VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU"

Transkript

1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z informatiky 20 PI Přírodopisné praktikum 23 PřP Zeměpisné praktikum 25 ZeP Společenskovědní seminář 28 SvS Výtvarné činnosti 31 VČ Sportovní výchova 33 SV Domácí nauky 37 DN Technická praktika 40 TP CELKEM Umožňují hlubší rozvoj žáků v oblasti jejich zájmů a jsou dotovány v rozsahu 8 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace tak, že v 6. ročníku je zařazena jedna vyučovací hodina, v 7. a 8. ročníku po 2 vyučovacích hodinách a v 9. ročníku jsou tři hodiny. Od 7. ročníku je zařazena možnost volby dalšího cizího jazyka v rozsahu 2 hodin týdně. Další volitelné předměty jsou jednohodinové. 1

2 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět (6. ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno na : - prohlubování a procvičování učiva ze skladby, tvarosloví, pravopisu - tvořivé čtení - tvořivé psaní Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Mediální výchova (MdV) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klade důraz na samostatnost při vyhledávání, třídění a zpracování informací - vede žáky k užívání správné terminologie - vede žáky k využívání výpočetní techniky Kompetence komunikativní - rozvíjí schopnost porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vede žáky k výstižné argumentaci Kompetence k řešení problémů - vede žáky k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností Kompetence občanské - učí žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí Kompetence sociální a personální - zařazuje skupinové činnosti, vede ke spolupráci a respektování druhých, k sebeúctě a zdravému sebevědomí - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 2

3 Kompetence pracovní - pěstuje zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě dalšího vzdělávání - vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Téma Žák - samostatně pracuje s PČP, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami - správně třídí slovní druhy, vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Práce s PČP, SSČ, SCS Ohebné slovní druhy Jazykové příručky Tvarosloví (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost, dovednost, schopnost vyhledat, uspořádat, použít, formování studijních dovedností Informatika - pomocí PC vyhledává cizí slova, jejich význam, správný pravopis, - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Základní větné členy Rozvíjející větné členy Skladba OSV 5 - kreativita- nápaditost, originalita, citlivost - v písemném projevu zvládá pravopis Pravopisná cvičení Pravopisná cvičení - vyjádří své pocity z přečteného textu, podle svých možností reprodukuje text, případně tvoří vlastní text Tvořivé čtení Čtení praktické pozorné, přiměřeně rychlé, orientace v textu, čtení jako zdroj informací, prožitkové čtení Tvořivé čtení MdV 1- vnímání autora mediálního sdělení - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text Tvořivé psaní Práce s textem Čtení praktické, věcné, prožitkové Prolíná všemi předměty Pravopis v průběhu celého školního roku Po celý školní rok práce ve 3

4 Školní výstupy Učivo Téma (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) školní knihovně, prezentace, literární aktivity Vv - výtvarný doprovod Informatika - psaní textů na PC Vysvětlivky: PČP - Pravidla českého pravopisu SSČ - Slovník spisovné češtiny SCS - Slovník cizích slov Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět (9. roč.) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Obsahem je : - prohlubování a procvičování učiva ze skladby, tvarosloví, pravopisu - příprava k přijímacím zkouškám na střední školu - tvořivé čtení - tvořivé psaní Předmětem prolínají průřezová témata: OSV (mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, ) Rozvoj schopností poznávání( OSV 1) Kreativita ( OSV 5) MdV - ( mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem, ) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - klade důraz na samostatnost při vyhledávání, třídění a zpracování informací - vede žáky k užívání správné terminologie - vede žáky k funkčnímu a bezpečnému využívání výpočetní techniky 4

5 Kompetence komunikativní - rozvíjí schopnost porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vede žáky k výstižné argumentaci Kompetence k řešení problémů - vede žáky k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností Kompetence občanské - učí žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí Kompetence sociální a personální - zařazujeme skupinové činnosti, vede ke spolupráci a respektování druhých, k sebeúctě a zdravému sebevědomí - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní - pěstuje zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě dalšího vzdělávání - vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vedeme k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA volitelný předmět Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Téma Žák - si zopakuje a upevní vědomosti z předchozích ročníků Pravopisná cvičení Pravopis (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost, dovednost, schopnost vyhledat, uspořádat, použít, formování studijních dovedností Informatika pravopisná cvičení - píše správně velké a malé písmeno, orientuje se v základních pravidlech Psaní velkých a malých písmen Tvarosloví Informatika výuka ČJ 5

6 Školní výstupy Učivo Téma - samostatně pracuje s PČP, SSČ, SCS Práce s jazykovými příručkami Jazykové příručky (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 pozornost, schopnost, dovednost vyhledat, třídit, uspořádat - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Rozbory souvětí Jazykové rozbory Skladba Informatika výukové programy - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Interpunkce - uceleně reprodukuje přečtený text, dokáže vyjádřit své pocity a podle svých schopností interpretuje vlastními slovy smysl díla Tvořivé čtení čtení pozorné, čtení jako zdroj informací, prožitkové čtení, orientace v textu Tvořivé psaní Tvořivé čtení MdV 1- vnímání autora mediálního sdělení OSV 5 kreativita, nápaditost, originalita, citlivost Vysvětlivky: PČP - Pravidla českého pravopisu SSČ - Slovník spisovné češtiny SCS - Slovník cizích slov 6

7 Vzdělávací předmět: NĚMECKÝ JAZYK volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Německý jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako volitelný předmět. Časová dotace je 2 hodiny týdně. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí německy hovořících, vyhledávání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt. Zvolená témata se budou prolínat všemi ročníky, vždy v jiné úrovni dorozumívacích schopností závisejících na probrané slovní zásobě a gramatice. Výukou prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Výuka bude doplňována různými kopírovanými materiály, prospekty přímo z německy mluvících zemí, videem, DVD. Vyučování bude probíhat v jazykové pracovně, v multimediální pracovně a podle počasí i v zahradním altánu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - podporuje tvůrčí práci při výuce - podporuje samostatnou práci - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace - vede k práci s textem Kompetence k řešení problémů - klade vhodné otázky - umožňuje volný přístup k informačním zdrojům Kompetence komunikativní - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu v německém jazyce - vytváří příležitost pro komunikaci (dialogy, scénky, četba) - vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve skupinách, ve dvojicích Kompetence sociální a personální - hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok - vede žáky k práci ve skupině, k dialogu - pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru v týmu 7

8 - vede žáky k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti Kompetence občanské - netoleruje agresivní, hrubé vulgární a nezdvořilé projevy chování - vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů - umožňuje diskusi - vede žáky ke vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní - rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků - učí efektivně organizovat práci - kvalitní práci pochválí, ocení snahu Předmět: NĚMECKÝ JAZYK volitelný předmět Ročník: Školní výstupy Učivo Téma Žák - dokáže pozdravit, rozumí pozdravům - představuje sebe i ostatní členy rodiny - pojmenovává jednotlivé osoby - mluví i píše o sobě a jednotlivých členech rodiny - hovoří o jejich zájmech - určuje dny v týdnu - vede dialog - vyjmenovává druhy sportů, ostatní zájmové činnosti - spojuje se slovesy - se dokáže zeptat na věc, kterou potřebuje, ptá se na cenu - zná měnu Euro - má dostatečnou slovní zásobu na téma oblečení, spotřební zboží Navázání komunikace v cizím jazyce v běžném hovoru Výrazy a možnosti představení se Pojmenování jednotlivých členů rodiny, jejich zájmy Adresa Dialogy Mluvení o svých zájmech Volný čas - druhy zájmů Prosby Kolik to stojí? Hodnota peněz Číslovky Běžná konverzace Pozdravy Představování Moje rodina, domov Zájmy Dny v týdnu Nákupy (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost a soustředění, dovednost zapamatovat si OSV 2 - já jako zdroj informací o mně, plánování učiva OSV 5 tvořivost OSV 6 - rozvoj poznávání OSV 7 respektování OSV 8 - výraz a technika řeči, komunikace VMEGS 1 - život v jiných zemích 8

9 Školní výstupy Učivo Téma - vyhledává ve slovníku - si dokáže objednat jídlo v restauraci - zná možnosti forem placení - popisuje počasí dne - má dostatečnou slovní zásobu - reaguje na pojmy - mluví o škole, záležitostech týkajících se vyučování - vyjmenovává předměty - má dostatečnou slovní zásobu - vyjmenovává možnosti způsobů trávení dovolené - dokáže vysvětlit a popsat směr cesty - rozumí příkazům - poznává a určuje čas - najde na mapě německy mluvící země - určuje tyto země - zná jejich německé názvy - má dostatečnou slovní zásobu - poznává rozdílnost tradic - si osvojuje slovní zásobu, pravopis i výslovnost - se seznamuje s tvaroslovím - mluví ve větách, v minulém čase - skloňuje, časuje - odvozuje pravděpodobný význam slov - se orientuje ve slovníku Oblečení, spotřební zboží Jídlo Jídelní lístek, nápojový lístek Placení Informace a sdělení o počasí Školní klima Způsoby trávení dovolené. Dovolená u moře, na horách Určení směru, popis cesty Určení času Reálie německy mluvících zemí (Německo, Rakousko aj.) Velikonoce, Vánoce Oblastní tradice Slovní zásoba Tvoření vět Všechny slovní druhy s důrazem na slovesa Otázky, zápor Stupňování přídavných jmen Časové a prostorové vztahy Minulý čas Skloňování, časování Perfektum, Préteritum V restauraci Počasí Škola Dovolená Orientace v cizím prostředí Čas Německy mluvící země Svátky, tradice (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) VMEGS 2 - životní styl MkV 1- člověk jako součást etnika MkV 2 - tolerance MdV 2 - zpravodajství 9

10 Vzdělávací předmět: RUSKÝ JAZYK volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ruský jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako volitelný předmět. Časová dotace je 2 hodiny týdně. Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury Ruska, vyhledávání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt. Daná témata se budou prolínat všemi ročníky, vždy v jiné úrovni dorozumívacích schopností závisejících na probrané slovní zásobě a gramatice. Kromě učebnice bude výuka doplňována různými kopírovanými materiály, prospekty, návody k použití, dopisy atd. v ruštině. Při hodinách budeme využívat multimediální pracovny, zahradního altánku, videa, DVD. Výukou prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - podporuje tvůrčí práci při výuce - podporuje samostatnou práci - zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace - vede k práci s textem, jeho možnostech použití a rozšíření Kompetence k řešení problémů - klade vhodné otázky - umožňuje volný přístup k informačním zdrojů Kompetence komunikativní - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu v ruském jazyce - vytváří příležitost pro komunikaci ( dialogy, scénky, četba) - vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve skupinách, ve dvojicích Kompetence sociální a personální - hodnotí žáky způsobem, který jim umožní vnímat vlastní pokrok - vede žáky k práci ve skupině, k dialogu 10

11 - pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru v týmu - vede žáky k tomu, aby na základě jasných kriterií hodnotili své činnosti Kompetence občanské - netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování - vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů - vede žáky k diskusi - vede žáky ke vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní - rozvíjí samostatnost a tvořivost žáků - učí efektivně organizovat práci - kvalitní práci pochválí, ocení snahu Předmět : RUSKÝ JAZYK volitelný předmět Ročník : Školní výstupy Učivo Téma Žák - čte a píše azbuku - dokáže pozdravit, rozumí pozdravům - představuje a pojmenovává sebe i ostatní členy rodiny - hovoří o jejich zájmech - určuje dny v týdnu, měsíce - mluví o škole, záležitostech týkajících se vyučování - vyjmenovává předměty - ukáže na mapě Rusko Azbuka tiskací a psací Navázání komunikace v cizím jazyce v běžném hovoru Výrazy a možnosti představení se Pojmenování jednotlivých členů rodiny, jejich zájmy Dny, měsíce Školní klima Rozvrh Zeměpis Ruska Azbuka Pozdravy Představování Moje rodina, domov Čas Škola Rusko (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 1 - pozornost a soustředění, dovednost zapamatovat si, řešit problémy OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně OSV 3 sebekontrola, sebeovládání OSV 5 - tvořivost OSV 6 vzájemné poznávání se ve skupině OSV 7 dobré vztahy, podpora, pomoc OSV 8 - výraz řeči, technika komunikace 11

12 - vyjmenovává druhy sportů, ostatní zájmové činnosti - spojuje se slovesy - se dokáže zeptat na věc, terou potřebuje, ptá se na cenu - zná měnu používanou v Rusku - má dostatečnou slovní zásobu na téma oblečení, spotřební zboží - si dokáže objednat jídlo v restauraci - zná možnosti forem placení - popisuje počasí dne - vyjmenovává možnosti způsobů trávení dovolené - dokáže vysvětlit a popsat směr cesty - rozumí příkazům - poznává a určuje čas - pojmenuje rusky další evropské země - napíše ruskou adresu - píše slova a věty bez pravopisných chyb - skloňuje, časuje - v mluveném projevu používá správnou výslovnost a intonaci - odvozuje pravděpodobný význam slov - se orientuje v mluvnických přehledech - vyhledává ve slovníku - zná nejběžnější ruské reálie Mluvení o svých zájmech. Druhy zájmů. Volný čas Prosby Kolik to stojí? Hodnota peněz Číslovky Oblečení, spotřební zboží Jídlo Jídelní lístek, nápojový lístek Placení Informace a sdělení o počasí Způsoby trávení dovolené. Dovolená u moře, na horách Určení směru, popis cesty Určení času Evropské země Dopisování Zájmy Nákupy V restauraci Počasí Dovolená Orientace v cizím prostředí Čas Evropa Dopisování OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci OSV 10 zvládání učebních problémů, seberegulace VDO 1 demokratické vztahy ve škole VMEGS 1 život, zvyky a tradice v Rusku VMEGS 2 naše vlast a Rusko MkV 2 slušné chování, mezilidské vztahy EV 1 lidské sídlo město vesnice EV 3 ochrana přírody a kulturních památek EV 4 náš životní styl MdV 6 příspěvky do školního časopisu MdV 7 komunikace a spolupráce v týmu 12

13 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět (6.ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení K výuce předmětu cvičení z matematiky je v 6. ročníku využita 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Tento volitelný předmět je určen žákům, kteří rádi řeší netradiční matematické úlohy i těm, kteří se takové úlohy chtějí naučit řešit. Výuka je zaměřena na cvičení důvtipu, počtářské pohotovosti a zběhlosti, na rozvíjení logického myšlení, postřehu, představivosti a na samostatné objevování nových vztahů a poznatků. Z průřezových témat je zařazena Osobnostní a sociální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci jsou vedeni - ke kladnému vztahu ke zvolenému volitelnému předmětu a k učení - k samostatnosti v myšlení, pozorování a experimentování - k orientaci v zadaných podmínkách úlohy a jejich vzájemných vztazích - uplatňuje různé způsoby práce (samostatná práce, práce ve dvojicích i ve větších skupinách) - motivuje žáky výběrem zajímavých a obsahově přitažlivých úloh - zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami - vede žáky k aplikaci znalostí získaných v matematice Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni - k řešení problému s využitím získaných vědomostí - k aplikaci svých dovedností, úsudku a zkušeností - k řešení vhledem, postřehem a experimentem - k formulování a ověřování svých hypotéz - volí takový výběr úloh, které vedou k uplatnění různých způsobů řešení - vyžaduje zdůvodnění postupu a kontrolu výsledků práce Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni 13

14 - k výstižnému a srozumitelnému vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu - k přehlednému zápisu v písemném projevu - pomáhá žákům s formulováním odpovědí a postupně vyžaduje samostatnost - dbá na přehlednost zápisů Kompetence sociální a personální Žáci jsou vedeni - k formování volních a charakterových vlastností - ke spolupráci a respektování názoru ostatních - ke zdravému sebevědomí - zařazuje skupinové činnosti - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - umožňuje žákům vyjádřit se k průběhu i k obhájení výsledků své práce Kompetence občanské Žáci jsou vedeni - k přijímání odpovědnosti za své chování i jednání - k respektování práv ostatních - podporuje přátelské vztahy ve skupině - vede žáky k dodržování jejich práv i k plnění povinností Kompetence pracovní Žáci jsou vedeni - k vytrvalosti - k plánování činnosti a k dokončení zadaného úkolu - k efektivitě při organizování vlastní práce - rozvíjí u žáků pracovní návyky - požaduje dodržování dohodnuté kvality a termínů Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY - volitelný předmět Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Téma (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák - využívá počtářskou pohotovost a zběhlost Aritmetické hry a hádanky Zajímavé úlohy netradiční OSV 1- rozvoj pozornosti, 14

15 Školní výstupy Učivo Téma - uplatňuje prostorovou představivost - využívá postřeh a obrazotvornost - rozmístí čísla nebo obrazce podle daných pravidel Doplňování nečitelných cifer v početních výkonech Doplňování chybějících cifer v čísle podle požadavku dělitelnosti Doplňování závorek a znaků početních operací Zápis přirozeného čísla předem daným počtem cifer Netradiční geometrické úlohy Stavby z krychlí Skládání těles ze sítí Pohledy na stejné těleso Počty rovinných útvarů stejného druhu v jednom obrázku Skládání rovinného útvaru přesouváním částí Číselné a logické řady Sudoku Algebrogramy Jednotažky matematiky (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) paměti a soustředění OSV 2 - poznávání svých schopností a oceňování schopností druhých OSV 3 - cvičení vlastní vůle (dotáhnout řešení do konce), stanovení osobních cílů OSV 5 - rozvoj schopnosti nalézat více možných řešení a dokončovat zadaný úkol OSV 7 - vzájemná pomoc OSV 8 - naslouchání a přiměřená reakce na odlišný názor OSV 9 - spolupráce, rozvoj individuálních a sociálních dovedností OSV 10 - zvládání případného nezdaru - objevuje nové vztahy a poznatky - užívá úsudek, experiment a důvtip - rozvíjí schopnost určit podstatné informace a nalézá vztahy mezi podmínkami a otázkou úlohy Úlohy na součet vnitřních úhlů trojúhelníku a dvojice úhlů Úlohy na obvod a obsah čtverce a obdélníku Úlohy na přelévání a vážení Hlavolamy a hádanky řešené bez počítání Přemisťování mincí a zápalek Slovní úlohy Návrh učiva je pouze orientační vyučující si je může měnit a přizpůsobit složení pracovní skupiny. 15

16 Vzdělávací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět (9. ročník) Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Cvičení z matematiky se vyučuje jako samostatný předmět v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka je zaměřena na - prohloubení matematických vědomostí - rozvoj abstraktního a exaktního myšlení - na nácvik přesnosti, důslednosti a překonávání překážek - využití matematiky v reálných situacích - samostatnou a skupinovou práci - sebekontrolu - soustavnou domácí přípravu (plnění zadaných úkolů testů a prověrek z přijímacích zkoušek) - přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školy - využívání výpočetní techniky (práce s matematickými programy a testy z přijímacích zkoušek) - na systematickou přípravu pro další studium na střední škole Tento předmět je určen pro žáky s hlubším zájmem o matematiku. Mezipředmětové vztahy: Matematika obsahuje poznatky, které využívají jiné předměty (např. fyzika rovnice, převody jednotek, úpravy výrazů; chemie řešení rovnic, převody jednotek; pracovní vyučování, technická praktika technický náčrt a technický výkres; zeměpis měřítko, výpočet hustoty obyvatel) Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci jsou vedeni - k osvojování základních matematických pojmů a vztahů a k jejich zobecňování - k samostatnosti při vyhledávání, třídění a zpracování informací - k tvůrčí práci ve výuce - k využívání prostředků výpočetní techniky - uplatňuje různé způsoby učení 16

17 - zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami - zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií - vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v praxi Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni - k rozvíjení schopnosti porozumění, výstižného vyjadřování v písemném i ústním projevu a při práci s moderními komunikačními technologiemi - k vytváření hypotéz - vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni - k řešení problémů s využitím získaných vědomostí a dovedností při uplatňování vlastního úsudku a zkušeností - vede žáky k ověřování výsledků - využívá chybného řešení k vysvětlení správného postupu Kompetence občanské Žáci jsou vedeni - k přijímání odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - k formování volních a charakterových rysů - vede žáky k tomu, aby se chovali ohleduplně k ostatním - umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost a její výsledky - zajímá se, jak žáci hodnotí jeho způsob výuky Kompetence sociální a personální Žáci jsou vedeni - ke spolupráci a respektování druhých - k sebeúctě a zdravému sebevědomí - k věcné argumentaci a schopnosti sebekontroly - zařazuje skupinové činnosti - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní Žáci jsou vedeni - ke zdokonalování grafického projevu - k efektivitě při organizování vlastní práce - pěstuje u žáků zdravé sebehodnocení ve vztahu k profesní orientaci a volbě 17

18 dalšího vzdělávání - požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY volitelný předmět Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Téma Žák - řeší složitější početní výkony s více než dvěma racionálními čísly - řeší složitější slovní úlohy vedoucí k výpočtům s celými a racionálními čísly - řeší složitější slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části, celku - řeší složitější slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty - řeší složitější lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádí zkoušku správnosti svého řešení - řeší náročnější slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice o jedné neznámé, o dvou neznámých - řeší početní operace s více lomenými výrazy - užívá další vzorce pro úpravy celistvých a lomených výrazů - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení obtížnějších lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli Početní operace s racionálními čísly Řešení slovních úloh v oboru racionálních čísel Určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou až tří přirozených čísel Řešení slovních úloh s využitím největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou až tří přirozených čísel Řešení slovních úloh s procenty a promile Řešení úloh z praxe na užití Pythagorovy věty Řešení náročnějších lineárních rovnic o jedné a dvou neznámých Řešení náročnějších slovních úloh vedoucích k řešení lineární rovnice o jedné a dvou neznámých Grafické řešení slovních úloh Početní operace s více lomenými výrazy Užití dalších vzorců pro úpravy celistvých a lomených výrazů Řešení slovních úloh vedoucích k řešení obtížnějších lineárních rovnic s neznámou ve Racionální čísla Dělitelnost přirozených čísel Procenta Pythagorova věta Lineární rovnice Lomený výraz (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Fyzika měrná hustota OSV 1 cvičení smyslového vnímání OSV 2 - zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV 3 cvičení sebekontroly, plánování učení OSV 7 respektování druhého, pomoc druhému OSV 8 dovednost vysvětlování Chemie roztoky, směsi OSV 1 cvičení smyslového vnímání OSV 9 dovednost navazovat na druhé OSV 10 dovednosti pro řešení problémů Fyzika úlohy o pohybu Chemie úlohy o směsích a teplotách OSV 8 dovednost vysvětlování OSV 9 dovednost navazovat na druhé OSV 10 dovednosti pro řešení problémů 18

19 Školní výstupy Učivo Téma - řeší prověrky z přijímacích zkoušek - řeší zajímavé a logické úlohy jmenovateli Řešení testů a prověrek z přijímacích zkoušek v časovém limitu Řešení zajímavých úloh matematických soutěží (Pythagoriáda., Klokan, Matematická olympiáda) Řešení úloh z přijímacích zkoušek Řešení zajímavých úloh (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) OSV 2 zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV 3 cvičení sebekontroly, plánování učení OSV 5 schopnost dotahovat nápady do reality Pracovní vyučování technický výkres, měřítko Programy na PC OSV 3 cvičení sebekontroly 19

20 Vzdělávací předmět: PRAKTIKUM Z INFORMATIKY volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět praktikum z informatiky je realizován v 7., 8. a 9. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně v každém ročníku a volně navazuje na povinný předmět informatika, který je na naší škole vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. Výuka se uskutečňuje v multimediální pracovně, každý žák má samostatný přístup k počítači. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Zvláště pak je kladen důraz na pokročilou práci s textovými, grafickými, tabulkovými editory a objekty a jejich širšímu rozvíjení. Dále pak se žáci učí pokročilým způsobem vytvářet webové stránky a jsou seznamováni s multimédii (práce s videem, digitální fotografií a zvukem). Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu, a to s důrazem na praktické využití v běžném životě a při výběru budoucí pracovní profese. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů je využívána elektronická pošta. Předmětem prolínají následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Mediální výchova. Tematické okruhy jsou shodné s okruhy zařazenými v předmětu Informatika. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, seznamuje je s jiným SW, vede je ke spolupráci, využívání nápovědy (help) u jednotlivých programů, literatury apod. - umožňuje žákům využívat svých poznámek při praktických úkolech a tím je učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů - zadáváním úloh a projektů vede k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí žáky chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce Kompetence komunikativní - vede k využití vhodné technologie pro komunikaci na dálku některé práce žáci odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty - při komunikaci vyžaduje dodržování vžitých konvencí a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální - vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, při projektech je učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. - učí žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci je vede k ohleduplnosti, taktu a toleranci 20

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Příloha Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Vyučovací předmět: Německý jazyk

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Název RVP. Platnost. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Název RVP. Platnost. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými Vzděláním k budoucnosti Datum 2.1.2007 Název RVP Platnost od 1. 9. 2007 Platnost od 1.9.2010 1.1 Volitelné

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více