Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti."

Transkript

1 Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru souhlasíte se všemi podmínkami a s odesíláním některých údajů během aktivace softwaru a internetových funkcí softwaru. Upozorňujeme, že software nemusíte používat, a chcete-li, můžete jej odinstalovat. Obecná informace 1. Udělení licence. Software v tomto zařízení je licencován, ne prodáván. Touto smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) vám společnost Toshiba uděluje osobní, nepřenosné a nevýhradní právo k používání kopie softwaru poskytnutého v tomto zařízení. Společnost Toshiba s ohledem na software od jiné společnosti než Toshiba pouze předává licenční práva udělovaná vlastníkem nebo poskytovatelem licence softwaru, ale tato práva vám samostatně nelicencuje. Vlastníkem každé kopie softwaru je společnost Toshiba a/nebo její dodavatelé. Souhlasíte, že nebudete software kopírovat, kromě případu, kde je to nezbytné k používání softwaru v jednom systému hardwarového produktu na jednom místě. Souhlasíte, že nesmíte kopírovat doprovodné písemné materiály k softwaru. Měnit, překládat, pronajímat, kopírovat, distribuovat, převádět nebo přiřazovat celý software nebo jeho část nebo jakákoli zde udělená práva libovolným dalším osobám a odstraňovat jakékoli vlastnické doložky, štítky nebo značky ze softwaru je přísně zakázáno. Dále tímto souhlasíte, že na základě softwaru nebudete vytvářet odvozená díla. Veškerá práva udělená touto smlouvou EULA můžete trvale přenést za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, přenesete všechny kopie softwaru a příjemce bude souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud je software upgradem, musí přenos zahrnovat všechny předchozí verze softwaru a všechny jejich kopie. 2. Autorská práva. Uznáváte, že na vás není přenesen žádný nárok na autorská práva ani žádná jiná práva k duševnímu vlastnictví v softwaru. Dále berete na vědomí, že právní titul a úplná práva k vlastnictví softwaru a jeho všem kopiím zůstanou ve výhradním vlastnictví společnosti Toshiba a/nebo jejích dodavatelů a že touto smlouvou EULA nezískáte žádná práva k softwaru nebo jakýmkoli jeho kopiím, kromě licence výslovně uvedené výše. Všechny kopie softwaru budou obsahovat stejné vlastnické doložky, jaké byly obsažené v softwaru nebo na něm. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Jakékoli materiály (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli nebo všech autorských děl) použité nebo uložené v tomto hardwarovém produktu, případně zkopírované v tomto hardwarovém produktu nebo jeho pomocí, mohou být ve vlastnictví třetích stran a mohou se na ně vztahovat autorská práva USA nebo jiných zemí, případně jiná práva k duševnímu vlastnictví. Používání, uchovávání, kopírování, změny, distribuce, předvádění nebo ukazování takových materiálů na tomto hardwarovém produktu, s ním nebo jeho pomocí, nebo přenášení, sdílení či jiné odesílání kopií takových materiálů do jiných hardwarových produktů nebo jiným osobám může porušovat autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví takových třetích stran a může být předmětem občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnosti. Společnost Toshiba jste povinni bránit a chránit před všemi případnými škodami, závazky, náklady a výdaji, včetně odpovídajících poplatků právním zástupcům a částek placených při vypořádání nároků třetích stran nebo státního sektoru, utrpěných společností Toshiba v důsledku nároků uplatněných ohledně porušení autorských práv třetích stran nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví na základě (a) používání, uchovávání, kopírování, změny, distribuce, předvádění nebo ukazování takových materiálů na tomto hardwarovém produktu, s ním nebo jeho pomocí, nebo přenášení, sdílení či jiného odesílání kopií takových materiálů do jiných hardwarových produktů nebo jiným osobám, nebo na základě (b) vašeho nedodržení této smlouvy EULA.

2 4. Omezení zpětné analýzy, dekompilace a zpětného překladu. Se softwarem nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo zpětný překlad, kromě případu a jen v takovém rozsahu, kdy taková činnost představuje poctivé použití v rámci platných zákonů pro ochranu autorských práv nebo slouží k legitimnímu obchodnímu přístupu k informacím, které nejsou chráněné žádnými právy k duševnímu vlastnictví, nebo je jinak povolené platným zákonem neodporujícím tomuto omezení. 5. Prohlášení k záruce a omezené záruce. OMEZENÁ ZÁRUKA NA HARDWAROVÝ PRODUKT JE UVEDENÁ VE STANDARDNÍ OMEZENÉ ZÁRUCE SPOLEČNOSTI TOSHIBA DODÁVANÉ S HARDWAROVÝM PRODUKTEM. V TÉTO SMLOUVĚ EULA JSOU UVEDENY POUZE ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI TOSHIBA TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU SPOLEČNOSTI TOSHIBA. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, JE VEŠKERÝ SOFTWARE SPOLEČNOSTI TOSHIBA I SOFTWARE OD JINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEŽ TOSHIBA POSKYTOVÁN TAKOVÝ, JAKÝ JE BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY OD SPOLEČNOSTI TOSHIBA. POKUD JINÍ VÝROBCI, DODAVATELÉ NEBO VYDAVATELÉ SOFTWARU NEŽ SPOLEČNOST TOSHIBA NEPOSKYTUJÍ VÝSLOVNÉ PÍSEMNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH SOFTWARU, JE TAKOVÝ SOFTWARE OD JINÉ SPOLEČNOSTI NEŽ TOSHIBA POSKYTOVÁN TAKOVÝ, JAKÝ JE BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU OD VÝROBCE, DODAVATELE NEBO VYDAVATELE TAKOVÉHO SOFTWARU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST TOSHIBA A JEJÍ DODAVATELÉ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK OHLEDNĚ SOFTWARU, AŤ VYJÁDŘENÝCH, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. CELÉ RIZIKO OHLEDNĚ KVALITY A CHOVÁNÍ SOFTWARU NESETE VY. SPOLEČNOST TOSHIBA ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ A BEZCHYBNÝ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ TOSHIBA NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI TOSHIBA NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠÍŘÍ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. 6. Omezení odpovědnosti. VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TOSHIBA A/NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY V RÁMCI TÉTO SMLOUVY EULA JE OMEZEN ČÁSTKOU, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI SAMOSTATNĚ ZA SOFTWARE, NEBO ČÁSTKOU 10,00 USD PODLE TOHO, KTERÁ ČÁSTKA JE MENŠÍ. SPOLEČNOST TOSHIBA ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY V DŮSLEDKU ZRANĚNÍ OSOB, ZTRÁTY OBCHODNÍCH ZISKŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ ČI DAT, ZTRÁTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO JINAK VE SPOJENÍ S LIBOVOLNÝM USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY EULA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST TOSHIBA NEBO LIBOVOLNÝ DODAVATEL BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI, A DOKONCE I KDYBY SE NÁPRAVA MINULA SVÝM ZÁKLADNÍM CÍLEM. SPOLEČNOST TOSHIBA ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY TŘETÍCH STRAN.

3 NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE TAKOVÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA. KROMĚ NICH MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH A JURISDIKCÍCH LIŠIT. 7. Oddělitelnost. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy EULA stane neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena. TOSHIBA eco Utility Nástroj TOSHIBA eco Utility poskytuje všestrannou podporu vaší snaze o úsporu energie. Poznámky k plánu napájení: Režim TOSHIBA eco používá napájecí plán eco. Jestliže změníte výchozí nastavení, může dojít ke změně režimu eco. Jestliže již používáte nastavení s nižší spotřebou energie, režim eco již nemusí vést k patrnému dalšímu eco efektu. Nástroj TOSHIBA eco Utility odhaduje úsporu energie na základě výpočtu rozdílu mezi spotřebou energie při zapnutém režimu eco a poté při vypnutém režimu eco. Jestliže změníte nastavení typického napájecího plánu Windows, například vyrovnaného, na nižší spotřebu energie, nebo změníte nastavení plánu úspory energie na nižší spotřebu energie, režim eco již nemusí vést k patrnému dalšímu eco efektu. Poznámky týkající se výkonu: Jestliže používáte aplikace vyžadující vysoký výkon, jako je TV nebo streamování videa, například pro nahrávání TV programu, doporučuje se používat vhodný plán napájení jiný, než je eco. Máte-li pocit, že obrazovka je příliš tmavá, doporučuje se upravit jas displeje na pohodlnější úroveň z hlediska namáhání očí. Poznámky týkající se spotřeby energie: Nástroj eco Utility uvádí přibližnou aktuální spotřebu energie a přibližnou akumulovanou spotřebu energie. Tyto přibližné hodnoty spotřeby energie vykazují určitou malou chybu, která se liší podle systému v závislosti na konstrukci, komponentách a prostředí. Zobrazení spotřeby energie v okně [Režim eco] Při zapojeném AC adaptéru NEZAHRNUJE aktuální spotřeba energie v režimu eco elektrickou energii pro nabíjení baterie.(*1) V závislosti na spuštěné aplikaci je možné, že spotřeba energie bude vysoká, přestože je režim eco zapnutý. K této situaci může dojít za určitých podmínek (například je-li v pozadí spuštěno hledání virů nebo souborů). I za této situace může úspora energie v rámci režimu eco zůstat aktivní. Zobrazení spotřeby energie v okně [Domů] a [Přínos]

4 Okno [Domů] zobrazuje přibližnou spotřebu energie sníženou pomocí režimu eco pro poslední datum, kdy byl počítač používán. Úspora energie se vypočte pomocí rozdílu mezi spotřebou energie při zapnutém režimu eco a spotřebou energie při vypnutém režimu eco. Akumulovaná spotřeba energie v okně [Domů] a [Přínos] nezahrnuje spotřebu energie během spánku, hibernace, při vypnutém počítači nebo v průběhu spouštění a vypínání. Nezahrnuje spotřebu samotného AC adaptéru a přirozené elektrické vybíjení baterie (*1), není tedy dostatečně přesná pro odhad snížených nákladů na elektřinu. Zobrazení emisí CO2 v okně [Domů] Okno [Domů] zobrazuje přibližné emise CO2 snížené pomocí režimu eco pro poslední datum, kdy byl počítač používán. Snížené emise CO2 se vypočtou pomocí konverzních dat CO2 (*2) podle protokolu GHG (*3). Akumulované emise CO2 NEZAHRNUJÍ energii využitou během spánku, hibernace, při spouštění nebo vypínání nebo vypnutém počítači. Vyloučené jsou také emise CO2 dané vlastní spotřebou AC adaptéru nebo přirozeným vybíjením baterie. (*1) Poznámky k funkci Peak Shift (*4) Po zapnutí funkce Peak Shift se bude opakovaně nabíjet a vybíjet baterie. Tím se nakonec zkrátí cyklus funkce baterie (provozní doba na jedno nabití) a celková životnost baterie. Doba, po kterou je možné využívat energii baterie v časové periodě Peak Shift, se liší podle modelu a provozních podmínek. Jestliže při vypnutém systému dojde k některé z následujících situací, funkce Peak Shift může být zrušena a obnoví se normální způsoby nabíjení. Systém je normálně vypnutý. Baterie a AC adaptér jsou odebrány při vypnutém systému. Je připojen AC adaptér po úplném vybití baterie při vypnutém systému. Poznámky k režimu nabíjení eco (*5) Jestliže aktivujete tento režim, je potřeba jednou vybít baterii alespoň na 50% bez připojení AC adaptéru. Pokud byste tak neučinili, dobíjecí režim eco by nebyl aktivován a životní cykly baterie by nebyly zvýšeny. Jestliže nastane některá z následujících situací, režim nabíjení eco může být zrušen. Baterie a AC adaptér jsou odebrány při vypnutém systému. Je připojen AC adaptér po úplném vybití baterie při vypnutém systému. *1: Jen pro modely s baterií *2: Data Mezinárodních faktorů emisí elektřiny na základě paliv pro CO2 v roce (Stav ze srpna 2012) *3: Protokol skleníkových plynů

5 *4: Jen pro modely s podporou funkce Peak Shift *5: Jen pro modely s podporou režimu nabíjení eco Před použitím ekologického režimu společnosti TOSHIBA je třeba si přečíst a porozumět výše uvedeným informacím. Licenční smlouva s koncovým uživatelem TOSHIBA PC HEALTH MONITOR (notebook) Sdělení a přijetí softwaru PC Health Monitor Vítejte v aplikaci Toshiba PC Health Monitor. Tato aplikace aktivně sleduje řadu systémových funkcí, jako je spotřeba energie, kondice baterie a chlazení systému, a podává informace o důležitých stavech systému. Tato aplikace umí rozpoznat sériová čísla systému a jednotlivých součástí a sleduje specifické aktivity týkající se počítače a jeho využití. Podrobnosti o monitorování informací, informování, sledování a sběru mohou být různé v závislosti na konfiguraci vašeho produktu. Informace o systému, komponentách a využití, tak jak jsou sledovány a sbírány, jmenovitě; základní informace o počítači (např. název produktu, číslo modelu, číslo dílu, sériové číslo, verze BIOS, verze FW), základní informace o komponentách (např. video zařízení, zvukové zařízení, síťové zařízení, jednotka pevného disku, jednotka flash paměti, jednotka optických disků), informace o operačním systému (např. verze OS, datum instalace OS, verze Direct X, verze prohlížeče Internet Explorer, nainstalovaný aktualizační program a seznamy ovladačů, nastavení (akce vypínače, akce zavření víka, vlastnost hlavního panelu, nastavení extenze souborů, číslo profilu uživatele), informace o chybách (BSoD, chyba aplikace) ), čas/počet/nastavení operací komponenty (např. pro vypínač, AC adaptér, baterii, LCD, ventilátor, hlasitost zvuku, vypínač bezdrátové sítě LAN, webová kamera, adaptér LAN, adaptér bezdrátové LAN, Bluetooth, TouchPad, Docker, USB, Express Card, port displeje, port esata, audio port, SD karta), využití funkcí/aplikací poskytovaných společností TOSHIBA (např. nastavení, provoz, stav instalace, časy spuštění, tapeta), datum počátečního zapnutí systému a využití systému a komponent (např. klávesnice (počet klávesy FN), tlačítka, nastavení napájení, stav napájení, baterie (teplota, kapacita nabití a vybití), CPU, paměť, podsvícení (čas zapnutí), teplota tepelného modulu); se ukládají na pevný disk vašeho počítače. Velikost dat o činnosti systému uložených za rok na HDD je velmi malá, jenom asi 20 MB nebo méně. Rovněž tento program nesbírá informace, které identifikují jednotlivce. Získané informace slouží jako pomůcka pro sledování provozu systému, sdělují vám stav systému a je-li potřeba, pomáhají při diagnostice počítače, pokud by počítač vyžadoval servisní zásah. Toshiba může tyto informace používat také pro svou interní analýzu zajištění kvality. Na základě omezení použití, která jsou zmíněna výše, mohou být uložená data zpřístupněna subjektům mimo vaši zemi nebo region, kde bydlíte, a jiné země mohou, ale nemusí mít stejné zákony na ochranu dat nebo stejnou úroveň ochrany dat, jaká je vyžadována ve vaší domovské zemi nebo regionu. Přenos získaných dat nastane, jestliže je v počítači nainstalovaná aplikace TOSHIBA Service Station, ve které se zobrazuje tlačítko PC Health - informační spojení a funkce PC Health - informační spojení je zapnutá. Přenesené informace budou analyzovány statisticky a budou sloužit k lepšímu plánování a vývoji produktů, například zlepšení aplikačního softwaru. Další podrobnosti uvádí část Sdělení a přijetí týkající se přenosu informací z aplikace PC Health Monitor v aplikaci TOSHIBA Service Station, kterou je možné zobrazit kliknutím na tlačítko PC Health - informační spojení.

6 PC Health Monitor nebo jeho použití nijak neprodlužují nebo neupravují povinnosti společnosti Toshiba v rámci standardní limitované záruky. Podmínky a omezení standardní limitované záruky Toshiba platí i nadále. Přestože doporučujeme zapnutí aplikace PC Health Monitor už teď, můžete se rozhodnout jinak a zapnout ji později. Po zapnutí můžete operaci monitorování vypnout a aplikaci kdykoliv odinstalovat pomocí nástroje Odinstalovat program v Ovládacích panelech. Při odinstalaci aplikace PC Health Monitor dojde k automatickému odstranění všech dříve získaných dat, která si aplikace uložila. Licenční smlouva s koncovým uživatelem Programu zlepšování produktu (tablet) Sdělení a přijetí Programu zlepšování produktu Vítejte v Programu zlepšování produktu Toshiba. Tato aplikace umí rozpoznat sériová čísla systému a jednotlivých součástí a sleduje specifické aktivity týkající se počítače a jeho využití. Podrobnosti o sledování a sběru informací mohou být různé v závislosti na konfiguraci vašeho produktu. Informace o systému, komponentách a využití, tak jak jsou sledovány a sbírány, jmenovitě; základní informace o počítači (např. název produktu, číslo modelu, číslo dílu, sériové číslo, verze BIOS, verze FW), základní informace o komponentách (např. video zařízení, zvukové zařízení, síťové zařízení, jednotka pevného disku, jednotka flash paměti, jednotka optických disků), informace o operačním systému (např. verze OS, datum instalace OS, verze Direct X, verze prohlížeče Internet Explorer, nainstalovaný aktualizační program a seznamy ovladačů, nastavení (akce vypínače, akce zavření víka, vlastnost hlavního panelu, nastavení extenze souborů, číslo profilu uživatele), informace o chybách (BSoD, chyba aplikace) ), čas/počet/nastavení operací komponenty (např. pro vypínač, AC adaptér, baterii, LCD, ventilátor, hlasitost zvuku, vypínač bezdrátové sítě LAN, webová kamera, adaptér LAN, adaptér bezdrátové LAN, Bluetooth, TouchPad, Docker, USB, Express Card, port displeje, port esata, audio port, SD karta), využití funkcí/aplikací poskytovaných společností TOSHIBA (např. nastavení, provoz, stav instalace, časy spuštění, tapeta), datum počátečního zapnutí systému a využití systému a komponent (např. klávesnice (počet klávesy FN), tlačítka, nastavení napájení, stav napájení, baterie (teplota, kapacita nabití a vybití), CPU, paměť, podsvícení (čas zapnutí), teplota tepelného modulu); se ukládají na pevný disk vašeho počítače. Velikost dat o činnosti systému uložených za rok na HDD je velmi malá, jenom asi 20 MB nebo méně. Rovněž tento program nesbírá informace, které identifikují jednotlivce. Na základě omezení použití, která jsou zmíněna výše, mohou být uložená data zpřístupněna subjektům mimo vaši zemi nebo region, kde bydlíte, a jiné země mohou, ale nemusí mít stejné zákony na ochranu dat nebo stejnou úroveň ochrany dat, jaká je vyžadována ve vaší domovské zemi nebo regionu. Přenos získaných dat nastane, jestliže je v počítači nainstalovaná aplikace TOSHIBA Service Station, ve které se zobrazuje tlačítko Program zlepšování produktu a je zapnutá funkce Připojení Programu zlepšování produktu. Přenesené informace budou analyzovány statisticky a budou sloužit k lepšímu plánování a vývoji produktů, například zlepšení aplikačního softwaru. Další podrobnosti uvádí část Sdělení a přijetí týkající se přenosu informací z Programu zlepšování produktu v aplikaci TOSHIBA Service Station, kterou je možné zobrazit kliknutím na tlačítko Program zlepšování produktu. Program zlepšování produktu ani jeho použití nijak neprodlužují nebo neupravují povinnosti společnosti Toshiba v rámci standardní limitované záruky. Podmínky a omezení standardní limitované záruky Toshiba platí i nadále.

7 Po zapnutí můžete operaci monitorování vypnout a aplikaci kdykoliv odinstalovat pomocí nástroje Odinstalovat program v Ovládacích panelech. Při odinstalaci Programu zlepšování produktu dojde k automatickému odstranění všech dříve získaných dat, která si aplikace uložila. TOSHIBA TEMPRO ÚVOD Pro společnost TOSHIBA Europe GmbH (TEG) je zachování soukromí uživatelů velmi důležité. Chceme, abyste s důvěrou navštěvovali naše webové stránky a používali náš software. Důsledně dbáme na ochranu osobních údajů a informace o vás použijeme pouze v souladu s německými a evropskými zákony o ochraně dat. Tyto zásady popisují, jaké informace shromažďujeme, za jakých účelem shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů a co máte udělat, pokud si přejete osobní údaje vymazat. Informace o vás shromažďujeme z jediného důvodu: Abychom vám poskytovali nejlepší možné služby. Přečtěte si informace o službě TEMPRO důkladně. Pokud s touto licenční smlouvou s koncovým uživatelem služby TEMPRO nesouhlasíte, služba bude zastavena a aplikace nebude po přihlášení spuštěna. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME A ZA JAKÝM ÚČELEM? Služba TEMPRO čas od času vyžaduje shromažďování některých nezbytných dat. Společnost TEG nebude prostřednictvím této služby shromažďovat žádné osobní identifikující informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo ová adresa (dále osobní informace ), pokud je nám sami neposkytnete. Mezi situace, kdy se můžete rozhodnout poskytnout nám své osobní informace, patří: (i) poskytnutí jména, adresy, telefonního čísla, kupovaných produktů; (ii) poskytnutí ové adresy, abychom vám mohli zaslat požadované informace, nebo registrace jako uživatele, abyste měli přístup k určitým informacím. Pokud chcete, abychom o vás neshromažďovali žádné osobní informace, neposkytujte nám je. Služba TEMPRO čas od času posílá požadavek z našich serverů, aby vám mohla poskytnout informace. Požadavek zahrnuje sériové číslo a číslo modelu, nastavení jazyka a země v počítači, kód země, typ a kategorii (podtyp) požadavku a verzi softwaru TEMPRO. Všechny předchozí položky představují neosobní data a jsou základem pro zpracování požadavku. Tyto podrobnosti navíc slouží k zobrazení obsahu podle vašich předvoleb a obsahu, o kterém si myslíme, že by vás mohl zajímat. Slouží také k odeslání informací týkajících se našich služeb, k odeslání ů o různých tématech, včetně např. technické podpory či používání služby, a k vašemu kontaktování, pokud potřebujeme vyřešit záležitosti související s podporou. Chcete-li službu TEMPRO zastavit, vyberte v nabídce aplikace možnost Zakázat. POSKYTUJEME NĚKOMU VAŠE DATA? Tyto informace můžeme také poskytnout našemu zástupci, který v souvislosti s výše popsanými činnostmi jedná naším jménem. Tento zástupce je vázán zásadami ochrany dat společnosti TEG a bude

8 podle nich postupovat. Společnost TEG neprodá, nepronajme ani jinak záměrně neposkytne osobní informace, které nám poskytnete na tomto webu, žádné třetí straně (jiné než zástupci, který podle předchozího popisu jedná naším jménem). Informace, které shromažďujeme, neposkytujeme ani neprodáváme žádné jiné osobě ani straně. Tyto informace neprodáváme ani neposkytujeme našim reklamním partnerům či agenturám. ZABEZPEČENÍ Společnost TEG důsledně dbá na bezpečnost vašich informací. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k osobním údajům či jejich zveřejnění, zachovali přesnost dat a zajistili vhodné používání informací, zavedli jsme příslušné fyzické, elektronické a kontrolní postupy za účelem ochrany a zabezpečení shromažďovaných informací. KONTAKTNÍ INFORMACE Pokud máte k našim zásadám ochrany osobních údajů nějaké dotazy nebo chcete aktualizovat, odstranit či opravit osobní informace, které o vás máme, obraťte se na nejbližší telefonické centrum společnosti Toshiba. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti TEG najdete na našem webu Licenční smlouva s koncovým uživatelem nástroje TOSHIBA Service Station Tato aplikace umožňuje vašemu počítači automaticky vyhledávat aktualizace softwaru TOSHIBA, které jsou specifické pro váš počítačový systém a jeho programy (zpočátku každých 30 dnů, dotazy mohou nastávat více nebo méně často v závislosti na výpadcích internetu, opakovaných pokusech, přímých akcích uživatele nebo změně strategie dotazů na serverech TOSHIBA). Je-li tato aplikace aktivovaná, pravidelně přenáší na naše servery omezené množství systémových informací (jmenovitě je to model, číslo dílu, UUID, preferovaný jazyk, sériové číslo, datum prvního spuštění, zobrazení upozornění nebo aktualizace, stažení a instalace aktualizace, verze operačního systému, stav softwaru, atd). Pokud by výše zmíněné informace přenášené do společnosti TOSHIBA vytvářely osobní informace ve vaší oblasti, vezměte prosím na vědomí, že s těmito informacemi bude zacházeno přísně podle pravidel a předpisů uvedených v tomto oznámení a v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Společnost TOSHIBA si může ponechat tyto informace po dobu sedmi (7) let, může využívat tyto informace pro technické a marketingové služby podpory a může je sdílet s organizací TOSHIBA s World Wide Support nebo s pobočkami TOSHIBA nebo se třetími stranami, které jsou přizvány společností TOSHIBA za účelem poskytování služeb podpory ve spojení s podporou systému. Když váš počítač začne hledat naše servery za účelem upozornění nebo aktualizace, dáme vám automaticky příležitost aktualizovat váš počítač nebo přenést upozornění nebo aktualizaci přímo do vašeho zařízení. Budeme také udržovat protokol o aktualizacích nebo upozorněních, které jsou nainstalovány na našich serverech. Přestože doporučujeme okamžitou aktivaci nástroje TOSHIBA Service Station, můžete si ji aktivovat kdykoliv později nebo tuto funkci nemusíte používat vůbec. Jestliže si zvolíte pozdější aktivaci, systémové

9 informace budou i tak shromažďovány ve vašem systému za účelem pozdějšího přenosu, pokud se však nerozhodnete, že tuto funkci nebudete používat vůbec. Po aktivaci bude tento systém pokračovat v oznamování upozornění nebo aktualizací, dokud nedojde k jeho vypnutí. To je možné provést kdykoliv odinstalací nástroje. Po odinstalaci již nebudete dostávat další aktualizace nebo upozornění. Pokud si rozhodnete pro aktivaci aplikace TOSHIBA Service Station teď nebo později kliknutím na tlačítko 'Přijmout', souhlasíte s těmito podmínkami a ustanoveními a s používáním a sdílením systémových informací. Jestliže se rozhodnete nepoužívat tuto aplikaci nebo nesouhlasíte s těmito podmínkami a ustanoveními, klikněte na tlačítko 'Zamítnout' a tato aplikace nebude aktivována, ovšem v případě notebooků, které byly zakoupeny ve Spojených státech nebo v Latinské Americe se může i nadále získávat a přenášet omezené množství systémových informací na základě platných oznámení uživatele ve spojení s ostatními programy TOSHIBA. Tím, že přijmete tyto podmínky a ustanovení, dáváte také svůj souhlas s přenosem informací do míst mimo vaši zemi nebo místo pobytu, konkrétně do Japonska a Spojených států, a berete na vědomí, že tyto země mohou nebo nemusí mít stejné zákony a úroveň ochrany údajů, než jak je vyžadováno ve vaší zemi. Aplikace TOSHIBA Quality Po prvním připojení uživatele k Internetu společnost TOSHIBA pro účely své interní analýzy zajištění kvality automaticky sbírá určité informace o vašem zařízení, mezi které patří především název zařízení, číslo dílu, sériové číslo a/nebo počáteční datum spuštění hardwaru. Tento přenos je naprosto anonymní, protože nejsou sbírány žádné osobní identifikovatelné informace. Tento přenos se liší od registrace produktu. Tato smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je k dispozici také na webu společnosti Toshiba. Licenční smlouva na bezpečnostní software Intel Děkujeme za využití bezpečnostního softwaru a služeb společnosti Intel Corporation (dále jen Software ), které poskytuje její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost McAfee. Toto je právní ujednání mezi vámi a naší společností. Instalací nebo použitím Softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami ujednání, proto si je pečlivě přečtěte. Tato smlouva na bezpečnostní Software Intel (dále jen Smlouva ) upravuje vaše práva k použití Softwaru, jejich omezení, naše právo Smlouvu automaticky prodlužovat a účtovat vám placené verze nebo funkce Softwaru, a váš souhlas se způsobem řešení sporů, které mohou mezi námi vzniknout. Uvádíme zde odkazy na další podmínky, např. podmínky naší ochraně osobních údajů (http://www.mcafee.com/common/privacy/czech/index.htm), které se vás také týkají a jsou důležitou součástí této Smlouvy. Podmínky specifické pro jednotlivé země jsou uvedeny v poslední části Smlouvy. Pokud jste mladší 18 let, Software nesmíte používat (ani nám poskytovat osobní informace) bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, který musí tuto Smlouvu uzavřít vaším jménem a také Software pro vás spravovat.

10 1. Přijetí této Smlouvy a jejích změn. Kliknutím na tlačítko Přijímám (Souhlasím) a instalací Softwaru souhlasíte s tím, že budete bezpodmínečně dodržovat podmínky této Smlouvy, a že tato Smlouva je vymahatelná stejně jako písemně vyhotovená a vlastnoručně podepsaná smlouva. Pokud se všemi těmito podmínkami bezpodmínečně nesouhlasíte, Software neinstalujte, nespouštějte a nepoužívejte. Pokud dojde k rozporu mezi přeloženou a anglickou verzi této Smlouvy, platí anglická verze. TUTO SMLOUVU MŮŽEME PŘÍLEŽITOSTNĚ, PODLE NAŠEHO UVÁŽENÍ A Z LIBOVOLNÉHO DŮVODU MĚNIT, A TO I BODY O DŮVĚRNÝCH INFORMACÍCH, ROZHODČÍ DOLOŽKY A ŘEŠENÍ SPORŮ. Například do ní musíme zapracovat změny legislativy nebo ve funkci Softwaru. Pokud ve Smlouvě uděláme podstatné změny, tyto vstoupí v platnost až poté, co vás o nich informujeme na vámi zadanou adresu (nebo jinými prostředky) a co vám umožníme si je prostudovat a nové znění do 30 dnů přijmout nebo odmítnout. Všechny ostatní změny Smlouvy vstoupí v platnost okamžitě. Proto je nutné udržovat kontaktní a jiné údaje účtu (např. ovou adresu) aktuální. Pokud s novým zněním Smlouvy nesouhlasíte, můžete i nadále využívat Software zakoupený za původních podmínek, nesmíte jej však aktualizovat ani Smlouvu prodloužit. Pokud zrušíte svůj souhlas se Smlouvou, musíte Software neprodleně odinstalovat a přestat jej používat. Pokud tuto Smlouvu porušíte, můžeme vám k Softwaru znemožnit přístup a jeho použití. 2. Licence k použití. Těší nás, že vám můžeme udělit nevýhradní, omezenou licenci k instalaci Softwaru a jeho použití pro osobní potřebu v souladu s podmínkami této Smlouvy. Tato licence platí pouze na předplacený počet přístrojů, je nepřenosná a my ji v souladu s touto Smlouvou můžeme zrušit. My, naši dodavatelé a partneři, budeme i nadále vlastníkem našeho Softwaru a všech práv na něj, včetně všech práv z duševního vlastnictví. Vám udělená práva jsou pouze práva výslovně uvedená v této Smlouvě. Pokud nám poskytnete nějaké komentáře, informace, názory nebo návrhy (dále podněty ), máme právo je bez omezení, k jakýmkoli účelům a zdarma využívat. Máte právo Software využívat pouze na podporovaných přístrojích a operačních systémech a na toto využití může mít negativní vliv výkon a kompatibilita vašeho hardwaru a softwaru či nedostatečný přístup k internetu. Odpovídáte za splnění požadavků Softwaru na systém a náklady na přístrojové vybavení, včetně nákladů na získání příležitostných aktualizací, které vám umožní další používání Softwaru. Systémové požadavky jsou uvedeny na našich webových stránkách. 3. Smluvní období. Tato Smlouva je platná po období, na něž máte uhrazené poplatky, pokud její platnost nebude v souladu s následujícími podmínkami ukončena předčasně. Pokud u placených verzí Softwaru není žádná doba platnosti uvedena, základní období je jeden rok od získání Softwaru. Bezplatné verze Softwaru, včetně modulů, které poskytneme k vyzkoušení, jako laskavost nebo označených jako beta verze, předběžná verze, nebo jinak popsaných jako experimentální, nevyzkoušený, nebo ne plně funkční (dále bezplatný Software ), tato Smlouva platí, dokud vám Software dáváme k dispozici. Bezplatný Software vám můžeme poskytnout v době, kdy máte naše služby předplacené nebo i po ní, a jeho použití se po celou dobu řídí podmínkami této Smlouvy. Smlouvu můžeme podle svého uvážení vypovědět, pokud nedodržíte její podmínky. Smlouvu můžete kdykoli vypovědět i vy, a to trvalým vymazáním Softwaru ze svých přístrojů a zrušením svého účtu u nás. Při vypovězení Smlouvy musíte Software přestat používat, odinstalovat jej a (pokud jste tak již neučinili) trvale vymazat všechny kopie Softwaru. Je-li Smlouva z jakéhokoli důvodu vypovězena nebo její platnost vyprší, ztrácíte právo Software používat a spouštět, což platí i pro všechny webové úložné a zálohovací služby, a my podle svého uvážení můžeme zrušit nebo uzavřít váš účet. Po vypovězení nebo vypršení Smlouvy podle našich standardních směrnic smažeme veškerá vaše data a zálohy (text, soubory, odkazy, obrázky a jiné materiály) (dále jen materiály ) uložené na našich serverech. Je na vás, abyste si materiály uložili nebo zálohovali jinde, než

11 tato Smlouva vyprší nebo je vypovězena. Nejsme povinni vám zajistit kopii uložených materiálů. Použití Softwaru, a to kdykoli, se řídí podmínkami této Smlouvy. 4. AUTOMATICKÉ PRODLOUŽENÍ, ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ PENĚZ. TÍMTO UDĚLUJETE SOUHLAS S AUTOMATICKÝM PRODLUŽOVÁNÍM PŘEDPLATNÉHO. PŘED VYPRŠENÍM PŘEDPLATNÉHO VÁS VYROZUMÍME O JEHO BLÍŽÍCÍM SE PRODLOUŽENÍ, A TO NA OVOU ADRESU UVEDENOU PŘI SJEDNÁNÍ PŘEDPLACENÝCH SLUŽEB. PŘI PRODLOUŽENÍ PŘEDPLATNÉHO VÁM NAÚČTUJEME MALOOBCHODNÍ CENU ZA SOFTWARE UVEDENOU V TU DOBU NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, A TO BEZ ZOHLEDNĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROPAGAČNÍ AKCÍ A SLEV. NÁSLEDNĚ VÁM EM ZAŠLEME POTVRZENÍ S UVEDENÍM DATA PRODLOUŽENÍ, CENY, PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ A PŘÍPADNĚ ÚČTOVANÝCH DANÍ. JE-LI V DOBĚ PRODLOUŽENÍ PŘEDPLATNÉHO SOFTWARE PŘEJMENOVÁN, UPGRADOVÁN NEBO NAHRAZEN NOVÝM SE SROVNATELNÝMI PARAMETRY (DÁLE NÁHRADNÍ SOFTWARE ), MŮŽEME VÁM, PODLE NAŠEHO UVÁŽENÍ, AUTOMATICKY AKTIVOVAT NÁHRADNÍ SOFTWARE, A TO ZA PLNOU MALOOBCHODNÍ CENU PŮVODNÍHO PRODUKTU PLUS PŘÍSLUŠNÉ DANĚ. POKUD V DOBĚ PRODLOUŽENÍ NEUVEDEME JINAK, BUDE NOVÁ DOBA PLATNOSTI STEJNĚ DLOUHÁ JAKO UPLYNULÉ OBDOBÍ. U ROČNÍCH A DELŠÍCH PŘEDPLATNÝCH BUDOU PRODLOUŽENÍ A PLATBA ZPRACOVÁNY DO 30 DNŮ PŘED UPLYNUTÍM AKTUÁLNÍHO PŘEDPLATNÉHO A DÁLE VŽDY PO ROCE. O STAVU ÚČTU VÁS BUDEME INFORMOVAT (A TAKÉ O VEŠKERÝCH ZMĚNÁCH PODMÍNEK PŘEDPLATNÉHO). KDYKOLI PO UHRAZENÍ PŘEDPLATNÉHO MŮŽETE NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO PRODLOUŽENÍ ZMĚNIT VE SVÉM ÚČTU NA WEBU NEBO U NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY. POKUD NEMÁTE O DALŠÍ AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO ZÁJEM, MUSÍTE JEJ DEAKTIVOVAT NEBO ZRUŠIT ALESPOŇ TŘICET DNÍ PŘED VYPRŠENÍM STÁVAJÍCÍHO OBDOBÍ. POKUD TAK NEUČINÍTE, PŘEDPLATNÉ BUDE V PŘÍSLUŠNÝCH TERMÍNECH PRODLUŽOVÁNO, DOKUD JE NEZRUŠÍTE (NEBO JEJ MCAFEE NEUKONČÍ PODLE TÉTO SMLOUVY). Měsíční předplatné se při zrušení nevrací, a to ani v poměrné výši. Při zrušení měsíčního předplatného bude zrušeno další účtování poplatku a služba vám bude poskytována do posledního dne měsíce, v němž jste nám oznámili její zrušení. Pokud službu platíte jinak než měsíčně, můžete využívání Softwaru ukončit kdykoli. Pokud je zrušíte do 60 dnů od sjednání nebo prodloužení, vrátíme vám při požádání u naší služby zákazníkům předplatné za nevyčerpanou dobu (pouze za současné období). Pokud takovou žádost učiníte více než 60 dnů od sjednání nebo prodloužení, předem uhrazené poplatky na aktuální období nevracíme, naúčtujeme vám však využívání služby až do jejího zrušení. Jste povinni zajistit aktuálnost, úplnost a přesnost fakturačních údajů. Pokud nebude možné provést inkaso na základě zadaných platebních informací, můžeme si vyžádat přímou platbu z vašeho účtu, abychom předešli výpadku služeb. Je na vás, abyste si hradili náklady na datové připojení potřebné k použití Softwaru, a to včetně jakýchkoli příplatků a pokut za překročení datového nebo časového limitu, případně za posílání textových zpráv v rámci ČR či do zahraničí. 5. Ochrana osobních údajů. Na ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů nám velmi záleží vaše bezpečnost je pro nás prioritou. K poskytování služeb potřebujeme získat a zpracovat údaje o vás a vašich přístrojích, a to i citlivé informace (např. biometrická data, zdravotní údaje, finanční/fakturační informace a zeměpisné souřadnice pozice). Tento sběr a zpracování se řídí našimi zásadami na ochranu

12 osobních údajů (http://www.mcafee.com/common/privacy/czech/index.htm). Taková data můžeme také předat ke zpracování našim pobočkám ve Spojených státech a dalších zemích, kde máme my nebo naši partneři technické zázemí. Tímto berete na vědomí, že jakékoliv použití Softwaru a sběr, zpracování a poskytování informací jeho prostřednictvím se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů v aktuálním znění. Pravidelně vás budeme informovat o důležitých věcech ohledně vašeho účtu, předplatného nebo Softwaru od firem ze skupiny Intel Security, a to em, SMS a zprávami v Softwaru. S vaším svolením (předpokládaným nebo výslovným) vám také budeme zasílat obchodní zprávy, např. speciální nabídky a informace o akcích, soutěžích a jiných událostech od nás a vybraných partnerů. Tyto zprávy můžete kdykoli odhlásit. 6. Omezení použití. Aby bylo možné zajistit bezpečnost Softwaru a jeho dostupnost pro každého, je nutné jeho použití do určité míry omezit. Software je poskytován formou licence, nikoli prodáván. Je chráněn mezinárodními úmluvami a zákony v řadě zemí celého světa. Distribuce a reprodukce tohoto Softwaru bez našeho souhlasu je postižitelná podle občanského i trestního práva. Je zakázáno: provádět reverzní inženýrství nebo jinak se snažit o zjištění zdrojového kódu Softwaru, pokud toto není povoleno zákonem; Software upravovat nebo vytvářet na jeho základě jakákoli odvozená díla; Software publikovat, kopírovat (jinak než jako zálohu, je-li to u předplatného povoleno), prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat na něj další licence, postupovat nebo jiným způsobem jej převádět jiné osobě; využívat Software ke komerčním účelům; snažit se o obcházení technických ochranných opatření v Softwaru. využívat Software k porušování zákona; provádět jakékoli činnosti, které jinak zasahují jiným osobám do jejich využívání Softwaru. Pokud jste Software instalovali na mobilním přístroji a tento darujete nebo prodáte jiné osobě, jste povinni z něj Software odstranit a zrušit registraci přístroje ve svém účtu. Pokud dojdeme k závěru, že jste tuto Smlouvu porušili, máme právo ji vypovědět nebo platnost pozastavit, a také váš účet nebo váš přístup k Softwaru. Software může obsahovat ochranné prvky, které omezují velikost úložiště, šířku pásma nebo počet počítačů, na který jej lze nainstalovat. Jejich pomocí vám můžeme zablokovat přístup k Softwaru, pokud dojdeme k závěru, že jste porušili tuto Smlouvu nebo pokud předplatné vyprší. 7. Podpora, aktualizace a životní cyklus produktu. Koncoví uživatelé, kteří mají řádně předplacené služby, mají zajištěnu technickou podporu podle standardní platné nabídky, zásad a postupů společnosti, tak jak jsou tyto uvedeny na našich stránkách. Tyto podmínky se mohou příležitostně měnit podle našeho uvážení a mohou být v různých zemích jiné. Jakýkoli závazek k podpoře stávající verze Softwaru pozbude platnosti po zveřejnění aktualizace, upravené nebo pozdější verze (dále jen aktualizace ). Akceptací této Smlouvy nám dáváte dát svolení k instalaci aktualizací do vašeho zařízení automaticky, jakmile jsou dispozici, pokud je možné provést tuto instalaci na pozadí. To pro zajištění vašeho pohodlí, a aby Software na vašem přístroji vždy měl nejnovější funkce. Aktualizace a odbornou pomoc s bezplatným Softwarem koncovým uživatelům poskytujeme jen na základě vlastního uvážení a můžeme toto kdykoliv ukončit. Podle svého uvážení můžeme příležitostně ukončit nabídku některého typu Softwaru nebo jeho specifických funkcí. Ukončení podpory znamená datum, kdy přestaneme zajišťovat automatické opravy, aktualizace nebo technickou podporu pro konkrétní Software. Pokud předplatné vyprší až po ukončení podpory, další předplatné už nebude možné (kromě možnosti uvedené v bodu 4 této Smlouvy). Další informace najdete na příslušných stránkách společnosti McAfee na adrese. 8. Podmínky platné pro konkrétní nabídky, produkty nebo funkce

13 Bezpečnostní produkty pro rodiny a více uživatelů: Chcete-li tento druh Softwaru používat, musí být starší 18 let nebo si k použití Softwaru zajistit mít oprávnění od rodiče nebo zákonného zástupce. Ten musí Smlouvu vaším jménem uzavřít a provést instalaci. Dospělí, rodiče a zákonní zástupci mohou Software použít ke sledování pouze vlastních dětí, děti, pro něž jsou zákonným opatrovníkem nebo mají oprávnění k jejich sledování a monitorování. Bezplatné, zkušební, předběžné a beta verze: Tato část Smlouvy i nadále platí i na bezplatný Software, který stáhnete nebo jinak získáte. Pokud dojde ke konfliktu jakékoli ustanovení v této části s jinou podmínkou v této Smlouvě, platí pro takový bezplatný Software tato část, pouze však v rozsahu nezbytném k vyřešení konfliktu. Bezplatný Software je poskytován jak je, bez jakékoli záruky, odškodnění, údržby podpory, vyjádřené nebo předpokládané. Vztahují se na něj zákonná práva, která nelze vyloučit nebo omezit zákonem. Berete na vědomí, že bezplatný Software může obsahovat chyby a další problémy, které mohou způsobit systémová nebo jiná selhání a ztrátu dat. Berete na vědomí, že jsme neslíbili ani nezaručili oznámení nebo zpřístupnění bezplatného Softwaru do budoucna, že tuto povinnost vůči vám nemáme, a že nejsme povinni uvést podobný nebo kompatibilní bezplatný Software ani jeho aktualizace. Berete proto na vědomí, že bezplatný Software používáte zcela na vlastní riziko. Předplatné na celou životnost přístroje: Předplatné McAfee AntiVirus Plus na celou životnost přístroje lze využít na jednom počítači se systémem Windows nebo mobilním přístroji se systémem Android (dále Přístroj ), pokud jste předplatné zakoupili s ním, nebo až na třech přístrojích, pokud jste předplatné zakoupili samostatně. Jakmile je předplacený produkt správně instalován v Přístroji, zůstane aktivní až do vyřazení Přístroje. K němu máte nárok na telefonickou podporu v angličtině (během obvyklé pracovní doby) na jeden rok a anglickou podporu po webu, dokud není systém v Přístroji starší o více než dvě verze než jeho nejnovější verze (například Windows 8.x nebo Android 4.x), tj. po dobu životnosti počítače běžnou v oboru (5 7 let u počítačů, 3 roky u tabletů a smartphonů). Předplatné McAfee na celou životnost přístroje není převoditelné na jinou osobu, přístroj ani zařízení, a to bez ohledu na okolnosti. Pokud Přístroj prodáte nebo jinak převedete na jinou osobu před koncem jeho životnosti, předplatné bude zrušeno a další jeho vlastník nebude mít právo jej instalovat, používat ani mít ve svém držení. Při každém pokusu o přenesení, přesunutí nebo reinstalaci předplatného v jiném počítači nebo přístroji, nebo pokusu o jeho instalaci na počítače nebo přístroje nad rámec licence vaše právo instalovat, používat a mít předplatné zaniká. K zajištění aktuálních dat a technické podpory je třeba Software McAfee pravidelně aktualizovat na nejnovější verzi. Pokud se kdykoli rozhodnete přejít na jiný produkt společnosti McAfee, tento nový produkt: (1) bude zpoplatněn zvlášť (předplatné či licence); (2) nebude součástí původní doživotní licence; a (3) dříve zaplacená služba a licence McAfee celou životnost přístroje bude automaticky a bez upozornění a vrácení peněz ukončena. McAfee SECURE: McAfee SECURE je placená služba pro majitele webových stránek, která u jejich stránek denně kontroluje možné chyby v zabezpečení a pokud žádné problémy nezjistí, umožní na stránkách zobrazení loga McAfee SECURE. Zvláštní podmínky upravující použití této služby lze nalézt na adrese Správa hesel a účtu: Je na vás, abyste zajistili bezpečnost vašeho hesla a účtu. Heslo nebo šifrovací klíč uchovávejte na bezpečném místě bez nich se nemusíte dostat k uloženým datům. Za jakoukoli aktivitu, která bude provedena pod vaším účtem, nesete plnou odpovědnost. Pokud dojde ke zneužití nebo vniknutí do vašeho účtu, jste povinni nás neprodleně informovat. Za ztráty způsobené jakýmkoli neoprávněným použitím vašeho účtu neodpovídáme; vy však můžete nést odpovědnost za ztráty, které vinou takovému zneužití utrpíme my nebo jiné subjekty. POKUD ZAPOMENETE HLAVNÍ HESLO K JAKÉKOLI DATABÁZI HESEL NEBO PODOBNÉMU PRODUKTU, UPOZORŇUJEME, ŽE K HLAVNÍM HESLŮM NEMÁME PŘÍSTUP A NEJSME SCHOPNI VÁM ZAŠIFROVANÁ DATA ZPŘÍSTUPNIT. Nabízíme bezplatnou i placenou verzi databáze hesel a účtů, přičemž do bezplatné lze uložit pouze

14 omezený počet údajů (například přihlašovacích informací k webovým stránkám nebo aplikacím). Pokud jste si zdarma stáhli placenou verzi během nějaké akce, po vypršení období této akce už nebude možné ukládat další hesla (nad limit bezplatné verze). POKUD JSTE SOFTWARE NEBO SLUŽBY ZÍSKALI V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO ČLENSTVÍ V PROGRAMU PASSWORDBOX NEBO PODOBNÉ DOŽIVOTNÍ NABÍDKY, TYTO ZDE NEPLATÍ A NEJSOU NA NÁŠ SOFTWARE PŘEVODITELNÉ. Pokud si stáhnete jakoukoli heslovou databázi od firmy Intel Security, platí pro ni veškeré poplatky u ní uvedené i a podmínky této Smlouvy. SiteAdvisor: SiteAdvisor je program a webové stránky, které uživatele informují o možných rizicích různých webových stránek. Program SiteAdvisor zobrazuje u výsledků (adres) hlavních vyhledávačů barevné symboly podle jejich rizikovosti. Stránky SiteAdvisor.com obsahují dokumentaci o tom, jak toto bezpečnostní hodnocení probíhá. Hodnocení program provádí vesměs automaticky, nedokáže však rozpoznat a prověřit všechny možné aspekty webových stránek, ani zjistit záměry jejich vlastníka. McAfee nepodporuje obsah cizích webových stránek a neodpovídá za ně, přičemž obsah některých z prověřovaných stránek může být pro vás nepřijatelný, nevhodný nebo urážlivý. HODNOCENÍ PROGRAMU NENÍ ZÁRUKOU DŮVĚRYHODNOSTI JAKÝCHKOLI STRÁNEK, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYJADŘUJE NÁZORY SPOLEČNOSTI MCAFEE ANI JEJÍ SOUHLAS S OBSAHEM, TÉMATEM, CELKOVOU KVALITOU ANI UŽITEČNOSTÍ STRÁNEK. 9. Závazné rozhodčí řízení a zákaz hromadných žalob Dohoda o využití rozhodčího řízení. Jakýkoli nárok, spor nebo rozpor ( nárok ) vás vůči nám a naopak ohledně této Smlouvy, Softwaru nebo jakéhokoli zařízení, výrobků nebo služeb poskytnutých námi (nebo v rámci propagace těchto produktů a služeb) bude na žádost kterékoli ze stran vyřešen v důvěrném a závazném rozhodčím řízení. Tato dohoda o využití rozhodčího řízení platí i pro neshody ohledně vykonatelnosti nebo interpretace kterýchkoli z ustanovení tohoto bodu. Rozhodčí řízení podle této Smlouvy není nutné u drobných nároků, které lze v některých zemích řešit místně ve zjednodušeném soudním řízení, pokud bude spor vyřešen v rámci konkrétního soudu a nejedná se o hromadnou žalobu, ale o jediného žalobce. Tato dohoda o využití rozhodčího řízení platí pro neshody a nároky všeho druhu a právní konstrukce (náhrada škody, předběžné opatření nebo určovací žaloba). Rozhodčím řízením podle této rozhodčí dohody budou řešeny nejen vaše nároky, ale i nároky vznesené vaším jménem v souvislosti s vámi, například zaměstnancem, zástupcem, agentem, právním předchůdcem či nástupcem, dědicem, nabyvatelem nebo správcem konkursní podstaty. Rozhodčím řízením podle této rozhodčí dohody budou řešeny nároky, které se týkají nás, ale i naší mateřské společnosti, poboček, nástupců, zmocněnců, zaměstnanců a zástupců. Rozhodčím řízením budou řešeny i nároky vznesené v rámci hromadné žaloby, nároky hromadně žalované občanským zmocněncem nebo jiné skupinové žaloby, s tím, že rozhodčí řízení bude u těchto nároků postupovat individuálně (nikoli hromadně) a rozhodce může rozhodnout pouze u jednotlivého žalobce, ne celé skupiny. OBĚ STRANY SE DOHODLY, ŽE HROMADNÉ ŽALOBY, NÁROKY HROMADNĚ ŽALOVANÉ OBČANSKÝM ZMOCNĚNCEM A PODOBNÉ SKUPINOVÉ NÁROKY NEJSOU PŘÍPUSTNÉ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ANI U BĚŽNÉHO SOUDU. PŘIJETÍM TÉTO ROZHODČÍ DOHODY SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA PODÁNÍ HROMADNÉ ŽALOBY A UVEDENÝCH PODOBNÝCH NÁROKŮ, VYUŽITÍ HROMADNÉHO ZASTOUPENÍ ZMOCNĚNCEM A INICIACE KONSOLIDOVANÉ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI, PRO NIŽ TOTO UJEDNÁNÍ PLATÍ. Oznámení o sporu: Strana žádající o rozhodčí řízení musí toto oznámit straně druhé, a to písemně a alespoň 30 dní před zahájením rozhodčího řízení. Oznámení musí být zasílána na adresu: McAfee, Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Oznámení musí obsahovat

15 vaše jméno, adresu a kontaktní informace, skutkovou podstatu sporu a požadované nápravné opatření. McAfee se s vámi pokusí spor vyřešit jednáním do 60 dnů ode dne odeslání oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo McAfee iniciovat rozhodčí řízení. Realizace rozhodčího řízení: Pokud spor není vyřešen jednáním nebo ve zjednodušeném řízení, bude řešen výhradně v závazném rozhodčím řízení podle zákona USA o rozhodčím řízení (dále jen FAA ) a nikoli zákona jiné země. TÍMTO SE VZDÁVÁTE PRÁVA ŘEŠIT JAKÉKOLI ZDE UVEDENÉ ŽALOBY SOUDNÍ CESTOU, AŤ JIŽ SAMOSTATNĚ NEBO PŘIPOJENÍM K HROMADNÉ ŽALOBĚ. Místo toho se budou všechny spory řešit jednotlivě před jedním neutrálním rozhodcem a řízení bude důvěrné. Rozhodcem bude právník s povolením působit v oboru v daném právním systému a s nejméně deseti lety zkušeností, případně jím může být důchodce nebo bývalý soudce, vybraní podle pravidel asociace AAA. Rozhodce je vázán podmínkami této Smlouvy, rozhodčí řízení se pak řídí podle pravidel AAA pro komerční rozhodčí řízení a jejich doplňku pro spotřebitelské spory, s úpravami dle této Smlouvy ( pravidla rozhodčího řízení ). Další informace naleznete na adrese nebo na čísle U nároků nebo protinávrhů požadujících alespoň USD rozhodce vydá odůvodněné, písemné rozhodnutí dostatečné k vysvětlení základních zjištění a závěrů, na nichž je založen vydaný nález. Veškerá rozhodčí řízení bude vedena v angličtině, přičemž se tato Smlouva a závazné rozhodčí řízení řídí podle amerického zákona FAA. Nález bude vydán důvěrně a poskytnut jiným osobám pouze tak, jak je nezbytné k potvrzení rozsudku nebo k dodržení zákona. Pokud to příslušná legislativa umožňuje, rozhodce může přiznat i náklady na právní zastoupení a další náklady. Rozhodčí nález stanoví pouze práva a povinnosti stran ohledně nároků v rozhodčím řízení a nebude mít žádný vliv na práva a povinnosti v jiných sporech. Náklady: Strana, která iniciovala rozhodčí řízení, zaplatí vstupní poplatek. Pokud iniciujete rozhodčí řízení a rozhodce rozhodne ve váš prospěch, McAfee vám vstupní poplatek uhradí. Pokud dojde k předvolání stran, budeme platit poplatky a náklady za první den jednání. Všechny ostatní poplatky a náklady budou hrazeny podle nálezu řízení. Pokud však rozhodce rozhodne, že si vstupní poplatek nemůžete dovolit uhradit, můžeme pokud nás požádáme a k tomu shledáme dobrý důvod tento uhradit za vás nebo složit zálohu. Každá strana nese náklady na své právní zástupce, experty a svědky a další výdaje, bez ohledu na výsledek řízení. Rozhodce však může na základě platné legislativy jedné ze stran přiznat náhradu části nebo všech nákladů na úkor strany druhé. Práva k zajištění předběžného opatření: Ostatními body této Smlouvy není dotčeno naše právo zajistit si opravné prostředky svépomocí nebo k dodržení náležitostí právního procesu nebo požádat o dočasné opatření typu předběžného opatření, zabavení nebo obstavení u věcně příslušného soudu. Toto opatření může každá ze stran napadnout v rozhodčím řízení. Rozpor mezi podmínkami: V případě rozporu mezi pravidly rozhodčího řízení a této rozhodčí dohody platí tato dohoda. Je-li jakákoli část této rozhodčí dohody považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, neruší platnost ostatních ustanovení dohody. Ovšem (a) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného rozhodčího řízení, je celá tato dohoda neplatná od samého počátku a (b) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného zastoupení žalobců občanským zmocněncem v rozhodčím řízení, je tato Smlouva neplatná pouze ve smyslu tohoto ustanovení. Tato rozhodčí dohoda zůstává v platnosti i po ukončení nebo zrušení této Smlouvy. V případě rozporu mezi touto dohodou a jiným relevantním ustanovením o tomto řízení platí dohoda.

16 NEVYUŽITÍ SENÁTU: POKUD Z NĚJAKÉHO DŮVODU BUDE NÁROK ŘEŠEN PŘED SOUDEM A NIKOLI V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, OBĚ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SOUDNÍ JEDNÁNÍ NEBUDE PŘED SENÁTEM/POROTOU. OBĚ STRANY SE BEZPODMÍNEČNĚ VZDÁVAJÍ PRÁVA NA SOUD PŘED POROTOU/SENÁTEM VE VŠECH SPORECH, KTERÉ JAKKOLI SOUVISEJÍ S TOUTO SMLOUVOU NEBO S NÁMI POSKYTNUTÝMI ZAŘÍZENÍMI, PRODUKTY A SLUŽBAMI (NEBO S JAKOUKOLI REKLAMOU NA TAKOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY). V PŘÍPADĚ SOUDNÍHO SPORU LZE TENTO ODSTAVEC SMLOUVY PŘEDLOŽIT SOUDU JAKO PÍSEMNÝ SOUHLAS OBOU STRAN. 10. Rozhodné právo této Smlouvy. S výjimkou uvedenou v bodu 20 dále se tato Smlouva, využívání Softwaru, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně této Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi, bude se řídit zákony státu New York, USA (a v souladu s nimi bude i vykládána), a to s výjimkou kolizních ustanoven a všech ustanovení o rozhodčím řízení, která se řídí pravidly FAA. Pokud z jakéhokoli důvodu nelze zákony státu New York uplatňovat, bude se s výjimkou uvedenou v bodu 20 dále tato Smlouva, využívání Softwaru, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi, řídit zákony státu Texas, USA (a v souladu s nimi bude i vykládána), a to s výjimkou kolizních ustanoven a všech ustanovení o rozhodčím řízení, která se řídí pravidly FAA. Na tento Software se nevztahuje Úmluva OSN o Smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a zákon UCITA v USA (Uniform Computer Information Transactions Act). 11. Omezení záruky; Odmítnutí jiných záruk. Zaručujeme, že placený Software používaný na základě licence udělené touto Smlouvou (včetně aktualizací poskytnutých během záruční doby) bude po 30 dní od zakoupení v základních rysech fungovat v souladu s dokumentací (námi poskytnutou při nákupu Softwaru) a že případná média (např. disk CD ROM, nikoli přístroje vyrobené jinými společnostmi), na nichž je Software uložen a poskytnut, budou prosta vad materiálu a zpracování. Nezaručujeme kompatibilitu a funkčnost přístrojů u Softwaru, a dále neodpovídáme za provoz přístroje, v němž tyto používáte. V případě porušení této záruky je jediným závazkem naším a našich dodavatelů, a současně vaším jediným opravným prostředkem některá z těchto variant, kterou zvolíme podle vlastního uvážení: vrátíme vám částku, kterou jste za licenci zaplatili, vyměníme vadné médium se Softwarem, poskytneme alternativní náhradu podle místního zákona na ochranu spotřebitelů. Pokud nám v uvedeném plnění brání předpisy omezující vývoz či dovoz, konkrétní náhrada nemusí být k dispozici. Je-li fyzické médium vadné, musíte je na své náklady dopravit na místo nákupu a předložit doklad o koupi. Záruka na náhradní médium platí po zbytek původní záruční doby. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY. NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, FUNKČNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO BODU JE SOFTWARE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE. ZA VÝBĚR SOFTWARU K DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ, JEHO INSTALACI, POUŽITÍ A ZÍSKANÉ VÝSLEDKY ODPOVÍDÁ UŽIVATEL. NEZARUČUJEME MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ ANI POŽADOVANOU FUNKCI SOFTWARU. NEZARUČUJEME TAKÉ, ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE BEZPORUCHOVÝ, BEZ VÝPADKŮ, CHYB A VAD, ŽE VÁS OCHRÁNÍ PROTI VŠEM MOŽNÝM BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM (VČETNĚ ÚMYSLNÉHO POŠKOZENÍ TŘETÍMI STRANAMI), ŽE NEDOJDE K ZÁVADÁM NEBO JINÝM CHYBÁM V SOFTWARU ZPŮSOBENÝM NÁMI NEZAVLEČENÝM ANI NEVYVINUTÝM VIREM, ČERVEM, JINOU INFEKCÍ NEBO PODOBNÝM ŠKODLIVÝM SOFTWAROVÝM KÓDEM, ANI ŽE BUDOU SOFTWARE NEBO SLUŽBY SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY. NEODPOVÍDÁME ZA VÝPADKY NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽBY, ZTRACENÁ NEBO ODCIZENÁ DATA A SYSTÉMY ANI ZA JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JAKÝMIKOLI ČINY NEBO VNIKNUTÍM DO SYSTÉMU.

17 Software není odolný vůči poruchám a není navržen ani určen k použití při vysoce rizikových aktivitách vyžadujících zaručeně bezporuchovou funkci, mj. v provozu jaderných zařízení, leteckých a jiných komunikačních systémů, přístrojů pro podporu základních životních funkcí a zbrojních systémů, ani tam, kde by mohlo jeho selhání vést přímo k úmrtí či zranění osob nebo závažným fyzickým či majetkovým škodám. Jakékoli výslovně uvedené či předpokládané záruky vhodnosti pro vysoce rizikové aktivity jednoznačně neposkytujeme. 12. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme za nepřímé škody. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ MY, POSKYTOVATELÉ NAŠICH LICENCÍ ANI NAŠI DODAVATELÉ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ: (A) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY; (B) KRÁDEŽ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU NEBO SLUŽEB A (C) UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI ČI ZAMĚSTNANCŮ, NÁKLADY NA PLATY, ZASTAVENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČŮ NEBO PORUCHY, ZTRÁTY DAT NEBO NEDBALOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST NAŠE, NAŠICH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ A DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A PARTNERŮ ZA PŘÍMÉ ŠKODY PODLE TÉTO SMLOUVY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA PŘÍSLUŠNÝ SOFTWARE ZAPLATILI), NEJVÝŠE VŠAK 100 USD (NEBO EKVIVALENT V MÍSTNÍ MĚNĚ), POKUD JSTE POUŽÍVALI BEZPLATNÝ SOFTWARE. Tímto akceptujete omezení naší odpovědnosti uvedené v tomto bodu 12 a berete na vědomí, že bez vašeho souhlasu s touto podmínkou by byl poplatek za tento Software vyšší. Žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje práva, která máte podle stávajících právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo dalších platných zákonů v zemi vašeho bydliště a která v této zemi nelze smluvně pominout. 13. Koncoví uživatele z řad zaměstnanců vlády USA a omezení exportu. Tento Software je komerčním počítačovým softwarem dle amerického zákona DFARS, část , Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (kodifikováno dle kapitoly 2, 48 sbírky zákonů USA). Případná doprovodná dokumentace je dokumentací ke komerčnímu počítačovému Softwaru podle části , Federal Acquisition Regulations (kodifikovaném v 48 sbírky zákonů USA). Libovolné použití, změny, rozmnožování, vydání, používání, zobrazení nebo zveřejnění Softwaru a doprovodné Dokumentace ze strany úřadů Spojených států amerických se bude řídit výhradně touto Smlouvou a bude zakázáno s výjimkou způsobů Smlouvou výslovně povolených. Užívání Softwaru a související Dokumentace (včetně technických dat) nesmí být formou vývozu do jiných zemí umožněno v rozporu se zákonem USA Export Administration Act, jeho prováděcími právními předpisy a dále zákony a předpisy jiných amerických orgánů nebo zemí, v níž jste Software získali. Vývoz zboží určeného některým osobám, organizacím nebo zemím může být zakázán zákonem. Informace o těchto omezeních lze nalézt na adrese: and 14. Programy jiných firem. Některé materiály jiných firem využité v Softwaru mohou podléhat dalším podmínkám, které jsou obvykle uvedeny v souboru Read Me nebo v současně dodávaném souboru About. Tyto materiály mohou obsahovat zdrojový kód Softwaru, poskytovaný na základě bezplatných licencí od jiných subjektů, například GNU General Public License (GPL), které jsou považovány za Software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřený software je poskytován za jiných podmínek než v této Smlouvě, které v některých případech mohou být v rozporu s jejími podmínkami. Pak budou platit tyto podmínky a ne Smlouva. Tam, kde licence k Softwaru s otevřeným zdrojovým kódem po nás vyžaduje distribuování Softwaru s odpovídajícím zdrojovým kódem, tento kód máme k dispozici na požádání.

18 15. Podržení práv. Jakékoli vzdání se práv z této Smlouvy je platné pouze v písemné formě a námi podepsané. 16. Vydělitelnost části Smlouvy. Je-li jakákoli část této Smlouvy z nějakého důvodu považována za nevymahatelnou, je považována za vynechanou a zbytek zůstává plně vykonatelný; ROZHODČÍ DOHODA SE VŠAK NEVZTAHUJE NA NÁROKY, U NICHŽ RELEVANTNÍ LEGISLATIVA NEUMOŽŇUJE ZÁKAZ HROMADNÝCH ŽALOB NEBO KONSOLIDOVANÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. 17. Úplnost Smlouvy. Tato Smlouva, včetně našich zásad ochrany osobních údajů do ní začleněných, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a námi a stanovuje podmínky, za jakých smíte Software používat. Smlouva zcela nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a námi ohledně Softwaru, a také další komunikace, prohlášení nebo reklamní sdělení na stejné téma. Tato Smlouva je účinná v plném rozsahu povoleném zákonem. 18. Subjekt udělující licenci. Licenci na Software vám uděluje jedna z těchto právnických osob: McAfee, Inc., společnost založená podle práva amerického státu Delaware, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, je-li Software stažen ve Spojených státech, Mexiku, Střední nebo Jižní Americe nebo v karibské oblasti; McAfee Security S.A.R.L. se sídlem 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko, je-li Software stažen v Kanadě, Evropě, na Středním východě, Africe, Asii nebo v Tichomoří; McAfee Co., Ltd. se sídlem na adrese Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1- Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japonsko, je-li Software stažen v Japonsku. 19. Jak vás mám kontaktovat? Služby zákazníkům a technická podpora: Ochrana osobních údajů: 20. Místní legislativa. Následující body obsahují informace o specifických zákonech některých zemí, které se na tuto Smlouvu vztahují a mohou mít vyšší platnost než určitá ustanovení zde uvedená. Austrálie. Spotřebitelé v Austrálii: Výhody poskytované podle záruky v bodě 11 této Smlouvy jsou navíc k právům a opravným prostředkům uděleným zákonem, který se na tyto produkty a služby vztahuje. V Austrálii jsou na výrobky poskytovány veškeré záruky, které podle přílohy 2 australského zákona o spotřebitelích z roku 2010 nelze vyloučit (dále australský zákon o spotřebitelích ). Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz při závažné závadě a na náhradu za jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také právo na opravu nebo výměnu zboží, pokud toto nebude přijatelné kvality a závada není závažnou. Tato záruka je poskytována společností McAfee Security S.a.r.l., se sídlem na 26, Boulevard Royal, 2440 Luxembourg, Lucembursko, dotazy ohledně našich záruk pro australské zákazníky však lze zodpovědět na čísle Jakékoli reklamace na základě této záruky je nutno zaslat na vlastní náklady na následující adresu: Legal Department McAfee Australia Pty Ltd Level 20

19 201 Miller Street North Sydney NSW 2060 Pokud je fyzické médium se softwarem vadné, zákazníci v Austrálii musí na své náklady a s dokladem o nákupu vadné médium vrátit společnosti McAfee, a to do 14 dnů od zjištění vady. Společnost potvrdí jeho přijetí do 14 dnů od obdržení. OMEZENÍ ZÁRUKY V BODECH 11 NEPLATÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ AUSTRALSKÁ LEGISLATIVA NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH MINIMÁLNÍCH ZÁRUČNÍCH PRÁV, ZÁRUK VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ČI JINÝCH PODMÍNEK NEBO PROHLÁŠENÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU TYTO ZÁRUKY OMEZENY PODLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V BODU 12(C) SE NEVZTAHUJE NA SPOTŘEBITELE V AUSTRÁLII. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEOMEZUJE PRÁVA, KTERÁ MÁTE PODLE STÁVAJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ AUSTRALSKÉHO ZÁKONA) NA OCHRANU SPOTŘEBITELE NEBO DALŠÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ V ZEMI VAŠEHO BYDLIŠTĚ A KTERÁ V TÉTO ZEMI NELZE SMLUVNĚ POMINOUT. Kanada. Pokud jste si stáhli Software v Kanadě a není to výslovně zakázáno místními zákony, pak se tato Smlouva, využívání Softwaru, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi, bude se řídit zákony kanadské provincie Ontario (a v souladu s nimi bude i vykládána). Evropská unie, Island, Norsko a Švýcarsko. Pokud jste Software získali v Evropské unii, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu, platí předpisy státu, kde jste Software stáhli. Japonsko. Pokud jste si stáhli Software v Japonsku, pak se tato Smlouva, využívání Softwaru, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi, bude se řídit japonskými zákony (a v souladu s nimi bude i vykládána), bez ohledu na tamní volbu právní normy. Nizozemsko. U zákazníků z Nizozemska bude automatické prodlužování předplatného vždy na dobu neurčitou, a příslušné platby budou účtovány podle podmínek předplatného. Předplatné můžete kdykoli po prodloužení zrušit u naší služby zákazníkům (nutno toto oznámit alespoň 30 dní předem) a my vám vrátíme uhrazené platby v poměrné výši a v souladu s místními zákony. Pokud automatické prodlužování nechcete, musíte jej deaktivovat v nastavení účtu, a to alespoň 30 dní před jeho prodloužením. 21. listopadu 2014 PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SWEETLABS Společnost SweetLabs, Inc. ( my nebo SweetLabs ) vás vítá na webu, v softwaru, produktech a službách (našich Službách ), které SweetLabs vlastní a provozuje, a které vkládá, zahrnuje nebo spojuje s těmito Podmínkami poskytování služeb (s touto Smlouvou ). TOUTO SMLOUVOU SE ŘÍDÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ SWEETLABS. Tím, že použijete, stáhnete, instalujete nebo navštívíte naše Služby, VY NEBO SUBJEKT NEBO SPOLEČNOST, KTEROU REPREZENTUJETE ( VY ), potvrzujete, že přijímáte naše podmínky,

20 omezení i zásady uvedené v této Smlouvě, včetně našich Zásad ochrany osobních údajů, které jsou K DISPOZICI NA Všechna následující ustanovení této Smlouvy si pozorně přečtěte. 1. LICENCE. Tím, že používáte Služby, přijímáte i tuto Smlouvu. Pokud se Smlouvou nesouhlasíte, nesmíte Služby používat. Na základě toho, že vyhovíte všem podmínkám této Smlouvy, Vám společnost SweetLabs poskytuje limitovanou, osobní, nepostupitelnou, nesublicencovatelnou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání Služeb, a to výhradně pro Vaše osobní použití a výhradně v souladu s veškerou doprovodnou dokumentací. 2. POUŽITÍ. Zavazujete se používat Služby pouze pro účely, které povoluje tato Smlouva a veškeré příslušné zákony, předpisy nebo obecně zavedená praxe či směrnice používané v rámci jakékoli relevantní jurisdikce (včetně veškerých zákonů, kterými se řídí export nebo import dat nebo softwaru do/ze Spojených států, nebo jakékoli jiné relevantní jurisdikce). Služby nesmíte používat, pokud jste mladší třinácti (13) let, nebo pokud jste osobou, která má podle zákonů Spojených států nebo v rámci jiné relevantní jurisdikce zakázáno Služby používat nebo obdržet. 3. OMEZENÍ. Zavazujete se, že nebudete, a že ani nedovolíte nikomu jinému: (i) Služeb zneužívat, ani se účastnit aktivity, která poškozuje, narušuje nebo znemožňuje fungování Služeb; (ii) Služby kopírovat ani distribuovat; (iii) Služby pozměňovat, provádět zpětnou analýzu softwaru ke stažení, rozkládat či dekompilovat ani jiným způsobem se pokoušet zjistit zdrojový kód nebo strukturu, sekvenci a organizaci Služeb; (iv) Služby poskytovat na základě licence, prodávat, pronajímat, půjčovat, převádět ani hostovat; (v) Služby používat takovým způsobem, že by došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví či vlastnických práv nebo práv k publikování či práv na ochranu osobních dat jakékoli třetí strany; (vi) Služby používat za účelem porušení jakéhokoli zákona, nařízení, vyhlášky či jiného předpisu; (vii) Služby používat za účelem šíření informací nebo materiálu, který porušuje zákon či předpis, je škodlivý, ohrožující, urážlivý, obtěžující, trýznivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, nactiutrhačný nebo závadný jinak; ani (viii) Služby používat za účelem šíření softwarových virů nebo jiného počítačového kódu, souborů či programů, které by mohly přerušit, zlikvidovat či omezit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení nebo vybavení. 4. VLASTNICTVÍ. Potvrzujete, že veškeré právní tituly, vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se Službami, včetně veškerých kopií nebo částí těchto Služeb, zůstávají společnosti SweetLabs a jejím dodavatelům nebo poskytovatelům licencí. Berete na vědomí, že společnost SweetLabs může kdykoliv Služby pozměnit nebo přestat nabízet. Části Služeb mohou být chráněny autorským právem na základě zákonů platných ve Spojených státech a mezinárodních dohod o ochraně autorských práv. Potvrzujete, že Vám na základě této Smlouvy nejsou poskytována žádná práva, s výjimkou takových, která jsou zde výslovně uvedena. Zavazujete se, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat žádná oznámení o vlastnických právech (včetně oznámení o autorských právech a obchodních značkách), která mohou být ke Službám připojena nebo mohou být jejich součástí. 5. SLUŽBY TŘETÍ STRANY. Služby Vám také mohou dát příležitost se seznámit s aplikacemi, webovými stránkami, funkcemi, službami nebo obsahem ( službami třetích stran ), které takové třetí strany, které nejsou spojeny se společností SweetLabs ( poskytovatelé- třetí strany ), nabízejí nebo dávají k dispozici; popřípadě můžete takové služby třetích stran stahovat, propojit se s nimi či je importovat. Tato Smlouva se na služby poskytované třetími stranami nevztahuje (a my za ně neneseme odpovědnost), a touto Smlouvou se neřídí ani praktiky, které takoví poskytovatelé - třetí strany používají. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost SweetLabs neposkytuje záruku ani neschvaluje, a ani

3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o.,

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem

Certifikát. První kroky s certifikátem Certifikát První kroky s certifikátem Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání Vašeho certifikátu. Co je to osobní certifikát Osobní certifikát je soubor,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

ČESKY. APPLE INC. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU OS X MAVERICKS Určeno k použití v systémech značky Apple

ČESKY. APPLE INC. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU OS X MAVERICKS Určeno k použití v systémech značky Apple ČESKY APPLE INC. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU OS X MAVERICKS Určeno k použití v systémech značky Apple TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU ( LICENCI ) SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE SOFTWARE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY ZÁLOHOVACÍCH SLUŽEB DATART

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY ZÁLOHOVACÍCH SLUŽEB DATART UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY ZÁLOHOVACÍCH SLUŽEB DATART Klient, po seznámení se s vlastnostmi této Služby, přijal podmínky, kterým používání dané Služby podléhá. PŘEDMĚT Společnost Oodrive nabízí prostřednictvím

Více

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r)

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ)

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více