VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky GBH Private Bank Ltd, platí pro smluvní vztahy mezi GBH Private Bank Ltd, (dále jen banka) na straně jedné a fyzickými osobami, právnickými osobami a dalšími subjekty práva (dále jen klient) na straně druhé, od okamžiku uzavření příslušné smlouvy mezi bankou a klientem. 2. Všeobecné obchodní podmínky GBH Private Bank Ltd, (dále jen VOP) vydala banka v souladu s rozsahem bankovní licence udělené bance. 3. Pro účely těchto VOP se pod následujícími pojmy rozumí: a) běžný účet účet vlastněný, ovládaný a založený fyzickou osobou nepodnikatelem b) vkladový účet účet založený a vedený v souladu s těmito VOP. c) majitel účtu fyzická nebo právnická osoba, která s bankou uzavřela smlouvu o běžném nebo vkladovém účtu a je jeho vlastníkem. d) klient fyzická nebo právnická osoba nebo další subjekt práva, kterým banka poskytuje své služby. e) den založení (zřízení) účtu den podpisu smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu oběma smluvními stranami, případně jiný den, na kterém se smluvní strany výslovně písemně dohodnou; f) otevření účtu okamžik, ke kterému je majiteli účtu umožněna plná dispozice s účtem. II. PODMÍNKY ZALOŽENÍ, VEDENÍ A RUŠENÍ ÚČTŮ A. Založení běžného účtu 4. Banka vede účty v cizích měnách jako USD, EUR, GBP a v jiných měnách, které čas od času může banka pro potřeby klientů vést a udržovat. Banka zřizuje účet na základě smlouvy o běžném účtu (dále jen smlouva) uzavřené s klientem majitelem účtu s počátečním vkladem který určí bankéř před otevřením účtu. Smlouva musí mít písemnou formu. 5. Banka nezřizuje anonymní účty a všechny účty musí mít svého majitele. 6. S účtem je oprávněn nakládat jen majitel účtu a osoby jím zmocněné 7. S peněžními prostředky na účtu jsou oprávněny nakládat jen osoby uvedené v podpisových vzorech 8. Za pravost podpisů zmocněných osob odpovídá majitel účtu. Pokud majitel účtu udělí oprávnění nakládat s peněžními prostředky na účtu více osobám, určí v podpisovém vzoru zároveň, jakým

2 způsobem jsou tyto osoby oprávněny nakládat s peněžními prostředky, a to samostatně nebo dvěma oprávněnými osobami s určením možných kombinací. 9. Podpisový vzor udělený majitelem účtu (fyzickou osobou občanem nebo fyzickou osobou podnikatelem) k nakládání s peněžními prostředky na účtu nezaniká, pokud z jeho obsahu nevyplývá, že má trvat pouze za života majitele účtu. 10. Je li bance prokázáno, že byl ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat běžný účet zemřelého majitele účtu, má práva a povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy. 11. Klientem banky může být i nezletilá osoba, kterou v právních úkonech zastupuje zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba určená soudem. 12. Před vznikem právnické osoby spravuje splacené vklady nebo jejich části zakladatel, příp. správce pověřený tím ve společenské nebo zakladatelské smlouvě. Správou peněžitého vkladu může být též pověřena banka, i když není zakladatelem. Vlastnické právo ke vkladům nebo jejich částem splaceným před vznikem právnické osoby, popřípadě jiná práva k těmto vkladům přecházejí na právnickou osobu dnem jejího vzniku. 13. Banka zakládá různé typy běžných účtů podle účelového určení, nejčastěji tzv. běžný soukromý nebo firemní účet, který slouží pro provádění hotovostního a bezhotovostního platebního styku, depositní účty nebo jiné druhy účtů. B. Vedení účtu a nakládání s peněžními prostředky na účtu 14. Na účet je možné zúčtovat platby pouze v měně, ve které je účet veden. Platby v jiné měně budou automaticky převedeny na měnu účtu podle aktuálního kurzu banky. 15. Na základě dohody s klientem nebo z rozhodnutí banky, je banka oprávněna blokovat na účtu ke konkrétnímu účelu po určenou dobu dohodnutou částku, případně vázat (vinkulovat) nakládání s peněžními prostředky na účtu ve prospěch určené osoby na splnění stanovených podmínek. 16. Bez příkazu klienta je banka oprávněna odepsat peněžní prostředky z jeho účtu: a) při vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků před zrušením účtu; b) při vyrovnání splatné pohledávky banky za klientem; c) v případě opravy chybného zúčtování banky nebo z podnětu jiné tuzemské nebo zahraniční banky z důvodu opravného zúčtování do tří měsíců od vzniku chyby. Po tuto dobu je banka oprávněna provést opravné zúčtování i do debetu nebo neprovádět jiné příkazy klienta, dokud nebude dostatek prostředků na opravné zúčtování na vrub účtu d) na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu, při zdaňování úroků dle platných předpisů;

3 e) v dalších případech předpokládaných zákonem, těmito VOP nebo konkrétní smlouvou s bankou. 2. Není li na účtu klienta, z něhož má být uhrazena splatná pohledávka banky za klientem, dostatek disponibilních peněžních prostředků na úhradu splatné částky a pohledávka není uhrazena jiným způsobem, banka je oprávněna ji zúčtovat na účet jako nepovolený debet a zpravidla se řídí takovýto závazek klienta vůči bance pravidly stanovenými v dokumentu "Úrokové sazby GBH Private Bank ", jako debetní úroková sazba na běžném účtu. 3. Obdrží li banka od soudu nebo od jiného oprávněného orgánu rozhodnutí o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu vedeného u banky, které dosud nenabylo právní moci, zablokuje peněžní prostředky na účtu klienta do výše pohledávky a jejího příslušenství. Banka je oprávněna blokovat peněžní prostředky na účtu klienta též za účelem provedení opravného zúčtování. 4. Banka neprovádí srážky z částky převodu. Toto neplatí, určí li příkazce, že cenu za provedení převodu nebo její část uhradí příjemce, nebo v případech stanovených zákonem nebo dohodou banky s klientem. 5. Banka je oprávněna zúčtovat pouze proveditelné příkazy k převodu do výše disponibilního zůstatku účtu. Příkazy, pro jejichž zúčtování není na příslušném účtu dostatek disponibilních peněžních prostředků, je banka oprávněna vrátit klientovi bez provedení. Banka je rovněž oprávněna vrátit klientovi hromadný příkaz, není li na příslušném účtu dostatek prostředků pro zúčtování všech v něm uvedených položek. O neprovedení příkazu k převodu informuje banka klienta neodkladně a prokazatelně. 6. Bude li na účet klienta docházet pravidelný měsíční příjem po dobu nejméně tří měsíců a bude li účet pravidelně využíván k transakcím platebního styku, může klient požádat o poskytnutí nezajištěného kontokorentního úvěru (dohodnutého úvěrového rámce na běžném účtu). 7. Banka vyplatí klientovi úrok, který je zdaněný podle platných daňových zákonů, zpravidla měsíčně. C. Rušení účtu 8. Banka zruší účet, jestliže dojde k ukončení platnosti smlouvy uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena nebo: a) na základě dohody mezi klientem a bankou; b) na základě písemné výpovědi jedné ze smluvních stran; c) odstoupením s okamžitou účinností v souladu s těmito VOP. Banka je oprávněna od smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě, že klient poruší své smluvní či jiné povinnosti stanovené právním předpisem. Sdělení o odstoupení od smlouvy banka doručí klientovi písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení; d) splněním účelu, pro který byl zřízen;

4 e) v důsledku zániku právnické osoby bez právního nástupce. 1. Smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Banka pokračuje v provádění hotovostního a bezhotovostního platebního styku z účtu na základě příkazů, které jí dal majitel účtu a osoby jím zmocněné. 2. Jestliže se banka hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, zastaví následujícím dnem ty výplaty a platby z účtu, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách pokračovat. 3. Pokud je stanovena minimální výše počátečního vkladu, zůstatku nebo obratu na účtu a klient některou z těchto podmínek ve stanovené lhůtě nesplní, banka je oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. 4. Podá li klient výpověď, je povinen: a) zrušit veškeré příkazy k nakládání s prostředky na tomto účtu; b) zdržet se zadávání dalších příkazů, s výjimkou pokynu k dispozici se zůstatkem účtu po jeho zrušení; c) vrátit bance všechny platební karty, které výpovědí pozbývají platnosti. Platební karty musí být vráceny nejpozději s doručením výpovědi bance, jinak je tato výpověď neúčinná. Nezrušený příkaz k zúčtování zaniká dnem zrušení účtu. Není li dohodnuto jinak, banka není povinna, a to ani na základě příkazu klienta, zúčtovat k tíži zůstatku rušeného účtu jakékoliv platby počínaje dnem zrušení účtu. 2. Není li dohodnuto jinak, banka bude následně došlé platby po zrušení účtu vracet na účet plátce. 3. Nebudou li pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů mezi klientem a bankou řádně uhrazeny a vyrovnány, má banka právo provést úhradu svých splatných pohledávek vůči klientovi z jakéhokoliv jiného účtu klienta, k čemuž klient vyjadřuje podpisem příslušné smlouvy svůj souhlas. Nebudou li tyto pohledávky banky uspokojeny zcela, vyhrazuje si banka právo rozhodnout o způsobu dalšího vymáhání. 4. Pokud banka vede klientovi více účtů, může započítat své splatné pohledávky za klientem proti svým závazkům vůči klientovi a provést zúčtování na kterémkoli z jeho účtů nebo na více účtech. 5. S kreditním zůstatkem zrušeného účtu naloží banka dle dispozice klienta. Neurčí li klient, jak má být s tímto zůstatkem naloženo, eviduje banka tuto částku do doby promlčení nároku na její výplatu a neúročí ji. Promlčení nároku je perioda deseti let od data zrušení účtu. 6. Banka je oprávněna započítat si svou pohledávku na úplatu za převod zůstatku peněžních prostředků zrušeného účtu na jiný účet, příp. svou pohledávku na úhradu nákladů spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků, jestliže nemohl být vyplacen ani převeden na jiný účet.

5 7. Banka bude písemně informovat klienta, ke kterému dni byl jeho účet zrušen, zpravidla posledním výpisem z účtu. 8. Technické úkony a konečné vyúčtování, které souvisí se zrušením účtu, banka provede nejpozději do třiceti kalendářních dnů od data zániku smlouvy. III. VKLADOVÉ ÚČTY A. Depositní účet 9. Banka přijímá termínované vklady na základě smlouvy o depositním účtu. Banka uveřejňuje informaci o minimálních částkách pro zřízení vkladu, o obdobích, na než lze termínované vklady ukládat, jim odpovídající úrokové sazby a měny, ve kterých přijímá termínované vklady v dokumentu "Úrokové sazby GBH Private Bank". 10. Vklady jsou zřizovány převodem z běžného účtu popř. vkladového běžného účtu u příslušné pobočky banky, převodem z jiné banky nebo hotovostně. 11. Klient může u banky uložit peněžní prostředky na některý z typů termínovaného vkladu. Při zřízení vkladu, který převyšuje hodnotu uvedenou běžné depositní částky uvedené bankou, lze sjednat individuální úrokovou sazbu i individuální dobu trvání tohoto vkladu. V průběhu trvání termínovaného vkladu nelze měnit jeho typ. 12. Sjednaná doba trvání termínovaného vkladu se počítá ode dne připsání peněžních prostředků na vkladový účet a končí dnem, který předchází dni splatnosti termínovaného vkladu. Den splatnosti je den, kdy klient může s termínovaným vkladem nakládat nebo kdy dochází k obnovení termínovaného vkladu a který je uveden ve smlouvě o vkladovém účtu. Pokud sjednaná doba trvání termínovaného vkladu by měla končit v bankovní nepracovní den, posunuje se její konec na nejbližší následující pracovní den a od tohoto data počíná běžet další sjednaná doba trvání. 13. Pokud klient u vkladu a automatickým prodloužením (prolongací) nesdělí bance nejpozději dva bankovní pracovní dny přede dnem splatnosti vkladu jinou dispozici, banka prodlouží vklad automaticky na další stejné období a bude jej úročit platnou aktuální úrokovou sazbou. 14. Úrokové sazby z výše uvedených vkladů jsou pevné. Pevnou úrokovou sazbu stanoví banka v závislosti na výši vkladu, měně vkladu a na délce trvání vkladu. 15. Úroky z vkladového účtu jsou buď kapitalizovány na tomtéž vkladovém účtu nebo připisovány na klientův běžný účet vedený u banky. 16. Vklad lze před termínem splatností zrušit v případě, že úroky z vkladu nejsou zúčtovávány na běžném nebo vkladovém běžném účtu klienta. V tomto případě pak náleží klientovi úrok z vkladu na pevný termín pouze ve výši odpovídající úrokové sazbě běžného účtu. V případě, že úroky z vkladu jsou zúčtovány na běžný nebo vkladový běžný účet, tento vklad nelze předčasně vypovědět.

6 17. V den prodloužení termínovaného vkladu je možné zvyšovat nebo snižovat jistinu, tj. částku na depositním účtu. IV. PLATEBNÍ STYK A. Hotovostní platební styk 18. Hotovostní platební styk se provádí na pracovišti banky, které vede účet, případně na jiném pracovišti za podmínek stanovených bankou. 19. Hotovostní platební styk lze provádět: a) vkladem hotovosti pokladním dokladem banky, tj. složením hotovosti příkazcem; b) výběrem hotovosti pokladním dokladem banky, tj. výplatou hotovosti příjemci. 2. Vklad hotovosti může být ve prospěch: a) účtu vkladatele; b) účtu příjemce vedeného bankou; c) účtu příjemce vedeného u jiného peněžního ústavu, a to v průběhu pokladních hodin banky, případně na základě smlouvy o používání nočního trezoru. 2. Pokladní doklad pro výběr hotovosti musí být podepsán v souladu s těmito VOP a konkrétní smlouvou. Nedohodne li se banka s klientem jinak, je osoba předkládající doklad pro výběr hotovosti povinna při výběru hotovosti prokázat svoji totožnost. Tato osoba je rovněž povinna potvrdit příjem částky svým podpisem na pokladním dokladu banky. 3. Výběry částek v hotovosti nad USD jejich protihodnoty v cizí měně musí být klientem nahlášeny dva pracovní dny předem a částky USD korun tři pracovní dny předem. B. Bezhotovostní platební styk 4. Bezhotovostním platebním stykem se zajišťuje převod peněžních prostředků formou písemného příkazu k převodu, příp. jiným způsobem sjednaným zvláštní smlouvou mezi klientem a bankou. Písemné příkazy k převodům se předkládají na tiskopisech: a) jednorázového příkazu k úhradě; b) jednorázového příkazu k inkasu; c) hromadného příkazu k úhradě; d) trvalého příkazu k úhradě; (dále jen příkazy k převodu). 2. Příkaz k převodu musí obsahovat všechny vyplněné položky určené bankou 1. Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu příkazy k převodu na formulářích odsouhlasených bankou do výše disponibilního zůstatku na účtu, resp. do výše sjednaného

7 maximálně povoleného debetního zůstatku na běžném účtu, nebo dohodnutého rámce kontokorentního úvěru. 2. Klient předkládá příkaz k převodu v písemné formě pracovišti banky, nebo faxem. Příkaz k převodu musí být vyplněn čitelně, úplně, nesmí být v něm škrtáno, mazáno ani přepisováno a musí být podepsán v souladu s platnými podpisovými vzory k účtu. Za úplnost, věcnou správnost a pravdivost všech údajů uvedených na příkaze k převodu je odpovědný klient. 3. Příkaz k převodu může být realizován i elektronickou podobou prostřednictvím internetového bankovnictví. Pro bezpečnou komunikaci klient od banky obdrží uživatelské jméno a heslo (PIN). Příkazy provedené tímto uživatelským heslem a pinem jsou brány jako podepsané a autorizované klientem a oprávněnou osobou. 4. Příkazy k převodu, které nejsou vyplněny v souladu s ustanovením VOP, banka nemusí přijmout a může je s odůvodněním vrátit jako neproveditelné. V tomto případě banka neodpovídá za škody vzniklé jejich neprovedením. 5. Banka na požádání klienta, resp. jím zmocněné osoby, potvrdí převzetí příkazu k převodu razítkem, telefonicky, em nebo jiným způsobem 6. Banka nezkoumá oprávněnost použití příkazu k inkasu. 7. Trvalý příkaz k úhradě provádí banka po určené časové období nebo do odvolání. 8. Při požadavku na změnu dosud neprovedeného trvalého příkazu k převodu musí klient vždy původní příkaz odvolat a pak vyhotovit příkaz nový. 9. Klient je oprávněn odvolat dosud neprovedený příkaz k převodu. Odvolání musí být provedeno způsobem, jakým byl odvolaný příkaz vydán. Klient je povinen jednoznačně určit odvolávaný příkaz uvedením všech údajů stanovených těmito VOP pro příkaz k převodu a uvést den, kdy byl odvolávaný příkaz bance doručen. Specifikace odvolávaného příkazu k převodu může být provedena předložením kopie tohoto příkazu s vyznačením data převzetí příkazu bankou. 10. Pokud má příkaz k úhradě formu hromadného příkazu, může obsahovat pouze platby se shodným dnem splatnosti. C. Platební karty 11. Banka zajišťuje pro své klienty platební karty k účtům vedeným v české měně. Majitel účtu a držitelé platebních karet jsou povinni dodržovat platné "Podmínky pro platební karty", které jsou k dispozici na pobočkách a webových stránkách banky. D. Podmínky provádění platebního styku 12. Banka pro provádění platebního styku vždy postupuje v souladu s platnými právními předpisy, s obchodními zvyklostmi a postupy banky.

8 13. V tuzemském platebním styku je banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den účinnosti, nejpozději však do 24 hodin od přijmutí příkazu. 14. V zahraničním platebním styku je banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den účinnosti, nejpozději však do 48 hodin od přijmutí příkazu. 15. Pokud jde o převod uvnitř banky a jsou li účet příkazce i účet příjemce vedeny ve stejné měně, je banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den účinnosti, nejpozději však do 24 hodin od přijmutí příkazu. 16. Pokud den, kdy mají být peněžní prostředky podle příkazu klienta odepsány z účtu, není bankovním pracovním dnem, provede banka proveditelný příkaz k převodu nejpozději následující bankovní pracovní den. 17. Odepsání peněžních prostředků z účtu klienta a jejich připsání na účet se považují za samostatná účtování. 18. Peněžní prostředky došlé v měně USD nebo EUR banka připisuje ve prospěch účtu v týž den, kdy banka dostala potvrzení o příjmu platby. 19. Pokud měna převodu nebo měna účtu je jiná než v měně USD nebo EUR banka připisuje ve prospěch účtu do dvou dnů, kdy banka dostala potvrzení o příjmu platby. 20. Pokud jde o převod uvnitř banky a jsou li účet příkazce i účet příjemce vedeny v odlišných měnách, připíše banka peněžní prostředky na účet nejpozději druhý bankovní pracovní den následující po dni obdržení příkazu k převodu a podkladů nutných k uskutečnění převodu. E. Oprava neúspěšného převodu 21. Jestliže klient při kontrole doručených výpisů z účtu (zprávy o pohybu a stavu na účtu) zjistí nesprávnost stavu peněžních prostředků na účtu nebo závady v provedení převodů, bez odkladu tuto skutečnost oznámí bance. 22. Banka prošetří oprávněnost požadavku klienta a odstraní závady, které sama způsobila. V případě, že neúspěšný převod byl zaviněn jinou bankou, požádá banka tuto banku na žádost klienta o opravu neúspěšného převodu. 23. Jestliže klient v příkazu k převodu uvedl neexistující nebo chybné bankovní spojení nebo jeho převod nebyl v bance příjemce zúčtován z jiného důvodu, připíše banka vrácené peněžní prostředky na účet klienta. Klient je však i v tomto případě povinen uhradit bance poplatky v souladu se Sazebníkem, jako by se jednalo o řádně provedenou platbu. 24. Jestliže banka neprovedla převod v souladu s příkazem klienta a způsobila tím závadu v převodu, je povinna opravným zúčtováním (u chybného zúčtování částky nebo u chybného bankovního spojení) uvést převod do souladu s příkazem klienta, tzn., že banka bez zbytečného odkladu převede na účet oprávněného příjemce peněžní prostředky ve správné výši a popř. úrok z prodlení vyplývající ze smlouvy za období, kdy s peněžními prostředky nemohl oprávněný příjemce nakládat. Banka

9 provede opravné zúčtování též na základě podnětu jiné banky, která závadu v zúčtování způsobila. V případě správného převodu na podkladě klientem chybně vystaveného příkazu k převodu banka opravné zúčtování neprovádí. Klientovi, který chybný příkaz k převodu vystavil, banka na jeho žádost poskytne podle svých možností součinnost při odstraňování následků provedení chybně vystaveného příkazu. 25. Není li na účtu klienta dostatek disponibilních peněžních prostředků k provedení opravného zúčtování, je banka oprávněna peněžní prostředky na účtu blokovat, dokud disponibilní zůstatek na účtu nedosáhne výše potřebné pro provedení opravného zúčtování. 26. Klient je povinen na základě žádosti banky chybně zúčtovanou částku vrátit způsobem a ve lhůtě stanovenými bankou. 27. Ustanovení předcházejících odstavců platí též pro vrácení úroků, které byly na účet připsány v důsledku chybného zúčtování za dobu ode dne vzniku závady v zúčtování do dne vrácení chybně zúčtované částky. 28. Jestliže banka způsobila závadu v zúčtování v tuzemském platebním styku, je povinna o provedení opravného zúčtování bez odkladu vyrozumět klienta, který je opravným zúčtováním dotčen. 29. Práva a povinnosti banky a klienta při reklamaci a opravě chybného zúčtování se řídí úpravou příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména příslušnými ustanoveními zákona o bankách v platném znění a těmito VOP. V. CENY ZA SLUŽBY A VÝPISY Z ÚČTŮ 30. Výše ceny, poplatků, resp. jiné odměny za poskytování služeb se řídí aktuálním Sazebníkem banky (Ceník služeb). 31. Jestliže dojde ke změně Sazebníku (Ceník služeb) v průběhu trvání obchodního vztahu s klientem, upozorní banka klienta na tuto skutečnost zpravidla ve výpise z účtu nebo na své internetové adrese Není li sjednáno jinak, je cena splatná okamžitě, vždy však nejpozději do pěti dnů po poskytnutí služby a získání nutných podkladů pro zúčtování. Náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním služby je splatná ve stejné lhůtě po jejich úhradě bankou. 33. O provedených příkazech k převodu informuje banka výpisem z účtu majitele účtu. Lhůty vyhotovení výpisů z účtů a způsob jejich doručení dohodne banka s majitelem účtu. Osobní vyzvedávání výpisů z účtů a korespondence související s účtem je banka oprávněna předat pouze majiteli účtu, nebo osobě zmocněné v podpisových vzorech, nebo osobě zmocněné majitelem účtu. 34. Majitel účtu se zavazuje reklamovat u banky zjištěné nesprávnosti uvedených údajů k poslednímu dni kalendářního roku, do čtrnácti kalendářních dnů po doručení výpisu z účtu. Neobdrží li banka v uvedené lhůtě od klienta reklamaci, považují se provedené operace a zůstatek na účtu pro účely

10 inventarizace za schválené. Tím není dotčeno právo klienta uplatnit následně požadavek na odstranění závad v zúčtování u banky. VI. KLIENT 35. Klient je povinen bance písemně bezodkladně sdělit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho smluvní vztah s bankou, a to jak po stránce formální (např. změna právní formy, vstup do likvidace apod.) tak věcné (např. ztráta způsobilosti k nakládání s účty) nebo na jeho schopnost plnit své závazky vůči bance (zejména prohlášení konkurzu, zavedení nucené správy, exekuce, zmražení účtů u jiných bank, a podobně). 36. Majitel účtu může písemně v souladu s těmito VOP změnit své dispozice s účtem (zejména určení jiné frekvence výpisů, způsob jejich předávání, změna adresy k doručování, prolongace vkladu, kapitalizace úroků, změna jistiny vkladu, změna podpisových vzorů). 37. Při založení účtu je klient povinen: a) předložit bance doklady osvědčující vznik a existenci právnické osoby, nebo totožnost fyzické osoby; b) dodržovat účelové určení účtu po celou dobu existence účtu; c) předložit i další doklady nebo poskytnout informace podle požadavků banky. 2. Klient je povinen bance neprodleně oznámit ztrátu smluvních dokumentů nebo osobních identifikačních dokladů (občanský průkaz, cestovní pasů atd.). Banka nenese odpovědnost za jejich případné zneužití. 3. Klient je povinen prokázat svoji totožnost kvalifikovaným způsobem stanoveným bankou v souladu se zákonnými požadavky. 4. Klient je povinen na požádání předložit bance doklady nezbytné pro posouzení správnosti uváděných údajů týkajících se účelu převodu (faktura, smlouvy, důvody plnění, atd.). VII. BANKA 5. Banka je ve smyslu Bankovního zákona a Zákona o ochraně osobních údajů, povinna poskytnout na základě písemné žádosti fyzické osoby informaci o osobních údajích o ní zpracovávaných. 6. Banka odpovídá za škody, které vznikly na základě provedení příkazu vystaveného neoprávněnou osobou jen v případě, že podpis na příkazu je zjevně v rozporu s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru. 7. Banka je oprávněna z důvodu hodných zřetele omezit nebo uzavřít na dobu nezbytně nutnou svůj provoz. 8. Banka neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním klienta nebo třetí osoby, s výjimkou škody vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti banky.

11 9. Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že se včas nedozvěděla: a) zániku práva zmocněné osoby nakládat s prostředky na účtu, nebo b) o klientově ztrátě způsobilosti k právním úkonům, či o jiných omezeních oprávnění klienta jednat navenek. c) o ztrátě uživatelského hesla a pinu k internetovému bankovnictví 2. Banka rovněž neručí za škody, k nimž dojde v důsledku vyšší moci, nepokojů, válečných a přírodních událostí či jiných okolností, které vylučují odpovědnost banky. 3. Banka není povinna poučit klienta, nestanoví li bance tuto povinnost zákon, o kursovém riziku ani o jiných možných důsledcích jím prováděných finančních operací. 4. Podepisováním příslušné smlouvy potvrzuje klient svůj souhlas s VOP a zavazuje se je dodržovat a to i v případě, že jedná prostřednictvím jakékoliv jiné osoby jím zmocněné k disponování s účtem. VIII. ZPŮSOB KOMUNIKACE 5. Právně závazná vzájemná komunikace mezi klientem a bankou bude probíhat v písemné formě, pokud z charakteru poskytované bankovní služby, povahy věci, či výslovné dohody nevyplývá něco jiného. Ve zdůvodněných případech může být písemně ujednáno právo konkrétního klienta komunikovat s bankou rovněž faxem nebo e mailem, jestliže se klient prokáže předem smluvně dohodnutým způsobem a na straně banky nevznikne pochybnost o jeho totožnosti. 6. Má li být banka informována o některých skutečnostech předem, potom je klient povinen podat bance odpovídající informaci nejméně 30 dnů před rozhodnou událostí, je li to podle okolností možné, jinak bez zbytečného odkladu po zjištění, že taková skutečnost nastane. 7. Nevydá li klient jiný pokyn, zasílá banka poštovní zásilky na adresu uvedenou ve smlouvě. Klient je oprávněn sdělit bance adresu, na kterou mu má být zasílána veškerá korespondence, případně určit osobu, k jejímž rukám má banka korespondenci zasílat nebo předávat. 8. Písemnosti určené k osobnímu vyzvednutí banka uloží na příslušném klientském pracovišti. Nevyzvednutá korespondence po 6 (šesti) měsících se bere jako doručená a banka ji může na náklady klienta skartovat. 9. Odepře li klient písemnosti přijmout nebo je pošta vrátí jako nedoručitelné, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno nebo poštou vráceno bance jako nedoručitelné. 10. V případě, kdy se podle konkrétní smlouvy banky s klientem nebo podle těchto VOP vyžaduje ověření totožnosti osoby, resp. úřední ověření jejího podpisu, může banka ověřit totožnost osoby též sama. IX. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH INFORMACÍ 11. Podpisem smluvního vztahu fyzická osoba ve smyslu Bankovního zákona a zákona o ochraně osobních údajů, bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro potřebu plnění smluvních vztahů uzavřených

12 mezi klientem a bankou bude banka shromaždovat osobní data klienta a data transakcí. Osobní údaje jsou bankou zpracovávány v rozsahu daném příslušnými zákony. Zdrojem osobních údajů jsou data sdělená klientem, případně data získaná od jiné banky nebo z veřejných zdrojů. 12. Banka zaručuje zachovávání bankovního tajemství a ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální obecně závazné právní úpravy a smlouvy s klientem, a to i po ukončení smluvního vztahu. 13. Klient souhlasí s tím, aby případné záznamy komunikace mezi bankou a ním byly v rozsahu omezeném zákonnými předpisy podle potřeby použity jako důkazní prostředek v kterémkoli řízení před soudy, správními orgány nebo v případě, kdy to uzná banka za nezbytné pro ochranu svých oprávněných zájmů. Použití záznamů v souladu s tímto ustanovením nebude považováno za porušení bankovního tajemství. X. MĚNY A ÚROKY 1. Úrokové sazby jsou vyhlašovány v dokumentu "Úrokové sazby". Kreditní úroková sazba je u většiny typů běžných účtů a termínovaných vkladů zobrazena též na výpise z účtu. Výše a změny v úrokových sazbách jsou dány rozhodnutím kompetentních orgánů banky. Banka tak reaguje na změny na finančních trzích. K podstatným změnám dochází v případě vyhlašování základních úrokových sazeb centrálními bankami. 2. Pro provádění konverze a směna peněžních prostředků, není li dohodnuto jinak, platí následující podle aktuálního směnného kurzu banky. 3. Banka vede účty v USD a EUR. Podle potřeb klientů a banky může banka čas od času poskytovat i služby a vedení účtů i v jiných měnách. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Banka i klient jsou oprávněni i bez uvedení důvodu, není li sjednáno jinak, smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to vždy písemně. Veškeré nezaplacené závazky klienta jsou splatné nejpozději první bankovní den po dni uplynutí výpovědní lhůty. 2. Smlouva může být klientem kdykoliv písemně vypovězena, i když byla uzavřena na dobu určitou. 3. Banka může smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Smlouva zaniká s účinností ke konci kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď klientovi doručena. 4. Banka vypoví smlouvu proto, že majitel účtu porušil podstatným způsobem povinnosti ze smlouvy, zejména jestliže: a) do jednoho měsíce od zřízení účtu nebyl na něj složen počáteční vklad; b) výše zůstatku na účtu po dobu pěti dnů nedosáhne výše sjednaného kreditního zůstatku a klient jej nedoplnil na sjednanou výši ani v dodatečně stanové lhůtě; c) klient poruší své závazky vyplývající z těchto VOP nebo smlouvy nebo jiných ujednání s bankou. Smlouva zaniká dnem doručení výpovědi majiteli účtu.

13 Výpověď musí být v tomto případě zaslaná jako doporučená zásilka na adresu k doručování uvedenou ve smlouvě. Odepře li majitel účtu písemnosti přijmout nebo je pošta vrátí jako nedoručitelné, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno nebo poštou vráceno bance jako nedoručitelné. 2. V případě, že výpověď se týká účtu, který je blokován v důsledku probíhajícího exekučního řízení, skončí výpovědní lhůta dnem provedení exekuce, nejpozději však uplynutím šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o exekuci. 3. VOP platí jako součást smluvního ujednání až do doby úplného vypořádání všech pohledávek vzniklých mezi bankou a klientem a to ve znění platném v okamžiku vzniku smluvního vztahu, pokud nedojde k jejich novelizaci VOP. 4. Banka je oprávněna VOP průběžně novelizovat. Novelizované VOP banka zveřejní ve svých prostorách, které jsou klientovi běžně dostupné a na svých webových stránkách na adrese Bez ohledu na námitky ze strany klienta se stávají závaznými ta novelizovaná ustanovení VOP, jejichž změna je důsledkem změny příslušných právních předpisů, vyhlášek nebo úředních sdělení Centrální banky. 5. Všechny vložené prostředky v USD, EUR nebo v cizích měnách včetně úroků jsou pojištěny podle Zákona o bankách a to o výše USD nebo ekvivalentu v jiné měně, nebo do takové výše která je určena zákonem. 6. VOP a jiné právní listiny mohou být přeloženy do cizích jazyků s tím že závazným textem je anglická mutace. 7. Pokud se na žádost klienta vyhotovuje právní listina v jiném než anglickém jazyce, má anglická verze přednost před verzí cizojazyčnou. Pokud jsou bance předkládány klientem listiny k doložení zákonem předepsaných nebo bankou požadovaných skutečností v cizím jazyce, je klient povinen na žádost banky bez zbytečného odkladu na vlastní náklady opatřit jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka. 8. Tyto VOP jsou platné a účinné od 10. července Klient podpisem těchto VOP potvrzuje jejich akceptování a skutečnost že smluvní vztah mezi klientem a bankou se řídí těmito ujednáními jež jsou součástí VOP.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

obchodní podmínky pro osobní účet

obchodní podmínky pro osobní účet obchodní podmínky pro osobní účet Obchodní podmínky pro osobní účet (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU 1. Československá obchodní banka, a. s, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU ČSOB TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY Stránka 1 z 8 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTŮ A PLATEBNÍ SLUŽBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto obchodní podmínky pro vedení účtů a platební služby (dále jen Podmínky )

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2015 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 Obchodní podmínky maximum výhod a pohodlí

www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 Obchodní podmínky maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 Obchodní podmínky maximum výhod a pohodlí Podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 1. 5. 2008 Část I - Zásady vedení účtu Kapitola I - Obecná ustanovení...

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček 1. Působnost a platnost Obecných obchodních podmínek 1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky ) Tyto ING Konto podmínky upravují právní vztahy mezi ING Bank N. V., akciovou společností, založenou podle právního řádu Nizozemska

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaném v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního rejstříku vedeného

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. ČÁST PRVNÍ I. Společná ustanovení ČÁST TŘETÍ IV. TERMÍNOVANÉ VKLADY 1. PŮSOBNOST A PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 2 2. OBCHODNÍ

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE E VROP SK O -RUSK Á BANK A, A. S. OBECNÁ ČÁST ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky Evropsko-ruské

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více