Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ"

Transkript

1 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od

2 Obsah školního vzdělávacího programu: 1. Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Identifikační údaje 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi 2.3 Výsledky vzdělávání 2.4. Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání 3. Charakteristika ŠVP Identifikační údaje 3.2 Podmínky pro přijetí ke studiu 3.3 Zdravotní způsobilost 3.4 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 3.5 Organizace výuky (realizace praktického vyučování, projektové týdny, obsah a forma závěrečné zkoušky nebo profilové části maturitní zkoušky) 3.6 Hodnocení žáků a diagnostika 4. Učební plán Identifikační údaje 4.2 Přehled předmětů a celkových počtů vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících i za studium 4.3 Rozpis a počet týdnu praxe 4.4 Přehled využití týdnů v období září - červen 4.5 Poznámky k učebnímu plánu 4.6 Transformace RVP na ŠVP 5. Učební osnovy Český jazyk a literatura 5.2 Anglický jazyk 5.3 Německý jazyk 5.4 Občanskoprávní nauka 5.5 Dějepis 5.6 Zeměpis 5.7 Fyzika 5.8 Chemie 5.9 Biologie 5.10 Matematika 5.11 Tělesná výchova 5.12 Informační a komunikační technologie 5.13 Ekonomika 5.14 Základy zahradnické výroby 5.16 Rostlinolékařství 5.17 Školkařství 5.18 Praxe učební 5.19 Technologie pěstování rostlin 5.20 Květinářství 5.21 Zelinářství 5.22 Ovocnářství 5.23 Floristika 5.24 Dendrologie 5.25 Zakládání a údržba zeleně 5.26 Základy zahradní architektury 5.27 Zahradnická mechanizace - 2 -

3 5.28 Motorová vozidla 6. Popis materiálního a personálního zajištění Identifikační údaje 6.2 Personální podmínky 6.3 Materiální podmínky 7. Vlastní hodnocení školy Charakteristika spolupráce se sociálními partnery

4 1. Úvodní identifikační údaje Název školy a adresa školy: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92, České Budějovice Adresa: Rudolfovská 92, České Budějovice IZO - ředitelství: IZO - školy: IČ: DIČ: CZ Typ školy: - státní škola - škola je právnickou osobou, právní subjektivita - příspěvková organizace Zřizovatel: Jihočeský kraj - vyšší územní samosprávní celek Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: 4 roky denní studium Platnost ŠVP: od Jméno, příjmení a titul ředitele: Břetislav Kábele Ing

5 2. Profil absolventa Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní při výkonu povolání zejména jako: technik v zahradnických firmách zaměřených zejména na výsadby a údržby zahrad, parků, technik produkčních a šlechtitelských sadů, technik produkčních květinářských a zelinářských podniků, technik v příbuzném zemědělském oboru, vazač a aranžér květin, pracovník v obchodních službách, pracovník zpracovatelských podniků, podnikatel nebo obchodník v oboru zahradnictví - na úseku projektování zeleně - na úseku realizace a údržby zeleně, - na úseku zahradnických služeb, - jako pěstitel zahradnických rostlin, - v aranžování a prodeji květin pracovník státní správy na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí, pracovník pozemkových a katastrálních úřadů, mistr odborné výchovy v zemědělských a zahradnických učňovských zařízeních, v návaznosti na splnění dalších kvalifikačních požadavků. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření a uplatnění v rámci mezinárodních odborných činností Výsledky vzdělávání Absolvent školního vzdělávacího programu ve studijním oboru M/01 Zahradnictví je připraven pro výkon prací v odpovědných funkcích v zahradnických podnicích nebo ve vedení soukromé zahradnické firmy nebo v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Je připraven k vlastnímu uplatnění jako podnikatel v daném oboru na území ČR i EU. To znamená, že má základní odborné, organizační, ekonomické a právní vědomostí potřebné pro vedení firmy. Aktivně pracuje s informacemi všeho druhu, ovládá osobní počítač a alespoň jeden cizí jazyk. Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole. a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě. Absolvent studijního oboru M/01 Zahradnictví disponuje těmito obecnými vědomosti a dovednosti: zvládá mateřský jazyk nejen po stránce písemné, ale i mluvní, zvláště co se týká kultivace řeči, je schopen číst s porozuměním a interpretovat texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace, - 5 -

6 používá jeden světový jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a dovede číst s porozuměním a pomocí slovníků odborné nebo populárně odborné texty, znalostí základních poznatků z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství a uměl je vhodně využívat pro osobní i pracovní účely, využívá pro osobní, studijní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informačních a komunikačních technologií a pružně reaguje na jejich rozvoj, je schopen prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů a rozhoduje se a jedná v zájmu ochrany životního prostředí, má potřebné právní znalostí a znalostí o fungovaní demokracie a okolního světa, schopností orientovat se v mezilidských vztazích a politickém dění, zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění. b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje - absolvent studijního oboru M/01 Zahradnictví se vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a speciálního vzdělávání, zejména: obsluhuje mechanizační prostředky a technologická zařízení, řídí některá motorová vozidla, seřizuje je, provádí jejich údržbu a drobné opravy, při práci respektuje a dodržuje hlavní zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví, požární ochrany a vede k nim i spolupracovníky posuzuje ekonomické ukazatele výroby a vyvozuje z nich náležitá opatření, ekonomicky využívá suroviny, energii a materiály, vede běžné pracovní záznamy a evidenci nezbytnou pro zahradnické provozy, rozumí základům účetnictví, finanční a daňové politiky, ČR i EU, orientuje se v podnikatelském záměru a dovede propagovat podnik, osvojil si základní dovednosti marketingu a umí je aplikovat v praxi, umí vypracovat jednoduchý plán průzkumu trhu, realizovat ho a vyhodnotit, ovládá základy podnikového managementu a umí je prakticky využívat, ovládá technologické postupy pěstování rostlin, umí pracovat s technologickými normami, dbá na kvalitu výrobků a jejich správné uskladnění, umí založit ovocnou a okrasnou školku a zvládá běžné odborné práce spojené s jejím provozem, zná sortiment květin a okrasných dřevin používaný v sadovnických úpravách i zahradnické výrobě, pěstuje a vysazuje květiny, zeleninu a okrasné dřeviny a ošetřuje je po výsadbě, provádí řez a tvarování ovocných a okrasných dřevin, organizuje sběr, třídění a posklizňovou úpravu a skladování ovoce, zeleniny a květin, nakupuje a používá okrasný materiál v sadovnických úpravách, zakládá a udržuje trávníkové plochy, požívá a respektuje kompoziční zásady při použití dřevin u nejdůležitějších typů zeleně, je schopen navrhnout a grafický vyhotovit sadovnický projekt a provést výpočet nákladů, organizuje a realizuje výsadbu a údržbu zeleně, posuzuje vhodnost stavebního materiálu a navrhuje zahradní stavby, upravuje prostředí rostlin, řídí jejich výživu a hnojení, upravuje vodní a vzdušný režim v půdě, má přehled o ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům a respektuje šetrný přístup k životnímu prostředí při zásazích určených k této činností, dodržuje obecné a specifické zásady ochrany životního prostředí, dodržuje principy ekologického provozu, - 6 -

7 zjišťuje a vyhodnocuje údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách zahradnické výroby, upravuje prostředí rostlin pro jejich pěstování v průběhu vegetace a řídí výživu a hnojení, zhotovuje vazačské práce a používá estetické zásady při jejích tvorbě, zná základní rostlinný materiál používaný na vázání a aranžování květin, navrhuje, organizuje i zajišťuje běžná opatření, související se zahradnickými službami. c) Vzdělání v oblastí v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot Výuka směřuje k tomu, aby absolvent: měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů, jednal zodpovědně a čestně, choval se tolerantně k svému okolí, k různým kulturním a náboženským projevům a snažil se o jejich pochopení, vážil si života, lidské svobody a lidských práv, chránil životní prostředí, jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pociťoval odpovědnost za vlastní zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti, posoudil věrohodnost informací, byl schopen myslet kriticky a byl schopen vytvořit si vlastní úsudek a obhájit jej, znal význam vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení a měl předpoklady pro uplatnění se na trhu práce. Absolvent je veden tak, aby byl schopen: samostatně myslet, pracovat, rozhodovat se v běžných pracovních situacích a nalézat optimální varianty řešení úkolů, aktivně se podílet na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině, pracovat v týmu, soustavně sledovat vývojové trendy v oboru u nás i v zahraničí a získané poznatky využívat ve své práci, posoudit nabídku profesních a vzdělávacích příležitostí v regionu a uměl ji využít, zjistit alternativy svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání, zvážit své reálné možnosti v oblasti profesní dráhy i dalšího studia na vyšších a vysokých školách na základě svých odborných i osobnostních kvalit, vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce, pracovat přesně, svědomitě, pečlivě a dosahovat kvalitních výsledků, přijmout kritiku, pracovat zodpovědně jak samostatně, tak v týmu, orientovat se v tržní ekonomice, uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, měl vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit, úspěšně komunikovat v obchodním a personálním styku, vhodného způsobů společenského vystupování, marketingového chování a profesního jednání ve vztahu k zákazníkům, k obchodním partnerům i ke spolupracovníkům Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce

8 Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách příbuzného zaměření a prohlubovat si své znalosti v rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Identifikační údaje Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium Zdravotní způsobilost Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a občanských kompetencí a zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Výuka je orientována k technikám samostatného učení a práce žáků, jde zejména o náročnější samostatné práce žáků, podporu týmové práce a kooperace. Dále jsou podporovány metody činnostně zaměřeného vyučování, např. praktické práce žáků v odborných učebnách, vazárnách, na pozemcích nebo pracích s výpočetní technikou. a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Na oboru zahradnictví jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků a učí žáky technikám samostatného učení. Vzhledem k velmi dobrému vybavení školy výpočetní technikou je ve výuce kladen důraz na dosažení co nejvyšší míry e-gramotnosti. Kromě běžných výukových metod (výklad, práce s textem a tabulkami) je využíváno samostatné práce žáků při řešení individuálních zadání a úkolů řešených v pracovních týmech. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak i laboratořích, ve vazárnách, nebo jiných zahradnicky specializovaných prostorách. Žák řeší praktické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, provádí práce na pozemcích, v sadu nebo přímo při realizaci výsadeb

9 Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích a olympiádách. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi. b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností. samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, spolupráci s ostatními a k samostatnému učeni. Budou umět využívat informačních technologií - internet (informační a vzdělávací servery), využíval aplikací při samostatné práci ( prezentační programy, textové a tabulkové editory apod. ). Budou zpracovávat seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly laboratorních měření. c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou kurzy ( sportovní, lyžařský), besedy, exkurze, společenské akce ( stužkovací ples, návštěva divadla), soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných situací a práce organizací, např. školní parlament, fiktivní firmy, studentské společnosti, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů ( republikových i mezinárodních) či žákovských výměn. d) podmínky pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními potřebami učení jsou ve škole evidováni. Jsou zohledňováni už při přijímacím řízení na střední školu a v průběhu studia jsou pak speciální vzdělávací potřeby žáků zajišťovány formou individuální integrace dle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne Pro každého žáka se specifickými poruchami učení je sestaven individuální vzdělávací program, kde jsou obecně uvedeny metodické přístupy k jednotlivým žákům, nemají však speciálně upraveny tematické plány, ani nejsou uvolněni z žádných předmětů, neboť jsou schopni náplň jednotlivých předmětů zvládnout. Výchovný poradce spolu s vybraným učitelem, který prošel speciálním školením, poskytují jak učitelům, tak žákům se specifickými poruchami učení v případě potřeby konzultační hodiny, zajišťují IVP, doporučují metodické přístupy, spolupracují s PPP. přes třídní učitele informují ostatní vyučující, případně sestavují žádost o finanční prostředky na příplatek na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb. IVP se sestavuje i pro žáky s postižením, stanoví se j i m specifické podmínky studia. Na tvorbě IVP se podílí nejen výchovný poradce a všichni vyučující, ale i speciální centra pro postižené. Se speciálním centrem pro různé druhy postižení se spolupracuje po celou dobu studia postiženého žáka. Taktéž žádost o finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek či na mzdové prostředky pedagogů sestavuje výchovný poradce spolu se speciálním centrem pro postižené - 9 -

10 e) metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají úpravy rozsahu učiva, individuálního pracovního tempa žáků. předem domluvených termínů zkoušení, formy zkoušení - dle poruchy či postižení se preferuje bud' zkoušení ústní, nebo naopak písemné, kopírování příprav učitelů a ostatních učebních textů a přesného vyznačení úkolů ke zkoušení, zadávání samostatných prací, výuka přes internet formou zakoupených výukových programů, používání žákovských notebooků a v neposlední řadě poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími 3.1. Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 37 týdnů. Součástí jsou kurzy (úvodní motivační, lyžařský, sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (studentské konference, odborné soutěže, projektové dny apod.). Odborná část oboru zahradnictví je rozdělena do odborných celků, které zahrnují konkrétní vyučovací předměty tak, aby žáci mohli získat absolvováním těchto předmětů požadované odborné kompetence. Jednotlivé odborné předměty jsou sloučeny do odborných celků tak, aby svým obsahem zahrnuly předepsané učivo těchto celků. Pro osvojení si praktických dovedností žákem je v praktických předmětech praxe zahrnuta část učiva odborných celků technologie pěstování rostlin a školkařství. Ve čtvrtém ročníku zahrnuje předmět praxe samostatný projekt žáka. žák jej realizuje u sociálních partnerů školy, u firem, se kterými naváže sám kontakt a škola s nimi uzavře smlouvu, nebo pod vedením vyučujících na tématech zadaných školou. V průběhu studia je dále realizována odborná praxe v minimálním rozsahu 690 hodin, a to tímto způsobem: ve 1. ročníku je zařazena čtrnáctidenní individuální praxe ve školním areálu ve 2., 3. a 4. ročníku absolvují žáci čtrnáctidenní individuální praxi u sociálních partnerů školy, popř. u dalších firem, se kterými škola následně uzavře smlouvu o vykonávání praxe žáky bloková praxe je dle rozpisu pro jednotlivé ročníky, v celkovém rozsahu 8 týdnů za studium prázdninová praxe u zahradnických podniků, firem, květinek, se kterými škola následně uzavře smlouvu o vykonávání praxe žáky v průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze dny ve školním roce (40 hodin) Získané kompetence žák uplatní při tvorbě a obhajobě praktické maturitní zkoušky. Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, projektové dny, praxe a kurzy) a umožnil profilaci žáků volbou seminářů Hodnocení žáku a diagnostika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561 ( školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Každý vyučující daného předmětu na začátku školního roku zapracuje do svého podrobného učebního plánu (schvaluje ředitel školy) podmínky klasifikace. Uvede, v jakém termínu a jakým způsobem bude hodnotit např. ročníkové práce, projekty, laboratorní práce, prezentační práce,

11 účast na soutěžích atd. Upřesní způsoby hodnocení klíčových kompetencí a činností souvisejících s realizací průřezových témat. Bude-li vyučující při klasifikaci užívat jiného hodnocení než známkou, zapracuje toto rovněž do podmínek hodnocení žáků. S těmito podmínkami budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou prověřeny znalosti žáků srovnávacími testy. 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Přehled předmětů a celkových počtů vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících i za studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné vyučovací předměty a) Všeobecně vzdělávací předměty Počet hodin v týdnu v ročníku celkem hodin v týdnu Počet hodin celkem za studium Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ/NEJ Občanskoprávní nauka OBN Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Fyzika FYZ Chemie CHE 3(1) 2(1) 5(2) 224 Biologie BIO 2(1) 2(1) 1 5(2) 224 Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT b) Odborné předměty Ekonomika EKO

12 Základy zahradnické výroby ZZV 2(2) 2(2) 128 Rostlinolékařství ROL 1(1) 1(1) 2(2) 128 Školkařství SKO Praxe učební PRX/u Technologie pěstování rostlin TPR Květinářství KVE 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 192 Zelinářství ZEL 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 192 Ovocnářství OVO 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 192 Floristika FLO 1 0(1) 0(1) 1(1) 2(3) 160 Dendrologie DEN 1 1(1) 1 3(1) 128 Zakládání a údržba zeleně ZUZ 1(1) 1(1) 2(2) 128 Základy zahradní architektury ZZA 0(1) 1(1) 1(2) 96 Zahradnická mechanizace ZAM 2 1(1) 1(1) 4(2) 192 Motorová vozidla MOV 1(1) 1(1) 64 Celkem A. Nepovinné vyučovací předměty Matematický seminář MAS Fyzikální seminář FYS Biologický seminář BIS Chemický seminář CHES Myslivost MYS Rozpis a počet týdnů praxe Praxe v týdnech ročník celkem týdnů Praxe individuální Prx/i Praxe bloková Prx/bl Praxe prázdninová Prx/pr Počet týdnů praxe v ročníku

13 4.4. Přehled využití týdnů v období září červen Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Učební praxe - bloková Učební praxe - prázdninová Letní výcvikový kurz 1 Zimní výcvikový kurz 1 Projektový týden Terénní cvičení 1 Maturitní zkouška 2 Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně vzdělávací akce, apod.) Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu 1. U vybraných vyučovacích předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. Počet hodin v závorkách udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možností a potřeb školy a platných předpisů. 2. Rozdíl hodin předepsaných dle UP ve 4. ročníku a skutečně realizovaných (z důvodu skácené výuky) bude doplněn v průběhu projektových týdnů. 3. Část odborné praxe budou žáci konat v období hlavních školních prázdnin. Praxi je možné realizovat i v zahraničí. 4. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 5. Žáci absolvují v každém ročníku exkurzi. O termínu jejího konání a náplni ve smyslu její přiměřenosti a odbornosti rozhoduje ředitel školy. 6. Odborná individuální praxe je stanovena ve všech ročnících studia v rozsahu 2 týdnů, délka pracovní doby je přitom určena příslušnými předpisy. Délka učební praxe a odborné prázdninové praxe je rámcově uvedena v Přehledu využití týdnů

14 4.6. Transformace RVP na ŠVP Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola Minimální počet vyučovacích hodin za studium státní jazykoví zkoušky M/01 Zahradnictví Zahradnictví ŠVP Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium s právem disponibilní hodiny týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání: Český jazyk Český jazyk Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanskoprávní nauka Dějepis 2 32 Zeměpis 2 64 Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2 64 Chemie Biologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk Dějepis 1 32 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie Ekonomické

15 vzdělávání Ekonomika Základy zahradnické výroby Základy zahradnické výroby Rostlinolékařství Školkařství 2 64 Praxe učební Pěstování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin Technologie pěstování zahradnických rostlin 2 64 Květinářství Zelinářství Ovocnářství Floristika Sadovnická a krajinářská tvorba Dendrologie Zakládání a údržba zeleně Stroje, zařízení a motorová vozidla Základy zahradní architektury Zahradnická mechanizace Motorová vozidla 2 64 Disponibilní hodiny Celkem Odborná praxe 18 týdnů Praxe individuální 23 týdnů 8 Praxe bloková 8 Nepovinné semináře a předměty Praxe prázdninová Matematický seminář Fyzikální seminář Chemický seminář hodin 0-1 hodin 0-2 hodin

16 Biologický seminář Myslivost 0-1 hodin 0-2 hodiny 5. Učební osnovy Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Počet hodin v UP celkem: 384 Platnost učební osnovy : Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu 5.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou M /01 Zahradnictví Obecný cíl vyučovacího předmětu: Jazykové a estetické vzdělávání vytváří podklad pro všestranné vzdělávání. Vychovává žáky ke srozumitelnému, kultivovanému a jazykově správnému projevu. Rozvíjí komunikační a sociální kompetence žáků. Podílí se na rozvoji jejich estetického cítění. Vytváří systém kulturních a mravních hodnot, které pomáhají formovat postoje žáků. Utváří kladný vztah k duchovním a materiálním hodnotám. Charakteristika učiva: Obsah učiva je čerpán z podkladů RVP pro obor vzdělání M/01 Zahradnictví, které vydalo MŠMT dne , č. j / , konkrétně z kapitoly Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a kapitoly Estetické vzdělávání. Vyučovací předmět český jazyk a literatura navazuje na poznatky a dovednosti získané v základním vzdělávání, dále je rozvíjí a prohlubuje. Předmět se vyučuje v prvém až čtvrtém ročníku s hodinovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Předmět se skládá ze dvou částí, které se vzájemně doplňují a podporují. Jednu oblast představuje jazykové vzdělávání, které rozvíjí především komunikační kompetence žáků. Některé oblasti jazykového vzdělávání, jako např. učivo morfologie, syntaxe je aplikováno v průběhu celého čtyřletého studia. Obsah učiva kultivuje vlastní jazykové projevy studentů, učí je pracovat s textem a využívat různé zdroje informací. Druhou oblastí je literární výchova. V průběhu literárního vzdělávání se žáci seznamují s významnými kulturními epochami v souvislosti s historickým vývojem lidstva. Důležitou součástí literárního vzdělávání je práce s uměleckým textem, který pomáhá utvářet estetické a sociální cítění žáka a pomáhá formovat jeho životní postoje. Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žáci vhodně využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě a v pracovním uplatnění, vyjadřovali se

17 srozumitelně v souladu se zásadami správné komunikace, dokázali formulovat a obhajovat svoje názory, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů, uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria a chápali význam umění pro člověka a chránili materiální a duchovní kulturní hodnoty. Strategie výuky: V každém ročníku je zastoupeno jazykové vzdělávání, slohový výcvik a literární výchova. Výuku českého jazyka a literatury je třeba doprovázet názornými ukázkami a prací s texty. Do klasických metod (slovní, názorně demonstrační, praktické) je vhodné začleňovat práci s moderními učebními pomůckami a didaktickou technikou. Jazykové znalosti a dovednosti žáků se budou v průběhu studia upevňovat a prohlubovat prostřednictvím cvičení zaměřených na stylistiku a pravopis. Literární vzdělávání zahrne kromě četby, analýzy a interpretace uměleckých textů také přehled hlavních etap české a světové literární historie s ohledem na klíčové dějinné události. Výuka předmětu český jazyk a literatura má mít integrující charakter, proto je třeba respektovat mezipředmětové vztahy a je třeba poskytnout žákům prostor pro využívání znalostí a dovedností získaných v jiných předmětech. Základními metodami je práce žáků se psaným, verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně diskusních metod. Je vhodné používat další aktivizující formy výuky, např. práci s projekty, besedy, skupinovou práci apod. Hodnocení výsledků žáků: Výsledky učení se ověřují průběžně, hodnotí se komplexní dovednosti žáků. Uplatňuje se individuální přístup k žákům se specifickými potřebami učení. Ke kontrole získaných vědomostí a dovedností slouží písemné a ústní zkoušení. Dále se hodnotí, zda žák v písemném projevu uplatňuje zásady českého pravopisu, zda je schopen řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy. V části literární se hodnotí, zda žák získal přehled o kulturním dění na pozadí významných dějinných událostí, zda umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a historických období, zda je schopen zhodnotit význam uměleckých děl a formulovat a vyjádřit své názory na ně. Stěžejním způsobem hodnocení je známkování. Doporučuje se, aby zvlášť zdařilé práce byly zveřejněny, např. otištěním v tisku, vyvěšením na nástěnce apod. Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Základní kompetence, na které je výuka zaměřena, jsou kompetence k učení, komunikativní kompetence a kompetence k utváření kulturního povědomí. Důraz je kladen také na sociální kompetence a kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi. Výuka vede žáky k tomu, aby uměli v mluvené i písemné podobě jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky, vyjadřovali se jazykově a věcně správně a v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Žáci se učí vést aktivně diskusi, formulovat a obhajovat své názory. V předmětu český jazyk a literatura jsou uplatňována všechna průřezová témata. Důraz je kladen na průřezové téma Občan v demokratické společnosti, které je realizováno uvnitř vyučovacího předmětu. Člověk a svět práce je realizován převážně v hodinách slohového výcviku. Člověk a životní prostředí je realizován převážně v hodinách literární výchovy, je vhodné jej doplnit diskusí. Kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií jsou realizovány převážně formou práce s textovým editorem, tvorbou prezentací a vyhledáváním informací s využíváním prostředků ICT. V rámci předmětu český jazyk se doporučují návštěvy kulturních akcí, např. divadla, koncertů, besed apod

18 2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Žák: Výsledky vzdělávání Učivo 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci - vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny - orientuje se v soustavě jazyků Obecné poučení o jazyce - vývojové tendence současné spisovné češtiny, národní jazyk a jeho útvary spisovná čeština, obecná čeština, nářečí a slang - vývoj českého jazyka v souvislosti s historickým vývojem českých zemí - čeština v kontextu evropských jazyků, čeština a slovanské jazyky - řídí se zásadami správné výslovnosti - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu - pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka - odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby - v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví - orientuje se ve výstavbě textu - uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování Ortoepie a ortografie - spisovná výslovnost hlásek a běžných slov přejatých - práce s Pravidly českého pravopisu - práce s ostatními běžnými jazykovými příručkami - opakování a upevňování hlavních zásad českého pravopisu Morfologie - způsoby tvoření slov - druhy slov - ortoepické a ortografické zákonitosti tvarů slov Syntax - věta a souvětí - ortografické zákonitosti větné stavby - stavba a tvorba komunikátu - používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie - nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně - vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska Lexikologie a sémantika - změny slovní zásoby a její obohacování - přejímání slov z cizích jazyků - slohové rozvrstvení slovní zásoby - významové vztahy mezi slovy 2 Komunikační a slohová výchova Jazyk jako nástroj komunikace - kultura jazykového projevu - typy jazykových projevů (monolog a dialog, vyjadřování přímé a zprostředkované, formálnost a neformálnost) - komunikační situace a strategie

19 - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní - ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi - využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i negativní - přednese krátký projev - vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar - vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového - má přehled o slohových postupech uměleckého stylu - sestaví základní projevy administrativního stylu - sestaví jednoduché zpravodajské propagační útvary Sloh projevů mluvených - specifika komunikační situace - verbální a nonverbální prostředky - druhy řečnických projevů - nácvik řečnických dovedností - řečnická cvičení Slohové styly a postupy psaných projevů - styl prostě sdělovací - styl administrativní - styl publicistický - styl umělecký, literatura faktu - styl odborný Grafická a formální úprava textů - vypracování žádosti a životopisu, práce s počítačem - tvorba inzerátu a reklamního letáku, výtvarná složka reklamy - požadavky na formální úpravu při zpracování ročníkového projektu 3 Práce s textem a získávání informací - rozumí obsahu textu i jeho části Text jako zdroj informací - techniky a druhy čtení - orientace v textu - druhy a žánry textu - reprodukce textu a jeho transformace do jiné podoby

20 - zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky - má přehled o knihovnách a jejich službách - používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti - samostatně zpracovává informace - vypracuje anotaci - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - zaznamenává bibliografické údaje - vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti - zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace, toleruje vkus druhých - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních literárních druhů a žánrů - text interpretuje a debatuje o něm - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi Informační zdroje - způsoby vyhledávání informací v knihovnách a školním informačním středisku - média jako zdroj informací - zdroje informací pro zpracování ročníkového projektu Zpracovávání informací z textu - anotace ročníkového projektu - rozdílnost při zpracování výpisků a výtahu - nácvik tvorby vlastních poznámek - normy pro zpracování bibliografických údajů 4 Literatura a ostatní druhy umění Úloha umění v životě člověka - kontinuita vývoje umění s vývojem společnosti - druhy umění v tradiční i mediální podobě, práce s různými informačními zdroji Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech - starověká literatura - literatura období středověku - odraz renesance a humanismu v literatuře - rozvoj literatury v období novověku - naše a světová literatura první poloviny 20. století - soudobá moderní literatura 5 Práce s literárním textem - literárně-vědný základ - základní umělecké prostředky - základní literární druhy a žánry - práce s literárním textem, četba s porozuměním, interpretace textu - vlastní literární tvorba - automatické psaní - literární soutěže - publikační činnost ve školním časopise

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa...4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 4. Celkové pojetí vzdělávání... 9 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...11

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2009 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Číšník 65-51-H/01 RVP: 65-51-H/01 kuchař- číšník Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/8/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ OBOR VZDĚLÁNÍ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více