Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějský Velehrad v literatuře"

Transkript

1 Cyrilometodějský Velehrad v literatuře V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou bibliografii na téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře. Bibliografie vznikla v rámci projektu Velehrad 2013, jehož cílem je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod. Bibliografie poskytuje ucelený přehled základních prací k tématům vztahujícím se k cyrilometodějské tradici a dějinám Velehradu. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti a široká veřejnost. Během zpracování výběru literatury se vycházelo z již publikovaných prací: Bibliografie cyrilometodějské tradice z publikace Svatí Cyril a Metoděj mezi námi od Tomáše Špidlíka a Pavla Ambrose a Bibliografie okresu Uherské Hradiště od Jaroslava Vlacha (obsahuje literaturu po rok 1982). Chybějící časové období 80. let 20. století bylo doplněno ze záznamů ze Souborného katalogu ČR. Z množství dostupné literatury byly vybrány pouze monografie v českém a slovenském jazyce. Vyloučena byla také většina archeologických prací. Bibliografie 1. BAGIN, Anton. Cyrilometodská tradícia u Slovákov. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, s. ISBN BAGIN, Anton. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava. 2., dopln. vyd. Praha: Česká katolická Charita, s. 3. BAHOUNEK, Jiří. Kde je srdce Evropy. [Brno: Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera, 2011]. 249 s. ISBN BÁRTA, Oldřich. Almanach Velká Morava. Brno: Mor. muzeum, s. 5. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Latinské prameny k dějinám Velké Moravy: Určeno pro posl. fak. fil., Brno. 1. [díl], Anály a kroniky. 1. vyd. Praha: SPN, s. Učební texty vys. škol. 6. BARTOŠ, Peter. Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 2. vyd., upr. a rozšíř. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. Odkazy našej minulosti, zv BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby záhadné a mytické. 1. vyd. Uherské Hradiště: Futuro, sv. 8. BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Svatý Kliment u Osvětiman v zrcadle dějin. 1. vyd. Hýsly: Alcor Puzzle ve spolupráci s občanským sdružením Neolit, s. ISBN

2 9. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, HOMOLA, Aleš a MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, s., [8] s. barev. obr. příl. Historica. ISBN BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách: archeologie století. 1. vyd. Praha: Libri, s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN BEZDĚČKA, Pavel et al. Velehrad: dějiny obce. Velehrad: Obec Velehrad, s. ISBN BEZDĚČKA, Pavel. Staré Město v proměnách staletí. Staré Město: Město Staré Město, s. ISBN BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. I., Do roku Vyd. 1. Praha: Paseka, ISBN BONHARDOVÁ, Nina. Misie. Vyd. 1. Praha: Daemon, 1997, c s. ISBN X. 15. BOSÁK, L'ubomír a KÝŠKA, Patrik. Svätý Goradz - učený muž našej zeme. Bratislava: Lúč, xvi s. obr. příl., 343 s. Libri historiae Slovaciae. Monographiae, zv. 3. ISBN BRANDL, Vincenc. Poloha Starého Velehradu. V Brně: Nákladem Antonína Nitsche, s. 17. BRÁZDIL, František. Jezuité na Velehradě: příchod Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad a jeho působení do druhé světové války: (historickoprávní pojednání). 1. vyd. Svitavy: Trinitas, s. Studium, sv ISBN BUBENÍK, Josef. Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století: (katalog nalezišť). Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, s. ISBN Cesty a stezky do časů Velké Moravy: sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských. Vyd. 1. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, s. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu, sv. 4. ISBN CIBULKA, Josef. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. 1. vyd. Praha: ČSAV, , [4] s. Monumenta archaeologica, tomus CINEK, František. Velehrad víry: duchovní dějiny Velehradu. V Olomouci: Lidové knihkupectví a nakladatelství, [14] s. 22. Cisterciáci na Moravě: sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. Sborníky. ISBN Cisterciáci ve středověkém českém státě = Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. Brecht: Cîteaux VZW, s. Cîteaux: revue d'histoire cistercienne, T. 47/1996, fasc

3 24. Cyrilometodějské papežské dokumenty z let : výběr. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 14. ISBN Cyrilometodějský sborník = Ćirilometodski zbornik: k uctění výročí úmrtí sv. Metoděje ( ). Záhřeb: Chorvátská katolická církev, s. 26. ČERVINKA, Inocenc Ladislav. Slované na Moravě a Říše Velkomoravská: jejich rozsídlení, památky a dějiny. Brno: Pravěk, s., 22 l. obr. příl. 27. Česká slavistika: osoby a instituce. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, s. Edice Slovanské knihovny. ISBN DACÍK, Tomáš. Otazníky nad hrobem sv. Metoděje. 1. vyd. Brno: CERM, s. ISBN DEKAN, Ján. Velká Morava: doba a umění. 3. vyd. Bratislava: Tatran, s. 30. DLUGOŠ, František. Vplyv byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na kresťanský život Spiša. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, s. ISBN Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu: monografia príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia, Nitra, 2. júl Vyd. 1. V Nitre: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, s. ISBN DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, s. Obzor, sv. 21. ISBN Fórum Velehrad I.: Communio ecclesiarum - očištění paměti: sborník příspěvků z vědeckého semináře ( března 2007) katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 17. ISBN GALUŠKA, Luděk. Slované: doteky předků: o životě na Moravě století. [Zlín]: Krajská knihovna Františka Bartoše, s. ISBN GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště - Sady: křesťanské centrum Říše velkomoravské. Brno: Moravské zemské muzeum, Litera, s., [24] s. il. (většinou barev.). ISBN GALUŠKA, Luděk a FROLEC, Ivo. Průvodce expozicí Velká Morava. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, s. ISBN GALUŠKA, Luděk, KOUŘIL, Pavel a MITÁČEK, Jiří. Východní Morava v 10. až 14. století. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav AV ČR Brno, s. ISBN GALUŠKA, Luděk a VAŠKOVÝCH, Miroslav. Památník Velké Moravy: Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. ISBN GÓRKA, Leonard. Svatí Cyril a Metoděj: ekumenická dimenze smíření. Vyd. 1. Olomouc: 3

4 Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 16. ISBN HAVLÍK, Lubomír Emil. Velká Morava a středoevropští Slované. 1. vyd. Praha: SPN, , [2] s. Na pomoc učiteli. 41. Historická Olomouc: 12. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů počátků ve světle kritiky pramenů Muzeum umění Olomouc - sál Beseda října Univerzita Palackého: Olomouc, ISSN HNILICA, Ján. Svätí Cyril a Metod horlivý hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi. 1. vyd. na Slovensku. Bratislava: Alfa, s. ISBN HORA-HOŘEJŠ, Petr. Cyril a Metoděj. In: Toulky českou minulostí. První díl, [Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 3., upr. vyd. Praha: Baronet, 1995, s ISBN X. 44. HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velehrad: ústředí z doby Velkomoravské říše. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s., 28 s. obr. příl., 1 mapa. Památníky naší minulosti, HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velkomoravský Velehrad. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s. Monumenta archeologica, Tomus HUDEC, Petr. Nové objevy na Velehradě: sborník: Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, s. ISBN HUDEC, Petr. Zapomenuté příběhy. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad, Občanské sdružení Matice Velehradská, s. 48. HURT, Rudolf. Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. I, V Olomouci: Akademie velehradská, s., [12] s., 1 složený l. obr. příl. Spisy Akademie velehradské, sv CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách svazek, Fundace 12. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, s. ISBN JAKOBSON, Roman. Cyrilometodějské studie: [soubor statí z let ]. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1996, c s. ISBN JAN PAVEL II., papež. Apoštolé Slovanů = [Slavorum apostoli: Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům, kněžím, řeholním společnostem a všem křesťanským věřícím při příležitosti výročí jedenácti století evangelizačního díla svatých Cyrila a Metoděje]. Řím: Velehrad: Křesťanská akademie, s. Skála, JAROŠOVÁ, Jindra. Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy. 1. vyd. Praha: Radioservis, , xvi s., [8] s. obr. příl. ISBN JAŠEK, Adolf. Výklad idey cyrillo-methodějské. Velehrad: Nakladatelství Cyrillo- Methodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, s. 54. KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. [Sv.] 1. Praha: Zvon, s. 4

5 ISBN KLANICA, Zdeněk. Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje. 3. vyd. Praha: Futura, s. ISBN KOCIÁN, Václav. Svetlo zo Solúna: úvaha o svätom Metodovi na základe staroslovienskych prameňov Žitia Metoda a Pochvaly Cyrilovi a Metodovi. 1. vyd. Zvolen: Jas, s. ISBN Křesťanský Východ a my. Velehrad: Societas, s. Hlas Velehradu, č KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. 3. dopl. a uprav. vyd., ve vydav. Perfekt 1. Bratislava: Perfekt, s. Cesta dejinami. ISBN KÚTNIK ŠMÁLOV, Jozef. Prvý učiteľ slovienskeho národa: [život Konštantína Filozofa, rehoľným menom Cyrila]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, c s. ISBN KVĚT, Radan. Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno: Studio VIDI, s. ISBN KVĚT, Radan. Staré stezky v České republice. 2. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, s. ISBN LACKO, Michal. Svätí Cyril a Metod. 7. vyd. Trnava: Dobrá kniha, s. ISBN Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Vyd. 1. Pragae: Brunae: Státní pedagogické nakladatelství, s., [3] l. obr. příl. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., , [1] s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fak., čís Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. Vyd. 1. Brno: Universita J. E. Purkyně, s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. IV, Leges, textus iuridici supplementa. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filozof. fakulta, č MÁCHA, Karel. Nová identita: (Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie). Velehrad: Societas, s. Hlas Velehradu, č MAREK, Pavel a HANUŠ, Jiří. Osobnost v církvi a politice. Praha: Českobratrská církev evangelická v Praze, s. Knižnice studijních textů Českobratrské církve evangelické. ISBN MAREK, Pavel. Apologetové nebo kacíři?: studie a materiály k dějinám české Katolické moderny. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, s. ISBN MAREŠ, František Václav. Cyrilometodějská tradice a slavistika. Vyd. v tomto 5

6 uspořádání 1. Praha: Torst, s. ISBN MARINČÁK, Šimon. Veľkomoravský kánon sv. Demetrovi Solúnskemu. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, s. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, č. 4. ISBN MARSINA, Richard. Metodov boj. Vyd. 2., vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. ISBN MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. 1. vyd. Praha: Libri, s. ISBN Dějiny českých zemí. 74. Moravský historický sborník: ročenka Moravského národního kongresu. Moravský národní kongres: Brno, [1995-]. (Roč a ) 75. Nejstarší prameny k životopisům sv. Cyrila a Metoděje. [Olomouc: Arcibiskupství olomoucké, 1985]. 44 s. 76. Odkaz soluňských bratří: sborník k výročí úmrtí sv. Metoděje. Praha: Česká katolická charita, s. Teologické studie. 77. OLIVA, Otmar. Opus Velehradensis - znamení naděje: : Otmar Oliva - sochy, Jiří Rohel - fotografie: [katalog výstavy]. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, c s. ISBN Osobnosti moravských dějin. (1). 1. vyd. Brno: Matice moravská, s. ISBN PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. České Budějovice: Poustevník, s. ISBN PIŤHA, Petr. Svatí Cyril a Metoděj: Velehrad - symbol a úkol: četba k přípravě na výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Poustevník v nakl. Studio Gabreta, s. Postavy, sv. 2. ISBN POJSL, Miloslav. Průvodce Velehradem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. Průvodce. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad v památkách osmi století. Praha: T.R.S., s. 83. POJSL, Miloslav. Velehrad: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 37. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: bývalý cicterciánský klášter a jeho románské památky. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad, s. Církevní památky, sv. 29. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 65. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky. Velehrad: 6

7 Historická společnost Starý Velehrad, s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 36. ISBN POLÁCH, Antonín. Bratři ze Soluně: život Konstantina a Metoděje: historický román. Vyd. 1. Praha: Granit, s. ISBN POULÍK, Josef. Staroslovanská Morava. Praha: St. ústav archeol., Společ. čs. prehistoriků [distributor], , [1] s. Monumenta archaeologica, Tom I. 89. Prameny k dějinám Velké Moravy. II, Texty biografické, hagiografické, liturgické. 2., rev. a rozš. vyd. Praha: KLP, xiv, 315 s. ISBN Přemyslovský stát kolem roku 1000: na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN RATKOŠ, Peter. Slovensko v dobe Velkomoravskej. 2. vyd. Košice: Východoslovenské nakladateĺstvo, s., tab., resumé ger., rus., hun. ( História). ISBN X. 92. Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku: sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech. 1. vyd. Praha: Unicornis, s. ISBN Sborník Velehradský. Roč. 1 (1880)-6 (1896); nová řada: č. 1 (1930)-16 (1948); třetí řada: 1/1992-2/1996, V Brně: J. Vykydal, 1880-; Dočasný nakl.: : V Praze: J. Vykydal; 1885: V Brně: J. Vykydal; : Na Velehradě: Archeologický spolek Starý Velehrad; 1992: Břeclav: Moraviapress. Poslední nakl.: 1996-: Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad. (Sborník nevycházel v letech , a ) 94. SLÁDEK, Karel. Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur: [sborník příspěvků]. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, s. ISBN SLAVÍK, Karel V. Průvodce po Velehradě a okolí. V Napajedlích: Nákladem Frant. Foltina, s., [1] l. obr. příl., [1] složená mapa. 96. SMAHEL, Rudolf a MARI, Arturo. Velehrad: [Fotogr. publ.]. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s. 97. SOKOLOVÁ, Františka. Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách: katalog. 1. vyd. Praha: Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky, s. ISBN Soluňští bratři: 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu: Sborník. 2. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, , [1] s. Spisy Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích. 99. SOMMER, Petr. Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond, s. Historica. ISBN Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, Centrum pre štúdium kresťanstva, sv. (440; 332 s.). Studia Christiana, vol ISBN SVOBODA, Jan. Přes propasti věků: tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Vyd. 1. Praha: 7

8 Vyšehrad, s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN ŠOLLE, Miloš. Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, s., [8] s. il. Historica. ISBN ŠPIDLÍK, Tomáš a AMBROS, Pavel. Svatí Cyril a Metoděj mezi námi: vybrané otázky cyrilometodějské tradice: bibliografie Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 26. ISBN ŠULEŘ, Petr. Východní křesťanství: doprovodné texty k výstavě z cyklu Velká světová náboženství pořádané Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, s. ISBN TKADLČÍK, Vojtěch. Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s TKADLČÍK, Vojtěch. Minulost a budoucnost velehradských kongresů. Velehrad: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, [1993]. 35 s. Hlas Velehradu, č TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin ( ). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 1. ISBN TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech Praha: Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 8. ISBN Uherskohradišťsko. 2., upr. vyd. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, s., [40] s. obr. příl. Vlastivěda moravská, sv. 63. ISBN VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. [Díl] 1, Středověká Morava. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s., [16] s. barev. fotogr. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid, sv. 5. ISBN VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské Praha: Lidová demokracie, s., [16] s. faksimilií VAŠKO, Václav. Dům na skále. 1, Církev zkoušená: začátek Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. ISBN VAVŘÍNEK, Vladimír. Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie, , [4] s. Politická knih. Čs. strany lid., sv VEČERKA, Radoslav. K pramenům slov: uvedení do etymologie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Počátky slovanského spisovného jazyka: studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: 8

9 Euroslavica, s. Učebnice. ISBN VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, s. ISBN Velehrad : V Uherském Hradišti - Starém Městě: ČSL, OF, [1990]. [4] s Velehrad - filologoi versus filosofoi: příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s., [16] s. obr. příl. Studijní texty, 35. ISBN Velká Morava mezi východem a západem = Großmähren zwischen West und Ost: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Uherské Hradiště, Staré Město Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 17. ISBN Velká Morava: Tisíciletá tradice státu a kultury. 1. vyd. Praha: ČSAV, , [2] s Vel'komoravské legendy a povesti. Druhé vydanie. Bratislava: Tatran, s. Hviezdoslavova knižnica, 312 zv. ISBN VEPŘEK, Miroslav. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. ISBN VESELÝ, Jiří Maria. Co dává Velehrad Evropě. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s VLACH, Jaroslav. Bibliografie okresu Uherské Hradiště. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, Muzejní a vlastivědná společnost, s., [32] s. fot. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 8. Kapitoly Velká Morava (s ) a Velehrad (s ) VOPATRNÝ, Gorazd. Dědictví otců: osudy svaté pravoslavné víry na území bývalého Československa. Vyd. 1. V Praze: Knižní dílna Rubato, s. ISBN VRAGAŠ, Štefan. Život sv. Konštantína Cyrila a Život sv. Metoda. 2., uprav. vyd. Martin: Matica slovenská, s. Teória a výskum. Monografie. ISBN VYCHODIL, Jan. Popis obnovené svatyně velehradské. 2., rozmnožené vyd. Uherské Hradiště: Jan Vychodil, s VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností. V Brně: J. Vychodil, s VYCHODIL, Jan. Velehrad: na oslavu úmrtní památky sv. Cyrilla 14. února i sv. Methoděje 6. dubna. Praze [sic]: J. Andrejev, s VYCHODIL, Jan. Velehradský kostel a klášter. V Praze: J. Vychodil, s Význam kultúrného dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu. 1. vyd. Nitra: Ústav pre výskum kultúrného dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF, s. ISBN WIHODA, Martin. Morava v době knížecí: Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 21. ISBN

10 135. ZAVADIL, Josef. Velehrady Děvín a Nitra: příspěvky k určení polohy hlavního města velkomoravského. Kroměříž: J. Zavadil, , [I] s ZELNITIUS, Antonín. Velehrad - pravdou!: k otázce o poloze Velehradu velkomoravského: k oslavám cyrilo-metodějským v roce Na Velehradě: Antonín Zelnitius, s ZLÁMAL, Bohumil. Svatí Cyril a Metoděj. Řím: Křesťanská akademie, s. Sůl země, sv ZOZUĽAK, Ján. Vplyv unionizmu na odklon od svätootcovskej tradície a návrat k štúdiu diel svätých otcov. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, s. ISBN Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 10

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Sada: 1 Číslo

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Druhá volba T.G. Masaryka prezidentem v květnu 1920

Druhá volba T.G. Masaryka prezidentem v květnu 1920 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Druhá volba T.G. Masaryka prezidentem v květnu 1920 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: PRAMENY A HISTORICI

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: PRAMENY A HISTORICI DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: PRAMENY A HISTORICI Kromě snadno dostupných překladů téměř všech kronik a legend českého středověku, které byly vydávány v 60.-80. letech 20. století, doporučujeme: BLÁHOVÁ,

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v tradici křesťanského Západu

Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v tradici křesťanského Západu Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v tradici křesťanského Západu Pavel Ambros Cyrilometodějské teologická fakulty UP v Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc (pavel.ambros@upol.cz) Mezinárodní rozvoj

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA VIZE Cyrilometodějská kulturní stezka je funkční evropská síť partnerů podporující

Více

PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO

PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO Československé parlamentní volby roku 1946 v české, slovenské a evropské historiografii Václava Horčáková PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO (souvislosti, prognózy, fakta, následky) Brno 31. května

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním, 2) karta s odpověďmi, 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Kategorie času v literatuře Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

-Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s.

-Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s. Josef Macůrek (1901-1992) -Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s. 184 Al Saheb, Jan, 1980- Josef

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

AEB_63 Dějiny staveb

AEB_63 Dějiny staveb AEB_63 Dějiny staveb Románská architektura dějiny bádání Před druhou světovou válkou -Vojtěch Birbaum (1877-1934) - autor prvních přehledů vývoje české románské a gotické architektury - nejstarší české

Více

Vybudování Poutní cesty růžence jako výraz obnovy poutního místa Velehrad

Vybudování Poutní cesty růžence jako výraz obnovy poutního místa Velehrad Vybudování Poutní cesty růžence jako výraz obnovy poutního místa Velehrad Dne 13. června byla požehnána Poutní cesta růžence, která spojuje Staré Město u Uherského Hradiště (někdejší velkomoravský Veligrad)

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_105 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Tradice rodina víra kořeny Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Svatá Ludmila první česká křesťanská panovnice první česká světice zakladatelka českého státu zakladatelka

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová výběrová rešerše) Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_2Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Velehrad - Trnava - společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání I. Zápis ze dne

Velehrad - Trnava - společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání I. Zápis ze dne 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Velehrad - Trnava - společné kořeny jezuitské kultury

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Použité prameny pro pojednání Pravěké ženy a jejich velké tajemství

Použité prameny pro pojednání Pravěké ženy a jejich velké tajemství Použité prameny pro pojednání Pravěké ženy a jejich velké tajemství seznam použitých pramenů PODBORSKÝ, Vladimír a kol. Pravěké dějiny Moravy. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s., [24]

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu 2016 Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP Další večer Společnosti pro

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 20.11.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: ICT 1-20 Hra slouží k zopakování stručných fakt o významných osobnostech jednotlivých historických období v českých dějinách a vytvoření jejich přehledu,

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více