Sylaby výukových modulů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylaby výukových modulů"

Transkript

1 Sylaby výukových modulů Vzdělávací program: Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Sylaby modulů pro prezenční a kombinovanou formu studia se liší v rozsahu modulů, který je v případě kombinované formy dán hodinovou dotací. Ta je pro jednotlivé moduly uvedena v příloze č. 1: Mapa modulů pro kombinovanou formu studia. Rozsah uvedený v následujících sylabech odpovídá rozsahu přednášek + cvičení v prezenční formě studia. Kreditové ohodnocení absolvovaných studijních modulů se u jednotlivých forem studia neliší. Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES 2014

2 NÁZEV MODULU: ZÁKLADY PRÁVA DOPOR. OBD.: I. ročník, zimní období OZNAČENÍ: ZAKPR KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 4+0 POČET KREDITŮ: 5 OBSAH MODULU: Modul Základy práva představuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních modulů. Cílem je naučit studenta praktickým dovednostem při práci s právními předpisy a při jejich vykladu. K tomu slouží základní soubor přednášek zaměřený na základní právní pojmy, systém práva, hodnotové a normativní souvislosti, interpretační postupy a formy aplikace práva. Modul společně s moduly Právní logika a výpočty a Právní informatika představuje odrazový můstek pro studium návazných právních modulů. Studentům jsou vštěpeny vstupní informace o jednotlivých právních odvětvích, justičních orgánech a právních profesích, jakož i mezinárodní justiční konotace ve vazbě na orgány mezinárodních organizací (Rada Evropy, Evropská unie aj.). POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Vypracování právních dokumentů dle zadání, úspěšný test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná OSNOVA: 1. Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy. 2. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty, legitimita práva, právo a náboženství. 3. Stát a právo. Kompetence, pravomoc, příslušnost. Vztah k mezinárodním organizacím. Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva. 4. Prameny práva. Psané právo (zákoník, zákony a jiné právní předpisy), judikatura, komentáře, zvyklosti, usance aj. Materiální a formální prameny práva. 1

3 5. Justiční orgány v ČR; soudní soustava v ČR okresní, krajské a vrchní soudy, Nejvyšší a Nejvyšší správní soud, Ústavní soud. Ministerstvo spravedlnosti. Mezinárodní soudní tribunály ESD, ESLP aj. 6. Právní profese I. - předpoklady pro výkon, právní úprava a stavovské předpisy. Soudce, státní zástupce, notář. 7. Právní profese II. - předpoklady pro výkon, právní úprava a stavovské předpisy. Advokát, patentový zástupce, exekutor. 8. Základy soukromého práva, prameny, zásady, pojmy. Občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo. 9. Základy veřejného práva, prameny, zásady, pojmy. Trestní, finanční, správní a ústavní právo. 10. Velké právní systémy I., angloamerický právní systém. 11. Velké právní systémy II., kontinentální a islámský právní systém. 12. Úvod do mezinárodního práva a práva Evropské unie: vztah národního a mezinárodního práva, vztah národního práva a práva Evropské unie. STUDIJNÍ LITERATURA: SPIRIT, M. a kol. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: A. Čeněk, s. ŠÍMA, A. a M.. SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, s. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, s. KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: C. H. Beck, s. 2

4 NÁZEV MODULU: PRÁVNÍ LOGIKA A VÝPOČTY DOPOR. OBD.: I. ročník, letní období OZNAČENÍ: PRLOG KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 3+1 POČET KREDITŮ: 4 OBSAH MODULU: Modul svým obsahem doplňuje modul Základy práva, přičemž je zaměřen na specifické problémy právního myšlení. Jeho cílem je objasnit studentům pojmy logiky a soustavu logických systémů, které lze uplatnit v právnické práci. Obsahuje účelně vybrané obecné poznatky logiky, zaměřené a systematizované tak, aby je budoucí absolventi snadno aplikovali. Vytváří se tak homogenní vědomostní celek nutný pro správnou aplikaci právních norem v praxi, což je jeden ze základních požadavků na absolventa oboru, uplatnitelného poté zejména na pozicích právního asistenta, samostatného personalisty atd. V dílčí části je pak modul zaměřen na typy výpočtů, jejichž znalost je především pro právního asistenta či specialistu pohledávek nezbytná - jako jsou lhůty, úroky z prodlení, náklady právního zastoupení dle advokátního tarifu i vyhlášky č. 484/2000 Sb., dále na daně, dávky sociálního zabezpečení apod. Studenti řeší příklady samostatně, ale i v rámci modelových projektů ve společně hodnocených týmech v rámci cvičení. Výuka je vedena formou přednášek a cvičení. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičení, úspěšný test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná. OSNOVA: 1. Povaha logiky, úkoly logiky, klasické zákony logiky, druhy logiky, právní logika. 2. Dějiny logiky. Tradice a recentní otázky logické problematiky v české právní nauce. 3. Všeobecné poznatky formální logiky a právo. 4. Výroková logika a právní myšlení. 5. Predikátová logika a právní myšlení. 6. Definice v právu. 3

5 7. Teorie argumentace. 8. Argumentace v právu. 9. Lhůty. 10. Úroky z prodlení. Penále. 11. Daně. Správní poplatky. 12. Pojistné. Dávky sociálního zabezpečení STUDIJNÍ LITERATURA: BATÍKOVÁ, B., M. OTAVOVÁ a E, VALENTOVÁ. Matematika v ekonomii. Praha: Oeconomica, s. COUFAL, J. a V. LÍNEK. Logika a matematika pro ekonomy. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, s. STRACH, J. Logika. 4. vyd. Brno: MUni Press, s. ŠTĚPÁN, J. Logika a právo. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. DOPORUČENÁ LITERATURA: KAŇKA, M. a kol. Učebnice matematiky pro ekonomy. Praha: Ekopress, s SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, s. 4

6 NÁZEV MODULU: PRÁVNÍ INFORMATIKA DOPOR. OBD.: I. ročník, zimní období OZNAČENÍ: PRINFO KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný ROZSAH: 0+2 POČET KREDITŮ: 2 OBSAH MODULU: Právní informatika doplňuje moduly Základy práva a Právní logika a výpočty, s nimiž společně utváří základní modul pro studium návazných právních modulů. Jeho cílem je poskytnout studentům základní teoretické informace o přístupu k právním informačním systémům a k informacím o právu na internetu. Výuka je vedena formou cvičení, v jejichž průběhu se studenti na modelových příkladech učí řešit problémy, s nimiž se budou setkávat v právnické praxi, a procvičováním zlepšují své schopnosti s informačními systémy efektivně pracovat. Učí se základům rešeršní práce a vyhledávání relevantních předpisů a judikatury, a to nejen českých, ale také např. z oblasti evropského práva. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičení, zpracování rešerše literatury na zvolené téma, úspěšný zápočtový test. FORMA ZÁPOČTU: Písemná. OSNOVA: 1. Historie, současnost a perspektivy právní informatiky. 2. Právní řád ČR a vybraných evropských zemí jako informační systém. 3. Informatický úvod. 4. ASPI. 5. Beck-online. 6. CODEXIS. 7. Knihovnické informační zdroje, citace a standardy. 8. Přístup k judikatuře. 9. Přístup k odborné literatuře. 10. Přístup k evropskému a mezinárodnímu právu a právu vybraných států. 11. Vědecké databáze. 5

7 12. Nástroje egovernmentu. STUDIJNÍ LITERATURA: ŠAVELKA, J. a kol. Právní informační systémy. Brno: Tribun EU, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: CVRČEK, F. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, s. PTAŠNIK, A. Automatizované zpracování právních textů. Ostrava: Key Publishing, s. 6

8 NÁZEV MODULU: ZÁKLADY EKONOMIE DOPOR. OBD.: I. ročník, zimní období OZNAČENÍ: ZAKEK KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 4+0 POČET KREDITŮ: 5 OBSAH MODULU: Základy ekonomie představují relativně samostatný modul všeobecného základu, který představuje výchozí soubor znalostí pro studium ekonomicky zaměřených modulů. Jedná se o modul seznamující studenty se základy mikroekonomie i makroekonomie. Zaměřuje se tedy jak na problematiku chování spotřebitele a firmy tak na popis národního hospodářství, měření makroekonomické výkonnosti a související ekonomické jevy. Důraz je však s ohledem na profil absolventa kladen především na znalosti z oblasti mikroekonomie. Studenti formou přednášek získají znalosti uplatnitelné zejména při studiu modulu Podnikatel, ale také při studiu některých povinně volitelných modulů, jako je např. Hospodářská politika nebo Bankovnictví. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Úspěšný test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná OSNOVA: 1. Úvod do ekonomie, pojem a předmět ekonomie, metody ekonomie. 2. Vývoj ekonomického myšlení. 3. Národní hospodářství, pojem, struktura, ekonomické subjekty a trhy. 4. Měření makroekonomické produkce, makroekonomické agregáty. 5. Inflace a nezaměstnanost, pojmy, typy, měření, vzájemný vztah. 6. Zahraniční sektor, platební bilance. 7. Chování spotřebitele, užitek, maximalizace užitku. 8. Chování firmy, náklady, příjmy, zisk, maximalizace zisku. 9. Trh a fungování tržního mechanismu. 10. Typy tržních struktur I - dokonalá konkurence. 11. Typy tržních struktur II - monopol, oligopol. 7

9 12. Trhy výrobní faktorů, trh práce, trh kapitálu. STUDIJNÍ LITERATURA: BRČÁK, J. a B. SEKERKA. Makroekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. BRČÁK, J., B. SEKERKA a R. SVOBODA. Mikroekonomie: Teorie a praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, s. JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, s. JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: CAHLÍK, T, M. HLAVÁČEK aj. SEIDLER. Makroekonomie. 2. upr. vyd. Praha: Karolinum, s. MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie: základní kurs. Slaný: Melandrium, s. BROŽOVÁ, D. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha: Oeconomica, s. HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, s. 8

10 NÁZEV MODULU: CIZÍ JAZYK A I-IV ANGLIČTINA DOPOR. OBD.: I. - II. ročník OZNAČENÍ: CJAI-IV KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný ROZSAH: 0+4 POČET KREDITŮ: 4/období OBSAH MODULU: Modul Cizí jazyk A - Angličtina je vyučován ve čtyřech po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku, přičemž modul Cizí jazyk A jako takový je povinný, avšak student sám volí, který z jazyků bude studovat (angličtina, němčina). Modul je vystavěn tak, aby si student osvojil základní znalosti gramatiky a slovní zásoby a průběžně je rozvíjel. Ve výuce jsou využity gramatické tabulky, které studenti samostatně vyplňují, dále jsou využita gramatická a stylistická cvičení, tedy práce s textem, včetně textu odborného, poslechová cvičení či dialogy mezi studenty. Vyučující zadává takové úkoly, které vyžadují různé studijní dovednosti; nabízí studentům texty na jim známá a blízká témata, která souvisejí také s jinými moduly; zadává simulaci reálných situací, při kterých studenti uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i svůj osobní, kreativní přístup k danému problému; zadává úkoly, při jejichž realizaci student využívá osobní počítač s jeho různými praktickými programy a internet jako zdroj informací. Vyučující vede studenty k osvojení si plynulé a efektivní komunikace; procvičuje jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audio-nahrávek rodilých mluvčích a čtením autentických textů; zadává samostatnou písemnou práci na konci každé lekce, ve které studenti prokážou nejen své jazykové dovednosti, ale také vyjádří svůj názor či postoj k situaci pomocí různých slohových útvarů; zařazuje diskuse na aktuální a studentům blízká témata. Nezbytným se jeví i rozbor základní právní terminologie z klíčových oblastí soukromého a veřejného práva. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičeních. V každém období úspěšně zvládnutý zápočtový test. Dále také: Cizí jazyk A II - zápočet z modulu Cizí jazyk A I, Cizí jazyk A III - zápočet z modulu Cizí jazyk A II, Cizí jazyk A IV - zápočet z modulu Cizí jazyk A III. FORMA ZÁPOČTU: Kombinovaná. 9

11 OSNOVA: 1. Přítomný čas prostý, slovesa vyjadřující stav, smyslová slovesa. Reálie Velké Británie, pamětihodnosti, města. Britové, vlastní charakteristika. 2. Přítomný čas průběhový, frekvenční příslovce. Perspektivy EU. Popis vlastností, hlášení v rozhlase, vyjádření vlastních názorů, dopis o sobě. 3. Modální slovesa v přítomném čase, předložky. Mozek a vnímání, síla mozku, zločin a trest. Telefonní rozhovor, objednávka, vysvětlení mínění, názoru, stanoviska, nahlášení krádeže, rady a doporučení v dopise, úryvek z krásné literatury. 4. Modální slovesa v minulém čase, předložky. Místo, země, kde žiji, zajímavá místa v okolí našeho města. 5. Minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas. Když, zatímco, frázová slovesa. Popis lidí, přežití, Velká čínská zeď, jiné známé zdi, matoucí slova, parlamentní monarchie. Komunikační situace obchodní schůzka. Diskuse nad fotografií, srovnávání, seřazení událostí, popis místa. 6. Předložky, přítomný čas prostý a průběhový pro vyjádření budoucnosti, will a going to pro vyjádření budoucnosti, časová souvětí a spojky, frázová slovesa. Práce v budoucnosti, růst, schopnosti. Popis schopností, rozhlasový program, povídání o budoucnosti, diskuse nad fotografií, formální a neformální jazyk při jednání, formální dopis reklamace. 7. Modální slovesa k vyjádření logické úvahy pro přítomný děj, modální slovesa, k vyjádření logické úvahy pro minulý děj, spojky protože, i když, frázová slovesa. Sláva a rodina, sláva a bohatství, zdravý život a životní styl, hudba 21. století. Povídání, přesvědčování druhého, plánování pracovního týdne, argumentace pro a proti, rozvržení kompozice. 8. Předpřítomný čas prostý, již, stále ještě, ještě ne. Řeč těla, popis obrázků, reálie USA, britská a americká angličtina. 9. Předpřítomný čas průběhový, frázová slovesa. Zajímavá města USA. Mobilní telefony formální a neformální slova. Poslech programu v rozhlase, sdělení názoru, třídní debata, písemná žádost o informace formální styl. 10. Trpný rod, předložky ve spojení s trpným rodem, spojení se slovesem get. Populace, cestování, obchodní cesta, zážitky z cest, konverzační obraty, zvyky a životní styl. Rozhovor, interview v rozhlase, získávání detailních informací, popis zážitků, informativní článek v časopise. 11. Vztažné věty, vypustitelné a nevypustitelné vztažné věty, vztažná zájmena kde, kdy, frázová slovesa. Odhad rizika, popis rizika, možnost, výsledek, šance. Telefonní rozhovor, novinové články, odůvodnění, diskuse nad fotografiemi, psaní zprávy/vzkazu, neformální dopis, autobiografie - úryvek. Člověk a jeho zdraví, druhy pohotovostní služby v ČR, riskantní činnosti a povolání. 12. Frázová slovesa, tzv. 1. a 2. kondicionál. Divoká příroda, bydlení, bezdomovci, squateři, výhra, splnění snů a přání, karneval v Notting Hill, čínský Nový rok. 10

12 13. Vyjádření přání a preferencí, matoucí slova. Obchodní sdělení, nabídka, poptávka, návrh alternativy, podrobný popis fotografií, vyjádření osobního názoru, psaná úvaha, novinový článek z kulturní rubriky. 14. Nepřímá řeč, nepřímá otázka a nepřímá žádost. Nedostatek času, životní styl, zdroje energie, recyklace, životní prostředí, přírodní katastrofy, návrh a doporučení. Poslech názorů, novinová zpráva/informace, vyjádření souhlasu a nesouhlasu se situací, formální dopis CV a motivační dopis, text divadelní hry. 15. Předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas v podmínkových větách, Příroda a evoluce, povolání, obrazový dojem, podoba, reálie Irska. 16. Minulý čas prostý, slovesa a předložky, předpony a přípony, negativní předpony, tvorba slov, frázová slovesa. Diskuse, detailní popis podoby osoby, místa, populárně naučné texty, novinový článek. 17. Gerundium a infinitiv, vyjádření pocitů, příslovce, slovní spojení a výrazy. Štěstí, pocity, osobní zážitky, oslavy, globalizace, beletrie Život Pi. Shrnutí, uspořádání informací, diskuse, vyjádření dvojího pohledu na věc, literární textpopis zážitku. 18. Vyjádření pravidelnosti, obvyklostí, zvyklostí, přídavná jména s končící na - ful a -less. Příroda, problémy životního prostředí, zajetí a svoboda, záchrana života, přírodní katastrofy a neštěstí, záchranná služba, Skotsko, beletrie 39 kroků. Prezentace, zahrnutí všech potřebných informací, řešení problému, literární text detektivní příběh. 19. Vztažné a předmětové věty. TV a rádio, noviny, reklama, reklamní slogany, školní výlet, mladí lidé a nová média. Zdůrazňování slov, promluva před publikem, prezentace, diskuse, hlídání času při písemném projevu. 20. Užití různých druhů časů při vyprávění, účelové věty, předložky, frázová slovesa, větné vsuvky. Výroba filmu, klonování, dovednosti a kvality pro různá povolání, udržování a zkrášlování svého okolí. Vyjádření názoru, zdůraznění slov, krátká prezentace, částice a doplňující výrazy, zhodnocení obou hledisek na situaci nebo stav, esej úvaha, stanovisko pro a proti. 21. Modální slovesa v minulém čase, vyjádření pravděpodobnosti v minulém čase, předložky, slova opačného významu, pořadí přídavných jmen. Záhady a tajemné jevy, sci-fi, zvukový stroj literární příběh. Logické vysvětlení, vyjádření pocitů a názorů, rozhovor, tematická diskuse, psaní detektivního příběhu, literatura pro děti. 22. Trpný rod, zdůvodnění pomocí have a get. Extrémní sporty, aktivity volného času, rychlost a pohyb, turistika, národní charakteristika Britové a jejich auta. Telefonní hovor, veřejná hlášení, tematická diskuse, vyjádření přednosti, divadelní review tvorba, článek v časopise. 23. Vyjádření budoucnosti různými způsoby, homonyma, vhodná slova. Životní prostředí, slova s negativním významem, inzeráty nabízející práci, beletrie Fahrenheit 451. Zábavný diskusní pořad, spekulace, stanovení priorit, interpretace titulků, žádost o práci, motivační dopis, zdůraznění informací, literární text vize budoucnosti. 11

13 24. Tzv. 3. kondicionál, vyjádření přání a lítosti, frázová slovesa, předložky, nevyslovované hlásky ve slovech, trpný rod. Vizuální pojetí, trénování paměti, statistické údaje popularita vědných oborů, muzeum moderního umění. Diskutování a hledání nápadů, uspořádání prezentace, prezentace údajů, informace o muzeu a galerii. 25. Nepřímá řeč, idiomy, předložky, výrazy se slovesem make. Láska, osobní a rodinné vztahy, slova mužského a ženského rodu, osobní zážitky, konfliktní zájmy, báseň: Ve službách lehké brigády (Krymská válka). Rozhodnutí, esej, poezie. 26. Základy anglické právní terminologie (legalize) Common law, judge-made law, doktrína precedentů, judicial review, vybrané aspekty českého práva. STUDIJNÍ LITERATURA: HANKOVÁ, L. Angličtina pro právníky. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s. KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina nejen pro samouky. 4. přeprac. vyd. Praha: LEDA, s. TULLIS, G. a T. TRAPPE. New Insight into Business. New ed. Pearson Education Limited, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: ČAPKOVÁ, H. a kol. Angličtina pro ekonomy English for Economist. Praha: Ekopress, s. GOUDSWAARD, G. Business English. Praha: Grada Publishing, s.. LINGEA. Velký slovník anglicko-český, česko-anglický. Brno: Lingea, s. NEBOLA, R. Přehled anglické mluvnice. Brno: MC Konsorcium, s. 12

14 NÁZEV MODULU: CIZÍ JAZYK A I-IV NĚMČINA DOPOR. OBD.: I. - II. ročník OZNAČENÍ: CJAI-IV KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný ROZSAH: 0+4 POČET KREDITŮ: 4/období OBSAH MODULU: Modul Cizí jazyk A - Němčina je vyučován ve čtyřech po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku, přičemž modul Cizí jazyk A jako takový je povinný, avšak student sám volí, který z jazyků bude studovat (angličtina, němčina). Cizí jazyk A - Němčina je tedy alternativou při výběru cizího jazyka. Podmínkou pro vstup do tohoto modulu je mírně pokročilá znalost obecného jazyka. Student si zmíněné může ověřit vyplněním vstupního testu ve vyhlášeném termínu. Výuka je zaměřena na posílení a prohloubení znalosti obecného jazyka (znalost gramatiky a rozvoj slovní zásoby), odborná terminologie je v první polovině výuky užívána jen v malé míře. Ve druhé polovině výuky se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale zároveň se začíná budovat systém odborného jazyka v oblasti gramatické i stylistické. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň zvládal formy profesní komunikace. Ve výuce jsou tedy využívána gramatická cvičení, dialogy, poslech, fiktivní situace, práce s textem aj. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičeních. V každém období úspěšně zvládnutý zápočtový test. Dále také: Cizí jazyk A II - zápočet z modulu Cizí jazyk A I, Cizí jazyk A III - zápočet z modulu Cizí jazyk A II, Cizí jazyk A IV - zápočet z modulu Cizí jazyk A III. FORMA ZÁPOČTU: Kombinovaná. OSNOVA: 1. Einen Besucher begrüßen. Sich unterhalten. Was ziehen Sie an? Stupňování přídavných jmen a příslovcí. 2. Eine Erfrischung anbieten. Um Hilfe bitten. Směrová příslovce. Lebenslauf. Préteritum pomocných a slabých sloves. 13

15 3. Sich und andere Vorstellen. Informationen zur Person erfragen. Préteritum způsobových sloves. 4. Das Tageprogramm erklären. Nach dem Abitur. Minulé časy silných sloves, 1. skupina. 5. Eine Betriebsführung. Infinitiv s zu. 6. Verhaltensregel in den geschäftlichen Situationen. Tolle Ideen. Minulé časy silných sloves, 2. a 3. skupina. 7. Zpodstatnělá přídavná jména, poslechové texty, kontrolní test 8. Unternehmen und Produkte. Kennst du dein Land? Minulé časy silných sloves, 4. skupina. 9. Branchen und Unternehmensformen. Trpný rod, stavové pasívum. 10. Unternehmensgröße und -leistung. In der Moldaumetropole. Minulé časy silných sloves, 5. skupina, nepravidelná slovesa. 11. Unternehmensstruktur. Přídavná jména zeměpisná. Wie kommst du mit deinem Geld aus? Smíšená slovesa. 12. Firmenpräsentation. Přísudkové sloveso po číslovkách, vyjadřování záporu, skloňování dalších zájmen. 13. Ein Unternehmen vorstellen. Test. 14. Aufbau und Aufgaben verschiedener Abteilungen; Als Aupairmädchen im Ausland Časové věty a spojky, plusquamperfektum. 15. Arbeitszeit und Bezahlung; Perfektum způsobových sloves, vedlejší věty s aby. 16. Den Weg innerhalb eines Gebäudes beschreiben; Was soll ich tun? Vazby infinitivu s zu, inf. s um zu. 17. Verantwortungsbereiche im Beruf beschreiben; Dvojité souřadicí spojky, Předpony někdy odlučitelné, někdy neodlučitelné Die Tschechische Republik. 18. Teile der Büroausstattung und ihre Funktionsweise beschreiben; Futurum, sein a haben + infinitiv s zu. 19. Über die Einstellung zur Arbeit sprechen; Příčestí přítomné a minulé, příčestí přítomné s zu. 20. Přívlastková vazba, superlativní tvary příslovcí. Kontrolní test. 21. Ins Ausland telefonieren; Die Bundesrepublik Deutschland. 22. Den richtigen Gesprächspartner erreichen, einen Rückruf vereinbaren; Aus der Presse Kondicionál, konjunktiv préterita. 23. Sein Anliegen vortragen und herausfinden, mit wem man sprechen muss; Konjunktiv plusquamperfekta, podmínkové věty. 24. Namen und Adressen buchstabieren Das deutsche Telefonalphabet, Infinitiv minulý, věty s ohne zu a statt zu. 25. Österreich. Věty s als ob. 26. Schweiz. Věty s als dass. 27. Grundlagen der deutschen Terminologie Zivil-, Handels-und Finanzrecht. Vybrané aspekty českého práva. 28. Nachrichten hinterlassen und verstehen. Test. 14

16 STUDIJNÍ LITERATURA: HEREINOVÁ, E., HOCHHEIM, B. a J. BRANAM. Němčina pro samouky. Praha: Fragment, s. HORÁLKOVÁ, M., LINHARTOVÁ, H. a B. HENKEL. Němčina pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, s. LOPUCHOVSKÁ, V. A. Němčina pro manažery, ekonomy a pracovníky státní správy: Hinführung. Praha: Linde, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: HORÁKOVÁ, M. Německo-český právnický slovník. Voznice: Leda, s. MEJZLÍKOVÁ, Š. Němčina pro samouky a jazykové školy: učebnice s nahrávkami na 3 CD. Brno: Didaktis, s. 15

17 NÁZEV MODULU: POLITOLOGIE A EVROPSKÉ PRÁVO DOPOR. OBD.: I. ročník, letní období OZNAČENÍ: PEPR KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 4+0 POČET KREDITŮ: 4 OBSAH MODULU: Politologie se zabývá utvářením a působením politických systémů. Zahrnuje jak popis systémů současných, tak i těch, které se realizovaly v historickém období. Nezbytnou součástí je popis jednotlivých ideologií, na nichž spočívají současné politické demokratické systémy (konzervatismus, socialismus, liberalismus), i ideologií totalitních režimů (komunismus a fašismus). V modulu Politologie a evropské právo tak bude důkladně rozebrán politický systém ČR, včetně konotací ústavního a mezinárodního práva, a rozboru základních institutů politického, zejména demokratického života (legitimita, rozdělení moci, volby aj.). Obsahem části věnované evropskému právu budou v podstatě dvě roviny pohledu. Za prvé budou charakterizovány právní systémy, které existují (a existovaly) v jednotlivých zemích (právo kontinentální a angloamerické). Za druhé, a to především, se modul bude zabývat evropským právem coby specifickým odvětvím práva mezinárodního, tedy v zásadě právem Evropské unie. V této souvislosti bude popsán způsob fungování unijního práva a orgánů Evropské unie. Při charakterizování evropského práva nebude opomenuto ani odvětví mezinárodního práva soukromého a způsoby, jakým se evropské právo realizuje v soukromoprávních jednáních. V rámci modulu získají studenti informace o podstatě politických ideologií a režimů, budou schopni popsat politický a ústavní systém ČR. V oblasti práva se naučí orientovat v labyrintu práva EU a činnostech evropských orgánů, včetně analýzy rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Informace budou studentům sdělovány s ohledem na stále probíhající a měnící se evropský integrační proces. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Analýza vybraného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. FORMA ZKOUŠKY: Písemná. 16

18 OSNOVA: 1. Politologie definování předmětu, účel existence politologie, místo politologie v systému věd. 2. Pojmy z politologie a státovědy stát, moc, legitimita, legalita, ideologie, autorita aj. 3. Volby a volební systémy funkce a podstata demokratických voleb. Charakteristika základních volebních systémů. 4. Demokracie vymezení demokracie a jejích základních prvků, rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. 5. Ústava ČR principy, na kterých je založen ústavní systém ČR. 6. Listina základních práv a svobod charakteristika katalogu základních lidských práv v souvislostech mezinárodního práva. 7. Politické ideologie 19. století analýza ideologií, které konstituovaly moderní evropskou civilizací (liberalismus, konzervatismus a socialismus). 8. Totalitní politické ideologie 20. století fašismus a komunismus. 9. Evropské právní systémy základní přehled a vývoj právních systému Evropy (kontinentální a angloamerický právní systém). 10. Základy mezinárodního práva veřejného systém mezinárodního veřejného práva a vymezení nejvýznamnějších mezinárodních organizací. 11. Vývoj evropské integrace sjednocování Evropy po druhé světové válce, postupný vývoj Evropské unie. 12. Primární právo Evropské unie Římské smlouvy, Jednotný evropský akt, Smlouva z Nice, Amsterdamská smlouva a Lisabonská smlouva. 13. Sekundární právo Evropské unie Nařízení EU a jejich přímý účinek, problematika směrnic EU a jejich implementace. 14. Judikatura Soudního dvora Evropské unie charakter činnosti a význam soudních rozhodnutí SDEU pro unijní právo. Rozbor nejvýznamnějších judikátů SDEU. 15. Orgány Evropské unie Evropská rada, Rada EU, Evropský parlament a jiné orgány EU (charakter činnosti, struktura a funkce). 16. Problematika evropských dotací struktura a činnost institucí podílejících se realizaci evropských dotací. 17. Základy mezinárodního práva soukromého systém práva upravujícího řešení soukromoprávních sporů s mezinárodním prvkem (pravomoc, kvalifikace, kolizní a přímé normy). 18. Unijní předpisy upravující mezinárodní právo soukromé působnost a charakter Nařízení Řím I, Řím II a Brusel I. STUDIJNÍ LITERATURA: HEYWOOD, A. Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, s. KROUPA, J. Politologie nejen pro právníky. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. 17

19 TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: BALÍK, S. a M. KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. přeprac. vyd. Praha: Dokořán, s. SEHNÁLEK, D. Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, s. 18

20 NÁZEV MODULU: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT I DOPOR. OBD.: I. ročník, letní období OZNAČENÍ: PEMI KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 2+1 POČET KREDITŮ: 3 OBSAH MODULU: Podniková ekonomika a management je stěžejním modulem širšího modulu s názvem Podnikatel, který je zaměřen na studium modulů týkajících se fungování podniku. Modul je rozdělen na dvě části, které se vyučují ve dvou po sobě jdoucích obdobích. V první části, označené I, se student seznámí se základy chodu podniku. Získá poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku z ekonomického hlediska, avšak s akcentem právních souvislostí. Studenti se rovněž průřezově seznámí s jednotlivými podnikovými činnostmi. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují v souvisejících modulech Podniková ekonomika a management II, Marketing a Účetnictví a daně. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičení, úspěšný zkouškový test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná. OSNOVA: 1. Podniková ekonomika jako vědní disciplína, výklad základních pojmů, systémové pojetí podniku. 2. Třídění podniků a typologie organizací, podnikatelské prostředí. 3. Založení podniku, živnostenské podnikání, obchodní společnosti. Ekonomické hledisko v návaznosti na právní úpravu. 4. Kapitálová a majetková struktura podniku. 5. Efektivnost podniku - výnosy, náklady, hospodářský výsledek podniku. 6. Finanční řízení podniku. 7. Výrobní procesy v podniku. 8. Úvod do marketingu podniku. 9. Organizace a řízení podniku, organizační struktury. 19

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více