VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky GBH Private Bank Ltd, platí pro smluvní vztahy mezi GBH Private Bank Ltd, (dále jen banka) na straně jedné a fyzickými osobami, právnickými osobami a dalšími subjekty práva (dále jen klient) na straně druhé, od okamžiku uzavření příslušné smlouvy mezi bankou a klientem. 2. Všeobecné obchodní podmínky GBH Private Bank Ltd, (dále jen VOP) vydala banka v souladu s rozsahem bankovní licence udělené bance. 3. Pro účely těchto VOP se pod následujícími pojmy rozumí: a) běžný účet účet vlastněný, ovládaný a založený fyzickou osobou nepodnikatelem b) vkladový účet účet založený a vedený v souladu s těmito VOP. c) majitel účtu fyzická nebo právnická osoba, která s bankou uzavřela smlouvu o běžném nebo vkladovém účtu a je jeho vlastníkem. d) klient fyzická nebo právnická osoba nebo další subjekt práva, kterým banka poskytuje své služby. e) den založení (zřízení) účtu den podpisu smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu oběma smluvními stranami, případně jiný den, na kterém se smluvní strany výslovně písemně dohodnou; f) otevření účtu okamžik, ke kterému je majiteli účtu umožněna plná dispozice s účtem. II. PODMÍNKY ZALOŽENÍ, VEDENÍ A RUŠENÍ ÚČTŮ A. Založení běžného účtu 4. Banka vede účty v cizích měnách jako USD, EUR, GBP a v jiných měnách, které čas od času může banka pro potřeby klientů vést a udržovat. Banka zřizuje účet na základě smlouvy o běžném účtu (dále jen smlouva) uzavřené s klientem majitelem účtu s počátečním vkladem který určí bankéř před otevřením účtu. Smlouva musí mít písemnou formu. 5. Banka nezřizuje anonymní účty a všechny účty musí mít svého majitele. 6. S účtem je oprávněn nakládat jen majitel účtu a osoby jím zmocněné 7. S peněžními prostředky na účtu jsou oprávněny nakládat jen osoby uvedené v podpisových vzorech 8. Za pravost podpisů zmocněných osob odpovídá majitel účtu. Pokud majitel účtu udělí oprávnění nakládat s peněžními prostředky na účtu více osobám, určí v podpisovém vzoru zároveň, jakým

2 způsobem jsou tyto osoby oprávněny nakládat s peněžními prostředky, a to samostatně nebo dvěma oprávněnými osobami s určením možných kombinací. 9. Podpisový vzor udělený majitelem účtu (fyzickou osobou občanem nebo fyzickou osobou podnikatelem) k nakládání s peněžními prostředky na účtu nezaniká, pokud z jeho obsahu nevyplývá, že má trvat pouze za života majitele účtu. 10. Je li bance prokázáno, že byl ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat běžný účet zemřelého majitele účtu, má práva a povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy. 11. Klientem banky může být i nezletilá osoba, kterou v právních úkonech zastupuje zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba určená soudem. 12. Před vznikem právnické osoby spravuje splacené vklady nebo jejich části zakladatel, příp. správce pověřený tím ve společenské nebo zakladatelské smlouvě. Správou peněžitého vkladu může být též pověřena banka, i když není zakladatelem. Vlastnické právo ke vkladům nebo jejich částem splaceným před vznikem právnické osoby, popřípadě jiná práva k těmto vkladům přecházejí na právnickou osobu dnem jejího vzniku. 13. Banka zakládá různé typy běžných účtů podle účelového určení, nejčastěji tzv. běžný soukromý nebo firemní účet, který slouží pro provádění hotovostního a bezhotovostního platebního styku, depositní účty nebo jiné druhy účtů. B. Vedení účtu a nakládání s peněžními prostředky na účtu 14. Na účet je možné zúčtovat platby pouze v měně, ve které je účet veden. Platby v jiné měně budou automaticky převedeny na měnu účtu podle aktuálního kurzu banky. 15. Na základě dohody s klientem nebo z rozhodnutí banky, je banka oprávněna blokovat na účtu ke konkrétnímu účelu po určenou dobu dohodnutou částku, případně vázat (vinkulovat) nakládání s peněžními prostředky na účtu ve prospěch určené osoby na splnění stanovených podmínek. 16. Bez příkazu klienta je banka oprávněna odepsat peněžní prostředky z jeho účtu: a) při vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků před zrušením účtu; b) při vyrovnání splatné pohledávky banky za klientem; c) v případě opravy chybného zúčtování banky nebo z podnětu jiné tuzemské nebo zahraniční banky z důvodu opravného zúčtování do tří měsíců od vzniku chyby. Po tuto dobu je banka oprávněna provést opravné zúčtování i do debetu nebo neprovádět jiné příkazy klienta, dokud nebude dostatek prostředků na opravné zúčtování na vrub účtu d) na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu, při zdaňování úroků dle platných předpisů;

3 e) v dalších případech předpokládaných zákonem, těmito VOP nebo konkrétní smlouvou s bankou. 2. Není li na účtu klienta, z něhož má být uhrazena splatná pohledávka banky za klientem, dostatek disponibilních peněžních prostředků na úhradu splatné částky a pohledávka není uhrazena jiným způsobem, banka je oprávněna ji zúčtovat na účet jako nepovolený debet a zpravidla se řídí takovýto závazek klienta vůči bance pravidly stanovenými v dokumentu "Úrokové sazby GBH Private Bank ", jako debetní úroková sazba na běžném účtu. 3. Obdrží li banka od soudu nebo od jiného oprávněného orgánu rozhodnutí o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu vedeného u banky, které dosud nenabylo právní moci, zablokuje peněžní prostředky na účtu klienta do výše pohledávky a jejího příslušenství. Banka je oprávněna blokovat peněžní prostředky na účtu klienta též za účelem provedení opravného zúčtování. 4. Banka neprovádí srážky z částky převodu. Toto neplatí, určí li příkazce, že cenu za provedení převodu nebo její část uhradí příjemce, nebo v případech stanovených zákonem nebo dohodou banky s klientem. 5. Banka je oprávněna zúčtovat pouze proveditelné příkazy k převodu do výše disponibilního zůstatku účtu. Příkazy, pro jejichž zúčtování není na příslušném účtu dostatek disponibilních peněžních prostředků, je banka oprávněna vrátit klientovi bez provedení. Banka je rovněž oprávněna vrátit klientovi hromadný příkaz, není li na příslušném účtu dostatek prostředků pro zúčtování všech v něm uvedených položek. O neprovedení příkazu k převodu informuje banka klienta neodkladně a prokazatelně. 6. Bude li na účet klienta docházet pravidelný měsíční příjem po dobu nejméně tří měsíců a bude li účet pravidelně využíván k transakcím platebního styku, může klient požádat o poskytnutí nezajištěného kontokorentního úvěru (dohodnutého úvěrového rámce na běžném účtu). 7. Banka vyplatí klientovi úrok, který je zdaněný podle platných daňových zákonů, zpravidla měsíčně. C. Rušení účtu 8. Banka zruší účet, jestliže dojde k ukončení platnosti smlouvy uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena nebo: a) na základě dohody mezi klientem a bankou; b) na základě písemné výpovědi jedné ze smluvních stran; c) odstoupením s okamžitou účinností v souladu s těmito VOP. Banka je oprávněna od smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě, že klient poruší své smluvní či jiné povinnosti stanovené právním předpisem. Sdělení o odstoupení od smlouvy banka doručí klientovi písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení; d) splněním účelu, pro který byl zřízen;

4 e) v důsledku zániku právnické osoby bez právního nástupce. 1. Smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Banka pokračuje v provádění hotovostního a bezhotovostního platebního styku z účtu na základě příkazů, které jí dal majitel účtu a osoby jím zmocněné. 2. Jestliže se banka hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, zastaví následujícím dnem ty výplaty a platby z účtu, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách pokračovat. 3. Pokud je stanovena minimální výše počátečního vkladu, zůstatku nebo obratu na účtu a klient některou z těchto podmínek ve stanovené lhůtě nesplní, banka je oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. 4. Podá li klient výpověď, je povinen: a) zrušit veškeré příkazy k nakládání s prostředky na tomto účtu; b) zdržet se zadávání dalších příkazů, s výjimkou pokynu k dispozici se zůstatkem účtu po jeho zrušení; c) vrátit bance všechny platební karty, které výpovědí pozbývají platnosti. Platební karty musí být vráceny nejpozději s doručením výpovědi bance, jinak je tato výpověď neúčinná. Nezrušený příkaz k zúčtování zaniká dnem zrušení účtu. Není li dohodnuto jinak, banka není povinna, a to ani na základě příkazu klienta, zúčtovat k tíži zůstatku rušeného účtu jakékoliv platby počínaje dnem zrušení účtu. 2. Není li dohodnuto jinak, banka bude následně došlé platby po zrušení účtu vracet na účet plátce. 3. Nebudou li pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů mezi klientem a bankou řádně uhrazeny a vyrovnány, má banka právo provést úhradu svých splatných pohledávek vůči klientovi z jakéhokoliv jiného účtu klienta, k čemuž klient vyjadřuje podpisem příslušné smlouvy svůj souhlas. Nebudou li tyto pohledávky banky uspokojeny zcela, vyhrazuje si banka právo rozhodnout o způsobu dalšího vymáhání. 4. Pokud banka vede klientovi více účtů, může započítat své splatné pohledávky za klientem proti svým závazkům vůči klientovi a provést zúčtování na kterémkoli z jeho účtů nebo na více účtech. 5. S kreditním zůstatkem zrušeného účtu naloží banka dle dispozice klienta. Neurčí li klient, jak má být s tímto zůstatkem naloženo, eviduje banka tuto částku do doby promlčení nároku na její výplatu a neúročí ji. Promlčení nároku je perioda deseti let od data zrušení účtu. 6. Banka je oprávněna započítat si svou pohledávku na úplatu za převod zůstatku peněžních prostředků zrušeného účtu na jiný účet, příp. svou pohledávku na úhradu nákladů spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků, jestliže nemohl být vyplacen ani převeden na jiný účet.

5 7. Banka bude písemně informovat klienta, ke kterému dni byl jeho účet zrušen, zpravidla posledním výpisem z účtu. 8. Technické úkony a konečné vyúčtování, které souvisí se zrušením účtu, banka provede nejpozději do třiceti kalendářních dnů od data zániku smlouvy. III. VKLADOVÉ ÚČTY A. Depositní účet 9. Banka přijímá termínované vklady na základě smlouvy o depositním účtu. Banka uveřejňuje informaci o minimálních částkách pro zřízení vkladu, o obdobích, na než lze termínované vklady ukládat, jim odpovídající úrokové sazby a měny, ve kterých přijímá termínované vklady v dokumentu "Úrokové sazby GBH Private Bank". 10. Vklady jsou zřizovány převodem z běžného účtu popř. vkladového běžného účtu u příslušné pobočky banky, převodem z jiné banky nebo hotovostně. 11. Klient může u banky uložit peněžní prostředky na některý z typů termínovaného vkladu. Při zřízení vkladu, který převyšuje hodnotu uvedenou běžné depositní částky uvedené bankou, lze sjednat individuální úrokovou sazbu i individuální dobu trvání tohoto vkladu. V průběhu trvání termínovaného vkladu nelze měnit jeho typ. 12. Sjednaná doba trvání termínovaného vkladu se počítá ode dne připsání peněžních prostředků na vkladový účet a končí dnem, který předchází dni splatnosti termínovaného vkladu. Den splatnosti je den, kdy klient může s termínovaným vkladem nakládat nebo kdy dochází k obnovení termínovaného vkladu a který je uveden ve smlouvě o vkladovém účtu. Pokud sjednaná doba trvání termínovaného vkladu by měla končit v bankovní nepracovní den, posunuje se její konec na nejbližší následující pracovní den a od tohoto data počíná běžet další sjednaná doba trvání. 13. Pokud klient u vkladu a automatickým prodloužením (prolongací) nesdělí bance nejpozději dva bankovní pracovní dny přede dnem splatnosti vkladu jinou dispozici, banka prodlouží vklad automaticky na další stejné období a bude jej úročit platnou aktuální úrokovou sazbou. 14. Úrokové sazby z výše uvedených vkladů jsou pevné. Pevnou úrokovou sazbu stanoví banka v závislosti na výši vkladu, měně vkladu a na délce trvání vkladu. 15. Úroky z vkladového účtu jsou buď kapitalizovány na tomtéž vkladovém účtu nebo připisovány na klientův běžný účet vedený u banky. 16. Vklad lze před termínem splatností zrušit v případě, že úroky z vkladu nejsou zúčtovávány na běžném nebo vkladovém běžném účtu klienta. V tomto případě pak náleží klientovi úrok z vkladu na pevný termín pouze ve výši odpovídající úrokové sazbě běžného účtu. V případě, že úroky z vkladu jsou zúčtovány na běžný nebo vkladový běžný účet, tento vklad nelze předčasně vypovědět.

6 17. V den prodloužení termínovaného vkladu je možné zvyšovat nebo snižovat jistinu, tj. částku na depositním účtu. IV. PLATEBNÍ STYK A. Hotovostní platební styk 18. Hotovostní platební styk se provádí na pracovišti banky, které vede účet, případně na jiném pracovišti za podmínek stanovených bankou. 19. Hotovostní platební styk lze provádět: a) vkladem hotovosti pokladním dokladem banky, tj. složením hotovosti příkazcem; b) výběrem hotovosti pokladním dokladem banky, tj. výplatou hotovosti příjemci. 2. Vklad hotovosti může být ve prospěch: a) účtu vkladatele; b) účtu příjemce vedeného bankou; c) účtu příjemce vedeného u jiného peněžního ústavu, a to v průběhu pokladních hodin banky, případně na základě smlouvy o používání nočního trezoru. 2. Pokladní doklad pro výběr hotovosti musí být podepsán v souladu s těmito VOP a konkrétní smlouvou. Nedohodne li se banka s klientem jinak, je osoba předkládající doklad pro výběr hotovosti povinna při výběru hotovosti prokázat svoji totožnost. Tato osoba je rovněž povinna potvrdit příjem částky svým podpisem na pokladním dokladu banky. 3. Výběry částek v hotovosti nad USD jejich protihodnoty v cizí měně musí být klientem nahlášeny dva pracovní dny předem a částky USD korun tři pracovní dny předem. B. Bezhotovostní platební styk 4. Bezhotovostním platebním stykem se zajišťuje převod peněžních prostředků formou písemného příkazu k převodu, příp. jiným způsobem sjednaným zvláštní smlouvou mezi klientem a bankou. Písemné příkazy k převodům se předkládají na tiskopisech: a) jednorázového příkazu k úhradě; b) jednorázového příkazu k inkasu; c) hromadného příkazu k úhradě; d) trvalého příkazu k úhradě; (dále jen příkazy k převodu). 2. Příkaz k převodu musí obsahovat všechny vyplněné položky určené bankou 1. Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu příkazy k převodu na formulářích odsouhlasených bankou do výše disponibilního zůstatku na účtu, resp. do výše sjednaného

7 maximálně povoleného debetního zůstatku na běžném účtu, nebo dohodnutého rámce kontokorentního úvěru. 2. Klient předkládá příkaz k převodu v písemné formě pracovišti banky, nebo faxem. Příkaz k převodu musí být vyplněn čitelně, úplně, nesmí být v něm škrtáno, mazáno ani přepisováno a musí být podepsán v souladu s platnými podpisovými vzory k účtu. Za úplnost, věcnou správnost a pravdivost všech údajů uvedených na příkaze k převodu je odpovědný klient. 3. Příkaz k převodu může být realizován i elektronickou podobou prostřednictvím internetového bankovnictví. Pro bezpečnou komunikaci klient od banky obdrží uživatelské jméno a heslo (PIN). Příkazy provedené tímto uživatelským heslem a pinem jsou brány jako podepsané a autorizované klientem a oprávněnou osobou. 4. Příkazy k převodu, které nejsou vyplněny v souladu s ustanovením VOP, banka nemusí přijmout a může je s odůvodněním vrátit jako neproveditelné. V tomto případě banka neodpovídá za škody vzniklé jejich neprovedením. 5. Banka na požádání klienta, resp. jím zmocněné osoby, potvrdí převzetí příkazu k převodu razítkem, telefonicky, em nebo jiným způsobem 6. Banka nezkoumá oprávněnost použití příkazu k inkasu. 7. Trvalý příkaz k úhradě provádí banka po určené časové období nebo do odvolání. 8. Při požadavku na změnu dosud neprovedeného trvalého příkazu k převodu musí klient vždy původní příkaz odvolat a pak vyhotovit příkaz nový. 9. Klient je oprávněn odvolat dosud neprovedený příkaz k převodu. Odvolání musí být provedeno způsobem, jakým byl odvolaný příkaz vydán. Klient je povinen jednoznačně určit odvolávaný příkaz uvedením všech údajů stanovených těmito VOP pro příkaz k převodu a uvést den, kdy byl odvolávaný příkaz bance doručen. Specifikace odvolávaného příkazu k převodu může být provedena předložením kopie tohoto příkazu s vyznačením data převzetí příkazu bankou. 10. Pokud má příkaz k úhradě formu hromadného příkazu, může obsahovat pouze platby se shodným dnem splatnosti. C. Platební karty 11. Banka zajišťuje pro své klienty platební karty k účtům vedeným v české měně. Majitel účtu a držitelé platebních karet jsou povinni dodržovat platné "Podmínky pro platební karty", které jsou k dispozici na pobočkách a webových stránkách banky. D. Podmínky provádění platebního styku 12. Banka pro provádění platebního styku vždy postupuje v souladu s platnými právními předpisy, s obchodními zvyklostmi a postupy banky.

8 13. V tuzemském platebním styku je banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den účinnosti, nejpozději však do 24 hodin od přijmutí příkazu. 14. V zahraničním platebním styku je banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den účinnosti, nejpozději však do 48 hodin od přijmutí příkazu. 15. Pokud jde o převod uvnitř banky a jsou li účet příkazce i účet příjemce vedeny ve stejné měně, je banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den účinnosti, nejpozději však do 24 hodin od přijmutí příkazu. 16. Pokud den, kdy mají být peněžní prostředky podle příkazu klienta odepsány z účtu, není bankovním pracovním dnem, provede banka proveditelný příkaz k převodu nejpozději následující bankovní pracovní den. 17. Odepsání peněžních prostředků z účtu klienta a jejich připsání na účet se považují za samostatná účtování. 18. Peněžní prostředky došlé v měně USD nebo EUR banka připisuje ve prospěch účtu v týž den, kdy banka dostala potvrzení o příjmu platby. 19. Pokud měna převodu nebo měna účtu je jiná než v měně USD nebo EUR banka připisuje ve prospěch účtu do dvou dnů, kdy banka dostala potvrzení o příjmu platby. 20. Pokud jde o převod uvnitř banky a jsou li účet příkazce i účet příjemce vedeny v odlišných měnách, připíše banka peněžní prostředky na účet nejpozději druhý bankovní pracovní den následující po dni obdržení příkazu k převodu a podkladů nutných k uskutečnění převodu. E. Oprava neúspěšného převodu 21. Jestliže klient při kontrole doručených výpisů z účtu (zprávy o pohybu a stavu na účtu) zjistí nesprávnost stavu peněžních prostředků na účtu nebo závady v provedení převodů, bez odkladu tuto skutečnost oznámí bance. 22. Banka prošetří oprávněnost požadavku klienta a odstraní závady, které sama způsobila. V případě, že neúspěšný převod byl zaviněn jinou bankou, požádá banka tuto banku na žádost klienta o opravu neúspěšného převodu. 23. Jestliže klient v příkazu k převodu uvedl neexistující nebo chybné bankovní spojení nebo jeho převod nebyl v bance příjemce zúčtován z jiného důvodu, připíše banka vrácené peněžní prostředky na účet klienta. Klient je však i v tomto případě povinen uhradit bance poplatky v souladu se Sazebníkem, jako by se jednalo o řádně provedenou platbu. 24. Jestliže banka neprovedla převod v souladu s příkazem klienta a způsobila tím závadu v převodu, je povinna opravným zúčtováním (u chybného zúčtování částky nebo u chybného bankovního spojení) uvést převod do souladu s příkazem klienta, tzn., že banka bez zbytečného odkladu převede na účet oprávněného příjemce peněžní prostředky ve správné výši a popř. úrok z prodlení vyplývající ze smlouvy za období, kdy s peněžními prostředky nemohl oprávněný příjemce nakládat. Banka

9 provede opravné zúčtování též na základě podnětu jiné banky, která závadu v zúčtování způsobila. V případě správného převodu na podkladě klientem chybně vystaveného příkazu k převodu banka opravné zúčtování neprovádí. Klientovi, který chybný příkaz k převodu vystavil, banka na jeho žádost poskytne podle svých možností součinnost při odstraňování následků provedení chybně vystaveného příkazu. 25. Není li na účtu klienta dostatek disponibilních peněžních prostředků k provedení opravného zúčtování, je banka oprávněna peněžní prostředky na účtu blokovat, dokud disponibilní zůstatek na účtu nedosáhne výše potřebné pro provedení opravného zúčtování. 26. Klient je povinen na základě žádosti banky chybně zúčtovanou částku vrátit způsobem a ve lhůtě stanovenými bankou. 27. Ustanovení předcházejících odstavců platí též pro vrácení úroků, které byly na účet připsány v důsledku chybného zúčtování za dobu ode dne vzniku závady v zúčtování do dne vrácení chybně zúčtované částky. 28. Jestliže banka způsobila závadu v zúčtování v tuzemském platebním styku, je povinna o provedení opravného zúčtování bez odkladu vyrozumět klienta, který je opravným zúčtováním dotčen. 29. Práva a povinnosti banky a klienta při reklamaci a opravě chybného zúčtování se řídí úpravou příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména příslušnými ustanoveními zákona o bankách v platném znění a těmito VOP. V. CENY ZA SLUŽBY A VÝPISY Z ÚČTŮ 30. Výše ceny, poplatků, resp. jiné odměny za poskytování služeb se řídí aktuálním Sazebníkem banky (Ceník služeb). 31. Jestliže dojde ke změně Sazebníku (Ceník služeb) v průběhu trvání obchodního vztahu s klientem, upozorní banka klienta na tuto skutečnost zpravidla ve výpise z účtu nebo na své internetové adrese 32. Není li sjednáno jinak, je cena splatná okamžitě, vždy však nejpozději do pěti dnů po poskytnutí služby a získání nutných podkladů pro zúčtování. Náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním služby je splatná ve stejné lhůtě po jejich úhradě bankou. 33. O provedených příkazech k převodu informuje banka výpisem z účtu majitele účtu. Lhůty vyhotovení výpisů z účtů a způsob jejich doručení dohodne banka s majitelem účtu. Osobní vyzvedávání výpisů z účtů a korespondence související s účtem je banka oprávněna předat pouze majiteli účtu, nebo osobě zmocněné v podpisových vzorech, nebo osobě zmocněné majitelem účtu. 34. Majitel účtu se zavazuje reklamovat u banky zjištěné nesprávnosti uvedených údajů k poslednímu dni kalendářního roku, do čtrnácti kalendářních dnů po doručení výpisu z účtu. Neobdrží li banka v uvedené lhůtě od klienta reklamaci, považují se provedené operace a zůstatek na účtu pro účely

10 inventarizace za schválené. Tím není dotčeno právo klienta uplatnit následně požadavek na odstranění závad v zúčtování u banky. VI. KLIENT 35. Klient je povinen bance písemně bezodkladně sdělit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho smluvní vztah s bankou, a to jak po stránce formální (např. změna právní formy, vstup do likvidace apod.) tak věcné (např. ztráta způsobilosti k nakládání s účty) nebo na jeho schopnost plnit své závazky vůči bance (zejména prohlášení konkurzu, zavedení nucené správy, exekuce, zmražení účtů u jiných bank, a podobně). 36. Majitel účtu může písemně v souladu s těmito VOP změnit své dispozice s účtem (zejména určení jiné frekvence výpisů, způsob jejich předávání, změna adresy k doručování, prolongace vkladu, kapitalizace úroků, změna jistiny vkladu, změna podpisových vzorů). 37. Při založení účtu je klient povinen: a) předložit bance doklady osvědčující vznik a existenci právnické osoby, nebo totožnost fyzické osoby; b) dodržovat účelové určení účtu po celou dobu existence účtu; c) předložit i další doklady nebo poskytnout informace podle požadavků banky. 2. Klient je povinen bance neprodleně oznámit ztrátu smluvních dokumentů nebo osobních identifikačních dokladů (občanský průkaz, cestovní pasů atd.). Banka nenese odpovědnost za jejich případné zneužití. 3. Klient je povinen prokázat svoji totožnost kvalifikovaným způsobem stanoveným bankou v souladu se zákonnými požadavky. 4. Klient je povinen na požádání předložit bance doklady nezbytné pro posouzení správnosti uváděných údajů týkajících se účelu převodu (faktura, smlouvy, důvody plnění, atd.). VII. BANKA 5. Banka je ve smyslu Bankovního zákona a Zákona o ochraně osobních údajů, povinna poskytnout na základě písemné žádosti fyzické osoby informaci o osobních údajích o ní zpracovávaných. 6. Banka odpovídá za škody, které vznikly na základě provedení příkazu vystaveného neoprávněnou osobou jen v případě, že podpis na příkazu je zjevně v rozporu s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru. 7. Banka je oprávněna z důvodu hodných zřetele omezit nebo uzavřít na dobu nezbytně nutnou svůj provoz. 8. Banka neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním klienta nebo třetí osoby, s výjimkou škody vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti banky.

11 9. Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že se včas nedozvěděla: a) zániku práva zmocněné osoby nakládat s prostředky na účtu, nebo b) o klientově ztrátě způsobilosti k právním úkonům, či o jiných omezeních oprávnění klienta jednat navenek. c) o ztrátě uživatelského hesla a pinu k internetovému bankovnictví 2. Banka rovněž neručí za škody, k nimž dojde v důsledku vyšší moci, nepokojů, válečných a přírodních událostí či jiných okolností, které vylučují odpovědnost banky. 3. Banka není povinna poučit klienta, nestanoví li bance tuto povinnost zákon, o kursovém riziku ani o jiných možných důsledcích jím prováděných finančních operací. 4. Podepisováním příslušné smlouvy potvrzuje klient svůj souhlas s VOP a zavazuje se je dodržovat a to i v případě, že jedná prostřednictvím jakékoliv jiné osoby jím zmocněné k disponování s účtem. VIII. ZPŮSOB KOMUNIKACE 5. Právně závazná vzájemná komunikace mezi klientem a bankou bude probíhat v písemné formě, pokud z charakteru poskytované bankovní služby, povahy věci, či výslovné dohody nevyplývá něco jiného. Ve zdůvodněných případech může být písemně ujednáno právo konkrétního klienta komunikovat s bankou rovněž faxem nebo e mailem, jestliže se klient prokáže předem smluvně dohodnutým způsobem a na straně banky nevznikne pochybnost o jeho totožnosti. 6. Má li být banka informována o některých skutečnostech předem, potom je klient povinen podat bance odpovídající informaci nejméně 30 dnů před rozhodnou událostí, je li to podle okolností možné, jinak bez zbytečného odkladu po zjištění, že taková skutečnost nastane. 7. Nevydá li klient jiný pokyn, zasílá banka poštovní zásilky na adresu uvedenou ve smlouvě. Klient je oprávněn sdělit bance adresu, na kterou mu má být zasílána veškerá korespondence, případně určit osobu, k jejímž rukám má banka korespondenci zasílat nebo předávat. 8. Písemnosti určené k osobnímu vyzvednutí banka uloží na příslušném klientském pracovišti. Nevyzvednutá korespondence po 6 (šesti) měsících se bere jako doručená a banka ji může na náklady klienta skartovat. 9. Odepře li klient písemnosti přijmout nebo je pošta vrátí jako nedoručitelné, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno nebo poštou vráceno bance jako nedoručitelné. 10. V případě, kdy se podle konkrétní smlouvy banky s klientem nebo podle těchto VOP vyžaduje ověření totožnosti osoby, resp. úřední ověření jejího podpisu, může banka ověřit totožnost osoby též sama. IX. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH INFORMACÍ 11. Podpisem smluvního vztahu fyzická osoba ve smyslu Bankovního zákona a zákona o ochraně osobních údajů, bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro potřebu plnění smluvních vztahů uzavřených

12 mezi klientem a bankou bude banka shromaždovat osobní data klienta a data transakcí. Osobní údaje jsou bankou zpracovávány v rozsahu daném příslušnými zákony. Zdrojem osobních údajů jsou data sdělená klientem, případně data získaná od jiné banky nebo z veřejných zdrojů. 12. Banka zaručuje zachovávání bankovního tajemství a ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální obecně závazné právní úpravy a smlouvy s klientem, a to i po ukončení smluvního vztahu. 13. Klient souhlasí s tím, aby případné záznamy komunikace mezi bankou a ním byly v rozsahu omezeném zákonnými předpisy podle potřeby použity jako důkazní prostředek v kterémkoli řízení před soudy, správními orgány nebo v případě, kdy to uzná banka za nezbytné pro ochranu svých oprávněných zájmů. Použití záznamů v souladu s tímto ustanovením nebude považováno za porušení bankovního tajemství. X. MĚNY A ÚROKY 1. Úrokové sazby jsou vyhlašovány v dokumentu "Úrokové sazby". Kreditní úroková sazba je u většiny typů běžných účtů a termínovaných vkladů zobrazena též na výpise z účtu. Výše a změny v úrokových sazbách jsou dány rozhodnutím kompetentních orgánů banky. Banka tak reaguje na změny na finančních trzích. K podstatným změnám dochází v případě vyhlašování základních úrokových sazeb centrálními bankami. 2. Pro provádění konverze a směna peněžních prostředků, není li dohodnuto jinak, platí následující podle aktuálního směnného kurzu banky. 3. Banka vede účty v USD a EUR. Podle potřeb klientů a banky může banka čas od času poskytovat i služby a vedení účtů i v jiných měnách. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Banka i klient jsou oprávněni i bez uvedení důvodu, není li sjednáno jinak, smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to vždy písemně. Veškeré nezaplacené závazky klienta jsou splatné nejpozději první bankovní den po dni uplynutí výpovědní lhůty. 2. Smlouva může být klientem kdykoliv písemně vypovězena, i když byla uzavřena na dobu určitou. 3. Banka může smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Smlouva zaniká s účinností ke konci kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď klientovi doručena. 4. Banka vypoví smlouvu proto, že majitel účtu porušil podstatným způsobem povinnosti ze smlouvy, zejména jestliže: a) do jednoho měsíce od zřízení účtu nebyl na něj složen počáteční vklad; b) výše zůstatku na účtu po dobu pěti dnů nedosáhne výše sjednaného kreditního zůstatku a klient jej nedoplnil na sjednanou výši ani v dodatečně stanové lhůtě; c) klient poruší své závazky vyplývající z těchto VOP nebo smlouvy nebo jiných ujednání s bankou. Smlouva zaniká dnem doručení výpovědi majiteli účtu.

13 Výpověď musí být v tomto případě zaslaná jako doporučená zásilka na adresu k doručování uvedenou ve smlouvě. Odepře li majitel účtu písemnosti přijmout nebo je pošta vrátí jako nedoručitelné, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno nebo poštou vráceno bance jako nedoručitelné. 2. V případě, že výpověď se týká účtu, který je blokován v důsledku probíhajícího exekučního řízení, skončí výpovědní lhůta dnem provedení exekuce, nejpozději však uplynutím šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o exekuci. 3. VOP platí jako součást smluvního ujednání až do doby úplného vypořádání všech pohledávek vzniklých mezi bankou a klientem a to ve znění platném v okamžiku vzniku smluvního vztahu, pokud nedojde k jejich novelizaci VOP. 4. Banka je oprávněna VOP průběžně novelizovat. Novelizované VOP banka zveřejní ve svých prostorách, které jsou klientovi běžně dostupné a na svých webových stránkách na adrese Bez ohledu na námitky ze strany klienta se stávají závaznými ta novelizovaná ustanovení VOP, jejichž změna je důsledkem změny příslušných právních předpisů, vyhlášek nebo úředních sdělení Centrální banky. 5. Všechny vložené prostředky v USD, EUR nebo v cizích měnách včetně úroků jsou pojištěny podle Zákona o bankách a to o výše USD nebo ekvivalentu v jiné měně, nebo do takové výše která je určena zákonem. 6. VOP a jiné právní listiny mohou být přeloženy do cizích jazyků s tím že závazným textem je anglická mutace. 7. Pokud se na žádost klienta vyhotovuje právní listina v jiném než anglickém jazyce, má anglická verze přednost před verzí cizojazyčnou. Pokud jsou bance předkládány klientem listiny k doložení zákonem předepsaných nebo bankou požadovaných skutečností v cizím jazyce, je klient povinen na žádost banky bez zbytečného odkladu na vlastní náklady opatřit jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka. 8. Tyto VOP jsou platné a účinné od 10. července Klient podpisem těchto VOP potvrzuje jejich akceptování a skutečnost že smluvní vztah mezi klientem a bankou se řídí těmito ujednáními jež jsou součástí VOP.

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen IKP nebo ING Konto podmínky ) Tyto IKP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při zřízení a vedení spořicího účtu ING Konto. Pojmy a zkratky,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY A PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY A PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY Strana 1 z 5 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY A PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. (dále WHB) pro vedení účtů a provádění bezhotovostního platebního styku

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. (dále WHB) pro vedení účtů a provádění bezhotovostního platebního styku Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. (dále WHB) pro vedení účtů a provádění bezhotovostního platebního styku WHB vede běžné účty a termínované vklady. Na těchto účtech provádí platební

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

62/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

62/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 62/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. února 2004, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování Česká národní banka

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY K PRODUKTOVÝM BALÍČKŮM pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY K PRODUKTOVÝM BALÍČKŮM pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby PRODUKTOVÉ PODMÍNKY K PRODUKTOVÝM BALÍČKŮM pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Tyto Produktové podmínky jsou platné pro produktové balíčky PROFIKONTO, PLUSKONTO, BENEFITKONTO a DUALKONTO Část

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Úvodní ustanovení Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením rámcové smlouvy o platebních službách a smlouvy o jednorázové platební transakci nakládání s prostředky na účtu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY Stránka 1 z 8 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto obchodní podmínky pro vedení účtů a platební služby (dále jen Podmínky )

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

obchodní podmínky pro osobní účet

obchodní podmínky pro osobní účet obchodní podmínky pro osobní účet Obchodní podmínky pro osobní účet (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více