Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění."

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 14. září 2011 Příjemce: Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Č. dok. Komise: KOM(2011) 556 v konečném znění Předmět: ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o uplatňování doporučení Rady ze dne 24. září 1998 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb OCHRANA DĚTÍ V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. Příloha: KOM(2011) 556 v konečném znění 14268/11 mku DG I 2B CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2011) 556 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o uplatňování doporučení Rady ze dne 24. září 1998 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb OCHRANA DĚTÍ V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ {SEK(2011) 1043 v konečném znění}

3 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o uplatňování doporučení Rady ze dne 24. září 1998 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb OCHRANA DĚTÍ V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ 1. ÚVOD Cílem doporučení o ochraně nezletilých osob z roku 1998 a bylo zajistit, aby si členské státy a dané odvětví uvědomily nové problémy v oblasti ochrany nezletilých osob v elektronických médiích, zejména problémy spojené s využíváním a rostoucím významem on-line služeb. Vzhledem k tomu, že regulace není vždy s to držet s tímto vývojem krok, požadovala se tato doporučení s cílem prosazovat a rozvíjet vhodné rámcové podmínky jinými než čistě právními prostředky, například prostřednictvím spolupráce zúčastněných stran nebo spoluregulace či samoregulace 2. Mezitím došlo při používání médií ze strany spotřebitelů, a zejména nezletilých osob, k výrazným a neustále se zrychlujícím změnám. Nezletilé osoby využívají média stále více prostřednictvím mobilních přístrojů, včetně (on-line) videoher, a na internetu existuje stále více mediálních služeb na vyžádání. Jako nový jev získaly od vydání posledního doporučení obrovský význam stránky sociálních sítí, a to pro jednotlivé uživatele i z hlediska celé společnosti. Pravděpodobně se objeví další změny, které ještě nemůžeme ani předvídat. Tento nový vývoj poskytuje nezletilým osobám mnoho příležitostí, přináší však určité problémy, pokud jde o jejich ochranu, jelikož se rodiče často potýkají s potížemi při plnění svých povinností ve vztahu k novým technologickým výrobkům a službám, s nimiž jsou obvykle méně obeznámeni než jejich děti. Musíme si proto položit otázku, zda jsou stávající politiky dosud vhodné a přiměřené k zajištění vysoké úrovně ochrany nezletilých osob v celé Evropě. S cílem lépe posoudit to, co se již uskutečnilo a jaké další kroky mohou být zapotřebí, analyzuje tato zpráva (v reakci na výzvu uvedenou v bodě 6 doporučení z roku 2006) : Doporučení Rady ze dne 24. září 1998 o rozvoji konkurenceschopnosti evropského průmyslu audiovizuálních a informačních služeb podporou vnitrostátních rámců zaměřených na dosažení srovnatelné a účinné úrovně ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti (98/560/ES, Úř. věst. L 270, , s ( 2006: Doporučení Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a online informačních služeb ze dne 20. září 2006 (2006/952/ES, Úř. věst. L 378, , s ( Současně je nutno zajistit, aby veškerá přijatá spoluregulační nebo samoregulační opatření byla v souladu s právem v oblasti hospodářské soutěže. CS 1 CS

4 provádění a účinnost opatření uvedených v doporučeních z roku 1998 a 2006 v členských státech. Zpráva byla vyhotovena na základě informací, které členské státy uvedly ve svých odpovědích na dotazník. Zpráva doplňuje řadu opatření v Digitálním programu pro Evropu 3. Podrobnější informace o odpovědích a o konkrétních příkladech přijatých opatření jsou uvedeny v připojeném pracovním dokumentu útvarů Komise. 2. ZJIŠTĚNÍ 2.1. Vypořádání se s nedovoleným či závadným obsahem Poskytovatelé obsahu a služeb vyvíjejí stále větší úsilí s cílem vypořádat se s diskriminačním a jiným nedovoleným či závadným obsahem, zejména prostřednictvím dobrovolných závazků / kodexů chování, které existují ve 24 členských státech 4. Co se týká obsahu na internetu, některé z těchto iniciativ předpokládají, že internetové stránky mohou udávat dodržování kodexu chování pomocí příslušné značky. V členských státech se mimoto vynakládá úsilí na rozvoj a usnadnění přístupu ke kvalitnímu a vhodnému obsahu pro nezletilé osoby, například prostřednictvím zvláštních internetových stránek pro děti a zvláštních vyhledávačů 5. Ačkoliv v členských státech panuje shoda, že podpora samoregulačních opatření (kodexů chování) je užitečná, přetrvává obava, že se úrovně ochrany, jichž bylo v této oblasti dosaženo, dosud významně liší. V zájmu dalšího pokroku by měla být stávající opatření proti nedovolenému či závadnému obsahu trvale sledována, aby byla zajištěna jejich účelnost. Vyvíjejí se například kontaktní místa pro oznamování takovéhoto obsahu, která zajistí poskytovatel obsahu a která mají používat děti a rodiče, a tato kontaktní místa jsou podporována funkčními interními infrastrukturami, všechny tyto iniciativy však postrádají společné znaky a úspory z rozsahu, které by zvýšily jejich účinnost Horké linky Digitální program pro Evropu požaduje, aby členské státy do roku 2013 plně zrealizovaly horké linky pro oznamování urážlivého nebo škodlivého obsahu na internetu. V členských státech a v Norsku jsou již horké linky široce zavedeny a využívány. Základní mechanismus podpory představuje i nadále spolufinancování horkých linek z programu Evropské komise Bezpečnější internet KOM(2010) 245 v konečném znění/2: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální program pro Evropu (ze dne 26. srpna 2010 opravené znění) ( Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 7 a poznámka pod čarou č. 27. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 7, 8 a poznámky pod čarou č. 31, 32. CS 2 CS

5 Některé členské státy odkázaly rovněž na Asociaci internetových horkých linek INHOPE 6, která byla založena v roce 1999 na základě dřívějšího akčního plánu ES pro bezpečnější internet a nyní je financována v rámci programu Bezpečnější internet. Zahrnuje země mimo Evropu 7 a jejím cílem je zvýšení spolupráce v této oblasti. Horké linky, které jsou členy asociace INHOPE, musí dodržovat její kodex správné praxe. Členy asociace INHOPE jsou horké linky ve 24 členských státech 8. Řada horkých linek je součástí tzv. postupů k zjištění a odstranění nedovoleného obsahu 9, v jejichž rámci se poskytovatelé internetových služeb zavazují, že neprodleně odstraní nedovolený obsah, který veřejnost oznámila prostřednictvím horké linky. Devatenáct členských států 10 uvedlo, že byly vyvinuty a že se používají postupy k zjištění a odstranění nedovoleného obsahu. Ve fungování horkých linek, a zejména postupů k zjištění a odstranění nedovoleného obsahu však existují značné rozdíly. To se týká rozhodnutí o tom, že určitý obsah není dovolený, přezkumu těchto rozhodnutí, vysledování jeho zdroje a poskytovatele webhostingových služeb, a zejména oznamování příslušným orgánům 11. Ačkoliv to nebylo součástí dotazníku, Bulharsko a Slovinsko poukázaly na sledování horkých linek 12. Rozsáhlé zřizování a vytváření sítí horkých linek je povzbudivé, není však dostatečné. Za účelem posílení jejich účinnosti a zajištění větší soudržnosti mezi členskými státy (např. osvědčené postupy ve vzájemných vztazích s orgány pro vymáhání práva) je nutno uvážit způsoby zajištění toho, aby byly horké linky známější a snáze přístupné pro uživatele internetu, včetně dětí, a zlepšení jejich fungování a rozvoje synergií s ostatními souvisejícími službami (např. linky pomoci a informační střediska, čísla / ). Horké linky by měly být mimoto podrobněji sledovány Poskytovatelé internetových služeb Poskytovatelé internetových služeb se obecně podílejí v rostoucí míře na ochraně nezletilých osob, a to navzdory své omezené odpovědnosti a povinnosti podle směrnice o elektronickém obchodu 13. To se týká jejich právních povinností v souvislosti s nedovoleným obsahem, zejména však společných dobrovolných závazků a dodržování kodexů chování Členy asociace INHOPE jsou horké linky z 35 zemí z celého světa. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 35. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 8, 9. Pokud jde o omezenou odpovědnost a povinnost poskytovatelů internetových služeb podle směrnice o elektronickém obchodu, viz poznámka pod č. 13 v této zprávě. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 39. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 9. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 9. Podle směrnice o elektronickém obchodu (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, , s. 1 16) ( nemají poskytovatelé internetových služeb obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na CS 3 CS

6 Sdružení poskytovatelů internetových služeb však obvykle nemají žádný zvláštní mandát, pokud jde o ochranu nezletilých osob. Podepsání a dodržování kodexů chování pro ochranu nezletilých osob je proto pro členy těchto sdružení obvykle nepovinné 14. Mimoto pouze osm členských států 15 a Norsko uvedlo, že se během sledovaného období na vypracování kodexů chování podíleli spotřebitelé nebo orgány veřejné správy, a pouze šest členských států 16 uvedlo, že jsou zavedeny systémy hodnocení za účelem posouzení účelnosti těchto kodexů. Celkem pouze 11 členských států 17 a Norsko má za to, že systém samoregulace a kodexy chování poskytovatelů internetových služeb jsou náležitě přizpůsobeny novému digitálnímu prostředí. Poskytovatelé internetových služeb se vybízejí, aby se ještě aktivněji podíleli na ochraně nezletilých osob. Mělo by se více rozšířit a podrobně sledovat používání kodexů chování. Sdružení poskytovatelů internetových služeb se vybízejí, aby ochranu nezletilých osob zahrnula do svých mandátů a aby odpovídajícím způsobem zavázala své členy. Větší účast spotřebitelů a orgánů na vypracování kodexů chování by mimoto pomohla zajistit, aby samoregulace správně reagovala na rychle se vyvíjející digitální prostředí Stránky sociálních sítí Stránky sociálních sítí poskytují nezletilým osobám ohromné příležitosti. Ačkoliv jejich význam vzrostl teprve relativně nedávno, staly se již prostředkem vzájemné interakce a komunikace mezi nezletilými osobami. Stránky sociálních sítí však mají rovněž značná potenciální rizika, která lze shrnout pomocí kategorií nedovolený obsah, obsah nepřiměřený věku, nevhodný kontakt a nevhodné chování 18. Jednou ze slibných možností, jak bojovat proti těmto rizikům, jsou pokyny určené poskytovatelům stránek sociálních sítí a/nebo uživatelům. Na takovéto pokyny odkázalo pouze 10 členských států 19 a ještě méně členských států uvedlo, že jsou zavedeny systémy hodnocení za účelem posouzení jejich účelnosti 20 ; uplatňování pravidel týkajících se právně nevynutitelných předpisů je proto v současnosti dosti nerovnoměrné. Tento nedostatek by bylo možno částečně odstranit prostřednictvím Bezpečnějších zásad tvorby sociálních sítí pro EU 21, k nimž se přihlásilo 21 sociálních sítí protiprávní činnost (čl. 15 odst. 1). Poskytovatelé internetových služeb mají omezenou odpovědnost za přenášené informace (čl. 12 odst. 1), za automatické dočasné přechodné ukládání těchto informací (čl. 13 odst. 1) a za informace ukládané na žádost příjemce služby (čl. 14 odst. 1). Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 46. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 48. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 49. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 50. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 52. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 58. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s CS 4 CS

7 Vzhledem k obrovskému rozšiřování stránek sociálních sítí nezahrnují kontrolní systémy provozovatelů účinně a soudržně všechna potenciální rizika. Podporuje se aktivní zapojení zúčastněných stran, zejména prostřednictvím další osvěty, pokud jde o rizika a způsoby jejich snižování, širší využívání pokynů se sledováním jejich uplatňování. Na sociálních sítích se v rostoucí míře zavádějí kontaktní místa pro oznamování s náležitě fungující interní infrastrukturou s cílem pomoci dětem vypořádat se s groomingem, internetovou šikanou a podobnými záležitostmi, řešení se však vyvíjejí individuálně. Mimoto není rozšířeno používání standardního nastavení ochrany soukromí ( privacy by default ) pro děti, které se připojují na stránky sociálních sítí Problematický obsah na internetu pocházející z ostatních členských států / ze zemí mimo EU Většina členských států se domnívá, že podíl závadného obsahu pocházejícího z jejich vlastního území je velmi nízký, podíl závadného obsahu z ostatních členských států je podstatně vyšší a nejvyšší je podíl závadného obsahu pocházejícího ze zemí mimo EU 22. Co se týká možného zlepšení, některé členské státy usuzují, že by bylo snazší další harmonizované ochrany dosáhnout spíše na evropské úrovni, což by uvítaly, než na mezinárodní úrovni 23. Navzdory tomu se obecně považuje za užitečné vybízet třetí země, aby přijaly opatření na vnitrostátní úrovni, a velká většina členských států a Norsko jsou pro uzavření dalších dohod se třetími zeměmi 24. Jako žádoucí se jeví větší spolupráce a harmonizovaná ochrana s ohledem na problematický obsah na internetu. Ačkoliv tento obsah pochází většinou ze zemí mimo EU, některé členské státy se domnívají, že by tento přístup byl reálnější na evropské úrovni než za účasti třetích zemí Mediální gramotnost a osvěta Všechny členské státy se zavázaly podporovat jako účinné preventivní nástroje mediální gramotnost a zvyšování povědomí o rizicích on-line médií a o stávajících nástrojích ochrany. V členských státech se zejména zvyšuje počet příslušných iniciativ v podobě partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podle zpětné vazby poskytnuté členskými státy se jako cenné rámce v těchto oblastech ukázaly program Evropské komise Bezpečnější internet a projekt EU Kids Online Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 60. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 13. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 13 a poznámka pod čarou č. 63. Pokud jde o boj proti šíření materiálů o sexuálním zneužívání dětí na internetu, zaměřuje se program Bezpečnější internet na mezinárodní a evropskou spolupráci, zejména podporou sítě horkých linek INHOPE. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 14. CS 5 CS

8 Iniciativy v oblasti mediální gramotnosti a zajišťování osvěty jsou částečně začleněny do formálního vzdělávání a vyvíjí se určité úsilí o zvýšení informovanosti rodičů a učitelů. Z hodnocení, které Komise provedla v roce 2009, však vyplynulo, že ačkoliv je toto téma zahrnuto do národních učebních programů ve 23 evropských zemích, vlastní poskytování tohoto vzdělávání je roztříštěné a nejednotné 26. Ačkoliv je větší začleňování mediální gramotnosti a osvěty do školního vzdělávání pozitivní, problémem je i nadále všeobecné zahrnutí všech dětí a rodičů a soudržnost mezi jednotlivými školami a členskými státy Omezení přístupu k obsahu Omezení přístupu nezletilých osob k obsahu, který odpovídá jejich věku, vyžaduje dvě věci: na straně jedné hodnocení podle věku a klasifikaci obsahu a na straně druhé zajištění dodržování těchto hodnocení a klasifikací. Posledně uvedený úkol patří v prvé řadě k povinnostem rodičů, cennou podporu však poskytují technické systémy filtrování, systémy ověřování věku, systémy rodičovské kontroly atd Hodnocení podle věku a klasifikace obsahu Zavedené systémy hodnocení podle věku a klasifikace audiovizuálního obsahu považuje za v zásadě dostatečné a účinné 12 členských států 27, zatímco 13 členských států 28 a Norsko se domnívá, že by se měly zlepšit. Šestnáct členských států 29 a Norsko odpovědělo, že pro jednotlivé typy médií mají různá hodnocení podle věku a klasifikace. Deset členských států 30 a Norsko to považuje za problém. Osm členských států 31 a Norsko uvedlo, že se zvažují opatření nebo iniciativy k zajištění větší soudržnosti v této oblasti. Celkem 15 členských států 32 a Norsko považuje systémy klasifikace pro všechna média nebo celoevropské systémy klasifikace mediálního obsahu za užitečné a realizovatelné. S tím nesouhlasí devět členských států 33, které poukazují na kulturní rozdíly. Jedná se o oblast, v níž existuje největší roztříštěnost představy o tom, co je nezbytné a užitečné, se v jednotlivých členských státech a mezi nimi značně liší Technické systémy (filtrování, systémy ověřování věku, systémy rodičovské kontroly atd.) Zdá se, že panuje obecná shoda, že samotná technická opatření nemohou ochránit nezletilé osoby před závadným obsahem a mohou být pouze jedním prvkem v balíku opatření Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 65. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 81. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 82. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 83. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 85. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 86. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 87. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 88. CS 6 CS

9 Pokud jde o technická opatření, která mají zamezit potenciálně závadnému obsahu tím, že zajišťují dodržování příslušných hodnocení a klasifikací, členské státy jsou rozděleny, co se týká jejich užitečnosti, vhodnosti (s ohledem na právo na informace a možné zneužití cenzury), technické proveditelnosti a spolehlivosti 34. Společný důraz se mimoto kladl na nutnost zajistit transparentnost, pokud jde o zařazení určitého obsahu na černou listinu a možnosti jeho odstranění. Dvacet členských států 35 uvedlo, že dotyčné odvětví nebo orgány veřejné správy vyvíjejí úsilí o vývoj systému filtrování a hodnocení internetu. Dvacet čtyři členských států 36 a Norsko uvedlo, že se používají nástroje rodičovské kontroly. Tyto jsou v 15 členských státech dostupné zdarma a ve čtyřech členských státech za poplatek 37. Mimoto se zvyšuje úsilí o informování účastníků o dostupných systémech filtrování a hodnocení a o programovém vybavení pro ověřování věku, přičemž v 16 členských státech to představuje povinnost (na základě právních předpisů či příslušných kodexů chování poskytovatelů internetových služeb nebo mobilních operátorů) 38. Ačkoliv většina členských států vidí prostor pro zlepšení svých systémů hodnocení podle věku a klasifikace obsahu, neexistuje jednoznačná shoda, pokud jde o užitečnost a realizovatelnost systémů klasifikace pro všechna média a/nebo celoevropských systémů klasifikace mediálního obsahu. Vzhledem k tomu, že obsah na internetu v rostoucí míře nezná hranice, je nutno blíže přezkoumat způsoby lepšího sladění těchto systémů. Přístroje s internetem s nástroji rodičovské kontroly jsou stále dostupnější, jejich spojení s používáním vhodného obsahu však závisí na individuálních řešeních, která se v jednotlivých členských státech a mezi nimi velmi liší. V tomto kontextu se zdá, že je vhodné zvážit inovativní systémy hodnocení podle věku a klasifikace obsahu, které by se mohly v odvětví informačních a komunikačních technologií (výrobci, poskytovatelé webhostingových služeb a poskytovatelé obsahu atd.) používat šířeji, přičemž by při místním výkladu vhodnosti a zvážení zavedených přístupů k odpovědnosti jednotlivých subjektů působících na internetu byla ponechána potřebná pružnost Audiovizuální mediální služby Co se týká systémů spoluregulace/samoregulace pro ochranu nezletilých osob před závadným obsahem, audiovizuální mediální služby na vyžádání (takovéto systémy jsou zavedeny v osmi členských státech, přičemž sedm členských států má kodex chování) zaostávají za televizními programy, kde jsou takovéto systémy zavedeny ve 14 členských státech a 11 z nich má zaveden kodex chování V rámci programu Bezpečnější internet byla zadána srovnávací studie týkající se účelnosti dostupných řešení v oblasti filtrování, která jsou k dispozici v Evropě. První výsledky byly zveřejněny v lednu Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 16. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 77. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 16 a poznámka pod čarou č. 78. Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č. 76. Viz pracovní dokument útvarů Komise, s a poznámky pod čarou č. 93, 94, 99, 100. CS 7 CS

10 Běžnými způsoby informování rodičů o existenci závadného obsahu a o nutnosti omezení přístupu ze strany rodičů jsou většinou ikony na obrazovce a/nebo zvukové upozornění bezprostředně před přenesením potenciálně závadného obsahu. To platí pro televizní vysílání i audiovizuální mediální služby na vyžádání. Většina členských států pokládá tyto signály za užitečné a některé je vyžadují v právních předpisech nebo je jejich používání stanoveno v kodexech chování. Méně se používají technická zařízení nebo programové vybavení k filtrování, včetně blokovacích systémů a kódů PIN. Klasifikace podle věku a omezení vysílacího času u audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání se využívá pouze v malém počtu členských států 40. Pokud jde o spolehlivost systémů označování a varování, některé členské státy zdůraznily význam odpovědnosti rodičů a skutečnost, že tyto systémy mohou fungovat pouze tehdy, pokud rodiče zajistí jejich účinnost, a to kontrolou toho, co jejich děti sledují. Rozmanitá opatření provedená v této oblasti odrážejí rozdíly obsažené ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách, avšak rovněž problém dospět k shodným politickým reakcím na tento problém. Obecně dostupné technické prostředky k zajištění selektivního přístupu dětí k obsahu na internetu, jako jsou nástroje rodičovské kontroly spojené s obsahem ohodnoceným podle věku, který je náležitě označen, jsou velmi rozmanité; často se zdá, že řešení vyvinutá pro lineární/televizní vysílání (např. vysílací časy) nejsou náležitě přizpůsobena internetu a ostatním audiovizuálním mediálním službám na vyžádání Videohry Celkem 17 členských států a Norsko se domnívá, že fungování jejich systémů hodnocení podle věku je uspokojivé 41. Kromě Německa využívají členské státy PEGI (celoevropský informační systém pro hodnocení her) 42 a PEGI Online 43. Pokud jde o on-line hry, má se za to, že systém PEGI Online je v zásadě vhodným řešením, řada členských států však má obavy ohledně dosud omezené účasti odvětví v tomto systému. Systémy hodnocení pro posouzení možných příznivých či nepříznivých účinků videoher na vývoj nezletilých osob nebo na jejich zdraví jsou zavedeny pouze v pěti členských státech 44 a v Norsku. Co se týká dalších možných opatření k ochraně nezletilých osob před škodlivými videohrami, jedním z nejčastěji zmiňovaných opatření byla mediální gramotnost a osvěta, zejména s cílem lépe informovat o rizicích videoher a prosazovat stávající nástroje ochrany. Pouze v osmi členských státech a v Norsku jsou však tato opatření začleněna do školního vzdělávání Viz pracovní dokument útvarů Komise, s Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č CS 8 CS

11 Odpovědi členských států potvrzují, že jsou zapotřebí další opatření v oblasti maloobchodního prodeje videoher v prodejnách s cílem zabývat se prodejem videoher nezletilým osobám. Pouze v šesti členských státech a v Norsku 45 existují příslušná opatření v oblasti osvěty a pouze ve čtyřech členských státech 46 zavedli maloobchodníci příslušné kodexy chování. Ačkoliv ve většině členských států náležitě fungují systémy hodnocení podle věku (zejména PEGI), k nahlášeným problémům patří jejich omezené uplatňování na on-line hry a prodej her na maloobchodním trhu nezletilým osobám. Užitečné preventivní účinky by mimoto měla další opatření v oblasti osvěty (např. mediální gramotnost ve školách) Právo na odpověď v on-line médiích Šestnáct členských států 47 zajišťuje právo na odpověď vztahující se internetové noviny/časopisy; ve 13 členských státech 48 se toto právo vztahuje na internetové zpravodajství; v 17 členských státech 49 zahrnuje internetovou televizi; v 15 členských státech 50 se vztahuje na internetové rozhlasové vysílání a v devíti členských státech 51 zahrnuje ostatní on-line služby. Členské státy hodnotí úroveň ochrany před uvedením skutečností 52 v on-line médiích a účelnost příslušných zavedených systémů přibližně ve stejné míře jako dostatečnou a účinnou i jako neuspokojivou. Zavedení práva na odpověď vztahujícího se na on-line média není v členských státech jednotné a u jednotlivých typů on-line médií se liší. Mimoto existuje prostor pro zvýšení účelnosti zavedených systémů. 3. ZÁVĚRY Jako celkový kladný výsledek šetření v členských státech týkající se různých aspektů doporučení z roku 1998 a 2006 prokazuje, že si všechny členské státy jsou vědomy problémů v souvislosti s ochranou nezletilých osob na internetu a vyvíjejí stále větší úsilí s cílem reagovat na tyto problémy. Zdá se, že k co nejpružnějšímu a nejpřiměřenějšímu řešení sbližování mezi platformami (TV, PC, chytré telefony, konzoly atd.) a audiovizuálním obsahem je nejvhodnější kombinace politik s důležitou složkou samoregulačních opatření. Podrobnější posouzení politických reakcí, které vyvinuly členské státy, však ukazuje prostředí s velmi rozmanitými (a v řadě případů i rozdílnými) opatřeními v rámci Evropy. To platí Viz pracovní dokument útvarů Komise, s. 24, 25 a poznámka pod čarou č Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č Viz pracovní dokument útvarů Komise, poznámka pod čarou č Ve smyslu přílohy 1 doporučení z roku 2006 Informativní obecné zásady pro provádění opatření ve vnitrostátním právu nebo právní praxi na vnitrostátní úrovni za účelem zajištění práva na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenných prostředků nápravy v souvislosti s on-line médii. CS 9 CS

12 zejména pro vypořádání se s nedovoleným a závadným obsahem, zajištění toho, aby se sociální sítě staly bezpečnějším místem, a zjednodušení systémů klasifikace obsahu. Regulační nebo samoregulační opatření nejsou často dostatečně ambiciózní a soudržná s podobnými opatřeními, která byla zavedena v ostatních členských státech, nebo jednoduše nejsou účinně zavedena v praxi. Směsice opatření v Evropě může vést pouze k roztříštění vnitřního trhu a matení rodičů a učitelů, kteří se pokoušejí určit to, co se má či nemá udělat pro ochranu a posílení postavení dětí, které jdou na internet. Tato zpráva a podrobné odpovědi získané při šetření v členských státech 53 prokazují, že další opatření na evropské úrovni mohou navazovat na osvědčené postupy v členských státech a v odvětví informačních a komunikačních technologií dosáhnout úspor z rozsahu, což dětem pomůže bezpečně využívat výhody neustále se vyvíjejícího digitálního prostředí. 53 Pracovní dokument útvarů Komise. CS 10 CS

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 SEK(2011) 763 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) 7065/16 DENLEG 22 AGRI 127 SAN 95 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 138 final Předmět:

Více

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449}

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20. listopadu 2006 SEK(2006) 1448 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zakazuje uvádět

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. října 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 6. 11. 2013 2013/2180(INI) NÁVRH ZPRÁVY Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodajka:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 15. ledna 2009 Předmět: Návrh Nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č.

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) 8756/15 ENER 140 ENV 277 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D038978/02 Předmět: Generální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.6.2015 COM(2015) 301 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ HODNOCENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1606/2002 ZE DNE 19. ČERVENCE 2002 O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 Jedním z nejaktuálnějších a zároveň velmi varovných příkladů mezinárodního srovnání chování v kyberprostoru mezi Českou republikou a jinými zeměmi Evropské unie

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU. Druhý regulační přezkum týkající se nanomateriálů

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU. Druhý regulační přezkum týkající se nanomateriálů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.10.2012 COM(2012) 572 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Druhý regulační přezkum týkající se nanomateriálů (Text

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2015 COM(2015) 480 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2010 KOM(2010)313 v konečném znění 2010/0174 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést opatření odchylující se od článku 193

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) P7_TA(2012)0470 Strategie digitální svobody v zahraniční politice Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) Evropský

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ STUDIE Obsah Tato studie poskytuje

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 8. října 2007 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník,

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 44. schůze ze dne 18. února 2016

USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 44. schůze ze dne 18. února 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 44. schůze ze dne 18. února 2016 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0299 (NLE) 15437/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 656 final

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 5. 2010 2010/2055(INI) NÁVRH ZPRÁVY o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Kurt Lechner

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 186 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 186 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. dubna 2010 (03.05) (OR. en) 9006/10 COMPET 119 ENV 241 IND 55 MI 115 RECH 145 ECO 27 ENER 124 ECOFIN 222 CONSOM 35 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 29. září 2010 (30.09) (OR. en) 14246/10 ENER 261 ENV 623 CONSOM 83

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 29. září 2010 (30.09) (OR. en) 14246/10 ENER 261 ENV 623 CONSOM 83 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. září 2010 (30.09) (OR. en) 14246/10 ENER 261 ENV 623 CONSOM 83 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail:

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více