Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohuslav Matucha Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří Bakalářská práce 2010

2 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis: Bohuslav Matucha 3

4 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval své vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Marii Marešové za pomoc, ochotu, odborné vedení a za podnětné připomínky při psaní této práce. 4

5 Anotace Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří. Tato práce poskytuje nejdůležitější informace ohledně ochrany osobních údajů při procesech sázkové kanceláře. Teoretická část se zabývá zejména základními právními východisky zvoleného tématu, tedy zákonem na ochranu osobních údajů a zákonem o loteriích a jiných podobných hrách. Praktická část je věnována analýze procesu konkrétní sázkové společnosti a jejímu zabezpečení dat z pohledu uživatele. Klíčová slova: osobní údaj, zabezpečení dat. Abstract Personal data protection in information systems of betting companies. This Thesis provides important information regarding personal data protection in processes of a betting company. The theoretical part discusses mainly the fundamental legal aspects of chosen topic, such as personal data protection and the loterry act. The second part of the Thesis is devoted to analyze the process of a specific betting company and its data security from a user s perspective. Key words: personal data, data protection 5

6 1. Úvod Zákon o ochraně osobních údajů Vymezení pojmů Subjekt údajů Osobní údaj Anonymní údaj Správce a zpracovatel Souhlas subjektu údajů Zpracování osobních údajů Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů Práva a povinnosti správce, resp. zpracovatele Práva subjektu údajů Loterijní zákon Úvodní ustanovení Provozovatel Účastník hry a vklad peněz Vyplacení výher Provozování sázkových kanceláří Povinnosti provozovatele Přiblížení sázkové kanceláře Synot Tip a.s Sídlo Základní kapitál Doplňující informace Herní plán Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Účast ve hře Podání a výplata sázek Osobní Identifikační Kód Sázení přes terminálovou sběrnu Návštěvní řád Schválení Obchodní podmínky společnosti Synot Tip a.s Vymezení pojmů

7 Benefit karta Souhlas s obchodními podmínkami Internetové sázení Práva klienta Prohlášení klienta Smlouva o kursovém sázení Povinné údaje Odeslání smlouvy Doplňující informace Proces registrace Proces vyplnění formuláře První varianta vyplnění a odeslání formuláře Druhá varianta vyplnění a odeslání formuláře Datové toky Analýza procesu vyplnění a odeslání formuláře Proces vytvoření Benefit karty, PIN, OIK Datové toky Analýza procesu vytvoření Benefit karty, PIN, OIK Proces vyzvednutí Benefit karty, PIN, OIK Datové toky Analýza procesu vyzvednutí Benefit karty, PIN, OIK Proces autorizace u sázkové kanceláře Autorizace přes terminálovou sběrnu Autorizace přes pobočkovou sběrnu Datové toky Analýza procesu autorizace u sázkové kanceláře Proces dokončení registrace Datové toky Analýza procesu dokončení registrace Zodpovědnost entit Závěr Seznam použité literatury Přílohy Obchodní podmínky společnosti Synot Tip a.s

8 11.2. Smlouva o kursovém sázení společnosti Synot Tip a.s Výpis z obchodního rejstříku

9 1. Úvod Osobní údaje jsou fenomén, který nás provází od okamžiku narození až do smrti. V průběhu let těchto údajů tu pomaleji, tu opět rychleji přibývá. S určitou nadsázkou můžeme říct, že osobní údaje potvrzují naší existenci a zároveň předurčují další běh života. Zpracování osobních údajů nebo jeho absence může život bezesporu zjednodušit ale i nepříjemně zkomplikovat. Na druhé straně je nepochybné, že bez otisku našeho života v podobě osobních údajů bychom vlastně pro druhé ani neexistovali. 1 A jaká je souvislost mezi osobními údaji a sázkařským průmyslem? Pokud nejsou sázející registrováni, tak téměř žádná. Tato práce se však bude zabývat registrovaným sázením a v tomto případě hrají osobní údaje velkou roli. Vždyť jen v roce 2007 se prosázelo téměř dvanáct miliard korun, a to ještě nebylo povoleno sázení přes internet. A samozřejmě, že žádný klient nechce, aby byly jeho údaje nechráněné a kdokoli tak mohl zjistit kolik vyhrává nebo prohrává. Je tedy jasné, že v tomto průmyslu, ve kterém se točí takové množství peněz, musí společnosti svým klientům zajistit maximální možnou míru zabezpečení dat. To je taky jeden z důvodů proč jsem si dal za cíl zmapovat ochranu osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří. 2. Zákon o ochraně osobních údajů Abychom byli obeznámeni s celkem, musíme se nejprve blíže seznámit s dílčími aspekty ochrany osobních údajů při činnosti sázkové kanceláře. Prvním důležitým zdrojem právní úpravy je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Je třeba dodat, že v této práci se budu zabývat spíše ochranou osobních údajů z pohledu subjektu údajů. Pro potřeby dané práce nebudou některé pojmy nebo ustanovení zákona popisovány. 1 Maštalka J., Osobní údaje, právo a my 9

10 2.1. Vymezení pojmů Ze všeho nejdříve je třeba definovat pojmy, se kterými Zákon pracuje. Definice základních pojmů nalezneme v ustanovení 4 Zákona Subjekt údajů Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 2 V našem případě se bude jednat o nově registrovaného uživatele, který hodlá využít služeb sázkové kanceláře Osobní údaj Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 3 V praxi se ovšem mohou objevit určité nesrovnalosti. Zejména v případě dvou osob se stejným jménem a bydlištěm. Což je například případ mě i mého otce. Já se jmenuji Bohuslav Matucha a můj otec také. Oba dva máme i stejnou adresu trvalého bydliště. Takže i tyto dva na první pohled dostačující identifikátory ještě nejsou dostatečné a je potřeba je rozšířit o další, například datum narození. Jaké údaje považujeme za takové, aby byl subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovatelný tedy odlišitelný od jiných subjektů údajů (osob) a přímo určitelný? Někdy postačí jméno a příjmení, ale někdy ani to nemusí stačit, viz přiklad v předchozím odstavci. Podle výše uvedené definice je totiž osobním údajem i jakákoliv informace, díky níž bude subjekt údajů alespoň identifikovatelný. Stačí tedy mít k dispozici údaje, s pomocí kterých bychom nemuseli zjistit plnou totožnost osoby. V takovém případě jsou základní identifikátory jako je jméno a příjmení, zprvu nedostatečné k určení totožnosti Chceme-li si tuto poněkud komplikovanou definici přiblížit, je třeba vyjít z toho, že osobní údaje jsou takové, jejichž prostřednictvím je možno osobu identifikovat. Podstatné je tedy to, zda je možno mezi údajem a fyzickou osobou nalézt vazbu. 4 2 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 3 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 4 Mates P., Ochrana osobních údajů, str

11 Anonymní údaj Anonymní údaj je takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování, nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 5 Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud si nový uživatel zvolí jiný přihlašovací údaj než jméno nebo příjmení, jedná se o anonymní údaj. Ovšem opak je pravdou. I tento údaj nám může v dnešní době sociálních sítí postačit k tomu, abychom bezpečně určili totožnost dané osoby. Pokud tedy sázková kancelář na svých stránkách nebo v tisku poskytne informaci, že jejich sázející pod přihlašovacím údajem např. Xvo17 vyhrál určitý obnos peněz, už poskytuje společnost osobní údaje? Záleží na úhlu pohledu. Podobný příklad a vysvětlení poskytuje Úřad pro ochranu osobních údajů: Při posuzování, je-li určitá informace osobním údajem, záleží na tom, jestli na jejím základě je možnost identifikovat konkrétní fyzickou osobu. ová adresa ve tvaru osobním údajem nebude, protože takovouto ovou adresu si může založit kdokoliv a nevypovídá nic o svém majiteli. Naproti tomu ová adresa přidělená zaměstnavatelem, která obsahuje jméno a příjmení zaměstnance a název zaměstnavatele, osobním údaje bude (např. protože minimálně ostatní zaměstnanci na jejím základě mohou danou osobu jednoznačně identifikovat. 6 Záleží tedy na tom, zda by někdo dokázal i z takové přezdívky jednoznačně určit o koho se jedná, a to je opravdu možné Správce a zpracovatel Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů,provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověřením správce zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. 7 Správcem, popřípadě zpracovatelem může být jak právnická, tak fyzická osoba, která pracuje s našimi daty. 5 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 6 Úřad pro ochranu osobních údajů 7 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 11

12 Souhlas subjektu údajů Souhlasem se rozumí svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 8 Souhlas subjektu bude v tomto případě potvrzen podpisem smlouvy o kursovém sázení nebo zaškrtnutím pole Seznámil jsem se s obsahem obchodních podmínek a odesláním vyplněného formuláře elektronickou formou Zpracování osobních údajů Dle Zákona je zpracování definováno jako systematické operace prováděné automatizovaně nebo jinými prostředky. 9 Mezi zpracování osobních údajů řadíme následující operace: shromažďování uchovávání úprava vyhledávání používání šíření zveřejňování vyměňování třídění blokování likvidace kombinování Shromažďování osobních údajů má za cíl získat tyto údaje za účelem jejich uložení a následného použití. Uchovávání údajů, jak samotný název napovídá, je činnost, při které se údaje uchovávají v takové podobě, aby mohly být opět použity. Pokud jde o ostatní druhy operací, jejich název explicitně vyjadřuje, o jakou činnost se jedná. U likvidace osobních údajů musíme mít na paměti, že se jedná jak o fyzické zničení, tak o trvalé vyloučení osobních údajů z dalšího možného zpracování. 8 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 9 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 12

13 2.3. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů Po seznámení s pojmy můžeme přikročit k další důležité části a tou jsou práva a povinnosti jednak správce, jednak subjektu údajů. V následující kapitole se nejprve budu věnovat právům a povinnostem správce a zpracovatele a následně právům uživatelů. Opět nutno dodat, že se budu zabývat pouze nejdůležitějšími částmi. Všechna práva a povinnosti jsou obsažena v II. hlavě příslušného Zákona Práva a povinnosti správce, resp. zpracovatele Správce má několik povinností. Musí stanovit účel, pro nějž mají být údaje zpracovány. Musí stanovit prostředky a způsob zpracování a zpracovat pouze údaje, které získal v souladu se Zákonem. Pokud zjistí, že tyto údaje nejsou přesné, musí dané údaje zablokovat, opravit, doplnit, nebo pokud to není jinak možné, zlikvidovat je. Správce je povinen shromažďovat pouze osobní údaje k odpovídajícímu účelu. V našem případě by tedy například bylo absurdní shromažďovat údaje typu výšky, váhy a tak podobně. Správce je dále povinen uchovávat tyto údaje pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, tedy po dobu, po kterou jsou uživatelé registrováni u sázkové kanceláře, pokud nepožádali o zrušení smlouvy. V takovém případě může správce dále uchovávat údaje, ale pouze pro účely archivnictví nebo státní statistické služby. Je však povinen zaručit právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat. Správce je rovněž povinen shromažďovat údaje pouze otevřeně, to znamená, že nesmí shromažďovat tyto údaje pod jinou záminkou nebo jiným účelem, než který uvedl. Jednou z nejdůležitějších povinností je, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu lze zpracovávat údaje pouze v mezích stanovených Zákonem. Pokud bude správce porušovat povinnosti uložené Zákonem a zpracovatel tento stav zjistí, je povinen jej ihned upozornit a ukončit zpracování údajů. Pokud se tak nestane, tak za škodu, která subjektu údajů vznikla, odpovídá společně a nerozdílně se správcem údajů Práva subjektu údajů My, jakožto subjekt údajů, máme právo při udělení souhlasu ke zpracování našich osobních údajů být informováni o účelu zpracování, o tom k jakým údajům je souhlas dáván, 10 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 13

14 jakému správci a na jak dlouhé období. Všechny tyto skutečnosti by měly být uvedeny ve smlouvě o kursovém sázení. 11 Subjekt údajů má právo požádat správce o informace týkající se zpracování svých údajů a správce je povinen tuto informaci předat. Tato informace se neposkytuje automaticky, ale pouze na základě písemné žádosti. Subjekt údajů nemá přitom nárok na podrobný rozpis všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává, ale pouze na informaci o druhu či rozsahu údajů. 12 Jelikož jsem sám registrovaný u sázkové společnosti, která byla pro tuto práci vybrána, požádal jsem správce o poskytnutí informací o zpracování mých údajů. Nejdříve jsem zkusil, zda mojí žádosti vyhoví, když jim pošlu požadavek přes . S uspokojením mohu konstatovat, že mi bylo sdělili, ať se dostavím s tímto požadavkem na jejich sídlo. Informace, kterou vždy správce poskytne, musí obsahovat následující: účel zpracování sdělení o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování sdělení o povaze zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování sdělení o příjemcích Nutno dodat, že dle Zákona má správce právo na úhradu nepřesahující náklady na zjištění této informace. Pokud subjekt údajů zjistí, nebo má pouze podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu se Zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo přímo o odstranění závadného stavu. Pokud správce ani zpracovatel subjektu údajů nevyhoví, má poškozený právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, stejně tak i v případě, pokud má podezření, že s jeho údaji není nakládáno v souladu se Zákonem. Náplň činnosti Úřadu tvoří: dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů; vedeni evidence oznámení o záměru zpracovávat osobni údaje a registr povolených zpracování; přijímání podnětů a stížností na porušení zákona o ochraně osobních údajů; vydávání prováděcích předpisů podle zákona o elektronickém podpisu; projednávání správních deliktů za porušení povinnosti při ochraně osobních údajů; zajišťování závazků plynoucích z mezinárodních smluv; poskytování konzultací v oblasti ochrany osobních údajů; 11 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 12 Mates P., Ochrana osobních údajů, str

15 spolupráce s příslušnými orgány jiných státu jakož i plnění dalších úkolů stanovené zvláštními zákony. 13 Závěrem této kapitoly je nutno dodat, že Zákon nestanoví, jaká konkrétní opatření mají správci a zpracovatelé přijmout. Pouze jim obecně ukládá, že musí zabránit tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů. 14 Dle mého názoru by bylo v některých odvětvích vhodné, aby byla určena alespoň minimální míra a konkrétní opatření jak tomuto zabránit. To by však bylo na další diskusi. 3. Loterijní zákon Nyní jsme již dostatečně seznámeni s právní problematikou ochrany osobních údajů a tak můžeme přejít k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o loteriích). A to z toho důvodu, že tato práce se týká ochrany osobních údajů při procesech sázkové kanceláře, a je tedy nutné obeznámit se s právní úpravou tohoto odvětví Úvodní ustanovení Loterií a jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen herní plán ). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronicko-mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení. Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména: a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy; 13 Mates P., Ochrana osobních údajů, str Mates P., Ochrana osobních údajů, str

16 b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování; c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel; d) okamžité loterie, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté, části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru; e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-mechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje"); f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher; g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán; h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky"); i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem; j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu, k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru 16

17 počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky ( 2 zákona o loteriích). 15 Pro potřeby této práce se zaměříme výlučně na ustanovení písmene k) výše citovaného 2. Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna Provozovatel Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. 17 Toto ustanovení je velice podstatné, neboť stanoví podmínky pro toho, kdo může být provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry. Na sázkařském trhu existuje nespočet internetových sázkových kanceláří, které by dle tohoto ustanovení nemohly provozovat své podnikání na území České republiky. Vzhledem k rozšířenosti internetu se tak však děje, a proto se někteří poslanci snaží o novelizaci Zákona o loteriích, která by sázení přes internet omezovala Účastník hry a vklad peněz Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, a která v souladu s herním plánem zaplatí vklad (v našem případě sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Bezhotovostním placením se pro účely Zákona o loteriích rozumí peněžní platby platební kartou nebo převodem ve prospěch účtu provozovatele. Jiné bezhotovostní platby jsou zakázány. Osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Dále rovněž platí, že osoby stanovující kurzy nebo zajišťující informace pro stanovení kurzů a osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož uvedené činnosti vykonávají Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 16 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 17 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 18 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 17

18 Cílem je zamezit podvodům. Existuje ovšem i případ - konkrétně u sázkové kanceláře Chance a.s., která dle svého herního plánu neumožňuje registraci osobám, které stanovují kurzy u jiných společností a to z obavy, že by mohli zneužít jejich know-how. Zákon o loteriích také stanoví podmínku, že bezhotovostní platby mohou být pouze platby platební kartou. Ve světě ovšem existuje mnoho jiných a ověřených způsobů platby přes internet jako například PayPal, NetTeller nebo Moneybookers. Je proto s podivem, že zde existuje toto omezení, jelikož i tyto výše zmíněné společnosti nabízejí své služby i občanům z České republiky. Provozovatel samozřejmě musí učinit taková opatření, aby se osoby mladší 18 let nezapojovaly do těchto her. V praxi je tomu ovšem naopak. Přitom by stačilo, aby zaměstnanci sázkových kanceláří požadovali po klientech doklad totožnosti; podle Zákona o loteriích mají na to právo. Provozovateli není dovoleno poskytovat sázejícím půjčky nebo úvěry na úhradu jejich vkladů, dále poskytovat sázejícím na vklady slevy, nebo vklady spojovat s jakýmkoli jiným zvýhodněním. 19 V České republice však každá sázková kancelář poskytuje peněžní bonus při registraci nebo při vložení peněžních prostředků na sázkařský účet, což je dle mého názoru v rozporu s výše uvedeným ustanovením. Společnosti toto obcházejí tím způsobem, že zvýhodnění poskytují při registraci, za podmínky vložení prvotního vkladu Vyplacení výher Předmětem výhry mohou být u sázkových her výhradně peníze, pokud ministerstvo výjimečně nepovolí výhry v jiných movitých věcech. Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji ve lhůtě stanovené v herním plánu, nejpozději však do šedesáti dnů od uplatnění nároku Provozování sázkových kanceláří Sázkové hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem, kterým je podle Zákona o loteriích Ministerstvo financí České republiky. Povolení se vydá, jestliže se provozování loterie a jiné podobné hry uskuteční v souladu s právními předpisy, nenaruší veřejný pořádek, neohrozí bezpečnost státu, fyzických 19 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 20 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 18

19 ani právnických osob, není jiným způsobem v rozporu s právním řádem České republiky, zaručí se řádné provozování včetně řádného technického vybavení, a odvede-li se část výtěžku na veřejně prospěšný účel v mnoha různých oblastech. Výše výtěžku je stanovena zákonem. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Povolení vydává ministerstvo nejdéle na dobu deset let. V povolení stanoví podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek. 21 Sázkovou kancelář může provozovat: Stát - 4 odst. 9 Zákona o loteriích Sázkové hry podle 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace. Akciová společnost se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her Základní kapitál takovéto akciové společnosti musí činit minimálně Kč. Žadatel také musí na zvláštní účet u banky složit jistotu a to ve výši Kč. Sázejícímu je zde poskytnut alespoň určitý druh jistoty, že pokud akciová společnost dostala povolení k provozování sázek, má dostatečný kapitál na to, aby dostala svým závazkům. Sázkové hry nesmějí být provozovány v den státního smutku a mimo provozní hodiny, které jsou schváleny povolujícím orgánem Povinnosti provozovatele Dle Zákona o loteriích musí být osoby pověřené přijímat sázky bezúhonné. Pobočka kursových sázek musí mít viditelné označení obchodní firmy a adresy provozovatele a v pobočce musí být viditelně umístěna informace o zákazu sázení osobám mladším 18 let. Provozovatel nesmí přijímat sázky na závody, utkání a soutěže, kterých se účastní zvíře nebo družstvo, které je k němu ve vlastnickém poměru. Nebo jednotlivec, které je k 21 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 22 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 19

20 němu v pracovním poměru. 23 To je pochopitelné. Pokud by zde toto ustanovení nebylo, mohl by provozovatel na základě vsazených peněz vydat pokyn jak má utkání nebo závod skončit, tak aby z výsledku co nejvíce profitoval. Provozovatel (a osoby, které zaměstnává) je také povinen zachovávat mlčenlivost o sázejících a o tom, že se účastní hry, i o jejich prohře a výhře. Pokud ale sázející zprostí provozovatele této povinnosti, tato povinnost zaniká. 24 Je tedy důležité být dobře seznámen s herním plánem a smlouvou o kursovém sázení konkrétní společnosti. Pokud tam není výslovně uvedeno, že se sázející zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost nesmí provozovatel nikde zveřejňovat údaje jako je např. přihlašovací jméno atd. Této problematice se budu věnovat v následujících kapitolách. 4. Přiblížení sázkové kanceláře Synot Tip a.s. Společnost Synot Tip a.s. je nástupcem společnosti Teletip a.s., která se zabývala kursovým sázením po telefonu Sídlo Sídlo společnosti se nachází v Uherském Hradišti, čímž je splněna podmínka, že společnost musí sídlit v České republice Základní kapitál Základní kapitál činí Kč 25, převyšuje tedy minimální částku, která je dána zákonem Doplňující informace Na svých internetových stránkách se společnost také zmiňuje o zákazu sázení osobám mladším 18 let. Synot Tip a.s. má povolení přijímat sázky jak přes internet, tak přes telefon a samozřejmě nechybí možnost zajít si osobně na jakoukoliv pobočku a vsadit si přímo tam. Internetové stránky společnosti jsou a ke dnešnímu dni je 23 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 24 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 25 Obchodní rejstřík a Sbírka listin 20

21 k dispozici 1200 sběren pro podání sázek. Jedná se jak o sběrny pobočkové, tak o sběrny terminálové, čímž má společnost vůči ostatním konkurentům na trhu výhodu. Společnost Synot Tip a.s. je také členem asociace APKURS 26, která sdružuje 5 největších firem tohoto trhu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka Výpis z obchodního rejstříku je součástí přílohy. 5. Herní plán Každá sázková kancelář působící na českém trhu je povinna mít svůj vlastní herní plán schválený Ministerstvem financí. A společnost Synot Tip není výjimkou, a tak je potřeba tento dokument podrobně analyzovat, což je náplní této kapitoly. Herní plán je složen ze tří hlav a součástí herního plánu je i návštěvní řád Úvodní ustanovení Hned v úvodu je uvedeno k čemu slouží herní plán - určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společností Synot Tip, a.s. Je zde také zmíněno, že herní plán byl schválen Ministerstvem financí a datum schválení Tento herní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 34/100630/2008 ze dne Vymezení pojmů Nejprve je nutné seznámit se se všemi důležitými pojmy. Toto vymezení je obsaženo v Hlavě I., odstavec 1.2.: Herní plán - herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí včetně všech příloh Klient - znamená fyzickou osobu, která využívá služeb sázkové společnosti Kurs - je číslo, kterým se násobí vklad při výpočtu vyhrané částky vztahující se ke konkrétnímu tipu na výsledek sázkové příležitosti Kursové sázky - jsou hrou ve smyslu Zákona dle 2 písmeno h) Návštěvní řád - znamená návštěvní řád schválený rozhodnutím Ministerstva financí včetně všech příloh 26 Asociace provozovatelů kursového sázení 27 Herní plán společnosti Synot Tip a.s. 21

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled

Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled Školení pro místní samosprávu Téma: Hazardní hry Obecné představení hazardních her a jejich regulace Druhy her základní přehled Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Hazardní

Více

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Internetová hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Druhy hazardních her, které lze provozovat jako internetovou hru - a) loterii -

Více

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016

WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 WORKSHOP IV. Téma: Technická hra Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 8. srpna 2016 Technická hra Definice technické hry Technické hry s živým prvkem Sázky, výhry a

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ SEDMA - Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016

WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 WORKSHOP III. Téma: Vzory herních plánů Vytvořeno: Odborem 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Praha 4. srpna 2016 Body tematického okruhu úvod novinky v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GÓL!!! Edice 2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Loterie a jiné podobné hry

Loterie a jiné podobné hry MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Loterie a jiné podobné hry Učební texty ke zkušebním otázkám ke zvláštní části úřednické zkoušky Praha 2015 OBSAH 1. Smysl a účel zákona

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje okamžitou loterii Zlatá podkova na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j. MF-49019/2012/34 ze dne

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Anděl a čert HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Anděl a čert OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Kouzlo. Vánoc. ánoc Číslo emise 64

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Kouzlo. Vánoc. ánoc Číslo emise 64 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Kouzlo Vánoc ánoc Číslo emise 64 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Kniha Prostřeno! (dále Soutěž) o knihu s recepty z pořadu Prostřeno! od vydavatelství Euromedia Group k.s.

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Svatby v Benátkách (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi HODONÍN 18.6.2015 Co se rozumí loterií a jinou podobnou hrou a kdo

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže ROZPAL TO, ŠÉFE poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco market č. 01/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže ROZPAL TO, ŠÉFE poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco market č. 01/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže ROZPAL TO, ŠÉFE poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco market č. 01/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem ROZPAL TO, ŠÉFE! poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže RENTIÉR VYHRÁVÁ (dále jen soutěž ). 1. ÚVOD 1.1. Vstoupením do

Více

Herní plán. Twin Win

Herní plán. Twin Win Herní plán Twin Win 1. Úvod Twin Win je hra se čtyřmi válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Počet linií ve hře Twin Win je po celou dobu hry neměnný.

Více

Herní plán okamžité loterie ZÁŽITKOVÝ LOS 125

Herní plán okamžité loterie ZÁŽITKOVÝ LOS 125 Herní plán okamžité loterie ZÁŽITKOVÝ LOS 125 1 1. SAZKA a.s., organizuje okamžitou loterii ZÁŽITKOVÝ LOS 125 na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j. MF-6068/2016/34-2 ze dne 29.

Více

Herní plán DOUBLE FORTUNE

Herní plán DOUBLE FORTUNE Herní plán DOUBLE FORTUNE Double Fortune 1. Úvod Double Fortune je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých ů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Double Fortune může hráč nastavit

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozování loterií a jiných podobných her podle č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doporučený přehled náležitostí a příloh směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu č. 202/1990 Sb.,

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Piráti z Karibiku (dále Soutěž) o PC hry Piráti z Karibiku a DVD Piráti z Karibiku (Prokletí Černé perly,

Více

Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra

Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ BONUSOVÉ AKCE Bonusová akce probíhá na internetové stránce https://msh.sazka.cz ve dvou částech. Sázející

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Herní plán okamžité loterie CASINO Royal 087

Herní plán okamžité loterie CASINO Royal 087 Herní plán okamžité loterie CASINO Royal 087 1 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje okamžitou loterii CASINO Royal 087 na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j. MF-13166/2014/34

Více

HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ

HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže RE-PLAY výročí (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

ING Konto pravidla soutěže verze platná od

ING Konto pravidla soutěže verze platná od ING Konto pravidla soutěže verze platná od 19.8. 2016 I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 zastoupená Lukášem Nádvorníkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

HERNÍ PLÁN okamžité loterie s názvem VÁNOCE

HERNÍ PLÁN okamžité loterie s názvem VÁNOCE HERNÍ PLÁN okamžité loterie s názvem VÁNOCE Na základě ustanovení 42 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), se vydává tento herní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

HERNÍ ŘÁD soutěže Úklidové komando

HERNÍ ŘÁD soutěže Úklidové komando HERNÍ ŘÁD soutěže Úklidové komando I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Úklidové komando (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s. r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - SAVANA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - SAVANA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - SAVANA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Vánoční stromeček Číslo emise 67

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Vánoční stromeček Číslo emise 67 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Vánoční stromeček Číslo emise 67 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Balík výher OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení (dále jen Soutěž ) je společnost

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané EURONICS NADĚLUJE (dále jen Akce

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Datum narození: Zákonný zástupce (u dětí do 15 let): Příjmení: Jméno: Datum narození: Adresa trvalého bydliště:

Datum narození: Zákonný zástupce (u dětí do 15 let): Příjmení: Jméno: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: ŽÁDOST O VYDÁNÍ BEZKONTAKTNÍ ČIPOVÉ KARTY/ SMLOUVA O VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ BEZKONTAKTNÍ ČIPOVÉ KARTY (dále jen BČK) Číslo žádosti/karty: V y p l ň u j t e h ů l k o v ý m p í s m e m. P o v i n n é ú d a j

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví

Více

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy 16.4.2016 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba Vojtěch Kouba (IČ 02232812), se sídlem Třebechovice pod

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík. výher

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík. výher HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Balík výher OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Receptář prima nápadů

HERNÍŘÁD SMS soutěže Receptář prima nápadů HERNÍŘÁD SMS soutěže Receptář prima nápadů I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Soutěž Receptáře prima nápadů (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s. r. o. se sídlem Praha

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce NAKUP CHLAZENÍ ETA A ZÍSKEJ JAKO DÁREK POUKAZ NA STOLNÍ MIXÉR ETA ACTIVMIX

Úplná pravidla spotřebitelské akce NAKUP CHLAZENÍ ETA A ZÍSKEJ JAKO DÁREK POUKAZ NA STOLNÍ MIXÉR ETA ACTIVMIX Úplná pravidla spotřebitelské akce NAKUP CHLAZENÍ ETA A ZÍSKEJ JAKO DÁREK POUKAZ NA STOLNÍ MIXÉR ETA ACTIVMIX I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XI. MT nábytek č. 18/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XI. MT nábytek č. 18/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XI. MT nábytek č. 18/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XI. MT nábytek (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Herní plán okamžité loterie KRÁLOVSKÁ VÝHRA 124

Herní plán okamžité loterie KRÁLOVSKÁ VÝHRA 124 Herní plán okamžité loterie KRÁLOVSKÁ VÝHRA 124 1 1. SAZKA a.s., organizuje okamžitou loterii KRÁLOVSKÁ VÝHRA 124 na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j MF-14640/2016/34-2 ze dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více