Domácí řád OS Dotek, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád OS Dotek, o.p.s."

Transkript

1 Domácí řád OS Dotek, o.p.s. Domácí řád je závazným vnitřním předpisem a upravuje základní normy uživatelů odlehčovacích služeb Dotek, o.p.s. Vizovice, jejich práva a povinnosti. Druh poskytované služby: Odlehčovací služba Cílová skupina uživatelů: Odlehčovací služba je poskytována seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým osobám s cílem umožnit rodinným příslušníkům odpočinek z důvodu nepřetržité péče o své blízké. Kapacita zařízení: 16 lůžek - 7 pokojů (jedno, dvou a třílůžkové s vlastním sociálním zařízením) Rozsah poskytovaných služeb Základní činnosti a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 4-5x denně, d) poskytnutí ubytování ve dvou nebo třílůžkovém pokoji, e) praní osobního prádla f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) aktivizační činnosti. Fakultativní (další) činnosti a) Pedikúra za úhradu dle ceníku b) Masáže za úhradu dle ceníku c) Bazální stimulace d) Trénink paměti e) Reminiscenční terapie 1

2 I. Základní ustanovení 1. Uživatel je ubytován v pokoji, který určí poskytovatel. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přemístění uživatele v případě organizačních změn nebo v případě neshod mezi spolubydlícími. 2. K ubytování je uživatel oprávněn vzít si s sebou věci osobní a ostatní potřeby (chodítko, TV, invalidní vozík) v množství, které lze do ubytovacích prostor bez újmy umístit. Nebezpečné předměty (nůžky, nože, léky) uživatelé nemohou z důvodu bezpečí mít u sebe. 3. Ubytování se realizuje na základě uzavřené smlouvy v pracovních dnech od pondělí do čtvrtku v čase, který je telefonicky dohodnut. V pátek přijímáme do odlehčovacích služeb pouze uživatele, kteří jsou v zařízení opakovaně a nepředpokládají se potíže s adaptací. 4. Peněžní hotovost si může uživatel uložit do trezoru (uložení je bez poplatku) poskytovatele (Záznam o úschově hotovosti) nebo do uzamykatelných skříněk, které jsou k dispozici v každém nočním stolku. Za věci jako je mobilní telefon, prsteny, náušnice, zubní náhrady, holicí strojky, zařízení nenese odpovědnost. 5. Oděv a prádlo je nutné označit jménem. Za neoznačené prádlo neručíme a nejsme schopni je identifikovat a z prádelny předat zpět k uživateli. Osobní prádlo je uloženo v označených policích v šatní skříni. 6. Zařízení není uzavřeným objektem. Na oknech nejsou mříže. Uživatelé nejsou uzavíráni na pokojích. V rámci pokojů a ubytovacího zařízení mají zaručen volný pohyb. Venku mají zaručen volný pohyb osoby odpovědné za své jednání. Uživatelé, kteří nejsou plně odpovědni za své jednání, chodí ven pod dohledem personálu. Povinností uživatele je oznámit sloužícímu personálu odchod z budovy, v případě opuštění budovy bez ohlášení, nenese za uživatele personál odpovědnost. 7. Uživatel ohrožující sám sebe nebo druhé nemůže být do ubytovacího zařízení přijat. V případě, že změna chování směrem k agresivitě nastane až v průběhu pobytu v zařízení, poskytovatel si vyhrazuje právo informovat kontaktní osobu, která zajistí převoz uživatele na odpovídající oddělení, kde je zajištěno odborné vyšetření lékařem. 8. Osobní hygiena je prováděna denně vždy v ranních hodinách nebo dle potřeby, celková koupel včetně mytí vlasů 1x týdně. Z provozních důvodů není možné koupání večer před spaním. 9. Zachování nočního klidu od 22 6 hodin 10. V zařízení je zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorech. 2

3 II. Návštěvy Návštěvy jsou v ubytovacím zařízení omezeny pouze v době obědů vzhledem k malým prostorám v jídelně. Rodinný příslušník se může podílet na aktivitách s tím, že nebude zasahovat či narušovat činnost pracovníků v přímé péči. III. Stravování 1. Jídlo je podáváno v jídelně nebo přímo na pokojích. V případě potřeby je krájeno, drceno nebo mixováno. Uživatel jí sám, je-li to nutné, je krmen. 2. Jídlo je podáváno 4 x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře), diabetikům na inzulínu 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, II večeře). Lze dohodnout podávání i častěji. Je možné dohodnout výživnou stravu. Výživná strava je podávána 8x denně. Výživná strava je podávána uživateli s velkým váhovým úbytkem. Jídlo je přizpůsobeno stravovacím návykům seniorů. Jídelníček je vždy umístěn viditelně na nástěnce. Jídlo je dováženo z nemocnice. 3. Káva není zahrnuta v ceně stravování, může být uvařena z vlastních zdrojů kdykoliv si uživatel přeje. 4. Jídlo podléhající zkáze nesmí zůstávat na pokoji nezkonzumované. Lednice k uchovávání potravin je umístěna v kuchyni. Doporučujeme označit potraviny k úschově jménem. Vyžaduje-li se jejich podání personálem, je nutné to personálu oznámit. 6. Nákupy potravin, pochutin, nebo drobných věcí na požádání poskytovatel zajistí. IV. Zdravotní péče 1. Zdravotní péče je v případě potřeby a indikace praktického lékaře poskytována registrovanými sestrami bezplatně (podávání léků, polohování, aplikace injekcí, aplikace infuzí, aplikace inzulínu, převazy ran, péče o cévku, psychoterapie, ošetřovatelská rehabilitace, ošetřování stomií atd.) Bez indikace praktického lékaře je možné provádět ošetřovatelskou rehabilitaci za úhradu dle platného ceníku VZP. 2. Vyžaduje-li to stav uživatele, je převezen do nemocnice nebo odborného zdravotnického zařízení. V takovém případě je rodina uživatele okamžitě informována, smlouva ukončena a je možná rezervace lůžka za dodržení podmínek v ceníku odlehčovacích služeb. Poskytovatel je připraven na zpětné přijetí uživatele do péče. 3. Léky, které uživateli byly indikovány, jsou podávány v rámci poskytované zdravotní péče zdravotnickým personálem. 3

4 4. Ošetřovatelská rehabilitace je poskytována v rámci nácviku soběstačnosti. Poskytovatel není odborným rehabilitačním zařízením. 5. Aktivizace uživatele je prováděna v rámci schopností uživatele, cena je součástí celkové částky za pobyt. Bazální stimulace v rámci fakultativních služeb je prováděna všem uživatelům v době pobytu za úhradu dle platného ceníku. 6. Každému uživateli je vedena dokumentace s osobními údaji, které poskytovateli uživatel předal. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem 101/ 2000 Sb. Při přijetí uživatele je stanoven individuální plán, v dokumentaci jsou vedeny záznamy o aktivitách, podávaných lécích, případných změnách v jeho stavu a poskytované péči. Individuální plán je hodnocen 1x za 3 měsíce nebo při ukončení pobytu. Základem plánování je písemně vyjádřit představu uživatele o tom, čeho chce prostřednictvím poskytované služby dosáhnout. Plán směřuje ke zvýšení soběstačnosti, uspokojení základních lidských potřeb a důstojnému dožití. Individuální plán usnadňuje kontrolu kvality a efektivity služeb a předchází nahodilostem a rizikům v poskytování služeb. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který sestavuje a realizuje plán. V průběhu pobytu může dojít k přehodnocení cíle. 7. Indikovaná odborná vyšetření jsou zajišťována a organizována poskytovatelem nebo prostřednictvím rodiny. Vyžaduje-li to stav uživatele, je zajištěn i jeho doprovod. V. Pobyt mimo zařízení v době trvání smlouvy Pobyt mimo ubytovací zařízení v době trvání smlouvy je možný kdykoliv na jakoukoliv dobu s úhradou za lůžko dle ceníku. VI. Úklid 1. Úklid je zajišťován běžným způsobem dle hygienických předpisů. Dodržování hygienických předpisů je kontrolováno pravidelně Krajským hygienickým ústavem ve Zlíně. 2. Uživatel není oprávněn vyhazovat zbytky jídla a jiné předměty z okna. Pokud by tak činil, je povinen hradit úklid a škody tím vzniklé. 3. Znečistění ubytovacích prostor nad míru obvyklou je povinen uživatel hradit nad rámec sjednané platby jako způsobenou škodu. VII. Škody na majetku Škody na majetku poskytovatele a majetku vlastníka budovy způsobené uživatelem je povinen uživatel uhradit. 4

5 VIII. Vyřizování stížností Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Stížnosti na kvalitu nebo povahu služeb lze podat u vedoucí zařízení osobně, telefonicky nebo písemně. Pro anonymní podání stížnosti, připomínek a námětů slouží Schránka stížností umístěna na chodbě naproti výtahu a je dostupná všem uživatelům. Při podání písemné stížnosti obdrží stěžovatel zápis o tom, jak byla stížnost vyřízena a jaké opatření bylo zavedeno a vyjádření, zda byla stížnost oprávněná. uživatelé mohou podat stížnost sami nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si k tomuto účelu zvolili stížnost může být podána ústně nebo písemně k přijetí ústní stížnosti je oprávněn kterýkoli pracovník zařízení. Jeho povinností je písemně zaznamenat konkrétní výroky stěžovatele do knihy hlášení stížnost lze podávat i anonymně prostřednictvím schránky a knihy přání a stížností, která je umístěna na chodbě u výtahu. Kontroluje se 1x týdně vedoucím odlehčovacích služeb, výběr ze schránky provádí za asistence spolupracovníka. všechny stížnosti včetně anonymních postupují k ředitelce společnosti, která společně s vedoucími pracovníky problém řeší a odpovídá na stížnosti stížnosti včetně odpovědi na stížnosti se ukládají na pracovišti u vedoucí odlehčovacích služeb písemná odpověď na stížnost musí být do 15 pracovních dní doručena stěžovateli o právu podat stížnost informuje uživatele administrativní pracovnice, kontakty jsou uvedeny v příloze smlouvy poskytovatele služeb. povinností zařízení je každou stížnost projednat, vyřídit, v oprávněných případech sjednat nápravu, odpovídá ředitelka zařízení. Stížnost na poskytování zdravotní péče lze podat u ředitele, vrchní sestry nebo zdravotního rady. Při podání písemné stížnosti obdrží stěžovatel zápis o tom, jak byla stížnost vyřízena a jaké opatření bylo zavedeno, pokud byla stížnost oprávněná. 5

6 V případě jakékoliv nespokojenosti s kvalitou nebo povahou služeb je vhodné se neprodleně obrátit na vedoucí společnosti, neboť jen tím je možné předejít nedorozuměním, nebo zavést příslušná opatření. Každá stížnost nebo podnět je řešen. IX. Ochrana práv uživatelů Ochrana práv uživatelů je dána působením na zaměstnance, kontrolami, anonymními dotazníky pro rodinné příslušníky, supervizemi, komunikací s uživateli, rodinami, personálem, sledováním rizikových oblastí a celkovou spokojeností uživatele. Podrobně je ochrana práv uživatele rozvedena ve standardu č.2 X. Ostatní 1. Uživatel je oprávněn na požádání používat telefon. Hovory hradí uživatel dle platného ceníku Telecomu nebo mobilních operátorů. Omezeně pohyblivému uživateli je telefon donesen. Uživatel může mít svůj vlastní mobilní telefon. 2. Uživatel je oprávněn nahlížet do složky, kterou o něm Dotek o.p.s.vede. 3. Informace o stavu uživatele jsou poskytovány na základě dohody s uživatelem a to osobě, kterou si uživatel sám zvolí. XI. Omezovací prostředky 1. Při poskytování péče se nepoužívají žádné omezovací prostředky. 2. Na žádost uživatele používá personál postranice u lůžka z důvodu bezpečí uživatele. O použití postranic vede personál záznam. XII. Rozhodování o výjimkách O výjimkách z Domácího řádu rozhoduje vedoucí zařízení. 6

7 XIII. Úhrada pobytu Úhradou pobytu se myslí stanovená paušální částka pobytu na den, která se mění v závislosti na inflaci a zvyšování cen zvenčí. Cena se řídí platným ceníkem, který je součástí smlouvy. Platba za pobyt se hradí na první měsíc pobytu hotově, dále je možno platit převodem z účtu na účet na kalendářní měsíc dopředu administrativní pracovnici nebo vedoucí sestře. Uživatel, který bez řádného ukončení smlouvy opustí ubytovací prostory, nemá nárok na vrácení platby. Doporučuje se uživateli mít na platby dostatečnou hotovost, aby mohl výdaje na vlastní potřeby neprodleně uhradit (pedikúra, kadeřnice, masáže, doplatky za léky, kosmetika k ošetřování pokožky). XIV. Ukončení poskytované péče 1. Uživatel může vypovědět smlouvu kdykoli bez udání důvodu. 2. Pobyt je ukončen z důvodu úmrtí uživatele nebo hospitalizací (viz. čl. IV. odst.2. Domácího řádu) 3. Poskytovatel může vypovědět smlouvu: když uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a Domácího řádu písemnou formou (po domluvě s rodinou) při nezvládnutelném chování uživatele (po upozornění kontaktní osoby a ve spolupráci s odborným lékařem čl. I.odst.7. Domácího řádu) pokud uživatel nebo jeho zástupci poškozují poskytovatele navenek, snižují jeho vážnost a poškozují jeho zájmy nepravdivými informacemi. v případě, že uživatel odmítne zaplatit požadovanou zálohu na úhradu pobytu a služeb s ním spojených. 7

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku 6 7 5 6 0 M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Pardubská 1194,763 12 Vizovice, IČO: 27 664 333 tel: 577 453 396 Fax: 557 005 989 www.pecovatelstvi-dotek. cz mob: 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 PEČOVATELSKÁ

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4. ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199 1 telefon 241 434 160, 241 433 599, fax 241 433 587 e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více