Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ"

Transkript

1 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od

2 Obsah školního vzdělávacího programu: 1. Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Identifikační údaje 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi 2.3 Výsledky vzdělávání 2.4. Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání 3. Charakteristika ŠVP Identifikační údaje 3.2 Podmínky pro přijetí ke studiu 3.3 Zdravotní způsobilost 3.4 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 3.5 Organizace výuky (realizace praktického vyučování, projektové týdny, obsah a forma závěrečné zkoušky nebo profilové části maturitní zkoušky) 3.6 Hodnocení žáků a diagnostika 4. Učební plán Identifikační údaje 4.2 Přehled předmětů a celkových počtů vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících i za studium 4.3 Rozpis a počet týdnu praxe 4.4 Přehled využití týdnů v období září - červen 4.5 Poznámky k učebnímu plánu 4.6 Transformace RVP na ŠVP 5. Učební osnovy Český jazyk a literatura 5.2 Anglický jazyk 5.3 Německý jazyk 5.4 Občanskoprávní nauka 5.5 Dějepis 5.6 Zeměpis 5.7 Fyzika 5.8 Chemie 5.9 Biologie 5.10 Matematika 5.11 Tělesná výchova 5.12 Informační a komunikační technologie 5.13 Ekonomika 5.14 Základy zahradnické výroby 5.16 Rostlinolékařství 5.17 Školkařství 5.18 Praxe učební 5.19 Technologie pěstování rostlin 5.20 Květinářství 5.21 Zelinářství 5.22 Ovocnářství 5.23 Floristika 5.24 Dendrologie 5.25 Zakládání a údržba zeleně 5.26 Základy zahradní architektury 5.27 Zahradnická mechanizace - 2 -

3 5.28 Motorová vozidla 6. Popis materiálního a personálního zajištění Identifikační údaje 6.2 Personální podmínky 6.3 Materiální podmínky 7. Vlastní hodnocení školy Charakteristika spolupráce se sociálními partnery

4 1. Úvodní identifikační údaje Název školy a adresa školy: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92, České Budějovice Adresa: Rudolfovská 92, České Budějovice IZO - ředitelství: IZO - školy: IČ: DIČ: CZ Typ školy: - státní škola - škola je právnickou osobou, právní subjektivita - příspěvková organizace Zřizovatel: Jihočeský kraj - vyšší územní samosprávní celek Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: 4 roky denní studium Platnost ŠVP: od Jméno, příjmení a titul ředitele: Břetislav Kábele Ing

5 2. Profil absolventa Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní při výkonu povolání zejména jako: technik v zahradnických firmách zaměřených zejména na výsadby a údržby zahrad, parků, technik produkčních a šlechtitelských sadů, technik produkčních květinářských a zelinářských podniků, technik v příbuzném zemědělském oboru, vazač a aranžér květin, pracovník v obchodních službách, pracovník zpracovatelských podniků, podnikatel nebo obchodník v oboru zahradnictví - na úseku projektování zeleně - na úseku realizace a údržby zeleně, - na úseku zahradnických služeb, - jako pěstitel zahradnických rostlin, - v aranžování a prodeji květin pracovník státní správy na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí, pracovník pozemkových a katastrálních úřadů, mistr odborné výchovy v zemědělských a zahradnických učňovských zařízeních, v návaznosti na splnění dalších kvalifikačních požadavků. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření a uplatnění v rámci mezinárodních odborných činností Výsledky vzdělávání Absolvent školního vzdělávacího programu ve studijním oboru M/01 Zahradnictví je připraven pro výkon prací v odpovědných funkcích v zahradnických podnicích nebo ve vedení soukromé zahradnické firmy nebo v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Je připraven k vlastnímu uplatnění jako podnikatel v daném oboru na území ČR i EU. To znamená, že má základní odborné, organizační, ekonomické a právní vědomostí potřebné pro vedení firmy. Aktivně pracuje s informacemi všeho druhu, ovládá osobní počítač a alespoň jeden cizí jazyk. Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole. a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě. Absolvent studijního oboru M/01 Zahradnictví disponuje těmito obecnými vědomosti a dovednosti: zvládá mateřský jazyk nejen po stránce písemné, ale i mluvní, zvláště co se týká kultivace řeči, je schopen číst s porozuměním a interpretovat texty různého druhu, stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace, - 5 -

6 používá jeden světový jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a dovede číst s porozuměním a pomocí slovníků odborné nebo populárně odborné texty, znalostí základních poznatků z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství a uměl je vhodně využívat pro osobní i pracovní účely, využívá pro osobní, studijní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informačních a komunikačních technologií a pružně reaguje na jejich rozvoj, je schopen prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů a rozhoduje se a jedná v zájmu ochrany životního prostředí, má potřebné právní znalostí a znalostí o fungovaní demokracie a okolního světa, schopností orientovat se v mezilidských vztazích a politickém dění, zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění. b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje - absolvent studijního oboru M/01 Zahradnictví se vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a speciálního vzdělávání, zejména: obsluhuje mechanizační prostředky a technologická zařízení, řídí některá motorová vozidla, seřizuje je, provádí jejich údržbu a drobné opravy, při práci respektuje a dodržuje hlavní zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví, požární ochrany a vede k nim i spolupracovníky posuzuje ekonomické ukazatele výroby a vyvozuje z nich náležitá opatření, ekonomicky využívá suroviny, energii a materiály, vede běžné pracovní záznamy a evidenci nezbytnou pro zahradnické provozy, rozumí základům účetnictví, finanční a daňové politiky, ČR i EU, orientuje se v podnikatelském záměru a dovede propagovat podnik, osvojil si základní dovednosti marketingu a umí je aplikovat v praxi, umí vypracovat jednoduchý plán průzkumu trhu, realizovat ho a vyhodnotit, ovládá základy podnikového managementu a umí je prakticky využívat, ovládá technologické postupy pěstování rostlin, umí pracovat s technologickými normami, dbá na kvalitu výrobků a jejich správné uskladnění, umí založit ovocnou a okrasnou školku a zvládá běžné odborné práce spojené s jejím provozem, zná sortiment květin a okrasných dřevin používaný v sadovnických úpravách i zahradnické výrobě, pěstuje a vysazuje květiny, zeleninu a okrasné dřeviny a ošetřuje je po výsadbě, provádí řez a tvarování ovocných a okrasných dřevin, organizuje sběr, třídění a posklizňovou úpravu a skladování ovoce, zeleniny a květin, nakupuje a používá okrasný materiál v sadovnických úpravách, zakládá a udržuje trávníkové plochy, požívá a respektuje kompoziční zásady při použití dřevin u nejdůležitějších typů zeleně, je schopen navrhnout a grafický vyhotovit sadovnický projekt a provést výpočet nákladů, organizuje a realizuje výsadbu a údržbu zeleně, posuzuje vhodnost stavebního materiálu a navrhuje zahradní stavby, upravuje prostředí rostlin, řídí jejich výživu a hnojení, upravuje vodní a vzdušný režim v půdě, má přehled o ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům a respektuje šetrný přístup k životnímu prostředí při zásazích určených k této činností, dodržuje obecné a specifické zásady ochrany životního prostředí, dodržuje principy ekologického provozu, - 6 -

7 zjišťuje a vyhodnocuje údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách zahradnické výroby, upravuje prostředí rostlin pro jejich pěstování v průběhu vegetace a řídí výživu a hnojení, zhotovuje vazačské práce a používá estetické zásady při jejích tvorbě, zná základní rostlinný materiál používaný na vázání a aranžování květin, navrhuje, organizuje i zajišťuje běžná opatření, související se zahradnickými službami. c) Vzdělání v oblastí v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot Výuka směřuje k tomu, aby absolvent: měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů, jednal zodpovědně a čestně, choval se tolerantně k svému okolí, k různým kulturním a náboženským projevům a snažil se o jejich pochopení, vážil si života, lidské svobody a lidských práv, chránil životní prostředí, jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pociťoval odpovědnost za vlastní zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti, posoudil věrohodnost informací, byl schopen myslet kriticky a byl schopen vytvořit si vlastní úsudek a obhájit jej, znal význam vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení a měl předpoklady pro uplatnění se na trhu práce. Absolvent je veden tak, aby byl schopen: samostatně myslet, pracovat, rozhodovat se v běžných pracovních situacích a nalézat optimální varianty řešení úkolů, aktivně se podílet na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině, pracovat v týmu, soustavně sledovat vývojové trendy v oboru u nás i v zahraničí a získané poznatky využívat ve své práci, posoudit nabídku profesních a vzdělávacích příležitostí v regionu a uměl ji využít, zjistit alternativy svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání, zvážit své reálné možnosti v oblasti profesní dráhy i dalšího studia na vyšších a vysokých školách na základě svých odborných i osobnostních kvalit, vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce, pracovat přesně, svědomitě, pečlivě a dosahovat kvalitních výsledků, přijmout kritiku, pracovat zodpovědně jak samostatně, tak v týmu, orientovat se v tržní ekonomice, uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, měl vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit, úspěšně komunikovat v obchodním a personálním styku, vhodného způsobů společenského vystupování, marketingového chování a profesního jednání ve vztahu k zákazníkům, k obchodním partnerům i ke spolupracovníkům Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce

8 Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách příbuzného zaměření a prohlubovat si své znalosti v rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Identifikační údaje Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium Zdravotní způsobilost Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a občanských kompetencí a zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Výuka je orientována k technikám samostatného učení a práce žáků, jde zejména o náročnější samostatné práce žáků, podporu týmové práce a kooperace. Dále jsou podporovány metody činnostně zaměřeného vyučování, např. praktické práce žáků v odborných učebnách, vazárnách, na pozemcích nebo pracích s výpočetní technikou. a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Na oboru zahradnictví jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků a učí žáky technikám samostatného učení. Vzhledem k velmi dobrému vybavení školy výpočetní technikou je ve výuce kladen důraz na dosažení co nejvyšší míry e-gramotnosti. Kromě běžných výukových metod (výklad, práce s textem a tabulkami) je využíváno samostatné práce žáků při řešení individuálních zadání a úkolů řešených v pracovních týmech. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak i laboratořích, ve vazárnách, nebo jiných zahradnicky specializovaných prostorách. Žák řeší praktické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, provádí práce na pozemcích, v sadu nebo přímo při realizaci výsadeb

9 Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích a olympiádách. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi. b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností. samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, spolupráci s ostatními a k samostatnému učeni. Budou umět využívat informačních technologií - internet (informační a vzdělávací servery), využíval aplikací při samostatné práci ( prezentační programy, textové a tabulkové editory apod. ). Budou zpracovávat seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly laboratorních měření. c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou kurzy ( sportovní, lyžařský), besedy, exkurze, společenské akce ( stužkovací ples, návštěva divadla), soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných situací a práce organizací, např. školní parlament, fiktivní firmy, studentské společnosti, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů ( republikových i mezinárodních) či žákovských výměn. d) podmínky pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními potřebami učení jsou ve škole evidováni. Jsou zohledňováni už při přijímacím řízení na střední školu a v průběhu studia jsou pak speciální vzdělávací potřeby žáků zajišťovány formou individuální integrace dle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne Pro každého žáka se specifickými poruchami učení je sestaven individuální vzdělávací program, kde jsou obecně uvedeny metodické přístupy k jednotlivým žákům, nemají však speciálně upraveny tematické plány, ani nejsou uvolněni z žádných předmětů, neboť jsou schopni náplň jednotlivých předmětů zvládnout. Výchovný poradce spolu s vybraným učitelem, který prošel speciálním školením, poskytují jak učitelům, tak žákům se specifickými poruchami učení v případě potřeby konzultační hodiny, zajišťují IVP, doporučují metodické přístupy, spolupracují s PPP. přes třídní učitele informují ostatní vyučující, případně sestavují žádost o finanční prostředky na příplatek na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb. IVP se sestavuje i pro žáky s postižením, stanoví se j i m specifické podmínky studia. Na tvorbě IVP se podílí nejen výchovný poradce a všichni vyučující, ale i speciální centra pro postižené. Se speciálním centrem pro různé druhy postižení se spolupracuje po celou dobu studia postiženého žáka. Taktéž žádost o finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek či na mzdové prostředky pedagogů sestavuje výchovný poradce spolu se speciálním centrem pro postižené - 9 -

10 e) metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají úpravy rozsahu učiva, individuálního pracovního tempa žáků. předem domluvených termínů zkoušení, formy zkoušení - dle poruchy či postižení se preferuje bud' zkoušení ústní, nebo naopak písemné, kopírování příprav učitelů a ostatních učebních textů a přesného vyznačení úkolů ke zkoušení, zadávání samostatných prací, výuka přes internet formou zakoupených výukových programů, používání žákovských notebooků a v neposlední řadě poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími 3.1. Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 37 týdnů. Součástí jsou kurzy (úvodní motivační, lyžařský, sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (studentské konference, odborné soutěže, projektové dny apod.). Odborná část oboru zahradnictví je rozdělena do odborných celků, které zahrnují konkrétní vyučovací předměty tak, aby žáci mohli získat absolvováním těchto předmětů požadované odborné kompetence. Jednotlivé odborné předměty jsou sloučeny do odborných celků tak, aby svým obsahem zahrnuly předepsané učivo těchto celků. Pro osvojení si praktických dovedností žákem je v praktických předmětech praxe zahrnuta část učiva odborných celků technologie pěstování rostlin a školkařství. Ve čtvrtém ročníku zahrnuje předmět praxe samostatný projekt žáka. žák jej realizuje u sociálních partnerů školy, u firem, se kterými naváže sám kontakt a škola s nimi uzavře smlouvu, nebo pod vedením vyučujících na tématech zadaných školou. V průběhu studia je dále realizována odborná praxe v minimálním rozsahu 690 hodin, a to tímto způsobem: ve 1. ročníku je zařazena čtrnáctidenní individuální praxe ve školním areálu ve 2., 3. a 4. ročníku absolvují žáci čtrnáctidenní individuální praxi u sociálních partnerů školy, popř. u dalších firem, se kterými škola následně uzavře smlouvu o vykonávání praxe žáky bloková praxe je dle rozpisu pro jednotlivé ročníky, v celkovém rozsahu 8 týdnů za studium prázdninová praxe u zahradnických podniků, firem, květinek, se kterými škola následně uzavře smlouvu o vykonávání praxe žáky v průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze dny ve školním roce (40 hodin) Získané kompetence žák uplatní při tvorbě a obhajobě praktické maturitní zkoušky. Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, projektové dny, praxe a kurzy) a umožnil profilaci žáků volbou seminářů Hodnocení žáku a diagnostika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561 ( školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Každý vyučující daného předmětu na začátku školního roku zapracuje do svého podrobného učebního plánu (schvaluje ředitel školy) podmínky klasifikace. Uvede, v jakém termínu a jakým způsobem bude hodnotit např. ročníkové práce, projekty, laboratorní práce, prezentační práce,

11 účast na soutěžích atd. Upřesní způsoby hodnocení klíčových kompetencí a činností souvisejících s realizací průřezových témat. Bude-li vyučující při klasifikaci užívat jiného hodnocení než známkou, zapracuje toto rovněž do podmínek hodnocení žáků. S těmito podmínkami budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou prověřeny znalosti žáků srovnávacími testy. 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název ŠVP: Zahradnictví Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zahradnictví Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Přehled předmětů a celkových počtů vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících i za studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné vyučovací předměty a) Všeobecně vzdělávací předměty Počet hodin v týdnu v ročníku celkem hodin v týdnu Počet hodin celkem za studium Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk ANJ/NEJ Občanskoprávní nauka OBN Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Fyzika FYZ Chemie CHE 3(1) 2(1) 5(2) 224 Biologie BIO 2(1) 2(1) 1 5(2) 224 Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie ICT b) Odborné předměty Ekonomika EKO

12 Základy zahradnické výroby ZZV 2(2) 2(2) 128 Rostlinolékařství ROL 1(1) 1(1) 2(2) 128 Školkařství SKO Praxe učební PRX/u Technologie pěstování rostlin TPR Květinářství KVE 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 192 Zelinářství ZEL 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 192 Ovocnářství OVO 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 192 Floristika FLO 1 0(1) 0(1) 1(1) 2(3) 160 Dendrologie DEN 1 1(1) 1 3(1) 128 Zakládání a údržba zeleně ZUZ 1(1) 1(1) 2(2) 128 Základy zahradní architektury ZZA 0(1) 1(1) 1(2) 96 Zahradnická mechanizace ZAM 2 1(1) 1(1) 4(2) 192 Motorová vozidla MOV 1(1) 1(1) 64 Celkem A. Nepovinné vyučovací předměty Matematický seminář MAS Fyzikální seminář FYS Biologický seminář BIS Chemický seminář CHES Myslivost MYS Rozpis a počet týdnů praxe Praxe v týdnech ročník celkem týdnů Praxe individuální Prx/i Praxe bloková Prx/bl Praxe prázdninová Prx/pr Počet týdnů praxe v ročníku

13 4.4. Přehled využití týdnů v období září červen Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Učební praxe - bloková Učební praxe - prázdninová Letní výcvikový kurz 1 Zimní výcvikový kurz 1 Projektový týden Terénní cvičení 1 Maturitní zkouška 2 Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně vzdělávací akce, apod.) Celkem týdnů Poznámky k učebnímu plánu 1. U vybraných vyučovacích předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. Počet hodin v závorkách udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možností a potřeb školy a platných předpisů. 2. Rozdíl hodin předepsaných dle UP ve 4. ročníku a skutečně realizovaných (z důvodu skácené výuky) bude doplněn v průběhu projektových týdnů. 3. Část odborné praxe budou žáci konat v období hlavních školních prázdnin. Praxi je možné realizovat i v zahraničí. 4. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 5. Žáci absolvují v každém ročníku exkurzi. O termínu jejího konání a náplni ve smyslu její přiměřenosti a odbornosti rozhoduje ředitel školy. 6. Odborná individuální praxe je stanovena ve všech ročnících studia v rozsahu 2 týdnů, délka pracovní doby je přitom určena příslušnými předpisy. Délka učební praxe a odborné prázdninové praxe je rámcově uvedena v Přehledu využití týdnů

14 4.6. Transformace RVP na ŠVP Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola Minimální počet vyučovacích hodin za studium státní jazykoví zkoušky M/01 Zahradnictví Zahradnictví ŠVP Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium s právem disponibilní hodiny týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání: Český jazyk Český jazyk Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanskoprávní nauka Dějepis 2 32 Zeměpis 2 64 Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2 64 Chemie Biologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk Dějepis 1 32 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie Ekonomické

15 vzdělávání Ekonomika Základy zahradnické výroby Základy zahradnické výroby Rostlinolékařství Školkařství 2 64 Praxe učební Pěstování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin Technologie pěstování zahradnických rostlin 2 64 Květinářství Zelinářství Ovocnářství Floristika Sadovnická a krajinářská tvorba Dendrologie Zakládání a údržba zeleně Stroje, zařízení a motorová vozidla Základy zahradní architektury Zahradnická mechanizace Motorová vozidla 2 64 Disponibilní hodiny Celkem Odborná praxe 18 týdnů Praxe individuální 23 týdnů 8 Praxe bloková 8 Nepovinné semináře a předměty Praxe prázdninová Matematický seminář Fyzikální seminář Chemický seminář hodin 0-1 hodin 0-2 hodin

16 Biologický seminář Myslivost 0-1 hodin 0-2 hodiny 5. Učební osnovy Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Počet hodin v UP celkem: 384 Platnost učební osnovy : Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu 5.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou M /01 Zahradnictví Obecný cíl vyučovacího předmětu: Jazykové a estetické vzdělávání vytváří podklad pro všestranné vzdělávání. Vychovává žáky ke srozumitelnému, kultivovanému a jazykově správnému projevu. Rozvíjí komunikační a sociální kompetence žáků. Podílí se na rozvoji jejich estetického cítění. Vytváří systém kulturních a mravních hodnot, které pomáhají formovat postoje žáků. Utváří kladný vztah k duchovním a materiálním hodnotám. Charakteristika učiva: Obsah učiva je čerpán z podkladů RVP pro obor vzdělání M/01 Zahradnictví, které vydalo MŠMT dne , č. j / , konkrétně z kapitoly Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a kapitoly Estetické vzdělávání. Vyučovací předmět český jazyk a literatura navazuje na poznatky a dovednosti získané v základním vzdělávání, dále je rozvíjí a prohlubuje. Předmět se vyučuje v prvém až čtvrtém ročníku s hodinovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Předmět se skládá ze dvou částí, které se vzájemně doplňují a podporují. Jednu oblast představuje jazykové vzdělávání, které rozvíjí především komunikační kompetence žáků. Některé oblasti jazykového vzdělávání, jako např. učivo morfologie, syntaxe je aplikováno v průběhu celého čtyřletého studia. Obsah učiva kultivuje vlastní jazykové projevy studentů, učí je pracovat s textem a využívat různé zdroje informací. Druhou oblastí je literární výchova. V průběhu literárního vzdělávání se žáci seznamují s významnými kulturními epochami v souvislosti s historickým vývojem lidstva. Důležitou součástí literárního vzdělávání je práce s uměleckým textem, který pomáhá utvářet estetické a sociální cítění žáka a pomáhá formovat jeho životní postoje. Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žáci vhodně využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě a v pracovním uplatnění, vyjadřovali se

17 srozumitelně v souladu se zásadami správné komunikace, dokázali formulovat a obhajovat svoje názory, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů, uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria a chápali význam umění pro člověka a chránili materiální a duchovní kulturní hodnoty. Strategie výuky: V každém ročníku je zastoupeno jazykové vzdělávání, slohový výcvik a literární výchova. Výuku českého jazyka a literatury je třeba doprovázet názornými ukázkami a prací s texty. Do klasických metod (slovní, názorně demonstrační, praktické) je vhodné začleňovat práci s moderními učebními pomůckami a didaktickou technikou. Jazykové znalosti a dovednosti žáků se budou v průběhu studia upevňovat a prohlubovat prostřednictvím cvičení zaměřených na stylistiku a pravopis. Literární vzdělávání zahrne kromě četby, analýzy a interpretace uměleckých textů také přehled hlavních etap české a světové literární historie s ohledem na klíčové dějinné události. Výuka předmětu český jazyk a literatura má mít integrující charakter, proto je třeba respektovat mezipředmětové vztahy a je třeba poskytnout žákům prostor pro využívání znalostí a dovedností získaných v jiných předmětech. Základními metodami je práce žáků se psaným, verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně diskusních metod. Je vhodné používat další aktivizující formy výuky, např. práci s projekty, besedy, skupinovou práci apod. Hodnocení výsledků žáků: Výsledky učení se ověřují průběžně, hodnotí se komplexní dovednosti žáků. Uplatňuje se individuální přístup k žákům se specifickými potřebami učení. Ke kontrole získaných vědomostí a dovedností slouží písemné a ústní zkoušení. Dále se hodnotí, zda žák v písemném projevu uplatňuje zásady českého pravopisu, zda je schopen řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy. V části literární se hodnotí, zda žák získal přehled o kulturním dění na pozadí významných dějinných událostí, zda umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a historických období, zda je schopen zhodnotit význam uměleckých děl a formulovat a vyjádřit své názory na ně. Stěžejním způsobem hodnocení je známkování. Doporučuje se, aby zvlášť zdařilé práce byly zveřejněny, např. otištěním v tisku, vyvěšením na nástěnce apod. Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Základní kompetence, na které je výuka zaměřena, jsou kompetence k učení, komunikativní kompetence a kompetence k utváření kulturního povědomí. Důraz je kladen také na sociální kompetence a kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi. Výuka vede žáky k tomu, aby uměli v mluvené i písemné podobě jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky, vyjadřovali se jazykově a věcně správně a v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Žáci se učí vést aktivně diskusi, formulovat a obhajovat své názory. V předmětu český jazyk a literatura jsou uplatňována všechna průřezová témata. Důraz je kladen na průřezové téma Občan v demokratické společnosti, které je realizováno uvnitř vyučovacího předmětu. Člověk a svět práce je realizován převážně v hodinách slohového výcviku. Člověk a životní prostředí je realizován převážně v hodinách literární výchovy, je vhodné jej doplnit diskusí. Kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií jsou realizovány převážně formou práce s textovým editorem, tvorbou prezentací a vyhledáváním informací s využíváním prostředků ICT. V rámci předmětu český jazyk se doporučují návštěvy kulturních akcí, např. divadla, koncertů, besed apod

18 2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Žák: Výsledky vzdělávání Učivo 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci - vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny - orientuje se v soustavě jazyků Obecné poučení o jazyce - vývojové tendence současné spisovné češtiny, národní jazyk a jeho útvary spisovná čeština, obecná čeština, nářečí a slang - vývoj českého jazyka v souvislosti s historickým vývojem českých zemí - čeština v kontextu evropských jazyků, čeština a slovanské jazyky - řídí se zásadami správné výslovnosti - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu - pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka - odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby - v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví - orientuje se ve výstavbě textu - uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování Ortoepie a ortografie - spisovná výslovnost hlásek a běžných slov přejatých - práce s Pravidly českého pravopisu - práce s ostatními běžnými jazykovými příručkami - opakování a upevňování hlavních zásad českého pravopisu Morfologie - způsoby tvoření slov - druhy slov - ortoepické a ortografické zákonitosti tvarů slov Syntax - věta a souvětí - ortografické zákonitosti větné stavby - stavba a tvorba komunikátu - používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie - nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně - vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska Lexikologie a sémantika - změny slovní zásoby a její obohacování - přejímání slov z cizích jazyků - slohové rozvrstvení slovní zásoby - významové vztahy mezi slovy 2 Komunikační a slohová výchova Jazyk jako nástroj komunikace - kultura jazykového projevu - typy jazykových projevů (monolog a dialog, vyjadřování přímé a zprostředkované, formálnost a neformálnost) - komunikační situace a strategie

19 - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní - ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi - využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i negativní - přednese krátký projev - vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar - vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového - má přehled o slohových postupech uměleckého stylu - sestaví základní projevy administrativního stylu - sestaví jednoduché zpravodajské propagační útvary Sloh projevů mluvených - specifika komunikační situace - verbální a nonverbální prostředky - druhy řečnických projevů - nácvik řečnických dovedností - řečnická cvičení Slohové styly a postupy psaných projevů - styl prostě sdělovací - styl administrativní - styl publicistický - styl umělecký, literatura faktu - styl odborný Grafická a formální úprava textů - vypracování žádosti a životopisu, práce s počítačem - tvorba inzerátu a reklamního letáku, výtvarná složka reklamy - požadavky na formální úpravu při zpracování ročníkového projektu 3 Práce s textem a získávání informací - rozumí obsahu textu i jeho části Text jako zdroj informací - techniky a druhy čtení - orientace v textu - druhy a žánry textu - reprodukce textu a jeho transformace do jiné podoby

20 - zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky - má přehled o knihovnách a jejich službách - používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti - samostatně zpracovává informace - vypracuje anotaci - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - zaznamenává bibliografické údaje - vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti - zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace, toleruje vkus druhých - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních literárních druhů a žánrů - text interpretuje a debatuje o něm - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi Informační zdroje - způsoby vyhledávání informací v knihovnách a školním informačním středisku - média jako zdroj informací - zdroje informací pro zpracování ročníkového projektu Zpracovávání informací z textu - anotace ročníkového projektu - rozdílnost při zpracování výpisků a výtahu - nácvik tvorby vlastních poznámek - normy pro zpracování bibliografických údajů 4 Literatura a ostatní druhy umění Úloha umění v životě člověka - kontinuita vývoje umění s vývojem společnosti - druhy umění v tradiční i mediální podobě, práce s různými informačními zdroji Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech - starověká literatura - literatura období středověku - odraz renesance a humanismu v literatuře - rozvoj literatury v období novověku - naše a světová literatura první poloviny 20. století - soudobá moderní literatura 5 Práce s literárním textem - literárně-vědný základ - základní umělecké prostředky - základní literární druhy a žánry - práce s literárním textem, četba s porozuměním, interpretace textu - vlastní literární tvorba - automatické psaní - literární soutěže - publikační činnost ve školním časopise

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program oboru 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7. Způsob ukončení

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Odborný profil absolventa... 6. Cíle středního odborného vzdělávání v oboru tesař... 7.. Uplatnění absolventa v praxi... 7.. Očekávané

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7 3 Charakteristika

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Elektrotechnika - specialista vzdušných sil 26-41-M/01 Elektrotechnika 1. Úvodní identifikační

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, 747 05 Opava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více