Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohuslav Matucha Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří Bakalářská práce 2010

2 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis: Bohuslav Matucha 3

4 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval své vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Marii Marešové za pomoc, ochotu, odborné vedení a za podnětné připomínky při psaní této práce. 4

5 Anotace Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří. Tato práce poskytuje nejdůležitější informace ohledně ochrany osobních údajů při procesech sázkové kanceláře. Teoretická část se zabývá zejména základními právními východisky zvoleného tématu, tedy zákonem na ochranu osobních údajů a zákonem o loteriích a jiných podobných hrách. Praktická část je věnována analýze procesu konkrétní sázkové společnosti a jejímu zabezpečení dat z pohledu uživatele. Klíčová slova: osobní údaj, zabezpečení dat. Abstract Personal data protection in information systems of betting companies. This Thesis provides important information regarding personal data protection in processes of a betting company. The theoretical part discusses mainly the fundamental legal aspects of chosen topic, such as personal data protection and the loterry act. The second part of the Thesis is devoted to analyze the process of a specific betting company and its data security from a user s perspective. Key words: personal data, data protection 5

6 1. Úvod Zákon o ochraně osobních údajů Vymezení pojmů Subjekt údajů Osobní údaj Anonymní údaj Správce a zpracovatel Souhlas subjektu údajů Zpracování osobních údajů Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů Práva a povinnosti správce, resp. zpracovatele Práva subjektu údajů Loterijní zákon Úvodní ustanovení Provozovatel Účastník hry a vklad peněz Vyplacení výher Provozování sázkových kanceláří Povinnosti provozovatele Přiblížení sázkové kanceláře Synot Tip a.s Sídlo Základní kapitál Doplňující informace Herní plán Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Účast ve hře Podání a výplata sázek Osobní Identifikační Kód Sázení přes terminálovou sběrnu Návštěvní řád Schválení Obchodní podmínky společnosti Synot Tip a.s Vymezení pojmů

7 Benefit karta Souhlas s obchodními podmínkami Internetové sázení Práva klienta Prohlášení klienta Smlouva o kursovém sázení Povinné údaje Odeslání smlouvy Doplňující informace Proces registrace Proces vyplnění formuláře První varianta vyplnění a odeslání formuláře Druhá varianta vyplnění a odeslání formuláře Datové toky Analýza procesu vyplnění a odeslání formuláře Proces vytvoření Benefit karty, PIN, OIK Datové toky Analýza procesu vytvoření Benefit karty, PIN, OIK Proces vyzvednutí Benefit karty, PIN, OIK Datové toky Analýza procesu vyzvednutí Benefit karty, PIN, OIK Proces autorizace u sázkové kanceláře Autorizace přes terminálovou sběrnu Autorizace přes pobočkovou sběrnu Datové toky Analýza procesu autorizace u sázkové kanceláře Proces dokončení registrace Datové toky Analýza procesu dokončení registrace Zodpovědnost entit Závěr Seznam použité literatury Přílohy Obchodní podmínky společnosti Synot Tip a.s

8 11.2. Smlouva o kursovém sázení společnosti Synot Tip a.s Výpis z obchodního rejstříku

9 1. Úvod Osobní údaje jsou fenomén, který nás provází od okamžiku narození až do smrti. V průběhu let těchto údajů tu pomaleji, tu opět rychleji přibývá. S určitou nadsázkou můžeme říct, že osobní údaje potvrzují naší existenci a zároveň předurčují další běh života. Zpracování osobních údajů nebo jeho absence může život bezesporu zjednodušit ale i nepříjemně zkomplikovat. Na druhé straně je nepochybné, že bez otisku našeho života v podobě osobních údajů bychom vlastně pro druhé ani neexistovali. 1 A jaká je souvislost mezi osobními údaji a sázkařským průmyslem? Pokud nejsou sázející registrováni, tak téměř žádná. Tato práce se však bude zabývat registrovaným sázením a v tomto případě hrají osobní údaje velkou roli. Vždyť jen v roce 2007 se prosázelo téměř dvanáct miliard korun, a to ještě nebylo povoleno sázení přes internet. A samozřejmě, že žádný klient nechce, aby byly jeho údaje nechráněné a kdokoli tak mohl zjistit kolik vyhrává nebo prohrává. Je tedy jasné, že v tomto průmyslu, ve kterém se točí takové množství peněz, musí společnosti svým klientům zajistit maximální možnou míru zabezpečení dat. To je taky jeden z důvodů proč jsem si dal za cíl zmapovat ochranu osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří. 2. Zákon o ochraně osobních údajů Abychom byli obeznámeni s celkem, musíme se nejprve blíže seznámit s dílčími aspekty ochrany osobních údajů při činnosti sázkové kanceláře. Prvním důležitým zdrojem právní úpravy je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Je třeba dodat, že v této práci se budu zabývat spíše ochranou osobních údajů z pohledu subjektu údajů. Pro potřeby dané práce nebudou některé pojmy nebo ustanovení zákona popisovány. 1 Maštalka J., Osobní údaje, právo a my 9

10 2.1. Vymezení pojmů Ze všeho nejdříve je třeba definovat pojmy, se kterými Zákon pracuje. Definice základních pojmů nalezneme v ustanovení 4 Zákona Subjekt údajů Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 2 V našem případě se bude jednat o nově registrovaného uživatele, který hodlá využít služeb sázkové kanceláře Osobní údaj Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 3 V praxi se ovšem mohou objevit určité nesrovnalosti. Zejména v případě dvou osob se stejným jménem a bydlištěm. Což je například případ mě i mého otce. Já se jmenuji Bohuslav Matucha a můj otec také. Oba dva máme i stejnou adresu trvalého bydliště. Takže i tyto dva na první pohled dostačující identifikátory ještě nejsou dostatečné a je potřeba je rozšířit o další, například datum narození. Jaké údaje považujeme za takové, aby byl subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovatelný tedy odlišitelný od jiných subjektů údajů (osob) a přímo určitelný? Někdy postačí jméno a příjmení, ale někdy ani to nemusí stačit, viz přiklad v předchozím odstavci. Podle výše uvedené definice je totiž osobním údajem i jakákoliv informace, díky níž bude subjekt údajů alespoň identifikovatelný. Stačí tedy mít k dispozici údaje, s pomocí kterých bychom nemuseli zjistit plnou totožnost osoby. V takovém případě jsou základní identifikátory jako je jméno a příjmení, zprvu nedostatečné k určení totožnosti Chceme-li si tuto poněkud komplikovanou definici přiblížit, je třeba vyjít z toho, že osobní údaje jsou takové, jejichž prostřednictvím je možno osobu identifikovat. Podstatné je tedy to, zda je možno mezi údajem a fyzickou osobou nalézt vazbu. 4 2 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 3 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 4 Mates P., Ochrana osobních údajů, str

11 Anonymní údaj Anonymní údaj je takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování, nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 5 Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud si nový uživatel zvolí jiný přihlašovací údaj než jméno nebo příjmení, jedná se o anonymní údaj. Ovšem opak je pravdou. I tento údaj nám může v dnešní době sociálních sítí postačit k tomu, abychom bezpečně určili totožnost dané osoby. Pokud tedy sázková kancelář na svých stránkách nebo v tisku poskytne informaci, že jejich sázející pod přihlašovacím údajem např. Xvo17 vyhrál určitý obnos peněz, už poskytuje společnost osobní údaje? Záleží na úhlu pohledu. Podobný příklad a vysvětlení poskytuje Úřad pro ochranu osobních údajů: Při posuzování, je-li určitá informace osobním údajem, záleží na tom, jestli na jejím základě je možnost identifikovat konkrétní fyzickou osobu. ová adresa ve tvaru osobním údajem nebude, protože takovouto ovou adresu si může založit kdokoliv a nevypovídá nic o svém majiteli. Naproti tomu ová adresa přidělená zaměstnavatelem, která obsahuje jméno a příjmení zaměstnance a název zaměstnavatele, osobním údaje bude (např. protože minimálně ostatní zaměstnanci na jejím základě mohou danou osobu jednoznačně identifikovat. 6 Záleží tedy na tom, zda by někdo dokázal i z takové přezdívky jednoznačně určit o koho se jedná, a to je opravdu možné Správce a zpracovatel Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů,provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověřením správce zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. 7 Správcem, popřípadě zpracovatelem může být jak právnická, tak fyzická osoba, která pracuje s našimi daty. 5 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 6 Úřad pro ochranu osobních údajů 7 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 11

12 Souhlas subjektu údajů Souhlasem se rozumí svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 8 Souhlas subjektu bude v tomto případě potvrzen podpisem smlouvy o kursovém sázení nebo zaškrtnutím pole Seznámil jsem se s obsahem obchodních podmínek a odesláním vyplněného formuláře elektronickou formou Zpracování osobních údajů Dle Zákona je zpracování definováno jako systematické operace prováděné automatizovaně nebo jinými prostředky. 9 Mezi zpracování osobních údajů řadíme následující operace: shromažďování uchovávání úprava vyhledávání používání šíření zveřejňování vyměňování třídění blokování likvidace kombinování Shromažďování osobních údajů má za cíl získat tyto údaje za účelem jejich uložení a následného použití. Uchovávání údajů, jak samotný název napovídá, je činnost, při které se údaje uchovávají v takové podobě, aby mohly být opět použity. Pokud jde o ostatní druhy operací, jejich název explicitně vyjadřuje, o jakou činnost se jedná. U likvidace osobních údajů musíme mít na paměti, že se jedná jak o fyzické zničení, tak o trvalé vyloučení osobních údajů z dalšího možného zpracování. 8 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 9 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 12

13 2.3. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů Po seznámení s pojmy můžeme přikročit k další důležité části a tou jsou práva a povinnosti jednak správce, jednak subjektu údajů. V následující kapitole se nejprve budu věnovat právům a povinnostem správce a zpracovatele a následně právům uživatelů. Opět nutno dodat, že se budu zabývat pouze nejdůležitějšími částmi. Všechna práva a povinnosti jsou obsažena v II. hlavě příslušného Zákona Práva a povinnosti správce, resp. zpracovatele Správce má několik povinností. Musí stanovit účel, pro nějž mají být údaje zpracovány. Musí stanovit prostředky a způsob zpracování a zpracovat pouze údaje, které získal v souladu se Zákonem. Pokud zjistí, že tyto údaje nejsou přesné, musí dané údaje zablokovat, opravit, doplnit, nebo pokud to není jinak možné, zlikvidovat je. Správce je povinen shromažďovat pouze osobní údaje k odpovídajícímu účelu. V našem případě by tedy například bylo absurdní shromažďovat údaje typu výšky, váhy a tak podobně. Správce je dále povinen uchovávat tyto údaje pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, tedy po dobu, po kterou jsou uživatelé registrováni u sázkové kanceláře, pokud nepožádali o zrušení smlouvy. V takovém případě může správce dále uchovávat údaje, ale pouze pro účely archivnictví nebo státní statistické služby. Je však povinen zaručit právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat. Správce je rovněž povinen shromažďovat údaje pouze otevřeně, to znamená, že nesmí shromažďovat tyto údaje pod jinou záminkou nebo jiným účelem, než který uvedl. Jednou z nejdůležitějších povinností je, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu lze zpracovávat údaje pouze v mezích stanovených Zákonem. Pokud bude správce porušovat povinnosti uložené Zákonem a zpracovatel tento stav zjistí, je povinen jej ihned upozornit a ukončit zpracování údajů. Pokud se tak nestane, tak za škodu, která subjektu údajů vznikla, odpovídá společně a nerozdílně se správcem údajů Práva subjektu údajů My, jakožto subjekt údajů, máme právo při udělení souhlasu ke zpracování našich osobních údajů být informováni o účelu zpracování, o tom k jakým údajům je souhlas dáván, 10 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 13

14 jakému správci a na jak dlouhé období. Všechny tyto skutečnosti by měly být uvedeny ve smlouvě o kursovém sázení. 11 Subjekt údajů má právo požádat správce o informace týkající se zpracování svých údajů a správce je povinen tuto informaci předat. Tato informace se neposkytuje automaticky, ale pouze na základě písemné žádosti. Subjekt údajů nemá přitom nárok na podrobný rozpis všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává, ale pouze na informaci o druhu či rozsahu údajů. 12 Jelikož jsem sám registrovaný u sázkové společnosti, která byla pro tuto práci vybrána, požádal jsem správce o poskytnutí informací o zpracování mých údajů. Nejdříve jsem zkusil, zda mojí žádosti vyhoví, když jim pošlu požadavek přes . S uspokojením mohu konstatovat, že mi bylo sdělili, ať se dostavím s tímto požadavkem na jejich sídlo. Informace, kterou vždy správce poskytne, musí obsahovat následující: účel zpracování sdělení o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování sdělení o povaze zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování sdělení o příjemcích Nutno dodat, že dle Zákona má správce právo na úhradu nepřesahující náklady na zjištění této informace. Pokud subjekt údajů zjistí, nebo má pouze podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu se Zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo přímo o odstranění závadného stavu. Pokud správce ani zpracovatel subjektu údajů nevyhoví, má poškozený právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, stejně tak i v případě, pokud má podezření, že s jeho údaji není nakládáno v souladu se Zákonem. Náplň činnosti Úřadu tvoří: dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů; vedeni evidence oznámení o záměru zpracovávat osobni údaje a registr povolených zpracování; přijímání podnětů a stížností na porušení zákona o ochraně osobních údajů; vydávání prováděcích předpisů podle zákona o elektronickém podpisu; projednávání správních deliktů za porušení povinnosti při ochraně osobních údajů; zajišťování závazků plynoucích z mezinárodních smluv; poskytování konzultací v oblasti ochrany osobních údajů; 11 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 12 Mates P., Ochrana osobních údajů, str

15 spolupráce s příslušnými orgány jiných státu jakož i plnění dalších úkolů stanovené zvláštními zákony. 13 Závěrem této kapitoly je nutno dodat, že Zákon nestanoví, jaká konkrétní opatření mají správci a zpracovatelé přijmout. Pouze jim obecně ukládá, že musí zabránit tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů. 14 Dle mého názoru by bylo v některých odvětvích vhodné, aby byla určena alespoň minimální míra a konkrétní opatření jak tomuto zabránit. To by však bylo na další diskusi. 3. Loterijní zákon Nyní jsme již dostatečně seznámeni s právní problematikou ochrany osobních údajů a tak můžeme přejít k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o loteriích). A to z toho důvodu, že tato práce se týká ochrany osobních údajů při procesech sázkové kanceláře, a je tedy nutné obeznámit se s právní úpravou tohoto odvětví Úvodní ustanovení Loterií a jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen herní plán ). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronicko-mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení. Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména: a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy; 13 Mates P., Ochrana osobních údajů, str Mates P., Ochrana osobních údajů, str

16 b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování; c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel; d) okamžité loterie, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté, části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru; e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-mechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje"); f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher; g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán; h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky"); i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem; j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu, k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru 16

17 počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky ( 2 zákona o loteriích). 15 Pro potřeby této práce se zaměříme výlučně na ustanovení písmene k) výše citovaného 2. Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna Provozovatel Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. 17 Toto ustanovení je velice podstatné, neboť stanoví podmínky pro toho, kdo může být provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry. Na sázkařském trhu existuje nespočet internetových sázkových kanceláří, které by dle tohoto ustanovení nemohly provozovat své podnikání na území České republiky. Vzhledem k rozšířenosti internetu se tak však děje, a proto se někteří poslanci snaží o novelizaci Zákona o loteriích, která by sázení přes internet omezovala Účastník hry a vklad peněz Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, a která v souladu s herním plánem zaplatí vklad (v našem případě sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Bezhotovostním placením se pro účely Zákona o loteriích rozumí peněžní platby platební kartou nebo převodem ve prospěch účtu provozovatele. Jiné bezhotovostní platby jsou zakázány. Osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Dále rovněž platí, že osoby stanovující kurzy nebo zajišťující informace pro stanovení kurzů a osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož uvedené činnosti vykonávají Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 16 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 17 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 18 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 17

18 Cílem je zamezit podvodům. Existuje ovšem i případ - konkrétně u sázkové kanceláře Chance a.s., která dle svého herního plánu neumožňuje registraci osobám, které stanovují kurzy u jiných společností a to z obavy, že by mohli zneužít jejich know-how. Zákon o loteriích také stanoví podmínku, že bezhotovostní platby mohou být pouze platby platební kartou. Ve světě ovšem existuje mnoho jiných a ověřených způsobů platby přes internet jako například PayPal, NetTeller nebo Moneybookers. Je proto s podivem, že zde existuje toto omezení, jelikož i tyto výše zmíněné společnosti nabízejí své služby i občanům z České republiky. Provozovatel samozřejmě musí učinit taková opatření, aby se osoby mladší 18 let nezapojovaly do těchto her. V praxi je tomu ovšem naopak. Přitom by stačilo, aby zaměstnanci sázkových kanceláří požadovali po klientech doklad totožnosti; podle Zákona o loteriích mají na to právo. Provozovateli není dovoleno poskytovat sázejícím půjčky nebo úvěry na úhradu jejich vkladů, dále poskytovat sázejícím na vklady slevy, nebo vklady spojovat s jakýmkoli jiným zvýhodněním. 19 V České republice však každá sázková kancelář poskytuje peněžní bonus při registraci nebo při vložení peněžních prostředků na sázkařský účet, což je dle mého názoru v rozporu s výše uvedeným ustanovením. Společnosti toto obcházejí tím způsobem, že zvýhodnění poskytují při registraci, za podmínky vložení prvotního vkladu Vyplacení výher Předmětem výhry mohou být u sázkových her výhradně peníze, pokud ministerstvo výjimečně nepovolí výhry v jiných movitých věcech. Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji ve lhůtě stanovené v herním plánu, nejpozději však do šedesáti dnů od uplatnění nároku Provozování sázkových kanceláří Sázkové hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem, kterým je podle Zákona o loteriích Ministerstvo financí České republiky. Povolení se vydá, jestliže se provozování loterie a jiné podobné hry uskuteční v souladu s právními předpisy, nenaruší veřejný pořádek, neohrozí bezpečnost státu, fyzických 19 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 20 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 18

19 ani právnických osob, není jiným způsobem v rozporu s právním řádem České republiky, zaručí se řádné provozování včetně řádného technického vybavení, a odvede-li se část výtěžku na veřejně prospěšný účel v mnoha různých oblastech. Výše výtěžku je stanovena zákonem. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Povolení vydává ministerstvo nejdéle na dobu deset let. V povolení stanoví podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek. 21 Sázkovou kancelář může provozovat: Stát - 4 odst. 9 Zákona o loteriích Sázkové hry podle 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace. Akciová společnost se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her Základní kapitál takovéto akciové společnosti musí činit minimálně Kč. Žadatel také musí na zvláštní účet u banky složit jistotu a to ve výši Kč. Sázejícímu je zde poskytnut alespoň určitý druh jistoty, že pokud akciová společnost dostala povolení k provozování sázek, má dostatečný kapitál na to, aby dostala svým závazkům. Sázkové hry nesmějí být provozovány v den státního smutku a mimo provozní hodiny, které jsou schváleny povolujícím orgánem Povinnosti provozovatele Dle Zákona o loteriích musí být osoby pověřené přijímat sázky bezúhonné. Pobočka kursových sázek musí mít viditelné označení obchodní firmy a adresy provozovatele a v pobočce musí být viditelně umístěna informace o zákazu sázení osobám mladším 18 let. Provozovatel nesmí přijímat sázky na závody, utkání a soutěže, kterých se účastní zvíře nebo družstvo, které je k němu ve vlastnickém poměru. Nebo jednotlivec, které je k 21 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 22 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 19

20 němu v pracovním poměru. 23 To je pochopitelné. Pokud by zde toto ustanovení nebylo, mohl by provozovatel na základě vsazených peněz vydat pokyn jak má utkání nebo závod skončit, tak aby z výsledku co nejvíce profitoval. Provozovatel (a osoby, které zaměstnává) je také povinen zachovávat mlčenlivost o sázejících a o tom, že se účastní hry, i o jejich prohře a výhře. Pokud ale sázející zprostí provozovatele této povinnosti, tato povinnost zaniká. 24 Je tedy důležité být dobře seznámen s herním plánem a smlouvou o kursovém sázení konkrétní společnosti. Pokud tam není výslovně uvedeno, že se sázející zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost nesmí provozovatel nikde zveřejňovat údaje jako je např. přihlašovací jméno atd. Této problematice se budu věnovat v následujících kapitolách. 4. Přiblížení sázkové kanceláře Synot Tip a.s. Společnost Synot Tip a.s. je nástupcem společnosti Teletip a.s., která se zabývala kursovým sázením po telefonu Sídlo Sídlo společnosti se nachází v Uherském Hradišti, čímž je splněna podmínka, že společnost musí sídlit v České republice Základní kapitál Základní kapitál činí Kč 25, převyšuje tedy minimální částku, která je dána zákonem Doplňující informace Na svých internetových stránkách se společnost také zmiňuje o zákazu sázení osobám mladším 18 let. Synot Tip a.s. má povolení přijímat sázky jak přes internet, tak přes telefon a samozřejmě nechybí možnost zajít si osobně na jakoukoliv pobočku a vsadit si přímo tam. Internetové stránky společnosti jsou a ke dnešnímu dni je 23 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 24 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 25 Obchodní rejstřík a Sbírka listin 20

21 k dispozici 1200 sběren pro podání sázek. Jedná se jak o sběrny pobočkové, tak o sběrny terminálové, čímž má společnost vůči ostatním konkurentům na trhu výhodu. Společnost Synot Tip a.s. je také členem asociace APKURS 26, která sdružuje 5 největších firem tohoto trhu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka Výpis z obchodního rejstříku je součástí přílohy. 5. Herní plán Každá sázková kancelář působící na českém trhu je povinna mít svůj vlastní herní plán schválený Ministerstvem financí. A společnost Synot Tip není výjimkou, a tak je potřeba tento dokument podrobně analyzovat, což je náplní této kapitoly. Herní plán je složen ze tří hlav a součástí herního plánu je i návštěvní řád Úvodní ustanovení Hned v úvodu je uvedeno k čemu slouží herní plán - určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společností Synot Tip, a.s. Je zde také zmíněno, že herní plán byl schválen Ministerstvem financí a datum schválení Tento herní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 34/100630/2008 ze dne Vymezení pojmů Nejprve je nutné seznámit se se všemi důležitými pojmy. Toto vymezení je obsaženo v Hlavě I., odstavec 1.2.: Herní plán - herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí včetně všech příloh Klient - znamená fyzickou osobu, která využívá služeb sázkové společnosti Kurs - je číslo, kterým se násobí vklad při výpočtu vyhrané částky vztahující se ke konkrétnímu tipu na výsledek sázkové příležitosti Kursové sázky - jsou hrou ve smyslu Zákona dle 2 písmeno h) Návštěvní řád - znamená návštěvní řád schválený rozhodnutím Ministerstva financí včetně všech příloh 26 Asociace provozovatelů kursového sázení 27 Herní plán společnosti Synot Tip a.s. 21

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, doručovací

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL UOOUX0055UKB Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více