Školní vzd lávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav editel školy: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Profil absolventa... 4 Popis uplatn ní absolventa v praxi... 4 ekávané výsledky vzd lávání:... 5 Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání... 5 Charakteristika ŠVP... 6 Celkové pojetí vzd lávání... 6 Organizace výuky... 6 Zp sob hodnocení... 7 Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci... 7 Podmínky p ijímání ke vzd lání... 7 Ukon ování vzd lání... 8 ební plán... 9 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ební osnovy eský jazyk a literatura Anglický jazyk mecký jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Personální a materiální zabezpe ení vzd lávání Personální podmínky

3 Obsah Materiální podmínky - u ebny Materiální podmínky pracovišt pro praktickou výuku Spolupráce se sociálními partnery

4 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Popis uplatn ní absolventa v praxi absolvent je st edoškolsky vzd laný s výu ním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzd láním, tzn., že disponuje požadovanými v domostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se ve výrob p i zhotovení a sestavování jednotlivých sou ástí a funk ních celk r zných stroj, za ízení a konstrukcí. P i provád ní jejich žné údržby, p i diagnostice jejich závad a oprav je schopen také vykonávat pracovní innosti spojené s kontrolou jakosti výrobk, jejich funk ními zkouškami, vedením záznam o jejich provozu apod. Základem je uplatn ní v povolání provozní záme ník, montér a strojní záme ník. Obecné požadavky pro výkon profesních inností: - um t pracovat v týmu - zvládat b žné pracovní situace - jednat s ostatními spolupracovníky - organizovat ú eln práci i pracovišt - sledovat vývojové trendy - využívat cizí jazyky v komunikaci - pracovat s informacemi a informa ními zdroji - orientovat se v tržní ekonomice - ešit samostatn, pohotov a zodpov dn úkoly plynoucí z profesních inností - dodržovat zásady bezpe nosti práce, hygieny práce a ochrany zdraví - dodržovat zásady ochrany životního prost edí 4

5 Profil absolventa ekávané výsledky vzd lávání: Vzd lávání sm uje v souladu s cíli st edního odborného vzd lávání k tomu, aby absolvent m l na odpovídající úrovni následné kompetence: Odborné kompetence Absolvent se vyzna uje t mito kompetencemi: - je schopen upravovat a dokon ovat ásti strojních za ízení - je schopen kvalifikovan udržovat strojní za ízení v provozuschopném stavu - umí zabezpe ovat provoz strojních za ízení - dbá na bezpe nost a ochranu zdraví - dodržuje kvalitu práce - jedná ekonomicky a ekologicky Klí ové kompetence raz je kladen na ob anskou gramotnost a na kvality lov ka, které jsou d ležité pro aktivní innost v demokratické spole nosti. D raz je kladen na vyzrálost osobnosti absolventa, na jeho adaptabilitu a schopnost žít a pracovat v m nícím se prost edí. Absolvent byl veden tak, aby: - jednal a vystupoval v souladu s etickými normami a pravidly spole enského chování - pracoval sv domit pe liv, snažil se dosahovat co nejlepších výsledk - reáln posuzoval své možnosti a pot eby dalšího vzd lávání - uvažoval a jednal ekonomicky v pracovním i osobním život - dokázal se p esn a ú eln vyjad ovat, obhajovat své postoje a názory - byl schopen se p izp sobit r zným pracovním podmínkám, dokázal pracovat v týmu i samostatn, byl zodpov dný za spln né úkoly - dodržoval zákony a pravidla - p ispíval k uplat ování demokratických hodnot, uv domoval si vlastní, kulturní, národní i osobní identitu - dodržoval zásady ochrany životního prost edí a chápal jeho význam pro lov ka Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání Vzd lání je ukon eno záv re nou zkouškou, absolvent získá vzd lání s výu ním listem. 5

6 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Celkové pojetí vzd lávání ŠVP byl zpracován podle RVP, státem schváleného dokumentu, podle n hož budou vytvo eny optimální p edpoklady pro lepší uplatn ní absolvent st edního odborného vzd lání na trhu práce a jejich p ipravenost pro další vzd lávání. ležitým aspektem vzd lávání v daném programu je propojení teoretických, praktických znalostí a dovedností s využitím zkušeností student z dennodenní praxe (zam stnanci spole nosti Škoda Auto a.s. V procesu vzd lávání je kladen d raz na schopnost ešit problémové situace, na využívání informa ních technologií a odborných znalostí a dovedností. Metody a postupy p i konzultacích v teoretické i praktické výuce jsou zam eny p edevším na prov ení, dopln ní, up esn ní a systémové za azení poznatk získaných samostudiem. K tomu se využívají prost edky audiovizuální techniky, po íta ová technika, trojrozm rné pom cky, ící systémy, p ístroje a ná adí. Motiva ním initele pro výuku je zejména získání odborné kvalifikace pro pracovní za azení ve spole nosti Škoda Auto, a.s. Stávající praktické dovednosti a další speciální dovednosti získávají studující na školních pracovištích odborného výcviku. Za len ní pr ezových témat je uvedeno v u ebních osnovách jednotlivých p edm. Organizace výuky Výuka je složena z teoretické výuky a praktické výuky, hodinové dotace jednotlivých edm a celkové sou ty hodin jsou uvedeny v u ebním plánu. Teoretická výuka probíhá formou konzultací s p edepsaným rozvrhem pro jednotlivé u ební obory v u ebnách, odborných u ebnách, laborato ích nebo dalších prostorech ur ených k výuce. Konzultace jsou rozd leny na dv ásti, první od 14,30 do 16,55, druhá od 17,00 do 19,25. Studující jsou d leni pro výuku cizích jazyk (anglický jazyk, mecký jazyk, ruský jazyk) a pro výuku informa ních a komunika ních technologií (podle po tu žák v závislosti na kapacit odborných u eben). 6

7 Charakteristika ŠVP Praktická výuka je provád na na školních pracovištích odborného výcviku. Výuka je provád na podle platných legislativních p edpis týkajících se p edevším pracovních, hygienických a bezpe nostních podmínek. Studující jsou rozd leni do u ebn výrobních skupin, po et žák ve skupin je ur en podle platné legislativy pro íslušný obor výuky. Praktická výuka probíhá v dopolední konzultaci od 6,00 do 12,30 hod., v odpolední konzultaci od 14,00 do 20,30 hod. Zp sob hodnocení Spole né zásady hodnocení žáka vycházejí z Pravidel hodnocení (viz p íloha Školního ádu), které respektují platnou školní legislativu. Pro studující oboru Záme ník je hodnocení v teoretické výuce provád no formou zkoušky z každého p edm tu p edepsaného u ebním plánem. Obsah a formu zkoušky ur í p íslušný vyu ující a spole s termínem zkoušky sd lí studujícím nejpozd ji v termínu poslední konzultace p íslušného p edm tu. Každý vyu ující je povinen vypsat pro zkoušku nejmén 2 termíny. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. V praktické výuce je hodnocení žáka provád no na základ hodnocení zadaných kontrolních prací a díl ích výsledk pracovní innosti. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci i výuce jsou dodržována všechna pravidla bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle platných legislativních p edpis. Studující absolvují jako zam stnanci spole nosti Škoda Auto, a. s. pravidelná periodická školení a zárove i školení k jednotlivým témat m v praktické výuce. Zodpov dným školitelem v tomto p ípad je íslušný u itel odborného výcviku. Záznam o školení je zapsán do školní dokumentace (deníky evidence, zápisník bezpe nosti práce). Všechny úrazy jsou v zodpov dnosti editele školy zaznamenány do knihy úraz a projednány na pravidelných sch zkách útvarové komise bezpe nosti práce Podmínky p ijímání ke vzd lání Ke studiu jsou p ijímáni pouze uchaze i, kte í mají se spole ností Škoda Auto, a.s. uzav enou platnou pracovní smlouvu a kte í úsp šn ukon ili povinnou školní docházku v 9. ro níku základní školy a mají úplné základní vzd lání. Organizace ijímacího ízení se ídí platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška k organizaci ijímacího ízením vzd lávání ve st edních školách), p emž editel školy respektuje aktuální zm ny v p ijímacím ízení dle pokyn MŠMT R. P ijímací zkoušky ani pohovory uchaze i nekonají. Ke studiu jsou p ijímáni i uchaze i s vyšším než základním vzd láním, kte í si studiem dopl ují odbornou kvalifikaci. V t chto p ípadech editel školy m že 7

8 Charakteristika ŠVP studujícího na jeho žádost uvolnit z výuky t ch p edm, které v souladu s u ebním plánem absolvoval studující v n kterém p edchozím vzd lávacím programu. Ukon ování vzd lání Studium je zakon eno záv re nou zkouškou, absolvent získává st ední vzd lání s výu ním listem. Záv re nou zkoušku koná studující v souladu s platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška o ukon ování vzd lání ve st edních školách záv re nou zkouškou), zkouška má t i ásti, které studující absolvuje v po adí: písemná, praktická, ústní. Písemná zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky v délce trvání maximáln 240 min., zadání zkoušky je v kompetenci editele školy. Písemnou formou jsou na konkrétních p íkladech, zadání a problémech ov ovány znalosti odborných edm za azených ve ŠVP, hodnoceno je i grafické vypracování. Praktická zkouška z odborného výcviku se koná na školním pracovišti odborného výcviku formou souborné práce, která ov í úrove v domostí a dovedností studenta pro vykonávání odborných nástroja ských inností. Zadání zkoušky je v kompetenci editele školy, délka trvání 2 dny. Ústní zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky, obsahem témat stanovených editelem školy jsou základní poznatky odborných p edm za azených do ŠVP. Každé téma je zpracováno komplexn s ešením n kolika díl ích úkol (popis, rozbor technické dokumentace, funkce za ízení, ešení úlohy, grafická ást, spojitost s odborným výcvikem a praxí). Pro p ípravu na zkoušku má žák 15 minut, vlastní zkouška trvá rovn ž 15 minut. Absolventi mohou pokra ovat v nástavbovém studiu oboru vzd lání L/506 Provozní technika a získat st ední vzd lání s maturitní zkouškou. 8

9 ební plán ební plán ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Povinné p edm ty Po et konzulta ních hodin v ro níku 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník celkem eský jazyk a literatura Cizí jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

10 ební plán Poznámky Odbornými p edm ty pro komplexní zadání záv re né zkoušky ve všech jejích ástech jsou Technologie, Odborný výcvik, Technická dokumentace, Strojnictví, Strojírenská technologie, Ekonomika. ehled využití týdn v období zá í - erven školního roku innost / ro ník Vyu ování podle rozpisu u iva Zkouškové období Záv re ná zkouška asová rezerva Celkem týdn

11 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav RVP Okruh vzd lávání Min. h. ŠVP edm t Min. h. Disp. h. id áno hod. edm. hod. edm t Celkem h. edm. 3 CJL CJL 6 Jazykové ANJ, ANJ, vzd lávání NEJ NEJ Spole enskov dní 3 OBN 3 3 OBN 3 4 FYZ FYZ 3 írodov dné CHE ZEK 1 1 ZEK 1 Matematické 5 MAT MAT 6 Estetické 2 CJL Vzd lávání pro zdraví 3 TEV 3 3 TEV 3 Vzd lávání v IKT 3 IKT 3 3 IKT 3 Ekonomické 2 EKO 2 2 EKO 2 8 STE 1 0 0,5 1,5 STE 2,5 STR STR 2 Strojírenské výrobky TED 4 4 TED 6 TEC 2 2 TEC 7 ODV STE Výroba, opravy STR a provoz TED strojírenských TEC výrobk ODV ,25 46,25 ODV 46,25 Celkem ,75 96,75 96,75 11

12 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP Poznámky Zkratky p edm : CJL eský jazyk a literatura, ANJ Anglický jazyk, NEJ mecký jazyk, OBN Ob anská nauka, FYZ Fyzika, CHE Chemie, ZEK Základy ekologie, MAT Matematika, TEV T lesná výchova, IKT Informa ní a komunika ní technologie, EKO Ekonomika, STE Strojírenská technologie, STR Strojnictví, TED Technická dokumentace, TEC Technologie, ODV Odborný výcvik írodov dné vzd lávání je z d vodu specifických pot eb zam eno na fyzikální vzd lávání a ekologické vzd lávání 12

13 ební osnovy eský jazyk a literatura ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Celková hodinová dotace 45 Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Pojetí vyu ovacího p edm tu Obecné cíle Vyu ovací p edm t eský jazyk a literatura pat í k p edm m všeobecného vzd lávání. Ve svém vzd lávacím obsahu zahrnuje u ivo vzd lávací oblasti Jazykové vzd lávání a komunikace a v oblasti Estetické vzd lávání. P edm t je základem rozvoje v tšiny klí ových dovedností a schopností, kterými má být žák vybaven pro osobní i profesní život. Obecným cílem jazykového a literárního vzd lávání je výchova p emýšlivého lov ka, který má pozitivní postoj k eskému jazyku, umí kultivovan používat mate ský jazyk v r zných životních situacích a získá p edpoklad k celoživotnímu vzd lávání. Ke kultivaci lov ka významn p ispívá estetické vzd lávání, jehož cílem je utvá et kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám. Vytvo ený systém kulturních hodnot pomáhá žák m chápat odlišné kultury, být tolerantní v mezilidských vztazích. Charakteristika u iva edm t se skládá ze t í oblastí, které se vzájemn prolínají. Jedná se o jazykové vzd lávání, komunika ní a slohové vzd lávání a estetické vzd lávání. Tyto oblasti jsou dále len ny do tematických celk, jež spolu souvisejí a dopl ují se. Po adí probíraného u iva stanoví tematický plán. Tematické celky v jednotlivých oblastech: Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících): zdokonalování jazykových v domostí a dovedností komunika ní a slohová výchova práce s textem a získávání informací 13

14 Estetické vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících s asovou dotací 1 hodina týdn ): - um ní a literatura - práce s literárním textem - kultura v oblasti cit, postoj, hodnot a preferencí Vzd lávání sm uje k tomu, aby žáci: - uplat ovali eský jazyk v rovin recepce, reprodukce a interpretace - chápali jazyk jako jev, v n mž se odráží historický a kulturní vývoj národa - získávali a kriticky hodnotili informace z r zných zdroj a p edávali je vhodným - zp sobem s ohledem na jejich uživatele - využívali jazykových a literárních v domostí a dovedností v praktickém život, vyjad ovali se srozumiteln a souvisle, formulovali a obhajovali své názory - chápali vývoj kultury a literatury v historických a spole enských souvislostech - uplat ovali ve svém životním stylu estetická kritéria - chápali um ní jako specifickou výpov o skute nosti a význam um ní pro lov ka - ctili a chránili materiální kulturní hodnoty - získali p ehled o kulturním d ní - uv domovali si vliv prost edk masové komunikace na utvá ení kultury Strategie výuky Výuka navazuje na v domosti a dovednosti žák ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke spole enskému a profesnímu zam ení žák. P edm t využívá nejen poznatky širokého spektra spole enskov dních p edm (d jepis, ob anská nauka, ekologie), ale i odborných profilových p edm žáka. Základem výuky je rozvoj vyjad ovacích schopností, zdokonalování písemného projevu a nácvik dovednosti ijímat text (porozum ní a interpretace). U itelé preferují texty s odbornou tematikou (v souvislosti s oborem) a texty o ochran životního prost edí. V estetickém vzd lávání p evažuje etba a interpretace um leckých d l nebo ukázek, jež je dopln na nezbytnými poznatky z literární historie a teorie literatury, které jsou pot ebné pro pochopení díla nebo kulturn spole enského kontextu. P i práci s um leckými díly vycházejí u itelé i ze zájmu žák. Literární texty mohou být sou asn východiskem pro jazykové rozbory a prost edkem nácviku kultivovaného tení. Ve výuce se využívá frontální zp sob v kombinaci se skupinovou prací, dialogické metody, dále referát žák, komunika ních her, krátkých mluvních cvi ení, interaktivní tabule. Žáci pracují se slovníky, um leckými i neum leckými texty, nahrávkami um leckých text audio i video, internetem, zpracovávají samostatné práce zadávané u itelem. Výuka je spojena se spole nou návšt vou divadelního a filmového p edstavení, s exkurzí po kulturních a historických památkách m sta, jejíž sou ástí je i seznámení se s informa ním centrem a m stskými ú ady. V 1. ro níku se žáci seznamují se sítí knihoven (školní, závodní, m stská) a jejich službami. 14

15 Hodnocení výsledk vzd lávání Hodnocení probíhá v souladu s klasifika ním a školním ádem. Vychází se z t chto kritérií: - ústní zkoušení - hodnoceny znalosti nejen v cné, ale i úrove vyjad ovacích schopností - využívání forem sebehodnocení a kolektivního hodnocení - aktivita v hodinách, zapojení se do diskuzí a týmové práce, krátká mluvní cvi ení - p ístup k domácí p íprav, prezentace referát ínos p edm tu k rozvoji klí ových kompetencí a aplikaci pr ezových témat Klí ové kompetence edm t rozvíjí p edevším komunikativní kompetence, kompetence k u ení, k ešení problém, personální a sociální kompetence a kompetence pracovat s informacemi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - prezentovali sami sebe a naslouchali druhému - vhodn argumentovali a obhajovali svá stanoviska - svým jednáním p ispívali k vytvá ení vst ícných mezilidských vztah, respektovali normy spole enského chování - srozumiteln a souvisle formulovali své myšlenky, v písemné podob p ehledn a jazykov správn - získávali a vyhodnocovali informace o pracovních nabídkách - vhodn komunikovali s potencionálními zam stnavateli - samostatn komunikovali elektronickou poštou, sestavili žádost a profesní životopis - vážili si kulturního d dictví a chránili hodnoty vytvo ené p edchozími generacemi Pr ezová témata Ob an v demokratické spole nosti - žáci se podílejí na vytvá ení demokratického prost edí ve škole a ve t íd - jsou schopni pracovat v týmu a hledat kompromisní ešení - orientují se v masmédiích, jsou schopni kriticky hodnotit informace - dovedou argumentovat a p ijímat jiné názory - mají vhodnou míru sebev domí a sebekritiky - rozpoznají intoleranci, rasismus, p átelství a charakterov volné vlastnosti lov k a životní prost edí - žáci si uv domují odpov dnost lov ka za životní prost edí - dokáží chránit kulturní hodnoty - jsou schopni dodržovat základní hygienické návyky 15

16 lov k a sv t práce - žáci jsou schopni vyhledávat informace o pracovních p íležitostech a orientovat se v jejich nabídce, posoudit je z hlediska svých p edpoklad a pracovních cíl - umí zvládat komunika ní situace (vztah pod ízenosti a nad ízenosti) - dovedou pochopit nutnost pe livé a systematické práce, celoživotního vzd lávání - dokáží spolupracovat v týmu Informa ní a komunika ní technologie: - žáci jsou schopni využívat programového vybavení po íta e a pracovat s informacemi ze sít Internet - komunikují elektronickou poštou - dokáží prezentovat výsledky své práce p ed skupinou lidí, správn se vyjad ují a vystupují 16

17 Ro ník: 1. Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností jazykové p íru ky internet interaktivní tabule - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - ur uje v tné leny - provede rozbor souv tí - opakování poznatk ze ZŠ - pravopis, tvarosloví, skladba - p i práci s textem uplat uje znalosti zásad eského pravopisu - pracuje s normativními p íru kami eského jazyka - odhaluje a opravuje pravopisné chyby v textech - prohlubování hlavních princip eského pravopisu - práce s Pravidly eského pravopisu a jazykovými p íru kami - rozliší spisovné a nespisovné útvary a používá je adekvátn ve vlastním projevu - vysv tlí jazyk jako spole enský jev - popíše soustavu evropských jazyk a za adí do ní mate ský jazyk - pozná p íbuzné jazyky - rozpozná jazyky okolních stát - obecné poznatky o jazyce národní, mate ský a jeho útvary - jazyková kultura - rozd lení indoevropských jazyk - jazyky v Evrop, slovanské jazyky Komunika ní a slohová výchova 17

18 : práce s tiskem využití rozhlasových a televizních publicistických po ad um lecké texty internet nahrávky audio a video - vyjmenuje slohotvorné initele a objasní jejich vliv na jazykový projev - rozpozná funk ní styl a v typických p íkladech i slohový útvar - slohotvorní initelé subjektivní a objektivní - funk ní styly - dokáže vysv tlit rozdíl mezi monologem a dialogem, mezi mluveným a psaným, ipraveným a nep ipraveným projevem - monolog, dialog - mluvený projev p ipravený a nep ipravený, formální a neformální - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích, výstižn vyjad uje své myšlenky - umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska - umí klást otázky, polemizovat - rozpozná manipulativní komunikaci - komunika ní situace ú el a cíl jednání, navazování kontaktu, druhy jednání, rovnost vztah p i jednání - kultura i, - zpracuje informace formou zpráv, oznámení - sestaví jednoduché texty slohových útvar b žné komunikace - slohové postupy a útvary b žné komunikace - zpráva, oznámení, plakát, reklama, inzerát, pozvánka, blahop ání, kondolence, osobní dopis - za adí vypravování k funk nímu stylu - charakterizuje výstavbu vypravování - popíše jazykové prost edky vypravování, pozná je v textu - sestaví osnovu daného textu 18

19 - umí transformovat p ímou - dokáže dokon it vypravování s daným za átkem - zpracuje vypravování na dané téma (ústní i písemnou formou) - slohová práce - vypravování (jazykové prost edky a postupy) Práce s textem a získávání informací návšt va knihovny internet - má p ehled o knihovnách a jejich službách - zjiš uje a kriticky hodnotí pot ebné informace z dostupných zdroj - samostatn zpracovává informace - volí vhodný zp sob zprost edkování informací - používá p i vyhledávání pramen klí ových slov, pracuje s internetem - informativní výchova - knihovny a jejich služby - získávání a zpracovávání, t íd ní a hodnocení informací z textu - racionální studium textu druhy a techniky tení s d razem na tení studijní Estetické vzd lávání Um ní a literatura internet encyklopedie nahrávky audio a video filmové p edstavení um lecké texty obrazové materiály referáty - na p íkladech je schopen objasnit výsledky lidské innosti z r zných oblastí um ní - diskutuje o funkci literatury - rozpozná hodnotné um ní od ký e a braku 19

20 - um ní jako specifická výpov o skute nosti - druhy um ní - význam a funkce literatury - um ní a ký - má p ehled o hlavních literárních sm rech a literárních památkách od nejstarších dob - dokáže za adit typická díla k um leckým sm m a historickým obdobím - popíše hlavní historické zm ny - charakterizuje význam slavných osobností - eská a sv tová literatura od nejstarších dob od po átku 19. století (literární sm ry a jejich p edstavitelé v kontextu doby): starov ké kultury, st edov ké um ní, humanismus a renesance, baroko, národní obrozením romantismus - dokáže vyjád it sv j prožitek percepce z konkrétního um leckého díla - zná nevýznamn jší um lce a jejich slavná díla daného období - samostatn vyhledává informace v této oblasti a pracuje s nimi - aktivní poznávání eského a sv tového um ní v tradi ní i mediální podob (ostatní druhy um ní) Práce s literárním textem : internet encyklopedie nahrávky audio a video filmové p edstavení divadelní p edstavení um lecké texty obrazové materiály referáty - rozliší konkrétní literární díla podle druhu a žánr - používá poznatky z teorie literatury k hlubšímu porozum ní textu 20

21 - literární druhy a žánry - základní teorie literatury - metody interpretace textu - postihne význam textu - reprodukuje a interpretuje text, diskutuje o n m - vyjád í vlastní požitky z daných um leckých d l - porovnává eskou a sv tovou literaturu z hlediska úrovn, tematického zam ení, aktuálnosti a tivosti - pracuje samostatn i v týmu - etba a interpretace vybraných text z d l eské a sv tové literatury dle probíraného období a dle tematického zam ení, tvo ivé innosti: regionální literatura, mytologie, biblické p íb hy Bible, výklad sv ta, lidová slovesnost, literatura pro d ti a mládež, ilustrace, zví ecí hrdina bajky, lidské p átelství a kamarádství, konfliktní vztahy, hledání náhražek sociálních vztah Kultura internet referáty z regionu žák film divadelní p edstavení média exkurze po m st Mladá Boleslav - charakterizuje lidové zvyky a tradice našich p edk - zná typické žánry lidové slovesnosti, dokáže o nich diskutovat - lidové um ní a užitá tvorba - porovnává typické znaky kultur hlavních národností v R - kultura národností na našem území - shromáždí informace o zp sobech ochrany kulturních hodnot, debatuje o nich 21

22 - ochrana a využívání kulturních hodnot - vypráví vlastními slovy o knihách, filmech a divadelních p edstaveních - orientuje se v nabídce kulturních institucí, zejména ve svém regionu - kulturní instituce v našem stát a regionu - uvede klady a zápory masmédií - masová média 22

23 Ro ník: 2. Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností normativní p íru ky internet výukové programy na PC TV po ady - objasní pojem celonárodní slovní zásoba - vysv tlí, co je individuální slovní zásoba - slovní zásoba - vyjmenuje zp soby obohacování slovní zásoby - zp soby obohacován slovní zásoby - aplikuje zákonitosti tvo ení slov - pracuje s nejnov jšími normativními p íru kami - používá adekvátní slovní zásobu v etn terminologie svého oboru - tvo ení slov - slovní zásoba oboru, terminologie - nahradí b žné cizí slovo eským ekvivalentem a naopak - uvede jazyky, z nichž eština slova p ejímá - slova p ejatá - uvádí se slov m slohov zabarveným neutrální ekvivalenty - Stylové rozvrstvení slovní zásoby 23

24 - vysv tlí pojmy synonyma, homonyma, antonyma, uvádí p íklady a umí je použít - synonyma, homonyma, antonyma - využívá vhodných jazykových p íru ek - p vod jazyka rodná a místní jména - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - pracuje s Pravidly eského pravopisu - odhaluje a odstra uje chyby v textech - procvi ování a upev ování hlavních princip eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - v písemném a mluveném projevu využívá poznatk z tvarosloví - tvarosloví - gramatické tvary a konstrukce jejich sémantické funkce Komunika ní a slohová výchova : audio a video nahrávky práce s um leckými a odbornými texty film divadlo média - pozná rozdíl mezi popisem prostým a odborným - samostatn zpracuje odborný popis, využívá terminologii svého oboru - rozlišuje charakteristiku od popisu - na základ ukázek charakterizuje odborný styl, um lecký styl 24

25 - základní poznatky a postupy všech druh popisu (prostý, um lecký, publicistický) - slohová práce - charakteristika - orientuje se v textu, posoudí jeho kompozici - kompozice slohových postup, výpisky z textu Výsledky zd lávání - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích - vyjad uje postoje neutrální, pozitivní, negativní - umí klást otázky a vhodn formulovat odpov di - komunika ní situace (oslovení, kontakt, monologické a dialogické projevy), vnímání partnera Práce s textem a získávání informací normativní p íru ky odborné asopisy a publikace um lecké texty - orientuje se v odborném textu, získává z n j pot ebné informace, kriticky je zhodnotí a posoudí - sestaví osnovu textu a zp tn podle ní reprodukuje text - získávání a zpracování informací z um leckého i odborného textu, t íd ní poznatk - práce s odbornými asopisy - zp tná reprodukce textu - pracuje s normativními p íru kami - práce s r znými p íru kami pro školu a ve ejnost 25

26 Estetické vzd lávání Um ní a literatura internet encyklopedie nahrávky audio a video um lecké texty obrazové materiály referáty - má p ehled o hlavních literárních sm rech a literárních památkách, dokáže za adit typická díla k um leckým sm m a historickým obdobím - popíše hlavní historické zm ny - charakterizuje význam slavných osobností - porovnává vývoj ve sv a u nás - vývoj literatury od národního obrození do po átku 20. století (hlavní literární sm ry a jejich p edstavitelé u nás a ve sv ), realismus 1. pol. 19. století, májovci, ruchovci, lumírovci, kritický realismus, moderní sm ry p elomu 19. a 20. století 1. sv tová válka - dokáže vyjád it sv j prožitek percepce z konkrétního um leckého díla - zná nejvýznamn jší um lce a jejich slavná díla daného období - samostatn vyhledává informace v této oblasti a pracuje s nimi - aktivní poznávání eského a sv tového um ní v tradi ní i mediální podob (ostatní druhy um ní v probíraném období) Práce s literárním textem : internet encyklopedie nahrávky audio a video um lecké texty obrazové materiály referáty 26

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro absolventy tříletých učebních oborů se strojírenským zaměřením nástavbové studium Provozní technika

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/8/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ OBOR VZDĚLÁNÍ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Číšník 65-51-H/01 RVP: 65-51-H/01 kuchař- číšník Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Š V P obor 16-41-M/01

Š V P obor 16-41-M/01 Česká lesnická akademie Trutnov Š V P obor 16-1-M/01 Ekologie a životní prostředí Česká lesnická akademie v Trutnově - střední odborná škola a vyšší odborná škola Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více