Město Světlá nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 21 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Zpoplatnění parkovacích míst na náměstí Trčků z Lípy 3. Sportovní zařízení s.r.o. změna zakladatelské listiny 4. Prodej bytů č. 16/2, č. 16/5 a č. 16/6 v domě čp. 16, podílů na pozemku parc.č. st. 582 a prodej částí pozemku parc.č. 1226/2 v k.ú. Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, část obce Josefodol 5. Prodej části pozemku parc.č. 745/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 6. Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací č Smlouva o právu provést stavbu Kanalizace Josefodol, Služátky, Druhanov, Horní Bohušice I. etapa 8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE /VB/4 9. Žádost o prodloužení termínu kolaudace na pozemku parc.č. 549/47 v k.ú. Světlá n.s. 10. Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu 11. Bezbariérové úpravy a rekonstrukce chodníků v Lánecké ulici, Světlá n.s. 12. Směna pozemků parc.č. 836/11, 858/41, 837/14 a částí pozemků parc.č. 858/40, 836/13, 858/42, 836/12, 833/2, 833/1 a 836/12 v k.ú. Světlá n.s. 13. Doplnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Pod Vodárnou, Světlá n.s. a prodej pozemků parc.č. 858/40, 858/52, 585/53, 585/54 v k.ú. Světlá n.s. 14. TI pro 15 RD v lokalitě Pod Vodárnou 15. Souhlasné stanovisko s odstraněním železniční vlečky Vlečka Mlýny a těstárny, vločkárna Mrzkovice 16. Nabídka bezúplatného přenechání podílu na pozemcích parc.č. 459/3 a 477/3 v k.ú. Světlá n.s. 17. Neinvestiční náklady na provoz MŠ Přibyslav 18. Valná hromada VaK Havlíčkův Brod, a.s. 19. Výroční členská schůze LDO 20. Výsledky veřejnoprávních kontrol dotací u neziskových organizací provedených finančním výborem 21. Rozpočtové opatření č. 1/ Nabídka na prodej části pozemků parc.č. 370/31, 370/32, 356/2, 355, 370/34, 370/35 v k.ú. Světlá nad Sázavou 23. Dům čp. 59, ul. Lánecká 24. Rozprava členů zastupitelstva 1

2 2. Zpoplatnění parkovacích míst na náměstí Trčků z Lípy Usnesení č. 57/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 12 hlasů schvaluje zpoplatnění 39 parkovacích míst na náměstí Trčků z Lípy v prostoru před nákupním střediskem a radnicí v čase pondělí-pátek od hodin, první hodina 1,- Kč, každá další hodina 10,- Kč, instalování 1 ks parkovacího automatu v prostoru před nákupním střediskem. Termín: Sportovní zařízení s.r.o. - změna zakladatelské listiny Usnesení č. 58/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje Rozhodnutí o změně zakladatelské listiny v předloženém znění. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, starosta města Termín: Prodej bytu č. 16/2, č. 16/5 a č. 16/6 v domě čp. 16, podílů na pozemku parc.č. st. 582 a prodej částí pozemku parc.č. 1226/2 v k.ú. Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, část obce Josefodol Usnesení č. 59/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů: I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi panem A. J. (kupující) a městem Světlá nad Sázavou (prodávající) za účelem prodeje bytu č. 16/2 v domě č.p. 16, o velikosti 1+1 s výši podílu 541/4899 na společných částech domu a pozemku parc.č.st.582, v k.ú. Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, část obce Josefodol a pozemku parc.č. 1226/2 v k.ú. Horní Bohušice dle GP č. II. III /2011 o výměře 184 m2, za dohodnutou kupní cenu ,-- Kč. Schvaluje prodej: a) bytové jednotky č. 16/5 o velikosti s podílem 528/4899 na spol. částech domu a pozemku st.p.č. 582, k.ú. Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, část obce Josefodol b) byt. jednotky č. 16/6 o velikosti s podílem 1156/4899 na společných částech domu čp. 16 a pozemku parc.č st. 582 v k.ú. H. Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, část Josefodol za celkovou cenu ,-- Kč. c) dle GP č /2011 pozemku parc.č. 1226/8 v k.ú. Horní Bohušice o výměře 93 m2 za celkovou cenu 7000,-- Kč vše paní E. H. Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi paní E. H. (kupující) a městem Světlá nad Sázavou (prodávající) za účelem prodeje: a) bytu č. 16/5 o velikosti 1+1 v domě č.p. 16, k.ú. Horní Bohušice s podílem 528/4899 na společných částech domu, příslušné části pozemku parc.č. st. 582, k.ú. Horní Bohušice b) bytu č. 16/6 o velikosti 3+1 v domě č.p. 16, k.ú. Horní Bohušice s podílem 1156/4899 na společných částech domu a příslušné části pozemku parc.č.st. 582, k.ú. Horní Bohušice 2

3 c) dle GP č /2011 nově vytvořeného pozemku parc.č. 1226/8 v k.ú. Horní Bohušice o výměře 93 m2, vše za dohodnutou kupní cenu celkem ,-- Kč. 5. Prodej části pozemku p.č. 745/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 60/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje: a) prodej dle GP č /2010 nově vytvořeného pozemku parc.č.745/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví manželů I. a P. N. za cenu 250,-- Kč/m2. b) uzavření kupní smlouvy na prodej dle GP č /2010 nově vytvořeného pozemku parc.č. 745/4, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře 55 m2 mezi městem Světlá nad Sázavou (prodávající) a manž. paní I. N. a p. P. N. (kupující). 6. Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací č Usnesení č. 61/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací č včetně dodatku č.1 mezi městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ: Smlouva o právu provést stavbu Kanalizace Josefodol, Služátky, Druhanov, Horní Bohušice - I. etapa Usnesení č. 62/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje uzavření předložené smlouvy o právu provést stavbu Kanalizace Josefodol, Služátky, Druhanov, Horní Bohušice - I. etapa mezi městem Světlá nad Sázavou a společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha l. Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ : Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE /VB/4 Usnesení č. 63/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB/4 mezi smluvními stranami městem Světlá nad Sázavou (strana povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (strana oprávněná z věcného břemene) na pozemcích parc.č. 207/1, parc.č. 210/1, parc.č. 238/2, parc.č 519, parc.č. 559 v k.ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku ,-- Kč bez DPH. 3

4 9. Žádost o prodloužení termínu kolaudace na pozemku parc.č. 549/47 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 64/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje: a) prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na pozemku parc.č. 549/47 v k.ú. Světlá nad Sázavou pro pana J. Š. do data Smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne nebudou po dobu prodloužení termínu kolaudace RD uplatněny. b) uzavření Dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne mezi městem Světlá nad Sázavou a panem J. Š. za účelem schválení prodloužení termínu kolaudace rodinného domu do data Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Usnesení č. 65/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů souhlasí s provedením demolice zázemí fotbalového stadionu v účetní hodnotě ,- Kč za předpokladu získání dotace z programu MŠMT ČR a za předpokladu zachování podílu města na rekonstrukci ve výši schváleného rozpočtu na rok Termín: Bezbariérové úpravy a rekonstrukce chodníků v Lánecké ulici, Světlá nad Sázavou Usnesení č. 66/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů pověřuje místostarostku města Světlá nad Sázavou Ing.Lenku Arnotovou jednáním s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ohledně oddálení fakturace akce "Rekonstrukce mostu v km 46,640 trati Kácov - Světlá nad Sázavou: chodníky, komunikace". Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, místostarostka Termín: Směna pozemků parc.č. 836/11, 858/41, 837/14 a částí pozemků parc.č. 858/40, 836/13, 858/42, 836/12, 833/2, 833/1 a 836/12 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 67/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje: a) směnu pozemků parc.č. 836/11 o výměře 19 m2, části pozemku parc.č. 858/40 o výměře 27 m2 (díl b3 dle GP č /2011), části pozemku parc.č. 836/13 o výměře 29 m2 (parc.č. 836/13 dle GP č /2011) z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví pana L. N. a směnu pozemku parc.č. 858/41 o výměře 31 m2 (dle GP č /2011 pozemek parc.č. 858/41 o výměře 21 m2 a pozemek parc.č. 858/53 o výměře 10 m2), části pozemku parc.č. 858/42 o výměře 11 m2 (dle GP č /2011 díl x2 pozemku parc.č. 858/42), části pozemku 4

5 parc.č. 836/12 o výměře 8 m2 (dle GP č /2011 díl w2 pozemku parc.č. 836/12), pozemek parc.č. 837/14 o výměře 3 m2, část pozemku parc.č. 833/2 o výměře 37 m2 (dle GP č /2011 díl z2 pozemku parc.č. 833/2), část pozemku parc.č. 836/12 o výměře 0,03 m2 (dle GP č /2011 díl a3 pozemku 836/12) a část pozemku parc.č 833/1 o výměře 0,33 m2 (dle GP č /2011 díl y2) vše v k.ú. Světlá nad Sázavou b) uzavření směnné smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou a panem L. N. za účelem směny pozemků parc.č. 836/11 o výměře 19 m2, části pozemku parc.č. 858/40 o výměře 27 m2 (díl b3 dle GP č /2011), části pozemku parc.č. 836/13 o výměře 29 m2 (parc.č. 836/13 dle GP č /2011) z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví pana L. N. a směny pozemku parc.č. 858/41 o výměře 31 m2 (dle GP č /2011 pozemek parc.č. 858/41 o výměře 21 m2 a pozemek parc.č. 858/53 o výměře 10 m2), části pozemku parc.č. 858/42 o výměře 11 m2 (dle GP č /2011 díl x2 pozemku parc.č. 858/42), části pozemku parc.č. 836/12 o výměře 8 m2 (dle GP č /2011 díl w2 pozemku parc.č. 836/12), pozemku parc.č. 837/14 o výměře 3 m2, části pozemku parc.č. 833/2 o výměře 37 m2 (dle GP č /2011 díl z2 pozemku parc.č. 833/2),části pozemku parc.č. 836/12 o výměře 0,03 m2 (dle GP č /2011 díl a3 pozemku 836/12) a části pozemku parc.č 833/1 o výměře 0,33 m2 (dle GP č /2011 díl y2), vše v k.ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana L. N. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. 13. Doplnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Pod Vodárnou, Světlá nad Sázavou o prodej pozemků parc.č. 858/40, 858/52, 858/53, 858/54 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 68/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů: I. Schvaluje doplnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Pod Vodárnou, Světlá nad Sázavou, k.ú. Světlá nad Sázavou ze dne o: a) parcelu č pozemek parc.č. 858/40 o výměře 998 m2 (dle GP č /2011 vzniklý sloučením dílu u2 pozemku parc.č. 858/40 o výměře 991 m2 a dílu v2 pozemku parc.č. 836/13 o výměře 7m2) a pozemek parc.č. 858/54 o výměře 19 m2 ( dle GP č /2011 vzniklý sloučením dílu W2 pozemku parc.č. 836/12 o výměře 8 m2 a dílu x2 pozemku parc.č.858/42 o výměře 11 m2). Celková výměra parcely č. 14 je 1017 m2. b) parcelu č pozemek par.č. 858/52 o výměře 830 m2 ( dle GP č /2011 vzniklý sloučením dílu s2 pozemku parc.č. 858/39 o výměře 469 m2 a dílu t2 pozemku parc.č. 858/40 o výměře 361 m2) a pozemek parc.č. 858/53 o výměře 10 m2 (dle GP č /2011 vzniklý oddělením z pozemku parc.č. 858/41). Celková výměra parcely č. 15 je 840 m2. za účelem výstavby 2 rodinných domů v lokalitě Pod Vodárnou, Světlá nad Sázavou. Současně s pozemkem bude předmětem prodeje sdružený pilíř s hlavním uzávěrem plynu a el. energie a veřejná část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč, plus aktuální výše DPH. Minimální cena za prodej pozemků je stanovena ve výši 650,-- Kč/m2. 5

6 II. Souhlasí a) s prodejem formou městské soutěže, v předloženém znění. b) s doplněním a změnou podmínek městské soutěže schválené Zastupitelstvem města Světlá nad Sázavou dne , usnesením č. 47/2011 a zveřejněné na úřední desce k datu , v předloženém znění. c) s odkupem formou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v předloženém znění. 14. TI pro 15 RD v lokalitě Pod Vodárnou Usnesení č. 69/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů souhlasí: a) s realizací akce TI pro 15 RD Světlá nad Sázavou v lokalitě Pod Vodárnou za podmínky odložené splatnosti faktur 24 měsíců. b) s využitím finančních prostředků získaných prodejem stavebních parcel v lokalitě Pod Vodárnou a uložených na depozitním účtu města do doby, než dojde ke skutečnému prodeji a uzavření řádné kupní smlouvy na úhradu faktur, či částečnou úhradu faktur zhotovitelské firmy, realizující technickou infrastrukturu v lokalitě, v době jejich splatnosti. V případě odstoupení zájemce o koupi pozemku od smlouvy o smlouvě budoucí kupní zastupitelstvo města uvolní z rozpočtu města potřebné finanční prostředky na vrácení finančního obnosu odstoupivšímu zájemci. Termín: Souhlasné stanovisko s odstraněním železniční vlečky Vlečka Mlýny a těstárny, vločkárna Mrzkovice. Usnesení č. 70/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje vydání souhlasného stanoviska ve věci zrušení železniční vlečky Vlečka Mlýny a těstárny, vločkárna Mrzkovice pro společnost KONKORDIA, spol. s.r.o. se sídlem Světlá nad Sázavou, Mrzkovice 34. Termín: Nabídka bezúplatného přenechání podílu na pozemcích parc.č. 459/3 a 477/3 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 71/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů: I. Schvaluje: a) Bezúplatné přenechání podílů 1/8 na pozemcích parc. č. 459/3 a parc.č. 477/3, katastrálním území Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou paní Ing. J. R. b) Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, uzavřené mezi II. městem Světlá nad Sázavou a paní Ing. J. R. Souhlasí s úhradou veškerých výloh spojených s uzavřením smlouvy městem Světlá nad Sázavou, včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 6

7 17. Neinvestiční náklady na provoz MŠ Přibyslav Usnesení č. 72/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů neschvaluje uzavření dohody s městem Přibyslav ve věci přeúčtování neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy Přibyslav. Zajistí: Bc. Bohuslava Vondrušová, vedoucí odboru správního, školství a živnostenského 18. Valná hromada VaK Havlíčkův Brod, a.s. Usnesení č. 73/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 13 hlasů: I. Deleguje v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Ing. Lenku Arnotovou zástupcem města Světlá nad Sázavou na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., II. Žižkova ul. 8532, Havlíčkův Brod. Navrhuje v souladu s 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Jana Tourka jako kandidáta na člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Žižkova ul. 832, Havlíčkův Brod. Zajistí: I. Ing. Lenka Arnotová, místostarosta II. Mgr. Jan Tourek, starosta Termín: Výroční členská schůze LDO Usnesení č. 74/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 11 hlasů deleguje v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů na výroční členskou schůzi LDO Ledeč se sídlem v Hněvkovicích p. Lukáše Kalenského. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, starosta Termín: Výsledky veřejnosprávních kontrol dotací u neziskových organizací provedených finančním výborem Usnesení č. 75/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje zaslat hokejovému klubu písemnou výzvu k vrácení dotace za rok dle Zásad ZM ze dne s termínem do Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín:

8 21. Rozpočtové opatření č. 1/2011 Usnesení č. 76/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 v navržené podobě. Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: průběžně 22. Nabídka na prodej částí pozemků parc.č. 370/31, 370/32, 356/2, 355, 370/ /35, k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 77/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů pověřuje starostu města p. Mgr. Jana Tourka jednáním s firmou RB SERVIS PRODUCTION spol. s.r.o., Okrouhlice 113, Okrouhlice o návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc.č. 370/31, 370/32, 356/2, 355, 370/ /35, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře cca 4000 m2. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, starosta Termín: Dům č.p. 59, ul. Lánecká Usnesení č. 78/2011: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů ukládá OMIRR zadat zpracování zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení na opravu nezbytně nutných závad v čp. 59 v Lánecké ulici. Na zadávací dokumentaci se vyčleňuje částka 20 tis. Kč. Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Rozprava členů zastupitelstva 8

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo v dne 24. 4. 2013 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 9. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 6. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 2. 2012 od 16,00 hodin

Více

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program:

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 28. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 25.4.2018 Z/31/2018-25. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Rada města Usnesení č. 14/09

Rada města Usnesení č. 14/09 Rada města Usnesení č. 14/09 z jednání rady města konaného dne 27.07.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 438-476 RM schvaluje 438) uzavření a znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání:

Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání: Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 11.9.2017 Datum konání: 11. 9. 2017 121 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstvo

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 15. jednání rady města ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/15/1/2011 program 15. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 15. jednání rady města

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ č. 1/2019. Z 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 19. února 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 1/2019. Z 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 19. února 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 1/2019 Z 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 19. února 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny ZM/1/2019 ZM bere na vědomí informaci starosty

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 31. 1. 2012 v 13,00 hodin

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

3.Žádost o účast na jednání zastupitelstva obce paní Věra Dvořáková - stanovisko paní Dvořákové k prodeji p.č. 1926/5:: společná studna a vedení vody

3.Žádost o účast na jednání zastupitelstva obce paní Věra Dvořáková - stanovisko paní Dvořákové k prodeji p.č. 1926/5:: společná studna a vedení vody 1 č.j. 5/2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 17.9.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: zapisovatel: ing. Lenka Fajmonová - ověřovatelé

Více

U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015

U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015 U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015 Program: 1. 5. zasedání zastupitelstva města. 2. Technické služby Žacléř, spol. s r.o. 3. Žádost o souhlas se stavbou RD. 4. Dodatek

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání:

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání: U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov a valné hromady TEHOM a.s. konaných dne 4.4.2001 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni:Havlík, Hons, Hruška, Jurička,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 5. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 5. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 9. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 19. 5. 2015 164/9/RM/2015 Stav školství ve městě, úroveň předškolní výchovy, úroveň mimoškolní činnosti Zprávy

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 16:00 hodin

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse M ě s t y s N E H V I Z D Y PSČ 250 81 NEHVIZDY, Pražská 255 Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

Informace je upravena dle zákona o ochraně osobních údajů. I n f o r m a c e

Informace je upravena dle zákona o ochraně osobních údajů. I n f o r m a c e I n f o r m a c e z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve středu dne 19. prosince 2012 1. Zahájení Dnešní jednání zahájil a řídil starosta města PhDr. Langr. Zastupitelstvo bylo řádně a

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 17. 9. 2014 od 16:00 hodin

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

~ PROTOKOL. Rozsah kontroly: Plnění přijatých usnesení zjednání Zastupitelstva města

~ PROTOKOL. Rozsah kontroly: Plnění přijatých usnesení zjednání Zastupitelstva města ~ - ~~l ~ r-------- PROTOKOL Do!lodnt: - 8-09- 2010 _ Městský úřad Stráž pod Ralskel o výsledku kontroly plnění usnesení Zastupit ~a m"ě;;;' ~~-~~~~"=~ '&4 za rok 2003-2004-2005-2006-2007-2008-20 Poéolll.lJfph1

Více