Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova"

Transkript

1 Škola: Mateřská škola Opletalova Se sídlem: Opletalova 14/925, Praha Adresa detašovaného pracoviště: Ve Smečkách 7, Praha IČO Školní řád Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: Změny: Š k o l n í ř á d Mateřská škola Opletalova Mateřská škola Opletalova 14 a detašované pracoviště MŠ Ve Smečkách 7, Praha 1, (dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let, s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 1- Vodičkova 18, I. Cíl předškolního vzdělání 1. Cílem předškolního vzdělání ( 33, zákona) je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, tím, ţe se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními potřebami. Předškolní vzdělávání probíhá v součinnosti rodiny a školy. 2. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT čj / ze dne Základní cíle školního vzdělávacího programu: I. Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení II. III. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 1

2 II. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí 1. Zákonní zástupci dětí mají právo: - diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného ţivota, konzultovat výchovné, vzdělávací, sociální, zdravotní i jiné problémy svého dítěte s učitelkami nebo ředitelkou mateřské školy, - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, mají právo si kdykoliv vyţádat konzultaci s pedagogem nebo ředitelkou školy po předchozí domluvě - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí vzdělávání dítěte - spolurozhodovat při řešení problémů, při plánování programu mateřské školy - přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě, mateřská škola je otevřena pro rodiče po celou dobu svého provozu - stíţnosti, oznámení a připomínky mohou podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánů - na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání dítěte - být členy občanského sdruţení SRPŠ 2. Zákonní zástupci dětí jsou povinni: - zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání dítěte - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţí dítěte nebo o závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem - oznamovat škole všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení). 2

3 3. Práva dítěte v mateřské škole - na poskytnutí ochrany a uspokojování jeho potřeb ( potřeba jídla, potřeba místa ke hrám, aktivitám, pro rozvíjení tvořivosti, radost, posilování sebevědomí, navazování sociálních vazeb, vzdělávání.) - na ochranu před lidmi, dětmi a situacemi,způsobující psychické nebo fyzické zranění - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na chování přiměřené jeho mentálního věku, moţnost projevit svoji vůli, vyţadovat plnění oprávněných poţadavků) - právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny.. - na emočně kladné prostředí, - na pozornost a vedení ze strany dospělých zaměstnanců mateřské školy, - na zdravý ţivotní styl a regeneraci sil - vyjadřovat se k některým situacím odpovídajícím věku a stupni vývoje - na ochranu před sociálně patologickými projevy (předcházení i skryté šikaně, podpora prosociálního chování dětí, otevřenost školy rodičům a zpět..) 1. Zájmové kroužky III. Ostatní činnosti mateřské školy Mateřská škola nabízí tyto zájmové krouţky: hudebně pohybová výchova, výtvarný krouţek, výuka anglického jazyka, krouţek jógy seznam krouţků bude aktuálně upraven dle zájmu rodičů 2. Rada SRPŠ Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, radou SRPŠ a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje a dětí a prohloubení vzájemného výchovně vzdělávacího působení. 3. Zotavovací pobyty, školní výlety Mateřská škola můţe organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. IV. Přijímání dětí do mateřské školy 1. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku. Termín zápisu vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Termín 3

4 zápisu je uveden na stránkách naší mateřské školy Kritéria a postup při zápisu je k dispozici rodičovské veřejnosti na stánkách MŠ a v prostorách MŠ.Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě dále uvedených stanovených kritérií: - k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle 34, odst. 1 zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, - při přijímání dětí je nutné dodrţet podmínky ustanovení 50 zákona Sb. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci); - k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie; - k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR na dobu delší neţ 90 dnů popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR a zákonní zástupci dítěte tuto skutečnost prokáţí. - přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s 34 odst. 4, zákona; - k přijetí dítěte se zdravotním postiţením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost; Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné místo. 2. Zkušební doba Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy slouţí k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy a stanovuje se na dobu 3 měsíců. 3. Speciální vzdělávací potřeby dětí Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná specializovaná pedagogická podpora. 4. Předčasné ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka školy můţe po předchozím písemném upozornění oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud: 4

5 a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetrţitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší neţ dva týdny, b) zákonný zástupce dítěte závaţným způsoben opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. V. Provoz mateřské školy 1. Provoz mateřské školy v Opletalově ulici je stanoven od 7,00-17,00hod. Děti se scházejí ve 3.třídě, kde si je paní učitelky v 7,30hod. převedou do svých tříd. Odpoledne přecházejí děti ze 2. třídy ( v 15,00 hod.) do ostatních tříd. První třída ukončuje provoz v 16,30hod a provoz MŠ je pak ukončen v 17,00hod ve 3.třídě. Provoz na detašovaném pracovišti Ve Smečkách 7 je zahájen v 7,30 a ukončen v 15,45hod. Dopolední provoz je v obou zařízeních ukončen ve 13,00hod. 2. Příchod dětí do mateřské školy končí v 8.00hod. Pozdější příchod dítěte je moţný pouze z váţných důvodů, po dohodě rodičů s třídní učitelkou. 3. Vyzvedávání dětí po obědě je od hod. do 13,00 hod.vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je moţné od hod. do konce provozu mateřské školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček. 4. Do třídy můţou rodiče vstupovat kdykoliv, ale pouze po přezutí. V době adaptace je moţný delší pobyt rodiče ve třídě. V průběhu adaptace dítěte nebo po delší nemoci je také vhodné přizpůsobit délku pobytu dítěte v MŠ moţné zkrátit i na 2 hodiny. Veškerá opatření slouţí k udrţení duševní pohody dítěte. 5. Nedoporučujeme rodičům dávat dětem cenné předměty do MŠ MŠ za ně neručí a nenese hmotnou zodpovědnost. 6. Veškeré oblečení má dítě podepsané, včetně bačkor ( ne pantoflí) a bot. Oblečení je nutné obměňovat v závislosti na počasí. Pokud si dítě do školy přinese hračku, doporučujeme větších rozměrů, aby se dětem lépe hledaly. Za tyto donesené předměty nenese škola zodpovědnost. 7. Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí učitelce zákonní zástupci okamţitě. Neníli nepřítomnost dítěte předem známa, oznámí ji neprodleně, nejpozději do 2 dnů telefonicky. Omluvy na tentýţ den přijímá škola pouze do 8 hod., osobně nebo 5

6 telefonicky. Pokud se dítě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší neţ 2 týdny, předloţí zákonný zástupce dítěte škole písemnou omluvenku. V případě potřeby je moţné dítě telefonicky omluvit do 8,00hod na tel. Čísle: pro 1.a 3.třídu pro 2. třídu Ve Smečkách 8. V období prázdnin je zajištěn omezený provoz - v červenci je většinou realizovaný v jiné mateřské škole, v srpnu na Praze 1 nebývá realizován. Zájem o docházku v období prázdnin je nutné nahlásit ředitelce školy 2 měsíce před zahájením prázdnin. 9. Provoz mateřské školy lze ze závaţných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období neţ stanoveném v odstavci 5. Informaci zveřejní ředitelka na vývěsce mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 10. Pokud má dítě odloţenou školní docházku, poţadujeme do aktuálního školního roku odevzdat rozhodnutí o odkladu z příslušné základní školy ( označené kulatým razítkem). 11. V případě, ţe si rodiče nevyzvednou do ukončení provozu mateřské školy své dítě, bude po neúspěšném kontaktování rodičů za strany učitelek, dítě předáno odboru péče o dítě MČ Praha 1. VI. Stravování 1. Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole se stravovalo vţdy, pokud není dohodnut jiný reţim. 2. Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem. 3. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely této vyhlášky povaţuje za pobyt ve škole. 4. Úplata za školní stravování Úplata za školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Finanční normativ platný od je 36,-Kč za celodenní stravování dítěte v mateřské škole a 30,-Kč za polodenní stravování. Pro děti s odkladem školní docházky - spadají jiţ do kategorie strávníků 7-10 let) je stravné zvýšené o 3,-Kč. 6

7 5. Úplata za školní stravování je splatná na běžný účet mateřské školy č /0800. Měsíční platby jsou stanoveny při dopoledním pobytu na 600 Kč, při celodenním na 720 Kč, sedmileté děti 780 Kč, při dopolední svačině 220 Kč. Splatnost je do 10.dne aktuálního měsíce. Vyúčtování je realizováno 3 x ročně k , a aktuálního školního roku. Případné přeplatky převádí vedoucí školní jídelny pí Jarešová ( telefon ) na účet rodičů. Školní jídelna vaří pouze z peněz vybraných od rodičů, jiné dotace nemá. Neplacení stravného je důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Pro děti, které odcházejí pravidelně po obědě domů, je částka o hodnotu odpolední svačiny sníţena. Nezkonzumované svačiny dětí, které jdou mimořádně po obědě domů, slouţí jako další přídavky pro přítomné děti. VII. Úplata za předškolní vzdělávání 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s 123, odst. 2 zákona Č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů činí úplata za předškolní vzdělávání 600,- Kč měsíčně. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne v měsíci na běţný účet mateřské školy /0800 s uvedením VS 2111 a jména dítěte. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle novely školského zákona vyhlášené pod č. 472/2011 Sb. poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postiţením. 2. Bliţší informace o termínech a způsobech platby, moţných úlevách či navýšeních je moţné získat u ředitelky školy, na informativní nástěnce směrnice úplaty za předškolní vzdělávání nebo na třídní schůzce v průběhu měsíce září. VIII. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 1. Mateřská škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, aţ do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy odpovídá 1 pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí z běţné třídy. 7

8 3. Při zvýšeném počtu dětí podle odst.2, nebo při specifických činnostech (např. sportovních, tematických vycházkách, návštěvách divadel, výletech apod.) určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo jiného pracovníka školy. Děti jsou poučeny o dodrţování pravidel bezpečnosti na těchto akcích. Pokud se i přes veškerá opatření dítě chová tak, ţe omezuje ostatní, ohroţuje zdraví své, kamarádů či jiných osob, má MŠ právo po dohodě s rodiči omezit dítě z účasti na některých školních akcích ( škola v přírodě, výlety apod.). 4. Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci školy povinni okamţitě poskytnout pomoc. V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného dítěte do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky a zákonného zástupce postiţeného dítěte. 5. Učitelky ve třídách průběţně seznamují děti s pravidly bezpečného chování a zacházení s předměty, nářadím, náčiním a sportovními pomůckami ve třídě i při pobytu venku. Průběţně je seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. 6. Do MŠ není moţné přijímat děti nemocné ( př. se zjevnými známkami akutního onemocnění kašel, rýma, teplota ). V případě alergií či jiných zdravotních problémů je nutné informovat učitelky. V případě výskytu infekčního onemocnění (včetně vší) bude v zájmu ochrany zdraví dětí neprodleně informován zákonný zástupce dítěte a rodiče nesou zodpovědnost za zajištění neprodlené nápravy. Nástup do MŠ je moţný pouze po úplném odeznění příznaků onemocnění ( v případě vší aţ po úplném odstranění hnid). 7. Vzhledem k zachování bezpečnosti dětí v MŠ není moţné, aby děti nosily do MŠ předměty, které by jim mohly způsobit újmu na zdraví. IX. Ochrana před sociálně patologickými jevy 1. Důleţitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti jiţ předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob ţivota. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou vysvětlována pozitiva zdravého ţivotního stylu. Součástí prevence jsou společně tvořená pravidla souţití. 2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí budou provádět pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi jiţ v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 3. Důleţitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 8

9 pracovníky a zákonnými zástupci dětí. X. Péče o majetek dětí a mateřské školy 1. Osobní věci dětí jsou uloţeny ve skříňkách v šatnách. Doporučujeme všechny věci dětí podepsat. 2. Povinnost všech zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí je chránit a nepoškozovat majetek školy a zacházet s ním šetrně. 3. Péče o majetek MŠ je běţnou součástí výchovných aktivit. Děti se učí pravidlům zacházení s tímto majetkem. 4. V případě, ţe bude některé dítě opakovaně a vědomě poškozovat majetek MŠ, bude způsob nápravy řešen se zákonnými zástupci ( př. výchovná opatření, oprava, úhrada nákladů vynaloţených na opravu, úhrada poškozené věci ). XI. Závěrečná ustanovení 1. Ţádáme rodiče, aby sledovaly nástěnky v šatnách. Dozví se zde veškeré důleţité informace o vzdělávacích aktivitách dětí a školy, organizační a provozní zprávy. Informace obecného charakteru jsou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu hlavního vchodu do MŠ ( vstup pro 1. a 3. tř., v šatně 2.tř. a Ve Smečkách). 2. Pokud rodič potřebuje řešit s učitelkou závaţnější problém, který vyţaduje delší časový úsek je moţné domluvit si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy. Ředitelka školy má konzultační hodiny denně v poledních hodinách, dále kdykoliv po vzájemné dohodě moţné i na detašovaném pracovišti. Dotazy či drobné problémy je moţné vyřešit v průběhu předávání dítěte do třídy nebo vyzvedávání dítěte z MŠ. 3. V případě stíţnosti či jiné závaţné situace se z jednání vyhotovuje zápis ve dvou vyhotoveních, po jednom pro účastníky řízení. 4. Rodiče se mohou kdykoliv účastni jako pozorovatelé programu školy. 5. Kontaktní osoby jsou pro pracoviště Ve Smečkách pí uč. Zemanová I., pro Opletalovu ul. Ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti pak zastupující učitelka pí Šlajcherová R.. Kontaktní osobou pro přijímání ţádostí o informace je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ředitelka školy. 6. Váţení rodiče, budeme Vám vděčni za hmotné či finanční sponzorování v jakémkoliv rozsahu. Veškerá obdobná pomoc znamená pro nás přínos. 7. Vítáme iniciativu ze strany rodičů, konstruktivní návrhy, připomínky, náměty. Zapojíte se tak do ţivota MŠ. Lze vyuţít i anonymní schránky v šatně 3. třídy v Opletalově ulici. Všemi Vašimi připomínkami se budeme zabývat. Účinnost od V Praze dne Na vzájemnou spolupráci se těší kolektiv MŠ Jitka Moravcová 9

10 10

Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova

Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova Škola: Mateřská škola Opletalova Se sídlem: Opletalova 14/925, Praha 1-110 00 Adresa detašovaného pracoviště: Ve Smečkách 7, Praha 1-110 00 IČO 63832909 Školní řád Č.j.: Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak:

Více

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy Školní řád Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 Vydal a schválil: Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy Č.j. Platnost ode dne: 31.8. 2014 Účinnost ode dne: 1.9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Nademlejská, s.r.o. Se sídlem: Nademlejnská 823/11 198 00 Praha 9 IČO : 28491661 Školní řád mateřské školy Vydala: ředitelka MŠ Irena Kundračíková Platnost: 1. 6. 2015 Projednáno a schváleno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice Školní řád MŠ Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Adresa školy: Mateřská škola Heřmanice 4. 552 12 Heřmanice nad Labem Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní řád MŠ Č.j.:2/2012 Účinnost od: 1. 1. -2012 Spisový znak: 1 SM Změny: Skartační znak: S10 Obsah školního řádu je vymezen zákonem

Více

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí Škola: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 2009/46 Účinnost od 1.9. 2009 Spisový znak: Skartační znak: Vydala: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Schválila: ředitelka

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Školní řád Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a na základě vyhlášky č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Snovídky ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 14/2013 2013/2014 Vypracoval: ředitelka MŠ Schválil: ředitelka MŠ Pedagogická rada projednala dne: 9. 9. 2013 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŢENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠMŠŢ-113/2014-Vi Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM3 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak 2.1 Skartační znak Pedagogická rada projednala dne 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2013 S5

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mateřská škola Svojšice Příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ivanka Jiráková Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2008 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2008 Aktualizován:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČ: 71294074 Školní řád mateřské školy Pampeliška Školní řád Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Ředitelka Mateřské školy Ruprechtov, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy Mokré Lazce, příspěvkové organizace, Hájová 271 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

1.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav Č.j.: MSL 746/2013-8 Účinnost od 1. 9. 2013 Projednáno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice číslo: 2/2013 Vypracoval: PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka MŠ Dne: 31. 08. 2013 Schválil: Účinnost od: 01. 09. 2013 Nahrazuje: Směrnici č. 2/2009 Poznámka: I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovali: Mgr. Jiří Dufek, Marie Skokanová Schválila: Pedagogická rada

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace

Škola: Mateřská škola, Ostrava Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace Škola: Mateřská škola, Ostrava Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 214/2013/MŠ-NN/Va Účinnost od: 1.10.2013 Platnost: do odvolání nebo do vydání nové směrnice Spisový znak:

Více

Školní řád mateřské školy v Holasicích

Školní řád mateřské školy v Holasicích Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy v Holasicích Č.j.: ZŠ 179/2013 Aktualizování ke dni: 3.3.2015 Spisový znak: A.1.4. Vydala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více