DOING BUSINESS INDONÉSIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOING BUSINESS INDONÉSIE"

Transkript

1 DOING BUSINESS INDONÉSIE 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2014, všechna autorská práva vyhrazena

2 1 Obsah Doing Business... 2 Základní charakteristika... 2 Zahraniční obchod... 4 Zahraniční obchod s Českou republikou... 5 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání... 6 Začátek podnikání... 8 Získání stavebního povolení Přístup k sítím Registrace nemovitosti Získání úvěru Ochrana investorů Daňové zatížení Přeshraniční obchod Vymáhání závazků Řešení insolvence Shrnutí Kontakty... 20

3 2 Doing Business Světová banka každoročně sleduje změny v podnikatelském prostředí vybraných zemí. Do výzkumu je zahrnuto 189 států od Afghánistánu po Zimbabwe. Země jsou seřazeny vzestupně od nejvhodnějších pro začátek podnikání. Centrum informačních služeb agentury CzechTrade Vám nabízí shrnutí nejdůležitějších informací o podnikatelském prostředí v Indonésii za rok Studie Doing Business analyzuje 189 zemí světa a navzájem je porovnává z hlediska náročnosti pro místního podnikatele na založení a řízení malé až středně velké firmy v souladu s příslušnými předpisy. Zaměřuje se na následující oblasti: vstup na trh, získání stavebního povolení, přístup k inženýrským sítím, registrace nemovitosti, získání úvěru na projekty, ochrana podnikatelů, daňová zátěž, přeshraniční obchodování, vymáhání dodržení smluvních podmínek na zákaznících a řešení insolvence. Počet zemí určuje meze intervalu pro hodnocení v jednotlivých kapitolách. Hodnota 1 značí nejlepší zemi z dané oblasti a hodnota 189 naopak zemi s nejhoršími výsledky. Základní charakteristika s hlavním městem Jakarta se nachází na ostrovech v Tichém a Indickém oceánu a je přiřazována do regionu východní Asie a Pacifiku. Podle kategorizace Světové banky je řazena k zemím s nižším středním příjmem. Její populace čítá 250 milionů obyvatel, což ji činí 4. nejlidnatější zemí světa, a HDP per capita je USD. V roce 2013 byl podle statistik Světové banky růst HDP 6 %, míra inflace 4 % a míra nezaměstnanosti 6 %. HDP v roce 2013 dosáhlo hodnoty 868,3 miliardy USD. Růst ekonomiky brzdí nedostatečná infrastruktura, vysoká míra ochrany trhu, nízká produktivita práce a nedostatečně vzdělaná pracovní síla. je členem OSN, WTO, Mezinárodního měnového fondu, IBRD, ASEAN, AFTA a APEC (nejedná se o úplný výčet). Z hlediska regionální spolupráce je pro Indonésii nejdůležitější členství v ASEAN. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by mělo HDP v následujících letech růst. Předpokládaný vývoj ilustruje graf 1. Nezaměstnanost od roku 2010 klesá a tento trend by měl pokračovat i do budoucna. Inflace by se podle odhadů měla pohybovat okolo 5,5 % a od roku 2017 by se měla ještě o něco snížit, ale jedná se o značně dlouhodobý odhad. Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti a inflace zobrazuje graf 2.

4 Miliardy USD Doing Business 3 Graf 1: Vývoj HDP v letech a odhady jeho vývoje pro roky (v běžných cenách USD) Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> a Mezinárodní měnový fond <http://www.imf.org/external/index.htm> Graf 2: Vývoj míry inflace a nezaměstnanosti v letech a odhad pro roky % Míra inflace Nezaměstnanost Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> a Mezinárodní měnový fond <http://www.imf.org/external/index.htm> Nejdůležitějším sektorem ekonomiky je průmyslová výroba, která neustále roste, ale svou nezastupitelnou roli má v indonéském hospodářství i zemědělství, které je důležitým zdrojem exportních příjmů a zároveň poskytuje pracovní místa venkovskému obyvatelstvu. Základní zemědělskou plodinou je rýže, dále surový palmový olej, přírodní kaučuk, káva a kakao. Nejvýznamnějšími exportními komoditami jsou ropa, zemní plyn, uhlí a palmový olej, v poslední době narůstá podíl průmyslového a spotřebního zboží. Indonéské statistiky ovšem zařazují do kategorie průmyslového zboží i ocel, surové železo a polosurové výrobky z barevných kovů, které mají jen velmi malou přidanou hodnotu. Svůj podíl na exportu má i textilní průmysl a výroba obuvi.

5 Miliardy USD Doing Business 4 Zahraniční obchod V roce 2013 byla hodnota celkového exportu 206 miliard USD a hodnota importu 223,5 miliard USD (Světová banka ještě neposkytuje data za rok 2014). Země tedy o něco více dováží, než vyváží. Do roku 2011 tomu ale bylo naopak, tam převažoval export. Vývoj exportu a importu země ilustruje graf 3. Graf 3: Vývoj indonéského exportu a importu v letech (v USD) export import Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou Japonsko,, Singapur, Jižní Korea, USA a. nejvíce vyváží uhelné brikety, ropu, palmový olej a zemní plyn, ale i textil, jak je již uvedeno výše. Do země se nejvíce dováží strojírenské výrobky a elektronika, rafinovaná ropa, kovy a dopravní prostředky. Podle hodnocení WTO je třetím nejvíce protekcionistickým trhem na světě. Omezení se týkají dovozu alkoholických nápojů (vysoké clo a daně), mléčných výrobků, cukru, potravin, kosmetiky a léčiv (velmi dlouhé lhůty pro získání registrace), textilu nebo pneumatik. V případě mléčných výrobků je kromě tradičních Halal certifikací a dovozních povolení vyžadována i certifikace země původu a příslušného výrobního podniku. Ovšem získání těchto certifikací je značně časově i finančně náročné, protože mimo jiné vyžaduje i návštěvu indonéského expertního týmu v daném podniku. A kromě poplatku za samotnou certifikaci jsou exportéři nuceni hradit i náklady na cestu a pobyt indonéských expertních týmů. V Indonésii existuje tzv. negativní investiční list, který rozděluje podnikání v jednotlivých oborech do 3 sekcí uzavřené obory, otevřené s podmínkami a ostatní, které jsou otevřené vstupu bez dalších podmínek. Dále jsou skupiny děleny podle jednotlivých oborů, kde jsou u druhé skupiny v přehledné tabulce uvedeny i podmínky pro dané odvětví. Mezi odvětví uzavřená vstupu patří pěstování konopí, lov vybraných druhů ryb, získávání korálů a částí korálových útesů. Dále sem část patří chemického průmyslu, jejíž činnost a produkty by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, chemické zbraně, alkoholické nápoje (likéry, víno, sladové nápoje) a část dopravního sektoru. Zcela omezeno je i řízení a provozování radiových frekvencí a satelitních monitorovacích stanic, veřejná muzea, historické

6 Miliony Kč Doing Business 5 památky (hrady, chrámy apod.) a také kasina a provozovny hazardních her. Z pohledu českých investorů se jedná zejména o omezení vlastnického podílu ve firmách, zaměřených např. na výstavbu malých vodních elektráren, distribučních firmách, v cestovním ruchu apod. Pro více informací o negativním investičním listu: Zahraniční obchod s Českou republikou V roce 2014 činil český export do 3,58 miliard Kč a import z do České republiky byl za toto období 5,35 miliard Kč. V posledních 5 letech hodnota českého vývozu do vzrostla. Zatím co v roce 2010 byla celková částka vývozu 1,15 miliard Kč, v roce 2014 to bylo již zmíněných 3,58 miliard Kč (viz graf 4). Graf 4: Vývoj českého exportu do v letech Zdroj: Český statistický úřad: Databáze zahraničního obchodu < Při bližším pohledu na komoditní strukturu českého exportu největší podíl zaujímá chemická dřevná buničina, které se v roce 2014 vyvezlo za 1,64 miliardy Kč, což je cca 46 % hodnoty celkového exportu do v daném roce. Dalšími významnými komoditami v loňském roce byly sloučeniny s aminovou funkcí, stroje pro lisování a tvarování kaučuku a plastů a jejich součásti, parní turbíny, části přístrojů na vysílání a přijímání hlasu a dat, ocelové ventily, zařízení pro rozvod elektřiny a umělá střeva a jiné plastové trubky a hadice. Tato komoditní struktura odpovídá i dlouhodobějšímu vývoji českého exportu do.

7 6 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání V minulém roce byla v žebříčku na 117. místě, letos si polepšila o 3 příčky a posunula se na 114. místo. Zlepšilo se i bodové hodnocení země, z 58,1 v roce 2014 na 59,15 pro rok Graf 5 shrnuje výsledky v jednotlivých zkoumaných oblastech. se poměrně dobře umístila ve srovnání ochrany investorů a přeshraničním obchodě. Naopak velmi špatné hodnocení obdržela za placení daní, začátek podnikání, vyřizování stavebného povolení a vymáhání závazků. Oproti předešlým letům si polepšila pouze ve dvou kategoriích a to sice v přístupu k elektrické síti, kde poskočila hned o 23 příček a velice mírně si zlepšila umístění ve srovnání začátku podnikání. V ostatních kategoriích si pohoršila maximálně o 5 příček, takže nedošlo k žádným dramatickým změnám. Když uvedené ukazatele srovnáme z hlediska bodového hodnocení, tak k nejvýraznější změně došlo v kategorii začátku podnikání, kdy se ukazatel navýšil téměř o 5 bodů. Jinak změny většinou proběhly maximálně v řádu desetin nebo se bodové ohodnocení ukazatelů nezměnilo vůbec. Graf 5: Souhrn jednotlivých kritérií výzkumu a jejich hodnocení (čím blíže středu, tím vyšší postavení v žebříčku, 1-189) řešení insolvence začátek podnikání získání stavebního povolení 75 vymáhání závazků přístup k sítím přeshraniční obchod registrace nemovitosti daňové zatížení 160 získání úvěru ochrana investorů Nejlepší prostředí pro podnikání na světě má dle studie Singapur, naopak nejhorší Eritrea. Česká republika se v tomto žebříčku umístila na 44. místě. Graf 6 ilustruje, jak dopadly země vybrané z regionu východní Asie a Tichého oceánu. Regionální průměr (východní Asie a Tichý oceán) činil 92. Z vybraných zemí je na tom výrazně nejlépe, s výrazným odstupem následuje a, pak a nejhůře z vybraných zemí se umístila. V následujících kapitolách popíšeme všechny zkoumané oblasti, na jejichž základě bylo vytvořeno pořadí zemí dle podnikatelského prostředí, tedy dle snadnosti podnikání.

8 7 Graf 6: Porovnání podnikatelského prostředí v Indonésii a ve vybraných zemích

9 8 Začátek podnikání Oblast zakládání podnikání byla posuzována těmito indikátory: požadované administrativní formality, čas potřebný k vyřízení všech formalit, náklady na jednotlivé formality a minimální základní kapitál. Ve srovnání zemí z hlediska začátku podnikání se umístila na 155. místě, blízko a Filipín. Z vybraných zemí obdržela nejlepší hodnocení a s odstupem větším jak 100 míst následuje. zaujímá v tomto žebříčku 110. příčku. Ovšem v zemi došlo v posledních letech k několika reformám, které by měly počátek podnikání usnadnit či podpořit zakládání nových projektů. Reforma z roku 2010 zavádí online služby, omezuje nutnost určitých povolení, zvyšuje efektivitu při registraci a snižuje některé poplatky. V roce 2011 byla přijata reforma, která zjednodušuje registraci názvu firmy pro nové firmy a snižuje náklady na zápis firmy do obchodního rejstříku. Další reforma z roku 2012 představuje jednodušší proces pro podávání žádostí, který umožňuje podat naráz jak žádost o všeobecnou obchodní licenci, tak o osvědčení o certifikaci podnikání (General trading license, Business registration certificate). Poslední reforma z roku 2015 povoluje Ministerstvu spravedlnosti a lidských práv elektronicky vydat schvalovací dopis pro založení firmy v zemi. Graf 7: Srovnání snadnosti založení firmy mezi vybranými zeměmi Podle zahraniční kanceláře CzechTrade v Indonésii může mít založená společnost 2 formy: zahraniční kancelář nebo přímá zahraniční investice, což je společnost s ručením omezeným v Indonésii pod názvem PT PMA. Druhá forma je daleko výhodnější, hlavně z důvodu že dovážený produkt může být registrován na tuto firmu, která má licenci na dovoz apod. Rovněž může být až 100% vlastněna cizincem. Avšak jako úvodní investici je nutné složit USD. Proces registrace PT PMA českým firmám trvá 5 10 týdnů. Všechny zahraniční investice a zřízení zahraničních kanceláří podléhá schválení Indonéskou radou pro koordinaci investic (BKMP, Indonesia Investment Coordinating Board).

10 9 Schválení názvu firmy Ministerstvem spravedlnosti a lidských práv zabere 4 dny, schválení licence Indonéskou radou pro koordinaci investic (BKMP) trvá 12 dní. Následuje příprava podkladů od notáře (4 dny) a získání osvědčení o sídle firmy u místní pobočky státního úřadu, které zabere 3 dny. Registrace pro placení daní trvá 3 dny, otevření bankovního účtu zabere jen den. Pro získání zakládací listiny je zapotřebí 20 dní a pro získání osvědčení o registraci u lokální vlády také 20 dní. Pro podrobnější informace o celém procesu a náležitostech lze nalézt na webových stránkách Indonéské rady pro koordinaci investic: Podle klasifikace míry rizika EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) patří v současnosti do 3. kategorie. Země jsou podle této klasifikace rozděleny do 7 kategorií, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Klasifikace každé země probíhá jednou ročně, nedojde-li k nějakému mimořádnému vývoji. Tato klasifikace vychází z dat Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a údajů o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD.

11 10 Získání stavebního povolení V kategorii získávání stavebního povolení se neumístila příliš dobře, a to až na 153. místě ze 189 ekonomik světa. Ze srovnávaných zemí se výrazně nejlépe umístila a o něco lépe než skončily. Hůře než dopadly a. Přitom regionální průměr je 71. skončila na 139. místě. Graf 8: Srovnání podmínek pro získání stavebního povolení mezi vybranými zeměmi

12 11 Přístup k sítím K připojení k elektrické síti v Indonésii je zapotřebí 5 administrativních úkonů, trvá 90,7 dní a stojí 353,6 % důchodu na hlavu. v tomto srovnání skončila na 78. místě, což je výrazné zlepšení oproti 101. místu v roce V této kategorii lze pozorovat i nejlepší bodové zlepšení ze 71,71 bodů v roce 2014 na 76,9 v roce Přístup k elektrickým sítím usnadnilo i zkomplikovalo několik reforem z posledních let. První reforma z roku 2012 znesnadnila přístup k elektřině navýšením poplatků za připojení. Reforma z roku 2013 zrušila požadavek na nové zákazníky, kteří žádají o připojení, aby nemuseli ukazovat sousedův účet za elektřinu, což se používalo dříve pro zjednodušení určení adresy nového zákazníka. Společnost poskytující elektrickou energii v Jakartě v roce 2015 zrušila povinnost pro dodavatele elektrické energie získat několik certifikátů, které garantují bezpečnost vnitřních instalací, což proces zjednodušilo. Ale zároveň toto opatření navýšilo náklady zavedením zálohy pro nová připojení. Graf 9: Porovnání snadnosti získat přistup k elektrické síti ve vybraných zemích

13 12 Registrace nemovitosti V kategorii registrace nemovitosti se v celosvětovém srovnání umístila na 117. místě, ze srovnávaných zemí hůře skončila jen. Nejlépe se z výběru umístila. obsadila 31. příčku. Pro registraci nemovitosti v Indonésii je zapotřebí 5 administrativních úkonů, proces trvá 27,4 dne a stojí 10,8 % hodnoty majetku. Reforma z roku 2010 zjednodušila registraci majetku zavedením časových limitů pro řízení na katastru nemovitostí. Graf 10: Srovnání snadnosti registrovat nemovitost mezi vybranými zeměmi

14 13 Získání úvěru Z vybraných zemí je nejsnadnější získat úvěr v Malajsii a v Indii. se umístila spolu s Čínou na 71. místě, což je mírně lépe než regionální průměr. reformou z roku 2014 zlepšila svůj informační systém o půjčkách novým nařízením, které stanovuje právní rámec pro zakládání úvěrových institucí. Graf 11: Porovnání podmínek pro získání úvěru ve vybraných zemích

15 14 Ochrana investorů V celosvětovém srovnání se umístila na 43. místě, což je podstatně lepší než regionální průměr. Bodové hodnocení se od minulého roku nezměnilo. Mezi vybranými zeměmi panují značné rozdíly, zatímco a se umístily na předních příčkách ( na 5. a na 7. místě), a se umístily až na 132. a 154. místě. obsadila 83. příčku. v roce 2010 posílila ochranu investorů zpřísněním požadavků na zveřejňování informací o transakcích se spřízněnými stranami. Graf 12: Porovnání ochrany investorů ve vybraných zemích

16 15 Daňové zatížení V celosvětovém srovnání se umístila až na 160. místě ze 189 srovnávaných zemí. Lépe než regionální průměr se umístila pouze, ale ostatní vybrané země stále dopadly lépe než. se umístila až na 119. místě. V průměru firmy udělají v Indonésii 65 daňových plateb za rok a musí věnovat 253,5 hodin vyplňování formulářů, přípravě a placení daní. Zaplacené daně činí v průměru 31,4 % ze zisku. Reformou z roku 2010 zlevnila náklady na placení daní snížením nejvyšší sazby daně z příjmu právnických osob. V roce 2011 došlo ke snížení sazby daně z příjmu právnických osob. A reforma z roku 2015 snížila zaměstnavatelům sazbu příspěvků na zdravotní pojištění. Graf 13: Porovnání daňového zatížení ve vybraných zemích

17 16 Přeshraniční obchod Podle zprávy Doing Business vývoz standardního kontejneru se zbožím vyžaduje 4 dokumenty, trvá 17 dní a stojí 571,8 USD. V případě importu toho samého kontejneru je zapotřebí 8 dokumentů, trvá 26 dní a stojí 646,8 USD. Ve srovnání 189 ekonomik se umístila na 62. místě, tedy o 20. míst lépe než je průměr regionu. Z vybraných zemí má výrazně lepší umístění jen. je na 58. místě. Jak je již uvedeno výše, import do země je časově i finančně náročnější. Pokud bychom tedy rozebrali celý proces dovozu do podrobněji, zjistíme, že celní odbavení a kontroly zaberou 4 dny a stojí 125 USD. Příprava dokumentů trvá 13 dní a stojí 210 USD. Pro vnitrozemskou přepravu a manipulaci je potřeba 2 dnů a 160 USD. A poslední část procesu, přístavní a koncová manipulace, trvala 7 dní a stála 165 USD. Tyto údaje platí pro Jakartu. Zpráva uvádí i data pro Surabayu, druhé největší město. Ale v případě Surabayi je rozdíl jen v nižší částce za vnitrozemskou přepravu a manipulaci, která činí 100 USD. Tyto údaje shrnuje tabulka 1. Přeshraniční obchod komplikuje i nedostatečná infrastruktura přístavu Tanjung Priok v Jakartě. Graf 14: Porovnání cen a podmínek pro vývoz a dovoz zboží a služeb ve vybraných zemích Tabulka 1: Časová a finanční náročnost dovozu do Import Jakarta Surabaya Čas (dny) Cena (USD) Čas (dny) Cena (USD) Celní odbavení a kontroly Příprava dokumentů Vnitrozemská přeprava a manipulace Přístavní a koncová manipulace Celkem

18 17 Vymáhání závazků Velice špatně se umístila ve srovnání vymáhání závazků, až na 172. místě ze 189 srovnávaných zemí. Ještě hůře z vybraných států dopadla, která skončila až jako 186. Česká republika obsadila 37. pozici. Podle zprávy Doing Business trvá vymáhání závazku 471 dní, stojí 115,7 % hodnoty závazku a vyžaduje 40 formalit. Graf 15: Porovnání snadnosti vymáhat dodrženi smluvních podmínek ve vybraných zemích

19 18 Řešení insolvence Podle údajů Světové banky řešení insolvence trvá v průměru 1,9 roků a stojí 21,6 % hodnoty dlužníkova majetku, s tím že je vysoká pravděpodobnost, že zadlužená společnost bude rozprodávána postupně. Průměrná návratnost je 31,7 centů na dolar. V celosvětovém srovnání se umístila na 75. místě, což je lepší než regionální průměr, ale, a se umístily o něco lépe. Česká republika v této kategorii zaujímá velice dobré 20. místo. Graf 16: Porovnání snadnosti řešení insolvence ve vybraných zemích

20 19 Shrnutí se nachází v regionu východní Asie a Pacifiku a je 4. nejlidnatější zemí světa. HDP v roce 2013 dosáhlo hodnoty 868,3 miliardy USD. V roce 2013 byl růst HDP 6 %, míra inflace 4 % a míra nezaměstnanosti 6 %. Hlavními problémy indonéské ekonomiky jsou nedostatečná infrastruktura, vysoká míra ochrany trhu, nízká produktivita práce a nedostatečně vzdělaná pracovní síla. je členem mnoha mezinárodních organizací. V posledních letech převažuje import nad exportem. Hodnota českého exportu do stále roste. V celkovém hodnocení Světové banky se umístila na 114. místě. Oproti loňskému roku si polepšila o 3 příčky a její bodové hodnocení mírně vzrostlo, z 58,10 bodů z roku 2014 na 59,15 bodů v roce Pozice jednotlivých ukazatelů se neměnily nijak dramaticky, kromě kategorie přístupu k elektrické síti, kde došlo k posunu o 23 příček nahoru. Ve srovnání z hlediska bodového hodnocení došlo k významnému zlepšení v již zmíněném přístupu k elektrické síti a také v začátku podnikání. Další kategorie se proměňovaly jen o desetiny procent, nebo se nezměnily vůbec. se dobře umístila ve srovnání ochrany investorů a vcelku dobře si stojí i v přeshraničním obchodě, získávání půjček a řešení insolvencí. Naopak země se velice špatně umístila ve vymáhání závazků, placení daní, začátku podnikání a získávání stavebního povolení. Vymáhání závazků v Indonésii v průměru stojí 115,7 % hodnoty závazku, tudíž je vlastně nevýhodné závazek vůbec vymáhat. V nedávných letech v zemi došlo k několika reformám, z nichž většina podpořila a usnadnila podnikání. Jedná se například o reformy usnadňující začátek podnikání, zpřísnění požadavků na zveřejňovaní, což přispívá k lepší ochraně investorů, nebo snížení části daňového zatížení. Bohužel ne všechny reformy v oblasti přístupu k elektrickým sítím měly kladný dopad pro podnikání, některé měly i opačný efekt.

21 20 Kontakty Pokud máte zájem o další informace týkající se indonéského trhu či jiných světových trhů, navštivte portál Zpravodajství pro export, rozšířenou verzi pak mají možnost shlédnout klienti Exportního klubu CzechTrade či klienti s přístupem do Klientské zóny. Pokud takový přístup nemáte a rádi byste jej získali, neváhejte se obrátit na konzultanty CzechTrade. Centrum informačních služeb: Dita Nedělková vedoucí oddělení CIS, Iva Pivoňková analytik zahraničního obchodu, Kontakt na zahraniční kancelář CzechTrade v Indonésii: Ing. Pavel Kalina Vedoucí zahraniční kanceláře, T: (ext. line 37) M:

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Export do Mexika. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 2012. Autoři Milena Petříčková Josef Kostiha Klára Redondo

Export do Mexika. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 2012. Autoři Milena Petříčková Josef Kostiha Klára Redondo Export do Mexika manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 2012 Autoři Milena Petříčková Josef Kostiha Klára Redondo Vstoupit na mexický trh s prakticky jakýmkoli zbožím dnes znamená utkat se

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru...

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru... 2013 Obsah 1/ Manažerské shrnutí... 1 2/ Úvod... 3 3/ Pozice v rámci EU z hlediska podniků a uživatelů internetu... 4 3.1 Souhrn dosavadního vývoje a identifikace překážek rozvoje... 4 4/ Velikost české

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU 1 Materiál Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu byl zpracován odborem

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více