Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů"

Transkript

1 Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako e-learningové programy. Vzdělávací program je rozdělen do 10 oblastí, kdy jeden den prezenčního studia představuje 1 oblast spolu s následným e-learningovým studiem a konzultacemi on-line i prezenční formou pod vedením lektora. Na úvod každého běhu je realizován úvodní seminář, který má za cíl představit formu vzdělávání, předat vzdělávací pomůcky (notebooky všem účastnicím projektu, včetně dalšího vybavení), je jim nastaveno připojení k internetu a následně jsou postupně s účastnicemi probrány zásady obsluhy notebooku a práce s e-learningovým programem. Jeden běh trvá 5 měsíců. V prvních deseti týdnech probíhá 1. skupina programů: IT minimum, PODNIKATELské minimum, EKONOMické minimum. Každý jeden program má časovou dotaci nejméně. V druhých deseti týdnech probíhá 2. skupina programů: OBCHODní minimum, PODPORA podnikání, JAZYKové minimum. Každý jeden program má časovou dotaci nejméně. Schematické znázornění průběhu vzdělávání (po týdnech): Program/týden Č. 1 x x x x x x x x x x Č. 2 x x x x x x x x x x Č. 3 x x x x x x x x x x Č. 4 x x x x x x x x x Č. 5 x x x x x x x x x Č. 6 x x x x x x x x x Schematické znázornění průběhu vzdělávání (v jednom týdnu např. 3): Program/den pondělí úterý středa čtvrtek pátek Č. 1 X Č. 2 X konzultace Č. 3 X

2 JEDEN BĚH Úvodní seminář k práci s e-learningovými programy IT minimum: prohloubí, rozšíří a zvýší vědomostní úroveň účastnic projektu v oblasti informačních technologií, užití osobního počítače, efektivní užití sady MS office, internetu jako komplexní informační sítě PODNIKATELské minimum: seznámí účastnice se základy podnikatelské činnosti (zakládání), zpracování a přípravě podnikatelského plánu, zvláštnostmi podnikání, managementem podnikání, rozvojem podnikatelských aktivit EKONOMické minimum: prohloubí, rozšíří a zvýší vědomostní úroveň účastníků projektu v oblasti ekonomiky, financování, plánování, rozpočtů jako komplex OBCHOD ní minimum: rozšíří základní informace účastnic o problematice vztahů dodavatel odběratel, seznámí s moderními formami administrativy, komunikace i práce týmu, organizace času, prezentační schopnosti, osobního image aj. PODPORA podnikání: představí možné finanční produkty, dokumentace při předkládání žádostí, možnosti podpory z prostředků EU JAZYKové minimum: prohloubí, rozšíří a zvýší jazykovou výbavu účastnic a to nejen v oblasti obecné angličtiny, ale taktéž tzv. Technical and Business English

3 IT minimum Počet dní prezenčního (e-learningového) studia/vzdělávací programu (1x týdně): Počet hodin e-learningové studium denně : Počet hodin / program (1 běh): Vzdělávací program IT připraví absolventky na maximálně možné efektivní využívání PC při výkonu své podnikatelské činnosti, důraz je kladen na obecné principy používání PC a ovládání textového editoru MS Word a tabulkového procesoru MS Excel. Cílem je doplnit znalosti absolventek a vypomoci jim při dalším používání neznámých funkcí či ovládání. Účastnice kurzu se seznámí s Windows, operačním systémem práce s okny, složkami, kopírováním. Nadále budou proškoleny v používání průzkumníku, internetu a vyhledávání informací, použití elektronické pošty. Velice důležité je doplnění znalostí v oblasti MS Word a MS Excel, budou probrány jednotlivé funkce a prakticky předvedeny možnosti časové úspory při efektivnějším využití osobního počítače. Osnova vzdělávacího programu IT 1) Systém Windows, práce s okny, disky, složky, soubory (formáty) 2) Internet (vyhledávání informací, typy serverů) 3) (vytvoření nového účtu, práce s poštovními složkami) 4) Word formát, ovládání, základní funkce dokumentu, vzhled stránky 5) Word formátování textu, odrážky a číslování, záhlaví a zápatí 6) Word vkládání objektů (obrázek, klipart, wordart, tabulka) 7) Excel formát, základní funkce (list, sloupce, řádky, buňky), bloky a adresace buněk 8) Excel formátování buněk (typy čísel, sloučení, zarovnání, ohraničení, vzorky) 9) Excel funkce a vzorce (automatické vkládání), knihovny funkcí 10) Excel grafy (typy grafů, vybrání dat, formátování legenda, popisky, osy, styly)

4 OBCHODní minimum Počet hodin e-learningové studium denně : Počet hodin / program (1 běh): Vzdělávací program představí absolventkám možné zásady odběratelsko-dodavatelských vztahů, seznámí je se základními obchodními dovednostmi. Naučí absolventky řízení moderní administrativy, napomůže při rozšíření osobního potenciálu, schopnosti lepší komunikace s klienty, práce v týmu, řešení různých pracovně obchodních situací. Posílí schopnost účastnic k úspěchu v oblasti prodeje a nabídky svých produktů. Současně povede účastnice k zamyšlení se nad kreativním řešením své činnosti. Osnova vzdělávacího programu OBCHODní minimum 1) Podstata a cíl obchodních dovedností 2) Psychologie nákupu, motivace zákazníka 3) Prezentace obchodní nabídky 4) Komunikace se zákazníky 5) Prezentace a prezentační schopnosti 6) Efektivní kominikace, budování pracovních týmů 7) Naslouchání a empatie 8) Tvorba obchodní sítě 9) Spokojený klient 10) Motivace klienta a kvalita služeb

5 EKONOMické minimum Počet hodin e-learningové studium denně : Počet hodin / program (1 běh): Absolventka zná základy ekonomiky, financování, účetních a daňových vazeb, finančního plánovaní, kalkulace. Důraz je kladen na obecné principy v ekonomice. Cílem je doplnit znalosti absolventek a zefektivnit tak výkon jejich profese. Účastnice kurzu se nejprve seznámí s pojmem ekonomika a oblastmi, ze kterých se převážně skládá. Obecné znalosti fungování ekonomiky a finančního řízení společnosti budou doplněny vysvětlivkami ohledně rozdílů mezi podvojným účetnictvím a daňovou evidencí, budou objasněny pojmy jako aktiva, pasiva a majetek. Absolventky kurzu budou schopny samostatně vnášet do svých profesí ekonomické poznatky takovým způsobem, že svá rozhodnutí, jež se projevují v číslech, dokáží efektivně aplikovat. Dále se seznámí se základními typy daní (daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, atd.) a budou schopny vyplnit formulář přiznání. Seznámí se sestavováním finančního plánu, jeho řízením, ovlivňováním v závislosti na rozhodovacích procesech. Osnova vzdělávacího programu EKONOMické minimum 1) Základy ekonomiky, financování, ekonomiky podniku 2) Předmět a význam účetnictví, podvojné účetnictví a daňová evidence 3) Základní ekonomické výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) 4) Cash flow v praxi 5) Podnik - základní ekonomické operace v podniku, organizační struktura a oběh dokladů 6) Výnosy a hospodářský výsledek 7) Daně a daňové právo 8) Mzdy, mzdové účetnictví 9) Kalkulace, rozpočty, finanční plánování 10) Řízení hodnoty společnosti

6 PODNIKATELské minimum Počet hodin e-learningové studium denně : Počet hodin / program (1 běh): Vzdělávací program poskytne absolventkám přípravu na možné podnikání se zaměřením na podnikání fyzické osoby i založení obchodní společnosti. Naučí je orientaci v živnostenském zákoně, odpoví na otázky jak založit podnikání, pracovat a využívat zákoník práce. Absolventky budou seznámeny s hlavní podstatou a požadavky důchodového zabezpečení, sociálního i nemocenského zajištění. Získají představu o obsahu a struktuře podnikatelského plánu. Naučí se podnikatelský plán zpracovávat. Seznámí se se zákonitostmi psychologie podnikatele. Osnova vzdělávacího programu PODNIKATELské minimum 11) 1) Základy personalistiky 2) Právní normy podnikání 3) Zákoník práce 4) Zdravotní a sociální pojištění 5) Daňová problematika 6) Související zákony a normy 7) Obsah podnikatelského plánu 8) Zpracování podnikatelského plánu 9) Finanční část podnikatelského plánu 10) Psychologie podnikání

7 PODPORA podnikání Počet hodin e-learningové studium denně : Počet hodin / program (1 běh): Program nabídne účastnicím řadu nových informaci a naučí je s informacemi pracovat a využívat efektivně ke své činnosti. Poskytne informace o možnosti všeobecné podpory a také podpory spojené s využitím prostředků EU. Seznámí účastnice s postupem při zpracování podnikatelských záměrů a žádostí o poskytnutí dotace, zvýhodněného úvěru či půjčky na realizaci podnikatelského záměru. Osnova vzdělávacího programu PODPORA podnikání 12) 1) Formy podpory začínajících podnikatelů/lek 2) Využitelné bankovní produkty 3) Členství ve sdruženích, přínos, nabídka 4) Možnosti využití dotací z EU 5) Systém a zásady čerpání dotací 6) Základní informace k zpracování projektů 7) Finanční řízení 8) Monitoring 9) Zvláštnosti realizace projektů 10) Podpora s využítím MPSV, MPMR, MŠMT apod.

8 JAZYKové minimum Počet hodin e-learningové studium denně : Počet hodin / program (1 běh): Profil absolventa: Vzdělávací program poskytne absolventkám určitou jazykovou výbavu v anglickém jazyce, který je potřebný nejen pro obecnou komunikaci a rozšíření znalostí, ale také zvýší jeho odborné využití při vzdělání a na trhu práce. Součástí vzdělávání je seznámení nejen s obecnou angličtinou, ale také odbornou (Technical and Business) a také s angličtinou zaměřenou na komunikaci uvnitř Evropské unie, viz. osnova vzdělávacího programu. Vzdělávací program se skládá z prezenčního a distančního studia, kdy lektor a tutor budou pracovat s cílovou skupinou intenzivně tak, aby zdárně absolventky vykonaly závěrečný test a obdržely certifikát o absolvování kurzu a uměly použít získané vědomosti a tak se staly adaptabilnějšími na trhu práce. Osnova vzdělávacího programu JAZYKové minimum 1) Sloveso To be - klad, zápor, otázka; zájmena - osobní, přivlastňovací; pozdravy, seznámení 2) Určitý a neurčitý člen, množné číslo pod. jména, přivlastňovací pád, abeceda 3) Přítomný čas prostý - 3. osoba č.j., hodiny, frekvenční příslovce, číslovky, slovosled 4) Přítomný čas prostý - zápor, otázka; sloveso Have got 5) Sloveso Like + ing, větná vazba There is x There are; some x any; this x that 5) Sloveso Can - klad, zápor otázka; minulý čas slovesa To be- was, were 6) Minulý čas prostý - klad, zápor, otázka; pravidelná x nepravidelná slovesa 7) Stupňování příd. jmen, průběhový čas klad, zápor, otázka 8) Business English - slovní zásoba, fráze, telefonování, jednání se zákazníky, přijímací pohovor 10) Business English - obchodní korespondence, životopis, zařízení a chod kanceláře, firmy, úřadu

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ Středníí odborná školla a Středníí odborné učiilliiště,, Horšovský Týn,, Liittrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2011 1. Úvodní identifikační údaje Název školy Střední

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Podnikání 64 41 L/51 Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 26 26 26 78 Cizí jazyk

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více