soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November?"

Transkript

1 Přehled gramatiky 1 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový (strany 8-9) Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o: činnostech, které se pravidelně opakují (zvyky, obyčeje). He watches soap operas. / (Pravidelně) Sleduje seriály. I study at a Teacher Training College. / Studuji pedagogickou školu. a stavech. We have no money but we re happy. / Nemáme žádné peníze, ale jsme šťastní. I live in Budapest. / Žiji v Budapešti. V oznamovacích větách má třetí osoba jednotného čísla koncovku s nebo es (u sloves končících na y je to ies: I carry; He carries). Při záporu a otázce používáme pomocné sloveso does anebo do. I You We They He She It Do Does watch don t watch watches doesn t watch rains doesn t rain I you we they he she it soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November? Příslovce času používané s přítomným časem prostým: always, usually, regularly, every morning, often, sometimes, occasionally, from time to time, twice a week, rarely, seldom, once a month, never. Přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o: dějích probíhajících právě teď, v přítomném okamžiku když mluvíme. Brian is sitting on his sofa and telling me about his perfect day. / Brian sedí na své pohovce a vypráví mi o jeho perfektním dni. (právě teď, v tomto okamžiku)

2 Mum can t come to the phone because she s having a shower. / Mamka nemůže přijít k telefonu, protože se právě sprchuje. (právě teď, v tomto okamžiku) pravidelně se opakujících dějích, ale jenom po limitované časové období (dočasné zvyky/obyčeje). They re showing some good films at the moment. / Právě dávají pár dobrých filmů. (v přítomnosti, ale ne nutně právě v době, kdy se o tom mluví - teď) We re training every day this week to prepare for our next match. / Každý den v tomto týdnu trénujeme na náš příští zápas. I He She It You We They m/am m/am not s/is s not/isn t re/are re not/aren t sitting working. walking. on the sofa. to school this week. Am I sitting on the sofa? Is he she working? it Are you we they walking to school this week? Příslovce času používané s přítomným časem průběhovým: just, now, at the moment, at present. 2 Předpřítomný čas (1) (strany 12-13) Předpřítomný čas používáme, když mluvíme o událostech, které se staly v minulosti, jejich důsledky přetrvávají dodnes. The parrot has escaped. / Papoušek uletěl. (dveře jsou otevřeny a klec je prázdná) Dad hasn t fed the monkeys. / Táta nenakrmil opice. (opice mají hlad) He hasn t cut his hair. / Neostříhal si vlasy. (má ještě pořád dlouhé vlasy) I You We They He She It have haven t fed the monkeys. has hasn t drunk all the water.

3 Has Have he she it I you we they escaped? eaten lunch? 3 Minulý čas prostý a minulý čas průběhový (strany 20-21) Minulý čas prostý Minulý čas prostý používáme, když mluvíme o událostech a dějích, které už skončily (situace nebo zvyky v minulosti). She climbed the stairs and went to her room. / Vyšla po schodech a vešla do svého pokoje. He always phoned on Fridays. / Telefonoval vždycky v pátek. Minulý čas prostý tvoříme přidáním koncovky ed k infinitivu slovesa (když sloveso končí na y, mění se tvar na ied: I carried), anebo u nepravidelných sloves použijeme jejich příslušný minulý čas. Otázky a zápor tvoříme v minulém čase prostém infinitivem slovesa a pomocným slovesem do v minulém čase: did a didn t. Did you see the match last night? / Viděl si včera večer zápas? We didn t like the play. It was too slow. / Hra se nám nelíbila. Byla příliš pomalá. Minulý čas průběhový Minulý čas průběhový používáme, když mluvíme o: ději, který probíhal v určitou dobu v minulosti. He was watching TV all evening. / Celý večer se díval na televizi. I was trying to change the tyre on the car. / Pokoušel jsem se vyměnit pneumatiku na autě. dějích, které tvoří rámec pro jiný děj. It was raining during the whole match. / Během celého zápasu pršelo. She was waiting for her boyfriend when we met for the first time. / Když jsme se potkali poprvé, čekala na svého přítele. V případě, že se v jedné větě objeví jak minulý čas prostý, tak i minulý čas průběhový, popisuje minulý čas průběhový rámec děje, zatím co minulý čas prostý vyjadřuje děj samotný. We were driving along a country lane when, suddenly, a car drove past us. / Jeli jsme po venkovské silnici, když najednou kolem nás projelo auto. Minulý čas průběhový tvoříme následovním způsobem: podmět + was/were + sloveso s koncovkou ing.

4 The driver was sitting behind the wheel. / Řidič seděl za volantem. Was the driver sitting behind the wheel? / Seděl řidič za volantem? The driver wasn t sitting behind the wheel. / Řidič neseděl za volantem. 4 Předpřítomný čas (2) a minulý čas prostý (strany 24-25) Předpřítomný čas používáme, když mluvíme o: dějích, které probíhají v minulosti a jejich výsledek se projevuje v přítomnosti. Tottenham won their last match and they have now moved to the top of the league. / Klub Tottenham vyhrál svůj poslední zápas a teď se posunuli na vrchol ligy. dějích, které se staly v minulosti, ale nevíme nebo nás nezajímá kdy přesně se staly. We ve played each other before. / Už jsme spolu hráli. (nezáleží na tom, kdy přesně spolu už hráli) She has already tidied her room. / Už si uklidila svůj pokoj. (uklidila ho někdy v minulosti, ale nevíme nebo nás nezajímá kdy) Příslovce času používané s předpřítomným časem prostým: before, ever, never, already a yet (already v oznamovacích větách a yet v otázkách a záporných větách). I haven t written a letter in English before. / Ještě nikdy jsem nenapsal dopis v angličtině. Have you ever been abroad? / Už si někdy byl v zahraničí? We ve never met him. / Nikdy jsme ho nepotkali. I ve already had lunch. / Už jsem obědval. Have you had lunch yet? / Už si obědval? I haven t had lunch yet. / Ještě jsem neobědval. Porovnejte věty: Venus and Serena have played each other before. / Venus a Serena už spolu hráli. (Důležité je, že v minulosti už spolu hráli, ale není podstatné, kdy to bylo Předpřítomný čas.) Venus and Serena playd each other in June / Venus a Serena spolu hráli v červnu (Víme, kdy se to přesně stalo Minulý čas prostý.) 5 have to / not have to, can / can t (strany 36-37) Have to používáme, když chceme vyjádřit povinnost. I have to visit the dentist regularly. / Musím pravidelně navštěvovat zubního lékaře. You have to pass your test before you can drive. / (Nejdřív) Musíš složit řidičské zkoušky, abys mohl řídit. Don t have to používáme, když chceme vyjádřit neexistenci povinnosti. They don t have to wear uniforms at that school. / V této škole nemusí nosit uniformy. You don t have to take me to the station. My brother s giving me a lift. / Nemusíš mě vzít na stanici. Můj bratr mě sveze. Can používáme, když žádáme o nebo dáváme povolení, anebo jím vyjadřujeme, že něco je možné. You can go to the cinema after you have finished your homework. / Když si uděláš úkoly můžeš jít do kina. (povolení) You can buy CDs at the market. / Na trhu si můžeš koupit cédéčka. (je to možné)

5 Can t používáme k vyjádření zákazu anebo k vyjádření toho, že něco není možné. You can t go out tonight. / Dnes večer nemůžeš jít ven. (zákaz) You can t make bread without flour. / Chléb se nedá udělat bez mouky. (není to možné) Po modálních slovesech can a can t používáme infinitiv bez to. 6 Trpný rod (strany 40-41) Trpný rod používáme v tom případě, když nevíme nebo když není potřeba říci kdo je původce děje; v tomhle případě je to děj samotný, který má větší význam než to, kdo je jeho původcem. My watch was stolen. / Ukradli mi hodinky. Přítomný čas prostý: am/is/are + příčestí trpné: Fruit is grown in the south of the country. / Ovoce se pěstuje na jihu země. Změna vět do trpného rodu: They make fresh bread every morning. / Každé ráno pečou čerstvý chleba. Fresh bread is made every morning. / Čerstvý chleba se peče každé ráno. 7 Some/any/no; a lot of/many, much; there is/there are (strany 46-47) V angličtině jsou podstatná jména počitatelná (a dog, a table) i nepočitatelná (money, water). Počitatelná podstatná jména mají jednotné i množné číslo (dog dogs). Nepočitatelná mají jenom jednotné číslo (sugar, water). Slova jako some, any, no, a lot of se nazývají kvantifikátory. Some, any, no, a lot of používáme před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény. Za normálních okolností používáme some v oznamovacích větách a any v záporných větách. I need some new shoes. / Potřebuji (nějaké) nové boty. I don t have any money. / Nemám žádné peníze. Much a little používáme před nepočitatelnými podstatnými jmény. We haven t bought much sugar. / Nekoupili jsme dost cukru. There is a little cake left. / Zbylo trochu koláče. Many a few používáme před počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle. There aren t many quiet places nowadays. / Dnes už není moc tichých míst. I invited a few friends to my birthday party. / Pozval jsem pár přátel na svůj narozeninový večírek. A lot of používáme před podstatnými jmény v množném čísle a před nepočitatelnými podstatnými jmény. A lot of people came to her party. / Na její večírek přišlo hodně lidí. We ve got a lot of homework tonight. / Dnes máme hodně domácích úkolů.

6 Much a many používáme hlavně v záporných větách. Not many people came to her party. / Na její večírek nepřišlo moc lidí. We haven t got much homework tonight. / Dnes nemáme moc domácích úkolů. There is/there are používáme, když potřebujeme vyjádřit, že něco existuje. There are twenty students in our class. / V naší třídě je 20 žáků. 8 All/none, both/neither (strany 50-51) Slova jako all, none, both, neither se nazývají determinátory. All (of) používáme před podstatnými jmény v množném čísle a před nepočitatelnými podstatnými jmény když mluvíme o každém jednom z lidí nebo věcí, nebo když mluvíme o kompletním množství. All (of) the players are fit. / Každý z hráčů je fit. She ate all (of) her rice. / Snědla všechnu rýži. None of používáme před podstatnými jmény v množném čísle a člen the + podstatné jméno v množném čísle. Sloveso nikdy není v záporném tvaru. None of the people was aware of danger. / Žádný z lidí nevěděl o nebezpečí. None of the students failed the test. / Žádný ze studentů nepropadl z testu. Both (of) a neither (of) používáme v tom případě, když mluvíme o dvou lidech nebo věcech. Both cars were very fast. / Obě auta byla velmi rychlá. Neither of them can swim. / Žádný z nich (dvou) neumí plavat. 9 Another, other, the other, the second (strana 51) Slova another, other, the other, the second se nazývají determinátory. Another používáme před jednotným číslem počitatelných podstatných jmen, a znamenají ještě jeden nebo jiný. I don t like this pen. I m going to buy another one. / Tahle propiska se mi nelíbí, koupím si jinou. Other používáme před podstatnými jmény v množném čísle, když mluvíme o jiných. There are other routes to school but this is the nicest one. / Existují i jiné cesty do školy, ale tahle je nejhezčí. The other používáme před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném a množném čísle. Překládá se jako ne tenhle nebo ostatní, zbývající : This shoe is very dirty but the other one is quite clean. / Ta bota je moc špinavá, ale ta druhá (zbylá) je čistější. The goal keeper was terrible but the other players defended well. / Brankář byl hrozný, ale ostatní hráči bránili dobře. Všimněte si rozdílu mezi the second a the other; the other používáme v tom případě, když se jedná o dvě věci nebo osoby a the second když mluvíme o lidech a věcech v pořadí a je jich více jak dva. The first song was good, the second was OK, but the third was terrible. / První píseň byla vynikající, ta druhá byla dobrá, ale ta třetí byla hrozná. 10 Předpověď (strany 60-61)

7 Will + infinitiv bez to používáme v tom případě, když je naše předpověď založená na intuici, poznatku nebo zkušenosti. I think we will be able to have holidays on the moon in twenty years time. Myslím, že do dvaceti let budeme mít prázdniny na Měsíci. May/might + infinitiv bez to používáme v tom případě, když si nejsme jisti, jestli se konkrétní věc stane nebo ne. I may go out tonight, if I m not too tired. / Když dnes večer nebudu moc unavený, půjdu ven. Be going to + infinitiv používáme v tom případě, když je naše předpověď založená už na faktech nebo důkazech, které jsou zřejmé. Look at those clouds. It s going to rain. / Podívej na ty mraky. Bude pršet. 11 První kondicionál (podmínkové souvětí přítomné skutečné) (strany 64 65) if + přítomný čas prostý, will + infinitiv: Podmínkové souvětí přítomné skutečné používáme, když je děj hlavní věty závislý na splnění určité podmínky (ve větě vedlejší). If you go to the Science Museum, you will see a lot of interesting exhibitions. / Když půjdeš do vědeckého muzea, uvidíš hodně zajímavých expozic. 12 Druhý kondicionál (podmínkové souvětí přítomné neskutečné) (strana 65) if + minulý čas prostý, would + infinitiv: Tento kondicionál používáme, když chceme vyjádřit že děj věty hlavní je imaginární (jeho uskutečnění není pravděpodobné). If I had the money, I d go somewhere sunny and warm for a few weeks. / Když bych měl peníze, šel bych na pár týdnů někam, kde je slunce a teplo. Druhý kondicionál se používá také v tom případě, když mluvíme o nereálných (přítomných) situacích: If I had more time, I wouldn t eat fast food. / Kdybych měl více času, nejedl bych fast food.(u stánku, v bufetu) 13 Předpřítomný čas (3) (strany 74 75) Předpřítomný čas používáme, když mluvíme o věcech, které začaly v minulosti a pokračují až do přítomnosti. The weather has been great since Sunday. / Od neděle máme nádherné počasí. (Ještě pořád je krásné.) I ve had this library book for two weeks. / Tuhle knížku z knihovny mám už dva týdny. (Ještě pořád ji mám.) I ve always liked hot weather. / Vždy jsem míval rád teplé počasí. (Ještě ho pořád mám rád.) Příslovce času používané s předpřítomným časem: all my life, since a for.

8 Since vyjadřuje bod v čase, kdy děj začal. I ve lived in this house since / V tomhle domě žiji od roku For označuje dobu po kterou děj trval: I ve lived in this house for twenty years. / V tomhle domě žiji dvacet let. 14 Stupňování přídavných jmen (strany 78-79) Použití Věci a osoby porovnáváme pomocí 2. stupně přídavných jmen: bigger, higher, more intelligent, more enjoyable. K vyjádření, že osoba nebo věc v skupině je jedinečná, používáme 3. stupeň přídavných jmen: the biggest, the highest, the most intelligent, the most enjoyable. Druhý a třetí stupeň přídavných jmen tvoříme: k jednoslabičným a dvouslabičným přídavným jménům přidáváme přípony er (druhý stupeň), -est (třetí stupeň); přídavná jména končící na y mají koncovky ier a iest: nice nicer the nicest big bigger the biggest pretty prettier the prettiest dirty dirtier the dirtiest jiné dvouslabičná a delší přídavná jména: tired more tired the most tired beautiful more beautiful the most beautiful Pravidla hláskování V jednoslabičném přídavném jméně s krátkou samohláskou, po které následuje jedna souhláska, se konečná souhláska zdvojí: bg bigger biggest hot hotter the hottest mad madder the maddest V případě přídavných jmen končících na y se y mění na ier a iest: easy easier easiest dirty dirtier dirtiest Nepravidelná přídavná jména: good better best bad worse worst far further/farther furthest/farthest little less least 15 Vyjadřování budoucích plánů a záměrů (strany 88-89) Používáme: be going to vyjadřuje záměr něco udělat. I m going to study medicine after school. / Po škole se chystám studovat na lékařské fakultě.

9 Přítomný čas průběhový když mluvíme o budoucích událostech, které jsme už zajistili nebo připravili. I m getting married in June. / V červnu se budu vdávat. My cousin from Australia is coming next week. / Příští týden přijede můj bratranec z Austrálie. Přítomný čas prostý když mluvíme o oficiálních událostech anebo časových rozvrzích, které nemůžeme změnit. The summer term begins on the 15 th of February. / Druhé pololetí začíná 15. února. The train arrives at 6-p.m./ Vlak přijíždí v šest odpoledne. 16 Náhlá rozhodnutí; vedlejší věty časové s odkazem na budoucnost (strany 92-93) Když se náhle rozhodneme (nyní), že něco uděláme, použíjeme will ( ll) + infinitiv bez to. Don t wash up. I ll do it. / Nemyj to nádobí. Já to udělám. I think I ll go for a walk. I have a headache. / Myslí, že půjdu na procházku. Bolí mě hlava. Přítomný čas prostý (! ne will) používáme po when, as soon as, after, before. I ll go and pick them up as soon as the class ends. / Půjdu a vyzvednu je hned jak skončí vyučování. When you finish tidying up your room, we ll have a cup of tea. / Až si uklidíš svůj pokoj, dáme si šálek čaje. 17 Předložky času, místa a pohybu (strany 98-99) Time after lunch, at 10 o clock, at midnight, at lunchtime, at night, at the moment, before Christmas, during the break, in 1999, in April, in the morning, on Sunday, on 1 st April Place above the lake/below the clouds, at home, at the bank, at the seaside, behind the tree, between the bank and the park, in Baker Street, in the box, in the picture, on the table, on the bus, on the first floor, under the bridge/over the table Movement across the park, along the river, into the building, to/from Warsaw Čas po obědě v 10 hodin, o půlnoci, na oběd, v noci, právě teď, před Vánocemi, o přestávce, v roce 1999, v dubnu, ráno, v neděli, 1. dubna Místo nad jezerem/pod mraky doma, v bance, na pobřeží, za stromem, mezi bankou a parkem, v Baker Street, v krabici, na obrázku, na stole, v autobuse, v prvním poschodí, pod mostem/nad stolem Pohyb přes park, podél řeky, do budovy, do/z Varšavy

10 18 Vedlejší věty vztažné (strany ) Vedlejší věty vztažné používáme, když chceme přiblížit (nebo identifikovat) osobu nebo věc, o které mluvíme. students who go to this school / studenti, kteří navštěvují tuto školu sports which are dangerous / sporty, které jsou nebezpečné people (who/that) I know / lidi, které znám something (that) you can easily change / něco, co můžeš lehce změnit Bez vedlejších vět vztažných bychom nevěděli kdo, který atd. Ve vedlejších větách vztažných používáme vztažná zájmena who (a někdy that), když mluvíme o lidech: I don t like people who throw litter. / Nemám rád lidi, kteří nevyhazují odpadky do koše. that, když mluvíme o zvířatech: There s the cat that scratched me./to je ta kočka, která mě poškrábala. which (a that), když mluvíme o věcech, místech atd. The park that is in the centre of town has beautiful, big trees. / V parku, který je v centru, jsou nádherné velké stromy. where, když mluvíme o umístnění a místech: The café where we met has closed down. / Kavárna, kde jsme se potkali, byla zavřena. whose, když mluvíme o vlastnictví: I met Josehp whose mother teaches at our school. / Potkal jsem Josefa, jehož matka učí na naší škole. Je možné vynechat which, that nebo who ve vedlejších větách vztažných, když tato vztažná zájmena nejsou předmětem vedlejších věty vztažné, t. j. když za nimi nestojí sloveso. We ll have our picnic in the place (which/that) most of us like best. / Uděláme si piknik na místě, které máme nejraděj. (Předmětem tady je we (my), ne which (které)). The girl (who) you met is Peter s sister. / Dívka, kterou jsi potkal, je Petrova sestra. (Předmět je you (ty), ne who (kterou)). Jazykové problémy 1 (strana 32) a/an Neurčitý člen a/an používáme, když není důležité, o které konkrétní osobě nebo věci mluvíme; když mluvíme o osobě/věci jako o příkladu skupiny/kategorie; nebo když zmíníme osobu/věc poprvé. The teacher is talking to a student from my class. / Učitel mluví se studentem z naší třídy. We bought a new car. / Koupili jsme (nějaké) nové auto. (jedno z mnoha aut, není důležité které přesně) I saw a girl walking down the street. / Viděl jsem dívku, která šla po ulici. Člen a používáme, když další slovo začíná souhláskou a člen an v tom případě, když další slovo začíná samohláskou nebo její zvukovou podobou.

11 I went to see a film last night. / Včera večer jsem šel do kina. I went to an exhibition yesterday. / Včera jsem byl na výstavě. My uncle is an honest man. / Můj strýček je čestný muž. the Určitý člen the používáme v tom případě, když osoba s kterou mluvíme ví přesně, o kom nebo o čem mluvíme a může lehce tuto osobu nebo věc identifikovat; určitý člen používáme také v tom případě, když mluvíme o věcech, které jsou jedinečné. The car is dirty. / To auto je špinavé. (ten kdo to říká si je jistý, že ta druhá osoba ví určitě, o které auto se jedná.) What s the capital of Turkey? / Jaké je hlavní město Turecka? (V Turecku je jenom jediné hlavní město.) Výrazy s členy nebo bez nich. V anglickém jazyce je mnoho výrazů, kde je obtížné vysvětlit použití členů, takže je nutné naučit se zpaměti následující spojení: žádný člen: at home, at school, go to work, go to bed, have breakfast/lunch, in hospital výrazy s určitým členem the: at the station, to the cinema, play the piano, in the evening/morning výrazy s neurčitým členem a: have a bath/shower, have a rest, make a cake, have a drink Určitý člen the nepoužíváme před názvy států (výjimky: the United States, the Netherlands, the Czech Republic) a měst, ale používáme ho před názvy řek, moří a pohoří (the Vistula, the Thames, the Atlantic, the Alps). Jazykové problémy 2 (strana 58) must/mustn t, needn t a have to/can t/don t have to Slovesa must, need, can se nazývají modální slovesa. Vyjadřují: povinnost You must be ready when I come back. / Když se vrátím už musíš být připravený. I can t come to the party, I have to read A Christmas Carol by Monday and I ve only just started. / Nemůžu přijít na večírek, do pondělí musím přečíst Vánoční koledu a teprve jsem začal. zákaz You mustn t stay late. You ve got a piano lesson. / Nesmíš přijít pozdě. Máš hodinu klavíru. I can t stay late. I ve got a music lesson. / Nemůžu zůstat dlouho. Máme hodinu hudební výchovy. nenutnost povinnosti You needn t come before 9 o clock. / Nemusíš přijít před devátou. You don t need to come before 9 o clock. / Nemusíš přijít před devátou. He says we don t have to come before 9 o clock. / Říká, že nemusíme chodit před devátou. Výběr slovesa záleží na tom, jestli osoba se kterou mluvíme vyjadřuje její vlastní rozhodnutí anebo jenom oznamuje rozhodnutí, které udělal někdo jiný.

12 když mluvíme o našich vlastních rozhodnutích, používáme: must, needn t/don t have to když oznamujeme rozhodnutí, které udělali jiní, používáme: have to/don t have to, can t když mluvíme o závazcích kdy něco musíme udělat (anebo nemusíme udělat), používáme: must/have to, mustn t když mluvíme o něčem, co nemusíme, používáme: don t have to/needn t/don t need to Don t have to je opakem must. Jazykové problémy 3 (strana 84) Předpřítomný čas, přítomný čas prostý a minulý čas prostý Předpřítomný čas nemá v mnoha jazycích ekvivalent a mnohokrát se zaměňuje za přítomný čas prostý či minulý čas prostý. Porovnejte následující věty: I ve worked here for ages. (od minulosti až do současnosti). / Pracuji tu již léta. I work here. (hlavní je, co dělám teď). / Pracuji tady. V anglickém jazyce používáme předpřítomný čas k popisu událostí v minulosti, které mají následky/výsledky v současnosti. Když odkazujeme na konkrétní čas v minulosti, používáme minulý čas prostý. Porovnejte dvojice vět: I've broken my leg. (teď je zlomená)/ Zlomil jsem si nohu. I broke my leg last winter. (teď už není zlomená) / Minulou zimu jsem si zlomil nohu. I've been to France before. (nezáleží na tom kdy to přesně bylo) / Už jsem byl ve Francii. I went to France last summer. (čas je důležitý) / Minulé léto jsem byl ve Francii. Předpřítomný čas používáme taky v tom případě, když není důležité přesné datum nebo čas události, která se odehrála v minulosti. Jazykové problémy 4 (strana 110) Tázací dovětky Tázací dovětky používáme na konci oznamovací věty, když po osobě s kterou mluvíme chceme potvrzení toho, co už víme: Otázka Are you Polish?/ Jsi Polák? Are you going to leave?/ Odejdeš? Can we go now?/ Můžeme jít? Požadavek na potvrzení You re Polish, aren t you?/jsi Polák, že? You aren t going to leave, are you?/ Neodejdeš, že ne? We can go now, can t we?/ Můžeme jít, že? V tázacím dovětku používáme to samé pomocné sloveso jako ve větě. V kladné větě používáme záporný dovětek a v záporné větě používáme kladný tázací dovětek. He s thirsty, isn t he? / Má žízeň, že ano? She hasn t finished her homework yet, has she? / Ještě si neudělala úkoly, že ne?

13

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 3. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_301 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

- ověření gramatických jevů.

- ověření gramatických jevů. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4 Shrnutí anglické gramatiky Pro studenty BAN4 POZNÁMKA následující slidy shrnují gramatické jevy probírané kapitolách 7-12 učebnice International Express Intermediate Student s Book a jsou tedy určeny pro

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Present Perfect. Předpřítomný prostý

Present Perfect. Předpřítomný prostý Present Perfect Předpřítomný prostý jak se tvoří pomocné sloveso have / has + minulý čas nebo třetí tvar slovesa EXAMPLES plné tvary I have been you have left he has worked she has spent it has started

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více