Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Čj.: 350/2010 Dne: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok: Předkládá: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

2 OBSAH: a) Základní údaje o škole b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce d) Údaje o přijímacím řízení ţáků na střední školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI h) Prezentace školy na veřejnosti a další mimořádné akce školy Přílohy: 1) Výroční zpráva o hospodaření školy - rok ) Výroční zpráva o hospodaření školy ½ roku 2010 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, předkládám Výroční zprávu Základní školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Rozhodnutím MŠMT č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol. Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav. Škola sdruţuje: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 ţáků, IZO: ) Školní druţinu s plánovanou kapacitou 130 ţáků, IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel, IZO: K 1. červnu 2010 došlo ke změně názvu školy ze Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 na Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou kapacitně postavenou na 550 ţáků s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní druţiny, které sídlí v jedné budově. Vzdělávací obor: C/01 Základní škola. Vzdělávací program: 309/ Školní vzdělávací program ŠESTKA. 3

4 Na škole působí školská rada. Členy školské rady jsou: zástupci zřizovatele - Petr Krichebauer, Ivana Matoušková, zástupci rodičů David Skalský, Roman Šoltys a zástupci pedagogů Otakar Vorel, Lukáš Krejčík. Ve školním roce zahájilo docházku celkem 288 ţáků, z toho 157 chlapců a 131 dívek. Na I. stupni ( ročník) 178 ţáků, na II. stupni ( ročník) 110 ţáků. Školní rok ukončilo celkem 289 ţáků (na I. stupni 186, na II. stupni 103). Neprospěli 2 ţáci. Celkový počet tříd 13 na I. stupni 9 na II. stupni 4 průměrný počet ţáků ve třídě 22,23 průměrný počet ţáků I. st. ve třídě 20,66 průměrný počet ţáků II. st. ve třídě 25,75 Školní druţina: Ve školním roce navštěvovalo ŠD počátkem měsíce září 101 ţáků a 108 ţáků ve 2. pololetí. Činnost školní druţiny zajišťují tři vychovatelky - celkem tři plné pracovní úvazky. Kompetence vedoucí vychovatelky, která je přímo podřízena zástupci ředitele školy, stanoví Organizační řád. Zodpovídá za organizaci činnosti druţiny, plánování její činnosti a kontrolu kvality výchovně - vzdělávací práce. Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky má formu kontroly vedení dokumentace a hospitací. Školní druţina má nadstandardní podmínky z hlediska prostor. K dispozici jsou tři herny a na ně navazující chodba přizpůsobená ke klidovým aktivitám, kterou pouţívají všechna oddělení. Pro pohybové a sportovní vyţití ţáků slouţí školní zahrada s pískovištěm, hřiště a tělocvična. K dispozici byla i herna vybavená výpočetní technikou. 4

5 Školní jídelna: Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 292 z toho ţáci 237 zaměstnanci 27 cizí strávnici 28 Cena stravného: I. stupeň 7-10 let 16,50- Kč II. stupeň let 18,- Kč III. stupeň 15 a více let 19,- Kč dospělí 20,- Kč Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 20,40- Kč reţie 12,80- Kč zisk 0,80- Kč Pracovnice školní jídelny: vedoucí jídelny 1 úvazek 1 kuchařky 2 2 pracovnice provozu 2 1,31 uklizečka 1 0,44 5

6 B) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH - JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Správní zaměstnanci Č. Příjmení, jméno Funkce 01. NOVÁKOVÁ Miroslava hospodářka 02. HORÁKOVÁ Kateřina finanční účetní 03. MACH Zdeněk údrţbář 04 HRADCOVÁ Helena mzdová účetní 05. TOMANOVÁ Hana uklízečka 06. KALÍŠKOVÁ Lenka uklízečka, školnice 07. BŘEHOVSKÁ Eva vedoucí ŠJ 08. TRUBAČÍKOVÁ Jana uklízečka 09. JEŢKOVÁ Pavlína vedoucí kuchařka 10. MAZAČOVÁ Jitka kuchařka 11. VRABCOVÁ Lenka pracovník provozu 12. ŠARKÖZYOVÁ Václava pracovník provozu 13. UHLÍŘOVÁ Hana uklízečka 6

7 Pedagogičtí pracovníci Č. Příjmení, jméno, titul Titul Vzdělání Kvalifikace Aprobace Pracovní zařazení Zařazení 01. BARTOŠOVÁ Pavlína SŠ vych. vych/tv vych ŠD 02. DUBSKÁ Iveta Ing. VŠ učit. II. st. Vv uč I. st. 03. DVOŘÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. II. st. Tv uč II. st. 04. FLODRMANOVÁ Ivana SŠ uč I. st. 05. HÁSOVÁ Ivana Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 06. JEŘÁBKOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 07. MILČINSKÁ Miloslava Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 08. KRÁLOVÁ Albína SŠ učit. I. st. I. st. ZŠ 09. KULASOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 10. KREJČÍK Lukáš Mgr. VŠ učit. II. st. D uč II. st. 11. KREJČÍKOVÁ Kateřina Ing. VŠ učit. II. st. Ch zástupce 12. NOVÁKOVÁ Ilona SŠ vych. vych. vych ŠD 13. PLUHAŘOVÁ Markéta Mgr. VŠ učit. II. st. Bi, M uč II. st. 14 SMUTNÁ Jitka Mgr. VŠ učit. II. st. Rj, Hv uč II. st. 15. SOUČKOVÁ Jana Bc. VS učit. II. st. Aj uč II. st. 16. SUCHÝ Tomáš Ing. VŠ učit. II. st. M, I ředitel 17 SVÁROVSKÁ Lucie Mgr. VŠ učit. II. st. M, F uč II. st. 18. VOREL Otakar Mgr. VŠ učit. II. st. Tv, Pe uč II. st. 19. VESELÁ Blanka SŠ Aj uč II. st. 20. VORLOVÁ Lenka Mgr. VŠ učit. II. st. M, Z uč I. st. 21. FOŘTOVÁ Ilona Ing. VŠ Aj, Nj uč II. st. 22. HEROUTOVÁ Miroslava Mgr. VŠ učit. II. st. Čj, Vv uč II. st. 23. KOŠVANCOVÁ Natálie Bc. VŠ vych. vych. vych. ŠD Jana Součková nastoupila k 1. únoru 2010 mateřskou dovolenou, její úvazek převzala Ilona Fořtová. Úvazek Ilony Fořtové ve školní druţině připadl nově nastupující vychovatelce Natálii Košvancové. 7

8 C) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 5. a 6. února 2010 formou putování pohádkovou říší. Zapsáno bylo 59 ţáků. Ţádost o odklad podali rodiče sedmi ţáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předloţení patřičného doporučení. D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŢÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet ţáků 9. třídy 25 Počet ţáků 7. třídy 1 Ţáci přijati v 1. kole 25 96,15 % Nepřijatí ţáci 1 3,85 % Ţáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 21 84,0 % Ţáci přijati do SŠ v jiném regionu 4 16,0 % Ţáci přijati do státních SŠ 16 64,0 % Ţáci přijati do soukromých SŠ 9 36,0 % Ţáci přijati ke 4- letému maturitnímu studiu 16 64,0 % Ţáci přijati na 3- letý učební obor 9 36,0 % 8

9 Přehled rozmístění: Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 2 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 0 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB Střední průmyslová škola, MB 3 SOŠ a SOU, MB 1 Integrovaná SŠ na Karmeli, MB 0 SZŠ, MB 1 SŠ tradičních řemesel HERMÉS, MB 0 Soukromá SŠ Maja, MB 0 SŠ ekonomicko-podnikatelská Spektrum, MB 0 Škoda Auto a. s. SOU strojírenské, MB 9 SOU Horky nad Jizerou 5 SŠ gastronomie a hotelnictví, MB 0 Celkem 21 Jiný region Obchodní akademie, Kollárova, Praha 8 1 SPŠ stavební, Liberec 1 Gymnázium, Jablonec nad Nisou 1 SOŠ Kolín 1 Celkem 4 Přijímací řízení ţáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 6 Přijatých 3 50 % Z toho: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 5 Přijatých 2 33,3 % Gymnázium Palackého 6 Přijatých 1 16,66 % 9

10 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2009/2010 prospělo celkem 289 ţáků, tj. 99,2 %. Průměrný prospěch ţáků je 1,408. Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 1. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Učební osnovy a jejich cíle byly aţ na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. Školní rok byl slavnostně zahájen na hřišti školy za účastni známých sportovců atleta Svatoslava Tona, florbalisty Petra Novotného a florbalové reprezentantky Kláry Leierové. 10

11 Průměrný prospěch školy na konci ŠR byl 1,408. S vyznamenáním studovalo 178 ţáků. Prospělo 109 ţáků, 2 ţáci neprospěli. Celkem bylo organizováno na škole 17 krouţků a ve spolupráci s občanskými sdruţeními dalších 38 krouţků. Pro 11 ţáků školy byly zpracovány individuální vzdělávací plány k integraci na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra. Byla zabezpečena ambulantní náprava specifických poruch učení v rozsahu 6 hodin týdně. Nápravy zabezpečovala Mgr. Monika Jeřábková, Mgr. Ivana Hásová a Albína Králová. Ţáci se zjištěnou specifickou poruchou učení byli hodnoceni a klasifikováni podle pokynů MŠMT k zajištění péče o ţáky se specifickými poruchami učení v ZŠ. Ţáci II. stupně studovali v 6. aţ 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu s rozdělením disponibilních hodin pro volitelné předměty - sportovní přípravu se zaměřením na lehkou atletiku a florbal, a dále další dva matematická praktika nebo matematickopřírodovědná praktika a praktika z informatiky. Zaměření nabídky volitelných předmětů sledovalo tedy tradici školy, tj. atletiku a přírodovědné předměty. Výborných výsledků bylo opět dosaţeno ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (v učebním plánu se sportovní přípravou), zejména v oblasti výkonnostní. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno v části Přehled sportovních soutěţí. V porovnání s minulým školním rokem došlo opět k mírnému zlepšení celkového průměrného prospěchu školy z 1,577 na 1,408. Nastal také pokles ţáků, kteří neprospěli z 3 na 2. Ţáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonoţka fy SCIO. Testováno bylo celkem 27 ţáků naší školy. Výsledky byly pod průměrem ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům ţáků. Na základě vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Ţákovská cena ţákovi 9. třídy naší školy Dominiku Víchovi a ţákyni 5. třídy Lucii Jelínkové. 11

12 ŠKOLNÍ DRUŢINA Výchovně-vzdělávací činnost druţiny probíhala v tomto školním roce podle školního vzdělávacího programu školní druţiny. Výchovné a vzdělávací cíle ve ŠD byly průběţně plněny. Tématicky zaměřené činnosti byly prováděny ve všech odděleních se zaměřením na druh činnosti a věk dětí. Rozvoj zručností a dovedností dětí byl prohlubován v pracovnětechnických činnostech. Prohloubení pohybové aktivity, sportovních dovedností si děti upevnily v tělovýchovně sportovní a turistické činnosti. Správné společenské chování, sebeovládání, správné vystupování, hygienické návyky si děti upevnily v esteticko-výchovné činnosti. Lásku k přírodě a její ochranu se děti učí v přírodovědné činnosti. Dopravní tématika je všeobecně zaměřena na bezpečný pohyb dětí v dopravě. Některé větší akce konané v rámci školní druţiny: sběr ovoce na školní zahradě HALOWEEN, prostory ŠD (masky, soutěţe) vánoční posezení u stromečku (koledy, dárky, cukroví) soutěţ o nejhezčího sněhuláka (hřiště ZŠ, soutěţ druţstev) Čarodějnice - výtvarná soutěţ o nejlepší kresbu, výstava u vchodu do ŠD Dětský den sportovní soutěţe na stanovištích Po celý školní rok je výchovná činnost zaměřena na společensky prospěšnou činnost péče a dodrţování hygienických pravidel druţiny, uplatňování zdravotnické osvěty, zásady společenského chování, výchova k sebekázni při vycházkách a zájmových činnostech, sebehodnocení a péče o květiny. 12

13 I. STUPEŇ 1. PŘEHLED AKCÍ 1. STUPNĚ 1. září 2009 Slavnostní zahájení školního roku přivítání prvňáčků 4. října 2009 Putování se šestkou 4. listopadu 2009 Překáţková dráha sportovní akce pro MŠ 27. listopadu 2009 Rozsvěcení vánočního stromku 4. prosince 2009 Čert a Mikuláš a 1. adventní pátek 10. prosince 2009 Zimní čtyřboj školní kolo 11. prosince adventní pátek 18. prosince 2009 Třídní besídky všechny třídy 1. stupně 13. ledna 2010 Skřítek Šesťáček 12. ledna 22. ledna 2010 Návštěva mateřských škol s budoucími prvňáčky 27. ledna 2010 Filmové představení února 2010 Zápis do 1. tříd 24. února 2009 Recitace školní kolo 17. března 2010 Karneval 26. března 2010 Noc s Andersenem 16. dubna 2010 Anglické divadlo 22. dubna 2010 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem 23. dubna 2010 Cvičení v přírodě v rámci Dne Země 20. května 2010 Atletický trojboj školní kolo 26. května 2010 Atletický trojboj okresní kolo Benátky nad Jizerou 13

14 2. DALŠÍ AKCE 1. STUPNĚ 3 x byl uspořádán sběr papíru po celý rok sběr víček, baterií bylo prováděno třídění odpadu krouţky krouţek anglického jazyka krouţek sportovních her klávesy náboţenství krouţek florbalu krouţek šachů krouţek atletiky pěvecký krouţek krouţek keramiky krouţek informatiky (p. uč. Hásová, Čurdová, Veselá, Součková) (p. uč. Kulasová) (p. uč. Smutná) (pan Němeček) (p. uč. Suchý) (pan Šoltys) (p. uč. Kulasová) (p. uč. Milčinská) (p. uč. Dubská, Heroutová) (p. uč. Suchý, p. uč. Fořtová) učitelky 1. stupně se zúčastňovaly vzdělávacích akcí třídy 1. stupně byly během školního roku na exkurzích uskutečnily se školy v přírodě ţáci navštívili knihovnu, dopravní hřiště, dle ŠVP výuky plavání i divadelní představení 3. PLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ ŠVP ŠESTKA NA I. STUPNI VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ CÍLE, HODNOCENÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ - osvojení poznatků poznávací i praktické činnosti - pochopení učiva a přijímaných vědomostí nejen jako teorii, ale i v praktickém ţivotě a o jeho samostatné rozvíjení - rozvíjení samostatnosti při psaní, čtení i počítání i v ostatních činnostech - orientace v učebnicích, slovnících, encyklopediích a ostatních studijních materiálech - seznámení s audiovizuální technikou, s prací na počítačích 14

15 - vyjádření názorů, postojů, umění formulovat otázky, samostatně se vyjadřovat v mluveném projevu i písemném projevu, umět diskutovat - estetické vnímání - rozvíjení pohybových dovedností a ovlivňování svého zdraví - získání správných mravních hodnot a postojů a umění rozpoznat je od špatných - chápání sama sebe jako občana ČR a podle toho se chovat na veřejnosti i doma - chápání důleţitosti svého zdraví i svých blízkých - odpovědnost, chápání, pochopení, respektování a umění pracovat a spolupracovat s kolektivem, chápat mezilidské vztahy - kladení důrazu na hodnotu člověka jako takového a hodnotu samotnou - sebehodnocení, kritika, sebekritika, vlastní názor ČESKÝ JAZYK 1. ročník Ţáci se vyjadřují pomocí slovní zásoby gramaticky správně, tak aby to odpovídalo moţnostem ţáka 1. ročníku. Ţáci rozlišují věty, slova, slabiky, hlásky a písmena, srozumitelně mluví, uvědoměle čtou a vyjadřují se. Ţáci píšou správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti, píšou a spojují písmena, slabiky, slova, dodrţují správné pořadí písmen ve slově, píšou slova úplná, dokáţou napsat mluvené věty a slova, dodrţují čitelnost a úhlednost psaného projevu. Ţáci čtou plynule jednoduchý text s porozuměním, recitují kratší báseň, znají některá rozpočítadla a říkanky, orientují se v textu Slabikáře a Čítanky, vnímají ilustraci, znají některý dětský časopis. 2. ročník Ţáci pracují s větou, pouţívají věty jednoduché i souvětí, dodrţují pořádek slov ve větě, orientují se v hláskách i slabikách, dodrţují správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, poznávají podstatná jména a slovesa, rozlišují jména obecná a vlastní. Jsou schopni krátkého vyprávění a popisu. Ţáci píšou písmena číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţují sklon písma, správně spojují písmena, slabiky, píšou jednoduchý text, správně uţívají velká písmena ve slovech a větách, dodrţují úhlednost a celkovou úpravu a pracovní návyky, dokáţou napsat adresu a přání. Ţáci čtou plynule s porozuměním, recitují básně, domýšlejí jednoduché příběhy, převypravují, orientují se v textech Čítanky a jiných textech pro děti, vnímají spojitost textu s ilustrací. 15

16 3. ročník Ţáci rozlišují slabiky a hlásky, uţívají vyjmenovaná slova a jejich pravopis, rozlišují slovní druhy, skloňují podstatná jména a pracují s jejich mluvnickými kategoriemi, správně píšou vlastní jména, určují osobu, číslo a čas u sloves, odlišují větu jednoduchou od souvětí, poznají základní skladební dvojice, souvisle se vyjadřují a kladou otázky, vypravují a popisují jednoduché předměty a činnosti. Ţáci píšou podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţují sklon a rozestupy písmen, píšou čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě, provádějí kontrolu vlastního projevu, dokáţou napsat krátký dopis. Ţáci vyuţívají čtenářské dovednosti a návyky, recitují, orientují se v textu pro děti, domýšlejí příběhy, vyjadřují svůj postoj k přečtenému textu a chápou ho. 4. ročník Ţáci porovnávají význam slov, všímají si spisovné podoby slov a dokáţou je rozpoznat od nespisovných, uvědoměle pouţívají i/y po obojetných souhláskách, určují slovní druhy, skloňují podstatná jména, časují slovesa, rozlišují větu jednoduchou a souvětí. Sestavují osnovu projevu a dělí text na odstavce, sestavují text telegramu, dokáţí napsat jednoduchý dopis a adresu, vypravují a vyjadřují se pomocí souvětí. Ţáci zacházejí s grafickými a psacími materiály a pomůckami, dodrţují základní hygienické a pracovní návyky, píšou podle normy psaní, uplatňují svůj osobitý rukopis, opisují a přepisují texty, píšou diktát, provádějí kontrolu napsaného textu, dokáţí se vyjadřovat v jednoduchých formách společenského a úředního styku. Ţáci plynule a správně čtou, porozumějí textu, pouţívají porozumění textu v ostatních předmětech, vyjadřují své pocity z četby, poslechu a divadelního představení, dokáţou vyhledávat potřebné informace v učebnicích a encyklopediích, rozumějí literárním pojmům. 5. ročník Ţáci vyuţívají jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání, uţívají spisovnou výslovnost a pravopis, znají přídavná jména, nezaměňují kategorie podstatných jmen a sloves, pracují s různými typy souvětí, pouţívají interpunkci, pracují s Pravidly českého pravopisu, orientují se v encyklopediích, vypravují, popisují, rozšiřují si slovní zásobu. Ţáci hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřují své názory a pocity, odlišují literaturu od faktu, dokáţou vyhledávat informace ve slovnících, vyuţívají vlastní četbu a dokáţou ji zaznamenat. 16

17 CIZÍ JAZYK ročník Ţáci porozumějí krátkému vyslechnutému sdělení, jednoduše se ústně vyjadřují, zvládají základy techniky čtení a psaní. MATEMATIKA 1. ročník Ţáci dokáţou spočítat prvky souboru do 20ti, vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků, porovnávají čísla a soubory prvků, čtou a zapisují čísla 0 20, sčítají a odčítají v oboru 0 20, řeší jednoduché slovní úlohy na porovnání, sčítání a odčítání na o n více a méně. Orientují se v prostoru, rozeznávají základní geometrické tvary. 2. ročník Ţáci sčítají a odčítají do 100 s přechodem přes desítku, spočítají prvky do 100, vytvářejí soubory s daným počtem prvků, porovnávají čísla do 100, zaokrouhlují na desítky, orientují se na číselné ose, řeší slovní úlohy, seznamují se s násobilkou a dělením do pěti,, kreslí křivé a rovné čáry, odhadují a měří délku úsečky, poznají geometrická tělesa, dokáţou je vymodelovat. Znají jednotky času a seznamují se s určením času. 3. ročník Ţáci čtou a píšou trojciferná čísla, učí se čísla do 1000, zakreslují čísla na číselné ose, porovnávají čísla do 1000, pouţívají sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání, provádějí kontrolu výpočtu, řeší slovní úlohy, provádějí předběţný odhad výsledku, Uţívají násobilku a dělení, učí se dělit se zbytkem, pouţívají tabulky, řeší slovní úlohy, znají bod, krajní body úsečky, průsečík přímek, měří délku úsečky, sestrojují úsečky, převádějí jednotky, provádějí odhad délky a vzdálenosti, určují obvod jednoduchých obrazců. 4. ročník Ţáci počítají do , čtou píšou a zobrazují čísla na číselné ose, porovnávají čísla, rozkládají je, pamětně i písemně čísla sčítají a odčítají, násobí a dělí, provádějí odhad a kontrolu výpočtu, řeší slovní úlohy. Učí se zlomky polovinu a čtvrtinu celku, sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Určují vzájemnou polohu přímek, sestrojují rovnoběţky, kolmice, rýsují kruţnice s daným poloměrem a středem. Poznají osově souměrný útvar, určují osu 17

18 souměrnosti, nakreslí souměrný útvar.určují obsah obrazců pomocí čtvercové sítě, řeší obsah obdélníku a čtverce, modelují síť kvádru a krychle i samotný kvádr a krychli. 5. ročník Ţáci porovnávají přirozená čísla, učí se je znázorňovat na číselné ose, zaokrouhlují přirozená čísla, dokáţou je zapsat, sčítají přirozená čísla zpaměti i písemně, dokáţí je i odčítat, násobit a dělit, řeší slovní úlohy. Zapisují a čtou desetinná čísla do řádů desetin a setin, zobrazují desetinná čísla na číselné ose, sčítají je, odčítají, násobí a dělí, uţívají desetinná čísla v praktických situacích. Umějí narýsovat obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník, počítají obvod a obsah obdélníku a čtverce, převádějí čtverečné jednotky, počítají povrch kvádru a krychle, doplňují řady čísel a tabulky, čtou a sestrojují sloupkový diagram, sestrojují a čtou jednoduché grafy v soustavě souřadnic. PRVOUKA ročník Ţáci dokáţou dojít bezpečně a nejkratší cestou do školy, orientují se v prostoru školy a jejím okolí, vědí, jak se chovat ve třídě, vytvářejí si způsob práce a odpočinku, dodrţují základní návyky, učí se vhodnému chování, dokáţou pouţít základní spojení na rodiče, znají adresu a telefonní číslo. Umí rozlišit základní příbuzenské stavy, svoji rodinu, znají profesi svých rodičů, umí se chovat ke členům rodiny, k ostatním, ke zvířatům, rostlinám a majetku. Dokáţou uvést úplnou adresu a telefon, vědí, ţe tyto informace nemají poskytovat cizím lidem. Orientují se ve škole, v domě, ve třídě, v pokojích, přiměřeně svému věku ovládají své chování, umí pouţít telefon. Umí pojmenovat nejdůleţitější části a místa ve městě, znají dopravní prostředky, umí v nich cestovat, znají důleţitá telefonní čísla na hasiče, policii a záchrannou sluţbu, poznávají významná místa ve městě. Znají řeky a kopce v našem městě, popisují krajinu blízkého okolí, určují světové strany, znají barvy na mapě, chápou nebezpečí přírody. Vnímají svět kolem sebe, rozpoznávají různé materiály, rozlišují předměty denní potřeby, znají nejrozšířenější činnosti lidí, zařizují jednoduché záleţitosti, chápou principy správné chování. Popisují proměny přírody v ročních obdobích, popisují vlastnosti jednotlivých látek, dokáţou vysvětlit základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů a hornin a půdy. Provádějí elementární pokusy. Dokáţou pojmenovat nejznámější rostliny a ţivočichy, vysvětlují rozdíly mezi nimi a jejich význam, znají význam zoo a botanických zahrad, vhodně zacházejí se zvířaty a rostlinami. Popisují základní rozdíly mezi lidmi, určují základní části lidského těla a důleţitých orgánů, orientují se v průběhu lidského ţivota, v čase, minulosti, 18

19 přítomnosti a budoucnosti, určují čas, dokáţou pojmenovat, dny, měsíce, roční období. Dodrţují základní denní reţim, pouţívají kalendář, znají data narození svých nejbliţších. Poznají dobrou a špatnou práci, chápou význam pohybu pro člověka, orientují se světě techniky, umí zacházet s jednoduchými přístroji a chápou nebezpečí při špatné manipulaci s nimi, dokáţou ošetřit drobná poranění. Umí zdravit, vhodně se chovat, řešit spory, chápou nevhodnost některých výrazů, poznají nevhodné chování. Uplatňují základní návyky,hygienu, chápou důleţitost spánku, dodrţují zásady správného podávání léků, znají svého lékaře, chápou škodlivost nesprávné výţivy, uplatňují stravovací a pitný reţim, umějí se chovat u stolu, dokáţou nakoupit. Znají základní jedovaté a léčivé rostliny, nebezpečí některých léků, tabáku a alkoholu. Dokáţou poznat zlé lidi, umí se svěřit s radostmi i problémy. PŘÍRODOVĚDA 4. ročník Ţáci rozlišují druhy hub, rostlin a ţivočichů, pozorují přírodniny, uvádějí rozdíly, rozlišují základní rozdíly, hovoří samostatně, měří hmotnost, objem teplotu a čas. Umí zacházet s kompasem, poznávají nerosty a horniny, popisují změny v přírodě, pozorují ţivot rostlin v ročních obdobích. Rozlišují základní ekosystémy, vysvětlují vztahy organismů a neţivé přírody, popisují základní práce v zemědělství, hospodářství a lesnictví. 5. ročník Určují zástupce bezobratlých a obratlovců, znají význam Slunce, pohybu Země. Popisují základní stavbu a funkci těla člověka, pracují se siloměrem, uţívají elektrospotřebiče, znají význam energie pro ţivot, vědí, proč je nutné přírodu chránit. VLASTIVĚDA ročník Ţáci konkretizují základní zeměpisné pojmy, dokáţou vyjádřit polohu místní krajiny, pouţívají mapy, znají problematiku osídlení, cestovního ruchu, znají rozdíl mezi průmyslem a zemědělstvím především v regionu. Znají významné památky, známé osobnosti, podniky a sluţby. Znají pojmy vlast a cizina, základní symboly ČR, nejznámější jména politiků a prezidentů ČR, orientují se na mapě ČR a jednotlivých jejich částech, znají průmysl, zemědělství a nejdůleţitější informace o našem státě polohu, hory, řeky, města, podnebí,... Dokáţou popsat polohu ČR v Evropě, znají sousední státy, vědí o cestovním ruchu. Znají a 19

20 umějí na mapě najít známe evropské státy a města. Charakterizují způsob ţivota našich předků, znají historickou skutečnost naší země, popsují způsob ţivota v jednotlivých obdobích od dávné minulosti po současnost. HUDEBNÍ VÝCHOVA ročník Ţáci pracují s písněmi, poslechovými skladbami a pohybovými hrami.jsou schopni sluchově, pěvecky, instrumentálně a pohybově vyjádřit hudební kontrasty.pracují s rytmizací, poznávají takty, poznají jednoduchou melodii, seznamují se s notami, rozlišují hudbu slavnostní a populární. Seznamují se s vybranými hudebními skladateli. VÝTVARNÁ VÝCHOVA ročník Ţáci uvědoměle zacházejí s některými prostředky a materiály, ovládají základní technické dovednosti, formy a techniky na základě vlastního výtvarného projevu, organizují svou vlastní výtvarnou práci, řeší přiměřené prostorové a plošné úkoly, vyuţívají základní barvy, poznávají základní rozdíly ve výtvarném vyjadřování ročník Ţáci uplatňují ve vlastním výtvarném projevu praktické poznatky a dovednosti malba, kresba, mozaika, koláţ,... Pracují s linií, proporcemi lidského těla, písmem, pokouší se o dekoraci, projevují smysl a cit, poznávají různé způsoby výtvarného vyjádření, uţívají různé materiály. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ročník Ţáci organizují svou vlastní praktickou činnost, vybírají si vhodný materiál a pracovní postup. Udrţují pořádek na svém pracovišti, dodrţují zásady bezpečnosti a hygieny práce. Rozlišují druhy materiálů, vybírají si vhodné pracovní nástroje a pomůcky, pracují s drobným materiálem, papírem, kartonem, modelovací hmotou, textilií, stavebnicí, poznávají pěstitelské práce, provádějí jednoduché pěstitelské činnosti. 20

21 TĚLESNÁ VÝCHOVA ročník Ţáci vědí o důleţitosti pohybu, o aktivním cvičení, znají základní pravidla chování při TV, reagují na základní pokyny, samostatně se převlékají do cvičebního úboru, chápou účinek různých cvičení, znají své tělesné přednosti i nedostatky, znají základní zásady správného sezení a drţení těla, osvojují si vhodné pohybové dovednosti. Znají základy gymnastiky a gymnastických cvičení, umějí cvičit s hudebním doprovodem, umějí pohybem vyjádřit jednoduchou melodii. Umí běhat, základy plavání, skoky, hody ročník Ţáci znají důvody, proč je důleţité pravidelně cvičit, znají zásady fair play, znají koordinační a kondiční cvičení, znají základní cviky na protaţení a rozcvičení. Znají aktivně základní pojmy a dokáţou je uplatnit, umějí kotoul vpřed, vzad, stoj na rukách, umějí roznoţku a skrčku, dokáţou skloubit pohyb s hudbou, umějí rytmická cvičení a základní lidové tance,umějí koordinovat své pohyby a ovlivňovat svoje výkony, znají míčové hry a jejich pravidla, vědí ţe plavání je jednou z nejzdravějších sportovních činností. Jsou schopni turistiky. V ţádném z předmětů na 1. stupni ZŠ nedošlo, aţ na drobné výjimky, k nesplnění tematických plánů, byly splněny a dodrţeny osnovy a bylo i splněno učivo v kaţdém předmětu v kaţdém konkrétním ročníku. Dětem byla v rámci volitelného předmětu s hodinovou dotací týdně nabídnuta moţnost výuky Sportovních her a Estetické výchovy. 21

22 II. STUPEŇ Ve výjimečných případech došlo k nesplnění osnov školního vzdělávacího programu. V rámci metodického sdruţení II. stupně bylo konstatováno, ţe v nadcházejícím období musí dojít k revizi osnov, např. tím, ţe se vypustí některé pasáţe, které nám přímo nepřikazuje rámcový vzdělávací program, nebo se upraví některé výstupy ţáka. Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. V zimě jsme zařadili do výuky soutěţní projekt s názvem TOP TEN českých osobností. Ţáci se netradičním způsobem seznámili s vybranými osobnostmi z české historie. Prezentovali své nabité znalosti před ostatními ţáky druhého stupně, vybírali, hodnotili. Výsledkem jsou nejenom nové znalosti i dovednosti klíčové kompetence, ale i netradiční výzdoba schodiště školy. Projekt prolínal téměř všemi povinnými předměty počínaje českým jazykem a konče tělesnou výchovou. Druhým velkým projektem byl INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, ve kterém ţáci i prakticky poznali jednotlivé součásti tohoto systému. V rámci výuky se uskutečnilo také tradiční sportovní soustředění, denní výtvarné aktivity, praxe v souvislosti s Dnem Země apod. Na konci května se zájemci zúčastnili sportovně poznávacího zájezdu na sever Evropy do Dánska a Švédska, během něhoţ poznali různé zajímavosti z tohoto koutu světa a odehráli výběrová florbalová utkání. Jako doplněk volnočasových aktivit se podařilo ţákům nabídnout účast na mezinárodním táboře ve Finsku o hlavních prázdninách. Ten organizovalo partnerské město Mladé Boleslavi Vantaa. 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

1152 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

1152 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE AKTIVITA 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje NÁZEV ŠKOLY NÁZEV ŠVP Základní škola Npor.Loma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 č.j. 560/2007 Předkladatel : Základní škola Ţidlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A

D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÁ 26, příspěvková organizace D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ účinnost od 1. září 2010 Obsah 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Školní vzdělávací program niţší gymnázium CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby to mohl vykonávat J. Dewey

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních Škola na jevišti světa Kompletní ŠVP 1 ŠVP Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více