Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn /2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.195354/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn /2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOLESMIN 0,4 mg Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg (ve formě pelet s řízeným uvolňováním) Jedna tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním obsahuje 100,6 147,28 mg sacharózy, 0,03604 mg oranžové žluti SY (E110) a 0,00881 mg azorubinu (E122), 0,4767 mg methylparaben a 0,1192 propylparabenu. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním. Popis přípravku: bílé až téměř bílé pelety naplněné v želatinových tobolkách velikosti 2. Tobolky se skládají z víčka hnědé barvy s bílým potiskem UMX-0,4 a matného těla bílé barvy s černým potiskem UMX-0,4. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Přípravek SOLESMIN (tamsulosin-hydrochlorid) tobolky je určen k léčení příznaků a symptomů benigní hyperplazie prostaty (BHP). Přípravek SOLESMIN tobolky není určen k léčení vysokého krevního tlaku Dávkování a způsob podání Doporučené dávkování je 0,4 mg jednou denně 1 tobolka. Dávka se užívá každý den ve stejnou denní dobu, a to vždy 30 minut po jídle Kontraindikace Přípravek SOLESMIN tobolky je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na tamsulosin HCl nebo na některou ze složek tohoto přípravku. Ortostatická hypotenze v anamnéze. Těžká jaterní insuficience Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití U pacientů léčených tobolkami přípravku SOLESMIN se ortostatické příznaky a symptomy (posturální hypotenze, závratě a točení hlavy) vyskytovaly častěji než u pacientů dostávajících placebo. Stejně jako u ostatních alfa-adrenergních blokátorů existuje možné nebezpečí mdlob (viz nežádoucí účinky). Pacienti zahajující léčbu přípravkem SOLESMIN mají tedy být upozorněni na to, že je nutné vyhýbat se situacím, kdy může v důsledku mdloby dojít ke zranění. Vzácně (pravděpodobně u méně než jednoho z pacientů) byl tamsulosin - stejně jako ostatní alfa 1 antagonisté - spojován s priapismem (přetrvávající bolestivé ztopoření penisu nesouvisející s pohlavní aktivitou). Pokud totiž není tento stav léčen, může vést k trvalé 1/8

2 impotenci; takže pacienti mají být na jeho závažnost upozorněni (viz bod 4.4./ Informace pro pacienty). Karcinom prostaty: Rakovina prostaty a BPH mají mnoho společných symptomů. Tato dvě onemocnění se často vyskytují společně. Před započetím léčby přípravkem SOLESMIN tobolky proto mají být pacienti vyšetřeni, aby se přítomnost rakoviny prostaty vyloučila. U některých pacientů léčených souběžně či v minulosti pomocí tamsulosinu byl při operaci šedého zákalu oční čočky pozorován peroperační syndrom plovoucí duhovky označovaný jako IFIS neboli Intraoperative Floppy Iris Syndrome (varianta syndromu malé zornice). IFIS se může podílet na zvýšeném výskytu peroperačních komplikací. Zahájení léčby tamsulosinem u pacientů plánovaných k operaci katarakty se proto nedoporučuje. Považuje se za užitečné přerušit léčbu tamsulosinem 1-2 týdny před operací katarakty, nicméně ani přínos ani délka takového požadovaného vysazení terapie tamsulosinem před operací šedého zákalu nebyly stanoveny. Při zvažování chirurgického zákroku mají oční specialisté zohlednit, zda pacient indikovaný k operaci katarakty je nebo byl léčen tamsulosinem. Pokud tomu tak je, mají být zajištěna příslušná opatření k případnému zvládnutí IFIS během operace. Informace pro pacienty Při užívání přípravku SOLESMIN tobolky je nutno pacienty informovat o možném výskytu symptomů souvisejících s posturální hypotenzí, jako jsou závratě. Je také nutné upozornit je na účinky, které tato léčba může mít při řízení motorových vozidel, obsluze strojů nebo vykonávání nebezpečných prací. Tobolky přípravku SOLESMIN se nemají drtit, žvýkat ani otevírat. Pacienti mají být upozorněni na potenciální výskyt priapismu v důsledku léčení přípravkem SOLESMIN tobolky či jinými podobnými léky. Výskyt této nežádoucí reakce je sice mimořádně vzácný, ale pokud se jí nevěnuje okamžitá lékařská pozornost, může vést k trvalé poruše erekce (impotenci). Laboratorní zkoušky Laboratorními testy nebyly zjištěny žádné interakce s tamsulosin-hydrochloridem. Léčení tamsulosin-hydrochloridem po dobu 12 měsíců nemělo žádný průkazný vliv na prostatický specifický antigen (PSA). Zhoršená funkce ledvin U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není třeba dávkování tamsulosinu upravovat (clearance kreatininu > 10 ml/min). Opatrnost je však nezbytná při léčbě pacientů se závažným postižením funkce ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min), neboť u těchto pacientů se dosud neprováděla žádná sledování. Zhoršená funkce jater Pacienti s lehkou jaterní dysfunkcí nepotřebují žádnou úpravu dávkování tamsulosinhydrochloridu.. Použití u dětí Přípravek SOLESMIN tobolky není indikován k použití u dětské populace Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Lékové interakce: Farmakokinetické a farmakodynamické interakce mezi přípravkem SOLESMIN tobolky a jinými alfa-adrenergními blokátory nebyly zjišťovány. Interakce se 2/8

3 však dají předpokládat a přípravek SOLESMIN tobolky se NEMÁ užívat. v kombinaci s ostatními alfa-adrenergními blokátory. Zkoumala se farmakokinetická interakce mezi cimetidinem a tamsulosinem HCl. Výsledky svědčí o významných změnách clearance tamsulosinu hydrochloridu (26% pokles) a AUC (44% vzrůst). Proto se přípravek SOLESMIN tobolky v kombinaci s cimetidinem má užívat opatrně, a to zvláště v dávkách vyšších než 0,4 mg. Výsledky limitovaných in vitro a in vivo sledování lékových interakcí mezi tamsulosinhydrochloridem a warfarinem jsou nepřesvědčivé. Proto je při současném podání warfarinu a přípravku SOLESMIN 0,4 mg nutná opatrnost. Při souběžném podávání tamsulosinu s atenololem, enalaprilem, nifedipinem nebo theofylinem nebyly zjištěny žádné interakce. Souběžné léčení cimetidinem vyvolává zvýšení plazmatických hladin tamsulosinu, zatímco souběžně podávaný furosemid vede k jejich snížení; hladiny však zůstávají v mezích normálního rozpětí a dávkování se tudíž nemusí měnit. Po podání diazepamu, propranololu, trichlormetiazidu, chlormadinonu, amitriptylinu, diklofenaku, glibenklamidu, simvastatinu nebo warfarinu se in vitro volná frakce tamsulosinu v plazmě člověka nemění. Ani po podání tamsulosinu nedochází ke změně u volných frakcí diazepamu, propranololu, trichlormetiazidu a chlormadinonu. Interakce nebyly zjištěny ani při in vitro sledováních jaterních mikrozomálních frakcí (představujících metabolizující enzymatický systém cytochromu P 450 ) amitriptylinu, salbutamolu, glibenklamidu a finasteridu. Rychlost vylučování tamsulosinu se může zvyšovat po diklofenaku a warfarinu. Souběžné podání jiných alfa 1 antagonistů by mohlo vést k hypotenzním účinkům Těhotenství a kojení Tento přípravek je určen pouze pro léčbu mužů, takže tato kapitola je irelevantní Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Při užívání přípravku SOLESMIN tobolky je nutno pacienty upozornit na možný výskyt symptomů souvisejících s posturální hypotenzí, jako jsou závratě. Pacienti mají být též informováni o vlivu této léčby na řízení motorových vozidel, obsluhu strojů nebo provádění nebezpečných prací Nežádoucí účinky Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 uživatelů ze 100) Poruchy nervového systému: Závratě (1,3%) Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 uživatelů z 1 000) Poruchy nervového systému: Bolesti hlavy Srdeční poruchy: Palpitace Cévní poruchy: Posturální hypotenze Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Rinitida Gastrointestinální poruchy: Zácpa, průjem, nauzea, zvracení Poruchy kůže a podkožní tkáně: Vyrážka, svědění, kopřivka Poruchy reprodukčního systému a prsu: Poruchy ejakulace Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Astenie Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 uživatelů z ) 3/8

4 Poruchy nervového systému: Synkopa Poruchy kůže a podkožní tkáně: Angioedém Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 uživatele z ) Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů: Priapismus Během sledování přípravku po jeho zavedení na trh byly pozorovány případy varianty syndromu malé zornice, známé také jako peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS Intraoperative Floppy Iris Syndrome) související s léčbou tamsulosinem (viz též bod 4.4) Předávkování Pokud vede předávkování tamsulosinem HCl k hypotenzi (viz body 4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití a 4.8.Nežádoucí účinky), je nejdůležitějším opatřením podpora srdečně-cévního systému. Normalizace krevního tlaku a srdeční frekvence lze dosáhnout tím, že pacienta udržujeme v poloze vleže na zádech. Jestliže toto opatření nestačí, pak je třeba zvážit intravenózní podání tekutin. V případě potřeby je nutné použít vasopresory, sledovat funkci ledvin a - je-li to nutné - podpořit ji. Laboratorní výsledky svědčí o tom, že 94 % až 99 % tamsulosinu HCl se váže na proteiny. Proto použití dialýzy nepřinese pravděpodobně požadovaný užitek. V případě předávkování vysokým množstvím přípravku je možné provést výplach žaludku a podat aktivní uhlí a osmotické laxativum jako sulfát sodný. U jednoho pacienta došlo k předávkování třiceti tobolkami tamsulosinu HCl 0,4 mg. Po požití tobolek se u tohoto pacienta vyskytly silné bolesti hlavy. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapetická skupina: antagonisté alfa- adrenergních receptorů ATC : G04CA02 U tamsulosinu bylo in vitro prokázáno, že jde o antagonistu selektivního k podtypům 1 - adrenergního receptoru. Naproti tomu prazosin, terazosin, doxazosin a alfuzosin vykazují k těmto podtypům selektivitu nízkou nebo nulovou. R (-) izomer tamsulosinu má větší vazebnou afinitu k podtypům 1 než S (+) izomer. Při použití lidské tkáně z prostaty ukázalo in vitro sledování, že tamsulosin měl u lidské prostaty desetinásobnou selektivitu ve srovnání s mezenterickými tepnami. Alfuzosin a doxazosin naproti tomu vykazoval selektivitu 2,5-násobnou respektive 0,28-násobnou pokud jde o prostatu a mezenterické arterie. Urodynamické účinky Symptomy dolních cest močových (LUTS = Lower Urinary Tract Symptoms) mají dvě složky: obstrukční nebo vyprazdňovaní symptomy mohou souviset se zvětšením hmoty prostatické tkáně (statické) nebo mohou - podobně jako zadržovací nebo plnící symptomy - souviset se změnami tonu hladké svaloviny prostaty, prostatické močové trubice a báze močového měchýře. Velikost prostaty nekoreluje dobře se stupněm obstrukce močových cest nebo závažností LUTS a u pacientů, kteří se podrobili prostatektomii, mohou přetrvávat symptomy zadržovací. LUTS mohou být způsobeny nestabilitou svaloviny močového měchýře a zhoršenou smrštitelností močového měchýře dokonce i při neexistující obstrukci 4/8

5 prostaty. Většina pacientů s LUTS trpí mimovolními kontrakcemi svaloviny močového měchýře, což vede k pocitu nutkání k močení a ukapávání. Účinnost tamsulosinu se obvykle přičítá blokádě 1A-adrenoceptorů v prostatě. Tato blokáda zabraňuje kontrakci hladkého svalstva, zlepšuje symptomy dynamického vyprazdňování a tím zlepšuje maximální průtok moči (Qmax). Může se též přičítat blokádě 1A adrenoceptorů v močovém měchýři, která brání kontrakcím svaloviny močového měchýře, čímž se redukuje jeho nestabilita a zadržovací symptomy; může též souviset s blokádou adrenoceptorů v sympatetické nervové soustavě a míše. Maximální průtok moči (Qmax) byl ve srovnání s placebem průkazně snížen po jedné dávce tamsulosinu 0,4 mg ve fázi III US pokusu na pacientech se symptomatickou BPH. Nezaslepená pilotní studie vykázala pokles hmotnosti močového měchýře u pacientů s BPO léčených tamsulosinem. Buňky hladkého svalstva močového měchýře vykazovaly hyperplazii a hypertrofii s intersticiálním uložením kolagenu (fibróza) v reakci na BPO, což vede ke zvýšení hmotnosti močového měchýře. K vyhodnocení hmotnosti močového měchýře, tzn. hypertrofie močového měchýře, byla u 29 mužů s LUTS použita transabdominální ultrazvuková metoda. Po 30-denním léčení tamsulosinem 0,4 mg/den se u 16 pacientů s obstrukcí (p<0,0001) hmotnost močového měchýře stanovená ultrazvukem (UEBW = Ultrasound-estimated bladder weight) průkazně snížila z původních 64,1 g na 55,9 g (13 %). U psů s odstraněným velkým mozkem tamsulosin (v dávce 10 g/kg) průkazně snížil prahový tlak močení během fáze shromažďování moči a kontrakční tlak během fáze vyprazdňování (v dávce 10 a 30 g/kg). Kardiovaskulární účinky Alfa 1 adrenoceptory jsou přítomny ve vazivu i v prostatě. Proto mají antagonisté alfa 1 adrenoceptorů potenciál způsobovat vazodilataci a s ní související kardiovaskulární nežádoucí účinky. Na rozdíl od jiných antagonistů 1 adrenoceptorů (alfuzosin, doxazosin a terazosin), které byly původně vyvinuty pro léčbu hypertenze, byl tamsulosin vyvinut specificky pro léčbu LUTS při BPH. U tamsulosinu se daly očekávat minimální kardiovaskulární účinky díky jeho selektivitě pro 1A adrenoceptory. V klinických sledováních bylo prokázáno, že lepší kardiovaskulární homeostázy lze u starších pacientů dosáhnout použitím subtypově selektivních 1A a 1D adrenoceptorových antagonistů, jako je tamsulosin-hydrochlorid, než použitím subtypově neselektivních alfa 1 antagonistů. Účinky na hladiny antigenu specifického pro prostatu Pacienti léčení tamsulosinem 0,4 mg/den nevykazovali klinicky průkazné změny hladin antigenu specifického pro prostatu (PSA) Farmakokinetické vlastnosti Rychlé vstřebávání tamsulosinu sledovali u starších zdravých dobrovolníků se symptomatickou BPH a u jinak zdravých pacientů s postižením ledvin nebo jater. Vstřebávání Rychlé vstřebávání a zvýšení plazmatických koncentrací tamsulosinu s okamžitým uvolňováním podávaného per os vedlo k vývoji lékové formy s prodlouženým uvolňováním, která by zlepšila toleranci a prodloužila délku působení dané látky. 5/8

6 Vstřebávání tamsulosinu z orální lékové formy s prodlouženým uvolňováním je postupné a jeho biologická dostupnost je při podání nalačno 100%-ní. Podáním nalačno se ve srovnání s podáním s jídlem zvětšuje plocha pod časovou křivkou plazmatické koncentrace tamsulosinu (AUC) nebo biologická dostupnost o 30 % a průměrná maximální plazmatická koncentrace (Cmax) o 40 až 70 %. Jestliže podáme tamsulosin 0,4 mg s potravou, zvyšuje se doba do maximální koncentrace (tmax) na 6 hodin ve srovnání s tmax 4 hodiny, když je lék podán nalačno. U dobrovolníků ve věku 55 až 75 let je AUC o 40 % vyšší než u dobrovolníků ve věku 20 až 32 let. Vliv potravy Vliv potravy na farmakokinetiku tamsulosinu HCl je stejný bez ohledu na to, zda se tobolka podá s lehkou snídaní nebo snídaní s vysokým obsahem tuků. Distribuce Průměrný zdánlivý distribuční objem tamsulosinu HCl v ustáleném stavu po intravenózním podání deseti zdravým dospělým mužům byl 16 l, což svědčí o jeho distribuci do mimobuněčných tekutin těla. Kromě toho autoradiografická sledování celého organizmu myší a potkanů a distribuce v tkáních potkanů a psů svědčí o tom, že je tamsulosin HCl široce distribuován k většině tkání, včetně ledvin, prostaty, jater, žlučníku, srdce, aorty a hnědého tuku, ale minimálně se dostává do mozku, míchy a varlat. Tamsulosin HCl se značně váže na proteiny v lidské plazmě (94 % až 99 %), především glykoproteid kyseliny alfa-1 (AAG) s lineární vazbou v širokém koncentračním rozpětí (20 až 600 ng/ml). Výsledky dvoucestných in vitro sledování naznačují, že vazba tamsulosinu HCl na bílkoviny lidské plazmy není ovlivněna amitriptylinem, diklofenakem, glyburidem, simvastatinem plus jeho metabolitem hydroxy-kyseliny, warfarinem, diazepamem, propranololem, trichlormetiazidem, ani chlormadinonem. Stejně tak nemá tamsulosin HCl žádný vliv na vazebný rozsah těchto léků. Jak po podání jednorázové dávky, tak po vícečetných dávkách má tamsulosin kinetiku prvního řádu. Metabolizmus U člověka nedochází k žádné enanciometrické biokonverzi izomeru [R(-)] na S (+) tamsulosinu HCl. Většina tamsulosinu podaného s lékem se v plazmě vyskytuje v nezměněné formě, neboť tamsulosin se metabolizuje pomalu v játrech pomocí enzymů cytochromu P450 (CYP) a necelých 10 % dávky se vylučuje v nezměněné formě močí. Primárně jde o izoenzymy CYP3A4 a CYP2D6 s potenciálním menším přispěním dalších enzymů CYP k metabolizmu tamsulosinu. In vitro studie u potkanů prokázaly, že metabolity tamsulosinu si uchovávají aktivitu selektivního adrenoceptorového antagonisty 1A a ad mateřské sloučeniny, avšak nehrají hlavní roli v účinnosti tamsulosinu. U těchto metabolitů dochází před vyloučením ledvinami k extenzivní konjugaci na glukuronid nebo síran. Poločas Po jednorázovém podání tamsulosinu 0,2 mg sprodlouženým uvolňováním zdravým dobrovolníkům byl poločas eliminace (t 1/2 ) 9 hodin. Hodnota t1/2 u tamsulosinu 0,4 mg se odhaduje na 14 až 15 hodin u starších pacientů resp. 9 až 13 hodin u zdravých dobrovolníků. Lékové interakce Neexistuje žádný důkaz klinicky průkazných metabolických interakcí mezi tamsulosinem HCl a amitriptylinem, albuterolem (beta agonista), glyburidem (glibenklamidem) a finasteridem 6/8

7 (inhibitor 5-alfa reduktázy pro léčení BPH). Avšak výsledky in vitro ověřování interakce tamsulosinu HCl s diklofenakem a warfarinem byly stejné. Vylučování Při podání dávky tamsulosinu HCl značeného radiem čtyřem zdravým dobrovolníkům se 97 % podané radioaktivity uchovalo s tím, že primární cestou vylučování byla moč (76 %), zatímco stolicí se za 168 hodin vyloučilo 21 %. Clearance tamsulosinu HCl u člověka je omezená a systémová clearance je relativně nízká (2,88 l/h). S vyšším věkem se skutečná hodnota clearance tamsulosinu snižuje, což vede k mírně prodloužené farmakokinetické distribuci této látky u starších pacientů Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Karcinogeneze, mutageneze a zhoršení plodnosti Není známo, zda tamsulosin HCl zvyšuje hladinu prolaktinu u člověka. Nelze ani odhadnout, nakolik znamenají endokrinní nádory vyvolané prolaktinem u hlodavců nebezpečí pro člověka. Podle výsledků získaných in vitro nevykazoval tamsulosin HCl žádný mutagenní potenciál. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Obsah tobolky: Zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob) Mastek Hypromelosa 2506/15 Propylenglykol Polysorbát 80 Koloidní bezvodý oxid křemičitý Hypromelóza 2910/6 Disperze ethylcelulosy 18,8% (obsahující: čištěnou vodu, ethylcelulosu, roztok amoniaku 30%, dibutyl-sebakát, oleyl-oleát, koloidní bezvodý oxid křemičitý), Disperze kopolymeru MA/EA (1:1) 30% disperze (obsahující natrium-lauryl sulfát, polysorbát 80, čištěnou vodu); Triethyl-citrát Víčko tobolky: Brilantní modř (E131) Azorubin (E122) Oranžová žluť FCF (E110) Oxid titaničitý (E171) Methylparaben (E214) Propylparaben (E216) Natrium-lauryl-sulfát Želatina Tělo tobolky: Oxid titaničitý (E171) Methylparaben (E214) 7/8

8 Propylparaben (E216) Natrium-lauryl sulfát Želatina Potisk: Černý a bílý inkoust obsahuje: černý a bílý inkoust obsahující: šelak, černý oxid železitý (pouze černý inkoust), propylenglykol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný, oxid titaničitý (pouze bílý inkoust) Inkompatibility Neuplatňuje se 6.3. Doba použitelnosti 3 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání Druh obalu a velikost balení Průhledný PVC/PVDC/Al blistry 3 blistry obsahující 10 tobolek, krabička Velikost balení: 10, 30, 60, 90, 100 a 300 tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení Návod pro použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Bez zvláštních požadavků 7. Držitel rozhodnutí o registraci Cipla UK Ltd., The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey KT13 8TS, Velká Británie 8. Registrační číslo 87/240/07-C 9. Datum první registrace/prodloužení registrace Datum revize textu /8

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tamsulosini

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15523/2011 a příloha ke sp.zn. sukls120559/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HELICID 10 ZENTIVA Enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Finasteridum 5 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky se

Více

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. Pomocné látky: 63,50

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montexal 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá 10 mg montelukastum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. Příloha č. 3k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls100869/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bikauk 150 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls63890/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Riluzol PMCS 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg riluzolum. Úplný

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 37,24

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, nepotahované, zkosené s vyrytým označením PIO na jedné straně a označením 30 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, nepotahované, zkosené s vyrytým označením PIO na jedné straně a označením 30 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 30 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 30 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 74,46

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACCOLATE 20 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zafirlukastum 20,0 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propecia 1 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje finasteridum 1 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RILUTEK 50 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg riluzolum. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls30652/2013 a sp.zn.: sukls114464/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum.

Více

SOUHRN ÚADJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚADJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Onsenal 200 mg tvrdé tobolky SOUHRN ÚADJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 49,8 mg. Úplný

Více