Výroční zpráva. Praha česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Praha česká republika"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Praha česká republika

2 Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat akademický ekonomický výzkum zaměřený zejména na přechod k tržnímu hospodářství, šířit výsledky výzkumu mezi odborníky po celém regionu i ve světě prostřednictvím seminářů, konferencí, pracovních podkladů a publikací, podpořit a zkvalitnit výuku ekonomie na vysokých školách, podpořit profesní růst talentovaných studentů a pedagogů v oblasti ekonomie na vysokých školách.

3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORIE a cíle NADACE 6 Naše projekty 7 Nadační investiční fond (NIF) 19 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI V ROCE CÍLE NADACE CERGE-EI V ROCE PŘÍJMY A VÝDAJE NADACE V ROCE VÝROK AUDITORA 25 výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát 27 Příloha k účetní uzávěrce 33 Kontakty

4

5 Vážení přátelé Nadace CERGE-EI, výroční zpráva, kterou právě držíte v rukou, shrnuje přehled hlavních aktivit a událostí, které se v naší Nadaci v uplynulém roce udály. Dovolte nám, abychom ty nejdůležitější události v krátkosti shrnuli v následujících řádcích. Nadace CERGE-EI vstoupila již do devatenáctého roku své činnosti a podobně jako v minulých letech podpořila projekty spojené s rozvojem a šířením ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu, a to jednak cestou výběrového řízení určeného institucím v České republice, tak i přímo. Minulý rok Nadace spustila pilotní program přímé podpory jednotlivců studentů a mladých akademiků který volně navázal na startovní grant pro nového člena fakulty z předešlého roku. Rozdíl byl pouze v tom, že jsme podpořili studenta, resp. mladého výzkumníka přímo a nikoliv přes instituci. Stěžejním kritériem byly kromě výborných studijních či akademických výsledků reference od kolegů z České republiky a ze zahraničí. Na základě předložených zpráv z víceletých projektů s potěšením vítáme jak stále se zlepšující kvalitu Czech Journal of Economics and Finance (dříve Finance a úvěr), který dlouhodobě podporujeme, tak i rozvoj Alumni Programu Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Jako každým rokem se v Praze konalo setkání členů správních rad naší nadace a její americké sesterské organizace. I minulý rok jsme využili návštěvy význačných ekonomů a akademiků, členů správní rad obou nadací, a za finančního přispění CERGE-EI Foundation USA jsme uspořádali setkání, na které byli pozváni firemní dárci z České republiky. Během tohoto setkání si členové rad a pozvaní hosté měli možnost v neformální atmosféře pohovořit o naší práci, výsledcích činnosti za poslední rok a plánech do budoucnosti. Na tuto akci volně navázala panelová diskuse, kterou vedli význační ekonomové ze správní rady CERGE-EI Foundation USA. Začátkem října se bohužel rozhodl z pracovních důvodů na svou funkci rezignovat místopředseda správní rady Libor Dušek, kterého nahradil jiný akademický pracovník, ekonom Krešimir Žigić. Správní rada též na svém prosincovém zasedání zvolila nové složení správní rady na léta Nejen za nově zvolené členy bychom chtěli popřát všem, kteří již v práci v naší správní radě nepokračují, mnoho úspěchů v jejich práci i osobním životě a především poděkovat za jejich neutuchající práci pro Nadaci CERGE-EI. Na závěr bychom rádi vyjádřili dík všem našim dárcům a příznivcům. Díky jejich štědré pomoci byla Nadace i v roce 2010 schopna plnit a pokračovat ve svém poslání. Praha, březen 2011 Zdeněk Tůma předseda správní rady Krešimir Žigić místopředseda správní rady úvodní slovo 3

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Statutární orgány Správní rada Nadace od 2. února 2011 Zdeněk Tůma (předseda) KPMG Krešimir Žigić (místopředseda) CERGE-EI Markus Hermann Marom Karel Janeček RSJ Algorithmic Trading Martin Kálovec The Boston Consulting Group Monika Ladmanová IBM CZECH Republic Marek Mora Council of the European Union Jiří Střelický Generali Poland Správní rada Nadace do 2. února 2011 Miroslav Singer (předseda) Česká národní banka Krešimir Žigić (místopředseda) CERGE-EI (Libor Dušek do 31. října 2010) Josef Kotrba Deloitte Czech Republic B.V. Markus Hermann Marom Marek Mora Council of the European Union Martin Kálovec The Boston Consulting Group Pavel Kysilka Česká spořitelna 4 Základní údaje

7 dozorčí rada nadace Libor Němeček agrofert Holding Martin Jarolím ČSoB Martin Kratochvíl Bonton patron nadace Josef Zieleniec New York University of Prague Role správní rady správní rada nadace hraje důležitou roli v získávání finančních zdrojů. spolupracuje s oddělením pro rozvoj a styk s veřejností cerge-ei a se správní radou sesterské organizace cerge-ei foundation usa. díky vzájemné spolupráci jsou aktivity těchto tří institucí mnohem efektivnější. správní rady obou nadací pořádají každoročně společné zasedání, v průběhu něhož koordinují svou strategii a stanovují cíle k získávání finančních zdrojů pro nadcházející období. Administrativní struktura Nadace CERGE-EI Nadace CERGE-EI Správní rada Dozorčí rada zdeněk Tůma předseda krešimir Žigić místopředseda CERGE-EI Foundation Oddělení rozvoje a styku s veřejností při CERGE-EI Administrativní složka blanka hadová ředitelka Zaměstnanci Dobrovolníci základní ÚdaJe 5

8 HISTORIE A CÍLE NADACE Nadace CERGE-EI byla založena v roce 1991 s cílem podporovat ekonomické vzdělávání, výzkum a další aktivity CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky, se kterým je od počátku svého vzniku spjata. Koncem 90. let minulého století její působení přerostlo původní záměr zakladatelů Josefa Zieleniece a Heleny Bambasové a Nadace rozšířila své působení na podporu projektů nejen v celé České republice, ale i ve střední a východní Evropě. V současné době tak Nadace soustředí své síly nejen na získávání prostředků pro CERGE-EI, ale i na projekty rozdělované na základě otevřených výběrových řízení určených pro instituce z České republiky. Tyto projekty jsou spolufinancovány z výnosů z prostředků získaných z Nadačního investičního fondu v oblasti vzdělávání. 6 Historie a Cíle nadace

9 NAŠE PROJEKTY OTEVŘENÁ GRANTOVÁ ŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ PROJEKTY NADACE PODPORA PROJEKTŮ CERGE-EI ADMINISTRATIVA NADACE Každoročně v červnu Nadace vyhlašuje výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit pouze instituce z České republiky podle daných kritérií grantových pravidel Nadace. Nezávislá hodnotící komise usiluje především o tematickou rozmanitost vyhlašovaných oblastí. Otevřená grantová řízení Prostředky na projekty tvoří výnosy z investovaných prostředků získaných z Nadačního investičního fondu (více viz strana 19), podpora od dárců či z vlastních zdrojů. Každým rokem se procentuální zastoupení jednotlivých složek určených na projekty mění. Nadace vždy začátkem června vyhlašuje otevřené výběrové řízení. O vyhlášení výběrového řízení informujeme prostřednictvím vlastních webových stránek, informačních stránek Econnet (www.ecn.cz) a Neziskovek (www.neziskovky.cz). V roce 2010 jsme, podobně jako v roce 2009, věnovali velkou pozornost informování o našem výběrovém řízení, a to zejména na relevantních fakultách vysokých škol. Informace byly opět rozeslány nejen elektronicky, ale i poštou formou dopisu s letákem. Elektronickou poštou jsme též informovali příjemce z minulých let. Tato zvýšená pozornost se vyplácí, Nadace opět stála za podporou zajímavých projektů. Cílem výběrového řízení je podpora ekonomického vzdělání a výzkumu. Tematicky mohou podpořené aktivity obsáhnout libovolnou oblast ekonomického výzkumu a vzdělávání např. mikro a makroekonomie, Česká republika a EU, finanční a kapitálové trhy, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance, ekonomie práva atd. V předešlých letech jsme přijímali pouze žádosti od institucí, v roce 2010 jsme poprvé podpořili i jednotlivce nadějného mladého ekonoma. Reagovali jsme tak na množství dotazů ze strany studentů a mladých akademiků a výzkumníků. Proto se správní rada na svém zasedání rozhodla rozšířit stávající grantová pravidla i o přímou podporu fyzických osob. Jde o pilotní projekty, jejichž součástí je i podpora nákladů výzkumu v rámci magisterského studia (více na Samostatné projekty Nadace, strana 13). V letošním roce, po vyhodnocení obou projektů, správní rada rozhodne, zda v podobném typu podpory projektů bude pokračovat i v budoucnu. Naše projekty 7

10 detailní grantová pravidla týkající se příslušného roku, jsou uvedena na internetových stránkách nadace Z účasti ve výběrovém řízení jsou vyloučeny: fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevních právnických osob poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie nif, stát, jednotky územní samosprávy, právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol. uzávěrka na předložení žádostí je v polovině září. nadace informuje o výsledcích do jednoho měsíce od uzávěrky, prostředky jsou poskytnuty příjemcům až po podepsání smluv o nadačním příspěvku. 8 naše projekty

11 Výběrové řízení 2010 V roce 2010 se nám podařilo navázat na velice úspěšný rok 2009, kdy Nadace podpořila široké spektrum projektů. V minulém roce tomu nebylo jinak. K nejzajímavějším patří příprava nového předmětu na vysoké škole, konference Prague Economic Meeting 2011, ale zejména pilotní program výzkumné stipendium integrace absolventa zahraniční univerzity. Nadace, resp. výběrová komise, na základě střednědobých zpráv, doporučila pokračovat v podpoře probíhajících víceletých projektů. V rámci výběrového řízení byly v roce 2010 vybrány následující projekty: Jednoleté projekty (Kč ,00) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Příprava předmětu Teorie firmy vč. jeho začlenění do stávajícího studijního programu Kč ,00 ISEA Institut pro sociální a ekonomické analýzy konference Prague Economic Meeting 2011 Kč ,00 Filip Matějka, PhD. výzkumné stipendium: integrace zahraničních absolventů Kč ,00 Víceleté projekty (Kč ,00) Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy publikování ekonomického výzkumu Podpora vydávání časopisu Czech Journal of Economics and Finance Kč ,00 Univerzita Karlova v Praze CERGE Rozvoj Alumni Programu pro absolventy studia ekonomie Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy Kč ,00 Naše projekty 9

12 Podpořené projekty Organizace: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Název projektu: příprava předmětu: Teorie firmy vč. jeho začlenění do stávajícího studujního programu Téma projektu 1 : Projekt si klade za cíl připravit nový předmět Teorie firmy pro výuku v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE). V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity: příprava anotace předmětu, příprava písemných opor pro výuku a příprava elektronických opor pro výuku. Očekávaným výstupem projektu bude kompletní anotace předmětu a opory pro výuku. Anotace předmětu bude obsahovat základní informace o předmětu jako např. počet kreditů, počet hodin přednášek a cvičení, vyučující, garant, obor, cíl předmětu, detailní osnovu, povinnou a doporučenou literaturu, metody hodnocení apod. Opory pro výuku budou dvojího druhu: písemnými oporami se myslí texty pro studenty (dostupné v tištěné podobě i elektronicky připravené pro tisk), za elektronické opory jsou považovány zejména prezentace v programu Microsoft Office PowerPoint. Projekt bude přínosný pro vzdělávání na VŠTE doplněním stávajícího studijního programu o předmět Teorie firmy, který bude vycházet z jiných vyučovaných předmětů na VŠTE jako například Mikroekonomie, Management, Marketing apod. Organizace: ISEA Institut pro sociální a ekonomické analýzy Název projektu: Konference: Prague Economic Meeting 2011 Téma projektu: Účelem navrhovaného projektu je zorganizovat konferenci Prague Economic Meeting (PEM 2011) v Praze v roce Cílem konference je uskutečnit setkání špičkových ekonomických výzkumníků, kteří pracují nebo pocházejí z regionu střední Evropy. Na konferenci budou prezentovány poslední vědecké poznatky z teoretického a aplikovaného ekonomického výzkumu. Konference bude také sloužit jako významné setkání akademických pracovníků, kteří jsou nějakým způsobem spjati s regionem střední Evropy. Dlouhodobým cílem organizování této konference je vybudovat tradici kvalitních regionálních konferencí, které umožní vytvořit a udržovat kontakty mezi těmito výzkumníky, s potenciálním výhledem návratu některých z nich ze zahraničí na domácí univerzity. 1 Text převzatý ze Žádostí o grant a informací dodaných příjemci 10 Naše projekty

13 Počet aktivních účastníků se bude pohybovat mezi 60 a 80. Mezi účastníky budou patřit výzkumníci s významnými publikacemi v mezinárodních akademických časopisech, kteří působí v různých částech světa. Organizace: Filip Matějka, PhD. Název projektu: pilotní projekt: výzkumné stipendium: Integrace zahraničních absolventů Téma projektu: Filip Matějka absolvoval Princeton University, kde graduoval v květnu Věnuje se výzkumu v makroekonomii se zaměřením na informační ekonomii. Jak sám uvedl v žádosti, je pro něj akademicky velmi zajímavou možností pracovat na Národohospodářském ústavu AV ČR. Ovšem tato varianta je náročná z pohledu podstatně nižšího finančního ohodnocení než na srovnatelných institucích ve Spojených státech nebo v zemích západní Evropy. Grant Nadace CERGE-EI mu tak pomohl vyřešit dilema, zda se vrátit a pracovat v České republice. Při práci na Národohospodářském ústavu se bude věnovat studiu vlivů omezených schopnosti agentů zpracovávat informace na strukturu trhů, optimální fiskální politiku či optimální regulace finančních produktů. Plánuje, že výsledky své práce bude publikovat v časopisech s tzv. impakt-faktorem a bude je prezentovat na mezinárodních konferencích. Víceleté projekty pro léta Organizace: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Název projektu: publikování ekonomického výzkumu Podpora vydávání časopisu Czech Journal of Economics and Finance Téma projektu: Podpora odborného ekonomického časopisu Czech Journal of Economics and Finance (dříve Finance a úvěr) vydávaného Fakultou sociálních věd UK Praha ve spolupráci s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR patří ke stálicím mezi podporovanými projekty. Jde o nejstarší nepřetržitě vycházející odborné periodikum z oblasti ekonomických věd v České republice a Nadace si je vědoma jeho nezastupitelného místa na trhu. Časopis vychází anglicky jako dvouměsíčník a zaměřuje se především na oblast ekonomického výzkumu ve střední a východní Evropě, resp. na nové tržní ekonomiky. Je odebírán předplatiteli a knihovnami (včetně menších knihoven větších institucí), významný distribuční kanál představuje také webová stránka, kde jsou k dispozici i starší ročníky v elektronické verzi. Koluje mezi více čtenáři, je archivován i ke starším výtiskům se čtenáři (zvláště pak studenti) vracejí. Naše projekty 11

14 Pro léta Organizace: Univerzita Karlova v Praze CERGE Název projektu: Rozvoj Alumni Programu pro absolventy studia ekonomie Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy Téma projektu: Rozvoj Alumni Programu pro absolventy studia ekonomie Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy Udržování kontaktů s absolventy je na všech špičkových světových univerzitách standardní aktivitou a má význam nejen pro samotné absolventy ale je také velice důležité i pro samotné univerzity. Jejich absolventi pracující na významných pozicích jsou nejen výbornou vizitkou univerzity, ale také možným zdrojem finanční podpory, což je samozřejmě pravděpodobnější za předpokladu, že absolvent zůstává se svou alma mater v kontaktu. Alumni Program na CERGE UK funguje již několik let, dosud byl ovšem vzhledem k omezeným finančním prostředkům omezen pouze na základní aktivity nevyžadující dodatečné výdaje. Díky naší podpoře bylo v roce 2010 možné najmout jednoho pracovníka na pozici tzv. Network Head, který spolupracuje se členem profesorského sboru Alumni Faculty Liaison. Vůbec prvním úkolem byla aktualizace seznamu bývalých studentů, hodně úsilí bylo věnováno přípravám na spuštění měsíčního elektronického zpravodaje. Během roku byly postupně zřízeny studentský blog, profily sociálních sítích jako je Facebook a LinkedIn. Absolventi mají tak možnost získávat nejnovější informace o dění na fakultě a i mimo ni téměř okamžitě. Mimo jiné byla uspořádána také setkání absolventů žijících a pracujících v Praze a v Londýně. Pro letošní rok se počítá s organizací podobných setkání v městech, kde žije a pracuje více absolventů. Získání grantu tak bezesporu pomáhá vykonávat aktivity v rámci programu systematičtěji a také je zásadně rozšířit. Kladem projektu je udržitelnost výsledků i po jeho skončení. Počítá se s tím, že rozvoj Alumni Programu díky užšímu kontaktu s absolventy přinese dodatečné finanční prostředky ve formě darů tak, jak je to dnes již na zahraničních univerzitách běžné. alumniblog.cerge-ei.cz 12 Naše projekty

15 Mezi typické samostatné projekty Nadace patří pořádání diskusí u kulatého stolu, panelových diskusí či seminářů na různá ekonomická témata a pořádání výročního setkání české a americké nadace a nově též pilotní projekt podpora výzkumu studentů a mladých výzkumníků. Samostatné projekty Nadace Podpora výzkumu (Dárce: J&T Banka) Jak již bylo uvedeno v předešlé sekci, Nadace v minulém roce podpořila dva pilotní projekty podpora jednotlivců/fyzických osob. Jedním z nich byla finanční podpora nákladů výzkumu studenta ekonomie Bc. Lubomíra Cingla (FSV UK) na téma Do information cascades arise easier under time pressure? Experimental approach. Výsledky výzkumu použil ve své magisterské diplomové práci, z jejíž anotace si dovolujeme citovat: Informační kaskády jako forma racionálního stádového chování pomáhají vysvětlit celou řadu ekonomických jevů, kde neoklasická teorie zaostává, jako například módní trendy, tvorba bublin na burze, konformismus nebo obecně následování rozhodnutí ostatních. V této práci se snažím modelovat sklon ke stádovému chování stejně jako sklon k zobrazení informace, která může ke stádovému chování vést, za použití laboratorního experimentu. Účastníci měli za úkol splnit jednoduchou kognitivně nenáročnou úlohu za různých experimentálních podmínek. Zatímco v doposavad provedených laboratorních pokusech na tvorbu informačních kaskád se pro zavedení nejistoty soukromého signálu používala pravděpodobnostní úloha, já provedu pokus s úlohou jistou, nicméně potřebnou nejistotu výsledku vyvolá uvalením účastníků do časové tísně. Účastníci budou také rozhodovat v reálném čase, čímž bude pořadí odpovědí indukované endogenně. Časová tíseň by měla vyvolat kromě nejistoty o vlastním výsledku i stresovou reakci, která sama o sobě ovlivňuje rozhodování jednotlivce, což budeme sledovat měřením objektivní fyziologické veličiny tepové frekvence. Ta bude poté srovnána se subjektivním pocitem stresu, který účastníci sdělovali po každé úloze. Další z faktorů, které mohou ovlivnit sklon ke stádovému chování, jsou osobnostní charakteristiky, které měřím pomocí baterie standardizovaných otázek Velká pětka. Pokud budou významné, bude to další argument proti exkluzivitě informačního přístupu k vysvětlení stádového chování. Kromě efektu časové tísně zkoumám také efekt reputace tím, že k veřejné informaci o odhadu jednotlivce přidám jeho dosavadní výkon. Reputační efekt jedinců s vysokou úspěšností v předchozích kolech by mohl tvorbu kaskád ještě více podpořit. 2 2 zdroj a citace z abstraktu z Master Thesis s názvem Do information cascades arise easier under time pressure? Experimental approach. Bc. Luboše Cingla Naše projekty 13

16 Panelová diskuse, 14. ročník Společného setkání nadací V sobotu 5. června 2010 se konal již čtrnáctý ročník takzvaného Společného setkání nadací Joint Foundation Meeting. Členové správních rad obou nadací a jejich administrativní složky se sešli, aby prodiskutovali a zanalyzovali své snahy za uplynulé období a stanovili si oboustranně akceptovatelné cíle pro nadcházejí rok. U příležitosti konání společného jednání nadací Nadace společně s CERGE-EI Foundation USA uspořádala neformální setkání s firemními dárci na půdě CERGE-EI formou luncheonu, čímž umožnila významným ekonomům a akademikům pohovořit si se členy správních rad a firemními dárci o společné práci obou nadací a CERGE-EI a též o své výzkumné a pedagogické činnosti. Nadace využily přítomnosti význačných členů CERGE-EI Foundation USA a uspořádaly panelovou diskusi pod názvem Reflections on the Financial Crisis and Where We Go from Here. Panelisty byli pánové Alan Brown, Roger Alcaly, Burkhard Dallosch a Jack J. Stack. 3 Panelová diskuse měla velký úspěch a odezvu. 3 Alan Brown, Global Head of Investment, Schroders Investment Management Ltd., London; Roger Alcaly, Partner, Mt. Lucas Management, New York; Burkhard Dallosch, Managing Director, Finance Group, Deka Immobilien GmbH, Frankfurt; Jack J. Stack, člen představenstva Erste Group Bank AG; dřívější předseda představenstva a generální ředitel, Česká spořitelna, Praha. 14 Naše projekty

17 Využití finančních prostředků, které Nadace získává přímo pro projekty CERGE-EI, je většinou konkrétně specifikováno již samotnými dárci v darovací smlouvě. Oslovení dárci se mohou sami rozhodnout, k jakým účelům mohou být darované prostředky využity. Mezi nejčastější formy podpory patří především: studentská stipendia studentské zahraniční pobyty podpora profesorů podpora Knihovny CERGE EI aktivity typu publikační činnosti (např. Working Papers, Discussion Papers ). Podpora projektů CERGE-EI Historie CERGE-EI Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze (Center for Economic Research and Graduate Education of the Charles University CERGE) bylo založeno v roce 1991 jako poskytovatel doktorského studijního programu amerického typu v oboru ekonomie, jehož absolventi získávají titul Ph.D. Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky (Economics Institute, EI) byl založen v roce 1992 se záměrem vytvořit v České republice středisko moderního ekonomického výzkumu. CERGE a NHÚ si uvědomovaly vzájemně se překrývající cíle a zájmy, a proto spolupracovaly již od okamžiku vzniku druhé organizace. Roku 1993 podepsaly obě instituce smlouvu o spolupráci pokrývající takové oblasti jako jsou např. společné výzkumné programy, publikování, knižní sbírky atd. Roku 1999 byla tato smlouva dále prohloubena a CERGE-EI nyní existuje jako společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky. V souladu s touto smlouvou má také CERGE-EI jediného ředitele. Od je jím doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. Vzájemně propojené aktivity CERGE-EI vytvořily prostředí, v němž výuka a výzkum probíhají společně a boří tak umělé bariéry, které mezi nimi vytvořil minulý režim. Mezinárodní ocenění, která program v průběhu let získal, potvrzují, že CERGE-EI bylo ve svém pokusu o vytvoření modelu moderní výuky ekonomie úspěšné. 4 Důkazem kvality vzdělávání na CERGE-EI je také fakt, že kromě akreditace Ministerstva školství České republiky získal doktorský studijní program v roce 2005 trvalou akreditaci i v USA. Společná akreditace doktorského (Ph.D.) programu v České republice i v USA byla v naší zemi i v celé střední a východní Evropě průlomovým úspěchem a důkazem kvality výzkumného a vzdělávacího programu CERGE-EI, který odpovídá náročným požadavkům USA na tento typ vzdělání. 4 V letech 1992 a 1994 označil sekretariát Evropského společenství pro program ACE CERGE-EI jako jediné Recognized Centre of Excellence in Ph.D. Studies in Economics (tj. Uznávané Centre of Excellence v oblasti doktorského studia ekonomie) ve střední a východní Evropě. V letech 1993 a 1994 bylo CERGE-EI uznáno USAID jako Centre of Excellence v oblasti výuky ekonomie. Naše projekty 14

18 CERGE-EI a naplnění cílů Instituce typu CERGE-EI, která se poměřuje nejen s českým, ale i se světovým standardem, je ve srovnání s ostatními domácími institucemi finančně mnohem náročnější, a proto byly na její podporu založeny Nadace CERGE-EI (v roce 1991), a později také CERGE-EI Foundation USA (v roce 1993). Typy podpory Podpora studentů CERGE-EI CERGE-EI nabízí špičkové ekonomické vzdělání, a proto je školné poměrně vysoké. Část školného je hrazena z finančních zdrojů české vlády a zbývající část školného všem studentům hradí CERGE-EI, které jim navíc poskytuje měsíční stipendium na bydlení a stravu. Tím je schopným studentům umožněno studovat doktorský program bez ohledu na jejich finanční situaci a současně je zajištěno, že tito studenti nebudou končit studium s dluhy svazujícími je do budoucnosti. Studenti tak mají mimo jiné možnost přijmout po ukončení studia zaměstnání ve vládě či školství, kde jsou historicky nižší platy. Studentské pobyty V průběhu svého doktorského studia chtějí někteří studenti z důvodu přístupu k uznávaným odborníkům nebo využití specializovaných knihoven pokračovat ve studiu a výzkumu u jiné instituce. Nadace se snaží na tyto pobyty získávat finanční prostředky ve formě grantů. Hostující profesoři Pro mladý talentovaný profesorský sbor má velkou profesionální hodnotu, pokud se může pravidelně setkávat se zkušenými profesory a výzkumníky ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť. Stejně tak je ku prospěchu studentů, pokud se mohou setkávat se zkušenými zahraničními akademiky, kteří jim mohou pomoci s jejich dizertačními pracemi. K tomuto účelu má CERGE-EI stálý program, v rámci něhož hostující profesoři přijíždějí do Prahy a pracují s profesorským sborem a studenty. Aby však takovéto posty byly pro hostující profesory zajímavé, musí být platy na odpovídající světové úrovni. Nadace se proto snaží získávat na tyto pobyty finanční prostředky ve formě grantů. 16 Naše projekty

19 Místní profesorský sbor Podobně jako je zapotřebí finanční podpory k ohodnocení hostujících profesorů, musí být řádně platově ohodnoceni i místní talentovaní ekonomové. Granty ve formě výzkumných bonusů jsou často používány jako odměna k příjmům profesorského sboru. Velice oblíbené mezi dárci jsou tzv. firemní profesury, tj. profesury nesoucí jméno společnosti. Nadace oslovuje dárce jak v České republice, tak i v zahraničí, aby poskytli potřebné finanční prostředky k odměňování jak hostujících profesorů, tak místního profesorského sboru. Knihovna CERGE-EI Knihovna CERGE-EI patří bezesporu k nejlepším knihovnám svého druhu v regionu střední a východní Evropy. Díky finančním darům se daří nejen aktualizovat a rozšiřovat stávající sbírku, ale též zajistit nadstandardní služby pro širokou veřejnost. Pro ilustraci: ročně CERGE-EI vynaloží kolem USD na akvizici knih, akademických časopisů a elektronických dat. Částka umožní koupi knih, předplatného periodik a přístupy do internetových databází zabývajících se všemi oblastmi ekonomie. Je důležité podotknout, že všechny tituly jsou dostupné široké veřejnosti. Knihovna má v současnosti několik tisíc registrovaných uživatelů domovských studentů a výzkumníků CERGE-EI, studentů z ostatních vysokých škol a odborné i laické veřejnosti. Více informací o dění a současných projektech CERGE-EI lze nalézt na adrese Naše projekty 17

20 Podpora v roce 2010 Podpora profesorského místa (Dárce: The Boston Consulting Group) Finanční dar na podporu profesorského místa byl použit na pokrytí výzkumných a pedagogických aktivit mladého akademického pracovníka CERGE-EI profesora Fabia Michelucciho v průběhu akademického roku 2010/2011. Podpora studentských pobytů (Anonymní dárce) Finanční dar na podporu studentských pobytů bude použit k úhradě nákladů studentských pobytů doktorandů CERGE-EI na prestižních univerzitách v cizině. Studenti budou vybráni na základě výborných studijních výsledků a na základě výsledků v jejich dosavadní výzkumné práci. Stáže se uskuteční v roce Informace a vyúčtování darů viz strana 24. Zajištění vlastního administrativního chodu organizace. Administrativa Nadace Nadace musí získávat i prostředky do vlastního fondu na vlastní administrativní chod, aby byla schopná dosáhnout vytyčených cílů, a to např. dary určenými výhradně pro administrativní složku nebo i podporou dárců, z jejichž darů je určeno předem smluvené procento na administrativní výdaje. Nezanedbatelný příjem zajišťují i výnosy z prostředků z investovaných prostředků získaných z Nadačního investičního fondu. 18 Naše projekty

21 Nadační investiční fond (NIF) Nadace CERGE-EI se v letech 1999 a 2001 zúčastnila výběrového řízení o prostředky z Nadačního investičního fondu NIF. K činily veškeré prostředky získané z NIF celkem ,00 Kč. Historie fondu NIF byl zřízen v roce 1991 zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády. Vláda pro tento fond vyčlenila 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace a v roce 1999 uskutečnila výběrové řízení. V témže roce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozdělila v tzv. 1. etapě prvních 484 milionů Kč 38 nadacím. Ve 2. etapě bylo v roce 2001 na základě výběrového řízení rozděleno 849,3 miliónů Kč 64 nadacím. 300 milionů Kč bylo na návrh vlády a rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poskytnuto Nadačnímu fondu obětem holocaustu. V roce 2003 a 2004 byly nadacím vybraným v rámci 2. etapy NIF převedeny finanční prostředky z výnosů z prodeje strategických plynárenských a energetických distribučních společností. 5 Podmínky užití prostředků z NIF Příspěvek z NIF je určen do nadačního jmění a nadace využívají na svou grantovou činnost pouze výnosy. Finanční prostředky z NIF rozdělené nadacím na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou darem českého státu českým nadacím. Jako každý dárce si i český stát stanovil podmínky užití tohoto daru. Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavázala se jej vložit celý do nadačního jmění a každoroční výnos z příspěvku rozdělovat v oblasti, v níž uspěla ve výběrovém řízení. Výnosem se dle smluv uzavřených s Fondem národního majetku v roce 2005 rozumí úrok z finančních prostředků zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Úrok byl stanoven smlouvou ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. 6 Nadace granty poskytuje na základě veřejně vyhlášených a otevřených soutěží. 5 použité zdroje: 1) Jiří Müller: Kapitalizace českých nadací, vydalo Fórum dárců, Praha ) Internetové stránky Fóra dárců: 6 pro účely smlouvy se úroková sazba PRIBID pro 1 rok stanoví jako aritmetický průměr dvou hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených ČNB a platných pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce, resp. dle Dodatku č. 8 jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v roce, zveřejněných ČNB a platných vždy pro první pracovní den v měsíci. Nadační investiční fond (NIF) 19

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více