International Express Elementary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International Express Elementary"

Transkript

1 International Express Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit a 11-1 slovíček (rozsah všech 1 Units slovíček - po registraci) Copyright 007 Ing. Otakar Doležal wap.yoctosoft.cz 1/9

2 O aplikaci EnglishDrill Aplikace EnglishDrill umožňuje výuku a opakování anglické slovní zásoby pomocí mobiních telefonů s podporou Java. O slovní zásobě Slovní zásoba je vytvořena podle předlohy slovníčku k učebnici International Express Elementary zveřejněného na českých www stránkách nakladatelství Oxford University Press (ie_elem_wordlist.pdf) panem Zdeňkem Horákem. O výslovnosti Přepis anglické výslovnosti odpovídá všeobecné britské angličtině. Je použita "počeštěná" forma mezinárodní fonetické abecedy, tak jak je běžně používaná v anglicko - českých a česko - anglických slovnících. Výslovnost: ə... neurčitý zvuk mezi a a e, ŋ... nosové n (jako v českém slově banka), ð... jazyk mezi zuby a vyslovit z, æ... vyslovit otevřené e, θ... jazyk mezi zuby a vyslovit s, '... hlavní přízvuk,,... vedlejší přízvuk, :... prodloužení hlásky (a: jako české á). /9

3 active [ 'æktiv ] aktivní,činorodý adverb [ 'ædve:b ] příslovce airport [ 'eəpo:t ] letiště article [ 'a:tikl ] článek asleep [ ə'sli:p ] spící,spát beach [ 'bi:č ] pláž bracket [ 'brækit ] závorka bridge [ 'bridž ] most British [ 'britiš ] britský bus [ 'bas ] autobus call [ 'ko:l ] telefonický hovor,telefonát call [ 'ko:l ] volat,telefonovat camping [ 'kæmpiŋ ] kempování,táboření change [ 'čeindž ] měnit (si),vyměnit (si) club [ 'klab ] klub computer [ kəm'pju:tə ] počítač computer [ kəm'pju:tər 'geim počítačová hra game ] cycling [ 'saikliŋ ] cyklistika,jízda na kole Danish [ 'deiniš ] dánský,dánština day [ 'dei ] den description [ di'skripšn ] popis desk [ 'desk ] psací stůl develop [ di'veləp ] vyvíjet,vyvinout dinner [ 'dinə ] pozdní oběd,večeře discuss [ di'skas ] diskutovat,povídat si,bavit se o čem door to door [ 'do:r tə 'do: ] od dveří ke dveřím,od výchozího bodu k cíli during [ 'djuəriŋ ] během,v průběhu eat [ 'i:t ] jíst,sníst eat out [ 'i:t 'aut ] jíst venku,v restauraci ending [ 'endiŋ ] koncovka ever [ 'evər ] vůbec někdy,vůbec kdy exhibition [,eksi'bišn ] výstava expression [ ik'sprešn ] výraz,vyjádření 3/9

4 extract [ 'ekstrækt ] výňatek,výtah film [ 'film ] film form [ 'fo:m ] (gramatický) tvar free [ 'fri: ] volný,mající čas frequency [ 'fri:kwənsi ] frekvence friend [ 'frend ] přítel/přítelkyně,kamarád/kamar ádka get together [ 'get tə'geðə ] setkat se go out [ 'gəu 'aut ] vyjít si go to bed [ 'gəu tə 'bed ] jít spát,jít do postele gym [ 'džim ] tělocvična hardly [ 'ha:dli ] stěží,sotva help [ 'help ] pomoc help [ 'help ] pomoci hobby [ 'hobi ] hobby,koníček hold on [ 'həuld on ] počkat,mít strpení vydržet,nepokládat (telefon) holiday [ 'holi,dei ] prázdniny,dovolená hundred [ 'handrəd ] sto in turn [ in 'te:n ] následovně,jeden po druhém invite [ in'vait ] zvát,pozvat journey [ 'dže:ni ] cesta jungle [ 'džaŋgl ] džungle landscape [ 'lændskeip ] krajina,krajinomalba leave out [ 'li:v 'aut ] vynechat,opominout let sb know [ 'let 'sambədi 'nəu ] dát vědět komu lie [ 'lai ] ležet like [ 'laik ] mít rád line [ 'lain ] řádek link [ 'liŋk ] spojovat,spojit long [ 'loŋ ] dlouhý love [ 'lav ] milovat,mít velmi rád lunch [ 'lanč ] oběd lunch break [ 'lanč 'breik ] polední přestávka,přestávka na oběd 4/9

5 make [ 'meik ] dělat,zvládnout,dokázat midday [ mid'dei ] poledne midnight [ 'midnait ] půlnoc minute [ 'minit ] minuta missing [ 'misiŋ ] chybějící,postrádaný moment [ 'məumənt ] okamžik month [ 'manθ ] měsíc never [ 'nevər ] nikdy oil [ 'oil ] olej on holiday [ on 'holi,dei ] na prázdninách,na dovolené paint [ 'peint ] barva,malba painting [ 'peintiŋ ] malování painting [ 'peintiŋ ] malba party [ 'pa:ti ] párty,večírek phone [ 'fəun ] telefonovat place [ 'pleis ] místo play [ 'plei ] hrát (si),zahrát (si) possible [ 'posibl ] možný,přicházející v úvahu preposition [,prepə'zišn ] předložka presentation [,preznt'eišn ] prezentace pronounce [ prə'nauns ] vyslovovat,vyslovit ready [ 'redi ] připravený,nachystaný na co receptionist [ ri'sepšnist ] recepční regards [ ri'ga:dz ] s pozdravem relax [ ri'læks ] relaxovat,uvolnit se restaurant [ 'restront ] restaurace role [ 'rəul ] role sandwich [ 'sænwidž ] sendvič shopping [ 'šopiŋ ] nakupování sightseeing [ 'sait,si:iŋ ] prohlížení památek; singular [ 'siŋgjulə ] jednotné číslo skiing [ 'ski:iŋ ] lyžování software [ 'softweə ] software spend [ 'spend ] trávit,strávit stressful [ 'stresful ] stresující suggest [ sə'džest ] navrhnout,navrhovat 5/9

6 sunbathe [ 'sanbeið ] opalovat se swimming [ 'swimiŋ ] plavání table [ 'teibl ] tabulka,přehled take [ 'teik ] brát,zabrat tell the time [ 'tel ðə 'taim ] určit čas,říci kolik je hodin thousand [ 'θauznd ] tisíc time [ 'taim ] čas tired [ 'taiəd ] unavený,vyčerpaný tomorrow [ tə'morəu ] zítra,zítřek train station [ 'trein 'steišn ] železniční stanice,nádraží translation [ trænz'leišn ] překlad travel [ 'trævl ] jet,pohybovat se travelling [ 'trævliŋ ] cestování trekking [ 'trekiŋ ] cestování,putování try [ 'trai ] zkusit,zkoušet,pokusit se TV [ 'ti: 'vi: ] televize underline [,andə'lain ] podtrhnout unit [ 'ju:nit ] lekce usually [ 'ju:žuəli ] obvykle,běžně via [ 'vaiə ] přes walk [ 'wo:k ] procházka,vycházka walking [ 'wo:kiŋ ] chůze,chození pěšky,pěší turistika watch [ 'woč ] dívat se,sledovat way [ 'wei ] cesta,způsob week [ 'wi:k ] týden weekend [ wi:k'end ] víkend year [ 'jiə ] rok yesterday [ 'jestə,dei ] včera 6/9

7 absolute [ 'æbsə,lu:t ] absolutní,naprostý,úplný 11 accident [ 'æksidənt ] nehoda 11 age group [ 'eidž 'gru:p ] věková skupina 11 arrange [ ə'reindž ] zařídit,sjednat,uspořádat 11 author [ 'o:θə ] autor/autorka 11 by [ 'bai ] s použitím čeho,pomocí čeho 11 by [ 'bai ] čím 11 cathedral [ kə'θi:drəl ] katedrála 11 cause [ 'ko:z ] příčina,důvod 11 close together [ 'kləuz tə'geðə ] v blízkosti,u sebe 11 commercial [ kə'me:šl ] komerční 11 competition [,kompət'išn ] soutěž,soutěžení 11 complete [ kəm'pli:t ] dokončit,dodělat 11 completion [ kəm'pli:šn ] dokončení 11 construct [ kən'strakt ] postavit,vybudovat 11 construction [ kən'strakšn ] výstavba,stavba 11 cost [ 'kost ] stát 11 create [ kri'eit ] tvořit,vytvořit 11 creation [ kri'eišn ] výtvor,dílo 11 damage [ 'dæmidž ] poškodit,způsobit škodu 11 deliver [ di'livə ] dodat 11 destroy [ di'stroi ] zničit,rozbít 11 disagree [,disə'gri: ] nesouhlasit 11 discussion [ di'skašn ] diskuze 11 efficiency [ i'fišnsi ] efektivita,výkonnost 11 efficient [ i'fišnt ] výkonný 11 electricity [ i,lek'trisəti ] elektřina 11 empire [ 'empaiər ] říše,království 11 enjoyment [ in'džoimənt ] požitek,potěšení 11 exactly [ ig'zæktli ] přesně 11 exist [ ig'zist ] existovat 11 expand [ ik'spænd ] rozšířit (se),rozrůst (se),expandovat 11 expansion [ ik'spænšn ] expanze 11 factory [ 'fæktəri ] továrna 11 7/9

8 fall [ 'fo:l ] spadnout,klesnout,poklesnout 11 fast [ 'fa:st ] rychle 11 gas [ 'gæs ] plyn 11 get away from [ 'get ə'wei frəm ] odejít,dostat se pryč z 11 hard [ 'ha:d ] tvrdý 11 hate [ 'heit ] nenávidět 11 introduce [,intrə'dju:s ] zavést 11 join [ 'džoin ] připojit se 11 just [ 'džast ] právě,zrovna 11 let [ 'let ] pronajmout,pronajímat 11 lounge [ 'laundž ] letištní hala 11 manage [ 'mænidž ] řídit,vést 11 materials [ mə'tiəriəlz ] potřeby,materiály 11 metal [ 'metl ] kov 11 modern [ 'modn ] moderní 11 necessity [ nə'sesəti ] nutnost,nezbytnost 11 open [ 'əupən ] otevřít 11 organize [ 'o:gənaiz ] organizovat,zorganizovat,uspoř ádat 11 own [ 'əun ] vlastnit 11 past simple [ 'pa:st 'simpl passive 'pæsiv ] trpný minulý čas prostý 11 perhaps [ pə'hæps ] možná,třeba,snad 11 permission [ pə'mišn ] povolení 11 permit [ 'pe:mit ] povolit,svolit 11 pointed [ 'pointid ] ostrý,špičatý 11 preparation [,prepər'eišn ] příprava na co,připravování (se) 11 privatization [,praivitaiz'eišn ] privatizace 11 public [ 'pablik ] veřejný 11 pyramid [ 'pirəmid ] pyramida 11 quality [ 'kwoləti ] kvalita 11 railway [ 'reilwei ] železnice 11 reach for [ 'ri:č fə ] mířit někam 11 recruitment [ ri'kru:tmənt ] přijímání 11 8/9

9 save [ 'seiv ] šetřit 11 secret [ 'si:krət ] tajemství 11 select [ si'lekt ] vybrat (si),zvolit (si) 11 selection [ si'lekšn ] výběr 11 ship [ 'šip ] loď 11 since [ 'sins ] od 11 sky [ 'skai ] nebe 11 skyscraper [ 'skaiskreipə ] mrakodrap 11 speed limit [ 'spi:d 'limit ] omezení rychlosti,nejvyšší povolená rychlost 11 spire [ 'spaiə ] špička věže 11 state [ 'steit ] stát 11 steel [ 'sti:l ] ocel 11 structure [ 'strakčə ] konstrukce 11 suffix [ 'safiks ] přípona 11 system [ 'sistəm ] systém 11 tall [ 'to:l ] vysoký 11 think [ 'θiŋk ] myslet (si) 11 top [ 'top ] vrchol,vrcholek,nejvyšší bod 11 tower [ 'tauə ] věž 11 tradition [ trə'dišn ] tradice 11 transport [ 'trænspo:t ] dopravit,přepravit,přepravovat 11 until [ an'til ] do,až do 11 utility [ ju'tiləti ] veřejné služby 11 winning [ 'winiŋ ] vítězný,získávající výhru 11 without [ wið'aut ] bez 11 worker [ 'we:kər ] pracovník/pracovnice 11 9/9

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate Pomaturitní studium PET Období školního vyučování ve školním roce začne stejně jako ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a bude probíhat v souladu

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/8

Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/8 Opportunities Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 1 lekce - 150 slovíček (rozsah všech 9 lekcí - 1141 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar

Více