Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

2 Představení projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Priorita č. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Opatření 3.1 Podpora sociální integrace Rozpočet projektu: Kč Financování 85% Evropský sociální fond 15% - Státní rozpočet

3 Projektový tým Kateřina Rusková projektový manažer, tel Jitka Marková odborný garant, tel Petra Havláková - referent pro sociální služby, tel Táňa Vijová referent pro sociální služby, tel Stanislava Dombrovská ekonom, tel Marcela Kačerovská ekonom, tel Marcela Dworoková kontrolor, tel

4 Harmonogram projektu Doba trvání projektu Doba poskytování služeb Doba udržitelnosti Zúčtovací období 3/2013 6/2013 7/ / /2013 2/2014 3/2014 6/2014 7/ / / /2014 Období udržitelnosti 1/2015 6/2015 7/ /2015 1/2016 6/2016 7/ /2016

5 Indikátory v projektu Příloha č.1 - Metodiky financování a vykazování k projektu Nový klient (uživatel v roce ) je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2013) se v dané registrované službě vykazuje pouze jednou za léta V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Nový klient v roce 2015 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. V dané registrované službě se vykazuje v roce 2015 pouze jednou. Nový klient v roce 2016 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. V dané registrované službě se vykazuje v roce 2016 pouze jednou. Klienty rozdělujeme na muže a ženy.

6 Indikátory v projektu Příloha č.2 - Kontakty, Intervence, Osoby ve službě, Lůžka, Lůžko/dny Příloha č.4 fyzických osob úvazek za všechny pracovníky celkem Počet pracovníků ve službě za dané období celkem - z toho počet nových pracovníků (v prvním zúčtovacím období jsou všichni zaměstnanci považováni za nové) - z nových pracovníků počet mužů - z nových pracovníků počet žen - z nových pracovníků počet sociálních pracovníků - z nových pracovníků počet pracovníků v sociálních službách - z nových pracovníků počet zdravotních pracovníků - z nových pracovníků počet dalších odborných pracovníků v soc. službách - z nových pracovníků počet dobrovolníků - z nových pracovníků počet ostatních pracovníků

7 Udržitelnost projektu Podmínkou pro získání finančních prostředků na realizaci projektu je zajištění udržitelnosti v letech 2015 a Zajištění udržitelnosti = vykázání stanoveného počtu nových klientů Proto smlouva a metodika obsahují podmínku vykazování nových klientů v letech 2015 a 2016 MPSV nám neposkytlo žádné relevantní informace o financování sociálních služeb v těchto letech. V případě, že bude vyhlášeno dotační řízení MPSV pro rok 2015 a 2016 je poskytovatel nebo jeho subdodavatel povinen podat žádost o dotaci (článek VI. Práva a povinnosti smluvních stran, bod 7) V případě, že MPSV dotační řízení nevyhlásí, bude financování udržitelnosti zajištěno Moravskoslezským krajem a dotčenými obcemi a to dle potřeb definovaných jednotlivými obecními úřady.

8 Publicita projektu Financování projektu prostřednictvím dotací Evropské unie = každý se musí dozvědět odkud finanční prostředky pochází Metodika financování a vykazování str.7 Souhlas se zpracování údajů po potřeby individuální projektu vzor viz. příloha č.7 musí obsahovat informaci o projektu Pokud vydáváte letáky o poskytované službě musí obsahovat logolinku a odkaz na název projektu Vaše webové stránky o poskytované službě - musí obsahovat logolinku a odkaz na název projektu Cedule na jednotlivé budovy - dodáme

9 Vykazování indikátorů sociální práce Lůžko/lůžkoden (pobytové sociální služby) Lůžkem rozumíme lůžko, které má poskytovatel k dispozici pro uživatele a potencionální uživatele sociální služby Lůžkoden lůžko obsazené klientem služby v průběhu noci Osoba ve službě (sociálně terapeutické dílny) využité místo v sociální službě, místo v sociální službě může být využito i vícekrát za den

10 Vykazování indikátorů sociální práce Kontakt (ambulantní a terénní sociální služby) Setkání s klientem, trvající nad 10 minut (kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat po 10 minutách). Oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry a nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele (případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem). Kontakt může být: osobní telefonický elektronický písemný

11 Vykazování indikátorů sociální práce Základní typy kontaktů nespecifikovaný kontakt v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (kontakt se zařízením bez čerpání služby) specifikovaný kontakt (klient využívá alespoň něco z nabídky zařízení) prvokontakt (jednání se zájemcem o službu, depistáž např. u TP)

12 Vykazování indikátorů sociální práce Vykazování kontaktů Do časového objemu kontaktu (cca 10 minut lze započíst) Interakci s klientem (popř. zájemcem o službu) Kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat po 10 minutách (např. není možné, 20 minutový kontakt započíst jako 2 kontakty) Kontakt se nezapočítává, pokud je s klientem provedena i intervence Každý vykázaný kontakt je zaznamenaný (nejlépe v osobní dokumentaci klienta)

13 Vykazování indikátorů sociální práce Intervence (ambulantní a terénní sociální služby) Sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více (intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence). Vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Popis procesu změny a stavu, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje, jsou součástí osobní dokumentace o klientovi. Má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. O každé provedené intervenci je veden záznam v osobní dokumentaci klienta!!!

14 Vykazování indikátorů sociální práce Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta ( je součástí dokumentace o poskytování služby)

15 Vykazování indikátorů sociální práce Základní typy intervencí Individuální (sociální práce s klientem, individuální pohovor, doprovod klienta) Skupinová (vzdělávací akce klientů, doprovodné volnočasové zájmové aktivity související s nabídkou činnosti pro klienty) Externí/kooperativní (realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při této intervenci účasten, např. jednání s úřady, vyjednávání následné služby pro klienta apod.)

16 Vykazování indikátorů sociální práce Vykazování intervencí Do časového objemu intervence (30 minut lze započíst) samotný rozhovor nebo práci s klientem přípravu pracovníka na intervenci (např. seznámení se se spisovou dokumentací) provedení zápisu o intervenci v osobní dokumentaci klienta Intervence se započítává tak, že každých 30 minut výše uvedených činností se načítá jako další intervence

17 Vykazování indikátorů sociální práce Vykazování intervencí Intervence, která je prováděna 2 pracovníky (v opodstatněném důvodu), se načítá 2x V případě skupinové aktivity se intervence nevztahují k počtu účastníků, ale k časovému objemu práce s klienty a k počtu pracovníků, účastných skupinové aktivity

18 Vykazování indikátorů sociální práce Za intervenci nebo kontakt nelze považovat aktivity, jež nejsou jasně popsány a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci aktivity, jež nesouvisí s přímým poskytováním sociální služby klientům (např. školení BOZP zaměstnanců) aktivity, které nesměřují k poptávané cílové skupině aktivity, které nejsou řádně dokumentovány

19 Vykazování anonymní klientely Poskytovatel sociální služby, který v rámci individuálního projektu vykazuje anonymní klienty, musí mít jasně zpracována pravidla pro evidenci a vykazování anonymní klientely Metodika pro vedení anonymní klientely V této Metodice by mělo být jasně definováno: V jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta? Kdo tuto evidenci vede? Popis systému vedení anonymní evidence? Popis zabezpečení anonymní evidence klientů? Vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup?

20 Vykazování anonymní klientely Klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu kraje, lze v projektu rovněž vykázat podle předem stanoveného pravidla (značka, kód, číslo smlouvy). V tomto případě se nejedná o klienta anonymního, ale o klienta anonymizovaného (poskytovatel zná identitu klienta, neposkytuje však jeho údaje z důvodu ochrany jeho osobních dat). V případě vykazování anonymizovaných klientů, je rovněž zapotřebí mít tento aspekt zapracován do Metodiky vedení anonymní klientely!!!

21 Platební a fakturační podmínky + faktury Podklad pro úhradu smluvní ceny faktura s náležitostmi: předmět smlouvy, tj. text Fakturujeme poskytování služby xxx (doplňte dle smlouvy) ke smlouvě č. xxxxx/2013/soc (doplňte dle smlouvy o poskytování soc. služeb), VZ č. xxx/201x (doplňte dle smlouvy), na území obce xxx(doplňte dle smlouvy) pro cílovou skupinu xxx (doplňte dle smlouvy) v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/ z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a Státního rozpočtu ČR, za období (aktuální období) a vypočtená částka, název poskytovatele a adresa (sídlo), IČ a DIČ objednatele, neplátce DPH uvede místo DIČ: Není plátce DPH registrace subjektu (v OR, MVČR, MK apod.) označení banky a čísla účtu uvedeného ve smlouvě, na který má být zaplaceno,

22 Platební a fakturační podmínky + faktury datum vystavení faktury, lhůtu splatnosti faktury, datum uskutečnění plnění (poslední den daného zúčtovacího období), jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, přílohy výkazy poskytovaných služeb. Relevantní Výkazy poskytovaných služeb za zúčtovací období zasílejte v písemné i elektronické podobě.

23 Doručení faktury, výkazy Faktura za běžné období za smlouvu nebo za každou její část bude doručena objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zúčtovacího období, a to vč. povinných příloh: Příloha č. 4 Personální zabezpečení provozu soc. služby Příloha č. 1 Seznam nových klientů Výkazy zasílejte na Příloha č. 2a, 2b nebo 2c Protokol o plnění aktivit Příloha č. 3a, 3b, 3c, 3d Vyúčtování služeb Příloha č. 6a Oznámení o snížení počtu lůžek Oznámení zasílejte na Příloha č. 6b Oznámení o časovém omezení poskyt. soc. služby Faktura je splatná je do 30 pracovních dnů ode dne doručení. Oznámeni o snížení počtu lůžek či oznámení o časovém omezení poskyt. soc. služby zasílejte bezodkladně, nejpozději 2 dny před nastalou změnou.

24 Zúčtování zálohy Kromě konečného vyúčtování poskytnutých služeb po ukončení zúčtovacího období je poskytovatel povinen výkazy poskytovaných služeb (př. 1, 2 a 3) zaslat v průběhu 1. zúčtovacího období ke kontrole správnosti, a to pouze elektronicky. V dalších zúčtovacích obdobích je na uvážení dodavatele, zda bude i nadále zasílat výkazy ke kontrole v průběhu zúčtovacího období. Zúčtování zálohy Zúčtování zálohy proběhne ve 4. a 5. zúčtovacím období dle článku III. Metodiky. Výše fakturované částky za 4. zúčtovací období 3/2014 6/2014 bude snížena o 50 % zálohy, jenž byla poskytovateli služeb na začátku realizace služeb poskytnuta a stejně tak i výše fakturované částky za 5. zúčtovací období 7/ /2014.

25 Kontrola a monitoring Objednatel (Moravskoslezský kraj) je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit v místě poskytování a to formou ohlášené nebo neohlášené kontroly. Kontrola bude prováděna u jednotlivých subdodavatelů. V případě, že je hlavní dodavatel rovněž subdodavatelem a poskytovatelem sociálních služeb, bude kontrola prováděna i u něj.

26 Předmět kontroly Předmětem kontroly je ověření doložitelnosti údajů, které poskytovatelé uvádějí ve Výkazech poskytovaných služeb s dokumentací předloženou na místě. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly veškeré doklady a prohlášení dokládající skutečný stav vykazovaných ukazatelů dle charakteru sociální služby. Součástí kontroly je také monitoring poskytovaných služeb, zahrnující ověření správnosti použití log v souladu s Manuály pro publicitu OP LZZ, Manuálem pro vizuální identitu OP LZZ a Manuálem vizuální identitu Evropského sociálního fondu a předložení souhlasů klientů se zpracování osobních údajů pro účely realizace projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1.

27 Ukončení kontroly O výsledku kontroly bude objednavatelem vypracován protokol, který bude doručen statutárnímu orgánu kontrolované osoby (subdodavatele). V případě nedostatků budou stanovena nápravná opatření a lhůta na jejich odstranění (zpravidla 31 dnů). Nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě a rozsahu bude sankcionováno pokutou ve výši 10 % z částky fakturované za kontrolované zúčtovací období - čl. X odst. 8 Smlouvy o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Smlouva).

28 Ukončení kontroly Hlavní dodavatelé budou informování o výsledku kontrol svých subdodavatelů, formou předkládání kopií podepsaných protokolů o výsledku kontrol jednotlivých subdodavatelů. Tyto kopie objednavatel doručí na adresu hlavního poskytovatele zpravidla periodicky v měsíčních intervalech vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý.

29 Závazné dokumenty Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Smlouva), Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (čl. VI odst.5 Smlouvy), pdf, Povinné minimum publicity OP LZZ.

30 Kontrolované doklady Interní metodika vedení a stanovení anonymních klientů Smlouvy klientů o poskytování sociální služby (písemné smlouvy, záznamy o uzavření ústní smlouvy) Souhlasy klientů se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit

31 Seznam nových klientů Příloha č. 1

32 Seznam nových klientů Příloha č. 1 písemná smlouva v případě stanovení opatrovníka smlouva uzavřena s opatrovníkem, povinnost formálních náležitostí v případě nedostatků neplatnost smlouvy nesplněna doložitelnost vykazovaného klienta, dodatky ke smlouvě řešení změn a úprav ve smlouvě, záznam o předčasném ukončení smlouvy.

33 Seznam nových klientů Příloha č. 1 ústní smlouva záznam o uzavření ústní smlouvy evidence uzavřených ústních smluv

34 Protokol o plnění aktivit Příloha 2 a, b, c Příloha 2a pobytové služby Příloha 2b ambulantní a terénní Příloha 2c sociálně terapeutické dílny

35 Protokol o plnění aktivit Příloha 2 a, b, c Příloha 2a pobytové služby Příloha 2b ambulantní a terénní Příloha 2c sociálně terapeutické dílny

36 Protokol o plnění aktivit Příloha 2 a, b, c Příloha 2a pobytové služby Příloha 2b ambulantní a terénní Příloha 2c sociálně terapeutické dílny

37 Protokol o plnění aktivit Příloha 2 a, b, c intervence a kontakty celková evidence intervencí a kontaktů popis intervencí a kontaktů v dokumentaci klienta v případě vedení anonymizovaných klientů je zapotřebí vést zvláštní dokumentaci pro projekt

38 Protokol o plnění aktivit Příloha 2 a, b, c intervence a kontakty evidence intervencí a kontaktů anonymní klienti

39 Protokol o plnění aktivit Příloha 2 a, b, c intervence a kontakty evidence intervencí a kontaktů zájemce o službu

40 Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se zpracováním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) mých osobních údajů a údajů dětí, jejichž jsem zákonným zástupcem*, organizací (dále jen správce ) pro účely realizace projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. (dále jen Projekt ). Zpracovávány jsou osobní údaje požadované zákonem č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, potřebné pro daný typ poskytované služby. Souhlasím rovněž, aby správce poskytl mé osobní údaje třetím osobám oprávněným k provádění činností spojených s realizací uvedeného Projektu a k výkonu kontroly v rámci tohoto Projektu. Tento souhlas se poskytuje na období...do , tj. do uplynutí lhůty stanovené pro archivaci veškerých dokladů souvisejících s Projektem. Týká se taktéž klientů, kteří mají stanoveného opatrovníka a rodinných příslušníků uvedených ve smlouvě!

41 Souhlas se zpracováním osobních údajů

42 Problémy / Sankce Smlouva není orientační, ale je závazná! V případě porušení budou sankce uplatňovány. Máme zájem problémům předcházet, abychom sankce vystavovat nemuseli. Pište a volejte v případě jakékoliv nejasnosti nebo vznikajících potížích. Vždy se dá více hrozeb vyřešit předtím než problém nastane. Také naším cílem jsou spokojení uživatelé služeb.

43 Děkujeme za pozornost Projektový tým Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 9/2014 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikání, programu NEMOVITOSTI Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více