SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU K A R O N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU K A R O N"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU K A R O N 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Účinná látka: Alprostadilum 0,1 mg (tj. 100 µg - 0,05%) v 1 ampuli (0,2ml) injekčního roztoku 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok Popis přípravku: čirý, bezbarvý injekční roztok bez mechanických nečistot 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Diagnostika i terapie erektilní dysfunkce: - diagnostická aplikace (obvykle jednorázová pro odlišení psychogenní a organické erektilní dysfukce a jejích forem), - terapeutické podávání u psychogenních poruch erekce nereagujících na běžnou psychoterapii a farmakoterapii, - terapeutické podávání u vaskulogenních poruch erekce s nižším stupněm vaskulární insuficience, - terapeutické podávání u neurogenních poruch erekce, např. transverzální léze míšní, sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, tabes dorsalis, - terapeutické podávání u hormonálně podmíněných poruch erekce (primární je léčba původního onemocnění). Psychogenní složka v různé míře běžně komplikuje poruchy na podkladě vaskulogenním, neurogenním či hormonálním (např. i u hypogonadismu) Dávkování a způsob podání Výše uvedené erektilní dysfunkce jsou léčeny auto-injekční terapií, a to dávkou, která je vytitrována opakovanými aplikacemi v ordinaci lékaře. Dávkování přípravku v ordinaci lékaře Injekci pro diagnostické zhodnocení a nastavení dávky musí aplikovat lékař. Lékař sám rozhodne o individuální dávce potřebné k dosažení erekce pro diagnostické účely. U pacientů s erektilní dysfunkcí zapříčiněnou nervovými poruchami je doporučena počáteční dávka 1,25 µg Karonu. Pro pacienty s erektilní dysfunkcí jiné etiologie má být v počáteční dávce použito 2,5 µg Karonu. Nedojde-li po podané dávce k žádoucí reakci, podá se další vyšší dávka až po 1 hodině. Při dosažení žádoucího účinku by měla být další dávka podána nejdříve za 24 hodin. Pacient musí zůstat v ordinaci lékaře do doby, než dojde k úplnému ochabnutí penisu. Většina pacientů potřebuje µg v každé injekci, někteří pacienti však vyžadují vyšší dávku. V jedné injekci by dávka neměla překročit 60 µg. U pacientů s kardiovaskulárními rizikovými faktory je potřeba podávat s opatrností dávky vyšší než 20 µg. Dávkování pro domácí autoterapii Pacient má užívat svou optimální dávku, která mu byla stanovena výše uvedeným postupem. Pacient si může sám aplikovat injekce až poté, kdy je řádně seznámen s technikou injekční aplikace. Lékař se musí přesvědčit, že pacient tuto techniku zvládl a je způsobilý si injekci podat. Pacient nikdy nesmí začít autoterapii bez podrobné instrukce svého lékaře. V případě, že pacient sám není schopen zajistit bezpečnost léčby (např. nedostatečná zručnost, 1/5

2 slabozrakost, vysoká obezita), má být v technice podávání proškolen partner, který pak injekce podává. Dávka by měla pacientovi umožnit erekci netrvající déle než jednu hodinu. Pokud se u pacient dostaví déletrvající erekce (delší než dvě a kratší než čtyři hodiny), měl by oznámit tuto skutečnost svému lékaři, jenž by měl stanovit nové dávkování. Pokud se objeví erekce trvající déle než 4 hodiny, musí pacient okamžitě kontaktovat svého lékaře. Přípravek se doporučuje aplikovat maximálně 3x týdně, přičemž interval mezi injekcemi má být minimálně 24 hodin. Pravidelné sledování pacienta Lékař by měl pacienta vyšetřit po první injekci a následně pak v pravidelných intervalech. Jakékoliv lokální nežádoucí účinky (např.hematom, fibróza, uzlíky) musejí být zaznamenány a pečlivě prokonzultovány. Někdy je nezbytné korigovat dávku. Způsob podání Roztok léčiva má být připraven těsně před aplikací. Injekce se připraví způsobem uvedeným v odstavci 6.6 Návod k užití. Přípravek se aplikuje po naředění v injekční lahvičce s uzávěrem pro opakované podání jehlou č. 20 ( 25G ) intrakavernózně. Vlastní intrakavernózní injekce se aplikuje do pravého nebo levého kavernózního tělesa penisu. Jakmile je jehla v kavernózním tělese, má být roztok injikován během 5-10 sekund, což je velmi jednoduše proveditelné v případě, že je jehla správně umístěna. Erekce nastane zhruba po 5 15 minutách po aplikaci injekce Karonu. Případný masívní venózní únik aplikované látky a následnou celkovou reakci lze v odůvodněných případech omezit tzv. zaškrcením penisu při kořeni pružným prstencem Kontraindikace Přecitlivělost na alprostadil nebo další složky přípravku, těžší hemoragické diatézy, kardiopulmonální dekompenzace a další stavy, u kterých není sexuální aktivita vhodná, anatomické deformace penisu, angulace penisu, kavernózní fibróza, Peyronieova choroba, náchylnost k priapismu ( např. při srpkovité anémii, leukémii), zavedený penilní implantát Zvláštní upozornění a opatření pro použití Roztok po naředění v lékárně, uchovaný při dodržování podmínek sterility při teplotě 1-5 C, používejte nejdéle po dobu 4 týdnů. Použití auto-aplikační techniky při psychotických stavech nebo nespolupráci pacienta není vhodné. Doporučuje se pravidelné sledování a pečlivé vyšetření penisu k časné detekci příznaků penilní fibrózy nebo Peyronieovy choroby. U nemocných s neurogenní formou erektilní dysfunkce je třeba zvláštní opatrnosti při volbě úvodní dávky, neboť tito pacienti reagují příznivě již na velmi nízké dávky kolem l-2 µg. Při indikaci této invazivní terapie je nutno mít pro případ potřeby zajištěnu následnou péči na pracovištích zařízených na zvládnutí případně vzniklého priapismu (priapismem zde rozumíme pokračování prolongované erekce nad 4-5 hodin po aplikaci, projevující se mimo jiné i spontánní bolestí). Pacienti musí být poučeni, že v případě prolongované erekce trvající déle než 4 hodiny musí okamžitě kontaktovat lékaře. Prolongovaná erekce může vést k poškození erektilní tkáně penisu a tím k ireverzibilní erektilní dysfunkci Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Při intrakavernózním podání a běžném dávkování nejsou známé. Při masivním venózním úniku do systémového oběhu může dojít k potenciaci účinku současně podávaných antihypertenziv či vazodilatancií. Karon by neměl být podáván současně s dalšími léky určenými k léčbě poruch erekce. 2/5

3 4.6. Těhotenství a kojení Přípravek je určen pouze pro muže Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Výjimečně může přípravek vyvolat hypotenzi s následným snížením reaktivity Nežádoucí účinky Může se objevit hematom v místě vpichu či krvácení z místa vpichu, prolongovaná erekce, priapismus. Přibližně v 10% případů může být erekce bolestivá. Podle velikosti dávky a reaktivity pacienta může dojít k systémové vazodilataci s projevy zarudnutí, pocení, s návalem horka, slabostí, tachykardií, poklesem krevního tlaku až závratí. Hemodynamické změny projevující se jako pokles krevního tlaku při dávkování vyšším než 20µg a zvyšující se tepová frekvence u dávek vyšších než 30µg byly pozorovány v průběhu klinických studií a mohly souviset s dávkou. Tyto změny však byly převážně klinicky nevýznamné; jenom 3 pacienti přerušili léčbu z důvodu symptomatické hypotenze. Nesprávný postup při aplikaci může vést k poranění močové trubice nebo dorzálního neurovaskulárního svazku. Erekce se při nesprávné aplikaci nedostaví. Komplikací dlouhodobé injekční léčby vazoaktivními látkami může být fibrotická degenerace stromatu topořivých těles, která může narušit až znemožnit vlastní erekci, či indurace tunica albuginea, která způsobí zakřivení penisu. Penilní fibrózy, včetně angulace, fibrotických uzlů a Peyronieova choroba byly zjištěny u 3% pacientů v klinických studiích. Následující místní nežádoucích reakce uvedlo méně než 1% pacientů v klinických studiích: balanitida, svědění, otok a zánět v místě vpichu, vyrážka na penisu, otok penisu, krvácení z uretry a pocity tepla v penisu, necitlivost, kvasinková infekce, podráždění, citlivost, fimóza, pruritus, erytém, žilní prosakování, bolestivá erekce a abnormální ejakulace. Další reakce, které mohly v klinických studiích souviset s aplikací alprostadilu, uvedené méně než 1% pacientů: bolest varlat, skrotální změny,(zarudnutí, bolestivost, spermatocele), otok šourku, hematurie, potíže v oblasti varlat (pocit tepla, otoku, napnutí), potíže s močením (zvýšená četnost močení, časté nucení na močení), bolesti v oblasti pánve, poruchy v oblasti periferních cév, supraventrikulární extrasystoly, vazovagální reakce, hypestézie, svědění mimo místa aplikace, nauzea, sucho v ústech, zvýšený sérový kreatinin, křeče končetin a mydriáza Předávkování Místní reakce - prolongovaná erekce až priapizmus, celková reakce - při masivním venózním úniku do systémového oběhu může dojít k systémové vazodilataci. Léčba systémové vazodilatace je symptomatická. Doporučený postup zrušení farmakologicky navozené přetrvávající erekce: Punkce corpora cavernosa s odsátím cca 100 ml krve a vyšetřením saturace O 2. Při saturaci <60% opakovat aspiraci, při saturaci >60% aplikace -sympatomimetika (např. adrenalin) již zavedenou jehlou. Při podávání těchto látek je zapotřebí pečlivě sledovat TK za přítomnosti anesteziologa, připraveného aplikovat -blokátor, neboť uvolnění odtoku z kavernózních těles bývá náhlé s přechodem aplikované dávky do systémového oběhu. Pokud nedojde k ústupu erekce ani po těchto opatřeních, je indikováno urgentní chirurgické řešení (na specializovaném urologickém nebo angiochirurgickém pracovišti). 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Vazodilatans 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Alprostadil je synteticky připravený prostaglandin E 1 (PGE 1 ) s vazodilatačními a hemoreologickými účinky. Lokální aplikace alprostadilu do corpora cavernosa penisu vyvolává u mužů s funkčním cévním řečištěm během 5-15 minut erekci umožňující pohlavní styk. 3/5

4 Farmakologický účinek intrakavernózně podaného alprostadilu spočívá ve zprostředkování inhibice v klidu převládající 1 adrenergní aktivity ve tkáni penisu (vazokonstrikce) a na jeho relaxačním účinku na hladkou svalovinu trámčiny kavernózních těles s následným zvýšením přítoku krve, plněním relaxovaných kavernózních lakun a tím vytvoření podmínek pro uplatnění venookluzivního mechanizmu na úrovni odvodných cév. Jako tělu vlastní látka je alprostadil metabolizován již v kavernózní tkáni, jeho průnik do systémového oběhu je za normálních podmínek (tj. při uplatnění venookluzivního mechanizmu) minimální a obtížně detekovatelný. Prostaglandin E 1 v endotelu arteriol i lakun kavernózních těles aktivuje enzym adenylátcyklázu štěpící ATP na camp otevírající kalciové kanály, následuje pokles intracelulární koncentrace vápenatých iontů s hyperpolarizací buněčných membrán hladkého svalstva a s následnou relaxací buněk kavernózního a arteriálního hladkého svalstva Farmakokinetické vlastnosti Erekce navozená intrakavernózním podáním alprostadilu trvá podle použité dávky a citlivosti pacienta desítky minut až hodiny, přičemž cílem je dosáhnout trvání erekce po dobu minut. Maximální doba bezpečné erekce je 3-4 hodiny. V případě, že alprostadil pronikne do systémového oběhu, je metabolizován z 60-90% již při prvním průchodu plicním řečištěm. Enzymatickou oxidací vznikají v organizmu 3 biologicky aktivní metabolity, z nichž 13,14- dihydro-pge 1 (PGE O ) má účinek srovnatelný s podanou látkou (PGE 1 ), přičemž poločas distribuční fáze ( -fáze) je 1 minuta, poločas eliminační fáze ( -fáze) je 30 minut. Po další - oxidaci a -oxidaci jsou hlavní metabolity vyloučeny močí (88%) a stolicí (12%) Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Intraperitoneálně LD 50 myš = µg/kg, LD 50 potkan = µg/kg, i.v. LD 50 - myš = µg/kg, LD 50 potkan = µg/kg, s.c. LD 50 - myš = µg/kg, LD 50 potkan = µg/kg Dlouhodobé studie kancerogenity se neprováděly. Testy mutagenity neprokázaly mutagenní potenciál. Reprodukční studie u potkanů prokázaly, že alprostadil v dávce do 2mg/kg/den (subkutánně)nepůsobí nepříznivě na spermatogenezu. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Pomocná látka: Ethanolum absolutum Solvens: Natrii chloridum, Aqua pro iniectione 6.2. Inkompatibility Přípravek není vhodné mísit s jakýmkoliv jiným přípravkem Doba použitelnosti 2 roky Doba použitelnosti po naředění: 4 týdny 6.4. Uchovávání Originální balení uchovávejte v suchu při teplotě 1-5 o C, chraňte před světlem a mrazem Druh obalu a velikost balení Druh obalu: Ampule z bezbarvého skla, lahvička s pryžovou zátkou a pertlem, plastiková vložka, příbalová informace, papírová skládačka. Velikost balení: 1x 0,2 ml injekčního roztoku + 1x 9,8 ml solvens 6.6. Návod k použití K intrakavernóznímu použití po rozpuštění. 4/5

5 Při přípravě a podání injekce je třeba pečlivě dodržovat obvyklá pravidla sterility. Používáme jehly i stříkačky na jedno použití, nikdy opakovaně! Před použitím lahvičku s roztokem lehce protřepeme, antiseptikem očistíme její uzávěr (roztok připravuje za sterilních podmínek lékárna) a odebereme doporučenou dávku. Následuje řádná dezinfekce místa vpichu. Při správném zavedení jehly je roztok vstřikován snadno a bezbolestně, při odporu a palčivé bolesti je nutno zavedenou jehlu posunout o 1-2 mm vně či hlouběji. Po vytažení jehly je nutno místo vpichu pevně komprimovat tamponem po 1-3 minuty jako prevenci vzniku hematomu. Vlastní aplikaci přípravku může výrazně usnadnit použití auto-injektoru. Částečným technickým omezením použití auto-injektoru může být velikost potřebné dávky alprostadilu vzhledem k jeho koncentraci v přípravku a objemové kapacitě auto-injektoru. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 83/527/95-C 9. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU /5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX 50 Allergan Units Prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NovoSeven je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perlinganit roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glyceroli trinitras (GTN) 10,0 mg v 10 ml roztoku Pomocná látka se známým účinkem: glukosa Jedna ampulka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum 195 mg.

Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum 195 mg. Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! MultiHance Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Stránka 1 z 29 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX botulini toxinum typus A prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka je botulini toxinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sp.zn.sukls105236/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nebido 1000 mg/ 4 ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje testosteroni undecanoas

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ventavis 10 mikrogramů/ml roztok k rozprašování. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramů iloprostum (ve formě

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls14670/2011

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls14670/2011 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls14670/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Novalgin injekce Novalgin tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Metamizolum natricum monohydricum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls30946/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls30946/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls30946/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mitomycin C Kyowa 0,4mg/ml prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Livellin 5 mg/ml Prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum

Více

příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls116313/2012

příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls116313/2012 příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls116313/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cordarone injekční roztok Amiodaroni hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

sp.zn. sukls203696/2013

sp.zn. sukls203696/2013 sp.zn. sukls203696/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOL pro inj. Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Paclitaxelum, 30 mg v 1 lahvičce po 5 ml (6 mg/ml), 100 mg v 1 lahvičce

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Optimark 500 mikromol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 330,9 mg přípravku

Více

sp.zn. sukls70500/2014

sp.zn. sukls70500/2014 sp.zn. sukls70500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADENOCOR Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Adenosinum 6 mg ve 2 ml injekčního roztoku. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155342/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Mylan 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Adult, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NARUYD 200 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp.

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU H-B-VAX (R) II 40 mikrogramů H-B-VAX (R) II (5 mikrogramů,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tamsulosini

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více