Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr"

Transkript

1 Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

2 informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země Evropy, které v dnešní době obývá přes německy hovořících obyvatel. Jeho rozloha je 160 km2. V obecném povědomí panuje představa, že nejdiskrétnější banky světa sídlí ve Švýcarsku. Je to však skutečně pravda? Dle našeho názoru není, i když Švýcarsko stále zaujímá v soutěži o nejdiskrétnější zemi přední místo. Současným lídrem však zcela bezpochyby je Lichtenštejnské knížectví. Oproti Švýcarsku zde totiž vystupuje několik nezanedbatelných předností. Tou nejdůležitější je skutečnost, že Lichtenštejnsko nemá mezinárodní politické ambice a tudíž není náchylné k jakémukoliv druhu ať už oficiální nebo neoficiální spolupráce s úřady jiných zemí, který by mohl narušit jeho dosud naprosto výlučnou pověst jako nejbezpečnější bankovní přepážky pro klienty, jež využívají v praxi agresivnější metody daňového plánování. Z těchto důvodů také Lichtenštejnsko nebuduje síť smluv o zamezení dvojího zdanění, které zpravidla zahrnují doložky o spolupráci daňových úřadů, ani se nepokouší vstoupit do Evropské unie všeobecné informace o zemi Název Rozloha Lichtenštejnsko 160 km² Poloha Střední Evropa mezi Rakouskem a Švýcarskem Počet obyvatel Státní zřízení Hlavní město Úřední jazyk (používané jazyky) Měna Náboženství Hospodářství Konstituční monarchie Vaduz Němčina Švýcarský frank 80% obyvatel je římskokatolického vyznání, 7% je protestantů průmysl, vývoj, výroba a vývoz Společnosti Právní forma Anstalt nebo stiftung (nadace)/ag Legislativa Zákon o společnostech 1926 Založení 20 dní Minimální počet jednatelů 1 Minimální počet akcionářů 1 Akcie na doručitele Základní jmění CHF Roční paušální poplatek státu CHF Zdanění zahraničních příjmů Ne/ u AG z dividend 4 % Povinnost předkládání účetních výkazů Povinná výroční zpráva Povinný audit Ne/ Předregistrované společnosti Ne Registr firem - veřejný Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR Ne

3 zdanění Dominantní roli nyní hraje sektor služeb, především bankovnictví. Stejně jako ve Švýcarsku i zde banky důsledně dodržují bankovní tajemství. Je možné zcela anonymně založit bankovní účet (pouze na základě číselného označení). Díky nízkým daním je zde registrováno mnoho mezinárodních firem, které ve skutečnosti operují v jiných státech. Společnosti platí daň z výnosu v rozmezí od 7,5 do 20 procent. Daň z příjmů fyzických osob se pohybuje v průměru okolo 10 procent. Základní sazba daně z přidané hodnoty je 7,6 procenta, snížená 3,6 procenta a "super snížená" 2,4 procenta. Od roku 1924 je Lichtenštejnsko spojeno měnovou a celní unií se Švýcarskem. Členem Organizace spojených národů se stalo až v roce 1990, o rok později pak členem Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Díky vysoké úrovni anonymity a diskrétnosti bankovních služeb je Lichtenštejnsko vhodné pro otevření účtu pro offshore společnosti. Zároveň je zde možné vytvořit trustovou strukturu, což může být v kombinaci s využitím daňových sazeb a podmínek velmi výhodné. Využití v oblasti ochrany majetku najde také lichtenštejnská nadace (Stifung). Soukromý podnik musí platit daně jako standardní podnik v Lichtenštejnsku: kapitálová daň - 0,1 % z kapitálu a rezerv přičemž minimum je min SFR daň ze zisku ve výši 7,5-20 % Soukromý podnik platí daň z příjmu a nepodléhá žádné srážkové dani z dividend. Zdanění, účetnictví a audit nerezidentních společností Společnosti, které byly založeny v Lichtenštejnsku, ale obchodují mimo jeho území jsou daněny následujícím způsobem: srážková daň z dividend a vyplácených podílů ve výši 4 % kapitálová daň 1 % ročně z celkového čistého jmění, s minimální výší 1000 SFR. Sazba této daně se snižuje na 0,75 % pokud je hodnota čistého majetku větší než 2 mil. SFR. Pro nerezidentní společnosti není v Lichtenštejnsku stanovená žádná daň z příjmu. společnosti, právní formy Akciová společnost (A.G.) Akciová společnost i společnost s ručením omezeným jsou velmi podobné. Rozdíl najdeme především v tom, že akciová společnost může vydávat akcie na majitele. Lichtenštejnská akciová společnost může mít pouze jednoho akcionáře a členové správní rady nemusí vlastnit žádné akcie. Základní jmění: Minimální výše základního jmění činí u A.G. i GmbH SFR. Při zaregistrování se vyžaduje potvrzení o splacení celého jmění a to od lichtenštejnské nebo švýcarské banky. Základní jmění může být později změněno. Při každém zvýšení se však platí reg. poplatky 2% z částky, o kterou se zvyšuje. Statutární orgány: U Lichtenštejnských společností je povinnost mít minimálně jednoho člena představenstva, z nichž alespoň jeden musí být lichtenštejnským rezidentem a k výkonu své funkce musí mít odbornou kvalifikaci. Společnost musí jmenovat nezávislého auditora a je povinna mít registrované sídlo na území Lichtenštejnska, které bývá totožné se sídlem právního zástupce, jenž vykonává funkci místního jednatele. Společnost má tedy povinně stanoveny následující orgány a to Valnou hromadu, představenstvo a auditora. Stručný postup při zakládání společnosti Navržení jména společnosti a jeho schválení obchodním rejstříkem Je nutné dodat následující doklady

4 zakladatelskou smlouvu společnosti, navržené jméno společnosti, výši základního jmění, rozdělení kapitálu a popř. typy akcií, prohlášení o splacení minimálního kapitálu v hotovosti (prohlášení lichtenštejnské nebo švýcarské banky), jména, adresy a národnost členů představenstva a jejich prohlášení, že souhlasí se svým působením ve funkci, jména, adresy a národnost akcionářů (u akcií na doručitele se neuplatňuje), potvrzení o jmenování člena představenstva, který je lichtenštejnským rezidentem. Společnost s ručením omezeným - GmbH Základní jmění: Minimální výše základního jmění činí SFR. Při zaregistrování se vyžaduje potvrzení o splacení celého jmění a to od lichtenštejnské nebo švýcarské banky. Statutární orgány: U Lichtenštejnských společností je povinnost mít minimálně jednoho jednatele, z nichž alespoň jeden musí být lichtenštejnským rezidentem a k výkonu své funkce musí mít odbornou kvalifikaci. Na ostatní jednatele nejsou kladeny zákonné požadavky. Společnost musí jmenovat nezávislého auditora a je povinna mít registrované sídlo na území Lichtenštejnska, které bývá totožné se sídlem právního zástupce, jenž vykonává funkci místního jednatele. Další právní formy nepodnikatelské subjekty Další právní formy organizací, které stojí za to zmínit jsou soukromý podnik, nadace a trust. I tyto formy podnikání mají některé společné rysy se základními a sice povinnost sídla v Lichtenštejnsku a jmenování zástupce, který bude mít rezidentem Lichtenštejnského knížectví. Soukromý podnik - Anstalt Je to jedna z nejvyužívanějších a nejoblíbenějších právních forem pro daňové plánování. Společnost ručí do výše svých aktiv. Ve společnosti nejsou akcionáři, či společníci, ale osoby jež získávají výhody z provozu společnosti, její zisk a podíl při likvidaci jsou tzv. beneficienti. V případě, že beneficienty nejmenuje zakladatel, či jeho zástupce stává se beneficientem jeden z nich. Statutárním orgánem soukromého podniku je zakladatel nebo jeho zákonný zástupce a jeho pravomoci určují stanovy společnosti. Dalším orgánem je správní rada, jejíž členy (jednatele) jmenuje zakladatel. Vždy alespoň jeden jednatel musí být lichtenštejnským rezidentem a mít odpovídající kvalifikaci. Do pravomocí správní rady spadají obecně všechny záležitosti, které nejsou zvlášť vyhrazeny zakladateli. Auditora je nutné jmenovat pouze tehdy, jestliže soukromý podnik provozuje obchodní činnost. Soukromý podnik je oprávněn vykonávat poměrně širokou škálu podnikatelských činností, ze kterých je však povinen platit daň z příjmu. Minimální výše základního jmění činí SFR. Celé částka musí být splacena před zaregistrováním. Postup při založení Doba pro založení soukromého podniku je obvykle kolem dny jsou potřeba následující dokumenty: ověřená zakladatelská smlouva, ověřená kopie stanov, potvrzení o splacení celého základního jmění lichtenštejnskou či švýcarskou bankou, důkaz o zaplacení registračních poplatků.

5 Daně a poplatky Soukromý podnik musí platit daně jako standardní podnik v Lichtenštejnsku: kapitálová daň - 0,1 % z kapitálu a rezerv přičemž minimum je min SFR, daň ze zisku ve výši 7,5-20 %, obdobně jako u ostatních společností Soukromý podnik platí daň z příjmu a nepodléhá žádné srážkové dani z dividend. Nadace (Stiftung, Foundation) Nadaci bychom lze charakterizovat jako samostatný fond určený na specifické neobchodní účely, který je zároveň právnickou osobou. Existuje několik typů nadací - čisté rodinné, smíšené rodinné, charitativní a církevní.. Zakladatelská smlouva i stanovy mohou být podepsány zakladatelem nebo jeho zástupcem, čímž je zaručena anonymita. Minimální výše základního jmění činí SFR. Celé částka musí být splacena před zaregistrováním. Nadaci zakládá zakladatel na dobu omezenou nebo neomezenou. Zakladatel anebo později kompetentní orgán jmenují beneficienty, v jejichž prospěch bude nadace fungovat. Nejvyšším orgánem je rada nadace tvořená jednou nebo více fyzickými nebo právnickými osobami. Podmínkou je, aby alespoň jeden člen rady splňoval zákonné požadavky a byl lichtenštejnským rezidentem. Rada nadace realizuje vůli zakladatele a řídí se stanovami. Někdy se v nadacích ustavují i další orgány s kontrolní nebo poradní funkcí. Pokud nadace vyvíjí i obchodní aktivity (s neobchodním cílem), musí se zaregistrovat, aby získala právní subjektivitu. Tyto nadace musí také jako ostatní obchodně aktivní společnosti jmenovat auditora a doručovat účetní výkazy. Postup při založení Založení nadace trvá kolem dní a jsou potřeba následující dokumenty: ověřená zakladatelská smlouva, ověřená kopie stanov, potvrzení o splacení celého základního jmění lichtenštejnskou či švýcarskou bankou, důkaz o zaplacení registračních poplatků. důkaz o převodu aktiv na nadaci. Daně a poplatky Nadace je povinna platit daně a poplatky jako standardní podnik: kapitálová daň - 0,1 %, 0,075 %, 0,05 % z kapitálu a rezerv přičemž minimum je min SFR, daň ze zisku ve výši 7,5-20 %, závěr Lichtenštějsko je zemí s velmi dobrou reputací, klade se zde velký důraz na osobní ochranu dat a proto je často využívanou offshore jurisdikcí.

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Bulharská republika Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Od roku 2007 členská země Evropské unie s druhým

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Rumunsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rumunsko je jedním z nejmladších členů Evropské unie. Nynější

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Emirát Dubaj Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Výnosy z těžby ropy a zemního plynu v současné době přispívají

Více

Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru

Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru I. Úvod Vytvoření společného evropského prostoru mělo svůj ideový začátek krátce po druhé světové válce, první použitelnou

Více

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře:

Více

Ruská federace. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Ruská federace. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Ruská federace Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Ruská federace patří z ekonomického hlediska k jedné

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot stavební spořitelna a. s. Obsah Obsah...2 Prohlášení emitenta...3 Základní údaje o emitentovi...4 Profil společnosti...5 Údaje o činnosti emitenta...5 Nabízené

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘECHOD NA JINOU PRÁVNÍ FORMU PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více