Školní vzd lávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav editel školy: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Profil absolventa... 4 Popis uplatn ní absolventa v praxi... 4 ekávané výsledky vzd lávání:... 5 Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání... 5 Charakteristika ŠVP... 6 Celkové pojetí vzd lávání... 6 Organizace výuky... 6 Zp sob hodnocení... 7 Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci... 7 Podmínky p ijímání ke vzd lání... 7 Ukon ování vzd lání... 8 ební plán... 9 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ební osnovy eský jazyk a literatura Anglický jazyk mecký jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Personální a materiální zabezpe ení vzd lávání Personální podmínky

3 Obsah Materiální podmínky - u ebny Materiální podmínky pracovišt pro praktickou výuku Spolupráce se sociálními partnery

4 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Popis uplatn ní absolventa v praxi absolvent je st edoškolsky vzd laný s výu ním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzd láním, tzn., že disponuje požadovanými v domostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se ve výrob p i zhotovení a sestavování jednotlivých sou ástí a funk ních celk r zných stroj, za ízení a konstrukcí. P i provád ní jejich žné údržby, p i diagnostice jejich závad a oprav je schopen také vykonávat pracovní innosti spojené s kontrolou jakosti výrobk, jejich funk ními zkouškami, vedením záznam o jejich provozu apod. Základem je uplatn ní v povolání provozní záme ník, montér a strojní záme ník. Obecné požadavky pro výkon profesních inností: - um t pracovat v týmu - zvládat b žné pracovní situace - jednat s ostatními spolupracovníky - organizovat ú eln práci i pracovišt - sledovat vývojové trendy - využívat cizí jazyky v komunikaci - pracovat s informacemi a informa ními zdroji - orientovat se v tržní ekonomice - ešit samostatn, pohotov a zodpov dn úkoly plynoucí z profesních inností - dodržovat zásady bezpe nosti práce, hygieny práce a ochrany zdraví - dodržovat zásady ochrany životního prost edí 4

5 Profil absolventa ekávané výsledky vzd lávání: Vzd lávání sm uje v souladu s cíli st edního odborného vzd lávání k tomu, aby absolvent m l na odpovídající úrovni následné kompetence: Odborné kompetence Absolvent se vyzna uje t mito kompetencemi: - je schopen upravovat a dokon ovat ásti strojních za ízení - je schopen kvalifikovan udržovat strojní za ízení v provozuschopném stavu - umí zabezpe ovat provoz strojních za ízení - dbá na bezpe nost a ochranu zdraví - dodržuje kvalitu práce - jedná ekonomicky a ekologicky Klí ové kompetence raz je kladen na ob anskou gramotnost a na kvality lov ka, které jsou d ležité pro aktivní innost v demokratické spole nosti. D raz je kladen na vyzrálost osobnosti absolventa, na jeho adaptabilitu a schopnost žít a pracovat v m nícím se prost edí. Absolvent byl veden tak, aby: - jednal a vystupoval v souladu s etickými normami a pravidly spole enského chování - pracoval sv domit pe liv, snažil se dosahovat co nejlepších výsledk - reáln posuzoval své možnosti a pot eby dalšího vzd lávání - uvažoval a jednal ekonomicky v pracovním i osobním život - dokázal se p esn a ú eln vyjad ovat, obhajovat své postoje a názory - byl schopen se p izp sobit r zným pracovním podmínkám, dokázal pracovat v týmu i samostatn, byl zodpov dný za spln né úkoly - dodržoval zákony a pravidla - p ispíval k uplat ování demokratických hodnot, uv domoval si vlastní, kulturní, národní i osobní identitu - dodržoval zásady ochrany životního prost edí a chápal jeho význam pro lov ka Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání Vzd lání je ukon eno záv re nou zkouškou, absolvent získá vzd lání s výu ním listem. 5

6 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Celkové pojetí vzd lávání ŠVP byl zpracován podle RVP, státem schváleného dokumentu, podle n hož budou vytvo eny optimální p edpoklady pro lepší uplatn ní absolvent st edního odborného vzd lání na trhu práce a jejich p ipravenost pro další vzd lávání. ležitým aspektem vzd lávání v daném programu je propojení teoretických, praktických znalostí a dovedností s využitím zkušeností student z dennodenní praxe (zam stnanci spole nosti Škoda Auto a.s. V procesu vzd lávání je kladen d raz na schopnost ešit problémové situace, na využívání informa ních technologií a odborných znalostí a dovedností. Metody a postupy p i konzultacích v teoretické i praktické výuce jsou zam eny p edevším na prov ení, dopln ní, up esn ní a systémové za azení poznatk získaných samostudiem. K tomu se využívají prost edky audiovizuální techniky, po íta ová technika, trojrozm rné pom cky, ící systémy, p ístroje a ná adí. Motiva ním initele pro výuku je zejména získání odborné kvalifikace pro pracovní za azení ve spole nosti Škoda Auto, a.s. Stávající praktické dovednosti a další speciální dovednosti získávají studující na školních pracovištích odborného výcviku. Za len ní pr ezových témat je uvedeno v u ebních osnovách jednotlivých p edm. Organizace výuky Výuka je složena z teoretické výuky a praktické výuky, hodinové dotace jednotlivých edm a celkové sou ty hodin jsou uvedeny v u ebním plánu. Teoretická výuka probíhá formou konzultací s p edepsaným rozvrhem pro jednotlivé u ební obory v u ebnách, odborných u ebnách, laborato ích nebo dalších prostorech ur ených k výuce. Konzultace jsou rozd leny na dv ásti, první od 14,30 do 16,55, druhá od 17,00 do 19,25. Studující jsou d leni pro výuku cizích jazyk (anglický jazyk, mecký jazyk, ruský jazyk) a pro výuku informa ních a komunika ních technologií (podle po tu žák v závislosti na kapacit odborných u eben). 6

7 Charakteristika ŠVP Praktická výuka je provád na na školních pracovištích odborného výcviku. Výuka je provád na podle platných legislativních p edpis týkajících se p edevším pracovních, hygienických a bezpe nostních podmínek. Studující jsou rozd leni do u ebn výrobních skupin, po et žák ve skupin je ur en podle platné legislativy pro íslušný obor výuky. Praktická výuka probíhá v dopolední konzultaci od 6,00 do 12,30 hod., v odpolední konzultaci od 14,00 do 20,30 hod. Zp sob hodnocení Spole né zásady hodnocení žáka vycházejí z Pravidel hodnocení (viz p íloha Školního ádu), které respektují platnou školní legislativu. Pro studující oboru Záme ník je hodnocení v teoretické výuce provád no formou zkoušky z každého p edm tu p edepsaného u ebním plánem. Obsah a formu zkoušky ur í p íslušný vyu ující a spole s termínem zkoušky sd lí studujícím nejpozd ji v termínu poslední konzultace p íslušného p edm tu. Každý vyu ující je povinen vypsat pro zkoušku nejmén 2 termíny. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. V praktické výuce je hodnocení žáka provád no na základ hodnocení zadaných kontrolních prací a díl ích výsledk pracovní innosti. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci i výuce jsou dodržována všechna pravidla bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle platných legislativních p edpis. Studující absolvují jako zam stnanci spole nosti Škoda Auto, a. s. pravidelná periodická školení a zárove i školení k jednotlivým témat m v praktické výuce. Zodpov dným školitelem v tomto p ípad je íslušný u itel odborného výcviku. Záznam o školení je zapsán do školní dokumentace (deníky evidence, zápisník bezpe nosti práce). Všechny úrazy jsou v zodpov dnosti editele školy zaznamenány do knihy úraz a projednány na pravidelných sch zkách útvarové komise bezpe nosti práce Podmínky p ijímání ke vzd lání Ke studiu jsou p ijímáni pouze uchaze i, kte í mají se spole ností Škoda Auto, a.s. uzav enou platnou pracovní smlouvu a kte í úsp šn ukon ili povinnou školní docházku v 9. ro níku základní školy a mají úplné základní vzd lání. Organizace ijímacího ízení se ídí platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška k organizaci ijímacího ízením vzd lávání ve st edních školách), p emž editel školy respektuje aktuální zm ny v p ijímacím ízení dle pokyn MŠMT R. P ijímací zkoušky ani pohovory uchaze i nekonají. Ke studiu jsou p ijímáni i uchaze i s vyšším než základním vzd láním, kte í si studiem dopl ují odbornou kvalifikaci. V t chto p ípadech editel školy m že 7

8 Charakteristika ŠVP studujícího na jeho žádost uvolnit z výuky t ch p edm, které v souladu s u ebním plánem absolvoval studující v n kterém p edchozím vzd lávacím programu. Ukon ování vzd lání Studium je zakon eno záv re nou zkouškou, absolvent získává st ední vzd lání s výu ním listem. Záv re nou zkoušku koná studující v souladu s platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška o ukon ování vzd lání ve st edních školách záv re nou zkouškou), zkouška má t i ásti, které studující absolvuje v po adí: písemná, praktická, ústní. Písemná zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky v délce trvání maximáln 240 min., zadání zkoušky je v kompetenci editele školy. Písemnou formou jsou na konkrétních p íkladech, zadání a problémech ov ovány znalosti odborných edm za azených ve ŠVP, hodnoceno je i grafické vypracování. Praktická zkouška z odborného výcviku se koná na školním pracovišti odborného výcviku formou souborné práce, která ov í úrove v domostí a dovedností studenta pro vykonávání odborných nástroja ských inností. Zadání zkoušky je v kompetenci editele školy, délka trvání 2 dny. Ústní zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky, obsahem témat stanovených editelem školy jsou základní poznatky odborných p edm za azených do ŠVP. Každé téma je zpracováno komplexn s ešením n kolika díl ích úkol (popis, rozbor technické dokumentace, funkce za ízení, ešení úlohy, grafická ást, spojitost s odborným výcvikem a praxí). Pro p ípravu na zkoušku má žák 15 minut, vlastní zkouška trvá rovn ž 15 minut. Absolventi mohou pokra ovat v nástavbovém studiu oboru vzd lání L/506 Provozní technika a získat st ední vzd lání s maturitní zkouškou. 8

9 ební plán ební plán ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Povinné p edm ty Po et konzulta ních hodin v ro níku 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník celkem eský jazyk a literatura Cizí jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

10 ební plán Poznámky Odbornými p edm ty pro komplexní zadání záv re né zkoušky ve všech jejích ástech jsou Technologie, Odborný výcvik, Technická dokumentace, Strojnictví, Strojírenská technologie, Ekonomika. ehled využití týdn v období zá í - erven školního roku innost / ro ník Vyu ování podle rozpisu u iva Zkouškové období Záv re ná zkouška asová rezerva Celkem týdn

11 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav RVP Okruh vzd lávání Min. h. ŠVP edm t Min. h. Disp. h. id áno hod. edm. hod. edm t Celkem h. edm. 3 CJL CJL 6 Jazykové ANJ, ANJ, vzd lávání NEJ NEJ Spole enskov dní 3 OBN 3 3 OBN 3 4 FYZ FYZ 3 írodov dné CHE ZEK 1 1 ZEK 1 Matematické 5 MAT MAT 6 Estetické 2 CJL Vzd lávání pro zdraví 3 TEV 3 3 TEV 3 Vzd lávání v IKT 3 IKT 3 3 IKT 3 Ekonomické 2 EKO 2 2 EKO 2 8 STE 1 0 0,5 1,5 STE 2,5 STR STR 2 Strojírenské výrobky TED 4 4 TED 6 TEC 2 2 TEC 7 ODV STE Výroba, opravy STR a provoz TED strojírenských TEC výrobk ODV ,25 46,25 ODV 46,25 Celkem ,75 96,75 96,75 11

12 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP Poznámky Zkratky p edm : CJL eský jazyk a literatura, ANJ Anglický jazyk, NEJ mecký jazyk, OBN Ob anská nauka, FYZ Fyzika, CHE Chemie, ZEK Základy ekologie, MAT Matematika, TEV T lesná výchova, IKT Informa ní a komunika ní technologie, EKO Ekonomika, STE Strojírenská technologie, STR Strojnictví, TED Technická dokumentace, TEC Technologie, ODV Odborný výcvik írodov dné vzd lávání je z d vodu specifických pot eb zam eno na fyzikální vzd lávání a ekologické vzd lávání 12

13 ební osnovy eský jazyk a literatura ŠVP Záme ník Kód a obor vzd lání: H/01 Strojní mechanik Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: dálkové studium Celková hodinová dotace 45 Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Pojetí vyu ovacího p edm tu Obecné cíle Vyu ovací p edm t eský jazyk a literatura pat í k p edm m všeobecného vzd lávání. Ve svém vzd lávacím obsahu zahrnuje u ivo vzd lávací oblasti Jazykové vzd lávání a komunikace a v oblasti Estetické vzd lávání. P edm t je základem rozvoje v tšiny klí ových dovedností a schopností, kterými má být žák vybaven pro osobní i profesní život. Obecným cílem jazykového a literárního vzd lávání je výchova p emýšlivého lov ka, který má pozitivní postoj k eskému jazyku, umí kultivovan používat mate ský jazyk v r zných životních situacích a získá p edpoklad k celoživotnímu vzd lávání. Ke kultivaci lov ka významn p ispívá estetické vzd lávání, jehož cílem je utvá et kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám. Vytvo ený systém kulturních hodnot pomáhá žák m chápat odlišné kultury, být tolerantní v mezilidských vztazích. Charakteristika u iva edm t se skládá ze t í oblastí, které se vzájemn prolínají. Jedná se o jazykové vzd lávání, komunika ní a slohové vzd lávání a estetické vzd lávání. Tyto oblasti jsou dále len ny do tematických celk, jež spolu souvisejí a dopl ují se. Po adí probíraného u iva stanoví tematický plán. Tematické celky v jednotlivých oblastech: Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících): zdokonalování jazykových v domostí a dovedností komunika ní a slohová výchova práce s textem a získávání informací 13

14 Estetické vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících s asovou dotací 1 hodina týdn ): - um ní a literatura - práce s literárním textem - kultura v oblasti cit, postoj, hodnot a preferencí Vzd lávání sm uje k tomu, aby žáci: - uplat ovali eský jazyk v rovin recepce, reprodukce a interpretace - chápali jazyk jako jev, v n mž se odráží historický a kulturní vývoj národa - získávali a kriticky hodnotili informace z r zných zdroj a p edávali je vhodným - zp sobem s ohledem na jejich uživatele - využívali jazykových a literárních v domostí a dovedností v praktickém život, vyjad ovali se srozumiteln a souvisle, formulovali a obhajovali své názory - chápali vývoj kultury a literatury v historických a spole enských souvislostech - uplat ovali ve svém životním stylu estetická kritéria - chápali um ní jako specifickou výpov o skute nosti a význam um ní pro lov ka - ctili a chránili materiální kulturní hodnoty - získali p ehled o kulturním d ní - uv domovali si vliv prost edk masové komunikace na utvá ení kultury Strategie výuky Výuka navazuje na v domosti a dovednosti žák ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke spole enskému a profesnímu zam ení žák. P edm t využívá nejen poznatky širokého spektra spole enskov dních p edm (d jepis, ob anská nauka, ekologie), ale i odborných profilových p edm žáka. Základem výuky je rozvoj vyjad ovacích schopností, zdokonalování písemného projevu a nácvik dovednosti ijímat text (porozum ní a interpretace). U itelé preferují texty s odbornou tematikou (v souvislosti s oborem) a texty o ochran životního prost edí. V estetickém vzd lávání p evažuje etba a interpretace um leckých d l nebo ukázek, jež je dopln na nezbytnými poznatky z literární historie a teorie literatury, které jsou pot ebné pro pochopení díla nebo kulturn spole enského kontextu. P i práci s um leckými díly vycházejí u itelé i ze zájmu žák. Literární texty mohou být sou asn východiskem pro jazykové rozbory a prost edkem nácviku kultivovaného tení. Ve výuce se využívá frontální zp sob v kombinaci se skupinovou prací, dialogické metody, dále referát žák, komunika ních her, krátkých mluvních cvi ení, interaktivní tabule. Žáci pracují se slovníky, um leckými i neum leckými texty, nahrávkami um leckých text audio i video, internetem, zpracovávají samostatné práce zadávané u itelem. Výuka je spojena se spole nou návšt vou divadelního a filmového p edstavení, s exkurzí po kulturních a historických památkách m sta, jejíž sou ástí je i seznámení se s informa ním centrem a m stskými ú ady. V 1. ro níku se žáci seznamují se sítí knihoven (školní, závodní, m stská) a jejich službami. 14

15 Hodnocení výsledk vzd lávání Hodnocení probíhá v souladu s klasifika ním a školním ádem. Vychází se z t chto kritérií: - ústní zkoušení - hodnoceny znalosti nejen v cné, ale i úrove vyjad ovacích schopností - využívání forem sebehodnocení a kolektivního hodnocení - aktivita v hodinách, zapojení se do diskuzí a týmové práce, krátká mluvní cvi ení - p ístup k domácí p íprav, prezentace referát ínos p edm tu k rozvoji klí ových kompetencí a aplikaci pr ezových témat Klí ové kompetence edm t rozvíjí p edevším komunikativní kompetence, kompetence k u ení, k ešení problém, personální a sociální kompetence a kompetence pracovat s informacemi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - prezentovali sami sebe a naslouchali druhému - vhodn argumentovali a obhajovali svá stanoviska - svým jednáním p ispívali k vytvá ení vst ícných mezilidských vztah, respektovali normy spole enského chování - srozumiteln a souvisle formulovali své myšlenky, v písemné podob p ehledn a jazykov správn - získávali a vyhodnocovali informace o pracovních nabídkách - vhodn komunikovali s potencionálními zam stnavateli - samostatn komunikovali elektronickou poštou, sestavili žádost a profesní životopis - vážili si kulturního d dictví a chránili hodnoty vytvo ené p edchozími generacemi Pr ezová témata Ob an v demokratické spole nosti - žáci se podílejí na vytvá ení demokratického prost edí ve škole a ve t íd - jsou schopni pracovat v týmu a hledat kompromisní ešení - orientují se v masmédiích, jsou schopni kriticky hodnotit informace - dovedou argumentovat a p ijímat jiné názory - mají vhodnou míru sebev domí a sebekritiky - rozpoznají intoleranci, rasismus, p átelství a charakterov volné vlastnosti lov k a životní prost edí - žáci si uv domují odpov dnost lov ka za životní prost edí - dokáží chránit kulturní hodnoty - jsou schopni dodržovat základní hygienické návyky 15

16 lov k a sv t práce - žáci jsou schopni vyhledávat informace o pracovních p íležitostech a orientovat se v jejich nabídce, posoudit je z hlediska svých p edpoklad a pracovních cíl - umí zvládat komunika ní situace (vztah pod ízenosti a nad ízenosti) - dovedou pochopit nutnost pe livé a systematické práce, celoživotního vzd lávání - dokáží spolupracovat v týmu Informa ní a komunika ní technologie: - žáci jsou schopni využívat programového vybavení po íta e a pracovat s informacemi ze sít Internet - komunikují elektronickou poštou - dokáží prezentovat výsledky své práce p ed skupinou lidí, správn se vyjad ují a vystupují 16

17 Ro ník: 1. Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností jazykové p íru ky internet interaktivní tabule - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - ur uje v tné leny - provede rozbor souv tí - opakování poznatk ze ZŠ - pravopis, tvarosloví, skladba - p i práci s textem uplat uje znalosti zásad eského pravopisu - pracuje s normativními p íru kami eského jazyka - odhaluje a opravuje pravopisné chyby v textech - prohlubování hlavních princip eského pravopisu - práce s Pravidly eského pravopisu a jazykovými p íru kami - rozliší spisovné a nespisovné útvary a používá je adekvátn ve vlastním projevu - vysv tlí jazyk jako spole enský jev - popíše soustavu evropských jazyk a za adí do ní mate ský jazyk - pozná p íbuzné jazyky - rozpozná jazyky okolních stát - obecné poznatky o jazyce národní, mate ský a jeho útvary - jazyková kultura - rozd lení indoevropských jazyk - jazyky v Evrop, slovanské jazyky Komunika ní a slohová výchova 17

18 : práce s tiskem využití rozhlasových a televizních publicistických po ad um lecké texty internet nahrávky audio a video - vyjmenuje slohotvorné initele a objasní jejich vliv na jazykový projev - rozpozná funk ní styl a v typických p íkladech i slohový útvar - slohotvorní initelé subjektivní a objektivní - funk ní styly - dokáže vysv tlit rozdíl mezi monologem a dialogem, mezi mluveným a psaným, ipraveným a nep ipraveným projevem - monolog, dialog - mluvený projev p ipravený a nep ipravený, formální a neformální - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích, výstižn vyjad uje své myšlenky - umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska - umí klást otázky, polemizovat - rozpozná manipulativní komunikaci - komunika ní situace ú el a cíl jednání, navazování kontaktu, druhy jednání, rovnost vztah p i jednání - kultura i, - zpracuje informace formou zpráv, oznámení - sestaví jednoduché texty slohových útvar b žné komunikace - slohové postupy a útvary b žné komunikace - zpráva, oznámení, plakát, reklama, inzerát, pozvánka, blahop ání, kondolence, osobní dopis - za adí vypravování k funk nímu stylu - charakterizuje výstavbu vypravování - popíše jazykové prost edky vypravování, pozná je v textu - sestaví osnovu daného textu 18

19 - umí transformovat p ímou - dokáže dokon it vypravování s daným za átkem - zpracuje vypravování na dané téma (ústní i písemnou formou) - slohová práce - vypravování (jazykové prost edky a postupy) Práce s textem a získávání informací návšt va knihovny internet - má p ehled o knihovnách a jejich službách - zjiš uje a kriticky hodnotí pot ebné informace z dostupných zdroj - samostatn zpracovává informace - volí vhodný zp sob zprost edkování informací - používá p i vyhledávání pramen klí ových slov, pracuje s internetem - informativní výchova - knihovny a jejich služby - získávání a zpracovávání, t íd ní a hodnocení informací z textu - racionální studium textu druhy a techniky tení s d razem na tení studijní Estetické vzd lávání Um ní a literatura internet encyklopedie nahrávky audio a video filmové p edstavení um lecké texty obrazové materiály referáty - na p íkladech je schopen objasnit výsledky lidské innosti z r zných oblastí um ní - diskutuje o funkci literatury - rozpozná hodnotné um ní od ký e a braku 19

20 - um ní jako specifická výpov o skute nosti - druhy um ní - význam a funkce literatury - um ní a ký - má p ehled o hlavních literárních sm rech a literárních památkách od nejstarších dob - dokáže za adit typická díla k um leckým sm m a historickým obdobím - popíše hlavní historické zm ny - charakterizuje význam slavných osobností - eská a sv tová literatura od nejstarších dob od po átku 19. století (literární sm ry a jejich p edstavitelé v kontextu doby): starov ké kultury, st edov ké um ní, humanismus a renesance, baroko, národní obrozením romantismus - dokáže vyjád it sv j prožitek percepce z konkrétního um leckého díla - zná nevýznamn jší um lce a jejich slavná díla daného období - samostatn vyhledává informace v této oblasti a pracuje s nimi - aktivní poznávání eského a sv tového um ní v tradi ní i mediální podob (ostatní druhy um ní) Práce s literárním textem : internet encyklopedie nahrávky audio a video filmové p edstavení divadelní p edstavení um lecké texty obrazové materiály referáty - rozliší konkrétní literární díla podle druhu a žánr - používá poznatky z teorie literatury k hlubšímu porozum ní textu 20

21 - literární druhy a žánry - základní teorie literatury - metody interpretace textu - postihne význam textu - reprodukuje a interpretuje text, diskutuje o n m - vyjád í vlastní požitky z daných um leckých d l - porovnává eskou a sv tovou literaturu z hlediska úrovn, tematického zam ení, aktuálnosti a tivosti - pracuje samostatn i v týmu - etba a interpretace vybraných text z d l eské a sv tové literatury dle probíraného období a dle tematického zam ení, tvo ivé innosti: regionální literatura, mytologie, biblické p íb hy Bible, výklad sv ta, lidová slovesnost, literatura pro d ti a mládež, ilustrace, zví ecí hrdina bajky, lidské p átelství a kamarádství, konfliktní vztahy, hledání náhražek sociálních vztah Kultura internet referáty z regionu žák film divadelní p edstavení média exkurze po m st Mladá Boleslav - charakterizuje lidové zvyky a tradice našich p edk - zná typické žánry lidové slovesnosti, dokáže o nich diskutovat - lidové um ní a užitá tvorba - porovnává typické znaky kultur hlavních národností v R - kultura národností na našem území - shromáždí informace o zp sobech ochrany kulturních hodnot, debatuje o nich 21

22 - ochrana a využívání kulturních hodnot - vypráví vlastními slovy o knihách, filmech a divadelních p edstaveních - orientuje se v nabídce kulturních institucí, zejména ve svém regionu - kulturní instituce v našem stát a regionu - uvede klady a zápory masmédií - masová média 22

23 Ro ník: 2. Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností normativní p íru ky internet výukové programy na PC TV po ady - objasní pojem celonárodní slovní zásoba - vysv tlí, co je individuální slovní zásoba - slovní zásoba - vyjmenuje zp soby obohacování slovní zásoby - zp soby obohacován slovní zásoby - aplikuje zákonitosti tvo ení slov - pracuje s nejnov jšími normativními p íru kami - používá adekvátní slovní zásobu v etn terminologie svého oboru - tvo ení slov - slovní zásoba oboru, terminologie - nahradí b žné cizí slovo eským ekvivalentem a naopak - uvede jazyky, z nichž eština slova p ejímá - slova p ejatá - uvádí se slov m slohov zabarveným neutrální ekvivalenty - Stylové rozvrstvení slovní zásoby 23

24 - vysv tlí pojmy synonyma, homonyma, antonyma, uvádí p íklady a umí je použít - synonyma, homonyma, antonyma - využívá vhodných jazykových p íru ek - p vod jazyka rodná a místní jména - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - pracuje s Pravidly eského pravopisu - odhaluje a odstra uje chyby v textech - procvi ování a upev ování hlavních princip eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - v písemném a mluveném projevu využívá poznatk z tvarosloví - tvarosloví - gramatické tvary a konstrukce jejich sémantické funkce Komunika ní a slohová výchova : audio a video nahrávky práce s um leckými a odbornými texty film divadlo média - pozná rozdíl mezi popisem prostým a odborným - samostatn zpracuje odborný popis, využívá terminologii svého oboru - rozlišuje charakteristiku od popisu - na základ ukázek charakterizuje odborný styl, um lecký styl 24

25 - základní poznatky a postupy všech druh popisu (prostý, um lecký, publicistický) - slohová práce - charakteristika - orientuje se v textu, posoudí jeho kompozici - kompozice slohových postup, výpisky z textu Výsledky zd lávání - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích - vyjad uje postoje neutrální, pozitivní, negativní - umí klást otázky a vhodn formulovat odpov di - komunika ní situace (oslovení, kontakt, monologické a dialogické projevy), vnímání partnera Práce s textem a získávání informací normativní p íru ky odborné asopisy a publikace um lecké texty - orientuje se v odborném textu, získává z n j pot ebné informace, kriticky je zhodnotí a posoudí - sestaví osnovu textu a zp tn podle ní reprodukuje text - získávání a zpracování informací z um leckého i odborného textu, t íd ní poznatk - práce s odbornými asopisy - zp tná reprodukce textu - pracuje s normativními p íru kami - práce s r znými p íru kami pro školu a ve ejnost 25

26 Estetické vzd lávání Um ní a literatura internet encyklopedie nahrávky audio a video um lecké texty obrazové materiály referáty - má p ehled o hlavních literárních sm rech a literárních památkách, dokáže za adit typická díla k um leckým sm m a historickým obdobím - popíše hlavní historické zm ny - charakterizuje význam slavných osobností - porovnává vývoj ve sv a u nás - vývoj literatury od národního obrození do po átku 20. století (hlavní literární sm ry a jejich p edstavitelé u nás a ve sv ), realismus 1. pol. 19. století, májovci, ruchovci, lumírovci, kritický realismus, moderní sm ry p elomu 19. a 20. století 1. sv tová válka - dokáže vyjád it sv j prožitek percepce z konkrétního um leckého díla - zná nejvýznamn jší um lce a jejich slavná díla daného období - samostatn vyhledává informace v této oblasti a pracuje s nimi - aktivní poznávání eského a sv tového um ní v tradi ní i mediální podob (ostatní druhy um ní v probíraném období) Práce s literárním textem : internet encyklopedie nahrávky audio a video um lecké texty obrazové materiály referáty 26

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Obráb kov Kód a obor vzd lání: Stupe vzd

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Autoelektrikář Kód a obor vzdělání: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Klempí - karosá Kód a obor vzd lání: 23-55-H/02

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Mechanik strojů a zařízení Kód a obor

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Mechanik se izova Kód a obor vzd lání:

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Německý jazyk - Tercie

Německý jazyk - Tercie - Tercie Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky Vlasová kosmetika Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program CUKRÁŘ

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program CUKRÁŘ Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program CUKRÁŘ OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program kód a název oboru: Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 5 2.1 Uplatnění absolventa... 5 2.2 Kompetence absolventa... 5 2.2.1 Klíčové kompetence...

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Učební osnova předmětu Fiktivní firma Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: denní Celkový počet hodin za studium: 99 Platnost: od 1. 9. 2012 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

ANJ-VG - konverzace - základní kurz

ANJ-VG - konverzace - základní kurz ANJ-VG - konverzace - ní kurz Předmět Konverzace z angličtiny OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních

Více

Hodnocení v jednotlivých předmětech

Hodnocení v jednotlivých předmětech Hodnocení v jednotlivých předmětech Hodnocení 1. stupeň... 2 Český jazyk...2 Anglický jazyk...3 Matematika...4 Prvouka...5 Vlastivěda...6 Přírodověda...7 Výtvarná výchova...8 Hudební výchova...9 Tělesná

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Knihař 34 57 H / 01

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Knihař 34 57 H / 01 6. Učební osnova (přílohy ŠVP) Identifikační údaje: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Knihař Kód

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 6. Učební osnova (přílohy ŠVP) Identifikační údaje: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rekondiční a sportovní masér Kód a název oboru

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Příloha č.2: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. Charakteristika ŠVP Tato příloha byla zpracována dle Rámcového vzdělávacího

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

školní vzdělávací program Univerzální obráběč RVP 23-56-H/01 Obráběč kovů Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství

školní vzdělávací program Univerzální obráběč RVP 23-56-H/01 Obráběč kovů Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství školní vzdělávací program Univerzální obráběč 23-56-H/01 Obráběč kovů Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení RVP 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby 1 Školní vzdělávací program pro obor Stravovací a ubytovací služby 65 51 - E/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: Identifikační údaje... 4 1. Profil absolventa školního vzdělávacího

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Zeměpis 2 2 1 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV. Integruje oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : N Ě M E C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zedník OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36-67-H/01 Zedník 1 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5 UČEBNÍ PLÁN...13

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 78-42-M/04 Průmyslová ekologie Zdravotnické lyceum

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 78-42-M/04 Průmyslová ekologie Zdravotnické lyceum pro obor vzdělání RVP 78-42-M/04 1602M01 Zdravotnické Průmyslová ekologie lyceum Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 78-42-M/04 1602M01 Zdravotnické Průmyslová ekologie lyceum Vydalo Ministerstvo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Hotelnictví 65-42-M/01 RVP: 65-42-M/01 Hotelnictví Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PeadDr

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

65 51 E/01 Stravovací a ubytovací služby

65 51 E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 51 E/01 Stravovací a ubytovací služby 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

82 41 M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

82 41 M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více