Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. BŘEZEN 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 3 Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu Od budou mít všechny společnosti ve skupině VMG jednotnou kolektivní smlouvu. Dohodli se na tom zaměstnavatel a odborové organizace působící v rámci skupiny. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno předáním pracovního vzoru zaměstnavatele odborovým organizacím dne Vzhledem k tomu, že se pro všechny společnosti jednalo o velmi rozsáhlou a zásadní změnu, byla lhůta pro připomínkování předloženého návrhu odborovými organizacemi po vzájemné dohodě prodloužena nad rámec lhůty stanovené zákonem. Takto získaného časového prostoru bylo využito k porovnání dosavadních KS s novým návrhem a vyhodnocení a posouzení všech rozdílů. K jednacímu stolu poprvé zasedli zástupci zaměstnavatele a odborových organizací dne a tím bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání. Zaměstnance v dohodovací komisi zastupovali představitelé jmenovaní OCV, OSV a ZO OS KOVO HM, a.s., která není členem žádného z uvedených sdružení. V souladu se zákoníkem práce byli zástupci zaměstnanců povinni jednat ve vzájemné shodě, proto každému jednání dohodovací komise předcházela jednání odborářů, která sloužila ke sjednocení stanovisek k předkládaným návrhům. Samotná jednání dohodovací komise byla vedena konstruktivně, korektně a věcně. Představitelé obou smluvních MOTTO: stran argumentačně obhajovali svá stanoviska, přičemž současně byli schopni objektivně tyto argumenty vyhodnotit a přijmout opodstatněné argumenty druhé strany. Největší spory se rozpoutaly u stanovení výše náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti a u zvýšeného odstupného při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn. U obou ustanovení došlo ke vzájemné dohodě až na jednání dohodovací komise dne , tedy v průběhu 12. kola vyjednávání, kdy bylo kolektivní vyjednávání o rozporovaných stanoviscích ukončeno. Prioritou obou smluvních stran bylo sjednocení mzdových a pracovních podmínek ve společnostech skupiny VMG, přičemž prvořadá pozornost byla věnována zachování kontinuity s dosavadními KS a neomezení práv zaměstnanců z nich plynoucích. Mimořádná pozornost, která byla kolektivnímu vyjednávání věnována, vycházela z mimořádné důležitosti tohoto kroku. Jednotná KS byla ve Vítkovicích naposledy v roce 1994 a následně vznikem samostatných právních subjektů až do současnosti docházelo v jednotlivých dceřiných společnostech k uzavírání kolektivních smluv v některých částech se lišících. Právě nová kolektivní smlouva měla za cíl sladit všechny rozdílnosti plynoucí ze samostatně uzavíraných KS v průběhu uplynulých 16 let. I přesto, že obě smluvní strany přistupovaly k vytvoření jednotné kolektivní smlouvy s nejvyšší odpovědností, jsou si vědomy, že stejně jako všechno nové, i tato KS může zpočátku trpět svými dětskými chorobami. Proto již v průběhu kolektivního vyjednávání smluvní partneři otevřeně deklarovali svou ochotu okamžitě zasednout k jednacímu stolu, jakmile to bude situace vyžadovat a jedna ze smluvních stran předloží návrh k jednání o odstranění zjištěných nedostatků. Cílem je hned v začátcích účinností nové KS lidově řečeno vychytat všechny mouchy a odstranit tak případné nedostatky, které by se po jejím uvedení do života mohly projevit. Ve dnech se konalo závěrečné čtení čistopisu Kolektivní smlouvy VÍTKOVICE MACHINERY GROUP na středisku ZO OS KOVO HM, a.s. ve Valašské Bystřici za účasti většiny zástupců odborových organizací ze společností, na které se bude kolektivní smlouva vztahovat. Aktem slavnostního podpisu KS, jehož termín se předpokládá v průběhu 12. týdne t.r. bude kolektivní vyjednávání oficiálně završeno. Nám nezbývá než zaměstnancům přát, aby pro ně nová kolektivní smlouva byla důstojnou a dostatečnou garancí naplňování jejich mzdových a pracovních nároků. K.Č. Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.

2 2 VOSA Vybráno z časopisu SONDY Paragrafy do kapsy Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (III.) Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje Jsem vedena na úřadu práce a pobírám již 2 měsíce podporu v nezaměstnanosti. Nyní mi úřad práce zabezpečil rekvalifikaci. Budu moci nadále pobírat podporu v nezaměstnanosti? Je mi 28 let. Zákon o zaměstnanosti stanoví, že uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci. Po dobu rekvalifikace vám bude poskytována podpora při rekvalifikaci a nástupem na rekvalifikaci vám bude zastaveno poskytování podpory v nezaměstnanosti. V případě, že byste skončila rekvalifikaci a zůstala dále v evidenci úřadu práce, protože jste nemohla najít zaměstnání, byla by vám dále poskytována podpora v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby, tzn. ještě po dobu 3 měsíců. Podpora při rekvalifikaci Jsem veden již poněkolikáté v evidenci úřadu práce a měl bych zájem se rekvalifikovat. Pokud by mi úřad práce rekvalifikaci zabezpečil, chtěl bych vědět, jaké podmínky zákon stanoví pro vznik nároku na podporu při rekvalifikaci. Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce. Jedinou podmínkou pro vznik nároku je, že ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. V jaké výši a jak dlouho se podpora při rekvalifikaci poskytuje Úřad práce mi slíbil, že mi zabezpečí rekvalifikaci, která by měla trvat 6 měsíců. Jak vysoká bude moje podpora při rekvalifikaci a jak dlouho mi bude poskytována? V posledním zaměstnání můj měsíční čistý plat činil cca Kč. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu a horní hranice jejího poskytování je stanovena vyšší částkou než u podpory v nezaměstnanosti. Ve vašem případě bude podpora při rekvalifikaci představovat částku Kč a bude vám poskytována po celou dobu rekvalifikace, tj. po dobu 6 měsíců Maximální výše podpory při rekvalifikaci Vzhledem k tomu, že se pořád zdůrazňuje nutnost neustálého zvyšování kvalifikace pro snazší hledání práce, by mě zajímalo, jakou výši podpory při rekvalifikaci může uchazeč o zaměstnání, kterému úřad práce zabezpečil rekvalifikaci, maximálně pobírat. V posledním zaměstnání můj čistý plat byl cca Kč měsičně. Zákon o zaměstnanosti sice stanoví, že podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, ale maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci. V roce 2009 představovala částku Kč. Ve vašem případě 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku představuje sice částku Kč, ale vzhledem ke stanovené maximální výši budete po celou dobu rekvalifikace pobírat částku nižší. Výkon nekolidujícího zaměstnání a opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti stanoví, že zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, což v současné době představuje částku hrubého příjmu, nebo b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Dále se bude hovořit jen o tzv. nekolidujících zaměstnancích. Jsem zaměstnán u zaměstnavatele, který se v důsledku krize dostal do odbytových potíží. Je mi 45 let, v současném zaměstnání pracuji už řadu let a zaměstnavatel je se mnou spokojen. Celkem vzato bych nerad měnil zaměstnání a zaměstnavatel, jak sám říká, by mě nechtěl ztratit. Proto bych po dobu nižší poptávky po našich výrobcích byl ochoten přistoupit na snížení pracovního úvazku tak, aby můj hrubý měsíční příjem nepřesáhl částku Kč a mohl jsem tak po dobu potíží mého zaměstnavatele být současně v evidenci úřadu práce. Jakmile by po určité době opět stoupla poptávka po výrobcích mého zaměstnavatele, ukončil bych evidenci u úřadu práce a opět začal pracovat na plný pracovní úvazek. Protože nelze obdobné potíže mého zaměstnavatele vyloučit ani do budoucna, zajímalo by mě, jak by to bylo s poskytováním podpory v nezaměstnanosti, pokud bych se za stejných podmínek dostal opětovně do evidence úřadu práce? Vašemu zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání skutečně nebrání výkon činnosti na základě pracovního poměru, pokud váš měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj hrubého příjmu. Co se týče opětovného poskytování podpory v nezaměstnanosti, záleží na tom, zda si v předchozí evidenci vyčerpáte celou podpůrčí dobu, anebo jenom její část, a také na tom, jak dlouho byste byl zaměstnán mezi dvěma evidencemi na úřadu práce. Vzhledem k tomu, že je vám 45 let, vaše podpůrčí doba činí 5 měsíců. Pokud byste si z vaší podpůrčí doby vyčerpal např. 4 měsíce, k tomu, aby vám v příští evidenci opět byla poskytována podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tj. 5 měsíců, byste musel splnit dvě podmínky. 1. získat zaměstnáním dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, 2. doložit úřadu práce, že v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání jste získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, což by ve vašem případě neměl být žádný problém. Pokud byste získal zaměstnáním dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, byla by vám v následující evidenci poskytována podpora v nezaměstnanosti pouze po dobu zbývajícího 1 měsíce. Jestliže byste si však v předchozí evidenci vyčerpal celou podpůrčí dobu, tj. celých 5 měsíců, musel byste získat zaměstnáním dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 6 měsíců a současně splnit i druhou podmínku, tedy 12 měsíců zaměstnání, které je dobou důchodového pojištění, v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. V návaznosti na můj předcházející dotaz bych ještě rád věděl, jak by tomu bylo v případě, kdybych po dobu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání onemocněl a byly mi z titulu tohoto zaměstnání poskytovány dávky nemocenského pojištění. Pobíral bych po dobu nemoci ještě podporu v nezaměstnanosti?

3 VOSA 3 Vybráno z časopisu SONDY Paragrafy do kapsy Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (III.) Pokud byste v průběhu podpůrčí doby onemocněl a byly vám poskytovány dávky nemocenského pojištění z titulu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání, tak po dobu, po kterou byste tyto dávky pobíral, by vám byla poskytována též podpora v nezaměstnanosti až do vyčerpání celé podpůrčí doby. Povinnosti uchazeče o zaměstnání V souvislosti s výkonem nekolidujícího zaměstnání považuji za potřebné vás ještě upozornit na některé povinnosti vůči úřadu práce, které vám zákon o zaměstnanosti ukládá. Uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon nekolidujícího zaměstnání oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají. Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. Nesplnění výše uvedené oznamovací povinnosti nebo odmítnutí nastoupit do vhodného zaměstnání, případně na dohodnutou rekvalifikaci je důvodem pro vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce. Krátkodobé zaměstnání Zákon o zaměstnanosti dále stanoví, že překážkou pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (viz 20) a je zprostředkováno úřadem práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu hovoříme zde o tzv. krátkodobém zaměstnání. Dodatečné přiznání, zvýšení a doplacení podpory Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání neprávem odepřena nebo přiznána anebo poskytována v nižší částce, než v jaké náležela, anebo přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, dodatečně se přizná nebo zvýší a doplatí. Bylo-li uchazeči o zaměstnání neprávem odepřeno zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu náleží při splnění stanovených podmínek ode dne zařazení do evidence, nežádá-li o její přiznání k pozdějšímu datu. O dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci nebo jejich jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého náležela nebo splátky měly být poskytnuty. Všeobecná zdravotní pojišťovna má pro své klienty již řadu let Klub pevného zdraví. Jeho posláním je propagace prevence a zdravého způsobu života a cílená podpora péče členů klubu o vlastní zdraví. Členství přináší možnost využívat řadu výhod, slev a dalších benefitů, které poskytují naši smluvní partneři. Členem se může stát každý pojištěnec VZP, kterému je víc než 15 let a který se vstupem do klubu zaváže i skutečně využívat svého zákonného práva na absolvování preventivních prohlídek prováděných praktickými lékaři, gynekology a stomatology. Tento závazek na sebe již vzalo na 70 tisíc našich klientů. Patříte mezi ty lidi, kteří chodí k lékaři jen s chřipkou, úrazem, nebo když vás něco bolí? Že ano? Ale to je špatně! Každý dospělý člověk by měl pravidelně absolvovat preventivní prohlídky, i když nemá žádné zdravotní obtíže. Všeobecná zdravotní pojišťovna plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky, jednou ročně u stomatologa a ženám jednou ročně u gynekologa. Ani regulační poplatek se v tomto případě žádný neplatí. Musíte se jen k praktikovi, gynekologovi a stomatologovi, u něhož jste registrováni, na prevenci objednat. Pravidelné prohlídky u závodního lékaře jsou specializované a nemohou (a ani nemají) preventivní prohlídky nahradit. Dodatečné snížení, zastavení nebo vrácení podpory Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání přiznána nebo poskytována ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byla přiznána nebo se poskytuje neprávem, rozhodne úřad práce o jejím snížení nebo o zastavení její výplaty, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena. Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč o zaměstnání povinen částky neprávem přijaté vrátit. O povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí. Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci nebo jejich splátek poskytnutých neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého nenáležela vůbec nebo v poskytnuté výši. Dávky v nezaměstnanosti se neposkytují do ciziny Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se neposkytují do ciziny, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak. dokončení seriálu Dbát na své zdraví s VZP se vyplatí PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, které by měl každý pacient absolvovat jedenkrát za dva roky. Součástí každé preventivní prohlídky je doplnění anamnézy, kdy lékař cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje se očkování proti tetanu. Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a Pokračování na str. 4

4 4 VOSA Dbát na své zdraví s VZP se vyplatí Pokračování ze str. 3 hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách, pacienta zváží, případně i změří, orientačně mu vyšetří sluch a zrak. Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován). V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření: při každé prohlídce orientační chemické vyšetření moče v 18, 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi v 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi). Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má každému pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum. Musí také zhodnotit onkologická rizika pacienta. U mužů má pak při zvýšeném riziku provést klinické vyšetření varlat, u rizikových žen od 25 let věku klinické vyšetření prsů, spolu s poučením o samovyšetřování prsu. ONKOLOGICKÁ PREVENCE U PRAKTIKA I GYNEKOLOGA Výskyt onkologických onemocnění často stoupá s věkem, proto se všech lidí nad 50 let týká vyhledávání osob ohrožených rakovinou střev a konečníku a žen nad 45 let navíc vyhledávání případů nádorového onemocnění prsu. Praktický lékař i gynekolog mají proto povinnost v rámci preventivní prohlídky zajistit ženám nad 45 let jednou za dva roky provedení mamografického screeningu a všem pacientům nad 50 let vyšetření speciálním testem, odhalujícím skryté krvácení ve stolici. Samozřejmě pokud pacient již absolvoval příslušné vyšetření na doporučení jednoho ze jmenovaných lékařů a jsou k dispozici výsledky, druhý ho na totéž vyšetření posílat nebude. Preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici TOKS), které může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku, se provádí ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. I na toto vyšetření může dát doporučení jak praktik, tak gynekolog. Mamografické vyšetření by měla absolvovat každá žena nad 45 let, a to ve dvouletých intervalech. Horní věková hranice 70 let pro mamografický screening je od 1. února 2010 zrušena. Žena by měla docházet vždy na stejné pracoviště, vybrané z pracovišť doporučených ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu. Ta jsou zárukou kvality a bezpečnosti vyšetření. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA U GYNEKOLOGA Provádí se počínaje 15. rokem věku každý rok. Obsahem preventivního vyšetření je zjištění a aktualizace anamnézy, tj. potřebných osobních, rodinných i pracovních údajů, a vlastní vyšetření, které je vždy přizpůsobeno věku a tomu, zda žena je sexuálně aktivní. Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem, lékař má také pohmatem vyšetřit mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů. V 15 letech a dále od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu anebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů se provádí klinické vyšetření prsů. Součástí preventivní prohlídky je v rámci vyhledávání případů karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Ženám ve věku od 45 let dále lékař předá doporučení na mamografický screening, u pacientek nad 50 let může být součástí prohlídky také vyšetření v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku (pokud tato vyšetření již pro ženu nezajistil její praktický lékař). U gynekologické preventivní prohlídky by nemělo rovněž chybět poučení o správných hygienických návycích a podle potřeby zajištění další odborné péče. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA U ZUBNÍHO LÉKAŘE V oboru stomatologie se u dospělých od 18 let provádí preventivní prohlídka jedenkrát ročně. Jejím obsahem je zjištění anamnézy, vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, nácvik ústní a zubní hygieny a podle potřeby stanovení léčebného plánu k další stomatologické péči. Při zjištění změn v dutině ústní, které jsou projevem celkových onemocnění nebo onemocnění patřících do péče jiných odborností, vás stomatolog s touto skutečností seznámí a předá tyto informace praktickému lékaři nebo příslušným odborníkům. Již od roku 1997, kdy byla zavedena platba stomatologických výkonů dle Úhrady standardní stomatologické péče, tzv. ceníku, hradí zdravotní pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění dvě prohlídky v roce u dospělých pacientů. Vedle preventivní prohlídky je hrazena tzv. pravidelná prohlídka, která v sobě zahrnuje různé drobné výkony prováděné i v průběhu roku, např. ošetření sliznic aj. Nezapomeňte tedy navštívit svého zubaře 2x za rok! Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla odměnit své klienty členy Klubu pevného zdraví, kteří na preventivní prohlídky pravidelně chodí. Takoví klienti získají určitý počet bodů za každou preventivní prohlídku u praktika, u gynekologa a u stomatologa a za absolvování onkologického screeningu. V rámci programu Zdravý život je za stanovených podmínek budou moci proměnit za příspěvek např. na očkování, pohybové, sportovní, relaxační a rehabilitační aktivity atd. Preventivní prohlídky se vám tedy opravdu vyplatí. Program Zdravá rodina Od 15. února 2010 lze pro děti ve věku 0-15 let (+ 364 dní) podat Žádost o příspěvek v programu Zdravá rodina. Pro jedno dítě lze získat jeden z těchto dvou možných příspěvků: 1. příspěvek na očkování 2. příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie Základní podmínky Příspěvek je určen dítěti ve věku 0-15 let (+ 364 dní), pokud je v den podání Žádosti o příspěvek pojištěno u VZP ČR spolu se svými rodiči, nikdo z vyjmenovaných se nehlásí k jiné zdravotní pojišťovně a nemají evidovaný dluh na pojistném či penále u VZP ČR. Příspěvek je poskytnut po splnění stanovených podmínek s tím, že VZP ČR má právo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu pro daný program a druh příspěvku. Příspěvek na očkování Výše: maximálně 500 Kč / rok na jeden druh očkování pro jedno dítě Příspěvek lze získat jednorázově bez možnosti postupného čerpání na jedno očkování proti: hepatitidě A (případně kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A i B u dětí, které nebyly proti hepatitidě B ze zákona očkované) klíšťové encefalitidě meningokokovým nákazám pneumokokovým nákazám - příspěvek je poskytován pouze dětem do 4 let +364 dní a to v případě, že se nejednalo o povinné očkování u vybraných diagnóz (očkovací látka hrazena ze státního rozpočtu) ani o nepovinné očkování (očkovací látka hrazena z veřejného zdravotního pojištění) Žádosti o příspěvek: o příspěvek je možné požádat od 15. února 2010 Příspěvek na bezlepkovou dietu Výše: maximálně 1800 Kč / rok na jedno dítě s onemocněním celiakie Příspěvek se čerpá za čtvrtletí vždy do maximální výše 450 Kč Žádosti o příspěvek: o příspěvek se žádá vždy jen první měsíc po skončení čtvrtletí (tj. v dubnu 2010 / červenci 2010 / říjnu 2010 / lednu 2011). vydáno se souhlasem VZP

5 VOSA 5 Revírní bratrská pokladna Roční limit ve všech kategoriích je 1000 Kč. Bonusy k preventivním programům se nezapočítávají do ročního limitu. Nárok na příspěvek je, pokud pojištěnec nemá dluh na pojistném a penále a pokud se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. Jednotlivé limity lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce a nelze je převádět na rodinné příslušníky nebo do příštího roku. Na příspěvek z preventivních nebo bonusových programů nemají nárok cizinci, kteří jsou u pojišťovny pojištěni méně než 6 měsíců. Nově přihlášeni pojištěnci, a to v termínech k a k , mají nárok na plnou hodnotu preventivního balíčku a v ostatních termínech, a to k a k , mají nárok na 50 % hodnoty. Účetní doklady lze uplatnit nejpozději do dvou měsíců po jejich vystavení, nejpozději však do na všech pracovištích osobně a do poštou (rozhodující je podací razítky pošty). Infolinka: Balíček pro děti do 6 let Příspěvek až 1000 Kč na očkování proti: rotaviru (děti do 4 měsíců, čerpání do 300 Kč), spalničkám, zarděnkám a příušnicím (čerpání do 300 Kč), pneumokoku (děti od 6 měsíců do 5 let, čerpání do 300 Kč), planým neštovicím (děti od 9 měsíců, čerpání do 300 Kč), meningokokovému onemocnění (čerpání do 300 Kč), chřipce (čerpání do 300 Kč), klíšťové encefalitidě včetně přeočkování (čerpání do 300 Kč) a hepatitidě A, B (čerpání do 300 Kč). Seznam určených vakcín je k dispozici v pojišťovně. Příspěvek do 300 Kč na ostatní aktivity, a to na organizovaný kurs plavání (děti do 3 let), na školky v přírodě trvající minimálně 5 dní (1x v době docházky do školky) a na vyšetření zrakového nervu. Příspěvek do 200 Kč na úhradu testu na CS (nesnášenlivost lepku). Příspěvek do 100 Kč na nákup léčiva na fluorizaci zubů. Došlo ke snížení příspěvku o 200 Kč, byla zrušena možnost jeho využití na aerobik a aqua aerobic, jízdu na koni, jógu, lezeckou stěnu, individuální plavání, pobyt v solné jeskyni a na nákup vitamínů. V rámci balíčku byl zrušen příspěvek ve výši 500 Kč, který bylo možno využít na nákup sportovních přileb a solné dýmky. Balíček pro děti a mládež od 7 do 18 let Příspěvek až 1000 Kč na očkování, a to do 1000 Kč pro dívky a ženy od 12 do 26 let proti lidskému papilomaviru (prevence proti rakovině děložního čípku), do 300 Kč dětem do 12 let proti planým neštovicím, meningokokovému onemocnění, chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A, B. Příspěvek do 300 Kč na léčbu vadného chrupu snímatelným nebo fixním aparátkem, periodickou prohlídku registrovaných sportovců, účast v programu STOP obezitě, vyšetření zrakového nervu a preventivní vyšetření pigmentových změn kůže. Příspěvek do 200 Kč na úhradu testu CS (nesnášenlivost lepku). Příspěvek na test byl snížen o 200 Kč a na léčbu chrupu o 700 Kč. V rámci balíčku byl zrušen příspěvek ve výši 500 Kč, který bylo možno využít na školy v přírodě a lyžařské výcviky, na aerobik i aqua aerobik, bodyform, bodystyling, fit box, fitness, strečink, jízdu na koni, spinning, indoor cykling, cvičení na rotopedech, veslovacích trenažérech, pobyt v solné jeskyni, saunu, taichi, nákup sportovních ochranných přileb, nákup solné dýmky a úhradu kontaktních čoček, a dále byl zrušen příspěvek 100 Kč na vitamíny. Balíček pro pojištěnce starší 19 let Příspěvek do 1000 Kč na očkování, a to do 1000 Kč pro dívky a ženy od 12 do 26 let proti lidskému papilomaviru (prevence proti rakovině děložního čípku), příspěvek do 300 Kč na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A,B. Příspěvek na očkování proti papilomaviru byl snížen o 2000 Kč. Příspěvek do 300 Kč na periodické prohlídky registrovaných sportovců, vybrané léčivé přípravky při nezhoubném zbytnění prostaty (muži nad 45 let), vybrané hormonální přípravky na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů (ženy nad 40 let) a vyšetření zrakového nervu. Příspěvek do 200 Kč na úhradu testu CS (nesnášenlivost lepku). Z balíčku zmizel příspěvek do 1000 Kč na léčbu vadného růstu chrupu snímatelným nebo fixním aparátkem a příspěvek až 500 Kč, který bylo možno využít stejně jako u balíčku dětí a mládeže od 7 do 18 let, navíc ho bylo ještě možno využít na léčení závislosti na tabáku a léčení nadváhy a obezity. Příspěvek do 300 Kč na aktivity pro těhotné ženy, a to na kurs psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, nákup vitamínů a epidurální analgezii při porodu. Příspěvek byl snížen o 200 Kč. Příspěvek do 300 Kč pro ženy do 44 a od 70 let na mamografické vyšetření prsů a příspěvek do 220 Kč na ultrasonografické vyšetření prsů. Příspěvek na mamografické vyšetření prsů byl snížen o 200 Kč. Příspěvek do 300 Kč na preventivní vyšetření prostaty (1x za 2 roky), na preventivní vyšetření pigmentových změn kůže, na vyšetření za účelem zjištění kardiovaskulárního či metabolického onemocnění (pojištěnci od 40 do 60 let) a na ošetření rázovou vlnou. Příspěvek do 200 Kč pojištěncům do 49 let na úhradu vyšetření na okultní krvácení ve stolici. V balíčku byl zrušen příspěvek 100 Kč na vitamíny. Onkologický program Program je zaměřen na prevenci a včasný záchyt nádorových onemocnění. Pojišťovna poskytuje příspěvek až do výše 300 Kč nebo plnou úhradu (nepřesáhne příspěvek) na prevenci: rakoviny prsu, rakoviny plic, rakoviny tlustého střeva, rakoviny prostaty nebo varlete, rakoviny kůže, rakoviny děložního čípku a na prevenci glaukomu a na zácvik samovyšetřování prsu. Bonusy k preventivním programům Pro všechny pojištěnce Pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou a balíček pro novorozence, který rodič obdrží od pojišťovny po narození dítěte při jeho přihlášení. Léčebné pobyty dětí Pobyty jsou určeny dětem ve věku od 8 do 14 let s recidivujícími onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami. Přihlášky pojišťovna přijímá do Černá Hora v letovisku Čanj: výše spoluúčasti se odvíjí od počtu pojištěných osob - pouze dítě 6500 Kč, dítě a jeden zákonný zástupce 5000 Kč a dítě a oba zákonní zástupci (či samoživitel/ka) 4500 Kč. Slovensko v rekreační oblasti Tatranské Matliare: výše spoluúčasti se odvíjí od počtu pojištěných osob - pouze dítě 3500 Kč, dítě a jeden zákonný zástupce 3000 Kč a dítě a oba zákonní zástupci (či samoživitel/ka) 2500 Kč. Bezpříspěvkoví dárci krve a plazmy Úhrada vitamínů po odběru, příspěvek činí 200 Kč pro držitele bronzové a stříbrné Janského plakety (nejméně 10 odběrů), 500 Kč pro držitele zlaté Janského plakety (nejméně 40 odběrů) a 1000 Kč pro držitele Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy. Příspěvek mohou využít na úhradu nákupu v lékárnách, v prodejnách zdravotnické techniky, v prodejnách oční optiky a na úhradu léčby zrakových vad, očkování a stomatologické péče. Příspěvky byly sníženy o 200 Kč, 300 Kč a 500 Kč. Pracovníci rizikových pracovišť Na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnutí vitamínů (1x ročně), úhrada rekondiční péče a preventivních prohlídek. vydáno se souhlasem RBP

6 6 VOSA BAREVNÉ A PESTRÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ.. Dny předvelikonoční a velikonoční bývaly nesporně barevné a pestré. Celkem 6 postních nedělí se řadí před Velikonoce. První z nich je Černá neděle (pokud se tak nenazývala až pátá postní neděle, pak toto pojmenování vzniklo patrně podle toho, že zvláště ženy odkládaly pestré součásti oděvu a halily do černých šátků, plen a fěrtochů)... Ponecháme však na Vás, zda právě slovo fěrtoch ještě znáte. První postní neděli se ale říkalo i pučálka (podle pokrmu připraveného z napučeného hrachu) nebo liščí (podle příběhu o lišce, která nosí dětem preclíky). Druhá v pořadí je neděle Pražná (podle staroslovanského pokrmu, pražma. To se připravovalo pražením nedozrálého obilí). Třetí je Kýchavná neděle (nazvaná podle tradičních pověr, které podle počtu kýchnutí v ten den usuzovaly na délku života a zdraví člověka). Následuje neděle Družebná (v ten den chodil družba se ženichem na návštěvu do domu nevěsty; také byly povoleny úlevy od postních příkazů) nebo též růžová, růžebná (v kostele byla fialová barva nahrazena růžovou), popř. to bylo prostě středopostí. Postní období se tak chýlilo k závěru. Někde se jako Černá označovala neděle na konci postu, nikoliv na počátku. Pátá neděle byla oblastně též známá jako Černá. Na většině našeho území to však byla neděle Smrtelná nebo Smrtná (podle původně pohanského zvyku vynášení smrtky). A poslední postní neděli podnes známe jako Květnou (podle tradice, že byl Kristus v Jeruzalémě vítán palmovými ratolestmi), popř. Beránkovou (podle Kristovy oběti). Řada pojmenování, která dokládají místní zvyky, je spojena s obdobím od Velkého pátku do velikonočního pondělka. Na venkově se ale dodržovaly tradice v průběhu celého roku. Například na Květnou neděli přicházeli na Třeboňsku selští hoši z obcí (kterým se říkalo brci) ke kostelu s vysokými berany. To byly svazky jívových větví s kočičkami (tedy s květy jívy), které byly dole zdobeny jehličím. Pojmenování beran tu připomínalo obětního beránka. Doplnili-li však chlapci své vybavení lískovými pruty, docházelo mnohdy k prudkým bitvám. Středa před Božím hodem velikonočním liturgicky patří ještě k postní době. V lidovém prostředí se jí proto říkalo sazometná, sazometní, smetná (podle zvyku vymetat v ten den komíny) nebo škaredá (podle tradice, že se Jidáš škaredil na Pána Ježíše). Ve středověku zvítězila mystická snaha zdůraznit umučení Páně vydělením neděle, za niž byl před Velký pátek předsazen Zelený čtvrtek (nazvaný snad podle zeleného mešního roucha; lidová tradice s názvem spojuje zvyk jíst v tento den špenát nebo zelí, aby člověk byl celý rok zdráv. Někde se toho dne mlátilo do země cepem). Velký pátek (tradičně chápaný jako připomínka ukřižování Páně) pak byl původně dnem střídmosti a hlubokého smutku; lidová tradice ho však spojovala s vírou v magickou sílu země a zázraky (odtud pramenila i víra v "odkrývání pokladů"). Teprve potom následuje Bílá sobota. Nejvíce velikonočních zvyků ale přece připadá na samotný závěr svátků. Velikonoční pokrmy se např. světily až na Boží hod. A magický původ lze nalézt i u pondělní velikonoční pomlázky. Šlehání i polévání mělo dívkám zajistit zdraví a plodnost. S pomlázkou byla spojena třeba tradice tzv. sekání (do špičky vejce, které jeho majitel držel mezi palcem a ukazováčem, zasekával druhý minci) nebo pekání, ťukání, cikání vajec (kdy se ťukalo vejce proti sobě; vítězem byl ten, jehož vejce zůstalo neporušeno). Podle typu se také do vajec nebo do kraslic ornamenty vyrývaly (tzv. rejsovaly, takže vznikaly rejsky) nebo se skořápka pestře zdobila (což bylo na jihu Čech typické pro tzv. strakše). J.Š. Pracovní právo Mimořádné odměny Charakter vykonané práce občas vyžaduje, aby zaměstnanec byl za svoji kvalitní či mimořádnou pracovní činnost odměněn odměnou. Na rozdíl od ostatních složek mzdy a nebo platu výše této odměny zaměstnavatel ani zaměstnanec předem nezná a poskytuje se zpětně až po vykonání práce. Tím se tedy mimořádná odměna odlišuje od prémie či bonusu, pro jejichž získání zná zaměstnanec předem podmínky uvedené v prémiovém či bonusovém řádu. Rovněž nárok na vyplacení prémie nebo bonusu pro jehož získání zaměstnanec splnil předem vypsané podmínky (prémiové ukazatele) lze požadovat na zaměstnavateli a případně žalovat u soudu, kdežto z charakteru mimořádné odměny, pro jejíž poskytnutí nebyly předem zaměstnavatelem vyhlášeny podmínky, je zřejmé, že nelze s úspěchem si na ni činit nárok. Jinak je tomu u cílové odměny, která má fakticky charakter cílové prémie a jsou pro její získání předem vypsaná kritéria. Ačkoli mimořádná odměna, je-li poskytnuta za vykonanou práci, je bezpochyby mzdou či platem (viz 109 odst. 1 ZP), nelze na ni v praxi vztahovat ustanovení o ostatních částech mzdy nebo platu, podle kterých musí znát zaměstnanec předem před začátkem výkonu práce své mzdové či platové podmínky (viz 37 odst. 1 písm. f), 113 odst. 3 ZP) Pro podnikatelskou sféru, která odměňuje své zaměstnance mzdou, žádná bližší právní úprava pro poskytování mimořádných odměn není a ve mzdové oblasti platí i pro tuto oblast zásada co není zakázáno, je dovoleno. Zde dokonce je možno poskytovat pravidelné odměny, např. za standardní kvalitní výkon práce. Jinak je tomu v rozpočtové sféře, kde zaměstnavatelé odměňují své zaměstnance platem a nikoli mzdou, kterou používá soukromá sféra. Odměňování v platové oblasti je upraveno zejména v hlavě III. části šesté zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Odměňování v platové oblasti neboli v rozpočtové sféře je vyjmuto z ústavní zásady, kterou se řídí skoro celý zákoník práce co není zakázáno, je dovoleno. V platové oblasti platí zásada co není povoleno, je zakázáno (viz 122 odst. 1 ZP, podle kterého není možné určit plat jiným způsobem než stanoví ZP a právní předpisy vydané k jeho provedení). Mimořádné odměny poskytovat zaměstnancům v rozpočtové sféře jako součást platu zákoník práce povoluje v 134. Podle této právní úpravy může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Již z této dikce vyplývá jednoznačná povinnost zaměstnavatele při svém rozhodnutí o poskytnutí této mimořádné odměny, ale i konkrétní důvod jejího poskytnutí v mezích zákona, tedy za jaký mimořádný úkol nebo jaký významný pracovní úkol je odměna poskytnuta. Z dikce zákoníku práce je rovněž jasné, že právní úprava neumožňuje poskytovat v rozpočtové sféře odměny za standardní výsledky práce (k tomu slouží institut osobního příplatku, uvedený v 131 ZP). Mimořádná odměna je nenárokovou složkou platu. Nárokem se stává však v případe rozhodnutí zaměstnavatele o jejím poskytnutí (viz též judikatura R 28/2005). I v rozpočtové sféře lze pro poskytnutí mimořádné odměny stanovit předem konkrétní kritéria (např. snížení nákladů, docílení lepšího hospodářského výsledku příspěvkové organizace), kdy při splnění těchto kritérií nárok na vyplacení odměny vznikne. zdroj: Práce a mzdy

7 VOSA 7 Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ 1) Co je symbolem světové výstavy 1958 v Bruselu? a) Eiffelova věž b) Atomium c) Křišťálový palác d) Gateway Arch 2) Jak se označuje volně stojící kamenná deska? a) stéla b) reliéf c) ciborium d) metopa 3) V kterém roce byla založena Karlova Univerzita? a) 1347 b) 1346 Ukazuje se, že úmysl dostat stravování do centra pozornosti se začíná vyplácet. Mohli se o tom přesvědčit členové stravovací komise a to v pátek 12. března, kdy se opět komise sešla k pracovnímu jednání. Hned při příchodu do jídelny Lesík jsme si povšimli změny v salónku. Byl čerstvě vymalován a na podlaze se skvěl nový koberec. Podle mínění většiny členů stravovací komise se úpravy opravdu povedly. A předznamenává to c) 1348 d) ) Které přehrazené řece musel ustoupit chrám Abú Simbel? a) Nilu b) Coloradu c) Amazonce d) Jang-c -tiang 5) Vlajka kterého státu nemá červenou, bílou a modrou barvu? a) Nizozemí b) Rusko c) Itálie d) Francie celkovou obnovu jídelny Lesík, ke které má postupně dojít. Jedná se o přechod kuchyně na horkou vodu i plyn místo páry a na to navazující změnu technologie přípravy jídel. No, necháme se překvapit a doufáme, že to budou jenom změny k lepšímu. Vlastní jednání komise pak už mělo obvyklý program. Opět došlo na nekvalitní kouskové maso (po kolikáté už, nelze ani spočítat), na které jsou opakující se stížnosti. Na jejich základě do galerie Avion Shopping Park, Vesmírná interaktivní výstava, expozice pro všechny věkové kategorie, minivesmír pro děti do 5 let do Dům zahrádkářů, Česká ulice, Zábřeh, do 17 hod., Velikonoční vítání jara, výstava 22. až kino Luna, Kawasakiho růže, film rež. J. Hřebejka KD Hlučín, O zlé královně, divadelní představení budova ředitelství Městské policie, Hlubinská ul.,16 hod. Kurzy pro veřejnost (projekt Bezpečnější Ostrava) Galerie knihkupectví Librex, Smetanovo nám., 16 až 18 hod., přednáška Slezské diakonie ve spolupráci s Mobilním hospicem Ondrášek na téma Domácí hospicová péče a její specifika 24. a katedrála Božského Spasitele, Evangelium podle houslí, J. Pavlica Hradišťan 25. a Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118, Sexmise, přednáška MUDr. Radima Uzla až 1.4. kino Luna, Doktor od Jezera hrochů, režie Z.Troška 26. až kino Úsvit Havířov, Avatar Hradec n. Mor., Jarní taneční večer aneb beseda u cimbálu 27. a Slezskoostravský hrad, Velikonoce na hradě, 1. jarní akce Zámek Kravaře, Velikonoce na zámku Den otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody na vodních dílech a také na vodohospodářském dispečinku a laboratořích v Ostravě, ul. Varenská 49, od 9 do 15 hod. (poslední vstup ve hod., přehrada Šance pro veřejnost uzavřena) Divadlo loutek, O pejskovi a kočičce Sanatoria Klimkovice, Večer operetních, muzikálových 6) Kdo pronáší svá poslední slova Zbytek je mlčení? a) Faust b) Hamlet c) Romeo d) Othello 7) Jak se jmenovala Sokratova žena? a) Kunigunda b) Erdmuta c) Brunhilda d) Xantipa 8) Co je to prehistorie? a) rané dějiny b) předhistorické období c) starověk d) doba kamenná Tip na volný čas 9) Jak se nazývaly ve starém Římě lázně? a) gymnasion b) forum c) circus d) thermae 10) Od koho pochází nejsilnější živočišný jed na světě? a) ze šneka b) z pralesní šípové žáby c) z afrického okapa d) z Křovináře ostnitého Řešení: 1 b), 2 a), 3 c), 4 a), 5 c), 6 b), 7 d), 8 b), 9 d), 10 b) PŘEKVAPENÍ V JÍDELNĚ LESÍK vyvolala firma Sodexo jednání přímo s dodavatelem tohoto polotovaru s požadavkem na okamžitou nápravu. Uvidíme! Dále se znovu jednalo o malých porcích příloh a o slaných polévkách. I zde komise požaduje nápravu. V minulém týdnu došlo i na vyhodnocení marketingové akce Olympijské menu a byli vylosováni výherci. Jejich jména budou zveřejněna na stránkách intranetu a na nástěnce u jídelny na NŘ. Nezapomeňte se podívat, zda nejste mezi vylosovanými! Po úspěchu této akce se firma Sodexo rozhodla pro další zajímavou akci a to přímo pro Vítkováky. Bude to olympiáda v pojídání špekových knedlíků! Pokud byste se chtěli této akce zúčastnit, tak pozorně sledujte intranet nebo nástěnku u jídelny na NŘ, kde budou vyvěšeny podrobné informace o možnosti přihlášení a termínu akce. L.P. a operních árií a duet Frýdecký zámek, Velikonoční jarmark s prodejem lidových a uměl. předmětů kino Luna, 10 hod., filmové pásmo Do pohádky za zvířátky Sanatoria Klimkovice, film Lítám v tom do Muzeum Novojičínska ve Frenštátě, Proměny města Frenštátu, fotografie ze sbírek muzea ČEZ Aréna, Eva Pilarová, 50 let na scéně KD P. Bezruče, Havířov, představení Manželské vraždění, Jaroslav Dušek, N. Burger DK Akord, Zábřeh, Jarní květinové vazby, aranžování pod vedením odborníků do Výstavní síň Karviná, Slované aneb Jak žili naši předkové až 2.4. Velikonoce na Kuřím rynku (Jiráskovo náměstí), Velký jarmark 1.4. Sareza, Zimní stadion, mistři irského tance, Gaelforce Dance 3. a 4.4. Velikonoce v Miniuni aneb Hledáme zajíce! ZOO, Den ptactva 6.4. Garage club, koncert kapely Wohnout 7.4. DK města Ostravy, Fotograf na cestách, Jiří Kolbaba 9. až Výstaviště Černá louka, Výstava psů DK města Ostravy, Lúčnica, výpravná taneční novinka slovenského souboru ZOO, Den Země ČEZ Aréna, Ice Olympic Tour 2010, krasobruslařská show, J. Pljuščenko DK města Ostravy, Věra Martinová, koncert Klub Marley, Černá louka, Tublatanka, koncert

8 8 VOSA KUPON 3 VOSÍ KŘÍŽOVKA O CENY Opožděné novoroční přání lesníků: (Tajenka) POMŮCKA: PAČES VILNO CITO- SLOVCE POLSKÁ ŘEKA ZVYKLOST VELKÁ SLADKO- VODNÍ RYBA ZNAČKA AUTOSVÍ- ČEK PŘÍTEL AMISE ČÍSELNÝ SPORTOV- NÍ HLAVOLAM PŘÍPRAVA MOTÝLEK OBILNINA BĚLAVÍ MOTÝLI STARO- ŘECKÉ PODSVĚTÍ RÁZOVITÝ ODĚV NÁSTRAHA PŘIVLAST. ZÁJMENO EVROP- SKÝ VELE- TOK RUSKO- ČÍNSKÝ VELETOK KARTA DRUH MASA VEN (SLOVENSKY) 1. ČÁST TAJENKY ČESKÝ GEOLOG KLÍN (SLOVENSKY) ROURA SEVERSKÝ SAVEC STATNÁ BYLINA KONEC VZTAHU RUSKÉ ZÁJMENO ANALOGIE DÍTĚ (NĚMECKY) VYHNOUT SE JÍZDOU POBÍDKA VELKÝ KÁMEN MENŠÍ LETECKÉ ÚTVARY ČESKÝ DESETI- BOJAŘ OLEJ (ANGLICKY) BRODIVÝ PTÁK PLATIDLO V MACAU SIBIŘSKÝ VELETOK ŠTĚP STARŠÍ ZNAČKA ŽILETEK POLYNÉSKÝ NÁPOJ PLEMENA NESCHOP- NÝ ŘEČI OŘEZÁNÍ JESTLI PRA- OBYVATEL ŠPANĚLSKA PAPOUŠEK BÝVALÝ NÁZEV VILNIUSU SLONÍ ZUB 2. ČÁST TAJENKY PROFESE POSTOU- PENÍ OBJEDNÁVKY JMÉNO (NĚMECKY) ÚDAJE CHEMICKÝ RADIKÁL AROMA- TICKÁ ROSTLINA Kdo měl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 2 je výročí Ze správných odpovědí byla vylosována Honzeková Anežka, NS 230. Jmenovaná se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 2 zní: ne toliko pravda, ale mnohdy i voda. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Frištenský Ludvík, ,- Kč 2. Vitásek Rudolf, NS ,- Kč 3. Skácel Jiří, NS ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na naši adresu nejpozději do na adresu OCV, Kotkova ulice. Soutěž pro 3. číslo VOSY Kdy poprvé startovala vesmírná raketa na palubě s člověkem? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2 Podepsán dodatek KoleKtivní smlouvy Společnost EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a odborová organizace ZO OS KOVO Vítkovice

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU.

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1 SPolEČná deklarace ocelářů České republiky, Polska a Slovenska MoTTo: V říjnu 2013 se ve Žiaru na Slovensku konalo

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

07_ Projekt 3. dávka zdarma. 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout. 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava

07_ Projekt 3. dávka zdarma. 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout. 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava 07_ Projekt 3. dávka zdarma 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava 13_ Prevence rakoviny kůže Rozmístění a seznam poboček ČPZP Moravskoslezský

Více

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička VOJENSKÁ VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Foto: Jaroslav Jiřička VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011 VoZP_posledni.indd 1 8.6.2011 22:04:05 Kontaktní místa VoZP ČR POBOČKY INFORMAČNÍ

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010 3 Pavel Kubina: Doma je prostě doma 6 10 14 Rok 2009-rok expanze a změn Preventivní programy na rok 2010 Nová pobočka ČPZP PLUS pro zdraví ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010 Spolehlivá zdravotní péče pro celou rodinu

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 10. SRPNA2012 ROČNÍK XVIII. - ČÍSLO7a 8 ZaMyšlení Vždy, když se ráno probudím, vykonám hygienu, začnu cvičit a dívám se přitom na ČT 24, tak si říkám,

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary.

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary. Brno (pobočka) Banskobystrická 40, 621 00 Brno, tel.: 541 429 811, fax: 541 429 817, pob-brn@vozp.cz, ID datové schránky: hmvf5pt Jihlava (jednatelství) Husova 1656/ 52, 586 01 Jihlava, tel.: 560 590 090,

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Nejkrásnejší Vánoce jsou ty, které prožijete v rodinném kruhu.

Nejkrásnejší Vánoce jsou ty, které prožijete v rodinném kruhu. Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 2 2009 Nejkrásnejší Vánoce jsou ty, které prožijete v rodinném kruhu. SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚVODEM Ing. Ladislav Friedrich,

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života úvodní slovo Česká průmyslová zdravotní

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci Do Londýna s OZP OBSAH Rok změn a reforem... 3 Reforma a my 4 OZP vaše elektronická pojišťovna 6 Inspirujte nás 8 Medicína je tvrdá a spravedlivá

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji. Alena Chrastinová

Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji. Alena Chrastinová Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji Alena Chrastinová Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, OATB a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, BSP UTB ve Zlíně, OATB a Vyšší odborná škola ekonomická

Více