1 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název L/01 Kosmetické služby Kosmetické služby Datum Název RVP Verze v.1/2009 Počet týdnů 32 Platnost Datum Forma studia denní forma vzdělávání Platnost Koordinátor Ing. Jaroslava Pichová Délka studia v letech: 4.0 Název školy Adresa STOCHOV, J. Šípka 187 IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Irena Mejtská Telefon Fax www Zřizovatel Středočeský kraj Adresa PRAHA 5, Zborovská 11 IČ Kontakt Telefon Fax www Doplňující údaje čj.: SŠSaŘ 448/2009 výpis správního řízení MŠMT z čj.: 3717/

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Název ŠVP Motivační název L/01 Kosmetické služby Kosmetické služby Datum Název RVP Verze v.1/2009 Počet týdnů 32 Platnost Datum Forma studia denní forma vzdělávání Platnost Koordinátor Ing. Jaroslava Pichová Délka studia v letech: 4.0 ŠKOLA V REGIONU Střední škola služeb a řemesel (SŠSaŘ) má sídlo ve městě Stochově. Stochov leží ve Středočeském kraji při západní hranici okresu Kladno. Je třetím největším městem v okrese, je znám jako město s velkým množstvím veřejné zeleně, má bohatou historii a v současné době vede i bohatý kulturní, společenský a sportovní život. Ve městě žije přibližně pět a půl tisíce obyvatel. Škola se z hlediska polohy nachází v klidném prostředí na rozhraní regionů Kladenska a Rakovnicka a výhodné autobusové i vlakové spojení, které umožňuje nabízet vzdělávání žákům z Kladna, Slaného, Prahy, Rakovníka i žákům z venkovských oblastí těchto regionů. Zájemcům z hůře dopravně dostupných míst škola poskytuje ubytování v Domově mládeže s kapacitou 78 lůžek. Budovy školy jsou vlastnictvím Středočeského kraje, který je škole předal do správy. Škola je řízena ředitelkou, která byla jmenována radou Středočeského kraje. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla zřízena při škole šestičlenná školská rada. Sdružení rodičů (SR při SŠSaŘ ve Stochově) je registrováno u MV ČR jako občanské sdružení od SPOLUPRÁCE SŠSŘ S DALŠÍMI INSTITUCEMI SŠSaŘ udržuje dobré vztahy s Městským úřadem ve Stochově, zaměstnanci školy jsou členy městského i krajského zastupitelstva. Škola se podílela na sdružené investici s městem Stochovem při výstavbě víceúčelové sportovní haly, kterou od roku 2002 využívá pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity. Škola dále pořádá okresní sportovní soutěže (jsme členy Asociace školních sportovních klubů a Odborového svazu Stavba) i soutěže odborných dovedností v jednotlivých vyučovaných oborech. Žáci školy se pravidelně zúčastňují soutěží pořádaných na nejrůznějších úrovních, od školních až po celorepublikové. V oblasti odborného vzdělávání udržuje škola úzké kontakty s odbornými firmami, cechy a společenstvy jednotlivých oborů. Jsme členy Okresní hospodářské komory Kladno a velmi úzce spolupracujeme se zástupci zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích rovněž probíhá odborný výcvik žáků. V průběhu studia organizuje škola pro žáky řadu odborných přednášek, seminářů a firemních prezentací. Žáci se seznamují s moderními technologiemi, materiály i technikou. HISTORIE ŠKOLY Škola se pyšní v regionu bohatou tradicí, od svého vzniku prošla mnoha změnami až do dnešní moderní podoby Budovy školy sloužily jako ubytovna pro vojáky PTP, kteří se podíleli na výstavbě města Stochova jako typicky hornického města ; V budovách sídlilo Hornické odborné učiliště zřízené Dolem Nosek se sídlem v Tuchlovicích, které nabízelo pestrou paletu tradičních řemeslných oborů jako např. horník pro dobývání uhlí, důlní zámečník, provozní elektrikář, důlní elektromontér, později po sloučení kladenských učilišť v roce 1978 i zedník, tesař, malíř pokojů atd Střední odborné učiliště přechází pod Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR a současně se mění 2

3 Charakteristika školy skladba nabízených oborů i název školy na SOU Stochov. Nabídka vzdělávání se postupně přizpůsobuje potřebám trhu práce. Paleta tradičních nehornických oborů - mechanik opravář a zedník - je rozšířena o klempíře pro stavební výrobu, malíře, lakýrníka, kosmetičku a rodinnou školu Postupně je rozšiřována nabídka vzdělávání v oblasti služeb. Jsou nabízeny obory technickoadministrativní práce, provoz společného stravování a z řemeslných oborů instalatér a stavební výroba SOU přechází pod Ministerstvo hospodářství ČR a na základě požadavků veřejnosti a trhu otevírá další tříleté obory kuchař číšník se zaměřením pro pohostinství a technickoadministrativní pracovník Škola rozšiřuje nabídku oborů o nástavbové studium podnikání v oblasti obchodu a služeb a společné stravování určené pouze pro absolventy tříletých učebních oborů Škola změnila název školy na SOUaU Stochov a otevřela dvouletý učební obor provoz společného stravování Škola opět reaguje na tlak veřejnosti a trhu práce a otevírá učební obor kadeřnice Zřizovatelem školy se stává Krajský úřad Středočeského kraje Změna názvu ze SOU a U Stochov na SOU Stochov, současně zaniká nabídka vzdělávání ve dvouletých učebních oborech Změna názvu školy na Střední škola služeb a řemesel, otevřen nový obor Hotelnictví - turismus. SOUČASNÝ VZDĚLÁVACÍ PROFIL ŠKOLY tříleté učební obory: H/001 Klempíř pro stavební výrobu H/001 Instalatér H/01 Zedník H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství H/01 Kadeřník H/003 Operátor skladování čtyřleté studijní obory: L/01 Kosmetické služby L/01 Gastronomie (Kuchař nebo Číšník) M/01 Hotelnictví nástavbové obory pro absolventy tříletých učebních oborů: L/524 Podnikání denní a dálková forma L/504 Společné stravování denní a dálková forma Škola zajišťuje komplexní vzdělávání, tzn., že organizuje odborný výcvik včetně zajištění pracoviště. Na odborném výcviku jsou za produktivní práci žáci odměňováni dle platných předpisů. Škola nadále ve spolupráci se zřizovatelem usiluje o rozšiřování a zkvalitňování nabídky vzdělávání a každoročně poskytuje vzdělání přibližně šesti stům žáků. VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola služeb a řemesel příprava pro výkon dělnických povolání a odborných činností odpovídající příslušným učebním oborům Domov mládeže výchova, ubytování a stravování Školní jídelna zabezpečení stravování žáků, pracovníků školy a zájemců z řad veřejnosti Školní knihovna výchova, vzdělávání, zájmová činnost Odloučená pracoviště školy pracoviště odborného výcviku oborů kosmetička a kadeřník ve Slaném a v Kladně Dále je ve škole prováděna doplňková činnost dle Zřizovací listiny č. j. OŠMS/1084/2001. Jedná se o: ubytování v ubytovacím zařízení hostinská činnost další vzdělávání kvalifikační zkoušky koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Škole byla udělena akreditace MŠMT č. j /227 k provádění rekvalifikace Masér pro sportovní 3

4 Charakteristika školy a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rozsahu 150 vyučovacích hodin). ŠKOLNÍ JÍDELNA Školní jídelna zajišťuje obědy pro dojíždějící žáky a celodenní stravování pro žáky ubytované. Současně slouží i jako pracoviště odborného výcviku prvního ročníku gastronomických oborů. ŠKOLNÍ KNIHOVNA Školní knihovna je dobře vybavena odbornou literaturou (knihy, CD, DVD, video, časopisy) pro všechny obory, které se zde učí. K evidenci a půjčování slouží profesionální knihovnický systém, který usnadňuje orientaci při vyhledávání titulů a zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb. Knihovna půjčuje knihy, časopisy, poskytuje informace vše bezplatně. Učebnice půjčuje na celý školní rok. Začátkem školního roku organizuje burzu učebnic, kde mají žáci možnost prodat nepotřebné učebnice a koupit ty, které potřebují za výhodnější cenu. Žáci mají v knihovně k dispozici dva osobní počítače s tiskárnou a internetem, čehož využívají k přípravě seminárních prací, referátů atd. Začátkem školního roku probíhají v knihovně tzv. knihovnické lekce pro všechny první ročníky. V průběhu školního roku někteří vyučující využívají knihovnu pro běžné vyučování (práce s texty, vyhledávání informací, různé informační prameny, ) DOMOV MLÁDEŽE Pro Domov mládeže (DM) je zpracován samostatný školní vzdělávací program. 4

5 Profil absolventa 3 Profil absolventa Škola, STOCHOV, J. Šípka 187 Název ŠVP L/01 Kosmetické služby Kód a název oboru Délka studia v letech: 4.0 Platnost Forma studia denní forma PROFIL ABSOLVENTA Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikérka, manikérka a ve službách v péči o tělo při poskytování profesionální kosmetické péče v kosmetických provozovnách, studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné technologické postupy, bude vybírat a aplikovat kosmetické přípravky v souladu s odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím k individuálním požadavkům zákazníka. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování obličeje, krku, dekoltu a ostatních částí těla. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. KLÍČOVÉ KOMPETENCE kompetence k řešení problémů: dokáže interpretovat zadání úkolu, vyhledává potřebné informace k řešení, navrhuje a zdůvodňuje varianty řešení; prověřuje správnost zvoleného postupu; uplatňuje při řešení problému logické, matematické, empirické myšlení; využívá dříve nabytých zkušeností a vědomostí, používá pomůcky a další informační zdroje pro splnění jednotlivých aktivit; spolupracuje při řešení problémů s týmem lidí. Komunikativní kompetence: vyjadřuje se a prezentuje přiměřeně účelu jednání v mluvené i písemné komunikaci; při osobním jednání se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami společenského kodexu; formuluje své myšlenky v logické návaznosti, jasně, jednoznačně, srozumitelně a jazykově správně v ústní i písemné podobě; zapojuje se aktivně do diskusí, obhajuje své názory a postoje; vyhotovuje obchodní korespondenci a písemná podání fyzických i právnických osob; zpracovává pracovní dokumenty na běžná i odborná témata; dodržuje jazykové a stylistické normy, používá odbornou terminologii; provádí písemný záznam podstatných myšlenek a údajů z výkladu, přednášek, seminářů, porad a aktivů; pracuje s textem a zpracuje výpisky. Personální a sociální kompetence: reálně posuzuje své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích; adekvátně stanovuje podle svých schopností zájmové a pracovní priority a postupné cíle; přijímá radu i kritiku od jiných lidí, posoudí jejich oprávněnost; kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí; pečuje o své duševní i fyzické zdraví; neguje nezdravý životní styl a závislosti; je připraven reagovat na měnící se životní a pracovní podmínky; je připraven řešit svou sociální i ekonomickou situaci; aktivně se podílí na pracovních a jiných činnostech realizovaných v týmu; přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly; předchází konfliktním situacím a přispívá tak k dobrým mezilidským vztahům. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi používá osobní počítač a další prostředky informačních a komunikačních technologií; pracuje se základním a aplikačním programovým vybavením; komunikuje elektronickou poštou a dodržuje pravidla pro editaci posílaných dokumentů, využívá další prostředky online a offline komunikace; získává informace s využitím celosvětové sítě Internet; analyzuje rozdílnou věrohodnost informačních zdrojů a rozhodne, se kterými informacemi bude pracovat. ODBORNÉ KOMPETENCE Absolvent: provádí odborné činnosti při poskytování kosmetických služeb s individuálním přístupem k zákazníkovi; 5

6 Profil absolventa volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy; uplatňuje zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb; jedná profesionálně se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery; vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách; dbá o bezpečnost práce a ochranu zdraví, včetně poskytování první pomoci; usiluje o nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb; jedná ekonomicky s důrazem na efektivnost každé činnosti, šetrně a zodpovědně hospodaří s odpady s ohledem na životní prostředí; vyhotovuje obchodní korespondenci a písemná podání fyzických a právnických osob v souladu s normalizovanou úpravou písemností; využívá počítačové programy vytvořené pro oblast kosmetických služeb; usiluje o nejvyšší kvalitu své práce. Klíčové i odborné kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování v procesu praktického vyučování při realizaci týmových a individuálních projektů při dobrovolných aktivitách mimo vyučování PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 59, 60, 84 (2), dále 63, 16, 20, 70; splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: maturitní zkouška DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s maturitní zkouškou Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školským zákonem) a příslušným prováděcím právním předpisem. MATURITNÍ ZKOUŠKA Maturitní zkouška se skládá ze dvou povinných částí, a to části společné a profilové. Společná část maturitní zkoušky Žáci vykonávají společnou část maturitní zkoušky dle jednotného zadání. Stupeň obtížnosti - základní nebo vyšší - si zvolí sami v souladu s prováděcí vyhláškou. Zkouška zahrnuje minimálně 3 povinné části: a) Český jazyk - (3 části - test, strukturovaná písemná práce, ústní zkouška) b) Cizí jazyk - (3části - test, strukturovaná písemná práce, ústní zkouška) c) Volitelná zkouška - matematika nebo občanský základ (didaktický test) Profilová část maturitní zkoušky Profilová část zahrnuje tyto 3 povinné zkoušky: a) Zdravověda (ústní zkouška) b) Blok odborných předmětů (ústní zkouška z předmětů kosmetika, materiály) c) Praktická zkouška z odborného výcviku (diagnostika a ošetření zákaznice dle vylosovaného tématu, písemná příprava a prezentace činnosti včetně využití cizího jazyka) Nabídka volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky: a) Základy přírodních věd - ústní zkouška (předměty: chemie, fyzika, ekologie) b) Cizí jazyk - ústní zkouška Kompetence absolventa Absolventy má rozvinuty tyto kompetence: Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s týmem lidí porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 6

7 Profil absolventa uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace Komunikativní kompetence formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje Personální a sociální kompetence adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií získává informace s využitím celosvětové sítě Internet uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní Kompetence k učení Odborné kompetence Vykonávat odborné činnosti při poskytování kosmetických služeb zvolili vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti, požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, základními znalostmi z dermatologie, módními trendy a novými vědeckými poznatky prováděli denní, večerní a slavnostní líčení s ohledem na osobnost zákazníka a v souladu s módními trendy kvalifikovaně prováděli ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru a pedikúru poskytovali poradenskou službu, propagovali nové postupy a přípravky pro kosmetické ošetření, zdravý životní styl a správnou výživu obsluhovali dokonale přístrojové vybavení provozovny a prováděli běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů, návštěvami předváděcích akcí a soutěží v kosmetice a manikúře 7

8 Profil absolventa dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na aktuální stav pleti dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeby každodenní domácí péče o pleť, ruce a nohy sledovali průběžně nové technologie, nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem doporučovali nové přípravky zákazníkům rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování kosmetických služeb i v každodenním životě rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby denního, večerního a fantazijního líčení důsledně dodržovali zdravotně-hygienické přepisy dodržovali zásady osobní a provozní hygieny posoudili vhodnost poskytnutí kosmetické péče z hlediska vyskytujících se chorob kůže, nehtů a celkového interního onemocnění posoudili vhodnost poskytnutí kosmetické péče z hlediska vyskytujících se chorob kůže, nehtů a celkového interního onemocnění rozpoznali závažné onemocnění kůže, nehtů na rukou a nohou a chorobné stavy horních a dolních končetin a včas doporučili návštěvu lékaře Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními partnery vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim, vytvářeli přátelskou atmosféru vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách zhotovovali ceníky úkonů a kalkulovali spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků využívali marketingových nástrojů k prezentaci firmy a nabídce kosmetických služeb, organizovali průzkum trhu a výsledky vyhodnocovali a aplikovali vyhotovovali obchodní korespondenci a písemná podání fyzických a právnických osob v souladu s normalizovanou úpravou písemností využívali počítačové programy vytvořené pro oblast kosmetických služeb prodávali kosmetické přípravky vyhotovovali obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik 8

9 Profil absolventa chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje efektivně hospodařili se svými finančními prostředky Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb 9

10 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název ŠVP Motivační název L/01 Kosmetické služby Kosmetické služby Datum Název RVP Verze v.1/2009 Počet týdnů 32 Platnost Datum Forma studia denní forma vzdělávání Platnost Koordinátor Ing. Jaroslava Pichová Délka studia v letech: 4.0 KONCEPCE ŠKOLY Nabídka vzdělávacích oborů naší školy je velmi pestrá. Jsou v ní zastoupeny obory studijní i učební od služeb ke klasickým řemeslům. Ve škole se setkávají žáci s různými studijními předpoklady, žáci, kteří mají velmi dobré rodinné zázemí, žáci se specifickými potřebami učení (dále SPU) i ti, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Všichni dohromady se učíme žít spolu, vzájemně se respektovat a tolerovat, vážit si dobré a kvalitní práce, vytvářet přátelské pracovní prostředí. Učíme se vážit si demokratických principů, budovat zdravé sebevědomí a uznávat hranice svobody. Jsme přesvědčeni, že řemeslo má zlaté dno. Co je pro nás důležité? učíme žáky takovým dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v pracovní praxi i v životě, proto velmi úzce spolupracujeme s potencionálními zaměstnavateli a jejich požadavky zohledňujeme; do výuky zařazujeme odborné přednášky, exkurze, stáže, prezentace firem, ukázky nejnovějších poznatků; zavádíme do výuky efektivní metody výuky, např. skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu; posilujeme výuku cizích jazyků, pořádáme poznávací jazykové zájezdy do německy a anglicky mluvících zemí, spolupracujeme se školami podobného zaměření v Německu a Rakousku; pomáháme organizovat prázdninovou zahraniční praxi a odborné stáže žáků s cílem připravit je pro snadnější uplatnění v rámci Evropské unie; vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, zavádíme výpočetní techniku do všech předmětů, učitelé s žáky komunikují také prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek studijních tříd; vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, učíme žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala; učíme žáky, aby si vážili druhých i sami sebe, chovali se asertivně, uměli bránit sebe i druhé; pomáháme žákům, kteří mají SPU, pracujeme s nimi v souladu s doporučeními pedagogicko-psychologických poraden, prostřednictvím asistenta pedagoga, výchovného poradce a metodika drogové prevence; v případě potřeby pro žáky zpracováváme individuální vzdělávací plány; nabízíme žákům velký výběr zájmových činností a kroužků od sportovních her (fotbal, odbíjená), aerobic, přes práci s počítačem až po decoupage; ve škole máme i vlastní keramickou pec; zaměřujeme se nejen na duševní, ale i na fyzický rozvoj žáků - dobrá fyzická kondice je předpokladem pro výkon většiny učebních oborů; výuka tělesné výchovy i sportovní kroužky jsou realizovány v tělocvičně školy a ve sportovní hale města Stochova; využíváme též in line dráhu ve Stochově, škola je vybavena sportovním náčiním a nářadím včetně horských kol, sjezdových a běžeckých lyží; výuka zdravotní tělesné výchovy probíhá v bazénu v nedaleké obci Tuchlovice; pořádáme soutěže dovednostní, vědomostní i sportovní, vítězové školních kol postupují do vyšších soutěží. Jsme členy profesních cechů, spolupracujeme s jinými školami, státními institucemi, neziskovými organizacemi i nadacemi (projekt Šance); navštěvujeme divadelní i filmová představení, koncerty, výstavy; pořádáme školní výlety, sportovní dny a každoročně i maturitní ples školy; jeden den v roce věnujeme nácviku chování obyvatelstva za mimořádných událostí; velkou pozornost věnujeme přípravě žáků k orientaci ve světě práce, spolupracujeme s Úřady práce v Kladně a Rakovníku; pravidelně se zúčastňujeme i Veletrhů středních škol v Kladně a Rakovníku; 10

11 Charakteristika ŠVP provozujeme a snažíme se stále zkvalitňovat školní webové stránky a prezentovat výsledky školy; usilujeme o zdravé, partnerské a pracovní vztahy s našimi žáky, s našimi spolupracovníky i s okolím školy. Snažíme se být školou otevřenou novým podnětům a dobrým nápadům. Naším krédem je: "TRADICE, ZKUŠENOST, KVALITA!" POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování a vychází z požadavků platných právních předpisů zákonů, vyhlášek, technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb (hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání). Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nejdou eliminovat, jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky. Problematika bezpečnosti práce je popsána v Provozních řádech teoretického i praktického vyučování, odborných učeben, školní tělocvičny a Domova mládeže, se kterými jsou žáci podrobně seznámeni a prokazatelně poučeni vždy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů nebo při nástupu do školy či Domova mládeže. Žáci jsou rovněž seznámeni s dislokací objektů, pracovišť a umístěním lékárniček první pomoci. Škola má zpracován traumatologický plán a protipožární směrnici. Veškeré úrazy jsou vždy bezprostředně po ošetření žáka zapsány do knihy úrazů. V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními provozně bezpečnostními předpisy. Podrobně je stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s nařízením vlády č. 108/1994 Sb, kterým se provádí zákoník práce a některé další předpisy. BOZP je řešena i Školním řádem, Hlavou V. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A PRŮŘEZOVÁ TÉMATA KLÍČOVÉ I ODBORNÉ KOMPETENCE se jako základní postoje, návyky a dovednosti průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování, v procesu praktického vyučování, při realizaci soutěží a žákovských projektů, při dobrovolných a mimovyučovacích aktivitách. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA prolínají vzdělávacími oblastmi a realizují se: v procesu teoretického vyučování, v procesu praktického vyučován, í při realizaci soutěží a žákovských projektů, při dobrovolných a mimovyučovacích aktivitách. Průřezové téma: "Člověk v demokratické společnosti" Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí a schopnost morálního úsudku, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, si osvojili zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Průřezové téma: "" Žáci jsou vedeni k tomu, aby si vážili materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovávat pro budoucí generace, chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání. SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY UČENÍ Škola se snaží zajistit rovnost příležitostí ke vzdělávání všem žákům a podporovat jejich individuální vzdělávací potřeby. Zvláštní pozornost věnuje žákům se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí a žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (dříve SPU). Z praxe můžeme konstatovat, že se ve škole nesetkáváme s mimořádně nadanými žáky. V případě potřeby jsme připraveni s těmito žáky pracovat individuálně. Co škola konkrétně dělá? - na začátku každého školního roku identifikujeme dle přihlášek nebo donesených zpráv z PPP žáky s poruchami učení. Pořídíme seznam těchto žáků, který je dán na vědomí všem pedagogickým pracovníkům. Ti podle doporučení odborných pracovišť se žáky pracují v hodinách. Při přijímacím řízení, u závěrečných a maturitních zkoušek postupujeme podle pokynů MŠMT (žákům stanovíme delší čas na práci, umožňujeme psát na PC, ); - v případě potřeby a dle doporučení PPP zpracováváme pro žáka individuální vzdělávací plán, a to vždy za 11

12 Charakteristika ŠVP spoluúčasti rodičů; - spolupracujeme s poradenskými pracovišti, která nám pomáhají zejména při pedagogicko-psychologické diagnostice žáků, při hledání příčin vztahových problémů - ve třídách aj. Dle jejich doporučení sjednáváme návštěvy nebo konzultace na dalších odborných pracovištích; - v elektronické evidenci školy (Bakaláři) každoročně aktualizujeme údaje o žácích se specifickými vzdělávacími potřebami; - máme přehled o žácích se zdravotním postižením a respektujeme ho; - evidenci žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí nevedeme (tyto skutečnosti není možné zjišťovat, neexistují žádná kritéria), ale každý třídní učitel brzy takové žáky ve své třídě pozná objeví. Naše strategie na podporu jejich úspěšnosti ve studiu spočívá hlavně v bezplatném opatřování učebnic nebo učebních pomůcek a v pomoci při učení - hlavně v DM. Prvním předpokladem pro zvýšený zájem školy o takového žáka je jeho vlastní přístup ke studiu a k povinnostem a spolupráce s rodiči. Dokonalý přehled o žácích ze sociálně znevýhodněného prostředí má školní asistent pedagoga, který si jich více všímá, zná jejich zázemí a snaží se je pozitivně ovlivňovat, vede s nimi diskuze, případně vykoná návštěvu v rodině. PREVENCE ZÁŠKOLÁCTVÍ A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - každoročně škola zpracovává minimální program prevence sociálně patologických jevů, který obsahuje konkrétní výčet aktivit v příslušném školním roce; ve výchovné komisi projednáváme za účasti žáků nebo jejich zákonných zástupců případy vysoké absence, neomluvené absence, nezájem o studium, podezření na užívání drog apod. Komise se schází dle potřeby, zpravidla 4x ročně; do školy zveme odborníky na sexuální výchovu, protidrogovou prevenci, právní problematiku, kriminalitu mládeže. PORADENSTVÍ PŘI VOLBĚ DALŠÍHO STUDIA Výchovný poradce shromažďuje všechny nabídky o možnostech studia pro středoškoláky. Poskytuje žákům informace prostřednictvím nástěnek, individuálních konzultací, zapůjčováním nebo doporučováním vhodných informačních zdrojů. 4.1 Podmínky realizace ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY V oblasti výuky je kladen důraz na vyvážný a harmonický poměr mezi praktickou a teoretickou složkou vyučování. Odborný výcvik je realizován v pravidelných cyklech a střídá se s teoretickou výukou. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy. V prvním ročníku je výcvik realizován v odborných učebnách školy, od druhého ročníku jsou žáci zařazováni na smluvní pracoviště a na odloučená pracoviště školy ve Slaném a v Kladně. Odborný výcvik probíhá pod vedením kvalifikovaných učitelek odborného výcviku, případně smluvně zajištěných instruktorů. V rámci 14 denních cyklů se střídá teoretické vyučování a odborný výcvik takto: : 2 dny odborný výcvik - 8 dní teoretická výuka, 2. ročník: 4 dny odborný výcvik - 6 dní teoretická výuka, 3. ročník: 4 dny odborný výcvik - 6 dní teoretická výuka, 4. ročník: 3 dny odborný výcvik - 7 dní teoretická výuka. Pracoviště odborného výcviku: středisko péče o tělo v SŠSaŘ ve Stochově, odloučené pracoviště v Kladně (odborný výcvik zajišťuje učitel OV), odloučené pracoviště ve Slaném (odborný výcvik zajišťuje učitel OV), instruktorská pracoviště s dohledem instruktora - smluvně zajištěno. Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni do skupin, počet žáků na 1 učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. ROZVÍJENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ PROSTŘEDNICTVÍM MODERNÍCH FOREM VÝUKY Nabídky zahraničních stáží dle možností a nabídky - ve spolupráci se zprostředkovatelskými agenturami, partnerskými školami, společnými projekty (např. Tandem, Leonardo da Vinci): Itálie (Cesenatico), Francie Exkurze a prezentace firem jedná se zpravidla o jednodenní akce zařazované dle plánu či aktuálních nabídek: firmy (Unie kosmetiček, Ryor, Heitland Petre, aj.), výstavy, veletrhy (např. Beauty), muzea a památky, divadla (k rozvoji společensko-vědního vzdělávání). Odborné kurzy, školení 12

13 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace Kurzy a prezentace se aktualizují dle nabídek spolupracujících firem: trvalá na řasy, P-shine:japonská manikúra s včelím voskem, mikromasáž očního okolí, masáž horkými lávovými kameny, detoxikační medová masáž, kávový peeling, čokoládová masáž a zábal, nové trendy v líčení, top vizáž, baňková terapie a ohnivé baňky, Jacquetova regenerační masáž obličeje, relaxační masáž obličeje horkými měšci. Po úspěšném absolvování kurzu žákyně obdrží certifikát. Prezentace a ukázky ošetření Primavera Andorana,, Anna Lotan, Originál Atok, La Chevre-Capri, Madaga, Mako, Bes, Wella, Londa, Odborné projekty Skupinová práce na téma zadané učitelem odborného výcviku za účelem prohloubení odborných i klíčových kompetencí žáka. Skupiny pracují v počtu 6-10 žákyň Zadání v měsíci říjnu 3. a 4. ročníku, zpracování do konce března, vlastní prezentace pro pozvané zaměstnance školy, příp. veřejnost v měsíci dubnu. Prezentace probíhá i cizojazyčně. Při zpracování žáci využívají informací a podkladů z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů (kompetence k učení, k využití ICT, k řešení problémů, komunikativní; průřezové téma informační a komunikační technologie, člověk a svět práce). Projekt je zaměřen odborně - např. "Změna image", "Propagace a zviditelnění kosmetického salonu", "Novinky v péči o pleť" apod. ODBORNÁ PRAXE V souladu s RVP je do školního vzdělávacího programu zařazena souvislá odborná praxe v rozsahu 4 týdny ve třetím ročníku vzdělávání MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Výuka teoretického vyučování a částečně i praktického vyučování je zajištěna v moderně vybavených učebnách školy. Výuka tělesné výchovy probíhá ve vlastní tělocvičně a sportovní hale města Stochova. V areálu školy se nachází 47 učeben. Z toho 5 učeben výpočetní techniky připojených k internetu, učebna multimediální techniky, multimediální jazyková laboratoř a učebny s interaktivní tabulí. Vybavení IT se dle možností modernizuje a rozšiřuje. Žáci mají k dispozici kopírku. Škola disponuje 25 odbornými učebnami a školním klubem. Praxe žáků probíhá na střediscích odborného výcviku (v prvním ročníku učebních oborů) a na pracovištích smluvních partnerů (vyšší ročníky učebních oborů). PERSONÁLNÍ PODMÍNKY V e škole pracuje okolo 60 pedagogických pracovníků, z toho ve středisku teoretického vyučování přibližně 34 pedagogických pracovníků, v úseku praktického vyučování 21 a 5 pracovníků v Domově mládeže( přepočtený stav). Škola má asistenta pedagoga na 0,500 úvazku, metodika prevence, výchovného poradce a IT koordinátora. Převážná část pedagogického sboru splňuje podmínky plné pedagogické způsobilosti dle zákona 561/2004. Učitelé si průběžně doplňují a prohlubují kvalifikaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle plánu dalšího vzdělávání. Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd Lyžařského zájezdu se mohou žáci zúčastnit přednostně v prvním ročníku vzdělávání. Pokud není zájezd obsazen, volná místa jsou nabízena i žákům druhého a třetího ročníku. Zájezd bývá organizován do vybraného střediska zimních sportů pro zájemce o lyžování a snowboarding pod vedením proškolených instruktorů a zdravotníka v zimních měsících. Délka pobytu se pohybuje od 5 do 7 kalendářních dní. Sportovně turistický kurz Kurz je povinný pro žáky druhého ročníků. Bývá organizován v měsíci květnu nebo červnu v průběhu celého pracovního týdne ve vybraném rekreačním zařízení, které umožňuje sportovní a turistické aktivity. Program je sestaven tak, aby byl pestrý, pro žáky atraktivní a přijatelný pro různě pohybově zdatné jedince. Kurzu se zúčastňuje zdravotník, instruktoři, učitelé TV a dle možnosti třídní učitelé, školní metodik prevence, asistent pedagoga nebo výchovný poradce. Z kurzu jsou uvolněni pouze žáci, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit, na základě doporučení lékaře a žádosti zákonného zástupce. Neúčast z jiných důvodů zakládá možnost neklasifikace z předmětu tělesná výchova a povinnou účast při náhradních sportovních aktivitách organizovaných školou v prvním týdnu měsíce července. 13

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 4.2 Začlenění průřezových témat Integrace do výuky Český jazyk a komunikace 2. ročník Řečnické projevy 3. ročník Cizí slova 4. ročník Jazyková kultura Anglický jazyk Sloveso be, zájmena Číslovky, čas Přítomný průběhový čas Minulý čas sl. "be", pravidelná slovesa Minulý čas průběhový Opakování 1.ročník 2. ročník Vyjadřování budoucnosti Slovosled, trpný rod Předpřítomný čas Opakování 2. ročník 3. ročník Modální slovesa Zvratná zájmena Podmiňovací způsob Opakování 3.ročník 4. ročník Opakování 3.ročník Předpřítomný čas Vyjadřování účelu Časové a podmínkové věty Přací věty Frázová slovesa Opakování 4.ročník Německý jazyk Úvod do němčiny Opakování První kontakty Věk, povolání, bydliště V obchodě Jídlo a pití Bydlení 2. ročník Opakování Opakování Cestování Volný čas a koníčky Tělo a zdraví Škola, povolání Orientace ve městě 3. ročník Opakování Móda a odívání Praha - naše hlavní město Nakupování Ubytovací zařízení Kosmetické desatero Opakování Můj kulturní život 4. ročník Opakování Lidské vlastnosti Školní systém Zeměpisné názvy Opakování Konverzace v anglickém jazyce Úvod Seznamování Rodina Zaměstnání Halloween,svátky Denní aktivity Vánoce Bydlení, byt Jídlo, nakupování Oblečení, móda Psaní pohledu, dopisu Velikonoce V hotelu, restauraci Praha Domácí práce Cestování, Londýn Opakování 2. ročník Opakování Popis osoby, osobnosti Slavení významných dnů Knihy, čtení, příběhy Angličtí spisovatelé Návštěva restaurace Česká a britská kuchyně Kulturní život Volný čas Opakování 2.ročník 3. ročník Opakování 2. ročník Životní styl Zdraví, nemoc Odborné výrazy k oboru Obsluha zákazníka 14

15 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Zaměstnání, studium Plány do budoucna Psaní dopisů Město, vesnice Dovolená, prázdniny Česká republika Praha Opakování 3.ročník 4. ročník Rodina a příbuzní Bydlení, byt, domácnost Volný čas, záliby Život ve městě a na venkově Denní program Životopis, formální dopis Nakupování, v obchodě V restauraci, v hotelu Jídlo a pití, vaření Oblékání a móda Doprava a cestování Kulturní život a zábava Počasí, roční období Životní styl, zdraví a nemoc Sport, hry, turistika Studium, povolání, plány do budoucna Popis práce kosmetičky Obsluha zákazníka v kosmetickém salónu Komunikace Významné dny v roce, svátky Česká republika, Praha Velká Británie, Londýn USA, Washington, New York Kanada, Austrálie, Nový Zéland Opakování maturitních témat Konverzace v německém jazyce Blahopřání, pozvánky Moje rodné město Významné dny v roce Roční období Nakupování Jídlo a pití Denní režim Volný čas První kontakty Rodina Bydlení Exkurze 2. ročník Tělo a zdraví Cestování Švýcarsko Kulturní život, volný čas V restauraci, v hotelu Životopis 3. ročník Interview Móda a odívání Praha - naše hlavní město Kosmetika Služby Německy mluvící země 4. ročník Lidské vlastnosti Wellness - péče o tělo Kosmetická péče- souhrnné opakování celku Švýcarsko Rakousko Německo Česká republika Opakování Správná výživa Sport Zdraví a nemoci Anglický jazyk 2 Výslovnost, abeceda 2. ročník Byt, bydlení Seznamování, sloveso "to be" Rodina,sloveso "have got" Zaměstnání, přítomný čas Určování času, číslovky Opakování za celý ročník Jídlo, oblečení Cestování, prázdniny Nakupování, v obchodě Opakování 2. ročníku Opakování Přítommý průběhový čas Ukazovací zájmena Budoucí čas Stupňování přídavných jmen Minulý čas Opakování 2. ročník 3. ročník Minulý čas - pravidelná slovesa Minulý čas- nepravidelná slovesa Minulý čas - praktické užití 15

16 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Osobní dopis Cestování Praha, ČR Domácí práce, denní režim Orientace ve městě 4. ročník Přítomný čas prostý a průběhový Budoucí čas Minulý čas prostý a průběhový Kosmetika, odborné výrazy Obsluha zákazníka Zaměstnání, plány do budoucna Psaní dopisů Praha, ČR Londýn, Great Britain USA Kanada Nový Zéland, Austrálie Opakování 4. ročník Německý jazyk 2 První kroky - úvod Věk, povolání, bydliště Nakupování Jídlo a pití Opakování První kontakty 2. ročník Cestování Dopis Volný čas a koníčky Tělo a zdraví Opakování Bydlení 3. ročník Cestování 2 Préteritum Perfektum Můj kulturní život Opakování V kadeřnictví 4. ročník Praha - naše hlavní město Česká republika Opakování Opakování Německo a Berlín Rakousko Švýcarsko Móda Wellness - péče o tělo Ruský jazyk 2 Jak se jmenuješ Seznamte se Mluvíte rusky Na návštěvě u Dimy Naše rodina Moje profese Volný čas Seznámení, oznámení 2. ročník Ve vyučování 3. ročník Setkání Orientace ve městě V nákupním centru Moskva, hlavní město Ruska Pozvání k návštěvě Prahy Petrohrad, dříve hlavní město Vzhled člověka Móda, oblékání Lidé jsou různí Počasí 4. ročník Tělo a zdraví Cestování 2 Jídlo a kuchyně Denní program Základy společenských věd Mediální výchova Společnost a její stuktura Víra a atheismus 2. ročník Rozmanitost soudobého světa Integrace a dezintegrace Demokracie Stát a státnost Ústavní systém ČR 3. ročník Právo a spravedlnost Právo v soukromé sféře Právo ve veřejné sféře Filozofie a etika Historie společenského vývoje Poznávání dějin Starověk Středověk a raný novověk Velké občanské revoluce Společnost a národy Modernizace společnosti 2. ročník Vztahy mezi velmocemi Demokracie a diktatura 16

17 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Svět v blocích Psychologie Psychologie jako věda Základy obecné psychologie Osobnost člověka Aplikovaná psychologie 2. ročník Psychologie práce v oblasti služeb Základní principy vztahu mezi zákazníkem a pracovníkem služeb Pozitivní orientace a asertivita Pracovník a firma Společenskovědní seminář 3. ročník Demokracie jako systém společenských hodnot Sociální charakteristika české společnosti Současný politický systém ČR Právo v soukromé a veřejné sféře 4. ročník Mezinárodní vztahy Filozofie a etika dnes Chemie Základní pojmy anorganické chemie Základní pojmy organické chemie Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků 2. ročník Úvod do studia biochemie Přírodní látky Biochemické děje Zdravověda Obecná hygiena První pomoc Obličej jako celek 2. ročník Přeměna látek a energií 3. ročník Patologie Tělesná teplota a její řízení Soustava smyslová 4. ročník Všeobecná epidemiologie Hygiena Péče o zdraví Literární výchova Starověké písemnictví 4. ročník Současná literatura Česká literatura 70. a 80. let Tělesná výchova Úvodní hodina 2. ročník Všeobecný tělesný a pohybový rozvoj 3. ročník Úvodní hodina 4. ročník Úvodní hodina Informatika Internet Ekonomika 3. ročník Podnik, podnikání Podnikové činnosti, personální činnost Materiály 2. ročník Historie kosmetiky Poradenské služby 4. ročník Zásady společenského chování Kultura verbálního a neverbálního projevu Vystupování obsluhujícího pracovníka Osobnost zákazníka - uživatele služeb Psychicky náročné situace z praxe Odborné poradenství Problematika vedení provozoven Obchodní korespondence 2. ročník Písemnosti používané při kosmetické péči o zákazníka Písemnosti při uzavírání, plnění, neplnění smluvních ujednání Normalizovaná úprava písemností 3. ročník Formuláře používané při hotovostním a bezhotovostním placení Písemnosti informační, prezentační, písemnosti při pracovních cestách Písemná podání fyzických osob Personální písemnosti Odborný výcvik 4. ročník Procvičování kosmetických úkonů a prohlubování dovedností Samostatné provádění komplexních kosmetických úkonů Samostaté provádění komplexních kosmetických úkonů Aplikace aktuálních pracovních postupů při péči o vzhled člověka Procvičování kosmetických úkonů a prohlubování dovedností Pokryto předmětem Německý jazyk Pokrytí v projektu První pomoc Integrace do výuky Český jazyk a komunikace 4. ročník Publicistický styl Německý jazyk Bydlení 2. ročník Opakování Ochrana obyvatelstva za 17

18 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Cestování 4. ročník Zeměpisné názvy Opakování Konverzace v anglickém jazyce Bydlení, byt Cestování, prázdniny Praha Cestování, Londýn Opakování 2. ročník Opakování Angličtí spisovatelé Kulturní život Volný čas Opakování 2.ročník 3. ročník Životní styl Zdraví, nemoc Odborné výrazy k oboru Město, vesnice Dovolená, prázdniny Česká republika Praha Opakování 3.ročník 4. ročník Bydlení, byt, domácnost Volný čas, záliby Život ve městě a na venkově Doprava a cestování Počasí, roční období Životní styl, zdraví a nemoc Sport, hry, turistika Opakování maturitních témat Česká republika, Praha Velká Británie, Londýn USA, Washington, New York Kanada, Austrálie, Nový Zéland Konverzace v německém jazyce Moje rodné město Roční období Denní režim Volný čas 2. ročník Švýcarsko 3. ročník Interview Praha - naše hlavní město 4. ročník Wellness - péče o tělo Rakousko Česká republika Opakování Správná výživa Anglický jazyk 2 2. ročník Byt, bydlení 3. ročník Cestování Cestování, prázdniny Opakování 2. ročníku Praha, ČR 4. ročník Praha, ČR Londýn, Great Britain USA Kanada Nový Zéland, Austrálie Opakování 4. ročník Německý jazyk 2 3. ročník Cestování 2 4. ročník Česká republika Opakování Ruský jazyk 2 Jak se jmenuješ Seznamte se Mluvíte rusky Na návštěvě u Dimy Naše rodina 2. ročník Moskva, hlavní město Ruska 3. ročník Vzhled člověka Móda, oblékání 4. ročník Cestování 2 Fyzika Mechanika Termika Vlnění a optika Fyzika atomu Chemie Chemická vazba Základní pojmy anorganické chemie Vybrané prvky nekovového charakteru a jejich sloučeniny Základní pojmy organické chemie Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Vybrané prvky kovového charakteru a jejich sloučeniny 2. ročník Úvod do studia biochemie Přírodní látky Biochemické děje Ekologie Základní pojmy 18

19 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Ochrana přírody Základní znaky a projevy života Zdravověda Biologie člověka Soustava kosterní Soustava svalová Obecná hygiena První pomoc Obličej jako celek Soustava krevního a mízního oběhu 2. ročník Dýchací soustava Trávicí soustava Přeměna látek a energií Tělesná teplota a její řízení Soustava žláz s vnitřní sekrecí 3. ročník Soustava močová a pohlavní Soustava nervová Patologie Soustava smyslová 4. ročník Mikrobiologie Imunologie Všeobecná epidemiologie Hygiena Péče o zdraví Literární výchova 3. ročník Staré umění - jednotlivá historická období Romantismus 4. ročník Současná literatura Tělesná výchova LVVZ 2. ročník Sportovně turistický kurz 4. ročník Volitelné pohybové aktivity Materiály 2. ročník Suroviny z ropy Lipidy Alkoholy Samostatně účinné látky Silikonové sloučeniny Historie kosmetiky 3. ročník Vonné látky Barviva Disperzní soustavy Povrchově aktivní látky v kosmetice Mýdla Tenzidy Dezinfekční prostředky Přípravky pro pěstění nehtů Přípravky k čištění pleti Přípravky vyhlazující pleť 4. ročník Přípravky k ochraně pleti při opalování Přípravky k vybělení pleti Přípravky pro pedikúru Přípravky k ústní hygieně Přípravky na vlasy Přípravky pro epilaci a depilaci Ostatní přípravky Předpisy a normy pro výrobu kosmetických přípravků Kosmetika Anatomie kůže Fyziologie kůže Vnitřní vlivy působící na stav kůže Zevní vlivy působící na stav kůže Základní pravidla kosmetické péče Péče o ruce Úvod do kosmetických úkonů 2. ročník Samostatné kosmetické úkony Kosmetická diagnoza Přístroje používané v kosmetických provozovnách Ošetření pleti Epilace a depilace Péče o nohy 3. ročník Kosmetická masáž Make-up -úprava obličeje Slupovací metody Korekce vzhledových vad Vznik a vývoj kožního lékařství Příčiny kožních onemocnění Projevy kožních chorob Kožní onemocnění vyvolaná zevními škodlivinami Onemocnění mazových žláz Parazitární kožní onemocnění Onemocnění kůže vyvolaná bakteriemi 4. ročník Onemocnění kožních adnex Kožní choroby z povolání Alergické kožní choroby Kožní choroby z neznámých příčin Kožní choroby z cévních poruch Névy a nádory kůže Kosmetická péče a kožní choroby 19

20 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Pohlavní choroby, projevy na kůži Druhy masáží v kosmetice, novinky včetně péče o tělo Výtvarná výchova Architektura jednotlivých historických období Poradenské služby 4. ročník Zásady společenského chování Odborný výcvik Úvod Péče o ruce-manikúra Anatomie ruky,vady a choroby rukou Praktický nácvik masáží těla Péče o nohy-pedikúra Anatomie nohy, svaly nohy Masáž nohou-postup Praktický nácvik pedikúry 2. ročník Úvod-opakování učiva u Povrchové čištění pleti, masáž horní končetiny Úprava obočí, barvení obočí a řas, epilace a depilace, masáž horních končetin Posouzení pleti - kosmetická diagnóza, kartoteční záznam Rozdělení typů pleti Napařování a změkčování pleti, hluboké čištění pleti, peeling, masáž dolních končetin Peeling, masáž dolních končetin Opakování probrané látky 2. ročníku, praktický nácvik Masky a zábaly Opakování učiva 1. a 2. ročníku, praktický nácvik 3. ročník Úvod do předmětu, opakování učiva 1.,2. ročníku Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu Kosmetická masáž obličeje - praktický nácvik jednotlivých fází Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu - praktický nácvik Speciální masáže obličeje Jacquetova masáž pudrem Konečná úprava obličeje: make-up 4. ročník Samostatné provádění komplexních kosmetických úkonů Procvičování kosmetických úkonů a prohlubování dovedností Samostaté provádění komplexních kosmetických úkonů Aplikace aktuálních pracovních postupů při péči o vzhled člověka Procvičování kosmetických úkonů a prohlubování dovedností Pokryto předmětem Pokrytí v projektu První pomoc Integrace do výuky Český jazyk a komunikace Prostěsdělovací styl 2. ročník Administrativní styl Charakteristika 3. ročník Odborný styl Popis pracovního postupu Cizí slova Německý jazyk Úvod do němčiny V obchodě Jídlo a pití 2. ročník Opakování 3. ročník Opakování Móda a odívání Ubytovací zařízení 4. ročník Opakování Konverzace v anglickém jazyce Zaměstnání Denní aktivity Jídlo, nakupování Oblečení, móda V hotelu, restauraci Opakování 2. ročník Opakování Popis osoby, osobnosti Slavení významných dnů Angličtí spisovatelé Návštěva restaurace Česká a britská kuchyně Volný čas Opakování 2.ročník 3. ročník Opakování 2. ročník Životní styl Zdraví, nemoc Odborné výrazy k oboru Obsluha zákazníka Zaměstnání, studium Plány do budoucna Opakování 3.ročník Česká republika 4. ročník Volný čas, záliby Ochrana obyvatelstva za Německý jazyk 20

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 69-41-L/01 Kosmetické služby 2013 - verze 4 Motivační název Kosmetické služby Datum 15.6.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007 Forma

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 69-51-H/01 Kadeřník 2010 Kadeřník 2010 Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP 69-51-H/01 Kadeřník 2010 Motivační název Kadeřník 2010 Datum 14.6.2008 Název RVP Verze v.2/2010

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 66-53-H/01 Operátor skladování Operátor skladování Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název 66-53-H/01 Operátor skladování Operátor skladování Datum 27.11.2009

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 66-53-H/01 Operátor skladování (2011)- verze 2 Motivační název Operátor skladování Datum 20.5.2011 Název RVP Verze v.2/2011 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2011 Datum 27.6.2008

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Datum 27.11.2009 Název

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání Datum 26.3.2010 Název RVP Verze v.1/2010 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2010 Datum 6.5.2009 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost 1.9.2009 Koordinátor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze z 27. 05. 2009 Platnost od 1.9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program Vlasová tvorba č.j. 776/2012 RVP 69-51-H/01 Kadeřník 2013 Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa...

Více

Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 Kadeřník

Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 Kadeřník Školní vzdělávací program Kadeřník 69-5-H/0 Kadeřník držitelka certifikátu kvality č. Q-09C/08 dle ČSN EN ISO 900 : 00 Strana (celkem 46) Školní vzdělávací program 69-5-H/0 Kadeřník ŠVP KA Schválení pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Ošetřovatel Datum 8.11.2013 Název 53-41-H/01 Ošetřovatel Verze 1. Dosažené

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název ŠVP: Pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP od 1. 9. 2014, počínaje prvním ročníkem. Obsah Úvodní identifikační údaje:... 3 Profil absolventa:...

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více