Dopravně-psychologická diagnostika možnosti a hranice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravně-psychologická diagnostika možnosti a hranice"

Transkript

1 Dopravně-psychologická diagnostika možnosti a hranice Christine Chaloupka-Risser

2 Historie Začátek minulého století: Výběr vhodných osob, které měly řídit motorová vozidla buď v rámci jejich profese nebo pro vojenské účely (tramvaje, drožky, vlaky, vojenská vozidla) Münsterberský tramvajový test: historicky první vyšetření v oboru dopravy = první test dopravní způsobilosti a začátek aplikované psychologie... Podnět: Vysoká odškodnění za nehody, jež byly tramvajovým společnostem vyměřeny soudně.

3 Historie Během 1. světové války : vyšetření o způsobilosti k řízení prováděny ve velké míře: od 1915 vyšetření cca žadatelů v armádních střediscích. Po 2. světové válce: stoupající motorizace přinesla značný nárůst dopravních nehod, Začátek let 1950 v Německu: založení medicínskopsychologických vyšetřovacích míst při TÜV v Rakousku: zavedení diagnostiky o dopravní způsobilosti Prof. Klebelsbergem na Institutu pro psychologickou diagnostiku a aplikovanou psychologii v Innsbrucku, od 1959: provádění psychologické diagnostiky na Kuratoriu pro dopravní bezpečnost Prof. Klebelsbergem jako vedoucím Institutu pro dopravní psychologii. Ve Švýcarsku: ca zavedení švýcarského dopravněpsychologického normálního vyšetření pro řidiče firmy Gubser & Spörli.

4 Psychologický vývoj posouzení způsobilosti k řízení 1 Psychotechnika - výběr nejlepších Od poloviny 20.tých let minulého století: posouzení charakteru, struktura osobnosti (koncept nehodářů) Obrat: výběr nejhorších (minimální požadavky) Počátek 60.tých let minulého století: koncept nehodářů je revidován. Dopravní způsobilost jako relativně přetrvávající charakterový rys už v německy mluvícím prostoru není zastoupena.

5 Psychologický vývoj posouzení způsobilosti k řízení 2 Polovina 60.tých/počátek 70. let minulého století: spolu s psychologií učení a sociální psychologií nabyly na důležitosti v diagnostice způsobilosti k řízení také učební a vývojové procesy: Zesílená registrace změn a vývojů v minulosti řidiče a posuzování, zda mohou být tyto změny a vývoje do budoucna považovány jako stabilní (Diagnostika změn). Od této doby hraje stále významnější roli při posuzování způsobilosti k řízení prognóza chování (Prognostika).

6 Psychologický vývoj posouzení způsobilosti k řízení 3 Ca. od 1975: Stoupá veřejná kritika posouzení způsobilosti k řízení (svévolné testování a dotazování) Následky : Nově definován vztah znalec klient Zesílené zohlednění zásad přiměřenosti prostředků, obzvláště vzhledem k psychologickému vyšetření osoby Sjednocení postupů jakož i větší transparentnost vyšetřovacích metod

7 Psychologický vývoj posuzování způsobilosti k řízení /80: Německo: další rozvoj explorace, která se stala hlavní metodou (využití poznatků obzvláště z forenzní psychologie pro analýzu problémového chování a posouzení důvěryhodnosti výpovědí vyšetřovaných řidičů), zákaz osobnostních testů Rakousko: optimalizace a další rozvoj testování osobností a výkonů, vědecky ošetřeno studiem validity (i v Německu ALKOEVA 1988, EVAGUT 1997, EVA-MPU 2012)

8 Společenská hodnota diagnostiky dopravní způsobilosti Dopravně-psychologické posuzování se nachází v napěťovém poli mezi mobilitou a bezpečností v dopravě U úřadů (nebo podniků např. provozovatelů autobusové dopravy) se vyšetřování stalo podnětem k : -> úloha diagnostiky spočívá v hledání kompromisu mezi zájmy jednotlivce usilujícího o účast na motorizované dopravě a ochranou společnosti jako celku před nebezpečnými řidiči Zde nesmí stát zájem vyšetřovaného (i když on sám/ona sama je zadavatelem a plátcem vyšetření) v rozporu k veřejným zájmům dopravní bezpečnosti.

9 Cíle a úkoly dopravně-psychologické diagnostiky Posuzování : Individuálního chování řidiče upřednostňováno před speciálními poznatky z dopravní psychologie Kombinování s vědomostmi z ostatních psychologických oborů (všeobecná a experimentální psychologie, diferenciální psychologie, vývojová psychologie, klinická psychologie, sociální psychologie, psychologická diagnostika a metodologie, atd.)

10 S ohledem na dopravní systém Doprava = Chování Individuum Interakce mezi jednotlivci (účastníci dopravy) Vozidlo Společnost (zákony, nařízení, média) Infrastruktura

11 Varianty vyšetření 1. Úplné dopravně-psychologické vyšetření (výkonové schopnosti potřebné k řízení motorového vozidla a připravenost přizpůsobit se dopravním situacím) 2. Zkrácené dopravně-psychologické vyšetření (Screening), v případě negativného výsledku možnost úplného dopravně-psychologického vyšetření (např. u řidičů autobusu) 3. Dopravně-psychologické vyšetření jen výkonových schopností potřebných k řízení motorového vozidla 4. Dopravně-psychologické vyšetření jen připravenosti k přizpůsobení se dopravním situacím

12 Cíle, jichž je nutné dosáhnout Postoje s uvědoměním si rizika Ohleduplné chování Uvědomění si významu přestupků Pochopení příčin vlastních přestupků Uvědomění si osobních chybných postojů Vztah k osobním názorům Zlepšení rozpoznání nebezpečí

13 Metody

14 Výkonové schopnosti potřebné k řízení motorového vozidla dle FSG-GV (německý zákon) 1. Schopnost pozorovat a získávání přehledu 2. Reakční chování, rychlost a jistota rozhodování a reakce, jakož i zatížení reakčního chování, 3. Schopnost koncentrace, 4. Sensomotorika 5. Inteligence a paměť. Metoda: metody schváleny BMVIT TAVTMB, Tachistoskopický dopravní test vnímání LVT Test sledování linií RT Reakční test DT Determinační test Cog Cognitrone 2Hand Koordinace oběma rukama SPM Maticový test

15 Připravenost k přizpůsobení se dopravním situacím dle FSG-GV (německý zákon) Sociální vědomí odpovědnosti Sebekontrola Psychická stabilita Připravenost k riziku Tendence k agresivní reakci v silniční dopravě Vztah k řízení auta se kriticky odchyluje od normy. Metody: Osobnostní test vztahující se k dopravě (např. IVPE, KFP30; FFT nebo KFA = náchylnost k alkoholu) a Detailní explorační rozhovor prováděný kvalifikovaným psychologem dle 20 pro dopravní psychologii

16 Model podle MICHONA (1996): Úrovně rozhodování v rámci úloh při řízení a příslušné časové zdroje pro rozhodování Strategická Hodně času Rozhodnutí před nástupem jízdy Taktická Přiměřené množství času Anticipační řídící manévry Operační Žádný čas Spontánní provedení manévrů k odvrácení nebezpečí Volba trasy nebo času jízdy Volba rychlosti jízdy, jízdního pruhu, odstupu, odhad chování jiných účastníků dopravy, atd. Brzdění, změna jízdního pruhu, vyhýbání se náhle vyvstanuvším překážkám v dopravě Dr. Christine Chaloupka - Risser Dr. Ralf Risser

17 Model podle MICHONA Úrovně rozhodování a vypovídací hodnota metod Výkonové testy Pozorování dopravního chování Strategická úroveň: Rozhodování před jízdou Taktická úroveň: Rozhodování o jízdních manévrech, anticipace Osobnostní metody Rozhovor Operacionální úroveň: Provedení jízdního manévru v situaci nebezpečí Malá vypovídací hodnota na této úrovni Střední vypovídací hodnota na této úrovni Vysoká vypovídací hodnota na této úrovni Dr. Christine Chaloupka - Risser Dr. Ralf Risser

18 Explorace obsahy dle směrnice 1. Podnětem k vyšetření je aktuální delikt, uvědomění si problému, strategie změn 2. Dosavadní účast na dopravě (praxe řízení, skupina/skupiny řidičského oprávnění, dřívější zaprotokolované dopravní přestupky, atd.) dopravně-psychologické relevantní socio-demografická data (věk, povolání a četnost změny profese, sociální prostředí) 3. Užívání/zneužívání alkoholu, léků, konzumace návykových látek, odvykací kúra, substituční terapie 4. Nápadnosti v chování během explorace 5. Vyhodnocení těchto dat vzhledem k budoucí účasti na dopravě

19 Explorace vyšší hodnota -> poradenství o mobilitě Obecné cíle poradenství o mobilitě Soupis kvality způsobilosti k řízení (přesahuje výkon testu) v exploračním rozhovoru: zvyklosti při řízení, zdravotní stav eventuelně pozorovací jízda (především u seniorů) V případě nezpůsobilosti k řízení: Vytvoření a uchování si mobility jinými prostředky Poradce tu nemá řešit problémy klienta!

20 Kompenzace/podněty k poradenství na příkladu seniorů Většinou výhodné: velmi nízká přijatelnost rizika zesílená senzibilizace vzhledem k vlastním řidičským schopnostem vyhýbání se komplexním dopravním situacím (jízda během dopravní špičky nebo v době dovolených) odložení jízdy (počasí, špatná viditelnost, zhoršená dopravní situace) Naopak: chybějící citlivost ke komplexním úkolům při řízení, z toho vyplývající neúnosné zatížení (jízda po silnici o více jízdních pruzích, křižovatky s mnohočetnými úkoly k rozhodování). strach z kontaktu a kompetenční bariéry (např. vzhledem ke studiu jízdních řádů a obsluze automatů na výdej jízdenek) Nutno objasnit při exploraci

21 Pozorování chování během jízdy proměnné Standardizované proměnné Přizpůsobení se překážkám a křižovatkám Chování při dávání ukazatele směru jízdy Změna jízdního pruhu Chování při jízdě v pruhu Rychlost vzhledem k situaci příliš velká Upřednostňování negativního chování Negativní chování vůči nechráněným účastníkům dopravy Negativní chovaní jako celek Nestandardizované proměnné Interakce pozitivní Interakce negativní Přehled positivní Pyramida konfliktů (nach Hydén 1987) Přehled negativní Chování u nechráněných účastníků dopravy positivní Chování u nechráněných účastníků dopravy negativní Chování při jízdě negativní Dopravní konflikty a jejich řešení

22 DĚKUJI!

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel 2010 MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování

Více

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A SEKUNDÁRNÍ INFORMAČNÍ ZÁTĚŽ

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A SEKUNDÁRNÍ INFORMAČNÍ ZÁTĚŽ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A SEKUNDÁRNÍ INFORMAČNÍ ZÁTĚŽ Magisterská diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Studijní program:

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI. Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI. Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI Postgraduální

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ

MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ Autoři: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. JUDr. Simona Diblíková PhDr. Šárka Blatníková

Více

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM OECD ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je jedinečným fórem, kde spolupracují vlády 30 demokratických zemí. Zaměřuje se na ekonomické,

Více

III. Národní kongres Dopravní úrazy Právní problematika trestných činů v silniční dopravě JUDr. Miroslav Růžička, Ph. D. 4. 6. 2015 Brno, hotel Myslivna I. Úvod II. Přehled trestných činů v silniční dopravě

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova.@seznam.cz Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Možnosti uplatnění sociální pedagogiky a psychologie při řízení lidských zdrojů v podmínkách Městské policie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Národní vzdě lávací fond Národní informační středisko pro poradenství PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ NA ÚŘADECH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních

Více