Přijímací test z českého jazyka 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací test z českého jazyka 2012"

Transkript

1 Přijímací test z českého jazyka 2012 Text č.1 Máme takovou zvláštní národní schopnost, že když se nám někde uhnízdí nešvary, hledáme, kdo za ně může, ale neřešíme je. Klasickým příkladem je taxislužba. To, co se děje v Praze, nemá ve světě odboby, a když někdo mudruje, co dělat s nepoctivými drožkaři, tak, domnívaje se, že začíná od Abraháma, nachází vysvětlení ve čtyřicetiletém období vlády komunismu. (úryvek) Úkoly 1-11 k textu č.1: 1) Uvedený úryvek by mohl být součástí delšího textu, který je napsaný ve stylu: a) uměleckém b) publicistickém c) odborném 2) Které tvrzení nejlépe vystihuje hlavní myšlenku úryvku? a) Za nepoctivé taxikáře v Praze mohou komunisté b) Autor se pohoršuje nad nepoctivými taxikáři c) Autor se pohoršuje nad naší neschopností problémy řešit 3) V prvním souvětí se nachází: a) 2 věty hlavní a 3 vedlejší b) 3 věty hlavní a 2 vedlejší c) 2 věty hlavní a 2 vedlejší 4) V prvním souvětí najdeme vedlejší větu: a) podmětnou b) doplňkovou c) předmětnou 5) V prvním souvětí nenajdeme: a) přívlastek neshodný b) podmět nevyjádřený c) předmět 6) V celém textu nenajdeme: a) přísudek jmenný se sponou b) přechodník c) imperativ 7) Slovo nešvar by se dalo v textu nejlépe nahradit slovem: a) zlozvyk b) špatnost c) nesvár

2 8) Mezi slova složená nepatří slovo: a) taxislužba b) nepoctivými c) čtyřicetiletém 9) "Začínat od Abraháma" v textu znamená: a) přijít věci na kloub b) najít hlavního viníka c) najít počáteční impulz 10) Slovo drožkař funguje v textu jako: a) přirovnání b) metafora c) neologismus 11) Slovesa "uhnízdí" a "nachází" v textu se shodují v těchto bodech: a) třída b) třída, vzor c) osoba, třída, vzor Text č.2 Ve Všerubech, kam se Němcovi z Domažlic koncem roku 1847 přestěhovali, ocitla se Božena Němcová mezi samými Němci, kteří byli málo družní, ale i s nimi se snažila navázat důvěrnější styky, aby poznala jejich život. Úkoly k textu č.2: 12) Toto souvětí je: a) souřadné b) podřadné 13) Poslední věta souvětí je: a) příslovečná způsobová b) příslovečná účelová c) předmětná 14) Věta "kteří byli málo družní" by se dala nahradit větným členem, a to: a) předmětem b) přívlastkem shodným c) doplňkem 15) Slovo "sám" určujeme jako: a) číslovku b) částici c) zájmeno

3 16) U slova "přestěhovali se" určíme tyto kategorie: a) 3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, rod trpný, vid dokonavý b) 3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný, vid dokonavý c) 3.osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý, rod činný, vid nedokonavý 17) Slovo "družný" vzniklo: a) odvozením od slova družina b) odvozením od slova druh c) složením slov družina a druh 18) Antonymum ke slovu družný by mohlo být: a) veselý b) osamělý c) nespolečenský 19) Slovo Všeruby vzniklo: a) odvozováním b) skládáním c) zkracováním 20) Božena Němcová nenapsala dílo: a) Staré pověsti české b) Babička c) Obrazy z okolí domažlického Korektura textu: V žádné jiné Evropské metropoly nehrají ve společenském životě jejích obyvatel kavárny tak výjmečnou roly jako ve Vídni. Za zakladatele vídeňské kavárenské tradice se pokládá jistý Franz Kolschitzky. Po porážce Turků u Vídně v roce 1683 prý získal jako válečnou kořist vozy s pytly s cenými kávovými zrny. Od císaře Leopolda I. obdržel patent k vaření dosut neznámého aromatického nápoje. První kavárnu Kolchitzky otevřel v domě U modré lahve. Největší rozkvět prožívá vídeňské kavárnictví od poloviny 19 století. Kavárny, sloužící také jako čítárny novin se stávají místem setkávání vídeňské inteligence a umělců.

4 Přijímací zkouška z českého jazyka 2013 Text k úkolům Posílání vzkazů v lahvi je celkem oblíbenou zábavou mnoha lidí, avšak slouží i k vědeckým účelům. 2. Za nejstarší vzkaz v lahvi se totiž považuje tiskopis z roku 1914, který byl nalezen loni. 3. Poslal ho skotský kapitán společně s dalšími lahvemi v rámci výzkumu mapování podmořských proudů. 4. Ve všech lahvích se nacházel stejný vzkaz s prosbou o navrácení a udání místa nálezu. 5. I když lahev putovala po moři téměř století, urazila za tu dobu pouhých 17 kilometrů. 6. Naproti tomu lahev vhozená do vln malým chlapcem z Velké Británie urazila po moři přes šestnáct tisíc kilometrů a dosáhla až břehů Austrálie. 7. Malý dobrodruh se tak stal držitelem světového rekordu. Podle časopisu Úkoly č Základní skladební dvojice z 1. souvětí úryvku je: a) posílání je b) posílání je zábavou c) zábavou lidí je posílání 2. První souvětí v úryvku je: a) podřadné s jednou větou vedlejší přípustkovou b) souřadné v poměru slučovacím c) souřadné v poměru odporovacím 3. V pátém souvětí úryvku najdeme: a) dvě hlavní věty b) jednu vedlejší větu příslovečnou podmínkovou c) jednu vedlejší větu příslovečnou přípustkovou 4. Větný člen téměř z pátého souvětí úryvku je: a) příslovečné určení míry b) příslovečné určení způsobu c) přívlastek neshodný 5. Sloveso stal se z poslední věty úryvku je: a) modální b) sponové c) plnovýznamové 6. Slovo naproti ze šestého souvětí úryvku je: a) příslovce b) částice c) předložka - 1 -

5 7. Slovesný rod tvaru byl nalezen ze druhého souvětí úryvku je: a) trpný b) činný c) nelze určit 8. V jakém bodě najdeme pouze slova složená? a) kapitán, dobrodruh, kilometr, podmořský b) dobrodruh, tiskopis, kilometr, století c) Austrálie, rekord, oblíbenou, držitel 9. Vyberte nejvýstižnější synonymum ke slovu putovat z pátého souvětí úryvku: a) cestovat b) jet c) plavat 10. V úryvku nenajdeme následující druhy zájmen: a) přivlastňovací b) vztažná c) ukazovací Text k úkolům Nobelovy ceny se udělují vždy za předešlý rok v pěti oblastech: ve fyzice, v chemii, medicíně a biologii, literatuře a za mír. 2. Kandidáty navrhují univerzity, vědecké instituce i vybraní experti, obvykle je navrženo několik tisíc lidí. 3. Z navržených osobností vybírá možné vítěze Nobelova komise, její návrh pak schvaluje a o konečném výsledku rozhoduje Nobelovo shromáždění. 4. Laureát Nobelovy ceny obdrží zlatou pamětní medaili a peněžní cenu, která v roce 2012 činila osm milionů švédských korun (téměř 24 mil. Kč). 11. Jaký slohový postup je využit v úryvku? a) popisný b) úvahový c) výkladový 12. Z jakého zdroje úryvek pochází? a) z učebnice dějepisu b) z časopisu c) ze životopisu A. Nobela 13. Z úryvku vyplývá: a) Nobelova cena se uděluje jednou za pět let v pěti oblastech b) Nobelova cena se uděluje každoročně v šesti oblastech c) Nobelova cena se uděluje každoročně v pěti oblastech - 2 -

6 14. Z úryvku nevyplývá: a) nositele Nobelovy ceny navrhují jednotlivé osobnosti b) počet navržených kandidátů na Nobelovu cenu se obvykle pohybuje mezi lidí c) nositel Nobelovy ceny získává zlatou pamětní medaili a finanční odměnu 15. Z uvedených možností vyberte nejvýstižnější titulek pro výše uvedený úryvek: a) Kandidáti Nobelovy ceny b) V zákulisí Nobelovky c) Loňský ročník Nobelovy ceny 16. Který český spisovatel je nositelem Nobelovy ceny za literaturu? a) Karel Čapek b) Václav Havel c) Jaroslav Seifert 17. Doplňte k následujícím titulům výše uvedená jména autorů: a) Bílá nemoc b) Maminka c) Krakatit d) Odcházení 18. Vyberte nejvhodnější český výraz pro slovo expert: a) vědec b) řemeslník c) odborník 19. Z následujících možností vyberte sousloví: a) medicína a biologie b) Nobelova cena c) předešlý rok 20. Z následujících možností vyberte slovo s jedním významem: a) cena b) oblast c) fyzika - 3 -

7 Korektura Když minulí rok našli badatelé pod parkovištěm na místě bývalého františkánského kostela v anglickém Leicesteru kostru muže ve věku mezi dvaceti a čtyřiceti lety, ještě netušili o jak významný oběv se jedná. Teprve detailní analíza DNA prokázala, že jde o objev vskutku královský. Pod parkovištěm přes pětset let odpočíval významný panovník Richard III., o němž se badatelé domnívali, že zkončil v místní řece. Podle pitevní analýzy byla příčinnou smrti mnohanásobná fraktura lebky. To by také odpovídalo historickým pramenům, podle nichž Richard III v klíčové bitvě statečně bojoval, až do posledního dechu i přez mnohá zranění. Smrt Richarda III. má velký historický význam. Zahynul poslední panovník pocházející z rodu Yorků a zároveň skončila válka mezi starýmy anglickými rody

8 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA 2014 TEXTOVÁ ČÁST Text č.1 k úkolům Antická literatura se začíná rozvíjet přibližně v prvním tisíciletí před Kristem na území starověkého Řecka. 2. V návaznosti na nejstarší památky lidové slovesnosti objevuje a rozvíjí tři základní typy literárních děl. 3.Prvním z těchto literárních druhů je epika, založená na vyprávění dějů ze života lidí a původně také bohů. 4. Rovněž drama, další literární druh, se zaměřuje na děj, obvykle však na takový, v němž se ostřeji střetávají různé zájmy a postoje hrdinů. 5. Druhý rozdíl dramatu oproti epice spočívá v tom, že děj se nejčastěji předvádí divákům na jevišti. 6. Jestliže text nepodává děj a je z něho nejvíce patrné, co probíhá hlavou jeho mluvčího, co si myslí, co cítí, jaké jsou jeho názory na to nebo ono, jde o třetí literární druh- lyriku. 1. Co z textu nevyplývá? a) řecká literatura se rozvíjela již před naším letopočtem b) na psanou řeckou literaturu navazovala ústní lidová slovesnost c) v řecké literatuře najdeme jak lyriku, tak epiku i drama d) základem epiky i dramatu je děj 2. Výchozí text lze označit jako: a) umělecký b) publicistický c) odborný 3. Které eposy nepatří do řecké literatury? a) Ilias b) Odyssea c) Epos o Gilgamešovi 4. Ve 4. větě textu - další literární druh je odděleno čárkami, neboť jde o : a) vsuvku b) přístavek c) přívlastek volný věta textu je: a) souvětí podřadné b) souvětí souřadné 6. V 6.větě textu jsou zastoupeny tyto věty vedlejší? a) podmínková, podmětná b) podmínková, předmětná c) příslovečná časová, podmětná d) příslovečná časová, předmětná 7. Počet vět v tomto (6.) souvětí je: a) 5 b) 6 c) 7

9 8. Holý přísudek 1. věty textu je: a) začíná b) začíná se c) začíná se rozvíjet Text č.2 k úkolům Houby sbírají lidé převážně pro svoji potřebu. 2. Tato činnost je součástí odpočinku a rekreace. 3. Sbírání hub má své kouzlo stejně jako lov s puškou nebo na udici. 4. Člověk získává bližší kontakt s přírodou a klidná procházka je nejen zdravá, ale i příjemně vzrušující. 5. Houbaři se často zabývají otázkou, zda houby řezat, trhat nebo vykroutit ze země. 6. Odpověď je prostá: houby je třeba sklízet tak, jak je to nejpohodlnější. 7. Hřibovité je snazší vykroutit, lupenaté zase uříznout nebo ulomit.8. Nejdůležitější je nerozhrnovat lesní hrabanku, abychom nepoškodili podhoubí. 9. Jamku, která vznikne utržením houby, je třeba zahrnout hrabankou. 10. Za takových podmínek vyrostou z podhoubí na témže místě ještě další plodnice. 9. O jaký text se jedná? a) umělecký b) populárně naučný c) vědecký 10. Co z textu nevyplývá? a) houby lze rozdělit na hřibovité a lupenaté b) houby lze vykroutit, uříznout nebo ulomit c) houby rostou z hrabanky 11) Který větný člen je nejčastěji zastoupen ve 3. větě? a) podmět b) předmět c) přívlastek shodný d) přívlastek neshodný 12. Čárka před ale (4.věta) odděluje: a) 2 věty hlavní v poměru odporovacím b) 2 věty hlavní v poměru stupňovacím c) několikanásobný přívlastek d) několikanásobný přísudek 13. Větný člen odpočinku a rekreace ( 2. věta) je: a) několikanásobný podmět b) několikanásobný předmět c) několikanásobný přívlastek 14. Čárky v 9.větě oddělují: a) přívlastek volný b) větu vedlejší vloženou do věty hlavní c) větu vedlejší vloženou mezi 2 věty hlavní

10 15. Kterým slovním druhem nemůže být slovo je? a) příslovcem b) zájmenem c) citoslovcem d) slovesem 16. Vyber správný tvar : a) aby jsi přišel b) abychom přišli c) přišel by sem tam d) aby jsme přišli 17. Vyber slovesný tvar v trpném rodě : a) Dnes mě bolelo ucho. b) Rodiče jsou zdrávi. c) Dům se večer zamyká. 18.Označ větu, ve které je slovo kolem předložkou : a) Petr šel právě kolem. b) Lidé jdoucí kolem na nás mávali. c) Šli kolem nás. d) Viděl jsem ho s novým kolem. 19.Urči skupinu, ve které jsou jenom zájmena neurčitá : a) nikdo, jenž, onen, sobě b) nějaký, sebe, koho, něco c) někdo, kterýsi, každý, něčí d) kdosi, cokoli, sám, se 20) Vyber dílo, které nenapsal český autor : a) Krakatit b) Tyrolské elegie c) Malý princ KOREKTURA TEXTU : Josef Dobrovský Letos jsme si připomněli 260 výročí narození Josefa Dobrovského, vůdčí osobnosti národního obrození, jedné z nejznámnějších, a největších postav české vědy v celé její historii. Je dodnes považován za tvůrce spisovné normy moderního Jazyka českého. J. Dobrovský se narodil jako syn jezdeckého podůstojníka Doubravského, otcovo jméno bylo však při zápise do matryky zkomoleno. Rodnou řečí malého Josefa byla Němčina, česky se naučil až na gymnásiu v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. Vystudoval filozofii a bohoslovectví, ale před aktivní kněšskou službou dal přednost práci vychovatele v rodině pražského hraběte Nostice. Zde ztrávil 11 let. Stal se uznávanou autoritou a organizátorem veřejného života. S nastupující generací Jungmannovou si však příliž nerozuměl, k velkému střetu došlo zejména v boji o pravost Rukopisů. J. Dobrovský zemřel v r při cestě z Vídně do Prahy.

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více