NAPLŇOVÁNÍ AKTIVIT KRÁTKODOBÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JMK OBSAH. Souhrnná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAPLŇOVÁNÍ AKTIVIT KRÁTKODOBÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JMK OBSAH. Souhrnná zpráva"

Transkript

1 OBSAH NAPLŇOVÁNÍ AKTIVIT KRÁTKODOBÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JMK Souhrnná zpráva str. 2 Tabulka plnění aktivit za rok 2019 str. 6 Tabulka plnění aktivit za rok 2018 str. 25 Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů (KRP SRLZ) je prováděcím dokumentem Strategie rozvoje lidských zdrojů Je zpracováván na období dvou let a obsahuje konkrétní aktivity, které vedou k naplňování vize JMK v oblasti lidských zdrojů. Každá aktivita má svého nositele, který společně se spolupracujícími subjekty zodpovídá za plnění dané aktivity. Plnění konkrétních aktivit je každoročně monitorováno a za každé dva roky vyhodnocováno formou souhrnné zprávy. Tato zpráva vyhodnocuje plnění aktivit KRP SRLZ PRIORITNÍ OSY 1. Vzdělávání a zaměstnanost 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování

2 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Vyhodnocení naplňování krátkodobého realizačního plánu (KRP SRLZ ) proběhlo na základě prioritních okruhů stanovených ve Strategii rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období Celkem bylo sledováno plnění 72 aktivit ve dvou prioritních osách: 1. Vzdělávání a zaměstnanost: 49 aktivit (44 plněno, 5 neplněno) 2. Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování: 23 aktivit (16 plněno, 7 neplněno) Následující grafy zobrazují plnění jednotlivých prioritních oblastí v letech Graf 1 Plnění aktivit prioritní osy Vzdělávání a zaměstnanost 10% plněno 90% neplněno Graf 2 Plnění aktivit prioritní osy Rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování 30% 70% plněno neplněno 2

3 Velmi dobře se daří plnit aktivity v následujících tématech: kvalita školství, podpora podnikavosti u studentů, propojení výuky s praxí, podpora talentovaných studentů, aktivity zaměřené na trh práce, rozvoj občanské společnosti a integraci cizinců. Naopak existují problematické oblasti, kde se aktivity nedaří zcela naplňovat: Age management Aktivity v oblasti Age managementu nebyly plněny. Důvodem je nedostatek finančních prostředků nositele aktivity k jejich realizaci (Age management z.s.) a chybějící garant ze strany JMK, který by zastřešil implementaci přístupů age managementu do struktur příspěvkových organizací kraje. Je však třeba zmínit, že nástroje age managementu na území celého kraje jsou implementovány do firem a organizací bez zásahu externího subjektu a oficiálního měření pracovní schopnosti (např. pružná pracovní doba, home office, mentoring, modernizace pracovního prostředí, firemní školky a další benefity). Sociální podnikání Sociální podnikání je průřezovým tématem, které se prolíná v mnoha oblastech KRP SRLZ Aktivity jsou realizovány především Komorou sociálních podniků JMK, a to v rozsahu daném finančními prostředky, které má KSP k dispozici. Pro efektivní implementaci aktivit pro celé území JMK je třeba navázat dialog nad konkrétními projekty mezi JMK a subjekty podporujícími sociální podnikání. Podrobné informace o plnění konkrétních aktivit v letech 2018 a 2019 jsou obsaženy v souhrnné tabulce za rok 2018 na str. 6 a v souhrnné tabulce za rok 2019 na str. 23 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ 1.1 Kvalita a struktura školství Všechny aktivity v této oblasti jsou plněny. Aktivity se zaměřují na propagaci středního odborného školství (např. Festival vzdělávání), popularizaci podnikání u studentů (projekty KHK JM, JIC, OŠ JMK) a oblast kariérového poradenství (aktivity JCMM, JMKOŠ, ÚP). Realizovány byly implementační projekty Krajského akčního plánu vzdělávání financované prostřednictvím OP VVV KaPoDav (Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji) a Polygram (Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji). 3

4 1.2 Propojení školství s praxí Za účelem naplnění potřeb zaměstnavatelů jsou podporovány aktivity cílené na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Ze strany OŠJMK jsou tyto aktivity financovány především prostřednictvím projektu KaPoDav. Tématem se zabývá také KHK JM, která organizuje akcelerační preinkubační program Playpark Brno, kde studenti mají možnost naučit se podnikatelskému myšlení a předstoupit se svým podnikatelským záměrem před skupinu odborníků. JIC rovněž participuje na daném tématu pořádá přednášky a workshopy pro žáky a studenty. 1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj a inovace Jihomoravský kraj s ambicemi být středoevropským Sillicon Valley musí poskytovat vhodné podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky. Aktivity v tomto tématu jsou změřeny především na rozvoj kvality doktorských studií, podporu talentovaných studentů a pracujících v JMK a získávání talentovaných vědců ze zahraničí. Na aktivitách výrazně participují vysoké školy a JCMM. Aktivity v této oblasti však nejsou plněny na 100 %. Příkladem je neexistence inkubátorů sociálních podniků a chybějící koncepční vzdělávání pedagogů pro práci s talenty na tyto aktivity není zajištěno dostatečné financování. 1.4 Rozvoj vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých je jednou z klíčových aktivit pro konkurenceschopný trh práce. Profesní vzdělávání je podporováno především ze strany JMK a JCMM. Informativní a poradenské činnosti se věnuje JCMM, pod které od roku 2019 spadá bývalé Centrum vzdělávání všem. ORRJMK realizuje rozsáhlý projekt pro vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, v rámci kterého se kontinuálně školí přibližně 450 zaměstnanců sociálních služeb z celého JMK. 1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil V oblasti podpory zaměstnanosti a adaptability pracovních sil byla akcentována spolupráce mezi klíčovými subjekty (ÚP, JMK, Hospodářské komory, zaměstnavatele a další) prostřednictvím Rady pro rozvoj lidských zdrojů, Rady hospodářské sociální dohody, Paktu zaměstnanosti a společně realizovaných projektů. ÚP realizoval rekvalifikační projekty a projekty podporují slaďování rodinného a pracovního života. Velmi dobrá spolupráce je v oblasti péče o zahraniční pracovníky, kde roli zastřešujícího subjektu představuje Centrum pro cizince JMK. 2.1 Age management Aktivity z této oblasti nejsou plněny. Pro zavádění komplexního přístupu k age managementu ze strany kraje nejsou vyčleněny finanční prostředky a není určen garant. 4

5 2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí Stárnutí populace představuje výzvu pro celou společnost. V této oblasti je však sledována pouze jedna aktivita besedy seniorů ve školách, a ta nebyla realizována. Jiné aktivity podporující aktivní a pozitivní stárnutí na území JMK probíhají (ze strany univerzit, JMK a neziskových organizací), nicméně nejsou v KRP SRLZ zařazeny a monitorovány. 2.3 Rozvoj občanské společnosti Aktivity v této oblasti jsou realizovány především OŠJMK a OSVJMK. Ze strany OSVJMK se jedná o realizaci rodinné politiky kraje se zapojením různých dotačních programů. OŠJMK podporuje preventivní a volnočasové aktivity pro mládež. 2.4 Sociální začleňování Na území JMK existuje poměrně velké množství sociálně vyloučených lokalit (v rámci celorepublikové analýzy zpracované MPSV jich k roku 2015 bylo 28). V Brně a Břeclavi je uplatňován KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám), v rámci kterého Agentura pro sociální začleňování pomáhá systematicky řešit problém sociálního vyloučení prostřednictvím strukturálních a investičních fondů EU. 2.5 Integrace cizinců V populaci Jihomoravského kraje žilo k roku 2019 přibližně cizinců. Již 10 let v Jihomoravském kraji působí Centrum pro cizince JMK, které v rámci několika projektů financovaných z Azylového migrační a integrační fondu (AMIF), ministerstva vnitra a rozpočtu kraje, poskytuje cizincům žijícím na území ČR široké spektrum služeb např. jazykové vzdělávání, sociální poradenství a právní poradenství. Centrum svou činností podporuje začlenění cizinců do české společnosti. Hlavním cílem je zajistit rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře. Centrum při své činnosti spolupracuje s dalšími subjekty (úřady práce, hospodářské komory, magistrát města Brna a další). Aktivity z oblasti integrace cizinců jsou plněny ze 100 %. 5

6 TABULKA PLNĚNÍ AKTIVIT ZA ROK 2019 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Realizace dlouhodobého záměru vzdělávání JMK Opatření v rámci okruhu 1.1 jsou ve většině případů součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK (DZV) a budou naplňována a sledována v rámci této koncepce (většina konkrétních činností není tedy opakována, až na specifické případy, které SRLZ prohlubuje/více zdůrazňuje). JMKOŠ: Naplnění aktivit je vyhodnoceno ve výroční zprávě za školní rok 2018/19, kapitola I.2 a příloha 1 JMKOŠ SŠ, ZŠ, MŠ nelze určit nelze určit nelze určit viz indikátory a monitoring DZV viz příloha 1 Vyroční zprávy za školní rok 2018/19 Vyhodnocení indikátorů DZV je uvedeno ve výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje za školní rok 2018/19, která byla předložena na RJMK a následně bude předložena na ZJMK Prezentace odborných středních škol Prezentace odborných středních škol JMK v OC Olympia. Realizace Veletrhu odborného vzdělávání v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. SŠ vlastní propagace JMKORR: nerealizováno, JMKOŠ organizuje Festival vzdělávání JMKORR SŠ SŠ: SŠ: počet oslovených účastníků (odhad) SŠ: Propagace odborných středních škol na ZŠ Vytvoření propagačních podkladů a distribuce na ZŠ a v rámci prezentací SŠ, např. Katalog podporovaných oborů. Medializace zajištění publicity dlouhodobě poptávaných oborů. SŠ vlastní propagace JMKORR ZŠ, SŠ SŠ: počet mediálních výstupů SŠ: Vytváření a realizace akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů Vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kteří na pedagogických pracovníků školách realizují kariérové poradenství a výuku tématu Člověk a svět práce. JCMM: V roce 2019 byly realizovány akreditované i neakredované kurzy pro pedagogické pracovníky JMK. JCMM ZŠ, SŠ, VOŠ JCMM: JCMM: Počet proškolených pedagogických pracovníků 19 6

7 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Zkvalitňování kariérového poradenství na školách JCMM realizovalo v roce 2019 tyto aktivity: 1 konference o kariérovémm poradenství, 16 metodických setkání pro pedagogy, 28 modelových programů pro žáky a 5 metodických materiálů, zveřejněných na webu ÚP ČR: V oblasti kariérového poradenství Projekt JMK. Souvisí s opatřeními a v roce 2019 realizovali poradci na KrP Realizace ve vazbě na Krajský akční ÚP ČR v Brně následující aktivity: plán vzdělávání, v němž je kariérové poradenství pro ZŠ formou skupinových poradenství jako průřezové téma. Souvisí s besed (pro žáků), naplňováním opatření 3c4 DZV. Realizace poradenství pro SŠ formou skupinových aktivit zaměřených na zvyšování besed (pro 3669 žáků), profesních kompetencí pedagogických zúčastnili se pěti veletrhů středních škol pracovníků realizujících kariérové a Gaudeamu, kde se prezentovali a poradenství. poskytovali poradenství stovkám zájemců, zúčastnili se setkání s rodiči (10 akcí za rok), účastnili se setkání s výchovnými poradci (celkem 12 akcí), realizovali další aktivity, např. besedy k volbě povolání pro veřejnost, klienty se základním vzděláním, konzultace na burzách práce atd., celkem pro cca 400 klientů. JCMM ÚP, PPP ZŠ, SŠ, VOŠ JCMM: JCMM: JCMM: dle projektu V rámci projektu KaPoDaV realizována metodická podpora pedagogům ZŠ, SŠ a VOŠ v oblasti kariérového poradenství. Kontinuálně podporováno 52 pedagogů na 39 školách v JMK Sdílení učeben středních škol Sdílení odborných učeben středních škol pro výuku žáků jiných SŠ nebo ZŠ. Cílem je větší využití kvalitně vybavených prostor SŠ, vytváření sítí spolupracujících škol a realizace výuky v prostředí s moderním materiálním vybavením JMK. JMKOŠ: 1) Projekt PolyGram číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_034/ Střední školy sdílí svoje vybavené a rekonstruované odborné učebny partnerským SŠ a spolupracujícím ZŠ s cílem poskytnout lépe technicky vybavené prostory k naplnění RVP a ŠVP spolupracujících škol a ke zvýšení odborné připravenosti pedagogů. JMKOŠ SŠ PolyGram IROP PolyGram IROP PolyGram IROP počet středních škol a počet základních škol zapojených do sdílení učeben JMKOŠ: PolyGram 32 SŠ, 145 ZŠ IROP 5 SŠ, ZŠ min. 25 Projek PolyGram realizace projektu Projekty IROP v rámci poskytovatele ITI a CLLD 2) IROP 3 projekty v rámci ITI a 2 projekty v rámci CLLD, které realizuji SŠ na podporu vybudování a sdílení odborných učeben Podpora technické výchovy v mateřských školách Podpora zapojení MŠ do programu "Technické MŠ" formou proškolení pedagogických pracovnic MŠ, tvorbou metodických materiálů a metodickou podporou. Součástí projektu je podpora vytváření technických koutků. JMKOŠ: Podpora rozvoje MŠ formou "Technické MŠ" je realizováná v klíčové podaktivita KA03 projektu PolyGram číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_034/ a navazuje na realizovaný projekt na území ORP Kuřim v rámci OP VK. JMKOŠ HK Brnovenkov školy JMKOŠ: JMKOŠ: JMKOŠ: počet MŠ zapojených do programu Technické MŠ, počet proškolených pedagogů JMKOŠ: 29 MŠ 45 počet proškolených pedagogů Projek PolyGram realizace projektu

8 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Rozvoj přirozených dovedností žáků v přírodních vědách a technických dovednostech Projekt JMK. Popularizace přírodních věd a technických oborů u žáků SŠ, zapojení rovněž žáků a pedagogů 2. stupně ZŠ a jejich pedagogů. Rozvoj přirozených dovedností žáků ve vazbě na přírodní vědy. Podpora zájmu o přírodovědné a technické obory ve vazbě na dlouhodobě poptávané profese na trhu práce. Podpora talentovaných žáků na SŠ a ZŠ. Přeshraniční přenos zkušeností mezi vzdělávacími institucemi. V případě pedagogů, kteří vyučují přírodovědné a technické předměty, rozvoj didaktických kompetencí směrem k zážitkové pedagogice, dialogické edukaci a badatelsky orientované výuce. JMKORR: Pořádání Biologického kempu pro talentované žáky SŠ 29/7 2/ Moravský kras, realizátor: LIPKA JMKORR JCMM JMKORR: JMKORR: dle projektu 24 účastníků Rozvoj center odborného vzdělávání Budování infrastruktury a zajišťování vybavenosti ve zřízených centrech odborného vzdělávání. Realizace projektů SŠ, které jsou zařazeny do COV. Vytváření nových center pro potřebné obory. JMKOŠ: V současné době je zbudováno 6 center odborného vzdělávání, která jsou nadále zkvalitňována a vybavována, mimojiné i z prostředků IROP. Jedná se však o projekty ITI, které jsou zároveň SŠ centra odborného započítány do Sdílení odborných vzdělávání učeben SŠ. Zároveň je připravováno zřízení dalších 2 center odborného vzdělávání, přičemž se připravuje projekt, jehož součástí bude i vybavení COV. JMKOŠ JMKOŠ: JMKOŠ: JMKOŠ: počet projektů 2 8

9 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Popularizace podnikání na ZŠ, SŠ a VŠ Popularizace podnikání a rozvoj myšlení u žáků ZŠ a SŠ a studentů VŠ KHK JM ve spolupráci s HK ČR a Podnikni to! organizovala v roce 2019 projekt Playpark Brno, v rámci kterého se studenti SŠ a VŠ naučili podnikatelskému myšlení, vytvořili si podnikatelský záměr, zvalidovali si jej a kompletně připravili pro reálný vstup na trh. Následně účastníci předstoupili před hodnotící komisi složenou z odborníků, kteří jim předali cené rady a kontakty, které jim umožnily své projekty posunout ještě více k úspěšném začátku podnikání. Ve dnech se uskutečnil týdenní akcelerační pobyt pro budoucí podnikatele v německém Stuttgartu. Jednotlivé okresní hospodářské komory dále organizovaly přednášky a další akce pro žáky SŠ a ZŠ za účelem popularizace podnikání. JIC: realizace workshopů Inspirací k podnikání pro učitele a žáky středních škol; dva běhy pololetní soutěže Tvoř s 3D tiskem a laserem ve FabLab Brno; aktivní zapojení do vzdělávacího cyklu P koordinárorů pro ZŠ a SŠ; aktivní programové zapojení do Pkoonference, exkurze na JIC, přednášky a jednorázové workshopy pro střední a vysoké školy z Jmk; realizace veřejných workshopů a přednášek pro žáky a studenty; realizace a lektorování univerzitních předmětů a sérií workshopů; finanční podpora studentů s nápadem a další JIC (Jihomoravské inovační centrum) KHK JM (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) KHK JM: JIC: JIC: (v rámci projektu KaPoDaV) JCMM: (dotace Interreg Central Europe) JIC: dle projektu KHK JM: Počet absolventů kurzu v rámci projektu Playpark Brno: 31 JIC: 18 škol zapojených v produktech Inspirací k podnikání a Tvoř s 3D tiskem a laserem účastníků akcí Stáže učitelů SŠ v zahraničí Realizace stáží pedagogických pracovníků v zahraničí za účelem zvyšování kompetencí odborných učitelů. Stáže by měly vést k propojení praxe s teoretickými vědomostmi a vzájemné reflexi. JMKOŠ: Realizace stáží pedagogických pracovníků v zahraničí za účelem zvyšování kompetencí odborných učitelů. Stáže by měly vést k propojení praxe s teoretickými vědomostmi a vzájemné reflexi. JMKOŠ hospodářské komory JMK SŠ JMKOŠ: JMKOŠ: počet pedagogických pracovníků SŠ absolvujících stáž v zahraničí 71 Vyčíslené finanční prostředky za rok 2019, jsou prostředky, které obdrželi školy na zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+. Vzhledem k tomu, že stáží se účastní pedagogové i studenti (kterých je ale nepoměrně více než pedagogů), neumíme vyčíslit částky pouze na pedagogy. 9

10 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty JMKOŠ: Realizace projektu KaPoDaV Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji (Číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_034/ ), klíčové aktivity 2. Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK: Iniciace vzniku sítí spolupracujících škol Rozvoj podporujících podnikavost, podpora podnikavosti a kreativity v profesní způsobilosti pedagogů a jejich základních a středních kompetencí pro rozvoj výuky v oblasti školách podnikavosti, podpora žákovských miniprojektů. realizovány dlouhodobé kurzy pro Koordinátory podnikavosti na školách 20ti a 60 ti hodinové ukončení v roce 2019 realizováno 20 jednorázových akcí (z toho 10 seminářů) a 1 konference realizace 13 programů podporujících podnikavost na školách (62 zapojených škol, cca 150 pedagogů) příprava a realizace cca 60 žákovských miniprojektů 41 doloženo závěrečnou zprávou v r vznik odborné platformy Regionální rada podnikavosti 2 schůzky vznik ového nesletteru zaměřeného na podnikavost na školách 2 měsíční frekvence JMKOŠ Hospodářské komory JMK ZŠ, SŠ, VOŠ JMKOŠ: JMKOŠ: JMKOŠ: počet proškolených pedagogů, počet realizovaných žákovských miniprojektů zapojeno 62 škol, realizováno 41 žákovských miniprojektů, 20 jednorázových akcí pro pedagogy a garanty aktivit s 340 účastníky Rozvinutí spolupráce SŠ v rámci center odborného vzdělávání Využití vybudované infrastruktury v V JMK pracuje celkem 6 Center centrech odborného vzdělávání ke odborného vzdělávání, do jejichž činnosti zkvalitnění odborné přípravy v dalších SŠ je zapojeno cca 50 SŠ. Část těchto škol (např. krátkodobé stáže žáků, hostování aktivně využívá sdílení vybudované odborníků na specifická témata, vzdělávání infrastruktry na jiných školách pro pedagogů). zkvalitnění výuky svých žáků. odborné SŠ KHK JM (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) nelze určit nelze určit nelze určit počet SŠ zapojených do spolupráce v centrech odborného vzdělávání 23 většinou se jedná o sdílených nových výukových prostor vybudovaných z výzev IROP na zkvalitnění odborného vzdělávání středních škol nebo nově vybavených prostor z projektů OP VVV. 10

11 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Posilování zapojení odborníků z praxe do výuky Zapojení firem do výuky, vzájemná komunikace a diskuze o nastavení vzdělávání. Zapracování spolupráce firem a škol při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a při zapojení firem do výuky do ŠVP (úprava šablon pro plánování spolupráce). KHK JM v roce 2019 organizovala kurz akceleračního preinkubačního program Playpark Brno, v rámci kterého se účastníci z řad studentů SŠ a VŠ naučili podnikatelskému myšlení, vyprofilovali reálný podnikatelský záměr, zvalidovali jej a s kompletně připraveným business plánem předstoupili před komisi složenou z investorů, úspěšných podnikatelů, zástupců Hospodářské komory a JIC. Přednášejícími na jednotlivých workshopech byli zkušení lektoři podnikatelé. KHK JM ve spolupráci s jednotlivými OHK realizovala v roce 2019 několik setkání představitelů středních škol a podnikatelů v různých okresech Jihomoravského kraje. KHK JM (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) hospodářské komory JMK, střední školy KHK JM: Neumíme v tuto chvíli kvantifikovat. SŠ po společných setkáních komunikují s podnikateli napřímo počet podnikatelů nově poskytujících praxi žákům SŠ odborné SŠ: Dlouhodobá spolupráce speciálních a praktických škol JMK s potenciálními zaměstnavateli Vytvoření seznamu škol a žáků, příprava konkrétních žáků pro konkrétní zaměstnavatele. Projekt KSP z EU do programů Sociálních inovací. KSP: Byl vytvořen seznam škol, seznam počtu žáků s definovanými hendikepy, struktura dosaženého vzdělání, dotazníkové šetření u zaměstnavatelů, workshopy s odborníky, spec. školami, rodiči, odborem školství JMK všichni podpořili. Byla zpracovány fiše a struktura projektu. Subjekty podporující sociální podnikání JMK hospodářské komory JMK, KSP: KSP: počet vytvořených KSP: míst Projekt neměl jasně definovanou prioritu JMK. MPSV konstatovalo malou inovaci. Schválilo projekt Hradeckého kraje, podporovaný Hradeckým krajem. (podávaný později) Využití potenciálu škol jako přirozených komunitních center pro potřeby veřejnosti a v životě obcí Realizace aktivit JCMM na 4 pracovištích v Jihomoravském kraji. Podpora propagace aktivit škol určených pro veřejnost. JCMM v roce 2019 realizovalo aktivity pro veřejnost formou kariérového poradenství na 4 pracovištích v JMK, z toho se jedná o 2 školy. JCMM JMKOŠ ZŠ, SŠ KSP JCMM: počet poboček JCMM: JCMM ve školách 2 JMK Zlepšování podmínek pro doktorské studium Realizace projektu Ph.D. Talent (tvorba stabilních finančních podmínek během studia motivace a podpora talentovaných studentů, celkové náklady 18 mil. Kč). Realizace projektu Brno Ph.D. Talent International (Tvorba atraktivních podmínek pro příchod a působení talentovaných doktorandů v přírodovědných a technických oborech v městě Brně, celkové náklady 110 mil Kč) JCMM: Vytváření podmínek pro realizaci inovativních projektů Ph.D. studentů na jihomoravských univerzitách. univerzity JCMM JCMM: MMB JCMM: doktorandů celkem, počet podpořených doktorandů v přírodovědných a technických oborech Kontinuálně je podporováno 80 Ph.D. studentů, z tohoto počtu v roce 2019 program dokončilo 30 Ph.D. studentů 11

12 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Rozvoj kvality doktorských studií Realizace projektů MU, MENDELU, VFU zaměřených na posílení kvality, inovace a vznik nových doktorských studijních programů MUNI: V průběhu roku 2019 bylo úspěšně realizováno všech 8 "měkkých" projektů v rámci kterých docházelo k přípravě podkladů pro akreditace, udělení akreditace, přípravě podkladů pro výuku, realizaci přijímacích řízení do nově akreditovaných/reakreditovaných DSP a k samotné realizaci výuky. Zároveň stále probíhala spolupráce se zahraničními subjekty a realizace krátkodobých a střednědobých stáží. V rámci 3 komplementárních "tvrdých" projektů byly realizovány stavební a interiérové úpravy, bylo pořízeno vybavení pro výuku, studenti a zaměstnanci byli seznámeni s provozem nových zařízení. Univerzity (MU, MENDELU, VFU) zahraniční VŠ MUNI: MUNI: (vlastní zdroje) počet realizovaných projektů 11 Všechny projekty jsou realizovány dle schválených harmonogramů projektu. V roce 2020 očekáváme dokončení všech akreditací a zahájení výuky v nově akreditovaných/reakreditovaných DSP Budování excelentních výzkumných týmů Realizace projektů vysokých škol a výzkumných center uvedených v Akčním plánu RIS JMK (červen 2016) MUNI: V roce 2019 všechny 3 projekty úspěšně pokračovaly ve své realizaci. Výzkumné týmy průběžně plnily dílčí cíle a úzce spolupracovaly nejen s tuzemskými, ale i zahraničními prestižními pracovišti. Výzkumné týmy aktivně prezentovaly své výstupy prostřednictvím publikační činnosti a příspěvky na konferencích. Průběžně rovněž docházelo k dalšímu rozvoji a posilování strategických partnerství, byly realizovány pilotní studie a experimentální činnost. Zároveň bylo průběžně pořizováno přístrojové vybavení a také probíhaly menší stavební úpravy. Univerzity (MU, MENDELU, VUT, v.ú.) výzkumné instituce MUNI: MUNI: (vlastní zdroje) počet realizovaných projektů Spolupráce vysokých škol s aplikační sférou a aplikace výsledků výzkumu Projekty 1) Rozvoj komercionalizace výsledků VaV Masarykovy university 2) Posílení a rozvoj aktivní spolupráce MENDELU s aplikační sférou jihomoravského regionu MUNI: V rámci projektu MUNIKOM byly v souladu s harmonogramem projektu realizovány další vzdělávací aktivity cílové skupiny projektu, dále byl rozvíjen systém elektronické podpory komercializace na MU a rozvíjena spolupráce s aplikační sférou. Další 4 projekty zaměřeny na mezisektorovou spolupráci započaly s realizací výzkumných aktivit, sběrem dat, realizací terénních šetření, publikováním článků, rozvojem spolupráce projektového konsorcia a zahraničními výjezdy, jejichž cílem je navazování a prohlubování kontaktů, vyhledávání možností vzájemné spolupráce na potenciálních projektových záměrech a příprava společných publikačních výstupů. Univerzity (MU, MENDELU) podnikatelé MUNI: MUNI: (vlastní zdroje) dle projektů 5 projektů 12

13 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Provoz inkubátoru sociálních podniků Projekt podporuje provoz sociálního inkubátoru, který podporuje vytváření nových sociálních podniků, podporuje stávající sociální podniky, podporuje a vytvářejí sociální inovace. KSP provozuje pro svoje členy, kteří projeví zájem o pomoc. Bez veřejných financí nelze provádět masově. Subjekty podporující sociální podnikání Obce, JMK KSP: počet vytvořených KSP: sociálních podniků, počet vytvořených 2 pracovních míst Není finančně podporováno ze strany JMK Program podpory nadaných studentů v JMK Pokračování ve stávajícím dotačním programu JMK: podpora škol s vynikajícími výsledky žáků ve školních soutěžích, talentovaná mládež, středoškolská odborná činnost a školní předmětové soutěže. JCMM realizovalo aktivity Programu podpory nadaných studentů formou vzdělávacích seminářů, krátkodobých kempů a exkurzí. Program SOČ se zaměřením na 159 témat z 18 vědních oborů. Program podpory nadaných studentů v roce 2019 pokračoval ve všech svých hlavních liniích podpoře škol, individuální podpoře zařazených studentů i podpoře prací SOČ. JMKOŠ JCMM JCMM: JMK OŠ: JCMM: JMKOŠ: JMKOŠ: JCMM: Celkem 114 studentů PPNS, z toho 30 nově zapojených v roce 2019; Do SOČ přihlášeno 221 studentů, 46 prací SOČ schváleno k finanční podpoře z JMK. JMKOŠ: Počet účastníků školních soutěží: Počet podpopřených škol: 19 Individuálně podpoření žáci: Sledování probíhajících aktivit a Koordinace koordinace škol, center volného času, podpory rozvoje nadaných univerzit, vědeckých pracovišť, dětí poradenských institucí apod. JCMM v roce 2019 spolupracovalo v tématu se všemi iuvedenými institucemi. JCMM vědecká pracoviště, školy, NNO JCMM: Podpora výchovy talentů v mateřských školách Cílem projektu je vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti výchovy talentů v mateřských školách a práci s nimi. JCMM: Tvorba metodik a realizace kurzů pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ s tématem technické výuky. JCMM Vědecká pracoviště, MŠ JCMM: JCMM: počet proškolených pedagogických pracovníků Bylo proškoleno 185 pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v JMK JCMM zahájila realizaci aktivit v projektu EduSTEM v rámci Interreg CZAT Projekt je zaměřený na vytváření podmínek a zlepšení výchovy práce s talenty (vyhledávání, diagnostika, práce talenty od nejnižšího věku). Realizace Výchova budoucích vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvíjení pedagogů pro rozvoj práce odborných znalostí budoucích s talenty pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni pracovat s talenty. Cílovou skupinou jsou budoucí pedagogové (tj. studenti studijních programů Specializace v pedagogice) MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. nerealizováno MU (Masarykova univerzita) univerzity zanesení vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvíjení odborných znalostí budoucích pedagogických pracovníků v oblasti péče o talenty do sylabů studijních oborů Aktivita je součástí Krajské sítě podpory Vzdělávání nadání (KPSN), která vychází z Koncepce pedagogických pracovníků podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro práci s talenty na období schválené MŠMT nezjištěno NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) SŠ 13

14 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Dotační program Do světa! Dotační program JMK: Podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení kvality výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách. v rámci dotačního programu bylo podpořeno 22 projektů, 444 studentů a 78 pedagogů. JMKOŠ SŠ, VOŠ JMK OŠ: JMKOŠ: škol Návrat talentů ze zahraničí i jiných regionů ČR Sdílení dobré praxe v oblasti programů stimulujících individuální návraty vysoce vzdělaných emigrantů (zejména vědců a výzkumníků) působících v zahraničí i v jiných regionech Česka. Realizovány budou studijní návštěvy, workshopy a pilotní projekty za účelem výměny sdílení úspěšných opatření. Není financování pro projekt JCMM univerzity Program brain gain Cílovou skupinou programu jsou studenti vysokých škol a univerzit a mladí vědečtí pracovníci, kterým bude zajištěna zahraniční zkušenost ve formě studia /pracovního pobytu se zárukou jejich návratu zpět. Nepřímá podpora ze strany kraje nefinančního charakteru. Není financování na projekt JCMM univerzity výzkumná pracoviště JCMM univerzity SoMoPro III Pokračování v projektu na podporu příchodu špičkových vědců a jejich vědecké činnosti v JMK Program SOMOPRO III je realizován v letech , podporuje špičkové vědce a jejich týmy. JCMM: JCMM: JCMM: vědců v přírodovědných a technických oborech Jedná se o kontinuální podporu 18 vědců pracujících v JMK. JMK výzkumná centra 14

15 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Podpora příchodu zahraničních výzkumných pracovníků Realizace programů mezinárodních mobilit a podpora příchodu talentovaných zahraničních VŠ studentů, doktorandů a pracovníků. Realizace projektu EURAXESS Česká republika. Realizace projektu EURES JCMM: Jedná se o podporu vědců a jejich rodin v rámci příjezdu do JMK. MUNI: V průběhu roku 2019 byly realizovány 4 mobilitní projekty zaměřené na příjezd zahraničních výzkumných pracovníků. Postdoci a další výzkumní pracovníci průběžně nastupovali, zahajovali či pokračovali svůj plánovaný výzkum a průběžně plnili svoji aktivní účast. Docházelo rovněž k neplánovaným ukončením mobilit a následnému výběru nových postdoků. V rámci posledního schváleného mobilitního projektu bylo vybíráno 7 nových výzkumných pracovníků. V rámci jednoho z projektů byla rovněž podpořena jedna výzkumná pracovnice MU, která se zúčastnila zahraniční mobility. JCMM MU (Masarykova univerzita) univerzity JCMM: MUNI: JCMM: MUNI: osob V roce 2019 byla poskytnuta asistence a poradenství 130 vědeckým pracovníkům. Odpovězeno 900 dotazů vztahujících se k vědecké mobilitě. MUNI: 46 (Projekt Postdoc = 30 postdoků; MSCAfellow 1 = 10 výzkumných pracovníků + 1 vyjíždějící zaměstnanec MU; MSCAfellow 2 = 5 výzkumných pracovníků) Posílení informovanosti v oblasti vzdělávání dospělých Rozvoj databáze dalšího vzdělávání se službou internetového poradenství. Informování veřejnosti a zaměstnavatelů o nabídce dalšího vzdělávání v JMK. JCMM poskytuje službu databáze kurzů na webu: JCMM (CVV) školy, vzdělávací instituce JCMM: JCMM: počet nových kurzů počet nových poskytovatelů Počet kurzů v databázi: 4223 Počet vzdělavatelů: 211 Počet registrací: 4077 Internetové poradenství: 534 klientů Nositel aktivity: JCMM. V roce 2019 se do Databáze kurzů nově zapojilo 5 poskytovatelů dalšího vzdělávání Zvyšování informovanosti zaměstnavatelů o možnostech dalšího vzdělávání na Podpora středních školách. Vznik prostředí pro spolupráce středních škol setkávání poptávky s nabídkou. Podpora a zaměstnavatelů pro spolupráce v jednotlivých okresech potřeby dalšího vzdělávání prostřednictvím regionálních setkání. v JMK Personální a materiální podpora pro optimalizaci nabídky dalšího profesního vzdělávání SŠ. JCMM realizuje aktivitu jako partner JMK v projektu KaPoDaV. JMKOŠ: Podpora v marketingových dovednostech pro pracovníky škol realizujících další vzdělávání v projektu KaPoDaV JMKOŠ JCMM (CVV) hospodářské komory JMK KaPoDaV KaPoDaV KaPoDaV dle projektu V rámci projektu KaPoDaV kontinuálně podporováno 12 pracovníků SŠ a VOŠ. 15

16 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty ÚP ČR Realizace Týdnů vzdělávání dospělých Vzdělávací a osvětové akce na regionální i celokrajské úrovni JMKORR: Pořádání semináře Rozvoj talentu zaměsnanců na příkladech dobré praxe ve spolupráci KHK JM a AIVD V roce 2019 nebyl ÚP ČR do realizace Týdnů vzdělávání dospělých zapojen a ani jakoákoliv součinnost po něm v této věci nebyla vyžadována. AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých) KHK JM (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) CVV KHK JM ANNO JMKORR: JMKORR: celkový počet JMKORR: účastníků akcí Profesní vzdělávání pro Pracovníky poskytovatelů sociálních služeb Projekt JMK. Podpora celoživotního učení, dalšího profesního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Rozvoj vědomostí a praktických schopností prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Projekt je realizován v roce 2019 proběhlo přibližně 100 vzdělávacích kurzů JMKORR JMKOSV, poskytovatelé sociálních služeb JMK ORR: JMKORR: JMKORR: proškolené ososby 0 (indikátor bude dosažen v roce 2020) Poskytování bezplatného kariérového poradenství pro širokou veřejnost ve 4 městech Jihomoravského kraje a služby internetového poradenství Realizace bezplatného kariérového poradenství pro širokou veřejnost ve 4 jihomoravských městech a poskytování služby internetového poradenství. V roce 2019 realizovalo JCMM kariérové poradenství pro veřejnost od 14 let na všech pracovištích formou osobních konzultací a internetového poradenství. JCMM organizovalo poradenské zóny pro žáky, studenty a jejich rodiče na veletrzích. JCMM JMK JCMM: JCMM: JCMM: 0 počet poskytnutých poradenství nelze vyčíslit Vzdělávání sociálních pracovníků v sociálním podnikání Vzdělávací aktivity cílené na sociální pracovníky v sociálním podnikání. KSP: Aktivita nebylapro veřejnost napněna. Veřejná správa nefinancuje. KSP provádí pro své podniky. Subjekty podporující sociální podnikání JMK OSV poskytovatelé sociálních služeb počet vytvořených vzdělávacích kurzů a jejich obsazenost 0 KSP doporučení: Podpora vzdělávání soc. prac. v neziskovém sektoru, kde musí činnosti financovat kraj. Nepodpora tam, kde činnosti hradí soukromý sektor! 16

17 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Klíčoví aktéři spolupracující subjekty spolu na toto téma komunikovaly v rámci zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů, Rady hospodářské a sociální dohody apod. JMKORR ÚP ČR krajská pobočka v Brně Koordinace a informovanost aktérů Pravidelná setkávání a řešení problémů klíčových aktérů uplatnění přístupů Jihomoravského paktu zaměstnanosti. Krajská pobočka ÚP ČR v Brně se i v roce 2019 aktivně zapojovala do vytváření funkční komunikační struktury mezi důležitými aktéry v oblasti sociálního podnikání v Jihomoravském kraji. Jednalo se ovšem o aktivity převážně mimo rámec Jihomoravského paktu zaměstnanosti, neboť jeho projekt (Výzva 055 OPZ) byl ukončen již k datu KHK JM (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) JMK Hospodářské komory JMK počet setkání Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti Projekty Jihomoravského paktu zaměstnanosti z OP Zaměstnanost. Náklady projektu činí 8 mil. Kč. 1) V období 0102/2019 byly dokončeny plánované klíčové aktivity projektu "PARTNERSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO PAKTU ZAMĚSTNANOSTI PRO PODPORU PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ MLADÝCH DOSPĚLÝCH" a projekt byl úspěšně ukončen. Realizace projektu probíhala plně v souladu se schválenou žádostí, splněny byly všechny závazné výstupy a hodnoty indikátorů. 2) PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS) V roce 2019 KHK JM jako nositel jihomoravského Paktu zaměstnanosti v pozici partnera realizátora projektu, MPSV ČR, pracovala na aktuální analýze regionu JmK. V červnu byl finalizován tzv. Regionální profil, který slouží centrálním projektovým partnerům (VÚPSV a NVF) jako podkladový materiál ke stanovení regionálního predikčního modelu. Odborní pracovníci KHK JM verifikovali průběžné výstupy predikčního modelu pro JmK, účastnili se odborných platforem a diskusí v rámci projektu, aktivně pracovali na datových souborech pro připravovaný finální predikční model trhu práce na národní i regionální úrovni, sledovali a vyhodnocovali dění a trendy v hospodářství kraje v roce ÚP: Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti probíhalo i v roce 2019; předmětný projekt (realizová z prostředků Výzvy 055 OPZ) byl ovšem zdárně ukončen již k datu KHK JM (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) JCMM ÚP ČR krajská pobočka v Brně JMKORR KHK JM: KHK JM: 0 KHK JM: dle projektu PAKT: počet účastníků projektu, tj. aktivit bilanční diagnostiky, motivace k pracovnímu uplatnění, dosáhl celkem 261 osob s účastí min. 40 hodin; 54 osobám bylo umožněna účast v profesním vzdělávání či rekvalifikačním kurzu; celkem 19 osob bylo umístěno na pracovní místo se mzdovým příspěvkem. KOMPAS: Úspěšná realizace Regionálního profilu JMK 17

18 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Zasíťování základních stakeholderů v oblasti sociálního podnikání a společenské odpovědnosti Vytvoření funkční komunikační struktury mezi zásadními hráči v oblasti sociálního podnikání, která je základní podmínkou vytvoření úspěšné regionální strategie zaměstnávání lidí neuplatnitelných na otevřeném trhu práce. KSP: Struktura vytvořena. Projekt Intereg československá strana. Vytvořena "Rada pro podporu sociální ekonomiky v JMK. To stejné v Trnavském kraji. Struktura vznikla ze spodu. Podporováno EU komisí. Subjekty podporující sociální podnikání KHK JM JMK, NNO, obce KSP: KSP: počet členů struktury 40 KSP: Tato nová struktura je v zájmu JMK Realizace průzkumů zaměstnanosti V roce 2019 byl realizován další průzkum zaměstnanosti, jako vždy společně se KÚ JMK. Osloveno bylo tentokrát respondentů. Návratnost dotazníků je vždy vysoká; ke konci ledna 2020 dosáhla 70 % a ještě dále roste; konečné číslo bude známo až na konci února V roce 2019 byl realizován další průzkum zaměstnanosti, jako vždy společně se KÚ JMK. Osloveno bylo tentokrát 3833 respondentů. Návratnost dotazníků je vždy vysoká; ke konci ledna 2020 dosáhla 70 % JMKORR ÚP ČR krajská pobočka v Brně JMKORR: JMKORR: počet zapojených zaměstnavatelů Informační podpora sociálního podnikání Průběžná tvorba informačních podkladů užitečných pro činnost sociálních podniků v JMK. Zajištění dostupnosti informací o velikosti jednotlivých cílových skupin sociálního podnikání a jejich územního rozložení (servis Komory pro sociální podniky). ÚP ČR: I v roce 2019 se ÚP ČR prací na této agendě zúčastnil, a to dle požadavků nositele aktivity (Komora sociálních podniků). KSP dle svých finančních možnosti uskutečňuje tyto aktivity. Bez podpory veřejné správy neafektivní. A v konečné fázi, je používá většinou pro své účely. Komora sociálních podniků JMKORR ÚP ČR KSP: KSP: počet uskutečněných informačních aktivit (počet druhů vytvořených materiálů, akcí apod.) 4 Veřejná správa neposkytla finanční prostředky. KSP informace má Komunikační platforma Podpora spolupráce a vzájemná diskuze mezi neziskovými organizacemi, Úřadem práce ČR, Jihomoravským krajem, zaměstnavateli a obecními a městskými samosprávami za účelem řešení zaměstnávání lidí s nízkou kvalifikací, které tvoří většina sociálně vyloučených. Vzájemná diskuze bude zajištěna prostřednictvím Rady pro Rozvoj lidských zdrojů. Jihomoravský kraj bude plnit roli iniciátora komunikace. Jedná se o podporu nefinančního charakteru. RRLZ se schází 4x do roka. Předsednictvo se schází 7x v roce. JMKRRLZ_ORR NNO, obce, ÚP, zaměstnavatelé 4 setkání 18

19 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Sledování efektů rekvalifikací Sledování uplatnění absolventů rekvalifikačních kurzů (tj. od půl roku od absolvování byli vyřazeni z evidence) a identifikace kurzů s nejnižším uplatněním. ÚP ČR: Sledování uplatnění absolventů rekvalifikačních kurzů provádíme pravidelně. V roce 2019 bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno 1014 osob, z nichý úspěšně předmětný kurz ukončilo více než 60 %. ÚP ČR krajská pobočka v Brně KHK JM podíl absolventů, kteří byli do 6 měsíců po absolvování vyřazeni z evidence ÚP 60% Informovanost o flexibilních způsobech práce Tvorba informačních materiálů a osvěta o uplatňování flexibilních způsobů práce, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Osvěta, poradenství. Šíření příkladů dobré praxe. V rámci projektu Partnerství jihomoravského paktu zaměstnanosti jsou představovány flexibilní způsoby práce. KHK JM a okresní hospodářské komory toto téma rovněž komunikují směrem k zaměstnavatelům na podnikatelských setkáních, seminářích zaměřených na získávání zaměstnanců a dalších akcích. ÚP ČR: V roce 2019 jsme mezi uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele distribuovali další informační letáky. Nejčastěji se jednalo o letáky Informace pro zaměstnavatele, Užitečné odkazy pro uchazeče o zaměstnání, Hledám zaměstnání, Rekvalifikace, Rady a tipy Europass, Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí, Pracovní rehabilitace. KHK JM (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) Hospodářské komory JMK, JCMM ÚP ČR krajská pobočka v Brně počet aktivit zaměřených na informovanost o flexibilních způsobech práce Podpora návratu do práce slaďování rodinného a pracovního života ÚP ČR: Krajská pobočka ÚP ČR v Brně realizuje Regionální individuální projekt Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji, Projekt zaměřený na osoby vracející se z který je zaměřen na osoby vracející se z mateřské či rodičovské dovolené a osobám mateřské či rodičovské dovolené a na pečujícím o děti do 15 let. Cílem projektu osoby pečující o děti do 10 let. Cílem je zajištění rozšíření znalostí, dovedností a projektu je zajištění rozšíření znalostí, kvalifikací této cílové skupině, které dovedností a kvalifikací této cílové přispějí k jejich lepšímu uplatnění na trhu skupině, které přispějí k jejich lepšímu práce. Kurzy jsou často finančně i časově uplatnění na trhu práce. Doba realizace je nedostupné této cílové skupině. duben 2016 až červen 2022, je utčen pro celkem 1200 klientů, náklady projektu činí Kč. Hospodářské komory JMK ÚP ÚP: dle projektu JMK, KSP Podpora pečujících osob Pokračování dotačního programu na podporu pečujících osob. dotační program byl vyhlášen a realizován JMKOSV NNO JMKOSV: JMKOSV: projektů 18 19

20 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty JCMM Péče o zahraniční pracovníky Pokračování v činnostech zlepšujících podmínky pro život kvalifikovaných zahraničních pracovníků (těch, které aktivně lákáme do kraje). RRAJM připravuje materiál Survival Kit. Je určen investorům v JMK jako nástroj pro lepší orientaci v regionu. Vzniká za spolupráce s regionálními partnery a již etablovanými firmami. Je využíván jako informační platfotma, propagační materiál JMK v zahraničí. Elektronická verze je na v ČJ a AJ. JIC: workshop se stakeholdery navazující příprava podkladů a jednání o dalším postupu Centrum pro cizince JMK: Centrum pro cizince JMK poskytuje služby cizinců z EU i momo EU. Mezi služby patří odborné sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace a kurzy Vítejte v ČR. Dále jsou aktivity zaměřženy i na volnočasové aktivity a aktivity pro matky s dětmi. JIC (Jihomoravské inovační centrum) RRA JM (Regionální rozvojová agentura jižní Moravy) MMB (Magistrát města Brna) zaměstnavatelé RRAJM: JIC: Centrum pro cizince JMK: JIC: (smart akcelerator) Centrum pro cizince: Kč RRAJM: JIC: Centrum pro cizince: Kč (AMIF) počet aktivit zaměřených na informovanost na zlepšení péče o zahraniční pracovníky RRAJM: 1 materiál Centrum pro cizince: 1624 občanů mimo EU/ 370 občanů z EU (unikátní sosoby) RRAJM: Aktivity v podpoře péče o zahraniční investory jsou 100 % JMK financovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby sjednané s RRAJM. Centrum pro cizince JMK nerozlišuje kvalifikaci cizinců částka je suočtem projektu AMIF a částky, kterou na podporu EU občanů vyčleňuje JMK (stejná čáska jako pro opatření ) Univerzity Centrum pro cizince JMK Brno Expat Centre Poskytování podpory vysoce kvalifikovaným cizincům, kteří pracují, nebo hodlají pracovat v Brně V projektu byla poskytnuta 2039 konzultací a asistencí cizincům, bylo uspořádaáno 18 veřejných prezentací a setkání, a je provozována webová info služba s průměrnou návštěvností návštěv za měsíc. Brnopolis, o.s. MMB Brnopolis: Brnopolis: 0 Brnopolis: počet cizinců, jimž byla poskytnuta podpora Zavádění komplexního přístupu k age managamentu Podpora ze strany kraje v zavádění komplexních přístupů k age managementu. Podporováno bude rozpracování postupů a nástrojů age managementu. nerealizováno neexistující garant na straně kraje Age management MU, JMK, KHK JM, ANNO JMK, NNO, obce dle projektu 20

21 Číslo a název aktivity Popis aktivity Skutečné naplnění aktivity VYPLNIT Nositel aktivity Spolupracující subjekty opatření SRLZ Z toho vlastní nebo jiné zdroje nositele Popis Dosažené hodnoty Poradenství a vzdělávání v oblasti age managementu Tvorba informačních a metodických materiálů nerealizováno neexistující podpora Age management Hospodářské komory JMK, ANNO, JMK, NNO, poradenské a vzdělávací instutuce počet aktivit zaměřených na poradenství a vzdělávání v age managementu počet účastníků vzdělávacích akcí Zavedení opatření age managementu v organizacích kraje Senioři ve školách Informační a metodická podpora zavádění opatření age managementu v příspěvkových organizacích Jihomoravského kraje. Sledování uplatňování jednotlivých nástrojů. Projekt JMK: Realizace besed seniorů z domovů pro seniory se žáky ZŠ, popř. SŠ, jež mají vést ke zlepšení mezigeneračního dialogu v okolí zařízení péče o seniory v JMK. nerealizováno nerealizováno JMKORR Společně o.s. organizace kraje, vzdělávací instituce ZŠ, SŠ, domovy pro seniory, NNO počet organizací, které uplatňují age management počet uskutečněných besed Realizace koncepce rodinné politiky Podpora vzniku funkčních rodin, kvality rodinného života, vhodných podmínek pro rodiny a prostředí přátelského rodinám. Osvětově informační činnost. realizace koncepce protřednictvím akčního plánu pro příslušný rok JMKOSV NNO. Obce JMKOSV: JMKOSV: viz indikátory uvedené v koncepci (např. počet držitelů rodinných pasů počet podpořených projektů) (počet pasů) Senior pas, Rodinné pasy, Dotační program na podporu pečujících osob, NNO, obcí, Family point, Senior point, Trojlístek, Sousedé plus, Spokojený senior, KLAS, Tábory pro děti, weby, Audit FFC, informační tabule Podpora rodinné politiky na úrovni obcí Pokračování v poskytování finanční podpory v rámci dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí. dotační program byl vyhlášen a realizován JMKOSV obce JMKOSV: JMKOSV: projektů Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO Poskytování finanční podpory v rámci dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO (podpora prorodinných aktivit nestátních neziskových organizací za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny) dotační program byl vyhlášen a realizován JMKOSV NNO JMKOSV: JMKOSV: subjektů Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti Pokračování v poskytování finanční podpory v rámci dotačního programu Podpora vzniku a rozvoje alternativních forem péče o předškolní děti (podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti). na dotační program nebyla v rozpočtu vyčleněna částka, bylo rozhodnuto, že dotační program nebude vyhlášen JMKOSV poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině projektů 0 21

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 20162017 Návrh specifikace aktivit (20. 5. 2016) Vzhledem k ým změnám ve strategických opatřeních je v úvodu zařazena aktuální

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Č. Jméno a příjmení Připomínka Vypořádání 1. BN a kolektiv s.r.o. (vzdělávací instituce)

Č. Jméno a příjmení Připomínka Vypořádání 1. BN a kolektiv s.r.o. (vzdělávací instituce) 1. BN a kolektiv s.r.o. (vzdělávací instituce) 2. Ilona Štorová, Age management, z.s. 3. Ilona Štorová, Age management, z.s. 4. Bořivoj Sekanina, odbor 5. Bořivoj Sekanina, odbor 6. Bořivoj Sekanina, odbor

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 05 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání Formulace kritérií splnění dílčích

Více

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ Tento materiál je podkladem pro společné jednání Výkonné rady Paktu Zaměstnanosti, pracovní skupiny Vzdělávání a Rady pro výzkum vývoj a inovace dne 29.1.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 01 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2018 Vědecká rada FZS TUL projednala dne 20. listopadu 2017 Akademický senát FZS TUL schválil dne

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 04 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Identifikační číslo zprávy: Sledované období od: 1. 1. 2019 Sledované období do: 31. 12. 2019 Verze draft 01 1 2 rok 2019 Identifikace

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 Vědecká rada FZS TUL projednala dne 2. října 2018 Akademický senát FZS TUL schválil dne 10.

Více

Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje Hradec Králové

Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje Hradec Králové Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 10. 12. 2018 Hradec Králové Program jednání 10:00 10:10 Úvodní informace 10:10 11:00 Pracovní část prioritní oblasti 11:00 11:45 Pracovní část - vize 11:45

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 05 Vytvořen v souladu s METODICKÝM

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 03 1 Prioritní osa

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741 Fórum výzkumu a inovací aneb regionem za výzkumem Hradec Králové 11. 5. 2017 15. května 2017 strana 1 Identifikace projektu o

Více

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP 1 Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP KLÍČOVÁ TÉMATA Polytechnické vzdělávání Čtenářská a matematická gramotnost Kariérové poradenství 2 KAP Implementační projekty aktivity

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 02 1 Prioritní osa

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 02 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP 10. 4. 2019 Žadatelem byla MČ Praha 22 a projekt byl realizován na území správního

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 Setkání řídícího výboru 7. září 2017 MAP tři rozměry působení Vytvoření místní platformy pro

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA 1.1 Profilace a diverzifikace studijních programů koordinaci přijímacích

Více

PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÝ KRAJ

PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÝ KRAJ PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÝ KRAJ REGION 4.0 Příležitosti a hrozby čtvrté průmyslové revoluce Práce 4.0 PhDr. Martin Klika, MBA, DBA náměstek hejtmana Ústeckého kraje Obsah prezentace A. Výchozí situace

Více

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 2020 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Na podporu odborného vzdělávání

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Kraje Vysočina. OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Kraje Vysočina. OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina Projekt Krajský akční plán Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina projekt financovaný z OP VVV březen

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém

Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém v Brně, ÚK FSI 25. března 2015 OP VVV a OP PIK na VUT koordinátor projektů Mgr. Michal Šedivý

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Podkladový materiál pro 12. zasedání MV OP VVV č. 3.2.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Materiál byl vytvořen v rámci projektu P-KAP, který je realizován v rámci Operačního programu VVV Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání Projekt byl zahájen

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace pro rok 2014

Aktualizace pro rok 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok 2014 Ostrava, 2014 ÚVOD

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 06.12.2016 realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 01 1 Prioritní osa

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Minitýmy, návrh řešení KAP

Minitýmy, návrh řešení KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Minitýmy, návrh řešení KAP Zlín, 21. 11. 2016, Jana Vodáková Minitýmy pro projekt KAP Postupy KAP a Metodický list 2, schválená projektová

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Řídící výbor MAP ORP Karlovy Vary. Magistrát města Karlovy Vary

Řídící výbor MAP ORP Karlovy Vary. Magistrát města Karlovy Vary Řídící výbor MAP ORP Karlovy Vary Magistrát města Karlovy Vary 16. 3. 2017 Vize: Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí. Pracovní skupiny WS fyzika, chemie, přírodopis Panelová diskuze Společné

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Eva Brožová Brno, 7. 1. 2014 Program prezentace 1. Přehled situace 2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV (struktura, alokace, synergie) 3. Podrobnější

Více

1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST

1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST 1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 23. 10. 2014 Hradec Králové Schválené operační programy 2014 2020 =

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Společné setkání členů pracovních skupin 19.10.2017 od 15 hodin, ZŠ Matice školské Program: - Informace o plánovaných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 04 Vytvořen v souladu s METODICKÝM

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Předávání informací z MAP do KAP

Předávání informací z MAP do KAP Předávání informací z MAP do KAP Příjemce MAP Název MAP MAS Sokolovsko o.p.s. Místní akční plán ORP Sokolov Místní akční plán ORP Sokolov je nyní ve fázi rozpracovanosti z hlediska příprav projektů spolupráce,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO1 IP1 SC1 Výzkumné infrastruktury, centra

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624 PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Karlovy Vary dne 16. 3. 2017 MŠMT RSK 6. 3. 2017 PSV

Více

SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE SŠ A VOŠ Školní akční plán (ŠAP 1)

SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE SŠ A VOŠ Školní akční plán (ŠAP 1) Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE SŠ A VOŠ Školní akční plán (ŠAP 1) 20. 6. a 21. 6. 2018 Mgr. Petr Pagáč Odborný garant P-KAP Hlavní

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Projekt KAP ve Zlínském kraji

Projekt KAP ve Zlínském kraji Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Projekt KAP ve Zlínském kraji Představení projektu Workshop pro ředitele a zástupce škol Zlín 21. listopadu 2016 Proč KAP? 2 V oblasti regionálního

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Více