Poruchy plodnosti. - vyskytují se poměrně vzácně díky dlouhodobě prováděné selekci na plodnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy plodnosti. - vyskytují se poměrně vzácně díky dlouhodobě prováděné selekci na plodnost"

Transkript

1 Pruchy pldnsti A. VROZENÉ ANOMÁLIE - vyskytují se pměrně vzácně díky dluhdbě prváděné selekci na pldnst - nelze je však pdceňvat, prtže řada z nich je dědičné pvahy Intersexuální stavy = vrzené anmálie charakterizvané přítmnstí tkání a znaků bjíh phlaví Hermafrditismus je charakteristický přítmnstí znaků bjíh phlaví u jednh jedince - způsbený vlivem jednduchéh recesivníh genu v zygtách s geneticky předurčeným phlavím - při tét anmálii nacházíme u jednh jedince buď phlavní žlázy bjíh phlaví (vaječníky i varlata) neb tzv. varitestis (rgán s funkcí a tkáněmi bu phlaví) žlázy puze neb mají hermafrditi phlavní jednh phlaví, ale vývdné phlavní cesty neb jejich část dpvídají phlaví pačnému - hermafrditi jsu zpravidla nepldní Freemartinismus je abnrmální vývin phlavních rgánů, které pcházejí z různphlavních dvjčat - placentární cévy bu pldů se čast prpjí ve splečnu cévní síť - gnády začínají svu hrmnální prdukci dříve než a díky spjení krevníh řečiště bu pldů jsu schpny hrmnálně vlivňvat vývj samičích phlavních rgánů některé části phlavníh ústrjí nevyvinu vůbec, jsu přítmny puze v pdbě vazivvých pruhů neb jsu neprůchzí čast chybí dělžní rhy neb celá dělha a pchva bývá bvykle slepě uzavřena - tat anmálie nemá dědičný charakter a zapříčiňuje abslutní nepldnst

2 Syndrm testikulární feminizace je dědičná prucha funkcí receptrů - pstihuje jedince geneticky determinvané jak u nichž jsu vyvinuta varlata - je u nich geneticky blkvána citlivst buněk na andrgeny během embrynálníh vývje nedchází k diferenciaci vývdných phlavních cest - vznik defektu je pdmíněn recesivním genem přenášeným matku - zvířata exteriérvě dpvídají stejně jak jejich vnější phlavní ústrjí - pchva knčí slepě a dál pkračuje jen vazivvý pás se dělí na dva pruhy směřující k varlatům - pstižená zvířata jsu nepldná Vývjvé anmálie gnád = nejčastěji nedstatečný vývj zárdečnéh epitelu Hypplazie varií = typická nedstatečným vývjem vaječníků, především zárdečnéh epitelu - jedná se dědičnu vývjvu vadu způsbenu genem vázaným na genetický základ pr bílu barvu těla - takt pstižený bývá puze jeden vaječník (v 87% případů levý) při částečné hypplazii je vaječník menší, flikuly vykazují snížený pčet a jejich vývj bývá zpmalený při úplné hypplazii: jsu vaječníky malé, úzké, tuhé a zcela chybí flikuly sekrece vývdné phlavní cesty jsu zalženy nrmálně, ale vlivem snížené estrgenů během růstu a dspívání jedince jsu jedntlivé rgány malé nevýrazné jsu i sekundární phlavní znaky (úzká pánev, malá vulva, nevyvinutá mléčná žláza), neb mají zvířata vzhled kastrátů (vlů) zevně se nebjevují příznaky říje při jednstranné hypplazii je diagnstika btížná: příznaky říje se sice bjevují, ale se sníženu intenzitu a musejí být vícekrát inseminvány, aby zabřezly je u jalvic je ptřeba rzpznat hypplazii d pžděnéh phlavníh dspívání, které čast způsben nízku úrvní výživy neb karencí některých živin - pstižená zvířata by měla být z chvu vyřazvána

3 Aplazie varií je vzácná anmálie, kdy vaječník není vůbec vyvinut Duplicita neb rzštěpení varií se vyskytuje velmi vzácně - parenchym varia je umístěn na více místech v závěsném vazu, ale jeh funkce je zachvána Vývjvé anmálie vývdných phlavních cest Nemc bílých jalvic je dědičně pdmíněný defekt vyskytující se především u bílých jedinců plemene Shrthrn, výjimečně se může vyskytnut i u našeh červenstrakatéh sktu - během embrynálníh vývje je geneticky tlumena diferenciace a vývj phlavních cest - anmálie se mhu na phlavních cestách vyskytnut v různém rzsahu: hypertrfvaný, zúžený až neperfrvaný hymenální prstenec může vést ke znemžnění inseminace a blestivsti až krvácení při páření jednstranné pstižení phlavních cest např. jednrhá dělha nemusí nutně vést k nemžnsti zabřeznutí těžké malfrmace pchvy, krčku dělžníh a dělhy - rgány mhu existvat puze v pdbě vazivvých pruhů, pkud jsu luminizvané lumen vyplněn žlutým až červeným sekretem dělžních žlázek, který se resrpcí vdy mění v hnědu kašvitu hmtu dělžní rhy s nahrmaděným sekretem mhu imitvat stav březsti variální činnst a cykličnst je zachvána - při lehčích frmách nemci bílých jalvic může plemenice zabřeznut, je však žáducí takt pstižená zvířata z plemenitby vyřazvat (dědičný defekt) - krmě výše uvedených defektů se mhu vyskytnut i další vývjvé anmálie pstihující různé části phlavníh aparátu - prjevují se nepřítmnstí, srůsty či neprůchdnsti některých částí phlavníh ústrjí B. ZÍSKANÉ ANOMÁLIE - získané abnrmality se bjevují především u starších zvířat Příčiny: pranění chrnické zánětlivé prcesy funkční pruchy a bujení tkání (nvtvary)

4 Hydrmetra se vyskytuje hlavně u starších zvířat - jedná se nahrmadění sekretu dělžních žlázek v dutině dělhy - čast přechází v pymetru - pstižená zvířata se z chvu vyřazují Pneummetra se vyskytuje u starých krav s nedstatečným uzavřením stydké štěrbiny a s pchvu naplněnu vzduchem - dělha je atypicky ulžená, zvětšená a plní se vzduchem - její stěna je chablá a výrazně ztenčená - pstižená zvířata se vyřazují z chvu Urvagina je stav, který vyskytuje u starších zvířat neb u krav p těžkých prdech - vaginální stěna a její fixační aparát je chablý, pševní dn je prpadlé hrmadí se mč - zvířata lze výjimečně inseminvat 1-2 hdiny p výplachu 0,5% rztkem uhličitanu sdnéh Pneumvagina je stav, kdy se v pchvě hrmadí vzduch - častá příčina následných zánětů - léčba je mžná puze chirurgickým zákrkem Neuzavření stydké štěrbiny vzniká čast p těžkých prdech - výkaly znečišťují pchvu častá příčina zánětů - šetření je mžné plasticku krekcí defrmvaných stydkých pysků Funkční pruchy Tichá říje = říje, při které dzrávají flikuly a dchází k vulaci, ale zvíře nevykazuje zevní příznaky říje - phlavní cyklus funguje, ale je btížné zjištění říje zvířata zůstávají nepřipuštěna - tichá říje se vyskytuje pměrně čast u vyskužitkvých djnic v prvních měsících p prdu - v dalších měsících p prdu se říje prjevuje bvyklými příznaky - příčiny tiché říje jsu jednak genetické + nedstatky v technice chvu sktu následkem je nevyrvnaná prdukce hrmnů v rganismu nedsahuje-li hladina estrgenů ptřebné úrvně příznaky říje se nebjeví Vnější příčiny tichých říjí: trvalé ustájení s nedstatkem phybu

5 nedstatečná výživa vyská mléčná prdukce nepříznivé klimatické pdmínky nedstatky v hygieně ustájení sktu Acyklie dystrfie vaječníků = stav, při kterém jsu výrazně zmenšené vaječníky s úbytkem zárdečnéh epitelu na vaječnících neprbíhají cyklické změny, nezrají flikuly, nedchází k vulaci ani tvrbě žlutéh tělíska - příčinu vzniku tét pruchy je narušení hyptalam-hypfyzární sy a nedstatečná prdukce FSH a LH - tat anmálie se bjevuje při pdvýživě (hladvá sterilita) neb napak při překrmvání (sterilita z nadbytku) - ke vzniku acyklie může přispět i dluhdbé zkrmvání zdravtně závadných krmiv Léčba: kntrla a úprava krmné dávky při nedstatku minerálních látek a stpvých prvků se pdávají minerální směsi a dpručuje se přidávat i vitamíny A, D, E velmi účinné je vyhnání zvířat na pastvu či d výběhů a zlepšení zhygienických pdmínek ustájení zlepšení stavu může přinést i přítmnst plemeníka k bnvě variální funkce napmáhají i masáže dělhy a vaječníků

6 Syndrm variálních cyst (SOC) - nejzávažnější funkční prucha pldnsti u sktu - příčinu je narušení hyptalam-hypfyzární sy dchází ke změně pměru FSH a LH v neprspěch LH - generativní a endkrinní funkce vaječníků je narušena nastává dčasná až trvalá nepldnst - jak variální cysta je značván kulvitý fluktuující útvar průměru nejméně 2-2,5 cm, vyplněný tekutinu, zůstávající na vaječníku 10 a více dnů, bez sučasné přítmnsti CL - syndrm se pdílí na celkvé nepldnsti mléčnéh sktu 10-20% a jednu za živt je jím pstižen 10-40% krav - vyšší výskyt SOC je u vyskužitkvých djnic v bdbí dne p prdu a suvisí s prvním pprdním dzráním flikulu a mhutným nástupem laktace - u jalvic se SOC vyskytuje jediněle, stejně jak u masných krav - výskyt SOC je geneticky predispnván vyským keficientem heritability (0,43) a prkázal se, že na přensu těcht pruch se pdílejí i plemeníci se sklnem k pruchám libida - z vnějších faktrů se uplatňují především nedstatky ve výživě Pdle stupně nedstatku LH vznikají různé typy variálních pruch: Při malém nedstatku LH se ještě nevytvářejí cysty dchází k perzistenci flikulů s pžděnu vulací a následnu tvrbu žlutéh tělíska Při výraznějším nedstatku LH již k vulaci nedchází, flikul luteinizuje a může se vytvřit luteální cysta dprvázená zvýšením hladiny prgesternu Při velkém nedstatku LH vzniká nejtěžší frma SOC, tzv. flikulární cysty Luteální cysty s výrazným lemem luteální tkáně mhu přispívat k výrazné prdukci prgesternu blkvat phlavní cyklus - p určité dbě djde k regresi cyst, stejně jak u žlutéh tělíska - tat dba však může být delší než 1 phlavní cyklus Flikulární cysty jsu příčinu dluhdbé prdukce estrgenů simulují hrmnální stav během říje plemenice čast vykazují vnější příznaky říje, které však přetrvávají delší dbu

7 Léčbu lze rzdělit na dvě skupiny metd: a) Mechanické dstranění cyst (cysttripsie) = vymáčknutí cysty tlakem na její stěnu při rektální palpaci b) Hrmnální metdy v sučasnsti nejužívanější metda likvidace cyst (ppř. kmbinace metd mechanických a hrmnálních) k dstranění flikulárních cyst se nejčastěji pužívají preparáty na bázi GnRH (př. Supergestran, Derigestran) pdněcují prdukci LH v hypfýze = i vulaci - vzniklé CL prdukuje prgestern, phlavní cyklus se nrmalizuje a následná říje se dstavuje d 20 dnů p aplikaci GnRH mžná je i aplikace prgesternu ve frmě vaginálních spirál, které se zavádějí d pchvy na dbu 12 dnů implantvaný prgestern nahrazuje funkci CL dny p vyjmutí spirály nastupuje říje, kteru je vhdné vynechat a inseminvat až v další indukvané či spntánní říji dalším pstupem je aplikace humánníh chrivéh gnadtrpinu HCG, který má silný luteinizační účinek na stěnu cysty zvyšuje se hladina prgesternu v krvi ( den p aplikaci) simuluje se stav přítmnsti žlutéh tělíska - při pklesu hladiny prgesternu klem 20. dne p aplikaci se dstavuje spntánní říje a vulace - v případě luteálních cyst je dpručván pužívání prstaglandinů (preparátů typu Oestrphan) mají výrazný lutelytický účinek 3-4 dny p jejich aplikaci dchází k rzpadu žlutéh tělíska a následné říji - pr zpřesnění dby inseminace lze 3 dny p Oestrphanu aplikvat GnRH pr pdpru vulace a inseminvat tentýž den Perzistentní žluté tělísk = funkční anmálie spčívající v přetrvávání CL na variu p dbu delší než 1 cyklus, aniž by byl zvíře březí činnst CL je zachvána: brání růstu a zrání flikulů blkuje průběh phlavníh cyklu = kratší či delší nepldnst

8 - kráva je delší dbu bez říje (není březí) a na variu je palpačně zjištěn CL - tent jev bývá vázán na patlgický bsah v dělze neb na embrynální dúmrť Na vznik perzistentníh CL může mít vliv vnější prstředí: výživa (nejčastěji) phybu ustájení bez mžnsti hygienické nedstatky pdmínky nepříznivé klimatické rušivé psychické vlivy - léčba je zaměřena na dstranění CL prstřednictvím PGF2α - říje se dstaví d 3 dnů, říjvý hlen je čast zkalený neinseminvat - je vhdné prvést šetření dělhy výplachem Záněty phlavníh ústrjí - čast jsu spjeny s btížným průběhem prdu Jedná se záněty: Vaječníků Vejcvdů Dělhy Vleklý zánět dělžní sliznice bjevuje se p prdu - půvdcem bývá nespecifický kmplex mikrrganismů - při rektálním vyšetření bývá zjišťvána zvětšená dělha s tužší dělžní stěnu a fluktuujícím bsahem - léčba jsu dpručvány výplachy dělhy antibakteriálními a desinfekčními rztky Pymetra - těžká frma endmetritidy, vyznačující se nahrmaděním hnisu v dělze - nemcnění nejčastěji vzniká z akutní neb chrnické endmetritidy p prdu - u krav je častým následkem macerace pldu p trichmnádvé infekci - příčinu také bývá dumření pldu p infekci Actinmyces pygenes neb smíšenu infekcí E. cli, streptkky, stafylkky aj., které vnikly d dělhy jakukli cestu - půvdci vyvlávají hnisavý zánět, prsáknutí endmetria, lýzi pldu a hrmadění hnisu v dělze - zvířata při tmt nemcnění zpravidla nevykazují příznaky pruchy celkvéh zdravtníh

9 stavu a není-li dělha příliš naplněna laktace je nrmální V případě dluhdbéh trvání nemcnění a velkéh naplnění dělhy zvíře: hubne vypadává srst dchází k tkům klubů ppř. jsu metastázy v jiných rgánech a dstavují se příznaky celkvé sepse - bnvení phlavních funkcí je nejisté - léčba spčívá ve vyprázdnění dělhy a následném šetření kataru dělhy - p vyprázdnění dělhy je vhdný výplach desinfekčními rztky Zánět dělžníh krčku Zánět pchvy, pševní předsíně a vulvy Bezpříznakvá sterilita - charakteristickým rysem těcht pruch je nezabřezávání, respektive časné přerušení březsti plemenic, které vykazují nrmální průběh phlavníh cyklu a na phlavních rgánech nejsu patrné žádné anmálie Bezpříznakvá sterilita je když: Plemenice se již minimálně jednu telila Plemenice vykazuje nrmální phlavní cyklus Plemenice byla minimálně 3x inseminvána semenem pldnéh býka Kmplexní vyšetření plemenice neukázal patlgické mrflgick-funkční změny Pdmínky chvu jsu dbré - výskyt bezpříznakvé sterility je zaznamenán u cca 10% zvířat zařazených d reprdukce Dsavadní pznatky svědčí dvu frmách pakvanéh přebíhání: Vynechání plzení jeh příčinu může být: snížená kvalita vulvaných vajíček k plzení vůbec nedjde zárdek p plzení dále nevyvíjí Embrynální mrtalita = dumření a zánik plzených vajíček a embryí v raných stádiích březsti

10 - v dbrých chvech dumírá z nejrůznějších důvdů až 20% embryí (nrmální míra EM) - ve stádech s prblematicku pldnstí může EM dsahvat 40 i více % - k embrynální mrtalitě dchází nejčastěji d dby vytvření pldvých balů a jejich spjení s dělhu, tj. v dbě, kdy je přežití závislé na kvalitě a kvantitě výživných látek v uterinním sekretu a kdy je embry nejvíce zranitelné Příčiny EM vycházejí: ze samtnéh embrya resp. ze vztahu embry-matka z vnitřníh prstředí matky z existenčních pdmínek, které matku vlivňují - léčba není mžná, ale snižvání prcenta výskytu EM je mžné preventivně hlavně zajištění ptimálníh živtníh prstředí zvířat (welfare) Vnější činitelé prstředí výživa a krmení - úrveň výživy pdmínky ustájení hygiena prstředí technika chvu užitkvst zdravtní stav vliv rčníh bdbí na zabřezávání rganizace a evidence ztechnické práce Pdmínku vyhvující reprdukce je: dbrý zdravtní stav a chvná kndice zvířete - zvláště v bdbí rzdjvání djnice p telení, kdy mnžství přijatých živin v krmné dávce nestačí na prdukci mléka dchází k úbytku živé hmtnsti krav plnhdntná krmná dávka s vyváženým pměrem energetické slžky a stravitelných N-látek je dalším důležitým faktrem vlivňujícím pldnst - nedstatek energetické slžky v krmné dávce snižuje u djnic zabřezávání - důležité je i zastupení minerálních látek, vitamínů (A, D, E) a stpvých prvků (jód, mangan, zinek, flur, měď, atd.)

11 - nedstatečná výživa plemenic se prjevuje: nedstatečnými a tichými říjemi prdu prdlužením dby invluce dělhy p embrynální mrtalitu - d úrvně výživy je dvislá i intenzita dchvu jalvic určuje vhdný věk jalvice při zapuštění péče chvatele chvné plemenice bývá jedním z rzhdujících faktrů úspěšnéh chvu - při inseminaci je zabřeznutí dvislé d nahlášení říjících se k inseminaci - pravidelné sledvání a vyhledávání říje je prvním předpkladem pr dsažení žáducí natality ve stádě pdnebí a rční bdbí vlivňuje reprdukci především druhtně prstřednictvím klísající výživy během rku - vyské teplty půsbí na zabřezávání negativně 6.2 ANALÝZA PŘÍČIN ZHORŠENÉ PLODNOSTI - v každém chvu je nezbytné průběžně vyhdncvat výsledky užitkvsti, reprdukce a zdravtníh stavu stáda Je vhdné sledvat především tyt parametry: Prdukce Djivst Obsah slžek (tuk, bílkvina, laktóza) Obsah smatických buněk Mčvina v mléce Přírůstky neb nárůst výšky v kříži u telat a jalvic Zdraví Pčet úhynů a nutných prážek, jejich příčina % prcent zadržených lůžek Ostatní pprdní kmplikace Kndice krav v jedntlivých fázích laktace Kmplikace s knčetinami kulhání

12 Metablické testy, ph mči, stlice, rzbr bachrvé tekutiny, nálezy z jatek a úhynů Reprdukce Rzdělení stáda % březích krav % zapuštěných a nevyšetřených krav % nepřipuštěných d 60. dne p telení % nepřipuštěných nad 60 dní p telení Prbíhá analýza nepřipuštěných nad 60 dní p prdu % březích p 1. inseminaci a p všech inseminacích u krav a jalvic Servis perida, interval Embrynální mrtalita Pravidelnst cyklů u krav a jalvic Analýza pruch (necyklující zvířata, cysty, endmetritidy ) Další dplňkvá vyšetření (krystalizace pševníh hlenu, spermicidita hlenu, atd.)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

SOMATOLOGIE. Markéta Dominika Pecharová. Střední zdravotnická škola Ruská; zdravotnické lyceum (2. LB)

SOMATOLOGIE. Markéta Dominika Pecharová. Střední zdravotnická škola Ruská; zdravotnické lyceum (2. LB) SOMATOLOGIE Markéta Dminika Pecharvá Střední zdravtnická škla Ruská; zdravtnické lyceum (2. LB) BIOLOGICKÉ VĚDY MORFOLOGICKÉ - stavba a tvar lidskéh těla ANATOMIE - anatemnó = rzřezávám - stavba a ulžení

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha Vypracvané tázky z mikrbilgie 1. LF UK, Praha Otázky z becné mikrbilgie, speciální bakterilgie a speciální virlgie, parazitlgie a myklgie CabiCz & Lenjulenka 2010/2011 OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1. VÝSKYT A

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

CHŘIPKU ZAŽENETE NA CHODIDLE

CHŘIPKU ZAŽENETE NA CHODIDLE NA BOLESTI V KRKU Na blesti v krku dpručuji cucat byčejný ACYLPYRIN a pmalu h spuštět d krku tak, aby se uchytil na blavém místě, tedy hlavně na mandlích, které balí a léčí, je sice kyselejší, ale skutečně

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více