Školní vzd lávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav editel školy: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Profil absolventa... 4 Popis uplatn ní absolventa v praxi... 4 ekávané výsledky vzd lávání:... 5 Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání... 5 Charakteristika ŠVP... 6 Celkové pojetí vzd lávání... 6 Organizace výuky... 6 Zp sob hodnocení... 7 Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci... 7 Podmínky p ijímání ke vzd lání... 7 Ukon ování vzd lání... 8 ební plán... 9 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ební osnovy eský jazyk a literatura Anglický jazyk mecký jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Personální a materiální zabezpe ení vzd lávání Personální podmínky

3 Obsah Materiální podmínky - u ebny Materiální podmínky pracovišt pro praktickou výuku Spolupráce se sociálními partnery

4 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Popis uplatn ní absolventa v praxi absolvent je st edoškolsky vzd laný s výu ním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzd láním, tzn., že disponuje požadovanými v domostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se ve výrob p i zhotovení a sestavování jednotlivých sou ástí a funk ních celk r zných stroj, za ízení a konstrukcí. P i provád ní jejich žné údržby, p i diagnostice jejich závad a oprav je schopen také vykonávat pracovní innosti spojené s kontrolou jakosti výrobk, jejich funk ními zkouškami, vedením záznam o jejich provozu apod. Základem je uplatn ní v povolání provozní záme ník, montér a strojní záme ník. Obecné požadavky pro výkon profesních inností: - um t pracovat v týmu - zvládat b žné pracovní situace - jednat s ostatními spolupracovníky - organizovat ú eln práci i pracovišt - sledovat vývojové trendy - využívat cizí jazyky v komunikaci - pracovat s informacemi a informa ními zdroji - orientovat se v tržní ekonomice - ešit samostatn, pohotov a zodpov dn úkoly plynoucí z profesních inností - dodržovat zásady bezpe nosti práce, hygieny práce a ochrany zdraví - dodržovat zásady ochrany životního prost edí 4

5 Profil absolventa ekávané výsledky vzd lávání: Vzd lávání sm uje v souladu s cíli st edního odborného vzd lávání k tomu, aby absolvent m l na odpovídající úrovni následné kompetence: Odborné kompetence Absolvent se vyzna uje t mito kompetencemi: - je schopen upravovat a dokon ovat ásti strojních za ízení - je schopen kvalifikovan udržovat strojní za ízení v provozuschopném stavu - umí zabezpe ovat provoz strojních za ízení - dbá na bezpe nost a ochranu zdraví - dodržuje kvalitu práce - jedná ekonomicky a ekologicky Klí ové kompetence raz je kladen na ob anskou gramotnost a na kvality lov ka, které jsou d ležité pro aktivní innost v demokratické spole nosti. D raz je kladen na vyzrálost osobnosti absolventa, na jeho adaptabilitu a schopnost žít a pracovat v m nícím se prost edí. Absolvent byl veden tak, aby: - jednal a vystupoval v souladu s etickými normami a pravidly spole enského chování - pracoval sv domit pe liv, snažil se dosahovat co nejlepších výsledk - reáln posuzoval své možnosti a pot eby dalšího vzd lávání - uvažoval a jednal ekonomicky v pracovním i osobním život - dokázal se p esn a ú eln vyjad ovat, obhajovat své postoje a názory - byl schopen se p izp sobit r zným pracovním podmínkám, dokázal pracovat v týmu i samostatn, byl zodpov dný za spln né úkoly - dodržoval zákony a pravidla - p ispíval k uplat ování demokratických hodnot, uv domoval si vlastní, kulturní, národní i osobní identitu - dodržoval zásady ochrany životního prost edí a chápal jeho význam pro lov ka Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání Vzd lání je ukon eno záv re nou zkouškou, absolvent získá vzd lání s výu ním listem. 5

6 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Celkové pojetí vzd lávání ŠVP byl zpracován podle RVP, státem schváleného dokumentu, podle n hož budou vytvo eny optimální p edpoklady pro lepší uplatn ní absolvent st edního odborného vzd lání na trhu práce a jejich p ipravenost pro další vzd lávání. ležitým aspektem vzd lávání v daném programu je propojení teoretických, praktických znalostí a dovedností s využitím zkušeností student z dennodenní praxe (zam stnanci spole nosti Škoda Auto a.s. V procesu vzd lávání je kladen d raz na schopnost ešit problémové situace, na využívání informa ních technologií a odborných znalostí a dovedností. Metody a postupy p i konzultacích v teoretické i praktické výuce jsou zam eny p edevším na prov ení, dopln ní, up esn ní a systémové za azení poznatk získaných samostudiem. K tomu se využívají prost edky audiovizuální techniky, po íta ová technika, trojrozm rné pom cky, ící systémy, p ístroje a ná adí. Motiva ním initele pro výuku je zejména získání odborné kvalifikace pro pracovní za azení ve spole nosti Škoda Auto, a.s. Stávající praktické dovednosti a další speciální dovednosti získávají studující na školních pracovištích odborného výcviku. Za len ní pr ezových témat je uvedeno v u ebních osnovách jednotlivých p edm. Organizace výuky Výuka je složena z teoretické výuky a praktické výuky, hodinové dotace jednotlivých edm a celkové sou ty hodin jsou uvedeny v u ebním plánu. Teoretická výuka probíhá formou konzultací s p edepsaným rozvrhem pro jednotlivé u ební obory v u ebnách, odborných u ebnách, laborato ích nebo dalších prostorech ur ených k výuce. Konzultace jsou rozd leny na dv ásti, první od 14,30 do 16,55, druhá od 17,00 do 19,25. Studující jsou d leni pro výuku cizích jazyk (anglický jazyk, mecký jazyk, ruský jazyk) a pro výuku informa ních a komunika ních technologií (podle po tu žák v závislosti na kapacit odborných u eben). 6

7 Charakteristika ŠVP Praktická výuka je provád na na školních pracovištích odborného výcviku. Výuka je provád na podle platných legislativních p edpis týkajících se p edevším pracovních, hygienických a bezpe nostních podmínek. Studující jsou rozd leni do u ebn výrobních skupin, po et žák ve skupin je ur en podle platné legislativy pro íslušný obor výuky. Praktická výuka probíhá v dopolední konzultaci od 6,00 do 12,30 hod., v odpolední konzultaci od 14,00 do 20,30 hod. Zp sob hodnocení Spole né zásady hodnocení žáka vycházejí z Pravidel hodnocení (viz p íloha Školního ádu), které respektují platnou školní legislativu. Pro studující oboru Záme ník je hodnocení v teoretické výuce provád no formou zkoušky z každého p edm tu p edepsaného u ebním plánem. Obsah a formu zkoušky ur í p íslušný vyu ující a spole s termínem zkoušky sd lí studujícím nejpozd ji v termínu poslední konzultace p íslušného p edm tu. Každý vyu ující je povinen vypsat pro zkoušku nejmén 2 termíny. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. V praktické výuce je hodnocení žáka provád no na základ hodnocení zadaných kontrolních prací a díl ích výsledk pracovní innosti. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci i výuce jsou dodržována všechna pravidla bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle platných legislativních p edpis. Studující absolvují jako zam stnanci spole nosti Škoda Auto, a. s. pravidelná periodická školení a zárove i školení k jednotlivým témat m v praktické výuce. Zodpov dným školitelem v tomto p ípad je íslušný u itel odborného výcviku. Záznam o školení je zapsán do školní dokumentace (deníky evidence, zápisník bezpe nosti práce). Všechny úrazy jsou v zodpov dnosti editele školy zaznamenány do knihy úraz a projednány na pravidelných sch zkách útvarové komise bezpe nosti práce Podmínky p ijímání ke vzd lání Ke studiu jsou p ijímáni pouze uchaze i, kte í mají se spole ností Škoda Auto, a.s. uzav enou platnou pracovní smlouvu a kte í úsp šn ukon ili povinnou školní docházku v 9. ro níku základní školy a mají úplné základní vzd lání. Organizace ijímacího ízení se ídí platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška k organizaci ijímacího ízením vzd lávání ve st edních školách), p emž editel školy respektuje aktuální zm ny v p ijímacím ízení dle pokyn MŠMT R. P ijímací zkoušky ani pohovory uchaze i nekonají. Ke studiu jsou p ijímáni i uchaze i s vyšším než základním vzd láním, kte í si studiem dopl ují odbornou kvalifikaci. V t chto p ípadech editel školy m že 7

8 Charakteristika ŠVP studujícího na jeho žádost uvolnit z výuky t ch p edm, které v souladu s u ebním plánem absolvoval studující v n kterém p edchozím vzd lávacím programu. Ukon ování vzd lání Studium je zakon eno záv re nou zkouškou, absolvent získává st ední vzd lání s výu ním listem. Záv re nou zkoušku koná studující v souladu s platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška o ukon ování vzd lání ve st edních školách záv re nou zkouškou), zkouška má t i ásti, které studující absolvuje v po adí: písemná, praktická, ústní. Písemná zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky v délce trvání maximáln 240 min., zadání zkoušky je v kompetenci editele školy. Písemnou formou jsou na konkrétních p íkladech, zadání a problémech ov ovány znalosti odborných edm za azených ve ŠVP, hodnoceno je i grafické vypracování. Praktická zkouška z odborného výcviku se koná na školním pracovišti odborného výcviku formou souborné práce, která ov í úrove v domostí a dovedností studenta pro vykonávání odborných nástroja ských inností. Zadání zkoušky je v kompetenci editele školy, délka trvání 2 dny. Ústní zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky, obsahem témat stanovených editelem školy jsou základní poznatky odborných p edm za azených do ŠVP. Každé téma je zpracováno komplexn s ešením n kolika díl ích úkol (popis, rozbor technické dokumentace, funkce za ízení, ešení úlohy, grafická ást, spojitost s odborným výcvikem a praxí). Pro p ípravu na zkoušku má žák 15 minut, vlastní zkouška trvá rovn ž 15 minut. Absolventi mohou pokra ovat v nástavbovém studiu oboru vzd lání L/506 Provozní technika a získat st ední vzd lání s maturitní zkouškou. 8

9 ební plán ební plán ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Povinné p edm ty Po et konzulta ních hodin v ro níku 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník celkem eský jazyk a literatura Cizí jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

10 ební plán Poznámky Odbornými p edm ty pro komplexní zadání záv re né zkoušky ve všech jejích ástech jsou Technologie, Odborný výcvik, Technická dokumentace, Strojnictví, Strojírenská technologie, Ekonomika. ehled využití týdn v období zá í - erven školního roku innost / ro ník Vyu ování podle rozpisu u iva Zkouškové období Záv re ná zkouška asová rezerva Celkem týdn

11 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav RVP Okruh vzd lávání Min. h. ŠVP edm t Min. h. Disp. h. id áno hod. edm. hod. edm t Celkem h. edm. 3 CJL CJL 6 Jazykové ANJ, ANJ, vzd lávání NEJ NEJ Spole enskov dní 3 OBN 3 3 OBN 3 4 FYZ FYZ 3 írodov dné CHE ZEK 1 1 ZEK 1 Matematické 5 MAT MAT 6 Estetické 2 CJL Vzd lávání pro zdraví 3 TEV 3 3 TEV 3 Vzd lávání v IKT 3 IKT 3 3 IKT 3 Ekonomické 2 EKO 2 2 EKO 2 8 STE 1 0 0,5 1,5 STE 2,5 STR STR 2 Strojírenské výrobky TED 4 4 TED 6 TEC 2 2 TEC 7 ODV STE Výroba, opravy STR a provoz TED strojírenských TEC výrobk ODV ,25 46,25 ODV 46,25 Celkem ,75 96,75 96,75 11

12 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP Poznámky Zkratky p edm : CJL eský jazyk a literatura, ANJ Anglický jazyk, NEJ mecký jazyk, OBN Ob anská nauka, FYZ Fyzika, CHE Chemie, ZEK Základy ekologie, MAT Matematika, TEV T lesná výchova, IKT Informa ní a komunika ní technologie, EKO Ekonomika, STE Strojírenská technologie, STR Strojnictví, TED Technická dokumentace, TEC Technologie, ODV Odborný výcvik írodov dné vzd lávání je z d vodu specifických pot eb zam eno na fyzikální vzd lávání a ekologické vzd lávání 12

13 ební osnovy eský jazyk a literatura ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Celková hodinová dotace 45 Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Pojetí vyu ovacího p edm tu Obecné cíle Vyu ovací p edm t eský jazyk a literatura pat í k p edm m všeobecného vzd lávání. Ve svém vzd lávacím obsahu zahrnuje u ivo vzd lávací oblasti Jazykové vzd lávání a komunikace a v oblasti Estetické vzd lávání. P edm t je základem rozvoje v tšiny klí ových dovedností a schopností, kterými má být žák vybaven pro osobní i profesní život. Obecným cílem jazykového a literárního vzd lávání je výchova p emýšlivého lov ka, který má pozitivní postoj k eskému jazyku, umí kultivovan používat mate ský jazyk v r zných životních situacích a získá p edpoklad k celoživotnímu vzd lávání. Ke kultivaci lov ka významn p ispívá estetické vzd lávání, jehož cílem je utvá et kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám. Vytvo ený systém kulturních hodnot pomáhá žák m chápat odlišné kultury, být tolerantní v mezilidských vztazích. Charakteristika u iva edm t se skládá ze t í oblastí, které se vzájemn prolínají. Jedná se o jazykové vzd lávání, komunika ní a slohové vzd lávání a estetické vzd lávání. Tyto oblasti jsou dále len ny do tematických celk, jež spolu souvisejí a dopl ují se. Po adí probíraného u iva stanoví tematický plán. Tematické celky v jednotlivých oblastech: Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících): zdokonalování jazykových v domostí a dovedností komunika ní a slohová výchova práce s textem a získávání informací 13

14 Estetické vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících s asovou dotací 1 hodina týdn ): - um ní a literatura - práce s literárním textem - kultura v oblasti cit, postoj, hodnot a preferencí Vzd lávání sm uje k tomu, aby žáci: - uplat ovali eský jazyk v rovin recepce, reprodukce a interpretace - chápali jazyk jako jev, v n mž se odráží historický a kulturní vývoj národa - získávali a kriticky hodnotili informace z r zných zdroj a p edávali je vhodným - zp sobem s ohledem na jejich uživatele - využívali jazykových a literárních v domostí a dovedností v praktickém život, vyjad ovali se srozumiteln a souvisle, formulovali a obhajovali své názory - chápali vývoj kultury a literatury v historických a spole enských souvislostech - uplat ovali ve svém životním stylu estetická kritéria - chápali um ní jako specifickou výpov o skute nosti a význam um ní pro lov ka - ctili a chránili materiální kulturní hodnoty - získali p ehled o kulturním d ní - uv domovali si vliv prost edk masové komunikace na utvá ení kultury Strategie výuky Výuka navazuje na v domosti a dovednosti žák ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke spole enskému a profesnímu zam ení žák. P edm t využívá nejen poznatky širokého spektra spole enskov dních p edm (d jepis, ob anská nauka, ekologie), ale i odborných profilových p edm žáka. Základem výuky je rozvoj vyjad ovacích schopností, zdokonalování písemného projevu a nácvik dovednosti ijímat text (porozum ní a interpretace). U itelé preferují texty s odbornou tematikou (v souvislosti s oborem) a texty o ochran životního prost edí. V estetickém vzd lávání p evažuje etba a interpretace um leckých d l nebo ukázek, jež je dopln na nezbytnými poznatky z literární historie a teorie literatury, které jsou pot ebné pro pochopení díla nebo kulturn spole enského kontextu. P i práci s um leckými díly vycházejí u itelé i ze zájmu žák. Literární texty mohou být sou asn východiskem pro jazykové rozbory a prost edkem nácviku kultivovaného tení. Ve výuce se využívá frontální zp sob v kombinaci se skupinovou prací, dialogické metody, dále referát žák, komunika ních her, krátkých mluvních cvi ení, interaktivní tabule. Žáci pracují se slovníky, um leckými i neum leckými texty, nahrávkami um leckých text audio i video, internetem, zpracovávají samostatné práce zadávané u itelem. Výuka je spojena se spole nou návšt vou divadelního a filmového p edstavení, s exkurzí po kulturních a historických památkách m sta, jejíž sou ástí je i seznámení se s informa ním centrem a m stskými ú ady. V 1. ro níku se žáci seznamují se sítí knihoven (školní, závodní, m stská) a jejich službami. 14

15 Hodnocení výsledk vzd lávání Hodnocení probíhá v souladu s klasifika ním a školním ádem. Vychází se z t chto kritérií: - ústní zkoušení - hodnoceny znalosti nejen v cné, ale i úrove vyjad ovacích schopností - využívání forem sebehodnocení a kolektivního hodnocení - aktivita v hodinách, zapojení se do diskuzí a týmové práce, krátká mluvní cvi ení - p ístup k domácí p íprav, prezentace referát ínos p edm tu k rozvoji klí ových kompetencí a aplikaci pr ezových témat Klí ové kompetence edm t rozvíjí p edevším komunikativní kompetence, kompetence k u ení, k ešení problém, personální a sociální kompetence a kompetence pracovat s informacemi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - prezentovali sami sebe a naslouchali druhému - vhodn argumentovali a obhajovali svá stanoviska - svým jednáním p ispívali k vytvá ení vst ícných mezilidských vztah, respektovali normy spole enského chování - srozumiteln a souvisle formulovali své myšlenky, v písemné podob p ehledn a jazykov správn - získávali a vyhodnocovali informace o pracovních nabídkách - vhodn komunikovali s potencionálními zam stnavateli - samostatn komunikovali elektronickou poštou, sestavili žádost a profesní životopis - vážili si kulturního d dictví a chránili hodnoty vytvo ené p edchozími generacemi Pr ezová témata Ob an v demokratické spole nosti - žáci se podílejí na vytvá ení demokratického prost edí ve škole a ve t íd - jsou schopni pracovat v týmu a hledat kompromisní ešení - orientují se v masmédiích, jsou schopni kriticky hodnotit informace - dovedou argumentovat a p ijímat jiné názory - mají vhodnou míru sebev domí a sebekritiky - rozpoznají intoleranci, rasismus, p átelství a charakterov volné vlastnosti lov k a životní prost edí - žáci si uv domují odpov dnost lov ka za životní prost edí - dokáží chránit kulturní hodnoty - jsou schopni dodržovat základní hygienické návyky 15

16 lov k a sv t práce - žáci jsou schopni vyhledávat informace o pracovních p íležitostech a orientovat se v jejich nabídce, posoudit je z hlediska svých p edpoklad a pracovních cíl - umí zvládat komunika ní situace (vztah pod ízenosti a nad ízenosti) - dovedou pochopit nutnost pe livé a systematické práce, celoživotního vzd lávání - dokáží spolupracovat v týmu Informa ní a komunika ní technologie: - žáci jsou schopni využívat programového vybavení po íta e a pracovat s informacemi ze sít Internet - komunikují elektronickou poštou - dokáží prezentovat výsledky své práce p ed skupinou lidí, správn se vyjad ují a vystupují 16

17 Ro ník: 1. Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností jazykové p íru ky internet interaktivní tabule - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - ur uje v tné leny - provede rozbor souv tí - opakování poznatk ze ZŠ - pravopis, tvarosloví, skladba - p i práci s textem uplat uje znalosti zásad eského pravopisu - pracuje s normativními p íru kami eského jazyka - odhaluje a opravuje pravopisné chyby v textech - prohlubování hlavních princip eského pravopisu - práce s Pravidly eského pravopisu a jazykovými p íru kami - rozliší spisovné a nespisovné útvary a používá je adekvátn ve vlastním projevu - vysv tlí jazyk jako spole enský jev - popíše soustavu evropských jazyk a za adí do ní mate ský jazyk - pozná p íbuzné jazyky - rozpozná jazyky okolních stát - obecné poznatky o jazyce národní, mate ský a jeho útvary - jazyková kultura - rozd lení indoevropských jazyk - jazyky v Evrop, slovanské jazyky Komunika ní a slohová výchova 17

18 : práce s tiskem využití rozhlasových a televizních publicistických po ad um lecké texty internet nahrávky audio a video - vyjmenuje slohotvorné initele a objasní jejich vliv na jazykový projev - rozpozná funk ní styl a v typických p íkladech i slohový útvar - slohotvorní initelé subjektivní a objektivní - funk ní styly - dokáže vysv tlit rozdíl mezi monologem a dialogem, mezi mluveným a psaným, ipraveným a nep ipraveným projevem - monolog, dialog - mluvený projev p ipravený a nep ipravený, formální a neformální - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích, výstižn vyjad uje své myšlenky - umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska - umí klást otázky, polemizovat - rozpozná manipulativní komunikaci - komunika ní situace ú el a cíl jednání, navazování kontaktu, druhy jednání, rovnost vztah p i jednání - kultura i, - zpracuje informace formou zpráv, oznámení - sestaví jednoduché texty slohových útvar b žné komunikace - slohové postupy a útvary b žné komunikace - zpráva, oznámení, plakát, reklama, inzerát, pozvánka, blahop ání, kondolence, osobní dopis - za adí vypravování k funk nímu stylu - charakterizuje výstavbu vypravování - popíše jazykové prost edky vypravování, pozná je v textu - sestaví osnovu daného textu 18

19 - umí transformovat p ímou - dokáže dokon it vypravování s daným za átkem - zpracuje vypravování na dané téma (ústní i písemnou formou) - slohová práce - vypravování (jazykové prost edky a postupy) Práce s textem a získávání informací návšt va knihovny internet - má p ehled o knihovnách a jejich službách - zjiš uje a kriticky hodnotí pot ebné informace z dostupných zdroj - samostatn zpracovává informace - volí vhodný zp sob zprost edkování informací - používá p i vyhledávání pramen klí ových slov, pracuje s internetem - informativní výchova - knihovny a jejich služby - získávání a zpracovávání, t íd ní a hodnocení informací z textu - racionální studium textu druhy a techniky tení s d razem na tení studijní Estetické vzd lávání Um ní a literatura internet encyklopedie nahrávky audio a video filmové p edstavení um lecké texty obrazové materiály referáty - na p íkladech je schopen objasnit výsledky lidské innosti z r zných oblastí um ní - diskutuje o funkci literatury - rozpozná hodnotné um ní od ký e a braku 19

20 - um ní jako specifická výpov o skute nosti - druhy um ní - význam a funkce literatury - um ní a ký - má p ehled o hlavních literárních sm rech a literárních památkách od nejstarších dob - dokáže za adit typická díla k um leckým sm m a historickým obdobím - popíše hlavní historické zm ny - charakterizuje význam slavných osobností - eská a sv tová literatura od nejstarších dob od po átku 19. století (literární sm ry a jejich p edstavitelé v kontextu doby): starov ké kultury, st edov ké um ní, humanismus a renesance, baroko, národní obrozením romantismus - dokáže vyjád it sv j prožitek percepce z konkrétního um leckého díla - zná nevýznamn jší um lce a jejich slavná díla daného období - samostatn vyhledává informace v této oblasti a pracuje s nimi - aktivní poznávání eského a sv tového um ní v tradi ní i mediální podob (ostatní druhy um ní) Práce s literárním textem : internet encyklopedie nahrávky audio a video filmové p edstavení divadelní p edstavení um lecké texty obrazové materiály referáty - rozliší konkrétní literární díla podle druhu a žánr - používá poznatky z teorie literatury k hlubšímu porozum ní textu 20

21 - literární druhy a žánry - základní teorie literatury - metody interpretace textu - postihne význam textu - reprodukuje a interpretuje text, diskutuje o n m - vyjád í vlastní požitky z daných um leckých d l - porovnává eskou a sv tovou literaturu z hlediska úrovn, tematického zam ení, aktuálnosti a tivosti - pracuje samostatn i v týmu - etba a interpretace vybraných text z d l eské a sv tové literatury dle probíraného období a dle tematického zam ení, tvo ivé innosti: regionální literatura, mytologie, biblické p íb hy Bible, výklad sv ta, lidová slovesnost, literatura pro d ti a mládež, ilustrace, zví ecí hrdina bajky, lidské p átelství a kamarádství, konfliktní vztahy, hledání náhražek sociálních vztah Kultura internet referáty z regionu žák film divadelní p edstavení média exkurze po m st Mladá Boleslav - charakterizuje lidové zvyky a tradice našich p edk - zná typické žánry lidové slovesnosti, dokáže o nich diskutovat - lidové um ní a užitá tvorba - porovnává typické znaky kultur hlavních národností v R - kultura národností na našem území - shromáždí informace o zp sobech ochrany kulturních hodnot, debatuje o nich 21

22 - ochrana a využívání kulturních hodnot - vypráví vlastními slovy o knihách, filmech a divadelních p edstaveních - orientuje se v nabídce kulturních institucí, zejména ve svém regionu - kulturní instituce v našem stát a regionu - uvede klady a zápory masmédií - masová média 22

23 Ro ník: 2. Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností normativní p íru ky internet výukové programy na PC TV po ady - objasní pojem celonárodní slovní zásoba - vysv tlí, co je individuální slovní zásoba - slovní zásoba - vyjmenuje zp soby obohacování slovní zásoby - zp soby obohacován slovní zásoby - aplikuje zákonitosti tvo ení slov - pracuje s nejnov jšími normativními p íru kami - používá adekvátní slovní zásobu v etn terminologie svého oboru - tvo ení slov - slovní zásoba oboru, terminologie - nahradí b žné cizí slovo eským ekvivalentem a naopak - uvede jazyky, z nichž eština slova p ejímá - slova p ejatá - uvádí se slov m slohov zabarveným neutrální ekvivalenty - Stylové rozvrstvení slovní zásoby 23

24 - vysv tlí pojmy synonyma, homonyma, antonyma, uvádí p íklady a umí je použít - synonyma, homonyma, antonyma - využívá vhodných jazykových p íru ek - p vod jazyka rodná a místní jména - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - pracuje s Pravidly eského pravopisu - odhaluje a odstra uje chyby v textech - procvi ování a upev ování hlavních princip eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - v písemném a mluveném projevu využívá poznatk z tvarosloví - tvarosloví - gramatické tvary a konstrukce jejich sémantické funkce Komunika ní a slohová výchova : audio a video nahrávky práce s um leckými a odbornými texty film divadlo média - pozná rozdíl mezi popisem prostým a odborným - samostatn zpracuje odborný popis, využívá terminologii svého oboru - rozlišuje charakteristiku od popisu - na základ ukázek charakterizuje odborný styl, um lecký styl 24

25 - základní poznatky a postupy všech druh popisu (prostý, um lecký, publicistický) - slohová práce - charakteristika - orientuje se v textu, posoudí jeho kompozici - kompozice slohových postup, výpisky z textu Výsledky zd lávání - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích - vyjad uje postoje neutrální, pozitivní, negativní - umí klást otázky a vhodn formulovat odpov di - komunika ní situace (oslovení, kontakt, monologické a dialogické projevy), vnímání partnera Práce s textem a získávání informací normativní p íru ky odborné asopisy a publikace um lecké texty - orientuje se v odborném textu, získává z n j pot ebné informace, kriticky je zhodnotí a posoudí - sestaví osnovu textu a zp tn podle ní reprodukuje text - získávání a zpracování informací z um leckého i odborného textu, t íd ní poznatk - práce s odbornými asopisy - zp tná reprodukce textu - pracuje s normativními p íru kami - práce s r znými p íru kami pro školu a ve ejnost 25

26 Estetické vzd lávání Um ní a literatura internet encyklopedie nahrávky audio a video um lecké texty obrazové materiály referáty - má p ehled o hlavních literárních sm rech a literárních památkách, dokáže za adit typická díla k um leckým sm m a historickým obdobím - popíše hlavní historické zm ny - charakterizuje význam slavných osobností - porovnává vývoj ve sv a u nás - vývoj literatury od národního obrození do po átku 20. století (hlavní literární sm ry a jejich p edstavitelé u nás a ve sv ), realismus 1. pol. 19. století, májovci, ruchovci, lumírovci, kritický realismus, moderní sm ry p elomu 19. a 20. století 1. sv tová válka - dokáže vyjád it sv j prožitek percepce z konkrétního um leckého díla - zná nejvýznamn jší um lce a jejich slavná díla daného období - samostatn vyhledává informace v této oblasti a pracuje s nimi - aktivní poznávání eského a sv tového um ní v tradi ní i mediální podob (ostatní druhy um ní v probíraném období) Práce s literárním textem : internet encyklopedie nahrávky audio a video um lecké texty obrazové materiály referáty 26

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Automechanik Kód a obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu eský jazyk a literatura je vzd

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Motiva ní název: Vzd lávací program : Studijní forma vzd lávání : Vzd láním k prosperit nižší a vyšší stupe víceletého

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

5.7 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník volitelné p edm ty. Anglická konverzace

5.7 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník volitelné p edm ty. Anglická konverzace 5.7 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník volitelné p edm ty ídy s rozší enou výukou jazyk Anglická konverzace mecký jazyk Francouzský jazyk ídy s rozší enou výukou výtvarné výchovy jepisný seminá jiny um ní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více