ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006"

Transkript

1 ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA

2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NEMOCNICI... 5 Profil... 5 Pedmt innosti... 5 Historie nemocnice... 6 Zdravotnické obory a spádová oblast... 7 Smlouvy se zdravotními pojišovnami... 8 Léebn preventivní pée...chyba! Záložka není definována. PREGRADUÁLNÍ A POSTGRADUÁLNÍ VÝUKA SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI innost WHO CC v ÚPMD v roce Chyba! Záložka není definována. PRACOVNÍCI ÚSTAVU ZPRÁVA DOZORÍ RADY... Chyba! Záložka není definována. HOSPODAENÍ NEMOCNICE Zhodnocení platební schopnosti ÚPMD...86 Personální oblast...87 Pée o zamstnance...91 TECHNICKÁ ÁST Dotace ze státního rozpotu...92 Vlastní investice...chyba! Záložka není definována. Opravy a údržba...chyba! Záložka není definována. 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení pátelé, roky lze jednoznan oznait jako období, které se významnou mrou zapíše do novodobé historie Ústavu pro péi o matku a dít, jednak z hlediska rozvoje spektra poskytované zdravotní pée a rovnž z pohledu významných stavebních úprav, které pinesla pomrn rozsáhlá rekonstrukce stávající budovy, na niž navázala výstavba zcela nového kídla, kde jsou umístny moderní operaních sály s centrální sterilizací a porodnický trakt, který svou koncepcí, kapacitou a vybavením spluje parametry špikového porodnického pracovišt. Stavba probíhala za plného zdravotnického provozu a pi stále narstajícím potu porod ( poet porod v roce a v roce ), ošetených novorozenc a rostoucím potu operací, laboratorních, diagnostických a vyšetovacích metod. Bžná práce byla ovlivována stavbou, etnými pesuny jednotlivých pracoviš a s tím spojených nutných improvizací. Kvalita poskytované pée však musela být zachována a lidské ohleduplné jednání léka, sester, pomocného personálu a komplementu rovnž. Ústav dokonil a úspšn obhájil výzkumný zámr Zlepšení pée o reprodukní zdraví a podal projekt na další výzkumný zámr Prevence a léba poruch v reprodukci. Pokraovala spolupráce s 3. lékaskou fakultou UK v oblasti teoretické i praktické výuky eských i zahraníních s student a pi státních závrených zkouškách. V oblasti postgraduálního vzdlávání se podailo uvést do praxe vzdlávací program v oboru gynekologie a porodnictví pro jednostupovou evropskou atestaci a zahájit proces nových atestaních zkoušek v souladu s vyhláškou MZ, která stanoví podmínky pro získávání odborné specializované zpsobilosti pro výkon lékaského povolání. 3

4 Rovnž akreditaní proces pro jednotlivá gynekologicko porodnická pracovišt, žádající o udlení akreditace pro praktickou realizaci vzdlávacích program v našem oboru byl úspšn zahájen. Dovolte, abych vám na následujících stránkách pedstavil nkterá zajímavá a potšující data. Peji nám všem, aby i budoucí roky Ústavu pro péi o matku a dít byly obdobím tvrí práce, dobrých výsledk a spokojených pacientek. doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 4

5 O NEMOCNICI Adresa: Ústav pro péi o matku a dít, Podolské nábeží 157, Praha I: DI: CZ Tel./Fax: / E mail: Web: Profil Ústav pro péi o matku a dít (dále ÚPMD) je píspvkovou organizací, jejímž zizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví R. Pedmt innosti Úkolem ÚPMD je poskytovat nejvyšší a specializované preventivní a léebné pée v oblasti pée o ženu na ambulantní a lžkové úrovni, lidské reprodukce a ranného vývoje dítte v souladu s koncepcemi píslušných lékaských obor. K dalším innostem organizace patí: poskytování konsiliárních služeb v nkterých speciálních otázkách v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie, podílení se na grantovém výzkumu v uvedených oborech úzká spolupráce s Institutem postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví, jehož je organizace klinickou základnou pro obor gynekologie a porodnictví spolupráce se Svtovou zdravotnickou organizací, jejímž je spolupracujícím centrem pro lidskou reprodukci. 5

6 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na behu Vltavy v Praze, vznikl ped l. svtovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. R. Jedliky. Architektonického ešení se ujal arch. prof. R. Kíženecký a po 4 létech výstavby byl v r. 1914, krátce ped vypuknutím l. svtové války, komplex oteven. Tato nákladná stavba byla realizována pedevším podporou léka, kteí vytvoili zájmové sdružení "Pražské sanatorium" akciová spol. s r.o. Za l. svtové války ást sanatoria byla dána k disposici ervenému kíži a stala se vojenskou nemocnicí. Po válce v budov sanatoria byly krom II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ješt oddlení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddlení ortopedické a v r pibylo oddlení porodnické. Zakládajícími spoleníky a aktivními spolupracovníky byli z významných eských gynekolog a porodník profesoi: Josef Jerie, Gustav Müller, Antonín Ostril, Václav Piha, Václav Rubeška, Josef Saidl a z pediatr Matj Pešina. V té dob patilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léebné ústavy v Evrop. Za 2. svtové války ústav zkonfiskovali Nmci a pemnili jej v lazaret. V prbhu Pražského kvtnového povstání v r.1945 byla budova poškozena dlosteleckými zásahy. Po té sloužila jako repatrianí nemocnice pro tuberkulozní vzn osvobozené z nacistických koncentraních tábor. Zákonem z bylo Pražské sanatorium s. r. o. vyvlastnno a pevedeno do správy Ministerstva školství a osvty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z pidlena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiím Blechou a jejíž organizaci dokonil doc. MUDr. Kamil Kubát. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústav v eskoslovensku byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. 77 Ú. 1. ze dne v dohod s Ústedím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou SR založen Ústav pro péi o matku a dít (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky pée o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo , kdy ústav pestal být souástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví. 6

7 Zdravotnické obory a spádová oblast Ústav pro péi o matku a dít je jedním z nejvýznamnjších eských pracoviš pro obory gynekologie, porodnictví a neonatologie. Je jedním ze 12 Perinatologických center R. Sí perinatologických center byla v republice oficiáln ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za úelem poskytování specializované porodnické a neonatologické pée na nejvyšší úrovni pi koncentraci kvalifikovaných odborník a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patí ke tem nejlepším centrm v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO. Neonatologické pracovišt logicky navazuje na péi o thotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických thotenství ze všech region eské republiky. Na jednotce intenzivní pée se dále koncentrují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteí vyžadují speciální diagnostické a léebné postupy. Podle indikátor kvality pée o novorozence patí ÚPMD dlouhodob k nejlepším pracovištím v eské republice a dosahované výsledky jsou srovnatelné s výsledky renomovaných pracoviš ve vysplých zemích. Od založení ÚPMD byla souasn s problematikou porodnickou a neonatologickou ešena i problematika gynekologická. S tímto zamením v ústavu pracují skupiny, které dílí speciální problémy eší nejen výzkumn, ale i získané výsledky pevádjí do každodenní klinické innosti ústavu. Stávající spádové území pro Ústav pro péi o matku a dít je definováno metodickým opatením ke spádovosti lžkových zdravotnických zaízení v hl.m. Praze, které vzniklo aktualizací Metodického opatení. 5 z roku Dále pak poskytujeme péi pacientm z bývalých okres Stedoeského kraje. 7

8 Smlouvy se zdravotními pojišovnami Všeobecná zdravotní pojišovna Vojenská zdravotní pojišovna Oborová zdravotní pojišovna Zdravotní pojišovna Škoda Zdravotní pojišovna MV R Zdravotní pojišovna Metal Aliance eská národní zdravotní pojišovna Hutnická zdravotní pojišovna Revírní bratrská pokladna 8

9 Struktura 9

10 10

11 11

12 Klinická pracovišt 12

13 Gynekologické pracovišt Vedoucí: MUDr. Petr Šafá, CSc. Gynekologické pracovišt v ambulantní i lžkové ásti pokraovalo v tomto období nejen v kvantitativním zvyšování potu výkon, ale i v kvalitativních zmnách, napíklad zavádní nových operaních postup pedevším v oblasti urogynekologie a v rozvoji onkogynekologie. Užší spolupráci se podailo navázat s gyn. por. pracovištm v Jihlav, kde pracovníci ÚPMD edukují kolegy v onkogynekologické operativ a eší jako superkonziliární pracovišt jejich komplikované pípady. Stejn dobrá spolupráce existuje s nemocnicemi v Turnov, Trutnov, Jilemnici, Táboe a dalšími nemocnicemi, kterým je poskytován komplexní servis z oblasti onkogynekologie, vetn onkologických konzilií formou . Lžková ást Lžková ást gynekologického pracovišt je složena ze tí samostatných a vzájemn spolupracujících oddlení: oddlení JIP 10 lžek, oddlení G2 19 lžek vetn 3 nadstandardních pokoj oddlení G3 25 lžek Na témže oddlení je stacioná pro onkologicky nemocné s pti polohovatelnými lžky. Operaní sál Vedoucí: MUDr. Jan Drahoovský Zaátkem roku 2005 byly slavnostn oteveny operaní sály v nové pístavb ÚPMD. V modern koncipovaném prostedí operaního traktu jsou umístny 3 operaní sály. Dva sály (operaní sál A, resp. B) jsou ureny k provádní gynekologických operací, 13

14 tetí sál (sál C) je uren k provádní císaských ez, popípad nkterých urgentních výkon. Tzv. sál B je svým vybavením uren k endoskopickým operacím a je také speciáln upraven k operacím s využitím laseru. Laser byl v roce 2005 uveden do onkogynekologické praxe. Všechny sály jsou pln klimatizované. Pracovišt je vybavené moderním zaízením, které odpovídá nároným požadavkm souasné medicíny. Nedílnou souástí traktu operaních sál je špikové pracovišt centrální sterilizace, které výrazn usnaduje práci na operaních sálech. Jednotka intenzivní pée Vedoucí: MUDr. Petr Tiso Poskytuje neodkladnou péi nemocným po operacích nebo komplikovaných porodech nebo s jiným urgentním stavem vyžadující 24 hodinové monitorování. Na bezprostedn pooperaní péi JIPu navazuje práce pooperaního a konzervativního oddlení G2 a G3. Pooperaní oddlení (G2) Vedoucí: MUDr. Michal Otenášek,CSc. Hospitalizuje nemocné celého spektra pooperaních stav, od urogynekologických operací pes endoskopické výkony až k onkologicky nemocným po radikálních operacích. Endoskopické výkony jsou provádny též v intencích jednodenní chirurgie a pacientky jsou po operaním zákroku propouštny ješt tentýž den v odpoledních hodinách. Oddlení konzervativní a onkogynekologické pée (G3) Vedoucí: MUDr. Eduard Kuera, CSc. 14

15 V oblasti onkogynekologie se innost soustedila na udržení statutu onkogynekologického centra, což spoívalo v rekrutování pacientek ze všech ástí a region R. V rámci aktivní spolupráce s mimopražskými zdravotnickými pracovišti se podailo odoperovat pes 100 onkologických pacientek za rok a udržet tak statut onkogynekologického centra. Onkogynekologické operace v roce Poet onkogynekologických operantek dle dg. (MKN-10) za rok 2004 C50 ZN prsu 10 C51 ZN vulvy 6 C52 ZN pochvy 0 C53 ZN hrdla dložního 21 C54 ZN tla dložního 29 C56 ZN vajeníku 27 C57 ZN jiných a neurených 1 ženských pohlavních orgán CELKEM 94 15

16 Poet onkogynekologických operantek dle dg. (MKN-10) za rok 2005 C50 ZN prsu 6 C51 ZN vulvy 4 C52 ZN pochvy 0 C53 ZN hrdla dložního 28 C54 ZN tla dložního 44 C56 ZN vajeníku 40 C57 ZN jiných a neurených 0 ženských pohlavních orgán CELKEM 122 Poet onkogynekologických operantek dle dg. (MKN-10) za rok 2006 C50 ZN prsu 9 C51 ZN vulvy 4 C52 ZN pochvy 0 C53 ZN hrdla dložního 38 C54 ZN tla dložního 42 C56 ZN vajeníku 40 C57 ZN jiných a neurených 2 ženských pohlavních orgán CELKEM

17 Srovnání onkogynekologických operací v r.2004 a podle Dg. (MKN-10) C50 C51 C53 C54 C56 C57 44 Endoskopické výkony V roce 2004 a 2005 bylo na gynekologickém pracovišti ÚPMD provedeno 654, resp. 666 hysteroskopických výkon (Graf. 1). K výraznému navýšení došlo pedevším u ambulantních výkon. Krom diagnostických hysteroskopií jsou na pracovišti provádny ambulantní i resekní intrauterinní operace pedevším transcervikální resekce polyp. Laparoskopické výkony mají v ÚPMD dlouholetou tradici. Poet tchto typ operací se v posledních letech ustálil na potu cca 600 za rok. Mírný pokles laparoskopicky provádných hysterektomií (LAVH, TLH) byl ásten kompenzován nárstem vaginálních hysterektomií (Graf. 2). V minulých dvou letech probhla na pracovišti grantová studie zabývající se srováním jednotlivých typ hysterektomií. Výsledky jasn ukázaly na výhody minimáln invazivního pístupu u této asté gynekologické operace. 17

18 Graf.. 1 Poet laparoskopických a hysteroskopických výkon v letech LSK HSK

19 Graf..2 Pomr abdominálních, vaginálních a laparoskopických hysterektomií v letech Pomr abdominálních (AH), vaginálních (VH) a laparoskopických (LH) hysterektomií v ÚPMD v letech AH VH LH Pomr abdominálních (AH), vaginálních (VH) a laparoskopických (LH) hysterektomií v ÚPMD v letech AH VH LH

20 Urogynekologická operativa Vedoucí: MUDr. Ladislav Krofta, CSc. Od roku 1999, kdy byla v ÚPMD založena specializovaná urogynekologická ambulance, lze zaznamenat trvalý nárst tchto vysoce specializovaných výkon. Graf. 1 znázoruje poty operaních výkon pro poruchu držení moi a poruchy statiky dna pánve. rok poet výkon poet výkon poet výkon. V posledních nkolika letech lze v souladu s celosvtovým trendem pozorovat jistou zmnu ve spektru urogynekologických operací. Vedle díve klasických a hojn využívaných retropubických závsných operací, které pedstavovaly zlatý standard antiinkontinentní chirurgické terapie (Burchova kolpopexe), se zaínají ve stále hojnjší míe uplatovat minimáln invazivní techniky (tahuprostá vaginální páska), jejichž efektivita je srovnatelná s klasickou technikou, s nižším pooperaním 20

21 zatížením pacienta. Tabulka.1 demonstruje pehled jednotlivých typ antiinkontinentních výkon v uplynulém období. Korekní výkony pedního kompártmentu (poševní plastiky) nejsou na našem pracovišti zaazeny mezi antiinkontinentní výkony. Tabulka 1: Pehled antiinkontinentních výkon v ÚPMD v letech Je patrný nárst mininvazivních operaních technik ve srovnání s klasickými, díve hojn používanými operacemi. rok Burchova Pereyrova Tahuprostá vaginální páska kolpopexe uretrosuspenze Spektrum výkon pro poruchu statiky pánevního dna doznalo v posledních letech zásadních zmn. Klasické operaní postupy z vaginálního a abdominálního pístupu jsou v souasné dob doplnny technikami endoskopickými a zcela nové jsou pístupy s využitím syntetických materiál, kterými jsou nahrazeny poškozené závsné a podprné anatomické struktury. ÚPMD je jedno z prvních pracoviš v eské republice, které má s tmito technikami bohaté zkušenosti. Pacientky s urogynekologickými obtížemi jsou do specializované ambulance referovány z pražských obvod a nejbližšího okolí. Zárove ÚPMD psobí jako superkonziliární pracovišt pro celou eskou republiku pro stavy recidivujících mikních obtíží a pro komplikace po antiinkontinentních výkonech. Naše zkušenosti s diagnosticko terapeutickým algoritmem u pacientek s patologiemi pánevního dna se snažíme pedávat formou kolektivních i individuálních doškolovacích akcí jak odborníkm z eské republiky, tak i ze zahranií. 21

22 Ambulantní ást Všeobecná ambulance Vedoucí: MUDr. František Vorlíek V ambulantní ásti ÚPMD bylo vyšeteno pes pacientek za rok 2006, kde vedle všeobecné ambulance byla rozšiována innost i ve speciálních ambulancích endokrinologické, endoskopické, pro lébu infertilit a onkogynekologické ambulanci, ambulanci CTN a ultrazvukové ambulanci.v oblasti ambulantní onkogynekologické pée byl rozšíen poet onkogynekologických ambulancí (4 dny v týdnu), taktéž aplikace chemoterapie u onkologicky nemocných žen je provádna ambulantn. 22

23 Porodnické pracovišt Vedoucí: MUDr. Jan Kovaík, CSc. Roky byly charakterizovány intenzivní inností všech porodnických pracoviš ve spolupráci s komplementem prenatální diagnostiky a ultrazvukovým pracovištm. Poet porod dosáhl tém 3800 v roce 2004 a v roce 2006 dosáhl potu 4 463, jak dokladuje následující graf. Poet porod v ÚPMD od roku Petr Velebil, PC ÚPMD 2006 Souasn s tímto vývojem se významn zvýšil podíl ÚPMD na potu porod v R, který již v roce 2004 dosáhl prakticky dvojnásobku podílu v roce

24 Podíl ÚPMD na poctu porodu v CR R od roku ,5 2 % 3 2 2,1 % Petr Velebil ÚPMD 2005 Ve vztahu k významnému podílu rizikové klientely jsme v letech 2004 a 2005 pozorovali mimoádný nárst absolutního potu císaských ez. Riziková klientela v CR a v ÚPMD v roce 2004 (kumulativní procento novorozencu) zdroj: Velebil data Sekce perinatální medicíny CGPS 10 9,25 8 6,92 % 6 4 R ÚPMD 2,51 2 0,42 0,74 1,16 0 < 1000 g < 1500 g < 2500 g hmotnost Kumulativní procento novorozencu ukazuje podíl rizikové klientely na celkovém poctu novorozencu a rozdíl sloupcu v jednotlivých kategoriích dokumentuje vyšší zastoupení takové klientely v ÚPMD ve srovnání s celostátním prumerem. Rychlá dynamika nárstu potu porod a souvisejících výkon probíhala v podmínkách rekonstrukce ústavu a pesunu porodního sálu do nových prostor na 24

25 poátku roku asto nelehké technické a organizaní podmínky však neovlivnily zvyšující se píliv našich klient, ani výsledky odborné pée. Souasn byly výsledky perinatální pée na vysoké úrovni bez ohledu na znanou koncentraci rizikových pípad. Císaskéezy v ÚPMD v absolutních potech Petr Velebil, PC ÚPMD

26 Vývoj frekvence císac saských ských ez (%) v ÚPMD od roku ,8 28, , ,6 18,3 17,3 17,8 19, , Petr Velebil, PC ÚPMD 2006 Perinatáln lní úmrtnost ( )( v R R a v ÚPMD 8 PÚR 6 4 PÚ ÚPMD Petr Velebil, PC ÚPMD

27 Lžková ást Porodní sál Vedoucí: MUDr. Petr Velebil, CSc. Porodní sál ÚPMD pokraoval v letech 2004 a 2005 v tradici porod ve zcela samostatných porodních pokojích. Od února 2005 pak porodní sál pracuje v nov vybudovaných prostorách, které umožují maximální komfort a bezpeí pro rodiky a jejich partnery a špikové prostorové a technické zázemí pro zdravotnický personál. Budoucí rodie mají možnost seznámit se s prostedím již v prbhu thotenství. Nový operaní sál pro akutní císaské ezy je integrální souástí porodního sálu a poskytuje prostedí i pro ešení nejzávažnjších komplikací. Nové prostedí umožnilo v roce 2005 další navýšení potu porod, jejichž poet prakticky dosáhl pedpokládané hranice 4200 a v roce 2006 se zvýšil poet porod na Oddlení rizikového a patologického thotenství Vedoucí: MUDr. Petr Kepelka Porodní sál pracuje v úzké souinnosti s oddlením rizikového a patologického thotenství, které poskytuje nezbytné zázemí pro koncentraci závažných porodnických situací, které nevyžadují okamžité ešení nebo naopak potebují další diagnostickou a léebnou péi. innost tohoto oddlení probíhala v roce 2005 v doasných prostorách po uvolnní starého porodního sálu, kdy pesun do nov rekonstruovaného traktu probhl v lednu Pružná organizaní opatení a souinnost s ostatními pracovišti ÚPMD nicmén umožnila zvýšit objem poskytované pée a akomodovat nárst potu pacient i za tchto podmínek. V rámci zkvalitnní pée o pacientky na rizikovém oddlení byly nov zízeny 2 nadstandardní pokoje, které jsou pln využívány. 27

28 Oddlení šestinedlí Vedoucí: MUDr. Alena Mchurová, CSc. (P1 a P2) Dv oddlení šestinedlí poskytovala poporodní péi všem typm pacientek a ešila pípadné komplikace v závažných pípadech. Prmrná doba hospitalizace po spontánních porodech a nekomplikovaném dalším prbhu byla 3 4 dny, po císaských ezech 5 7 dn. Opt se projevoval maximální zájem o samostatné poporodní pokoje, kterému se ÚPMD i v podmínkách velkého potu ošetovaných snažil vyhovt. Kvalitní pée oddlení šestinedlí pomohla minimalizovat poet poporodních komplikací a zamit se na další zvyšování podílu kojených novorozenc. Perinatologické centrum Vedoucí: MUDr. Petr Velebil, CSc. ÚPMD je jedním z Perinatologických center R, poskytující služby na nejvyšší úrovni a trvale patící k nejlepším centrm v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO. Cílem innosti Perinatologického centra je poskytování komplexní perinatální pée pípadm vysoce rizikových gravidit a novorozenc podle statutu PC R. Pehled živ narozených dtí v jednotlivých hmotnostních kategorií v ÚPMD v letech vyjaduje následující tabulka. hmotnostní kategorie Rok do 999 g g g g 2500 g a vice Celkem Pesto jsou výsledky pée vysoce nadprmrné. Údaje o mrtvorozenosti, asné novorozenecké úmrtnosti a celkové perinatální úmrtnosti vyjaduje následující tabulka. 28

29 Tabulka vybraných výkon: Výkony n % a n % a n % a Porody Dvojata 103,0 0,0 115,0 0,0 142,0 3,1 Trojata 1 3 0,07 Císaské ezy , , ,4 Nedonošenost 9,20 8,70 9,50 Perinatální úmrtnost celkem 14 3,6 9 2,1 14 3,03 z toho bez VVV 6 1,5 7 1, ,38 mrtvorozenost 9 2,3 6 1,4 8 1,73 z toho bez VVV 4 1,0 7 2,38 NÚ 5 1,3 3 0,7 6 1,3 z toho bez VVV 2 0,5 1 0,2 4 0,86 Novorozenc celkem z toho < g 360 9,20% 374 8,70% 444 9,60% Ambulantní ást Prenatální ambulance Vedoucí: MUDr. Karel Buben Prenatální ambulance poskytují antenatální péi velkému potu žen jak s fyziologickým prbhem thotenství, tak (a zejména) pacientkám se zvýšeným rizikem, i již vzniklými komplikacemi v prbhu gravidity. Pes zvýšené nároky na kapacitu tohoto pracovišt bylo dosaženo zkrácení ekací doby a zvýšení komfortu thotných. 29

30 Prenatáln diagnostické centrum Vedoucí: MUDr. Ivana Kuerová Se stoupajícím potem thotných pacientek stoupá i poet výkon prenatální diagnostiky. Na pracovišti jsou poskytována zejména superkonziliární ultrazvuková vyšetení v rámci screeningu vrozených vývojových vad od prvního trimestru thotenství spolu s biochemickými testy. S nov zavedeným softwarem Astraia ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation London je hodnoceno riziko výskytu nejastji se vyskytujících chromozomálních aberací, zejména Downova syndromu. V návaznosti na posun prenatální diagnostiky do prvního trimestru thotenství, s koncentrací rizikových pacientek pevážn s diabetem, hypertenzí, systémovými chorobami, intrauterinní rstovou retardací a víceetným thotenstvím se mní spektrum invazivních výkon. Zlatým standardem stále zstává amniocentéza ve druhém trimestru thotenství. Poty amniocentéz celkem dvojata celkem dvojata 30

31 Poty ultrazvukových vyšetení rok Poet vyšetení Poet vyšetení Poet vyšetení Oddlení léby infertility Vedoucí: MUDr. Alena Hujová Lébou infertilních, tedy opakovan potrácejích žen, se ústav zabývá dlouhou adu let. V posledních nkolika letech dochází k dynamickému nárstu potu pacientek z Prahy a širokého okolí, respektive z celé republiky. 31

32 Spolu s rozšiováním spektra vyšetovacích metod se také významn zlepšila úspšnost diagnostiky píin opakovaného potrácení a jejich léba. Ústav spolupracuje s celou adou významných pracoviš, jakým je nap. Ústav pro hematologii a krevní transfuzi, Revmatologický ústav a Trombocentrum. Souasn je možné v ústavu provést genetické a kompletní imunologické vyšetení infertilního páru, vetn spermiogramu. Na imunologickém pracovišti je ron vyšeteno okolo 130 nových pár z celé republiky, z toho je tém polovina žen vyšetována a léena v ÚPMD. V prbhu let bylo vypracováno pehledné vyšetovací schéma, které zahrnuje krom již zmínných vyšetení v rámci genetiky, imunologie, hematologie a revmatologie, také komletní gynekologické, interní a endokrinologické vyšetení, vetn serologického a kultivaního vyšetení krve a poševního prostedí. Dále je provádno ultrazvukové vyšetení, vetn možnosti 3D zobrazení, z invazivních metod hysterosalpingografie a hysteroskopie. Pi diagnostice anatomických píin opakovaného potrácení a vrozených vývojových vad dlohy je provádna operaní korekce. 32

33 Neonatologické pracovišt Vedoucí: doc. MUDr. Zbynk Straák, CSc. Neonatologické pracovišt logicky navazuje na péi o thotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických thotenství ze všech region eské republiky. Na jednotce intenzivní pée se dále koncentrují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteí vyžadují speciální diagnostické a léebné postupy. Podle indikátor kvality pée o novorozence patí dlouhodob k nejlepším pracovištím v eské republice a dosahované výsledky jsou srovnatelné s výsledky renomovaných pracoviš ve vysplých zemích. Mezi hlavní priority neonatologického pracovišt patí programy pée o novorozence velmi nízké a extrémn nízké porodní hmotnosti, pée o nezralé novorozence, pée o novorozence s vrozenými vývojovými vadami (zvlášt kongenitální diafragmatická hernie), pée o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi (program dlouhodobé mimotlní membránové oxygenace, pée o donošené fyziologické novorozence a pée o novorozence s tžkými formami novorozeneckých žloutenek (prenatální i postnatální diagnostika a léba). Lžková ást 1. Úsek resuscitaní a intenzivní pée vedoucí odd. RES, JIP: MUDr. Jan Melichar Oddlení anesteziologicko-resuscitaní pée (ARO) disponuje 8 lžky urenými pro kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi a využívající vedle standardních metod pée další výjimené metodiky (nekonvenní zpsoby umlé plicní ventilace, dlouhodobá mimotlní membránová oxygenace, kapalinová ventilace, inhalace oxidu dusnatého apod.). Na oddlení se provádjí závažné neurochirurgické, kardiochirurgické a obecné chirurgické výkony (abdominální chirurgie, chirurgie hrudníku). Cílem léebné pée je optimalizace terapeutických a 33

34 diagnostických postup ke snížení délky hospitalizace bez závažné dlouhodobé morbidity kriticky nemocných novorozenc. Oddlení jednotky intenzivní pée (JIP) s 12ti lžky navazuje na péi resuscitaní s možností dlouhodobé ventilaní podpory na 4 lžkách. JIP poskytuje péi novorozencm s dlouhodobou ventilaní podporou (tžké formy chronického plicního onemocnní), novorozencm velmi nízké porodní hmotnosti s nutností pouze distenní terapie, novorozencm s infekními komplikacemi a pacientm s nutností stedndobé parenterální výživy. Úsek intermediární pée Vedoucí: MUDr. Jan Radina Úsek intermediární pée je rozdlen na oddlení intermediární pée a rooming-in pro nedonošené a rizikové dti. Oddlení intermediární pée (IMP) disponuje 24 lžky a logicky navazuje na poteby resuscitan-intenzivní pée. Tradin jsou na tomto oddlení hospitalizovány dti s tžkými formami novorozeneckého ikteru. Oddlení hospitalizuje pevážn rostoucí novorozence extrémn a velmi nízké porodní hmotnosti. Draz je kladen na racionální výživu, kontakt dítte s matkou a kojení. U novorozenc jsou dále provádna pravidelná vyšetení se zamením na pozdní patologii nezralosti (osteopenie, anemie, retinopatie, leukomalacie apod.). Rodie jsou erudováni v péi o nedonošené dít (dechová a pohybová rehabilitace, relaxaní techniky apod.). Oddlení rooming-in pro nedonošené. Na oddlení rooming-in pokrauje pée o nedonošené dti do jejich propuštní. Dti jsou ve stálém kontaktu s matkou, která se pod dohledem zkušených pracovník zdokonaluje v péi o nezralého novorozence a v rehabilitaci. Návštvy rodinných píslušník jsou bez zásadních omezení. Po vyhodnocení všech klinických, psychologických a sociálních test je novorozenec pedán do pée praktických léka pro dti a dorost. Odborné sledování je provádno na našem pracovišti. 34

35 3. Úsek fyziologických novorozenc vedoucí odd: MUDr. Marcela erná Oddlení fyziologických novorozenc (3 oddlení / celkem 53 lžek ) poskytuje péi donošeným novorozencm podle výbru matky formou úplného rooming-in, denního rooming-in a oddlené pée o novorozence. Základní filozofií oddlení je maximální spokojenost matky a novorozence. Poet porod a ošetených novorozenc v ÚPMD (období ) N porod N novorozenc

36 Poet ošetených novorozenc nízké porodní hmotnosti v ÚPMD (období ) N pod 1500 g N pod 2500 g Perinatální úmrtnost (PÚ) a PÚ bez VVV v ÚPMD ( ) PÚ PÚ bez VVV 6 5,7 5 promile ,9 2,3 3,6 2,6 1,6 3 1,8 2,3 2,1 1,5 1,

37 asná novorozenecká úmrtnost (NÚ) a mortinatalita v ÚPMD ( ) NÚ Mortinatalita promile 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,2 2, ,8 1,3 1,3 1,4 1,2 1,28 1,16 0, asná novorozenecká úmrtnost (NÚ) a NÚ bez VVV v ÚPMD ( ) NÚ NÚ bez VVV promile 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,5 2 1,3 1,2 1,3 0,8 0,7 0,7 0,5 0,3 0,

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2005

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NEMOCNICI... 5 Profil... 5 Pedmt innosti... 5 Historie nemocnice... 6 Zdravotnické obory a spádová oblast... 7 Smlouvy

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ..............................

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání... 32 1 2 požadavky na specializaní vzdlávání... 33 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc...2

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR: PORODNÍ ASISGTENTKA FORMA STUDIA: PREZENČNÍ PŘEDMĚT: OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof.

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

odborná příloha časopisu INFOLISTY

odborná příloha časopisu INFOLISTY odborná příloha časopisu INFOLISTY 6 / 2015 www.kzcr.eu společnosti Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1803-1072 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V p?ípad? akutní pot?eby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, pot?eby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat prod?kana pro výuku?i

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Praze dne 13. 1. 2012 Přítomen předseda výboru: Přítomen místopředseda výboru: Přítomní členové výboru: Omluveni členové výboru: Nepřítomen

Více

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR MUDr. Petr Švihovec FN-Motol a 2.LF UK Praha Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních infekcí Česká Neonatologická

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová 2014 2 Prenatální diagnostika GYNEKOLOGIE BIOCHEMIE USG 3 Základní reprodukční rizika Riziko, že manželství bude neplodné: 1:15 Riziko, že dítě

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví DOPORUČENÝ POSTUP Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace Ultrasound certification in obstetrics and gynecology: a three

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Koncepce prenatální péče

Koncepce prenatální péče sloh a navrhl stavbu tvořenou šesti pavilóny s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Byla zde zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993 - Vladimír Gregor 1,2, 3, Antonín Šípek 1,2,4 Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium PRONATAL,

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup V olomoucké FN se zastavil operaní robot T 1 Datum: 29.11.2010 V olomoucké FN se zastavil operaní robot Autor: D. Famfulíková, R. Štdrá Moderátor: Drahomíra Raáková Relace: Události v regionech Ostrava,

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více