DOING BUSINESS INDONÉSIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOING BUSINESS INDONÉSIE"

Transkript

1 DOING BUSINESS INDONÉSIE 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2014, všechna autorská práva vyhrazena

2 1 Obsah Doing Business... 2 Základní charakteristika... 2 Zahraniční obchod... 4 Zahraniční obchod s Českou republikou... 5 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání... 6 Začátek podnikání... 8 Získání stavebního povolení Přístup k sítím Registrace nemovitosti Získání úvěru Ochrana investorů Daňové zatížení Přeshraniční obchod Vymáhání závazků Řešení insolvence Shrnutí Kontakty... 20

3 2 Doing Business Světová banka každoročně sleduje změny v podnikatelském prostředí vybraných zemí. Do výzkumu je zahrnuto 189 států od Afghánistánu po Zimbabwe. Země jsou seřazeny vzestupně od nejvhodnějších pro začátek podnikání. Centrum informačních služeb agentury CzechTrade Vám nabízí shrnutí nejdůležitějších informací o podnikatelském prostředí v Indonésii za rok Studie Doing Business analyzuje 189 zemí světa a navzájem je porovnává z hlediska náročnosti pro místního podnikatele na založení a řízení malé až středně velké firmy v souladu s příslušnými předpisy. Zaměřuje se na následující oblasti: vstup na trh, získání stavebního povolení, přístup k inženýrským sítím, registrace nemovitosti, získání úvěru na projekty, ochrana podnikatelů, daňová zátěž, přeshraniční obchodování, vymáhání dodržení smluvních podmínek na zákaznících a řešení insolvence. Počet zemí určuje meze intervalu pro hodnocení v jednotlivých kapitolách. Hodnota 1 značí nejlepší zemi z dané oblasti a hodnota 189 naopak zemi s nejhoršími výsledky. Základní charakteristika s hlavním městem Jakarta se nachází na ostrovech v Tichém a Indickém oceánu a je přiřazována do regionu východní Asie a Pacifiku. Podle kategorizace Světové banky je řazena k zemím s nižším středním příjmem. Její populace čítá 250 milionů obyvatel, což ji činí 4. nejlidnatější zemí světa, a HDP per capita je USD. V roce 2013 byl podle statistik Světové banky růst HDP 6 %, míra inflace 4 % a míra nezaměstnanosti 6 %. HDP v roce 2013 dosáhlo hodnoty 868,3 miliardy USD. Růst ekonomiky brzdí nedostatečná infrastruktura, vysoká míra ochrany trhu, nízká produktivita práce a nedostatečně vzdělaná pracovní síla. je členem OSN, WTO, Mezinárodního měnového fondu, IBRD, ASEAN, AFTA a APEC (nejedná se o úplný výčet). Z hlediska regionální spolupráce je pro Indonésii nejdůležitější členství v ASEAN. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by mělo HDP v následujících letech růst. Předpokládaný vývoj ilustruje graf 1. Nezaměstnanost od roku 2010 klesá a tento trend by měl pokračovat i do budoucna. Inflace by se podle odhadů měla pohybovat okolo 5,5 % a od roku 2017 by se měla ještě o něco snížit, ale jedná se o značně dlouhodobý odhad. Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti a inflace zobrazuje graf 2.

4 Miliardy USD Doing Business 3 Graf 1: Vývoj HDP v letech a odhady jeho vývoje pro roky (v běžných cenách USD) Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> a Mezinárodní měnový fond <http://www.imf.org/external/index.htm> Graf 2: Vývoj míry inflace a nezaměstnanosti v letech a odhad pro roky % Míra inflace Nezaměstnanost Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> a Mezinárodní měnový fond <http://www.imf.org/external/index.htm> Nejdůležitějším sektorem ekonomiky je průmyslová výroba, která neustále roste, ale svou nezastupitelnou roli má v indonéském hospodářství i zemědělství, které je důležitým zdrojem exportních příjmů a zároveň poskytuje pracovní místa venkovskému obyvatelstvu. Základní zemědělskou plodinou je rýže, dále surový palmový olej, přírodní kaučuk, káva a kakao. Nejvýznamnějšími exportními komoditami jsou ropa, zemní plyn, uhlí a palmový olej, v poslední době narůstá podíl průmyslového a spotřebního zboží. Indonéské statistiky ovšem zařazují do kategorie průmyslového zboží i ocel, surové železo a polosurové výrobky z barevných kovů, které mají jen velmi malou přidanou hodnotu. Svůj podíl na exportu má i textilní průmysl a výroba obuvi.

5 Miliardy USD Doing Business 4 Zahraniční obchod V roce 2013 byla hodnota celkového exportu 206 miliard USD a hodnota importu 223,5 miliard USD (Světová banka ještě neposkytuje data za rok 2014). Země tedy o něco více dováží, než vyváží. Do roku 2011 tomu ale bylo naopak, tam převažoval export. Vývoj exportu a importu země ilustruje graf 3. Graf 3: Vývoj indonéského exportu a importu v letech (v USD) export import Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou Japonsko,, Singapur, Jižní Korea, USA a. nejvíce vyváží uhelné brikety, ropu, palmový olej a zemní plyn, ale i textil, jak je již uvedeno výše. Do země se nejvíce dováží strojírenské výrobky a elektronika, rafinovaná ropa, kovy a dopravní prostředky. Podle hodnocení WTO je třetím nejvíce protekcionistickým trhem na světě. Omezení se týkají dovozu alkoholických nápojů (vysoké clo a daně), mléčných výrobků, cukru, potravin, kosmetiky a léčiv (velmi dlouhé lhůty pro získání registrace), textilu nebo pneumatik. V případě mléčných výrobků je kromě tradičních Halal certifikací a dovozních povolení vyžadována i certifikace země původu a příslušného výrobního podniku. Ovšem získání těchto certifikací je značně časově i finančně náročné, protože mimo jiné vyžaduje i návštěvu indonéského expertního týmu v daném podniku. A kromě poplatku za samotnou certifikaci jsou exportéři nuceni hradit i náklady na cestu a pobyt indonéských expertních týmů. V Indonésii existuje tzv. negativní investiční list, který rozděluje podnikání v jednotlivých oborech do 3 sekcí uzavřené obory, otevřené s podmínkami a ostatní, které jsou otevřené vstupu bez dalších podmínek. Dále jsou skupiny děleny podle jednotlivých oborů, kde jsou u druhé skupiny v přehledné tabulce uvedeny i podmínky pro dané odvětví. Mezi odvětví uzavřená vstupu patří pěstování konopí, lov vybraných druhů ryb, získávání korálů a částí korálových útesů. Dále sem část patří chemického průmyslu, jejíž činnost a produkty by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, chemické zbraně, alkoholické nápoje (likéry, víno, sladové nápoje) a část dopravního sektoru. Zcela omezeno je i řízení a provozování radiových frekvencí a satelitních monitorovacích stanic, veřejná muzea, historické

6 Miliony Kč Doing Business 5 památky (hrady, chrámy apod.) a také kasina a provozovny hazardních her. Z pohledu českých investorů se jedná zejména o omezení vlastnického podílu ve firmách, zaměřených např. na výstavbu malých vodních elektráren, distribučních firmách, v cestovním ruchu apod. Pro více informací o negativním investičním listu: Zahraniční obchod s Českou republikou V roce 2014 činil český export do 3,58 miliard Kč a import z do České republiky byl za toto období 5,35 miliard Kč. V posledních 5 letech hodnota českého vývozu do vzrostla. Zatím co v roce 2010 byla celková částka vývozu 1,15 miliard Kč, v roce 2014 to bylo již zmíněných 3,58 miliard Kč (viz graf 4). Graf 4: Vývoj českého exportu do v letech Zdroj: Český statistický úřad: Databáze zahraničního obchodu < Při bližším pohledu na komoditní strukturu českého exportu největší podíl zaujímá chemická dřevná buničina, které se v roce 2014 vyvezlo za 1,64 miliardy Kč, což je cca 46 % hodnoty celkového exportu do v daném roce. Dalšími významnými komoditami v loňském roce byly sloučeniny s aminovou funkcí, stroje pro lisování a tvarování kaučuku a plastů a jejich součásti, parní turbíny, části přístrojů na vysílání a přijímání hlasu a dat, ocelové ventily, zařízení pro rozvod elektřiny a umělá střeva a jiné plastové trubky a hadice. Tato komoditní struktura odpovídá i dlouhodobějšímu vývoji českého exportu do.

7 6 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání V minulém roce byla v žebříčku na 117. místě, letos si polepšila o 3 příčky a posunula se na 114. místo. Zlepšilo se i bodové hodnocení země, z 58,1 v roce 2014 na 59,15 pro rok Graf 5 shrnuje výsledky v jednotlivých zkoumaných oblastech. se poměrně dobře umístila ve srovnání ochrany investorů a přeshraničním obchodě. Naopak velmi špatné hodnocení obdržela za placení daní, začátek podnikání, vyřizování stavebného povolení a vymáhání závazků. Oproti předešlým letům si polepšila pouze ve dvou kategoriích a to sice v přístupu k elektrické síti, kde poskočila hned o 23 příček a velice mírně si zlepšila umístění ve srovnání začátku podnikání. V ostatních kategoriích si pohoršila maximálně o 5 příček, takže nedošlo k žádným dramatickým změnám. Když uvedené ukazatele srovnáme z hlediska bodového hodnocení, tak k nejvýraznější změně došlo v kategorii začátku podnikání, kdy se ukazatel navýšil téměř o 5 bodů. Jinak změny většinou proběhly maximálně v řádu desetin nebo se bodové ohodnocení ukazatelů nezměnilo vůbec. Graf 5: Souhrn jednotlivých kritérií výzkumu a jejich hodnocení (čím blíže středu, tím vyšší postavení v žebříčku, 1-189) řešení insolvence začátek podnikání získání stavebního povolení 75 vymáhání závazků přístup k sítím přeshraniční obchod registrace nemovitosti daňové zatížení 160 získání úvěru ochrana investorů Nejlepší prostředí pro podnikání na světě má dle studie Singapur, naopak nejhorší Eritrea. Česká republika se v tomto žebříčku umístila na 44. místě. Graf 6 ilustruje, jak dopadly země vybrané z regionu východní Asie a Tichého oceánu. Regionální průměr (východní Asie a Tichý oceán) činil 92. Z vybraných zemí je na tom výrazně nejlépe, s výrazným odstupem následuje a, pak a nejhůře z vybraných zemí se umístila. V následujících kapitolách popíšeme všechny zkoumané oblasti, na jejichž základě bylo vytvořeno pořadí zemí dle podnikatelského prostředí, tedy dle snadnosti podnikání.

8 7 Graf 6: Porovnání podnikatelského prostředí v Indonésii a ve vybraných zemích

9 8 Začátek podnikání Oblast zakládání podnikání byla posuzována těmito indikátory: požadované administrativní formality, čas potřebný k vyřízení všech formalit, náklady na jednotlivé formality a minimální základní kapitál. Ve srovnání zemí z hlediska začátku podnikání se umístila na 155. místě, blízko a Filipín. Z vybraných zemí obdržela nejlepší hodnocení a s odstupem větším jak 100 míst následuje. zaujímá v tomto žebříčku 110. příčku. Ovšem v zemi došlo v posledních letech k několika reformám, které by měly počátek podnikání usnadnit či podpořit zakládání nových projektů. Reforma z roku 2010 zavádí online služby, omezuje nutnost určitých povolení, zvyšuje efektivitu při registraci a snižuje některé poplatky. V roce 2011 byla přijata reforma, která zjednodušuje registraci názvu firmy pro nové firmy a snižuje náklady na zápis firmy do obchodního rejstříku. Další reforma z roku 2012 představuje jednodušší proces pro podávání žádostí, který umožňuje podat naráz jak žádost o všeobecnou obchodní licenci, tak o osvědčení o certifikaci podnikání (General trading license, Business registration certificate). Poslední reforma z roku 2015 povoluje Ministerstvu spravedlnosti a lidských práv elektronicky vydat schvalovací dopis pro založení firmy v zemi. Graf 7: Srovnání snadnosti založení firmy mezi vybranými zeměmi Podle zahraniční kanceláře CzechTrade v Indonésii může mít založená společnost 2 formy: zahraniční kancelář nebo přímá zahraniční investice, což je společnost s ručením omezeným v Indonésii pod názvem PT PMA. Druhá forma je daleko výhodnější, hlavně z důvodu že dovážený produkt může být registrován na tuto firmu, která má licenci na dovoz apod. Rovněž může být až 100% vlastněna cizincem. Avšak jako úvodní investici je nutné složit USD. Proces registrace PT PMA českým firmám trvá 5 10 týdnů. Všechny zahraniční investice a zřízení zahraničních kanceláří podléhá schválení Indonéskou radou pro koordinaci investic (BKMP, Indonesia Investment Coordinating Board).

10 9 Schválení názvu firmy Ministerstvem spravedlnosti a lidských práv zabere 4 dny, schválení licence Indonéskou radou pro koordinaci investic (BKMP) trvá 12 dní. Následuje příprava podkladů od notáře (4 dny) a získání osvědčení o sídle firmy u místní pobočky státního úřadu, které zabere 3 dny. Registrace pro placení daní trvá 3 dny, otevření bankovního účtu zabere jen den. Pro získání zakládací listiny je zapotřebí 20 dní a pro získání osvědčení o registraci u lokální vlády také 20 dní. Pro podrobnější informace o celém procesu a náležitostech lze nalézt na webových stránkách Indonéské rady pro koordinaci investic: Podle klasifikace míry rizika EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) patří v současnosti do 3. kategorie. Země jsou podle této klasifikace rozděleny do 7 kategorií, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Klasifikace každé země probíhá jednou ročně, nedojde-li k nějakému mimořádnému vývoji. Tato klasifikace vychází z dat Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a údajů o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD.

11 10 Získání stavebního povolení V kategorii získávání stavebního povolení se neumístila příliš dobře, a to až na 153. místě ze 189 ekonomik světa. Ze srovnávaných zemí se výrazně nejlépe umístila a o něco lépe než skončily. Hůře než dopadly a. Přitom regionální průměr je 71. skončila na 139. místě. Graf 8: Srovnání podmínek pro získání stavebního povolení mezi vybranými zeměmi

12 11 Přístup k sítím K připojení k elektrické síti v Indonésii je zapotřebí 5 administrativních úkonů, trvá 90,7 dní a stojí 353,6 % důchodu na hlavu. v tomto srovnání skončila na 78. místě, což je výrazné zlepšení oproti 101. místu v roce V této kategorii lze pozorovat i nejlepší bodové zlepšení ze 71,71 bodů v roce 2014 na 76,9 v roce Přístup k elektrickým sítím usnadnilo i zkomplikovalo několik reforem z posledních let. První reforma z roku 2012 znesnadnila přístup k elektřině navýšením poplatků za připojení. Reforma z roku 2013 zrušila požadavek na nové zákazníky, kteří žádají o připojení, aby nemuseli ukazovat sousedův účet za elektřinu, což se používalo dříve pro zjednodušení určení adresy nového zákazníka. Společnost poskytující elektrickou energii v Jakartě v roce 2015 zrušila povinnost pro dodavatele elektrické energie získat několik certifikátů, které garantují bezpečnost vnitřních instalací, což proces zjednodušilo. Ale zároveň toto opatření navýšilo náklady zavedením zálohy pro nová připojení. Graf 9: Porovnání snadnosti získat přistup k elektrické síti ve vybraných zemích

13 12 Registrace nemovitosti V kategorii registrace nemovitosti se v celosvětovém srovnání umístila na 117. místě, ze srovnávaných zemí hůře skončila jen. Nejlépe se z výběru umístila. obsadila 31. příčku. Pro registraci nemovitosti v Indonésii je zapotřebí 5 administrativních úkonů, proces trvá 27,4 dne a stojí 10,8 % hodnoty majetku. Reforma z roku 2010 zjednodušila registraci majetku zavedením časových limitů pro řízení na katastru nemovitostí. Graf 10: Srovnání snadnosti registrovat nemovitost mezi vybranými zeměmi

14 13 Získání úvěru Z vybraných zemí je nejsnadnější získat úvěr v Malajsii a v Indii. se umístila spolu s Čínou na 71. místě, což je mírně lépe než regionální průměr. reformou z roku 2014 zlepšila svůj informační systém o půjčkách novým nařízením, které stanovuje právní rámec pro zakládání úvěrových institucí. Graf 11: Porovnání podmínek pro získání úvěru ve vybraných zemích

15 14 Ochrana investorů V celosvětovém srovnání se umístila na 43. místě, což je podstatně lepší než regionální průměr. Bodové hodnocení se od minulého roku nezměnilo. Mezi vybranými zeměmi panují značné rozdíly, zatímco a se umístily na předních příčkách ( na 5. a na 7. místě), a se umístily až na 132. a 154. místě. obsadila 83. příčku. v roce 2010 posílila ochranu investorů zpřísněním požadavků na zveřejňování informací o transakcích se spřízněnými stranami. Graf 12: Porovnání ochrany investorů ve vybraných zemích

16 15 Daňové zatížení V celosvětovém srovnání se umístila až na 160. místě ze 189 srovnávaných zemí. Lépe než regionální průměr se umístila pouze, ale ostatní vybrané země stále dopadly lépe než. se umístila až na 119. místě. V průměru firmy udělají v Indonésii 65 daňových plateb za rok a musí věnovat 253,5 hodin vyplňování formulářů, přípravě a placení daní. Zaplacené daně činí v průměru 31,4 % ze zisku. Reformou z roku 2010 zlevnila náklady na placení daní snížením nejvyšší sazby daně z příjmu právnických osob. V roce 2011 došlo ke snížení sazby daně z příjmu právnických osob. A reforma z roku 2015 snížila zaměstnavatelům sazbu příspěvků na zdravotní pojištění. Graf 13: Porovnání daňového zatížení ve vybraných zemích

17 16 Přeshraniční obchod Podle zprávy Doing Business vývoz standardního kontejneru se zbožím vyžaduje 4 dokumenty, trvá 17 dní a stojí 571,8 USD. V případě importu toho samého kontejneru je zapotřebí 8 dokumentů, trvá 26 dní a stojí 646,8 USD. Ve srovnání 189 ekonomik se umístila na 62. místě, tedy o 20. míst lépe než je průměr regionu. Z vybraných zemí má výrazně lepší umístění jen. je na 58. místě. Jak je již uvedeno výše, import do země je časově i finančně náročnější. Pokud bychom tedy rozebrali celý proces dovozu do podrobněji, zjistíme, že celní odbavení a kontroly zaberou 4 dny a stojí 125 USD. Příprava dokumentů trvá 13 dní a stojí 210 USD. Pro vnitrozemskou přepravu a manipulaci je potřeba 2 dnů a 160 USD. A poslední část procesu, přístavní a koncová manipulace, trvala 7 dní a stála 165 USD. Tyto údaje platí pro Jakartu. Zpráva uvádí i data pro Surabayu, druhé největší město. Ale v případě Surabayi je rozdíl jen v nižší částce za vnitrozemskou přepravu a manipulaci, která činí 100 USD. Tyto údaje shrnuje tabulka 1. Přeshraniční obchod komplikuje i nedostatečná infrastruktura přístavu Tanjung Priok v Jakartě. Graf 14: Porovnání cen a podmínek pro vývoz a dovoz zboží a služeb ve vybraných zemích Tabulka 1: Časová a finanční náročnost dovozu do Import Jakarta Surabaya Čas (dny) Cena (USD) Čas (dny) Cena (USD) Celní odbavení a kontroly Příprava dokumentů Vnitrozemská přeprava a manipulace Přístavní a koncová manipulace Celkem

18 17 Vymáhání závazků Velice špatně se umístila ve srovnání vymáhání závazků, až na 172. místě ze 189 srovnávaných zemí. Ještě hůře z vybraných států dopadla, která skončila až jako 186. Česká republika obsadila 37. pozici. Podle zprávy Doing Business trvá vymáhání závazku 471 dní, stojí 115,7 % hodnoty závazku a vyžaduje 40 formalit. Graf 15: Porovnání snadnosti vymáhat dodrženi smluvních podmínek ve vybraných zemích

19 18 Řešení insolvence Podle údajů Světové banky řešení insolvence trvá v průměru 1,9 roků a stojí 21,6 % hodnoty dlužníkova majetku, s tím že je vysoká pravděpodobnost, že zadlužená společnost bude rozprodávána postupně. Průměrná návratnost je 31,7 centů na dolar. V celosvětovém srovnání se umístila na 75. místě, což je lepší než regionální průměr, ale, a se umístily o něco lépe. Česká republika v této kategorii zaujímá velice dobré 20. místo. Graf 16: Porovnání snadnosti řešení insolvence ve vybraných zemích

20 19 Shrnutí se nachází v regionu východní Asie a Pacifiku a je 4. nejlidnatější zemí světa. HDP v roce 2013 dosáhlo hodnoty 868,3 miliardy USD. V roce 2013 byl růst HDP 6 %, míra inflace 4 % a míra nezaměstnanosti 6 %. Hlavními problémy indonéské ekonomiky jsou nedostatečná infrastruktura, vysoká míra ochrany trhu, nízká produktivita práce a nedostatečně vzdělaná pracovní síla. je členem mnoha mezinárodních organizací. V posledních letech převažuje import nad exportem. Hodnota českého exportu do stále roste. V celkovém hodnocení Světové banky se umístila na 114. místě. Oproti loňskému roku si polepšila o 3 příčky a její bodové hodnocení mírně vzrostlo, z 58,10 bodů z roku 2014 na 59,15 bodů v roce Pozice jednotlivých ukazatelů se neměnily nijak dramaticky, kromě kategorie přístupu k elektrické síti, kde došlo k posunu o 23 příček nahoru. Ve srovnání z hlediska bodového hodnocení došlo k významnému zlepšení v již zmíněném přístupu k elektrické síti a také v začátku podnikání. Další kategorie se proměňovaly jen o desetiny procent, nebo se nezměnily vůbec. se dobře umístila ve srovnání ochrany investorů a vcelku dobře si stojí i v přeshraničním obchodě, získávání půjček a řešení insolvencí. Naopak země se velice špatně umístila ve vymáhání závazků, placení daní, začátku podnikání a získávání stavebního povolení. Vymáhání závazků v Indonésii v průměru stojí 115,7 % hodnoty závazku, tudíž je vlastně nevýhodné závazek vůbec vymáhat. V nedávných letech v zemi došlo k několika reformám, z nichž většina podpořila a usnadnila podnikání. Jedná se například o reformy usnadňující začátek podnikání, zpřísnění požadavků na zveřejňovaní, což přispívá k lepší ochraně investorů, nebo snížení části daňového zatížení. Bohužel ne všechny reformy v oblasti přístupu k elektrickým sítím měly kladný dopad pro podnikání, některé měly i opačný efekt.

21 20 Kontakty Pokud máte zájem o další informace týkající se indonéského trhu či jiných světových trhů, navštivte portál Zpravodajství pro export, rozšířenou verzi pak mají možnost shlédnout klienti Exportního klubu CzechTrade či klienti s přístupem do Klientské zóny. Pokud takový přístup nemáte a rádi byste jej získali, neváhejte se obrátit na konzultanty CzechTrade. Centrum informačních služeb: Dita Nedělková vedoucí oddělení CIS, Iva Pivoňková analytik zahraničního obchodu, Kontakt na zahraniční kancelář CzechTrade v Indonésii: Ing. Pavel Kalina Vedoucí zahraniční kanceláře, T: (ext. line 37) M:

DOING BUSINESS THAJSKO

DOING BUSINESS THAJSKO DOING BUSINESS THAJSKO 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...2 Začátek podnikání...5

Více

DOING BUSINESS INDIE. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena

DOING BUSINESS INDIE. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena DOING BUSINESS INDIE 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...3 Začátek podnikání...5

Více

DOING BUSINESS MAROKO

DOING BUSINESS MAROKO DOING BUSINESS MAROKO 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2014, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Základní charakteristika...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK Struktura prezentace HDP; vývoj Struktura hospodářství; populace Platební bilance Běžný účet, Obchodní bilance Hlavní obchodní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 31. 8. 2016 17:26 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění Bereme na sebe vaše rizika Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění 1 EGAP spolehlivý partner českého exportu Podpora exportu / EGAP a 24 let pojišťování exportu Pomáhá českému

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 Vítězslav SCHWARZ Zástupce vedoucího zastupitelského úřadu Velvyslanectví České republiky v Lotyšské

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika Jihoafrická republika Situace a příležitosti Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Ing. Vladimír Jeništa 16. 9. 2015 www.czechtrade.cz Srovnání JAR x ČR Rozloha: Jižní Afrika - 1 219 090 km 2 (15x) Česká

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha Velvyslanectví České republiky v Havaně KUBA Exportní příležitosti pro české firmy 30. 11. 2016 Praha Struktura prezentace Perspektivní sektory Kuba: výhody a nevýhody Postup při zájmu o export zboží na

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Obchodní a hospodářské vztahy ČR - Vietnam

Obchodní a hospodářské vztahy ČR - Vietnam Obchodní a hospodářské vztahy ČR - Vietnam 5. listopad 2009 Dr. M. Okrouhlý VO Asie a Tichomoří Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika člen EU od 1.5.2004

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9. Česká exportní banka Česká banka pro český export Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.2015, MSV Brno Vládní program na podporu exportu České republiky MPO

Více

Exportní konference EGYPT, rady a tipy pro český export. Ing. Tamer El-Sibai Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře

Exportní konference EGYPT, rady a tipy pro český export. Ing. Tamer El-Sibai Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře Exportní konference EGYPT, rady a tipy pro český export 07. 02. 2017 Ing. Tamer El-Sibai Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře Základní informace Oficiální název státu: Egyptská arabská republika

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ 27. 7. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Francie Analýza importu výrobků a služeb z Francie Analýza francouzských investic

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné

Více

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU 29. 11. 2015, Praha Zpracoval řešitelský tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Obsah: Porovnání jihokorejských investic

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Název: Úspěšný export do Kazachstánu v současné mezinárodní situaci Jméno: Ing.Antonín Marčík Datum: 30.9.2014 www.czechtrade.cz TÉMATA Základní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Vladimír Tomšík 28. ledna 2009 Obsah prezentace Fakta o spotřebě energie Dovozní závislost a zahraniční obchod s energiemi v ČR Těžba domácích surovin Diverzifikace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Pojištění exportních aktivit

Pojištění exportních aktivit Pojištění exportních aktivit Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. FestivalExportu.cz Clarion Congress Hotel Prague 27.6.2013 1. Základní informace o EGAP 2. Legislativní úprava 3. Mezinárodní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

je získat Market Access DataBase Ota Šimák Oddělení ochranných opatření obchodu Aktuální informace z třetích trhů a kde je získat

je získat Market Access DataBase Ota Šimák Oddělení ochranných opatření obchodu Aktuální informace z třetích trhů a kde je získat Market Access DataBase Zacílení na třetí trhy 2015: 90% světového růstu HDP mimo EU Dohody o volném Česká exportní strategie Země prioritního zájmu Informace o situaci na konkrétních trzích Market Access

Více

BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference. Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha,

BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference. Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha, BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha, 21.11.2013 Ekonomický pohled Prioritní země pro export dle Exportní strategie

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více