadávání

Více

MS2014+ Modul CBA Ekonomika projektu https://mseu.mssf.cz

MS2014+ Modul CBA Ekonomika projektu https://mseu.mssf.cz MS2014+ Modul CBA Ekonomika projektu https://mseu.mssf.cz 1 PROGRAM Rozpočet projektu Finanční plán projektu Modul CBA Základní nastavení a operace Ekonomická analýza projektu Vazba CBA na Žádost o dotaci

Více

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MODEL ZELENÁ LOUKA VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6.

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. 2009 2 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Personální zajištění aktivit projektu

Více

část A) Posouzení příjmů projektu

část A) Posouzení příjmů projektu NÁPOVĚDA K VYPLŇOVÁNÍ SOUBORŮ PRO PROJEKTY VYKAZUJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Při zadávání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015

Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Způsobilé výdaje. Prosím o konkretizaci uznatelných výdajů v návaznosti na standardy účetnictví. Výše režie a její náplň.

Způsobilé výdaje. Prosím o konkretizaci uznatelných výdajů v návaznosti na standardy účetnictví. Výše režie a její náplň. Způsobilé výdaje Musí být ve finančním plánu projektu vykázány všechny výdaje spojené s projektem? Např. předložený projekt bude za cca 500 mil CZK. V průběhu přípravy projektu bude zaplaceno cca 1,5 mil

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště Grantové řízení Oranžové hřiště Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? 1/12 Jak podat Žádost o nadační příspěvek Podat žádost lze výhradně vyplněním a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE verze 16.0 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ I. Finanční zdroje 1) Činnost ČMOS PŠ (dále jen odborový svaz) je finančně zabezpečována z těchto zdrojů: - z členských příspěvků včetně mimořádných členských příspěvků; - z kapitálových

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 16.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

METODICKÝ POSTUP PRO EVIDENCI KS II. NA NÁKUPNÍM PORTÁLE

METODICKÝ POSTUP PRO EVIDENCI KS II. NA NÁKUPNÍM PORTÁLE Statutární město Ostrava METODICKÝ POSTUP PRO EVIDENCI KS II. NA NÁKUPNÍM PORTÁLE Odbor veřejných zakázek, externího financování a kapitálových Valentina Vaňková Ing. 1. ledna 2015 www.ostrava.cz Komoditní

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Seminář pro žadatele 27. 1. 2016 Mgr. Martina Želinová Langweilová Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie přípravy a

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov Údaje vpisujte pouze do bílých políček předpřipravených tabulek. 1. ÚDAJE O

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

Představení oblasti podpory 4.2

Představení oblasti podpory 4.2 Představení oblasti podpory 4.2 21. kolo výzvy pro oblast podpory 4.2 V Hradci Králové dne 7.4.2010 Osnova Cíle a zaměření podpory Realizované projekty Nákup a umístění strojů pro praktickou výuku Střední

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Strategie města Toužim Strana 1 (celkem 1) Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 V rámci členství v MAS

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD)

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) PRO ŽADATELE O DOTACI K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY SPOLEČENSKÉ NÁVRATNOSTI INVESTICE (SROI) PRO ŽADATELE O DOTACI Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM: NÁRODNÍ

Více

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181 Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016 Mgr. Bušková/257215181 Počet listů 3 22.3.2016 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 12 odst.

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU... 7

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Určeno pro potenciální

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.3 Stránka:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Praha květen 2010 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016

Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 Odbor sociálních

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Model verze 17.0, 19.0 (XLIII., LXV. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI. Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002

SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI. Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002 Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002 verze schválená Monitorovacím výborem dne 1.

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 28. výzva OPŽP Identifikační číslo projektu 16471198 Kraj realizace Pelechovská

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY KOLOVÁ VÝZVA Č. 20 NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA DATUM

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít? o Jak získat a udržet dotaci? o Logické schéma

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Důležité termíny: podání písemných žádostí o změnu akce do 15.11.2013 změny rozpočtu,

Více

Postup registrace dodavatele do dynamického nákupního systému VLS ČR, s.p.

Postup registrace dodavatele do dynamického nákupního systému VLS ČR, s.p. Postup registrace dodavatele do dynamického nákupního systému VLS ČR, s.p. Krok 1: Vstup do prostředí Dynamických nákupních systémů - na stránkách www.vls.cz klikněte na odkaz Veřejné zakázky a následně

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 36542/2015-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z 36 OBSAH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU Schváleno: 27.4.2009 1 Organizační schéma Programu CH-CZ spolupráce (ilustrativní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 7. dubna 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů zjednodušeného

Více