Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějský Velehrad v literatuře"

Transkript

1 Cyrilometodějský Velehrad v literatuře V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou bibliografii na téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře. Bibliografie vznikla v rámci projektu Velehrad 2013, jehož cílem je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod. Bibliografie poskytuje ucelený přehled základních prací k tématům vztahujícím se k cyrilometodějské tradici a dějinám Velehradu. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti a široká veřejnost. Během zpracování výběru literatury se vycházelo z již publikovaných prací: Bibliografie cyrilometodějské tradice z publikace Svatí Cyril a Metoděj mezi námi od Tomáše Špidlíka a Pavla Ambrose a Bibliografie okresu Uherské Hradiště od Jaroslava Vlacha (obsahuje literaturu po rok 1982). Chybějící časové období 80. let 20. století bylo doplněno ze záznamů ze Souborného katalogu ČR. Z množství dostupné literatury byly vybrány pouze monografie v českém a slovenském jazyce. Vyloučena byla také většina archeologických prací. Bibliografie 1. BAGIN, Anton. Cyrilometodská tradícia u Slovákov. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, s. ISBN BAGIN, Anton. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava. 2., dopln. vyd. Praha: Česká katolická Charita, s. 3. BAHOUNEK, Jiří. Kde je srdce Evropy. [Brno: Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera, 2011]. 249 s. ISBN BÁRTA, Oldřich. Almanach Velká Morava. Brno: Mor. muzeum, s. 5. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Latinské prameny k dějinám Velké Moravy: Určeno pro posl. fak. fil., Brno. 1. [díl], Anály a kroniky. 1. vyd. Praha: SPN, s. Učební texty vys. škol. 6. BARTOŠ, Peter. Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 2. vyd., upr. a rozšíř. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. Odkazy našej minulosti, zv BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby záhadné a mytické. 1. vyd. Uherské Hradiště: Futuro, sv. 8. BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Svatý Kliment u Osvětiman v zrcadle dějin. 1. vyd. Hýsly: Alcor Puzzle ve spolupráci s občanským sdružením Neolit, s. ISBN

2 9. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, HOMOLA, Aleš a MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, s., [8] s. barev. obr. příl. Historica. ISBN BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách: archeologie století. 1. vyd. Praha: Libri, s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN BEZDĚČKA, Pavel et al. Velehrad: dějiny obce. Velehrad: Obec Velehrad, s. ISBN BEZDĚČKA, Pavel. Staré Město v proměnách staletí. Staré Město: Město Staré Město, s. ISBN BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. I., Do roku Vyd. 1. Praha: Paseka, ISBN BONHARDOVÁ, Nina. Misie. Vyd. 1. Praha: Daemon, 1997, c s. ISBN X. 15. BOSÁK, L'ubomír a KÝŠKA, Patrik. Svätý Goradz - učený muž našej zeme. Bratislava: Lúč, xvi s. obr. příl., 343 s. Libri historiae Slovaciae. Monographiae, zv. 3. ISBN BRANDL, Vincenc. Poloha Starého Velehradu. V Brně: Nákladem Antonína Nitsche, s. 17. BRÁZDIL, František. Jezuité na Velehradě: příchod Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad a jeho působení do druhé světové války: (historickoprávní pojednání). 1. vyd. Svitavy: Trinitas, s. Studium, sv ISBN BUBENÍK, Josef. Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století: (katalog nalezišť). Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, s. ISBN Cesty a stezky do časů Velké Moravy: sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských. Vyd. 1. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, s. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu, sv. 4. ISBN CIBULKA, Josef. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. 1. vyd. Praha: ČSAV, , [4] s. Monumenta archaeologica, tomus CINEK, František. Velehrad víry: duchovní dějiny Velehradu. V Olomouci: Lidové knihkupectví a nakladatelství, [14] s. 22. Cisterciáci na Moravě: sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. Sborníky. ISBN Cisterciáci ve středověkém českém státě = Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. Brecht: Cîteaux VZW, s. Cîteaux: revue d'histoire cistercienne, T. 47/1996, fasc

3 24. Cyrilometodějské papežské dokumenty z let : výběr. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 14. ISBN Cyrilometodějský sborník = Ćirilometodski zbornik: k uctění výročí úmrtí sv. Metoděje ( ). Záhřeb: Chorvátská katolická církev, s. 26. ČERVINKA, Inocenc Ladislav. Slované na Moravě a Říše Velkomoravská: jejich rozsídlení, památky a dějiny. Brno: Pravěk, s., 22 l. obr. příl. 27. Česká slavistika: osoby a instituce. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, s. Edice Slovanské knihovny. ISBN DACÍK, Tomáš. Otazníky nad hrobem sv. Metoděje. 1. vyd. Brno: CERM, s. ISBN DEKAN, Ján. Velká Morava: doba a umění. 3. vyd. Bratislava: Tatran, s. 30. DLUGOŠ, František. Vplyv byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na kresťanský život Spiša. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, s. ISBN Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu: monografia príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia, Nitra, 2. júl Vyd. 1. V Nitre: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, s. ISBN DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, s. Obzor, sv. 21. ISBN Fórum Velehrad I.: Communio ecclesiarum - očištění paměti: sborník příspěvků z vědeckého semináře ( března 2007) katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 17. ISBN GALUŠKA, Luděk. Slované: doteky předků: o životě na Moravě století. [Zlín]: Krajská knihovna Františka Bartoše, s. ISBN GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště - Sady: křesťanské centrum Říše velkomoravské. Brno: Moravské zemské muzeum, Litera, s., [24] s. il. (většinou barev.). ISBN GALUŠKA, Luděk a FROLEC, Ivo. Průvodce expozicí Velká Morava. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, s. ISBN GALUŠKA, Luděk, KOUŘIL, Pavel a MITÁČEK, Jiří. Východní Morava v 10. až 14. století. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav AV ČR Brno, s. ISBN GALUŠKA, Luděk a VAŠKOVÝCH, Miroslav. Památník Velké Moravy: Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. ISBN GÓRKA, Leonard. Svatí Cyril a Metoděj: ekumenická dimenze smíření. Vyd. 1. Olomouc: 3

4 Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 16. ISBN HAVLÍK, Lubomír Emil. Velká Morava a středoevropští Slované. 1. vyd. Praha: SPN, , [2] s. Na pomoc učiteli. 41. Historická Olomouc: 12. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů počátků ve světle kritiky pramenů Muzeum umění Olomouc - sál Beseda října Univerzita Palackého: Olomouc, ISSN HNILICA, Ján. Svätí Cyril a Metod horlivý hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi. 1. vyd. na Slovensku. Bratislava: Alfa, s. ISBN HORA-HOŘEJŠ, Petr. Cyril a Metoděj. In: Toulky českou minulostí. První díl, [Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 3., upr. vyd. Praha: Baronet, 1995, s ISBN X. 44. HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velehrad: ústředí z doby Velkomoravské říše. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s., 28 s. obr. příl., 1 mapa. Památníky naší minulosti, HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velkomoravský Velehrad. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s. Monumenta archeologica, Tomus HUDEC, Petr. Nové objevy na Velehradě: sborník: Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, s. ISBN HUDEC, Petr. Zapomenuté příběhy. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad, Občanské sdružení Matice Velehradská, s. 48. HURT, Rudolf. Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. I, V Olomouci: Akademie velehradská, s., [12] s., 1 složený l. obr. příl. Spisy Akademie velehradské, sv CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách svazek, Fundace 12. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, s. ISBN JAKOBSON, Roman. Cyrilometodějské studie: [soubor statí z let ]. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1996, c s. ISBN JAN PAVEL II., papež. Apoštolé Slovanů = [Slavorum apostoli: Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům, kněžím, řeholním společnostem a všem křesťanským věřícím při příležitosti výročí jedenácti století evangelizačního díla svatých Cyrila a Metoděje]. Řím: Velehrad: Křesťanská akademie, s. Skála, JAROŠOVÁ, Jindra. Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy. 1. vyd. Praha: Radioservis, , xvi s., [8] s. obr. příl. ISBN JAŠEK, Adolf. Výklad idey cyrillo-methodějské. Velehrad: Nakladatelství Cyrillo- Methodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, s. 54. KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. [Sv.] 1. Praha: Zvon, s. 4

5 ISBN KLANICA, Zdeněk. Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje. 3. vyd. Praha: Futura, s. ISBN KOCIÁN, Václav. Svetlo zo Solúna: úvaha o svätom Metodovi na základe staroslovienskych prameňov Žitia Metoda a Pochvaly Cyrilovi a Metodovi. 1. vyd. Zvolen: Jas, s. ISBN Křesťanský Východ a my. Velehrad: Societas, s. Hlas Velehradu, č KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. 3. dopl. a uprav. vyd., ve vydav. Perfekt 1. Bratislava: Perfekt, s. Cesta dejinami. ISBN KÚTNIK ŠMÁLOV, Jozef. Prvý učiteľ slovienskeho národa: [život Konštantína Filozofa, rehoľným menom Cyrila]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, c s. ISBN KVĚT, Radan. Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno: Studio VIDI, s. ISBN KVĚT, Radan. Staré stezky v České republice. 2. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, s. ISBN LACKO, Michal. Svätí Cyril a Metod. 7. vyd. Trnava: Dobrá kniha, s. ISBN Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Vyd. 1. Pragae: Brunae: Státní pedagogické nakladatelství, s., [3] l. obr. příl. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., , [1] s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fak., čís Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. Vyd. 1. Brno: Universita J. E. Purkyně, s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. IV, Leges, textus iuridici supplementa. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filozof. fakulta, č MÁCHA, Karel. Nová identita: (Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie). Velehrad: Societas, s. Hlas Velehradu, č MAREK, Pavel a HANUŠ, Jiří. Osobnost v církvi a politice. Praha: Českobratrská církev evangelická v Praze, s. Knižnice studijních textů Českobratrské církve evangelické. ISBN MAREK, Pavel. Apologetové nebo kacíři?: studie a materiály k dějinám české Katolické moderny. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, s. ISBN MAREŠ, František Václav. Cyrilometodějská tradice a slavistika. Vyd. v tomto 5

6 uspořádání 1. Praha: Torst, s. ISBN MARINČÁK, Šimon. Veľkomoravský kánon sv. Demetrovi Solúnskemu. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, s. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, č. 4. ISBN MARSINA, Richard. Metodov boj. Vyd. 2., vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. ISBN MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. 1. vyd. Praha: Libri, s. ISBN Dějiny českých zemí. 74. Moravský historický sborník: ročenka Moravského národního kongresu. Moravský národní kongres: Brno, [1995-]. (Roč a ) 75. Nejstarší prameny k životopisům sv. Cyrila a Metoděje. [Olomouc: Arcibiskupství olomoucké, 1985]. 44 s. 76. Odkaz soluňských bratří: sborník k výročí úmrtí sv. Metoděje. Praha: Česká katolická charita, s. Teologické studie. 77. OLIVA, Otmar. Opus Velehradensis - znamení naděje: : Otmar Oliva - sochy, Jiří Rohel - fotografie: [katalog výstavy]. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, c s. ISBN Osobnosti moravských dějin. (1). 1. vyd. Brno: Matice moravská, s. ISBN PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. České Budějovice: Poustevník, s. ISBN PIŤHA, Petr. Svatí Cyril a Metoděj: Velehrad - symbol a úkol: četba k přípravě na výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Poustevník v nakl. Studio Gabreta, s. Postavy, sv. 2. ISBN POJSL, Miloslav. Průvodce Velehradem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. Průvodce. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad v památkách osmi století. Praha: T.R.S., s. 83. POJSL, Miloslav. Velehrad: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 37. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: bývalý cicterciánský klášter a jeho románské památky. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad, s. Církevní památky, sv. 29. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 65. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky. Velehrad: 6

7 Historická společnost Starý Velehrad, s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 36. ISBN POLÁCH, Antonín. Bratři ze Soluně: život Konstantina a Metoděje: historický román. Vyd. 1. Praha: Granit, s. ISBN POULÍK, Josef. Staroslovanská Morava. Praha: St. ústav archeol., Společ. čs. prehistoriků [distributor], , [1] s. Monumenta archaeologica, Tom I. 89. Prameny k dějinám Velké Moravy. II, Texty biografické, hagiografické, liturgické. 2., rev. a rozš. vyd. Praha: KLP, xiv, 315 s. ISBN Přemyslovský stát kolem roku 1000: na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN RATKOŠ, Peter. Slovensko v dobe Velkomoravskej. 2. vyd. Košice: Východoslovenské nakladateĺstvo, s., tab., resumé ger., rus., hun. ( História). ISBN X. 92. Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku: sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech. 1. vyd. Praha: Unicornis, s. ISBN Sborník Velehradský. Roč. 1 (1880)-6 (1896); nová řada: č. 1 (1930)-16 (1948); třetí řada: 1/1992-2/1996, V Brně: J. Vykydal, 1880-; Dočasný nakl.: : V Praze: J. Vykydal; 1885: V Brně: J. Vykydal; : Na Velehradě: Archeologický spolek Starý Velehrad; 1992: Břeclav: Moraviapress. Poslední nakl.: 1996-: Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad. (Sborník nevycházel v letech , a ) 94. SLÁDEK, Karel. Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur: [sborník příspěvků]. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, s. ISBN SLAVÍK, Karel V. Průvodce po Velehradě a okolí. V Napajedlích: Nákladem Frant. Foltina, s., [1] l. obr. příl., [1] složená mapa. 96. SMAHEL, Rudolf a MARI, Arturo. Velehrad: [Fotogr. publ.]. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s. 97. SOKOLOVÁ, Františka. Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách: katalog. 1. vyd. Praha: Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky, s. ISBN Soluňští bratři: 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu: Sborník. 2. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, , [1] s. Spisy Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích. 99. SOMMER, Petr. Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond, s. Historica. ISBN Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, Centrum pre štúdium kresťanstva, sv. (440; 332 s.). Studia Christiana, vol ISBN SVOBODA, Jan. Přes propasti věků: tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Vyd. 1. Praha: 7

8 Vyšehrad, s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN ŠOLLE, Miloš. Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, s., [8] s. il. Historica. ISBN ŠPIDLÍK, Tomáš a AMBROS, Pavel. Svatí Cyril a Metoděj mezi námi: vybrané otázky cyrilometodějské tradice: bibliografie Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 26. ISBN ŠULEŘ, Petr. Východní křesťanství: doprovodné texty k výstavě z cyklu Velká světová náboženství pořádané Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, s. ISBN TKADLČÍK, Vojtěch. Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s TKADLČÍK, Vojtěch. Minulost a budoucnost velehradských kongresů. Velehrad: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, [1993]. 35 s. Hlas Velehradu, č TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin ( ). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 1. ISBN TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech Praha: Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 8. ISBN Uherskohradišťsko. 2., upr. vyd. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, s., [40] s. obr. příl. Vlastivěda moravská, sv. 63. ISBN VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. [Díl] 1, Středověká Morava. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s., [16] s. barev. fotogr. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid, sv. 5. ISBN VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské Praha: Lidová demokracie, s., [16] s. faksimilií VAŠKO, Václav. Dům na skále. 1, Církev zkoušená: začátek Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. ISBN VAVŘÍNEK, Vladimír. Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie, , [4] s. Politická knih. Čs. strany lid., sv VEČERKA, Radoslav. K pramenům slov: uvedení do etymologie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Počátky slovanského spisovného jazyka: studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: 8

9 Euroslavica, s. Učebnice. ISBN VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, s. ISBN Velehrad : V Uherském Hradišti - Starém Městě: ČSL, OF, [1990]. [4] s Velehrad - filologoi versus filosofoi: příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s., [16] s. obr. příl. Studijní texty, 35. ISBN Velká Morava mezi východem a západem = Großmähren zwischen West und Ost: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Uherské Hradiště, Staré Město Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 17. ISBN Velká Morava: Tisíciletá tradice státu a kultury. 1. vyd. Praha: ČSAV, , [2] s Vel'komoravské legendy a povesti. Druhé vydanie. Bratislava: Tatran, s. Hviezdoslavova knižnica, 312 zv. ISBN VEPŘEK, Miroslav. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. ISBN VESELÝ, Jiří Maria. Co dává Velehrad Evropě. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s VLACH, Jaroslav. Bibliografie okresu Uherské Hradiště. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, Muzejní a vlastivědná společnost, s., [32] s. fot. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 8. Kapitoly Velká Morava (s ) a Velehrad (s ) VOPATRNÝ, Gorazd. Dědictví otců: osudy svaté pravoslavné víry na území bývalého Československa. Vyd. 1. V Praze: Knižní dílna Rubato, s. ISBN VRAGAŠ, Štefan. Život sv. Konštantína Cyrila a Život sv. Metoda. 2., uprav. vyd. Martin: Matica slovenská, s. Teória a výskum. Monografie. ISBN VYCHODIL, Jan. Popis obnovené svatyně velehradské. 2., rozmnožené vyd. Uherské Hradiště: Jan Vychodil, s VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností. V Brně: J. Vychodil, s VYCHODIL, Jan. Velehrad: na oslavu úmrtní památky sv. Cyrilla 14. února i sv. Methoděje 6. dubna. Praze [sic]: J. Andrejev, s VYCHODIL, Jan. Velehradský kostel a klášter. V Praze: J. Vychodil, s Význam kultúrného dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu. 1. vyd. Nitra: Ústav pre výskum kultúrného dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF, s. ISBN WIHODA, Martin. Morava v době knížecí: Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 21. ISBN

10 135. ZAVADIL, Josef. Velehrady Děvín a Nitra: příspěvky k určení polohy hlavního města velkomoravského. Kroměříž: J. Zavadil, , [I] s ZELNITIUS, Antonín. Velehrad - pravdou!: k otázce o poloze Velehradu velkomoravského: k oslavám cyrilo-metodějským v roce Na Velehradě: Antonín Zelnitius, s ZLÁMAL, Bohumil. Svatí Cyril a Metoděj. Řím: Křesťanská akademie, s. Sůl země, sv ZOZUĽAK, Ján. Vplyv unionizmu na odklon od svätootcovskej tradície a návrat k štúdiu diel svätých otcov. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, s. ISBN Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 10

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s. 229-230. Bouma, David et al., Pavel z Tarsu,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Regionální fond farní knihovny

Regionální fond farní knihovny Regionální fond farní knihovny Monografie Balejka, J.: Pod ochranou Panny Marie svatohostýnské. Vizovice: Lípa, 1995. 79 s. Balejka, J.: Zápisky letce. Brno : Helena Coufalíková 2008. 95 s. Bařinka, A.:

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Na Svatém Kopečku byla otevřena nová poutní cesta Snímek Ivo Buráň Novou

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S.

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S. 150 LET 150 let dráhy z Prahy do Drážďan : 1851-2001 / Vedoucí autorského kolektivu: Ludvík Losos. - Praha : Nadatur, 2001. - 119 s. - ISBN 80-7270-009-X dějiny dopravy; doprava železniční; české země;

Více

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN

jaro/léto 2015 HELENA SOUKUPOVÁ SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU EDIční PLÁN HELENA SOUKUPOVÁ VYŠEHRAD NAKLADATELSTVÍ PUBLISHERS LTD. HISTORIE A LITERATURA FAKTU filosofie a teologie beletrie kuchařky ZDRAVÍ a životní styl dárkové publikace audioknihy ŽIVOT A LEGENDA SVATÁ ANEŽKA

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47 Obsah Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3 Současné otázky 12 Studie ruského myšlení 26 Prameny spirituality 40 Societas 47 Studijní texty Centra Aletti 62 Hlas Velehradu 80 Slovo a obraz 88 Čeští jezuité 96

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele:

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více