Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohuslav Matucha Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří Bakalářská práce 2010

2 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis: Bohuslav Matucha 3

4 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval své vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Marii Marešové za pomoc, ochotu, odborné vedení a za podnětné připomínky při psaní této práce. 4

5 Anotace Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří. Tato práce poskytuje nejdůležitější informace ohledně ochrany osobních údajů při procesech sázkové kanceláře. Teoretická část se zabývá zejména základními právními východisky zvoleného tématu, tedy zákonem na ochranu osobních údajů a zákonem o loteriích a jiných podobných hrách. Praktická část je věnována analýze procesu konkrétní sázkové společnosti a jejímu zabezpečení dat z pohledu uživatele. Klíčová slova: osobní údaj, zabezpečení dat. Abstract Personal data protection in information systems of betting companies. This Thesis provides important information regarding personal data protection in processes of a betting company. The theoretical part discusses mainly the fundamental legal aspects of chosen topic, such as personal data protection and the loterry act. The second part of the Thesis is devoted to analyze the process of a specific betting company and its data security from a user s perspective. Key words: personal data, data protection 5

6 1. Úvod Zákon o ochraně osobních údajů Vymezení pojmů Subjekt údajů Osobní údaj Anonymní údaj Správce a zpracovatel Souhlas subjektu údajů Zpracování osobních údajů Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů Práva a povinnosti správce, resp. zpracovatele Práva subjektu údajů Loterijní zákon Úvodní ustanovení Provozovatel Účastník hry a vklad peněz Vyplacení výher Provozování sázkových kanceláří Povinnosti provozovatele Přiblížení sázkové kanceláře Synot Tip a.s Sídlo Základní kapitál Doplňující informace Herní plán Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Účast ve hře Podání a výplata sázek Osobní Identifikační Kód Sázení přes terminálovou sběrnu Návštěvní řád Schválení Obchodní podmínky společnosti Synot Tip a.s Vymezení pojmů

7 Benefit karta Souhlas s obchodními podmínkami Internetové sázení Práva klienta Prohlášení klienta Smlouva o kursovém sázení Povinné údaje Odeslání smlouvy Doplňující informace Proces registrace Proces vyplnění formuláře První varianta vyplnění a odeslání formuláře Druhá varianta vyplnění a odeslání formuláře Datové toky Analýza procesu vyplnění a odeslání formuláře Proces vytvoření Benefit karty, PIN, OIK Datové toky Analýza procesu vytvoření Benefit karty, PIN, OIK Proces vyzvednutí Benefit karty, PIN, OIK Datové toky Analýza procesu vyzvednutí Benefit karty, PIN, OIK Proces autorizace u sázkové kanceláře Autorizace přes terminálovou sběrnu Autorizace přes pobočkovou sběrnu Datové toky Analýza procesu autorizace u sázkové kanceláře Proces dokončení registrace Datové toky Analýza procesu dokončení registrace Zodpovědnost entit Závěr Seznam použité literatury Přílohy Obchodní podmínky společnosti Synot Tip a.s

8 11.2. Smlouva o kursovém sázení společnosti Synot Tip a.s Výpis z obchodního rejstříku

9 1. Úvod Osobní údaje jsou fenomén, který nás provází od okamžiku narození až do smrti. V průběhu let těchto údajů tu pomaleji, tu opět rychleji přibývá. S určitou nadsázkou můžeme říct, že osobní údaje potvrzují naší existenci a zároveň předurčují další běh života. Zpracování osobních údajů nebo jeho absence může život bezesporu zjednodušit ale i nepříjemně zkomplikovat. Na druhé straně je nepochybné, že bez otisku našeho života v podobě osobních údajů bychom vlastně pro druhé ani neexistovali. 1 A jaká je souvislost mezi osobními údaji a sázkařským průmyslem? Pokud nejsou sázející registrováni, tak téměř žádná. Tato práce se však bude zabývat registrovaným sázením a v tomto případě hrají osobní údaje velkou roli. Vždyť jen v roce 2007 se prosázelo téměř dvanáct miliard korun, a to ještě nebylo povoleno sázení přes internet. A samozřejmě, že žádný klient nechce, aby byly jeho údaje nechráněné a kdokoli tak mohl zjistit kolik vyhrává nebo prohrává. Je tedy jasné, že v tomto průmyslu, ve kterém se točí takové množství peněz, musí společnosti svým klientům zajistit maximální možnou míru zabezpečení dat. To je taky jeden z důvodů proč jsem si dal za cíl zmapovat ochranu osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří. 2. Zákon o ochraně osobních údajů Abychom byli obeznámeni s celkem, musíme se nejprve blíže seznámit s dílčími aspekty ochrany osobních údajů při činnosti sázkové kanceláře. Prvním důležitým zdrojem právní úpravy je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Je třeba dodat, že v této práci se budu zabývat spíše ochranou osobních údajů z pohledu subjektu údajů. Pro potřeby dané práce nebudou některé pojmy nebo ustanovení zákona popisovány. 1 Maštalka J., Osobní údaje, právo a my 9

10 2.1. Vymezení pojmů Ze všeho nejdříve je třeba definovat pojmy, se kterými Zákon pracuje. Definice základních pojmů nalezneme v ustanovení 4 Zákona Subjekt údajů Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 2 V našem případě se bude jednat o nově registrovaného uživatele, který hodlá využít služeb sázkové kanceláře Osobní údaj Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 3 V praxi se ovšem mohou objevit určité nesrovnalosti. Zejména v případě dvou osob se stejným jménem a bydlištěm. Což je například případ mě i mého otce. Já se jmenuji Bohuslav Matucha a můj otec také. Oba dva máme i stejnou adresu trvalého bydliště. Takže i tyto dva na první pohled dostačující identifikátory ještě nejsou dostatečné a je potřeba je rozšířit o další, například datum narození. Jaké údaje považujeme za takové, aby byl subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovatelný tedy odlišitelný od jiných subjektů údajů (osob) a přímo určitelný? Někdy postačí jméno a příjmení, ale někdy ani to nemusí stačit, viz přiklad v předchozím odstavci. Podle výše uvedené definice je totiž osobním údajem i jakákoliv informace, díky níž bude subjekt údajů alespoň identifikovatelný. Stačí tedy mít k dispozici údaje, s pomocí kterých bychom nemuseli zjistit plnou totožnost osoby. V takovém případě jsou základní identifikátory jako je jméno a příjmení, zprvu nedostatečné k určení totožnosti Chceme-li si tuto poněkud komplikovanou definici přiblížit, je třeba vyjít z toho, že osobní údaje jsou takové, jejichž prostřednictvím je možno osobu identifikovat. Podstatné je tedy to, zda je možno mezi údajem a fyzickou osobou nalézt vazbu. 4 2 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 3 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 4 Mates P., Ochrana osobních údajů, str

11 Anonymní údaj Anonymní údaj je takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování, nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 5 Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud si nový uživatel zvolí jiný přihlašovací údaj než jméno nebo příjmení, jedná se o anonymní údaj. Ovšem opak je pravdou. I tento údaj nám může v dnešní době sociálních sítí postačit k tomu, abychom bezpečně určili totožnost dané osoby. Pokud tedy sázková kancelář na svých stránkách nebo v tisku poskytne informaci, že jejich sázející pod přihlašovacím údajem např. Xvo17 vyhrál určitý obnos peněz, už poskytuje společnost osobní údaje? Záleží na úhlu pohledu. Podobný příklad a vysvětlení poskytuje Úřad pro ochranu osobních údajů: Při posuzování, je-li určitá informace osobním údajem, záleží na tom, jestli na jejím základě je možnost identifikovat konkrétní fyzickou osobu. ová adresa ve tvaru osobním údajem nebude, protože takovouto ovou adresu si může založit kdokoliv a nevypovídá nic o svém majiteli. Naproti tomu ová adresa přidělená zaměstnavatelem, která obsahuje jméno a příjmení zaměstnance a název zaměstnavatele, osobním údaje bude (např. protože minimálně ostatní zaměstnanci na jejím základě mohou danou osobu jednoznačně identifikovat. 6 Záleží tedy na tom, zda by někdo dokázal i z takové přezdívky jednoznačně určit o koho se jedná, a to je opravdu možné Správce a zpracovatel Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů,provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověřením správce zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. 7 Správcem, popřípadě zpracovatelem může být jak právnická, tak fyzická osoba, která pracuje s našimi daty. 5 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 6 Úřad pro ochranu osobních údajů 7 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 11

12 Souhlas subjektu údajů Souhlasem se rozumí svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 8 Souhlas subjektu bude v tomto případě potvrzen podpisem smlouvy o kursovém sázení nebo zaškrtnutím pole Seznámil jsem se s obsahem obchodních podmínek a odesláním vyplněného formuláře elektronickou formou Zpracování osobních údajů Dle Zákona je zpracování definováno jako systematické operace prováděné automatizovaně nebo jinými prostředky. 9 Mezi zpracování osobních údajů řadíme následující operace: shromažďování uchovávání úprava vyhledávání používání šíření zveřejňování vyměňování třídění blokování likvidace kombinování Shromažďování osobních údajů má za cíl získat tyto údaje za účelem jejich uložení a následného použití. Uchovávání údajů, jak samotný název napovídá, je činnost, při které se údaje uchovávají v takové podobě, aby mohly být opět použity. Pokud jde o ostatní druhy operací, jejich název explicitně vyjadřuje, o jakou činnost se jedná. U likvidace osobních údajů musíme mít na paměti, že se jedná jak o fyzické zničení, tak o trvalé vyloučení osobních údajů z dalšího možného zpracování. 8 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 9 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 12

13 2.3. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů Po seznámení s pojmy můžeme přikročit k další důležité části a tou jsou práva a povinnosti jednak správce, jednak subjektu údajů. V následující kapitole se nejprve budu věnovat právům a povinnostem správce a zpracovatele a následně právům uživatelů. Opět nutno dodat, že se budu zabývat pouze nejdůležitějšími částmi. Všechna práva a povinnosti jsou obsažena v II. hlavě příslušného Zákona Práva a povinnosti správce, resp. zpracovatele Správce má několik povinností. Musí stanovit účel, pro nějž mají být údaje zpracovány. Musí stanovit prostředky a způsob zpracování a zpracovat pouze údaje, které získal v souladu se Zákonem. Pokud zjistí, že tyto údaje nejsou přesné, musí dané údaje zablokovat, opravit, doplnit, nebo pokud to není jinak možné, zlikvidovat je. Správce je povinen shromažďovat pouze osobní údaje k odpovídajícímu účelu. V našem případě by tedy například bylo absurdní shromažďovat údaje typu výšky, váhy a tak podobně. Správce je dále povinen uchovávat tyto údaje pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, tedy po dobu, po kterou jsou uživatelé registrováni u sázkové kanceláře, pokud nepožádali o zrušení smlouvy. V takovém případě může správce dále uchovávat údaje, ale pouze pro účely archivnictví nebo státní statistické služby. Je však povinen zaručit právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat. Správce je rovněž povinen shromažďovat údaje pouze otevřeně, to znamená, že nesmí shromažďovat tyto údaje pod jinou záminkou nebo jiným účelem, než který uvedl. Jednou z nejdůležitějších povinností je, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu lze zpracovávat údaje pouze v mezích stanovených Zákonem. Pokud bude správce porušovat povinnosti uložené Zákonem a zpracovatel tento stav zjistí, je povinen jej ihned upozornit a ukončit zpracování údajů. Pokud se tak nestane, tak za škodu, která subjektu údajů vznikla, odpovídá společně a nerozdílně se správcem údajů Práva subjektu údajů My, jakožto subjekt údajů, máme právo při udělení souhlasu ke zpracování našich osobních údajů být informováni o účelu zpracování, o tom k jakým údajům je souhlas dáván, 10 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 13

14 jakému správci a na jak dlouhé období. Všechny tyto skutečnosti by měly být uvedeny ve smlouvě o kursovém sázení. 11 Subjekt údajů má právo požádat správce o informace týkající se zpracování svých údajů a správce je povinen tuto informaci předat. Tato informace se neposkytuje automaticky, ale pouze na základě písemné žádosti. Subjekt údajů nemá přitom nárok na podrobný rozpis všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává, ale pouze na informaci o druhu či rozsahu údajů. 12 Jelikož jsem sám registrovaný u sázkové společnosti, která byla pro tuto práci vybrána, požádal jsem správce o poskytnutí informací o zpracování mých údajů. Nejdříve jsem zkusil, zda mojí žádosti vyhoví, když jim pošlu požadavek přes . S uspokojením mohu konstatovat, že mi bylo sdělili, ať se dostavím s tímto požadavkem na jejich sídlo. Informace, kterou vždy správce poskytne, musí obsahovat následující: účel zpracování sdělení o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování sdělení o povaze zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování sdělení o příjemcích Nutno dodat, že dle Zákona má správce právo na úhradu nepřesahující náklady na zjištění této informace. Pokud subjekt údajů zjistí, nebo má pouze podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu se Zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo přímo o odstranění závadného stavu. Pokud správce ani zpracovatel subjektu údajů nevyhoví, má poškozený právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, stejně tak i v případě, pokud má podezření, že s jeho údaji není nakládáno v souladu se Zákonem. Náplň činnosti Úřadu tvoří: dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů; vedeni evidence oznámení o záměru zpracovávat osobni údaje a registr povolených zpracování; přijímání podnětů a stížností na porušení zákona o ochraně osobních údajů; vydávání prováděcích předpisů podle zákona o elektronickém podpisu; projednávání správních deliktů za porušení povinnosti při ochraně osobních údajů; zajišťování závazků plynoucích z mezinárodních smluv; poskytování konzultací v oblasti ochrany osobních údajů; 11 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 12 Mates P., Ochrana osobních údajů, str

15 spolupráce s příslušnými orgány jiných státu jakož i plnění dalších úkolů stanovené zvláštními zákony. 13 Závěrem této kapitoly je nutno dodat, že Zákon nestanoví, jaká konkrétní opatření mají správci a zpracovatelé přijmout. Pouze jim obecně ukládá, že musí zabránit tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů. 14 Dle mého názoru by bylo v některých odvětvích vhodné, aby byla určena alespoň minimální míra a konkrétní opatření jak tomuto zabránit. To by však bylo na další diskusi. 3. Loterijní zákon Nyní jsme již dostatečně seznámeni s právní problematikou ochrany osobních údajů a tak můžeme přejít k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o loteriích). A to z toho důvodu, že tato práce se týká ochrany osobních údajů při procesech sázkové kanceláře, a je tedy nutné obeznámit se s právní úpravou tohoto odvětví Úvodní ustanovení Loterií a jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen herní plán ). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronicko-mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení. Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména: a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy; 13 Mates P., Ochrana osobních údajů, str Mates P., Ochrana osobních údajů, str

16 b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování; c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel; d) okamžité loterie, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté, části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru; e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-mechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje"); f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher; g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán; h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky"); i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem; j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu, k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru 16

17 počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky ( 2 zákona o loteriích). 15 Pro potřeby této práce se zaměříme výlučně na ustanovení písmene k) výše citovaného 2. Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna Provozovatel Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. 17 Toto ustanovení je velice podstatné, neboť stanoví podmínky pro toho, kdo může být provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry. Na sázkařském trhu existuje nespočet internetových sázkových kanceláří, které by dle tohoto ustanovení nemohly provozovat své podnikání na území České republiky. Vzhledem k rozšířenosti internetu se tak však děje, a proto se někteří poslanci snaží o novelizaci Zákona o loteriích, která by sázení přes internet omezovala Účastník hry a vklad peněz Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, a která v souladu s herním plánem zaplatí vklad (v našem případě sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Bezhotovostním placením se pro účely Zákona o loteriích rozumí peněžní platby platební kartou nebo převodem ve prospěch účtu provozovatele. Jiné bezhotovostní platby jsou zakázány. Osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Dále rovněž platí, že osoby stanovující kurzy nebo zajišťující informace pro stanovení kurzů a osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož uvedené činnosti vykonávají Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 16 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 17 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 18 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 17

18 Cílem je zamezit podvodům. Existuje ovšem i případ - konkrétně u sázkové kanceláře Chance a.s., která dle svého herního plánu neumožňuje registraci osobám, které stanovují kurzy u jiných společností a to z obavy, že by mohli zneužít jejich know-how. Zákon o loteriích také stanoví podmínku, že bezhotovostní platby mohou být pouze platby platební kartou. Ve světě ovšem existuje mnoho jiných a ověřených způsobů platby přes internet jako například PayPal, NetTeller nebo Moneybookers. Je proto s podivem, že zde existuje toto omezení, jelikož i tyto výše zmíněné společnosti nabízejí své služby i občanům z České republiky. Provozovatel samozřejmě musí učinit taková opatření, aby se osoby mladší 18 let nezapojovaly do těchto her. V praxi je tomu ovšem naopak. Přitom by stačilo, aby zaměstnanci sázkových kanceláří požadovali po klientech doklad totožnosti; podle Zákona o loteriích mají na to právo. Provozovateli není dovoleno poskytovat sázejícím půjčky nebo úvěry na úhradu jejich vkladů, dále poskytovat sázejícím na vklady slevy, nebo vklady spojovat s jakýmkoli jiným zvýhodněním. 19 V České republice však každá sázková kancelář poskytuje peněžní bonus při registraci nebo při vložení peněžních prostředků na sázkařský účet, což je dle mého názoru v rozporu s výše uvedeným ustanovením. Společnosti toto obcházejí tím způsobem, že zvýhodnění poskytují při registraci, za podmínky vložení prvotního vkladu Vyplacení výher Předmětem výhry mohou být u sázkových her výhradně peníze, pokud ministerstvo výjimečně nepovolí výhry v jiných movitých věcech. Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji ve lhůtě stanovené v herním plánu, nejpozději však do šedesáti dnů od uplatnění nároku Provozování sázkových kanceláří Sázkové hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem, kterým je podle Zákona o loteriích Ministerstvo financí České republiky. Povolení se vydá, jestliže se provozování loterie a jiné podobné hry uskuteční v souladu s právními předpisy, nenaruší veřejný pořádek, neohrozí bezpečnost státu, fyzických 19 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 20 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 18

19 ani právnických osob, není jiným způsobem v rozporu s právním řádem České republiky, zaručí se řádné provozování včetně řádného technického vybavení, a odvede-li se část výtěžku na veřejně prospěšný účel v mnoha různých oblastech. Výše výtěžku je stanovena zákonem. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Povolení vydává ministerstvo nejdéle na dobu deset let. V povolení stanoví podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek. 21 Sázkovou kancelář může provozovat: Stát - 4 odst. 9 Zákona o loteriích Sázkové hry podle 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace. Akciová společnost se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her Základní kapitál takovéto akciové společnosti musí činit minimálně Kč. Žadatel také musí na zvláštní účet u banky složit jistotu a to ve výši Kč. Sázejícímu je zde poskytnut alespoň určitý druh jistoty, že pokud akciová společnost dostala povolení k provozování sázek, má dostatečný kapitál na to, aby dostala svým závazkům. Sázkové hry nesmějí být provozovány v den státního smutku a mimo provozní hodiny, které jsou schváleny povolujícím orgánem Povinnosti provozovatele Dle Zákona o loteriích musí být osoby pověřené přijímat sázky bezúhonné. Pobočka kursových sázek musí mít viditelné označení obchodní firmy a adresy provozovatele a v pobočce musí být viditelně umístěna informace o zákazu sázení osobám mladším 18 let. Provozovatel nesmí přijímat sázky na závody, utkání a soutěže, kterých se účastní zvíře nebo družstvo, které je k němu ve vlastnickém poměru. Nebo jednotlivec, které je k 21 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 22 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 19

20 němu v pracovním poměru. 23 To je pochopitelné. Pokud by zde toto ustanovení nebylo, mohl by provozovatel na základě vsazených peněz vydat pokyn jak má utkání nebo závod skončit, tak aby z výsledku co nejvíce profitoval. Provozovatel (a osoby, které zaměstnává) je také povinen zachovávat mlčenlivost o sázejících a o tom, že se účastní hry, i o jejich prohře a výhře. Pokud ale sázející zprostí provozovatele této povinnosti, tato povinnost zaniká. 24 Je tedy důležité být dobře seznámen s herním plánem a smlouvou o kursovém sázení konkrétní společnosti. Pokud tam není výslovně uvedeno, že se sázející zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost nesmí provozovatel nikde zveřejňovat údaje jako je např. přihlašovací jméno atd. Této problematice se budu věnovat v následujících kapitolách. 4. Přiblížení sázkové kanceláře Synot Tip a.s. Společnost Synot Tip a.s. je nástupcem společnosti Teletip a.s., která se zabývala kursovým sázením po telefonu Sídlo Sídlo společnosti se nachází v Uherském Hradišti, čímž je splněna podmínka, že společnost musí sídlit v České republice Základní kapitál Základní kapitál činí Kč 25, převyšuje tedy minimální částku, která je dána zákonem Doplňující informace Na svých internetových stránkách se společnost také zmiňuje o zákazu sázení osobám mladším 18 let. Synot Tip a.s. má povolení přijímat sázky jak přes internet, tak přes telefon a samozřejmě nechybí možnost zajít si osobně na jakoukoliv pobočku a vsadit si přímo tam. Internetové stránky společnosti jsou a ke dnešnímu dni je 23 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 24 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 25 Obchodní rejstřík a Sbírka listin 20

21 k dispozici 1200 sběren pro podání sázek. Jedná se jak o sběrny pobočkové, tak o sběrny terminálové, čímž má společnost vůči ostatním konkurentům na trhu výhodu. Společnost Synot Tip a.s. je také členem asociace APKURS 26, která sdružuje 5 největších firem tohoto trhu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka Výpis z obchodního rejstříku je součástí přílohy. 5. Herní plán Každá sázková kancelář působící na českém trhu je povinna mít svůj vlastní herní plán schválený Ministerstvem financí. A společnost Synot Tip není výjimkou, a tak je potřeba tento dokument podrobně analyzovat, což je náplní této kapitoly. Herní plán je složen ze tří hlav a součástí herního plánu je i návštěvní řád Úvodní ustanovení Hned v úvodu je uvedeno k čemu slouží herní plán - určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společností Synot Tip, a.s. Je zde také zmíněno, že herní plán byl schválen Ministerstvem financí a datum schválení Tento herní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 34/100630/2008 ze dne Vymezení pojmů Nejprve je nutné seznámit se se všemi důležitými pojmy. Toto vymezení je obsaženo v Hlavě I., odstavec 1.2.: Herní plán - herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí včetně všech příloh Klient - znamená fyzickou osobu, která využívá služeb sázkové společnosti Kurs - je číslo, kterým se násobí vklad při výpočtu vyhrané částky vztahující se ke konkrétnímu tipu na výsledek sázkové příležitosti Kursové sázky - jsou hrou ve smyslu Zákona dle 2 písmeno h) Návštěvní řád - znamená návštěvní řád schválený rozhodnutím Ministerstva financí včetně všech příloh 26 Asociace provozovatelů kursového sázení 27 Herní plán společnosti Synot Tip a.s. 21

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207

CATE VLT VŠEOBECNÝ HERNÍ PLÁN - CZ VERZE. CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 CATE VLT CAMPANULA spol.s r.o. 28. října 892/11 790 01 Jeseník Česká republika IČ: 561207 DIČ: CZ00561207 Verze: 1.00.CZ 1 / 8 CAMPANULA spol.s r.o. Obsah Historie verzí... 3 Základní údaje... 4 Název

Více

Loterie a jiné podobné hry

Loterie a jiné podobné hry MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Loterie a jiné podobné hry Učební texty ke zkušebním otázkám ke zvláštní části úřednické zkoušky Praha 2015 OBSAH 1. Smysl a účel zákona

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova

Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova Herní plán okamžité loterie Zlatá podkova 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje okamžitou loterii Zlatá podkova na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j. MF-49019/2012/34 ze dne

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Svatby v Benátkách (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Zlaté ostrovy kapitána GECO Číslo emise 52 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi HODONÍN 18.6.2015 Co se rozumí loterií a jinou podobnou hrou a kdo

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. HERNÍ ŘÁD webové soutěže kniha Prostřeno!. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Kniha Prostřeno! (dále Soutěž) o knihu s recepty z pořadu Prostřeno! od vydavatelství Euromedia Group k.s.

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. HERNÍ ŘÁD webové soutěže PIRÁTI Z KARIBIKU. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže Piráti z Karibiku (dále Soutěž) o PC hry Piráti z Karibiku a DVD Piráti z Karibiku (Prokletí Černé perly,

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů Příloha 1 k výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Balík výher OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Balík výher Edice 2 číslo emise 50 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM. HERNÍ ŘÁD webové soutěže AUTA-FILM. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže AUTA-FILM (dále Soutěž) o propagační ceny ( 2x náramkové hodinky AUTA, 5x flashdisk (2GB) AUTA a krabičku s nářadím

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti Přesná pravidla hry: - Velká narozeninová hra Rádia BLANÍK o 15x 15 tisíc korun v hotovosti a nové osobní auto probíhá ve dnech 3.3. 7.4.2014 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XI. MT nábytek č. 18/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XI. MT nábytek č. 18/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XI. MT nábytek č. 18/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XI. MT nábytek (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec

Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec Pravidla soutěže Akční říjen, akční listopad, akční prosinec PRAVIDLA SOUTĚŽE Akční říjen, akční listopad, akční prosinec 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže s názvem Akční říjen, akční listopad,

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více