Městská část Praha - Zbraslav Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: KONTROLNÍ VÝBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 13. září 2010 Zápis č. 11/2010-září z jednání kontrolního výboru městské části Prahy Zbraslav Datum: 1. září 2010 Místo: Zbraslav, divadlo Jana Kašky Přítomni: Nepřítomni: Zapsal: Ověřil: Mgr. Karel Tejkal, MBA Filip Toušek Ing. Aleš Háněl, MBA Dana Hadrabová Svatopluk Šťáska - omluven Karel Tejkal Aleš Háněl 1. Zahájení jednání Kodex zastupitele Kontrola plnění usnesení zastupitelstva MČ Praha Zbraslav Ledová plocha/relax Sport Centrum Urbanistická soutěţ Personální audit Pozemky pod bytovými domy Zrušení usnesení zastupitelstva BRI soudní spor Klas nájemní smlouva Ukončení jednání... 5 SEZNAM PŘÍLOH: Zahájení jednání Jednání zahájil v 19:00 a celou dobu řídil předseda. 1

2 2. Kodex zastupitele Předseda předloţil KV kodexy zastupitelů za rok 2009 viz. tabulka. Předseda předá originály kodexů tajemníkovi úřadu a napíše shrnující článek do Zbraslavských novin. Etické kodexy zastupitele rok 2009 titul příjmení jméno kandidátka Bc. Gaspar Filip VpM ANO ANO Ing. Háněl Aleš SNK ED ANO ANO ANO Mgr. et Mgr. Hasenkopfová Soňa ČSSD Ing. Hofmeister Ondřej SZ ANO ANO ANO Mgr. Hůrková Renata ODS ANO ANO ANO JUDr. Jungbauer Radomír ODS ANO* ANO PaedDr. Kobylková Dagmar ODS ANO ANO ANO Dostál Roman VpM ANO ANO nebyl zastupitel Mgr. Nedoma Karel SNK ED ANO ANO ANO Pelikán Tomáš ČSSD Picek Miroslav KSČM Ing. Růţička Tomáš SZ ANO ANO ANO PhDr. Ryba Jiří VpM Sládková Hana ODS ANO ANO Ing. Stieber Michal ODS ANO ANO ANO Mgr. Tejkal Karel SNK ED ANO ANO ANO Toušek Filip SNK ED ANO ANO ANO Ing. Valenta Petr ODS ANO* Ing. Vejvodová Zuzana SZ ANO ANO ANO *Kodex není kompletní v předepsaném formátu 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva MČ Praha Zbraslav 24. ZMČ Praha Zbraslav Znak městské části (Z ) Ţádost o schválení byla podána, ale ještě jsou poţadována doplnění. KV na základě negativního ohlasu doporučuje pozastavit další kroky vedoucí k registraci nového znaku. Znak byl vytvořen bez jakékoliv odborné i veřejné diskuze. Následně navrhuje provést výběr návrhu znaku za výraznější podpory odborníků a širší veřejnosti. 2

3 Privatizace bytových domů č. p. 874, Nad Parkem a č. p. 206, K Mlíčníku (Z ) Dům 874 Nad Parkem byl usnesením ZMČ z privatizace vyjmut. Dům se nebude prodávat. Nabídka k prodeji včetně podmínek privatizace byla nájemníkům domu č. p. 206 K Mlíčníku odeslána. Dne bylo úřadu doručeno stanovisko nájemníků, kteří nejsou zásadně proti privatizaci, avšak nesouhlasí s poţadovanou kupní cenou dle znaleckého posudku Kč. Nájemníci nabízejí Kč. Se stanoviskem bude seznámena RMČ, která stanoví další postup. 25. ZMČ Praha Zbraslav Převod volných finančních prostředků na termínovaný účet (Z ) Usnesení realizováno částečně: 15 mil Kč odesláno na termínovaný účet 2 roky do České spořitelny 15 mil Kč odesláno na termínovaný účet 6 měsíců do České spořitelny 15 mil Kč, určených na termínovaný účet 1 rok u GE nebylo odesláno. RMČ s ohledem na změnu situace u mateřských školek (zrušení národní správy) navrhuje zastupitelstvu na revokaci části usnesení Z Sejmutý záměr - Duplicita na pozemku parc.č. 1994/2 a prodej pozemku parc.č. 1995/3 vše k.ú. Zbraslav (Z ) Kupní smlouva i souhlasné prohlášení byly podepsány Dne byla zaslána kupní smlouva ke schválení na MHMP (dosud nevráceno), dne bylo zasláno souhlasné prohlášení na katastrální úřad (dosud nevráceno). Peníze za kupní cenu jiţ byly sloţeny na účet MČ. Duplicitní vlastnictví pozemků parc. č. 2918/188, 2918/205 a 2918/169, k. ú. Zbraslav Věra Vernerová (Z ) Smlouva o vyřešení duplicity i souhlasné prohlášení byly podepsány , zápis změn na LV jiţ proveden, byly prostředky MČ, nabídnuté jako finanční kompenzace, vyplaceny paní Vernerové. Výsledek výběrového řízení na poskytování účelové dotace k zajištění pečovatelské sluţby na území MČ (Z ) Dodatek ke smlouvě o poskytování účelové dotace s Digitus os byl podepsán , dodatek je účinný od Ledová plocha/relax Sport Centrum Dne se zástupci KV sešli se starostkou MČ. Rekapitulovali závěry auditu a shodli se na následných krocích ve věci RSC, které podnikne Rada MČ ve spolupráci s advokátní kanceláří Bursík. KV obdrţel dopis z MŠMT (příloha zápisu), který reaguje na anonymní podání zaslané kontrolnímu výboru ve věci tzv. státních dotací. KV doporučuje zastupitelstvu pověřit radu k předání prošetření celé záleţitosti státních dotací příslušnému finančnímu úřadu a policii ČR. 5. Urbanistická soutěž KV obdrţel poţadované dokumenty týkající se odměn porotcům. Protoţe, navzdory písemné ţádosti KV adresované porotcům o informace týkající se vyplacených odměn a nemoţnosti získat přesná data, nemá KV k dispozici informace o vyplacení Kč porotcům a údaj na faktuře je v rozporu s realitou, pověřil KV předsedu, aby předal celou záleţitost polici ČR k prošetření. 3

4 Odpověď na interpelaci vyplacených odměn tajemníkem úřadu: Dobrý den vážený pane Tejkale, zabýval jsem se Vaší interpelací na výši odměn vyplacených porotcům a její nesoulad s částkou fakturovanou firmou Smart Comunication. Zjistil jsem následující: Odměny byly MČ fakturovány jako hrubé (hrubého). Někteří z porotců jsou plátci DPH a odměnu firmě Smart Comunication si museli fakturovat včetně DPH, proto obdrželi méně. Ostatním porotcům, kteří si odměnu nefakturovali, byly firmou Smart Comunication strženy zákonné odvody a ty posléze odvedeny. Nemám k dispozici žádný přesný výpočet, který by na halíř doložil každou vyplacenou Kč, nemám dokonce k dispozici ani sumy, které dostali jednotliví porotci čistého, ale přibližně by to odpovídat mohlo. 6. Personální audit KV žádá tajemníka, resp. radu o vysvětlení rozdílu a objasnění nákladů na vypracování auditu, jehoţ závěry nebyly za 2 roky naplněny. Odpověď tajemníka úřadu: Personální audit. V personálním auditu byly řešeny pouze úřednická místa. Nebyla řešena údržbová místa (KoS a uklízečky) a nebyly řešeny dohody. Ke zjištění, že aktuální stav dohod je 8, mohu říci pouze to, že jsou to účelně uzavřené dohody a nejsou v rozporu s personálním auditem. Dle auditu máme mít 27 úřednických úvazků, schválený stav je opravdu 38 úvazků, ale všech i neúřednických. Na odboru KoS pracuje 7 zaměstnanců a dále tu máme 4 uklízečky (včetně divadla a knihovny), z toho 2 na dohodu a 2 mají částečný úvazek. Od doby přijetí auditu vzniklo úřednické místo opatrovníka. Dále vzniklo místo právníka (vedoucího odboru). Jeden úvazek je volný, byl vytvořen pro odvolanou bývalou tajemnici, předešel jsem prohranému stání a výpověď, kterou obdržela v době těhotenství jsem zrušil (u soudu bychom prohráli). Dále ještě před mým nástupem bylo zřízeno funkční místo na řešení pozemkových záležitostí (nyní na OMP). Náklady na audit již byly uhrazeny a dle mého názoru by náklady na aktualizaci auditu nebyly efektivní. 7. Pozemky pod bytovými domy KV obdrţel od tajemníka úřadu k prošetření ţádost o prodej pozemků pod domem v ulici Ţabovřeská. Dále kontrolní výbor obdrţel od zástupců Společenství pro domů Gutfreundova ţádost o prošetření jejich ţádosti o odkup pozemků pod jejich domem. Analýzu zpracovala členka KV Dana Hadrabová příloha zápisu. Dana Hadrabová zastává názor, ţe uzavřená smlouva na pozemek 1143/1 byla pro obec nevýhodná, Filip Toušek nesouhlasí. KV doporučuje pozemky prodat, a to po novém jednání se zájemci/uţivateli o konečné ceně a době splátek. 4

5 8. Zrušení usnesení zastupitelstva KV doporučuje zrušit níţe uvedené usnesení ZMČ, a to proto, ţe není dodrţováno a je tudíţ zbytečné. P Ukládá Radě MČ Praha - Zbraslav zajistit projednání všech stavebních investičních akcí nad ,- Kč ve Stavební komisi, Majetkové komisi, Komisi ţivotního prostředí, Finančním výboru a věcně příslušných komisích a výborech ve fázi zadání a v kaţdé další navazující přípravné fázi projektu. Dále budou ve fázi studie prezentovány zastupitelstvu. Usnesení bylo na posledním zasedání místního zastupitelstva zrušeno. 9. BRI soudní spor Kontrolní výbor obdrţel podnět a ţádá vedení úřadu prostřednictvím tajemníka o zodpovězení dotazu, zda probíhá soudní spor MČ Praha Zbraslav se společností BRI, v jaké záleţitosti a kdo MČ zastupuje? 10. Klas nájemní smlouva KV dostal za úkol posoudit nájemní smlouvu KLAS. KV nepovaţuje v tuto chvíli nájemní smlouvu, s ohledem na aktivní činnost a obecnou prospěšnost KLASU, stejně jako s ohledem na stav a budoucnost uţívané budovy, za nevýhodnou. Tejkal, Toušek, Háněl pro, Hadrabová - zdrţela 11. Ukončení jednání Předseda ukončil jednání KV ve 21:23. SEZNAM PŘÍLOH: RSC korespondence s MŠMT 9 stran příloh Zpráva pozemky Ţabovřeská 1143/1 Dana Hadrabová, 3 strany příloh Zapsal: Karel Tejkal Ověřil: Aleš Háněl 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Zpráva pozemky Ţabovřeská 1143/1 Dana Hadrabová

16 16

17 17

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012.

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012. 14. 12. 2012 Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik je evidováno psů a je za ně placen poplatek na části území městského obvodu Poruba, konkrétně v domech na ulici

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více