Sylaby výukových modulů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylaby výukových modulů"

Transkript

1 Sylaby výukových modulů Vzdělávací program: Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Sylaby modulů pro prezenční a kombinovanou formu studia se liší v rozsahu modulů, který je v případě kombinované formy dán hodinovou dotací. Ta je pro jednotlivé moduly uvedena v příloze č. 1: Mapa modulů pro kombinovanou formu studia. Rozsah uvedený v následujících sylabech odpovídá rozsahu přednášek + cvičení v prezenční formě studia. Kreditové ohodnocení absolvovaných studijních modulů se u jednotlivých forem studia neliší. Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES 2014

2 NÁZEV MODULU: ZÁKLADY PRÁVA DOPOR. OBD.: I. ročník, zimní období OZNAČENÍ: ZAKPR KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 4+0 POČET KREDITŮ: 5 OBSAH MODULU: Modul Základy práva představuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních modulů. Cílem je naučit studenta praktickým dovednostem při práci s právními předpisy a při jejich vykladu. K tomu slouží základní soubor přednášek zaměřený na základní právní pojmy, systém práva, hodnotové a normativní souvislosti, interpretační postupy a formy aplikace práva. Modul společně s moduly Právní logika a výpočty a Právní informatika představuje odrazový můstek pro studium návazných právních modulů. Studentům jsou vštěpeny vstupní informace o jednotlivých právních odvětvích, justičních orgánech a právních profesích, jakož i mezinárodní justiční konotace ve vazbě na orgány mezinárodních organizací (Rada Evropy, Evropská unie aj.). POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Vypracování právních dokumentů dle zadání, úspěšný test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná OSNOVA: 1. Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy. 2. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty, legitimita práva, právo a náboženství. 3. Stát a právo. Kompetence, pravomoc, příslušnost. Vztah k mezinárodním organizacím. Zákonnost a ústavnost, právní záruky zákonnosti. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva. 4. Prameny práva. Psané právo (zákoník, zákony a jiné právní předpisy), judikatura, komentáře, zvyklosti, usance aj. Materiální a formální prameny práva. 1

3 5. Justiční orgány v ČR; soudní soustava v ČR okresní, krajské a vrchní soudy, Nejvyšší a Nejvyšší správní soud, Ústavní soud. Ministerstvo spravedlnosti. Mezinárodní soudní tribunály ESD, ESLP aj. 6. Právní profese I. - předpoklady pro výkon, právní úprava a stavovské předpisy. Soudce, státní zástupce, notář. 7. Právní profese II. - předpoklady pro výkon, právní úprava a stavovské předpisy. Advokát, patentový zástupce, exekutor. 8. Základy soukromého práva, prameny, zásady, pojmy. Občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo. 9. Základy veřejného práva, prameny, zásady, pojmy. Trestní, finanční, správní a ústavní právo. 10. Velké právní systémy I., angloamerický právní systém. 11. Velké právní systémy II., kontinentální a islámský právní systém. 12. Úvod do mezinárodního práva a práva Evropské unie: vztah národního a mezinárodního práva, vztah národního práva a práva Evropské unie. STUDIJNÍ LITERATURA: SPIRIT, M. a kol. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: A. Čeněk, s. ŠÍMA, A. a M.. SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. Plzeň: A. Čeněk, s. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, s. KNAPP, V. Velké právní systémy. Praha: C. H. Beck, s. 2

4 NÁZEV MODULU: PRÁVNÍ LOGIKA A VÝPOČTY DOPOR. OBD.: I. ročník, letní období OZNAČENÍ: PRLOG KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 3+1 POČET KREDITŮ: 4 OBSAH MODULU: Modul svým obsahem doplňuje modul Základy práva, přičemž je zaměřen na specifické problémy právního myšlení. Jeho cílem je objasnit studentům pojmy logiky a soustavu logických systémů, které lze uplatnit v právnické práci. Obsahuje účelně vybrané obecné poznatky logiky, zaměřené a systematizované tak, aby je budoucí absolventi snadno aplikovali. Vytváří se tak homogenní vědomostní celek nutný pro správnou aplikaci právních norem v praxi, což je jeden ze základních požadavků na absolventa oboru, uplatnitelného poté zejména na pozicích právního asistenta, samostatného personalisty atd. V dílčí části je pak modul zaměřen na typy výpočtů, jejichž znalost je především pro právního asistenta či specialistu pohledávek nezbytná - jako jsou lhůty, úroky z prodlení, náklady právního zastoupení dle advokátního tarifu i vyhlášky č. 484/2000 Sb., dále na daně, dávky sociálního zabezpečení apod. Studenti řeší příklady samostatně, ale i v rámci modelových projektů ve společně hodnocených týmech v rámci cvičení. Výuka je vedena formou přednášek a cvičení. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičení, úspěšný test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná. OSNOVA: 1. Povaha logiky, úkoly logiky, klasické zákony logiky, druhy logiky, právní logika. 2. Dějiny logiky. Tradice a recentní otázky logické problematiky v české právní nauce. 3. Všeobecné poznatky formální logiky a právo. 4. Výroková logika a právní myšlení. 5. Predikátová logika a právní myšlení. 6. Definice v právu. 3

5 7. Teorie argumentace. 8. Argumentace v právu. 9. Lhůty. 10. Úroky z prodlení. Penále. 11. Daně. Správní poplatky. 12. Pojistné. Dávky sociálního zabezpečení STUDIJNÍ LITERATURA: BATÍKOVÁ, B., M. OTAVOVÁ a E, VALENTOVÁ. Matematika v ekonomii. Praha: Oeconomica, s. COUFAL, J. a V. LÍNEK. Logika a matematika pro ekonomy. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, s. STRACH, J. Logika. 4. vyd. Brno: MUni Press, s. ŠTĚPÁN, J. Logika a právo. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. DOPORUČENÁ LITERATURA: KAŇKA, M. a kol. Učebnice matematiky pro ekonomy. Praha: Ekopress, s SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, s. 4

6 NÁZEV MODULU: PRÁVNÍ INFORMATIKA DOPOR. OBD.: I. ročník, zimní období OZNAČENÍ: PRINFO KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný ROZSAH: 0+2 POČET KREDITŮ: 2 OBSAH MODULU: Právní informatika doplňuje moduly Základy práva a Právní logika a výpočty, s nimiž společně utváří základní modul pro studium návazných právních modulů. Jeho cílem je poskytnout studentům základní teoretické informace o přístupu k právním informačním systémům a k informacím o právu na internetu. Výuka je vedena formou cvičení, v jejichž průběhu se studenti na modelových příkladech učí řešit problémy, s nimiž se budou setkávat v právnické praxi, a procvičováním zlepšují své schopnosti s informačními systémy efektivně pracovat. Učí se základům rešeršní práce a vyhledávání relevantních předpisů a judikatury, a to nejen českých, ale také např. z oblasti evropského práva. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičení, zpracování rešerše literatury na zvolené téma, úspěšný zápočtový test. FORMA ZÁPOČTU: Písemná. OSNOVA: 1. Historie, současnost a perspektivy právní informatiky. 2. Právní řád ČR a vybraných evropských zemí jako informační systém. 3. Informatický úvod. 4. ASPI. 5. Beck-online. 6. CODEXIS. 7. Knihovnické informační zdroje, citace a standardy. 8. Přístup k judikatuře. 9. Přístup k odborné literatuře. 10. Přístup k evropskému a mezinárodnímu právu a právu vybraných států. 11. Vědecké databáze. 5

7 12. Nástroje egovernmentu. STUDIJNÍ LITERATURA: ŠAVELKA, J. a kol. Právní informační systémy. Brno: Tribun EU, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: CVRČEK, F. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, s. PTAŠNIK, A. Automatizované zpracování právních textů. Ostrava: Key Publishing, s. 6

8 NÁZEV MODULU: ZÁKLADY EKONOMIE DOPOR. OBD.: I. ročník, zimní období OZNAČENÍ: ZAKEK KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 4+0 POČET KREDITŮ: 5 OBSAH MODULU: Základy ekonomie představují relativně samostatný modul všeobecného základu, který představuje výchozí soubor znalostí pro studium ekonomicky zaměřených modulů. Jedná se o modul seznamující studenty se základy mikroekonomie i makroekonomie. Zaměřuje se tedy jak na problematiku chování spotřebitele a firmy tak na popis národního hospodářství, měření makroekonomické výkonnosti a související ekonomické jevy. Důraz je však s ohledem na profil absolventa kladen především na znalosti z oblasti mikroekonomie. Studenti formou přednášek získají znalosti uplatnitelné zejména při studiu modulu Podnikatel, ale také při studiu některých povinně volitelných modulů, jako je např. Hospodářská politika nebo Bankovnictví. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Úspěšný test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná OSNOVA: 1. Úvod do ekonomie, pojem a předmět ekonomie, metody ekonomie. 2. Vývoj ekonomického myšlení. 3. Národní hospodářství, pojem, struktura, ekonomické subjekty a trhy. 4. Měření makroekonomické produkce, makroekonomické agregáty. 5. Inflace a nezaměstnanost, pojmy, typy, měření, vzájemný vztah. 6. Zahraniční sektor, platební bilance. 7. Chování spotřebitele, užitek, maximalizace užitku. 8. Chování firmy, náklady, příjmy, zisk, maximalizace zisku. 9. Trh a fungování tržního mechanismu. 10. Typy tržních struktur I - dokonalá konkurence. 11. Typy tržních struktur II - monopol, oligopol. 7

9 12. Trhy výrobní faktorů, trh práce, trh kapitálu. STUDIJNÍ LITERATURA: BRČÁK, J. a B. SEKERKA. Makroekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. BRČÁK, J., B. SEKERKA a R. SVOBODA. Mikroekonomie: Teorie a praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, s. JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, s. JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: CAHLÍK, T, M. HLAVÁČEK aj. SEIDLER. Makroekonomie. 2. upr. vyd. Praha: Karolinum, s. MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie: základní kurs. Slaný: Melandrium, s. BROŽOVÁ, D. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha: Oeconomica, s. HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, s. 8

10 NÁZEV MODULU: CIZÍ JAZYK A I-IV ANGLIČTINA DOPOR. OBD.: I. - II. ročník OZNAČENÍ: CJAI-IV KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný ROZSAH: 0+4 POČET KREDITŮ: 4/období OBSAH MODULU: Modul Cizí jazyk A - Angličtina je vyučován ve čtyřech po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku, přičemž modul Cizí jazyk A jako takový je povinný, avšak student sám volí, který z jazyků bude studovat (angličtina, němčina). Modul je vystavěn tak, aby si student osvojil základní znalosti gramatiky a slovní zásoby a průběžně je rozvíjel. Ve výuce jsou využity gramatické tabulky, které studenti samostatně vyplňují, dále jsou využita gramatická a stylistická cvičení, tedy práce s textem, včetně textu odborného, poslechová cvičení či dialogy mezi studenty. Vyučující zadává takové úkoly, které vyžadují různé studijní dovednosti; nabízí studentům texty na jim známá a blízká témata, která souvisejí také s jinými moduly; zadává simulaci reálných situací, při kterých studenti uplatní nejen znalosti z anglického jazyka, ale i svůj osobní, kreativní přístup k danému problému; zadává úkoly, při jejichž realizaci student využívá osobní počítač s jeho různými praktickými programy a internet jako zdroj informací. Vyučující vede studenty k osvojení si plynulé a efektivní komunikace; procvičuje jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audio-nahrávek rodilých mluvčích a čtením autentických textů; zadává samostatnou písemnou práci na konci každé lekce, ve které studenti prokážou nejen své jazykové dovednosti, ale také vyjádří svůj názor či postoj k situaci pomocí různých slohových útvarů; zařazuje diskuse na aktuální a studentům blízká témata. Nezbytným se jeví i rozbor základní právní terminologie z klíčových oblastí soukromého a veřejného práva. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičeních. V každém období úspěšně zvládnutý zápočtový test. Dále také: Cizí jazyk A II - zápočet z modulu Cizí jazyk A I, Cizí jazyk A III - zápočet z modulu Cizí jazyk A II, Cizí jazyk A IV - zápočet z modulu Cizí jazyk A III. FORMA ZÁPOČTU: Kombinovaná. 9

11 OSNOVA: 1. Přítomný čas prostý, slovesa vyjadřující stav, smyslová slovesa. Reálie Velké Británie, pamětihodnosti, města. Britové, vlastní charakteristika. 2. Přítomný čas průběhový, frekvenční příslovce. Perspektivy EU. Popis vlastností, hlášení v rozhlase, vyjádření vlastních názorů, dopis o sobě. 3. Modální slovesa v přítomném čase, předložky. Mozek a vnímání, síla mozku, zločin a trest. Telefonní rozhovor, objednávka, vysvětlení mínění, názoru, stanoviska, nahlášení krádeže, rady a doporučení v dopise, úryvek z krásné literatury. 4. Modální slovesa v minulém čase, předložky. Místo, země, kde žiji, zajímavá místa v okolí našeho města. 5. Minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas. Když, zatímco, frázová slovesa. Popis lidí, přežití, Velká čínská zeď, jiné známé zdi, matoucí slova, parlamentní monarchie. Komunikační situace obchodní schůzka. Diskuse nad fotografií, srovnávání, seřazení událostí, popis místa. 6. Předložky, přítomný čas prostý a průběhový pro vyjádření budoucnosti, will a going to pro vyjádření budoucnosti, časová souvětí a spojky, frázová slovesa. Práce v budoucnosti, růst, schopnosti. Popis schopností, rozhlasový program, povídání o budoucnosti, diskuse nad fotografií, formální a neformální jazyk při jednání, formální dopis reklamace. 7. Modální slovesa k vyjádření logické úvahy pro přítomný děj, modální slovesa, k vyjádření logické úvahy pro minulý děj, spojky protože, i když, frázová slovesa. Sláva a rodina, sláva a bohatství, zdravý život a životní styl, hudba 21. století. Povídání, přesvědčování druhého, plánování pracovního týdne, argumentace pro a proti, rozvržení kompozice. 8. Předpřítomný čas prostý, již, stále ještě, ještě ne. Řeč těla, popis obrázků, reálie USA, britská a americká angličtina. 9. Předpřítomný čas průběhový, frázová slovesa. Zajímavá města USA. Mobilní telefony formální a neformální slova. Poslech programu v rozhlase, sdělení názoru, třídní debata, písemná žádost o informace formální styl. 10. Trpný rod, předložky ve spojení s trpným rodem, spojení se slovesem get. Populace, cestování, obchodní cesta, zážitky z cest, konverzační obraty, zvyky a životní styl. Rozhovor, interview v rozhlase, získávání detailních informací, popis zážitků, informativní článek v časopise. 11. Vztažné věty, vypustitelné a nevypustitelné vztažné věty, vztažná zájmena kde, kdy, frázová slovesa. Odhad rizika, popis rizika, možnost, výsledek, šance. Telefonní rozhovor, novinové články, odůvodnění, diskuse nad fotografiemi, psaní zprávy/vzkazu, neformální dopis, autobiografie - úryvek. Člověk a jeho zdraví, druhy pohotovostní služby v ČR, riskantní činnosti a povolání. 12. Frázová slovesa, tzv. 1. a 2. kondicionál. Divoká příroda, bydlení, bezdomovci, squateři, výhra, splnění snů a přání, karneval v Notting Hill, čínský Nový rok. 10

12 13. Vyjádření přání a preferencí, matoucí slova. Obchodní sdělení, nabídka, poptávka, návrh alternativy, podrobný popis fotografií, vyjádření osobního názoru, psaná úvaha, novinový článek z kulturní rubriky. 14. Nepřímá řeč, nepřímá otázka a nepřímá žádost. Nedostatek času, životní styl, zdroje energie, recyklace, životní prostředí, přírodní katastrofy, návrh a doporučení. Poslech názorů, novinová zpráva/informace, vyjádření souhlasu a nesouhlasu se situací, formální dopis CV a motivační dopis, text divadelní hry. 15. Předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas v podmínkových větách, Příroda a evoluce, povolání, obrazový dojem, podoba, reálie Irska. 16. Minulý čas prostý, slovesa a předložky, předpony a přípony, negativní předpony, tvorba slov, frázová slovesa. Diskuse, detailní popis podoby osoby, místa, populárně naučné texty, novinový článek. 17. Gerundium a infinitiv, vyjádření pocitů, příslovce, slovní spojení a výrazy. Štěstí, pocity, osobní zážitky, oslavy, globalizace, beletrie Život Pi. Shrnutí, uspořádání informací, diskuse, vyjádření dvojího pohledu na věc, literární textpopis zážitku. 18. Vyjádření pravidelnosti, obvyklostí, zvyklostí, přídavná jména s končící na - ful a -less. Příroda, problémy životního prostředí, zajetí a svoboda, záchrana života, přírodní katastrofy a neštěstí, záchranná služba, Skotsko, beletrie 39 kroků. Prezentace, zahrnutí všech potřebných informací, řešení problému, literární text detektivní příběh. 19. Vztažné a předmětové věty. TV a rádio, noviny, reklama, reklamní slogany, školní výlet, mladí lidé a nová média. Zdůrazňování slov, promluva před publikem, prezentace, diskuse, hlídání času při písemném projevu. 20. Užití různých druhů časů při vyprávění, účelové věty, předložky, frázová slovesa, větné vsuvky. Výroba filmu, klonování, dovednosti a kvality pro různá povolání, udržování a zkrášlování svého okolí. Vyjádření názoru, zdůraznění slov, krátká prezentace, částice a doplňující výrazy, zhodnocení obou hledisek na situaci nebo stav, esej úvaha, stanovisko pro a proti. 21. Modální slovesa v minulém čase, vyjádření pravděpodobnosti v minulém čase, předložky, slova opačného významu, pořadí přídavných jmen. Záhady a tajemné jevy, sci-fi, zvukový stroj literární příběh. Logické vysvětlení, vyjádření pocitů a názorů, rozhovor, tematická diskuse, psaní detektivního příběhu, literatura pro děti. 22. Trpný rod, zdůvodnění pomocí have a get. Extrémní sporty, aktivity volného času, rychlost a pohyb, turistika, národní charakteristika Britové a jejich auta. Telefonní hovor, veřejná hlášení, tematická diskuse, vyjádření přednosti, divadelní review tvorba, článek v časopise. 23. Vyjádření budoucnosti různými způsoby, homonyma, vhodná slova. Životní prostředí, slova s negativním významem, inzeráty nabízející práci, beletrie Fahrenheit 451. Zábavný diskusní pořad, spekulace, stanovení priorit, interpretace titulků, žádost o práci, motivační dopis, zdůraznění informací, literární text vize budoucnosti. 11

13 24. Tzv. 3. kondicionál, vyjádření přání a lítosti, frázová slovesa, předložky, nevyslovované hlásky ve slovech, trpný rod. Vizuální pojetí, trénování paměti, statistické údaje popularita vědných oborů, muzeum moderního umění. Diskutování a hledání nápadů, uspořádání prezentace, prezentace údajů, informace o muzeu a galerii. 25. Nepřímá řeč, idiomy, předložky, výrazy se slovesem make. Láska, osobní a rodinné vztahy, slova mužského a ženského rodu, osobní zážitky, konfliktní zájmy, báseň: Ve službách lehké brigády (Krymská válka). Rozhodnutí, esej, poezie. 26. Základy anglické právní terminologie (legalize) Common law, judge-made law, doktrína precedentů, judicial review, vybrané aspekty českého práva. STUDIJNÍ LITERATURA: HANKOVÁ, L. Angličtina pro právníky. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s. KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina nejen pro samouky. 4. přeprac. vyd. Praha: LEDA, s. TULLIS, G. a T. TRAPPE. New Insight into Business. New ed. Pearson Education Limited, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: ČAPKOVÁ, H. a kol. Angličtina pro ekonomy English for Economist. Praha: Ekopress, s. GOUDSWAARD, G. Business English. Praha: Grada Publishing, s.. LINGEA. Velký slovník anglicko-český, česko-anglický. Brno: Lingea, s. NEBOLA, R. Přehled anglické mluvnice. Brno: MC Konsorcium, s. 12

14 NÁZEV MODULU: CIZÍ JAZYK A I-IV NĚMČINA DOPOR. OBD.: I. - II. ročník OZNAČENÍ: CJAI-IV KLASIFIKACE: Zápočet TYP: Povinný ROZSAH: 0+4 POČET KREDITŮ: 4/období OBSAH MODULU: Modul Cizí jazyk A - Němčina je vyučován ve čtyřech po sobě jdoucích obdobích prvního a druhého ročníku, přičemž modul Cizí jazyk A jako takový je povinný, avšak student sám volí, který z jazyků bude studovat (angličtina, němčina). Cizí jazyk A - Němčina je tedy alternativou při výběru cizího jazyka. Podmínkou pro vstup do tohoto modulu je mírně pokročilá znalost obecného jazyka. Student si zmíněné může ověřit vyplněním vstupního testu ve vyhlášeném termínu. Výuka je zaměřena na posílení a prohloubení znalosti obecného jazyka (znalost gramatiky a rozvoj slovní zásoby), odborná terminologie je v první polovině výuky užívána jen v malé míře. Ve druhé polovině výuky se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale zároveň se začíná budovat systém odborného jazyka v oblasti gramatické i stylistické. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň zvládal formy profesní komunikace. Ve výuce jsou tedy využívána gramatická cvičení, dialogy, poslech, fiktivní situace, práce s textem aj. POŽADAVKY K ZÁPOČTU: Aktivní účast na cvičeních. V každém období úspěšně zvládnutý zápočtový test. Dále také: Cizí jazyk A II - zápočet z modulu Cizí jazyk A I, Cizí jazyk A III - zápočet z modulu Cizí jazyk A II, Cizí jazyk A IV - zápočet z modulu Cizí jazyk A III. FORMA ZÁPOČTU: Kombinovaná. OSNOVA: 1. Einen Besucher begrüßen. Sich unterhalten. Was ziehen Sie an? Stupňování přídavných jmen a příslovcí. 2. Eine Erfrischung anbieten. Um Hilfe bitten. Směrová příslovce. Lebenslauf. Préteritum pomocných a slabých sloves. 13

15 3. Sich und andere Vorstellen. Informationen zur Person erfragen. Préteritum způsobových sloves. 4. Das Tageprogramm erklären. Nach dem Abitur. Minulé časy silných sloves, 1. skupina. 5. Eine Betriebsführung. Infinitiv s zu. 6. Verhaltensregel in den geschäftlichen Situationen. Tolle Ideen. Minulé časy silných sloves, 2. a 3. skupina. 7. Zpodstatnělá přídavná jména, poslechové texty, kontrolní test 8. Unternehmen und Produkte. Kennst du dein Land? Minulé časy silných sloves, 4. skupina. 9. Branchen und Unternehmensformen. Trpný rod, stavové pasívum. 10. Unternehmensgröße und -leistung. In der Moldaumetropole. Minulé časy silných sloves, 5. skupina, nepravidelná slovesa. 11. Unternehmensstruktur. Přídavná jména zeměpisná. Wie kommst du mit deinem Geld aus? Smíšená slovesa. 12. Firmenpräsentation. Přísudkové sloveso po číslovkách, vyjadřování záporu, skloňování dalších zájmen. 13. Ein Unternehmen vorstellen. Test. 14. Aufbau und Aufgaben verschiedener Abteilungen; Als Aupairmädchen im Ausland Časové věty a spojky, plusquamperfektum. 15. Arbeitszeit und Bezahlung; Perfektum způsobových sloves, vedlejší věty s aby. 16. Den Weg innerhalb eines Gebäudes beschreiben; Was soll ich tun? Vazby infinitivu s zu, inf. s um zu. 17. Verantwortungsbereiche im Beruf beschreiben; Dvojité souřadicí spojky, Předpony někdy odlučitelné, někdy neodlučitelné Die Tschechische Republik. 18. Teile der Büroausstattung und ihre Funktionsweise beschreiben; Futurum, sein a haben + infinitiv s zu. 19. Über die Einstellung zur Arbeit sprechen; Příčestí přítomné a minulé, příčestí přítomné s zu. 20. Přívlastková vazba, superlativní tvary příslovcí. Kontrolní test. 21. Ins Ausland telefonieren; Die Bundesrepublik Deutschland. 22. Den richtigen Gesprächspartner erreichen, einen Rückruf vereinbaren; Aus der Presse Kondicionál, konjunktiv préterita. 23. Sein Anliegen vortragen und herausfinden, mit wem man sprechen muss; Konjunktiv plusquamperfekta, podmínkové věty. 24. Namen und Adressen buchstabieren Das deutsche Telefonalphabet, Infinitiv minulý, věty s ohne zu a statt zu. 25. Österreich. Věty s als ob. 26. Schweiz. Věty s als dass. 27. Grundlagen der deutschen Terminologie Zivil-, Handels-und Finanzrecht. Vybrané aspekty českého práva. 28. Nachrichten hinterlassen und verstehen. Test. 14

16 STUDIJNÍ LITERATURA: HEREINOVÁ, E., HOCHHEIM, B. a J. BRANAM. Němčina pro samouky. Praha: Fragment, s. HORÁLKOVÁ, M., LINHARTOVÁ, H. a B. HENKEL. Němčina pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, s. LOPUCHOVSKÁ, V. A. Němčina pro manažery, ekonomy a pracovníky státní správy: Hinführung. Praha: Linde, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: HORÁKOVÁ, M. Německo-český právnický slovník. Voznice: Leda, s. MEJZLÍKOVÁ, Š. Němčina pro samouky a jazykové školy: učebnice s nahrávkami na 3 CD. Brno: Didaktis, s. 15

17 NÁZEV MODULU: POLITOLOGIE A EVROPSKÉ PRÁVO DOPOR. OBD.: I. ročník, letní období OZNAČENÍ: PEPR KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 4+0 POČET KREDITŮ: 4 OBSAH MODULU: Politologie se zabývá utvářením a působením politických systémů. Zahrnuje jak popis systémů současných, tak i těch, které se realizovaly v historickém období. Nezbytnou součástí je popis jednotlivých ideologií, na nichž spočívají současné politické demokratické systémy (konzervatismus, socialismus, liberalismus), i ideologií totalitních režimů (komunismus a fašismus). V modulu Politologie a evropské právo tak bude důkladně rozebrán politický systém ČR, včetně konotací ústavního a mezinárodního práva, a rozboru základních institutů politického, zejména demokratického života (legitimita, rozdělení moci, volby aj.). Obsahem části věnované evropskému právu budou v podstatě dvě roviny pohledu. Za prvé budou charakterizovány právní systémy, které existují (a existovaly) v jednotlivých zemích (právo kontinentální a angloamerické). Za druhé, a to především, se modul bude zabývat evropským právem coby specifickým odvětvím práva mezinárodního, tedy v zásadě právem Evropské unie. V této souvislosti bude popsán způsob fungování unijního práva a orgánů Evropské unie. Při charakterizování evropského práva nebude opomenuto ani odvětví mezinárodního práva soukromého a způsoby, jakým se evropské právo realizuje v soukromoprávních jednáních. V rámci modulu získají studenti informace o podstatě politických ideologií a režimů, budou schopni popsat politický a ústavní systém ČR. V oblasti práva se naučí orientovat v labyrintu práva EU a činnostech evropských orgánů, včetně analýzy rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Informace budou studentům sdělovány s ohledem na stále probíhající a měnící se evropský integrační proces. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Analýza vybraného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. FORMA ZKOUŠKY: Písemná. 16

18 OSNOVA: 1. Politologie definování předmětu, účel existence politologie, místo politologie v systému věd. 2. Pojmy z politologie a státovědy stát, moc, legitimita, legalita, ideologie, autorita aj. 3. Volby a volební systémy funkce a podstata demokratických voleb. Charakteristika základních volebních systémů. 4. Demokracie vymezení demokracie a jejích základních prvků, rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. 5. Ústava ČR principy, na kterých je založen ústavní systém ČR. 6. Listina základních práv a svobod charakteristika katalogu základních lidských práv v souvislostech mezinárodního práva. 7. Politické ideologie 19. století analýza ideologií, které konstituovaly moderní evropskou civilizací (liberalismus, konzervatismus a socialismus). 8. Totalitní politické ideologie 20. století fašismus a komunismus. 9. Evropské právní systémy základní přehled a vývoj právních systému Evropy (kontinentální a angloamerický právní systém). 10. Základy mezinárodního práva veřejného systém mezinárodního veřejného práva a vymezení nejvýznamnějších mezinárodních organizací. 11. Vývoj evropské integrace sjednocování Evropy po druhé světové válce, postupný vývoj Evropské unie. 12. Primární právo Evropské unie Římské smlouvy, Jednotný evropský akt, Smlouva z Nice, Amsterdamská smlouva a Lisabonská smlouva. 13. Sekundární právo Evropské unie Nařízení EU a jejich přímý účinek, problematika směrnic EU a jejich implementace. 14. Judikatura Soudního dvora Evropské unie charakter činnosti a význam soudních rozhodnutí SDEU pro unijní právo. Rozbor nejvýznamnějších judikátů SDEU. 15. Orgány Evropské unie Evropská rada, Rada EU, Evropský parlament a jiné orgány EU (charakter činnosti, struktura a funkce). 16. Problematika evropských dotací struktura a činnost institucí podílejících se realizaci evropských dotací. 17. Základy mezinárodního práva soukromého systém práva upravujícího řešení soukromoprávních sporů s mezinárodním prvkem (pravomoc, kvalifikace, kolizní a přímé normy). 18. Unijní předpisy upravující mezinárodní právo soukromé působnost a charakter Nařízení Řím I, Řím II a Brusel I. STUDIJNÍ LITERATURA: HEYWOOD, A. Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, s. KROUPA, J. Politologie nejen pro právníky. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. 17

19 TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, s. DOPORUČENÁ LITERATURA: BALÍK, S. a M. KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. přeprac. vyd. Praha: Dokořán, s. SEHNÁLEK, D. Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, s. 18

20 NÁZEV MODULU: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT I DOPOR. OBD.: I. ročník, letní období OZNAČENÍ: PEMI KLASIFIKACE: Zkouška TYP: Povinný ROZSAH: 2+1 POČET KREDITŮ: 3 OBSAH MODULU: Podniková ekonomika a management je stěžejním modulem širšího modulu s názvem Podnikatel, který je zaměřen na studium modulů týkajících se fungování podniku. Modul je rozdělen na dvě části, které se vyučují ve dvou po sobě jdoucích obdobích. V první části, označené I, se student seznámí se základy chodu podniku. Získá poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku z ekonomického hlediska, avšak s akcentem právních souvislostí. Studenti se rovněž průřezově seznámí s jednotlivými podnikovými činnostmi. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují v souvisejících modulech Podniková ekonomika a management II, Marketing a Účetnictví a daně. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Aktivní účast na cvičení, úspěšný zkouškový test. FORMA ZKOUŠKY: Písemná. OSNOVA: 1. Podniková ekonomika jako vědní disciplína, výklad základních pojmů, systémové pojetí podniku. 2. Třídění podniků a typologie organizací, podnikatelské prostředí. 3. Založení podniku, živnostenské podnikání, obchodní společnosti. Ekonomické hledisko v návaznosti na právní úpravu. 4. Kapitálová a majetková struktura podniku. 5. Efektivnost podniku - výnosy, náklady, hospodářský výsledek podniku. 6. Finanční řízení podniku. 7. Výrobní procesy v podniku. 8. Úvod do marketingu podniku. 9. Organizace a řízení podniku, organizační struktury. 19

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 6441L/51 Podnikání

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 6441L/51 Podnikání STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TIŠNOV, nám. Míru, 666 5 Tišnov, tel: 549 40 076, fax: 549 40 077 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 644L/5 Podnikání Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Laurinova 1049 293 01 Mladá Boleslav Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Obor vzdělání 63-41-M/02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název školy: Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. adresa: Laurinova

Více

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Povinné předměty MAT-1 Matematika 1... 2 POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo 1... 6 ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika... 10 UKV Úvod do kognitivních věd... 12 MAT-2 Matematika

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa...4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 4. Celkové pojetí vzdělávání... 9 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více