1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetence a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, tak osobního. Globální hledisko přispívá k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, naproti tomu osobní hledisko usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům Charakteristika učiva Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata. Obsahem výuky je systematické rozvíjení: - řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní; - přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5-6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok) včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka; - země vědných poznatků. Vzdělávání v druhém cizím jazyce odpovídá stupnici A2 Společného evropského referenčního rámce. 1.. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si klade dva hlavní cíle: - komunikativní, cíl hlavní, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům; - výchovně vzdělávací přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Afektivním cílem výuky je snaha zajistit, aby žáci prokázali přiměřenou míru sebevědomí, byli schopni sebehodnocení, vážili si života, zdraví i materiálních a duchovních hodnot Výukové strategie Základem výuky cizího jazyka je interaktivní výuka. Jde o didaktický princip, kde edukační proces probíhá za spoluúčasti pedagogů a žáků. Jejich vztah je založen na principu partnerství a spolupráce. Žák je aktivním subjektem, který má vliv na průběh a podobu tohoto procesu. Z učitele a žáků se stávají partneři, které spojuje úsilí o dosažení společného cíle. Učitelova úloha je facilitovat usnadňovat, umožňovat, napomáhat či podporovat. Učitel usměrňuje diskuse, zdůvodňuje vhodná řešení (nevnucuje!), provází žáky při skupinové 1

2 i individuální práci. Žák je chápán jako zdroj nápadů, myšlenek a komunikovatelných návrhů a výrazně spoluutváří, modifikuje a v pokročilejších stádiích i sám vede výukový proces. Vyučující se budou orientují na: - autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem, sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody - týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brain writing, v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žáků, to vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu (i na základě autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu; - motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nad rámec předmětového charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími z daných jazykových oblastí Hodnocení výsledků žáků Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich postupnému odstranění. Učitelé rovněž motivují a podporují žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožňuje relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosahují. Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení a využívání bodového systému. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi by měli být schopni: - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky. Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli být schopni: - volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi. 2

3 Kompetence občanské a kulturní povědomí Absolventi by měli být schopni: - diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; - angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; - vážit si materiálních a duchovních hodnot a snažit se je chránit; - být tolerantní a respektovat tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí; - aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí; - zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata. Personální a sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: - efektivně se učit a pracovat; - sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace; - dále se vzdělávat; - pracovat v týmu; - nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni: - využívat on-line učebnic a testů pro domácí samostudium; - používat internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli být schopni: - dokázat se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce; - znát alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost.

4 Odborné kompetence Zajišťovat obchodní činnost podniku Absolventi by měli: - komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně v cizím jazyce Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Předmět Německý jazyk přispívá k aplikaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby diskutovali o citlivých a kontroverzních otázkách, hledali kompromisní řešení. Angažovali se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech. Vážili si materiálních a duchovních hodnot a snažili se je chránit. Byli tolerantní a respektovali tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí a aktivně vystupovali proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Člověk a životní prostředí Předmět Německý jazyk přispívá k aplikaci průřezového tématu Člověk a životní prostředí tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby poznávali svět a učili se mu rozumět, chápali význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamovali se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti. Chápali a respektovali nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. Člověk a svět práce Předmět Německý jazyk přispívá k aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby znali alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce. Informační a komunikační technologie Předmět Německý jazyk přispívá k aplikaci průřezového tématu Informační a komunikační technologie tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby používali internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti Mezipředmětové vztahy - Český jazyk a literatura - Anglický jazyk - Společenskovědní vzdělávání - Písemná a elektronická komunikace 4

5 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 264 hodin 2.1. Rozpis učiva 1. ročník Výsledky vzdělávání -žák Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty - se dokáže vyjadřovat ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - domluví se v běžných situacích, dovede získat i podat informace - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - dovede přeložit text a používat slovníky, - střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy - dovede přivítat a rozloučit se - sděluje důležité informace o sobě - získat informace o ostatních - představit sebe i ostatní osoby - vypráví o svých plánech do budoucna - sděluje informace o jiných osobách - sděluje informace na téma národnosti, vyjmenuje názvy států a jejich obyvatel - vypráví o své škole a třídě - pojmenuje činnost týkajících se školního života - pojmenuje školní předměty - vyjadřuje zájem, záliby - pojmenuje a představuje členy své rodiny, vypráví o své rodině - vyhledává informace z inzerátů - vypráví o svých domácích zvířatech - sděluje o místě svého bydliště - popisuje svůj byt/pokoj - vyjadřuje svůj názor na byt a dům 1. Erste Kontakte (První kontakty) Hallo! Grüss dich! Osobní zájmena v jednotném a množném čísle. Člen určitý a neurčitý. Kladná a záporná odpověď. Tázací příslovce Wo? A předložka in. Pořádek slov: věta oznamovací, tázací. Přítomný čas pravidelných slovesčasování. Časování slovea sein. Zahlen 1-20 (číslovky základní). Die vier Freunde. Sloveso möchten. Tschüs! Auf Wiedersehen! 2. Leute (Lidé) 12 Wer ist das? Leute und ihre Sprachen. Länder. Leute und ihre Länder. Názvy jazyků. Přítomný čas sloves. Pořádek slov v oznamovací větě: inverze. Všeobecný podmět man. Tázací zájmeno Wer?Was? Woher?Wo? Určení rodu podstatných jmen podle přípony.. Wir, die Klasse 10A (My, třída 10A) Immer gern in die Schule? Zahlen Interview mit dem Schuldirektor. Interview deinen Deutschlehrer. Schulfächer- Lieblingsfächer. Tage in der Woche. Die Uhrzeit, Stundenplan. Hodinová dotace

6 Výsledky vzdělávání -žák Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, - vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Vykání. Přivlastňovací zájmena. Zápor nicht. 4. Familie (Rodina) 12 Familienfotos. Geschwister- eine Klassenstatistik. Haustiere. Anzeigen. Sloveso haben. Člen určitý a neurčitý. 1. a 4. pád neurčitého členu. Přivlastňovací zájmena. Zápor kein. Předložka von. Tvoření množného čísla podstatných jmen. Hodinová dotace 5. Mein Haus, meine Welt (Můj dům, můj svět) Mein Zuhause. In meinem Zimmer. Auf Wohnungssuche. Sloveso gefallen. Vazba Wie geht s?. Opakování členu neurčitého. Opakování přivlastňovacích zájmen. Inverze. 10 (Abi)fertigkeitstraining (Příprava k maturitě) Hörverstehen. Lesenverstehen. Schreiben. Sprechen. 8 Písemní slohová práce 2 Meine Familie, Meine Wohnung, In der Schule. 6

7 2.2. Rozpis učiva 2. ročník Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty - se dokáže vyjadřovat ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - domluví se v běžných situacích, dovede získat i podat informace - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - dovede přeložit text a používat slovníky, - střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy - dovede pojmenovat potraviny a hotové jídla - vypráví o svých stravovacích návycích - dovede objednat si v restauraci - vyjadřuje svůj názor na pokrmy - popisuje polohu institucí a památek ve městě - ptá se na cestu a odpovídá na podobné otázky - ptá se na dopravní prostředky - vypráví, co se nalézá ve městě - popisuje názvy obchodů a provozoven a druhů zboží - sděluje informace o plánovaných nákupech - formuluje nabídku, přijímá a odmítá nabídku - domlouvá si setkání - popisuje činnost týkající se volného času - informuje o kulturních akcích - určuje čas a denní doby - vypráví o svém dnu - popisuje průběh dne jiných osob - připravuje a vede rozhovory - vypráví o zájmech svých i jiných osob - popisuje a charakterizuje osoby - vyjadřuje mínění o jiných lidech, vztahy Hodinová dotace 1. Gutten Appetit! (Dobrou chuť!) 12 Sloveso essen. Was isst du gern? Ich habe Hunger, Durst. Essgewohnheiten. Essen international. Speisekarte. Přítomný čas nepravidelných sloves. Způsobové sloveso mögen. Zápor nicht, kein, nichts. Složená slovesa. Všeobecný podmět man. 2. Gibt es hier ein Rathaus? (Je zde radnice?) In Lindau. Was gibt es noch in Lindau? Auskunft auf der Strasse. Wege in der Stadt beschreiben. Přítomný čas sloves liegen, stehen. Způsobové sloveso wissen. Rozkazovací způsob. Předložky se. pádem. Předložky se 4. pádem. Předložky se. a 4. pádem. Neosobní vazba es gibt.. Geschäfte, Lokale, Treffpunkte (Obchody, místa setkání) Wo kauft man was? Einkaufsliste. Ausgehen. Verabredung. Einkaufen im KaDeWe. Das KaDeWe in Zahlen. Předložky se. a 4. pádem po otázkách Wo? a Wohin? Vazba infinitivu s zu. Určení času. Způsobové sloveso können

8 Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Hodinová dotace 4. Tagesablauf (Denní program) 12 Aus dem Leben eines Nachtportiers. Wie spät ist es? Von Beruf: Hausmann. Ein Tag im Internat. Přítomný čas nepravidelných sloves. Slovesa s předponou odlučitelnou a neodlučitelnou. Určení času. Zu Hause nebo nach Hause? 5. Freunde und Freundinnen (Přátelé a přítelkyně) Clique. Charakteristik. Die Zwillingsschwestern. Sympathisch, aber etwas launisch. Přítomný čas nepravidelného slovesa geben. Přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě. Přivlastňovací zájmena ve. pádě. Shrnutí. pádu. Osobní zájmena v 1.,. a 4. pádě. Tázací zájmeno wer. 2. pád jmen vlastních. 10 (Abi)fertigkeitstraining (Příprava k maturitě) Hörverstehen. Lesenverstehen. Schreiben. Sprechen. Písemní slohová práce 2 Essgewohnheiten Tagesablauf, Charakteristik (Freund, Freundin). 8 8

9 2.. Rozpis učiva. ročník Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monografickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu - dovede nalézt hlavní myšlenky - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných předvídatelných situacích - dovede přeložit text a používat slovníky - střídá receptivní a produktivní činnosti - vede dialogy - vyjadřuje prosbu o pomoc - dovede odmítnout a uvést důvod odmítnutí - vyjadřuje lítost, žádá o dovolení - diskutuje na téma postižených osob - používá modální slovesa - informuje o událostech ve světě - používá minulý čas - přiřazuje události k datům - vypráví o minulých událostech ve svém životě - používá různá příslovečná určení času - napíše krátký životopis - ovládá názvy částí těla - sděluje, jak se cítí, popisuje nemoci a délku jejich trvání - používá rozkazovací způsob - líčí událost (nehodu) s požitím minulého času - popisuje situace vyobrazené na obrázku - formuluje předpoklady - ve výkladu používá předložky - popisuje, jakému způsobu a formě trávení prázdnin dává přednost - provádí anketu na téma dovolená - povídá si na téma počasí 1. Kannst du mir bitte helfen? (Můžeš mi prosím pomoci?) Ich kann das nicht! Wie hilfst du deiner Gesundheit? Behinderte Jugendliche in der Schule. Způsobová slovesa. Význam způsobových sloves. Souvětí podřadné. 2. So hat das neue Jahrtausend begonnen (Tak začalo nové tisíciletí) Hodinová dotace (Un)wichtige Ereignise. Wann ist was passiert? Berümte Persönlichkeiten. Kurzbiographie Albert Einstein. Minulý čas perfektum. Tvoření minulého času. Pomocná slovesa haben a sein. Minulý čas préteritum. Příslovečná určení času.. Gesundheit (Zdraví) 10 Körperteile. Hilfe! Was soll ich tun? Brief von Claudia. Für die Gesundheit. Was tust du, um Krankheiten orzubeugen? Použití zvratného zájmena. Způsobové sloveso sollen. Předložka seit. Rozkazovací způsob. 4. Ein Unfall (Nehoda) 12 Unfallort. Nach dem Unfall. Panne auf der A9. Předložky pojící se s. nebo 4. pádem. 5. Urlaubspläne (Plány na dovolenou) Urlaubsziele. (Un)wichtige im Urlaub. Koffer packen. Wetter berichten. 12 9

10 - formuluje návrhy s použitím vět se spojkou wenn - používá předložky při popisování míst výletu nebo pobytu Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Urlaubstypen. Příslovečné určení místa. Souvětí podřadné. (Abi)Fertigkeitstraining (Příprava k maturitě) Hörverstehen. Lesenverstehen. Schreiben. Sprechen. Hodinová dotace 8 10

11 2.4. Rozpis učiva 4. ročník Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým - projevům (monologickým idialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, dovede nalézt hlavní myšlenky - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích - střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy - je schopen vést dialog u lékaře - dovede popsat systém českého školství - dovede napsat obchodní dopis - dovede vést přijímací pohovor Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu, včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Hodinová dotace 1. Menschen (Lidé) 9 Charakteristik. Aus dem Buch der Rekorde. Top-ten deiner Klasse. Berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen. Kleidung und Mode. Stupňování přídavných jmen. Sloveso gefallen. Skloňování přídavných jmen. 2. Jobs und Berufe (Zaměstnámí a povolání) Was macht man in diesem Job? JobsVorteile und Nachteile, Gehalt. Alltägliche Berufe. Arbeitslosigkeit. Eine Stelle suchen. Sloveso werden. Skloňování podstatných jmen. Účelové věty se spojkou damit / konstrukce um zu.. Fakten, Zeitzeugen (Fakta, časové údaje) Wichtige Ereignisse. Zeitzeugen berichten. Als ich 16 war Was passierte in den folgenden Jahren? Der erste Schultag. Préteritum sloves haben a sein. Préteritum sloves pravidelných a způsobových. Préteritum sloves nepravidelných. Plusquamperfektum. Časové věty se spojkami als/wenn. Časové věty se spojkami während, bevor, nachdem Zukunftsvisionen (Vize budoucnosti) Wie wird die Welt im Jahr 2025 aussehen? Was wird das Morgen bringen? Was werdet ihr nach dem Abitur machen? 9 11

12 Zukunftsangst, Zukunftshoffnung. Čas budoucí. Nepřímá otázka. Souvětí se spojkou obelhl/trotzdem. 5. Partnerschaften (Partnerské vztahy) Kontaktanzeigen. Test: Bist du ein romantischer Typ? Sternzeichen. Přídavné jméno ve funkci přívlastku. Tázací zájmena was für ein? a welcher? 6. Německá obchodní korespondence Základní stavební prvky dopisů. Poptávka. Nabídka. Objednávka. Potvrzení objednávky. Upomínka. Reklamace. Hodinová dotace

13 . Rozpis učiva dálkové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 1. ročník Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty - se dokáže vyjadřovat ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - domluví se v běžných situacích, dovede získat i podat informace - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - dovede přeložit text a používat slovníky - střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy - dovede přivítat a rozloučit se - sděluje důležité informace o sobě - získat informace o ostatních - představit sebe i ostatní osoby - vypráví o svých plánech do budoucna - sděluje informace o jiných osobách - sděluje informace na téma národnosti, vyjmenuje názvy států a jejich obyvatel - vypráví o své škole a třídě - pojmenuje činnost týkajících se školního života - pojmenuje školní předměty - vyjadřuje zájem, záliby - pojmenuje a představuje členy své rodiny, vypráví o své rodině - vyhledává informace z inzerátů - vypráví o svých domácích zvířatech - sděluje o místě svého bydliště - popisuje svůj byt/pokoj - vyjadřuje svůj názor na byt a dům Počet konzultací 1. Erste Kontakte (První kontakty) 2 Hallo! Grüss dich! Osobní zájmena v jednotném a množném čísle. Člen určitý a neurčitý. Kladná a záporná odpověď. Tázací příslovce Wo? A předložka in. Pořádek slov: věta oznamovací, tázací. Přítomný čas pravidelných slovesčasování. Časování slovea sein. Zahlen 1-20 (číslovky základní). Die vier Freunde. Sloveso möchten. Tschüs! Auf Wiedersehen! 2. Leute (Lidé) Wer ist das? Leute und ihre Sprachen. Länder. Leute und ihre Länder. Názvy jazyků. Přítomný čas sloves. Pořádek slov v oznamovací větě: inverze. Všeobecný podmět man. Tázací zájmeno Wer?Was? Woher?Wo? Určení rodu podstatných jmen podle přípony.. Wir, die Klasse 10A (My, třída 10A) Immer gern in die Schule? Zahlen Interview mit dem Schuldirektor. Interview deinen Deutschlehrer. Schulfächer- Lieblingsfächer. Tage in der Woche. Die Uhrzeit, Stundenplan. Vykání. 1

14 Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, - vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Přivlastňovací zájmena. Zápor nicht. 4. Familie (Rodina) Familienfotos. Geschwister- eine Klassenstatistik. Haustiere. Anzeigen. Sloveso haben. Člen určitý a neurčitý. 1. a 4. pád neurčitého členu. Přivlastňovací zájmena. Zápor kein. Předložka von. Tvoření množného čísla podstatných jmen. Počet konzultací 5. Mein Haus, meine Welt (Můj dům, můj svět) Mein Zuhause. In meinem Zimmer. Auf Wohnungssuche. Sloveso gefallen. Vazba Wie geht s? Opakování členu neurčitého. Opakování přivlastňovacích zájmen. Inverze. 14

15 .2. Rozpis učiva 2. ročník Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty - se dokáže vyjadřovat ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - domluví se v běžných situacích, dovede získat i podat informace - pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace - dovede přeložit text a používat slovníky - střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy - dovede pojmenovat potraviny a hotové jídla - vypráví o svých stravovacích návycích - dovede objednat si v restauraci - vyjadřuje svůj názor na pokrmy - popisuje polohu institucí a památek ve městě - ptá se na cestu a odpovídá na podobné otázky - ptá se na dopravní prostředky - vypráví, co se nalézá ve městě - popisuje názvy obchodů a provozoven a druhů zboží - sděluje informace o plánovaných nákupech - formuluje nabídku, přijímá a odmítá nabídku - domlouvá si setkání - popisuje činnost týkající se volného času - informuje o kulturních akcích - určuje čas a denní doby - vypráví o svém dnu - popisuje průběh dne jiných osob Počet konzultací 1. Gutten Appetit! (Dobrou chuť!) Sloveso essen. Was isst du gern? Ich habe Hunger, Durst. Essgewohnheiten. Essen international. Speisekarte. Přítomný čas nepravidelných sloves. Způsobové sloveso mögen. Zápor nicht, kein, nichts. Složená slovesa. Všeobecný podmět man. 2. Gibt es hier ein Rathaus? (Je zde radnice?) In Lindau. Was gibt es noch in Lindau? Auskunft auf der Strasse. Wege in der Stadt beschreiben. Přítomný čas sloves liegen, stehen. Způsobové sloveso wissen. Rozkazovací způsob. Předložky se. pádem. Předložky se 4. pádem. Předložky se. a 4. pádem. Neosobní vazba es gibt.. Geschäfte, Lokale, Treffpunkte (Obchody, místa setkámí) Wo kauft man was? Einkaufsliste. Ausgehen. Verabredung. Einkaufen im KaDeWe. Das KaDeWe in Zahlen. Předložky se. a 4. pádem po otázkách Wo? a Wohin? Vazba infinitivu s zu. Určení času. Způsobové sloveso können. Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené 15

16 výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Počet konzultací 4. Tagesablauf (Denní program) Aus dem Leben eines Nachtportiers. Wie spät ist es? Von Beruf: Hausmann. Ein Tag im Internat. Přítomný čas nepravidelných sloves. Slovesa s předponou odlučitelnou a neodlučitelnou. Určení času. Zu Hause nebo nach Hause? 16

17 .. Rozpis učiva. ročník Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monografickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu - dovede nalézt hlavní myšlenky - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných předvídatelných situacích - dovede přeložit text a používat slovníky - střídá receptivní a produktivní činnosti - vede dialogy - vypráví o zájmech svých i jiných osob - popisuje a charakterizuje osoby - vyjadřuje mínění o jiných lidech, vztahy - vyjadřuje prosbu o pomoc - dovede odmítnout a uvést důvod odmítnutí - vyjadřuje lítost, žádá o dovolení - diskutuje na téma postižených osob - používá modální slovesa - informuje o událostech ve světě - používá minulý čas - přiřazuje události k datům - vypráví o minulých událostech ve svém životě - používá různá příslovečná určení času - napíše krátký životopis - ovládá názvy částí těla - sděluje, jak se cítí, popisuje nemoci a délku jejich trvání - používá rozkazovací způsob Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, - vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu včetně 1. Freunde und Freundinnen (Přátelé a přítelkyně) Clique. Charakteristik. Die Zwillingsschwestern. Sympathisch, aber etwas launisch. Přítomný čas nepravidelného slovesa geben. Přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě. Přivlastňovací zájmena ve. pádě. Shrnutí. pádu. Osobní zájmena v 1.,. a 4. pádě. Tázací zájmeno wer. 2. pád jmen vlastních. 2. Kannst du mir bitte helfen? (Můžete mi prosím pomoci?) Ich kann das nicht! Wie hilfst du deiner Gesundheit? Behinderte Jugendliche in der Schule. Způsobová slovesa. Význam způsobových sloves. Souvětí podřadné.. So hat das neue Jahrtausend begonnen (Tak začalo nové tisíciletí) (Un)wichtige Ereignise. Wann ist was passiert? Berümte Persönlichkeiten. Kurzbiographie Albert Einstein. Minulý čas- perfektum. Tvoření minulého času. Pomocná slovesa haben a sein. Minulý čas préteritum. Příslovečná určení času. Počet konzultací 17

18 frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Počet konzultací 4. Gesundheit (Zdraví) Körperteile. Hilfe! Was soll ich tun? Brief von Claudia. Für die Gesundheit. Was tust du, um Krankheiten vorzubeugen? Použití zvratného zájmena. Způsobové sloveso sollen. Předložka seit. Rozkazovací způsob. 18

19 .4. Rozpis učiva 4. ročník Řečové dovednosti: - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu - dovede nalézt hlavní myšlenky - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích - střídá receptivní a produktivní činnosti - vede dialogy - líčí nehodu s použitím minulého času - popisuje situace vyobrazené na obrázku - formuluje předpoklady - ve výkladu používá předložky - popisuje, jakému způsobu a formě trávení prázdnin dává přednost - provádí anketu na téma dovolená - povídá si na téma počasí - formuluje návrhy s použitím vět se spojkou wenn - používá předložky při popisování míst výletu nebo pobytu - dovede charakterizovat sám sebe i jiné osoby - umí porovnávat výhody a nevýhody různých povolání - je schopen používat souvětí i infinitivní konstrukce Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu, včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu Počet konzultací 1. Ein Unfall (Nehoda) Unfallort. Nach dem Unfall. Panne auf der A9. Předložky pojící se s. nebo 4. pádem. 2. Urlaubspläne (Plány na dovolenou) Urlaubsziele. (Un)wichtige im Urlaub. Koffer packen. Wetter berichten. Urlaubstypen. Příslovečné určení místa. Souvětí podřadné.. Menschen (Lidé) Charakteristik Aus dem Buch der Rekorde Top-ten deiner Klasse Berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen Kleidung und Mode Stupňování přídavných jmen Sloveso gefallen Skloňování přídavných jmen 4. Jobs und Berufe (Zaměstnání a povolání) Was macht man in diesem Job? JobsVorteile und Nachteile, Gehalt. Alltägliche Berufe. Arbeitslosigkeit. Eine Stelle suchen. Sloveso werden. Skloňování podstatných jmen. Účelové věty se spojkou damit / konstrukce um zu. 19

20 .5. Rozpis učiva 5. ročník Výsledky vzdělávání žák Řečové dovednosti - rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, dovede nalézt hlavní myšlenky - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného - formuluje vlastní myšlenky - vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích - střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy - je schopen popisovat události s užitím různých minulých časů - dovede popsat své plány do budoucna jak v pracovním tak v soukromém životě - dovede napsat obchodní dopis - dovede vést přijímací pohovor Jazykové prostředky - rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti - má dostatečnou slovní zásobu, včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu 1. Fakten, Zeitzeugen (Fakta, časové údaje) Wichtige Ereignisse. Zeitzeugen berichten. Als ich 16 war Was passierte in den folgenden Jahren? Der erste Schultag. Préteritum sloves haben a sein. Préteritum sloves pravidelných a způsobových. Préteritum sloves nepravidelných. Plusquamperfektum. Časové věty se spojkami als/wenn. Časové věty se spojkami während, bevor, nachdem. 2. Zukunftsvisionen (Vize budoucnosti) Wie wird die Welt im Jahr 2025 aussehen? Was wird das Morgen bringen? Was werdet ihr nach dem Abitur machen? Zukunftsangst, Zukunftshoffnung. Čas budoucí. Nepřímá otázka. Souvětí se spojkou obelhl/trotzdem.. Partnerschaften (Partnerské vztahy) Kontaktanzeigen. Test: Bist du ein romantischer Typ? Sternzeichen. Přídavné jméno ve funkci přívlastku. Tázací zájmena was für ein? a welcher? 4. Německá obchodní korespondence Základní stavební prvky dopisů. Poptávka. Počet konzultací 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Laurinova 1049 293 01 Mladá Boleslav Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Obor vzdělání 63-41-M/02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název školy: Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. adresa: Laurinova

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Číšník 65-51-H/01 RVP: 65-51-H/01 kuchař- číšník Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) (RUJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více