Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti."

Transkript

1 Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru souhlasíte se všemi podmínkami a s odesíláním některých údajů během aktivace softwaru a internetových funkcí softwaru. Upozorňujeme, že software nemusíte používat, a chcete-li, můžete jej odinstalovat. Obecná informace 1. Udělení licence. Software v tomto zařízení je licencován, ne prodáván. Touto smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) vám společnost Toshiba uděluje osobní, nepřenosné a nevýhradní právo k používání kopie softwaru poskytnutého v tomto zařízení. Společnost Toshiba s ohledem na software od jiné společnosti než Toshiba pouze předává licenční práva udělovaná vlastníkem nebo poskytovatelem licence softwaru, ale tato práva vám samostatně nelicencuje. Vlastníkem každé kopie softwaru je společnost Toshiba a/nebo její dodavatelé. Souhlasíte, že nebudete software kopírovat, kromě případu, kde je to nezbytné k používání softwaru v jednom systému hardwarového produktu na jednom místě. Souhlasíte, že nesmíte kopírovat doprovodné písemné materiály k softwaru. Měnit, překládat, pronajímat, kopírovat, distribuovat, převádět nebo přiřazovat celý software nebo jeho část nebo jakákoli zde udělená práva libovolným dalším osobám a odstraňovat jakékoli vlastnické doložky, štítky nebo značky ze softwaru je přísně zakázáno. Dále tímto souhlasíte, že na základě softwaru nebudete vytvářet odvozená díla. Veškerá práva udělená touto smlouvou EULA můžete trvale přenést za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, přenesete všechny kopie softwaru a příjemce bude souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud je software upgradem, musí přenos zahrnovat všechny předchozí verze softwaru a všechny jejich kopie. 2. Autorská práva. Uznáváte, že na vás není přenesen žádný nárok na autorská práva ani žádná jiná práva k duševnímu vlastnictví v softwaru. Dále berete na vědomí, že právní titul a úplná práva k vlastnictví softwaru a jeho všem kopiím zůstanou ve výhradním vlastnictví společnosti Toshiba a/nebo jejích dodavatelů a že touto smlouvou EULA nezískáte žádná práva k softwaru nebo jakýmkoli jeho kopiím, kromě licence výslovně uvedené výše. Všechny kopie softwaru budou obsahovat stejné vlastnické doložky, jaké byly obsažené v softwaru nebo na něm. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Jakékoli materiály (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli nebo všech autorských děl) použité nebo uložené v tomto hardwarovém produktu, případně zkopírované v tomto hardwarovém produktu nebo jeho pomocí, mohou být ve vlastnictví třetích stran a mohou se na ně vztahovat autorská práva USA nebo jiných zemí, případně jiná práva k duševnímu vlastnictví. Používání, uchovávání, kopírování, změny, distribuce, předvádění nebo ukazování takových materiálů na tomto hardwarovém produktu, s ním nebo jeho pomocí, nebo přenášení, sdílení či jiné odesílání kopií takových materiálů do jiných hardwarových produktů nebo jiným osobám může porušovat autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví takových třetích stran a může být předmětem občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnosti. Společnost Toshiba jste povinni bránit a chránit před všemi případnými škodami, závazky, náklady a výdaji, včetně odpovídajících poplatků právním zástupcům a částek placených při vypořádání nároků třetích stran nebo státního sektoru, utrpěných společností Toshiba v důsledku nároků uplatněných ohledně porušení autorských práv třetích stran nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví na základě (a) používání, uchovávání, kopírování, změny, distribuce, předvádění nebo ukazování takových materiálů na tomto hardwarovém produktu, s ním nebo jeho pomocí, nebo přenášení, sdílení či jiného odesílání kopií takových materiálů do jiných hardwarových produktů nebo jiným osobám, nebo na základě (b) vašeho nedodržení této smlouvy EULA.

2 4. Omezení zpětné analýzy, dekompilace a zpětného překladu. Se softwarem nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo zpětný překlad, kromě případu a jen v takovém rozsahu, kdy taková činnost představuje poctivé použití v rámci platných zákonů pro ochranu autorských práv nebo slouží k legitimnímu obchodnímu přístupu k informacím, které nejsou chráněné žádnými právy k duševnímu vlastnictví, nebo je jinak povolené platným zákonem neodporujícím tomuto omezení. 5. Prohlášení k záruce a omezené záruce. OMEZENÁ ZÁRUKA NA HARDWAROVÝ PRODUKT JE UVEDENÁ VE STANDARDNÍ OMEZENÉ ZÁRUCE SPOLEČNOSTI TOSHIBA DODÁVANÉ S HARDWAROVÝM PRODUKTEM. V TÉTO SMLOUVĚ EULA JSOU UVEDENY POUZE ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI TOSHIBA TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU SPOLEČNOSTI TOSHIBA. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, JE VEŠKERÝ SOFTWARE SPOLEČNOSTI TOSHIBA I SOFTWARE OD JINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEŽ TOSHIBA POSKYTOVÁN TAKOVÝ, JAKÝ JE BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY OD SPOLEČNOSTI TOSHIBA. POKUD JINÍ VÝROBCI, DODAVATELÉ NEBO VYDAVATELÉ SOFTWARU NEŽ SPOLEČNOST TOSHIBA NEPOSKYTUJÍ VÝSLOVNÉ PÍSEMNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH SOFTWARU, JE TAKOVÝ SOFTWARE OD JINÉ SPOLEČNOSTI NEŽ TOSHIBA POSKYTOVÁN TAKOVÝ, JAKÝ JE BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU OD VÝROBCE, DODAVATELE NEBO VYDAVATELE TAKOVÉHO SOFTWARU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST TOSHIBA A JEJÍ DODAVATELÉ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK OHLEDNĚ SOFTWARU, AŤ VYJÁDŘENÝCH, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. CELÉ RIZIKO OHLEDNĚ KVALITY A CHOVÁNÍ SOFTWARU NESETE VY. SPOLEČNOST TOSHIBA ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ A BEZCHYBNÝ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ TOSHIBA NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI TOSHIBA NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠÍŘÍ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. 6. Omezení odpovědnosti. VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TOSHIBA A/NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY V RÁMCI TÉTO SMLOUVY EULA JE OMEZEN ČÁSTKOU, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI SAMOSTATNĚ ZA SOFTWARE, NEBO ČÁSTKOU 10,00 USD PODLE TOHO, KTERÁ ČÁSTKA JE MENŠÍ. SPOLEČNOST TOSHIBA ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY V DŮSLEDKU ZRANĚNÍ OSOB, ZTRÁTY OBCHODNÍCH ZISKŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ ČI DAT, ZTRÁTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO JINAK VE SPOJENÍ S LIBOVOLNÝM USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY EULA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST TOSHIBA NEBO LIBOVOLNÝ DODAVATEL BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI, A DOKONCE I KDYBY SE NÁPRAVA MINULA SVÝM ZÁKLADNÍM CÍLEM. SPOLEČNOST TOSHIBA ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY TŘETÍCH STRAN.

3 NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE TAKOVÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA. KROMĚ NICH MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH A JURISDIKCÍCH LIŠIT. 7. Oddělitelnost. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy EULA stane neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena. TOSHIBA eco Utility Nástroj TOSHIBA eco Utility poskytuje všestrannou podporu vaší snaze o úsporu energie. Poznámky k plánu napájení: Režim TOSHIBA eco používá napájecí plán eco. Jestliže změníte výchozí nastavení, může dojít ke změně režimu eco. Jestliže již používáte nastavení s nižší spotřebou energie, režim eco již nemusí vést k patrnému dalšímu eco efektu. Nástroj TOSHIBA eco Utility odhaduje úsporu energie na základě výpočtu rozdílu mezi spotřebou energie při zapnutém režimu eco a poté při vypnutém režimu eco. Jestliže změníte nastavení typického napájecího plánu Windows, například vyrovnaného, na nižší spotřebu energie, nebo změníte nastavení plánu úspory energie na nižší spotřebu energie, režim eco již nemusí vést k patrnému dalšímu eco efektu. Poznámky týkající se výkonu: Jestliže používáte aplikace vyžadující vysoký výkon, jako je TV nebo streamování videa, například pro nahrávání TV programu, doporučuje se používat vhodný plán napájení jiný, než je eco. Máte-li pocit, že obrazovka je příliš tmavá, doporučuje se upravit jas displeje na pohodlnější úroveň z hlediska namáhání očí. Poznámky týkající se spotřeby energie: Nástroj eco Utility uvádí přibližnou aktuální spotřebu energie a přibližnou akumulovanou spotřebu energie. Tyto přibližné hodnoty spotřeby energie vykazují určitou malou chybu, která se liší podle systému v závislosti na konstrukci, komponentách a prostředí. Zobrazení spotřeby energie v okně [Režim eco] Při zapojeném AC adaptéru NEZAHRNUJE aktuální spotřeba energie v režimu eco elektrickou energii pro nabíjení baterie.(*1) V závislosti na spuštěné aplikaci je možné, že spotřeba energie bude vysoká, přestože je režim eco zapnutý. K této situaci může dojít za určitých podmínek (například je-li v pozadí spuštěno hledání virů nebo souborů). I za této situace může úspora energie v rámci režimu eco zůstat aktivní. Zobrazení spotřeby energie v okně [Domů] a [Přínos]

4 Okno [Domů] zobrazuje přibližnou spotřebu energie sníženou pomocí režimu eco pro poslední datum, kdy byl počítač používán. Úspora energie se vypočte pomocí rozdílu mezi spotřebou energie při zapnutém režimu eco a spotřebou energie při vypnutém režimu eco. Akumulovaná spotřeba energie v okně [Domů] a [Přínos] nezahrnuje spotřebu energie během spánku, hibernace, při vypnutém počítači nebo v průběhu spouštění a vypínání. Nezahrnuje spotřebu samotného AC adaptéru a přirozené elektrické vybíjení baterie (*1), není tedy dostatečně přesná pro odhad snížených nákladů na elektřinu. Zobrazení emisí CO2 v okně [Domů] Okno [Domů] zobrazuje přibližné emise CO2 snížené pomocí režimu eco pro poslední datum, kdy byl počítač používán. Snížené emise CO2 se vypočtou pomocí konverzních dat CO2 (*2) podle protokolu GHG (*3). Akumulované emise CO2 NEZAHRNUJÍ energii využitou během spánku, hibernace, při spouštění nebo vypínání nebo vypnutém počítači. Vyloučené jsou také emise CO2 dané vlastní spotřebou AC adaptéru nebo přirozeným vybíjením baterie. (*1) Poznámky k funkci Peak Shift (*4) Po zapnutí funkce Peak Shift se bude opakovaně nabíjet a vybíjet baterie. Tím se nakonec zkrátí cyklus funkce baterie (provozní doba na jedno nabití) a celková životnost baterie. Doba, po kterou je možné využívat energii baterie v časové periodě Peak Shift, se liší podle modelu a provozních podmínek. Jestliže při vypnutém systému dojde k některé z následujících situací, funkce Peak Shift může být zrušena a obnoví se normální způsoby nabíjení. Systém je normálně vypnutý. Baterie a AC adaptér jsou odebrány při vypnutém systému. Je připojen AC adaptér po úplném vybití baterie při vypnutém systému. Poznámky k režimu nabíjení eco (*5) Jestliže aktivujete tento režim, je potřeba jednou vybít baterii alespoň na 50% bez připojení AC adaptéru. Pokud byste tak neučinili, dobíjecí režim eco by nebyl aktivován a životní cykly baterie by nebyly zvýšeny. Jestliže nastane některá z následujících situací, režim nabíjení eco může být zrušen. Baterie a AC adaptér jsou odebrány při vypnutém systému. Je připojen AC adaptér po úplném vybití baterie při vypnutém systému. *1: Jen pro modely s baterií *2: Data Mezinárodních faktorů emisí elektřiny na základě paliv pro CO2 v roce (Stav ze srpna 2012) *3: Protokol skleníkových plynů

5 *4: Jen pro modely s podporou funkce Peak Shift *5: Jen pro modely s podporou režimu nabíjení eco Před použitím ekologického režimu společnosti TOSHIBA je třeba si přečíst a porozumět výše uvedeným informacím. Licenční smlouva s koncovým uživatelem TOSHIBA PC HEALTH MONITOR (notebook) Sdělení a přijetí softwaru PC Health Monitor Vítejte v aplikaci Toshiba PC Health Monitor. Tato aplikace aktivně sleduje řadu systémových funkcí, jako je spotřeba energie, kondice baterie a chlazení systému, a podává informace o důležitých stavech systému. Tato aplikace umí rozpoznat sériová čísla systému a jednotlivých součástí a sleduje specifické aktivity týkající se počítače a jeho využití. Podrobnosti o monitorování informací, informování, sledování a sběru mohou být různé v závislosti na konfiguraci vašeho produktu. Informace o systému, komponentách a využití, tak jak jsou sledovány a sbírány, jmenovitě; základní informace o počítači (např. název produktu, číslo modelu, číslo dílu, sériové číslo, verze BIOS, verze FW), základní informace o komponentách (např. video zařízení, zvukové zařízení, síťové zařízení, jednotka pevného disku, jednotka flash paměti, jednotka optických disků), informace o operačním systému (např. verze OS, datum instalace OS, verze Direct X, verze prohlížeče Internet Explorer, nainstalovaný aktualizační program a seznamy ovladačů, nastavení (akce vypínače, akce zavření víka, vlastnost hlavního panelu, nastavení extenze souborů, číslo profilu uživatele), informace o chybách (BSoD, chyba aplikace) ), čas/počet/nastavení operací komponenty (např. pro vypínač, AC adaptér, baterii, LCD, ventilátor, hlasitost zvuku, vypínač bezdrátové sítě LAN, webová kamera, adaptér LAN, adaptér bezdrátové LAN, Bluetooth, TouchPad, Docker, USB, Express Card, port displeje, port esata, audio port, SD karta), využití funkcí/aplikací poskytovaných společností TOSHIBA (např. nastavení, provoz, stav instalace, časy spuštění, tapeta), datum počátečního zapnutí systému a využití systému a komponent (např. klávesnice (počet klávesy FN), tlačítka, nastavení napájení, stav napájení, baterie (teplota, kapacita nabití a vybití), CPU, paměť, podsvícení (čas zapnutí), teplota tepelného modulu); se ukládají na pevný disk vašeho počítače. Velikost dat o činnosti systému uložených za rok na HDD je velmi malá, jenom asi 20 MB nebo méně. Rovněž tento program nesbírá informace, které identifikují jednotlivce. Získané informace slouží jako pomůcka pro sledování provozu systému, sdělují vám stav systému a je-li potřeba, pomáhají při diagnostice počítače, pokud by počítač vyžadoval servisní zásah. Toshiba může tyto informace používat také pro svou interní analýzu zajištění kvality. Na základě omezení použití, která jsou zmíněna výše, mohou být uložená data zpřístupněna subjektům mimo vaši zemi nebo region, kde bydlíte, a jiné země mohou, ale nemusí mít stejné zákony na ochranu dat nebo stejnou úroveň ochrany dat, jaká je vyžadována ve vaší domovské zemi nebo regionu. Přenos získaných dat nastane, jestliže je v počítači nainstalovaná aplikace TOSHIBA Service Station, ve které se zobrazuje tlačítko PC Health - informační spojení a funkce PC Health - informační spojení je zapnutá. Přenesené informace budou analyzovány statisticky a budou sloužit k lepšímu plánování a vývoji produktů, například zlepšení aplikačního softwaru. Další podrobnosti uvádí část Sdělení a přijetí týkající se přenosu informací z aplikace PC Health Monitor v aplikaci TOSHIBA Service Station, kterou je možné zobrazit kliknutím na tlačítko PC Health - informační spojení.

6 PC Health Monitor nebo jeho použití nijak neprodlužují nebo neupravují povinnosti společnosti Toshiba v rámci standardní limitované záruky. Podmínky a omezení standardní limitované záruky Toshiba platí i nadále. Přestože doporučujeme zapnutí aplikace PC Health Monitor už teď, můžete se rozhodnout jinak a zapnout ji později. Po zapnutí můžete operaci monitorování vypnout a aplikaci kdykoliv odinstalovat pomocí nástroje Odinstalovat program v Ovládacích panelech. Při odinstalaci aplikace PC Health Monitor dojde k automatickému odstranění všech dříve získaných dat, která si aplikace uložila. Licenční smlouva s koncovým uživatelem Programu zlepšování produktu (tablet) Sdělení a přijetí Programu zlepšování produktu Vítejte v Programu zlepšování produktu Toshiba. Tato aplikace umí rozpoznat sériová čísla systému a jednotlivých součástí a sleduje specifické aktivity týkající se počítače a jeho využití. Podrobnosti o sledování a sběru informací mohou být různé v závislosti na konfiguraci vašeho produktu. Informace o systému, komponentách a využití, tak jak jsou sledovány a sbírány, jmenovitě; základní informace o počítači (např. název produktu, číslo modelu, číslo dílu, sériové číslo, verze BIOS, verze FW), základní informace o komponentách (např. video zařízení, zvukové zařízení, síťové zařízení, jednotka pevného disku, jednotka flash paměti, jednotka optických disků), informace o operačním systému (např. verze OS, datum instalace OS, verze Direct X, verze prohlížeče Internet Explorer, nainstalovaný aktualizační program a seznamy ovladačů, nastavení (akce vypínače, akce zavření víka, vlastnost hlavního panelu, nastavení extenze souborů, číslo profilu uživatele), informace o chybách (BSoD, chyba aplikace) ), čas/počet/nastavení operací komponenty (např. pro vypínač, AC adaptér, baterii, LCD, ventilátor, hlasitost zvuku, vypínač bezdrátové sítě LAN, webová kamera, adaptér LAN, adaptér bezdrátové LAN, Bluetooth, TouchPad, Docker, USB, Express Card, port displeje, port esata, audio port, SD karta), využití funkcí/aplikací poskytovaných společností TOSHIBA (např. nastavení, provoz, stav instalace, časy spuštění, tapeta), datum počátečního zapnutí systému a využití systému a komponent (např. klávesnice (počet klávesy FN), tlačítka, nastavení napájení, stav napájení, baterie (teplota, kapacita nabití a vybití), CPU, paměť, podsvícení (čas zapnutí), teplota tepelného modulu); se ukládají na pevný disk vašeho počítače. Velikost dat o činnosti systému uložených za rok na HDD je velmi malá, jenom asi 20 MB nebo méně. Rovněž tento program nesbírá informace, které identifikují jednotlivce. Na základě omezení použití, která jsou zmíněna výše, mohou být uložená data zpřístupněna subjektům mimo vaši zemi nebo region, kde bydlíte, a jiné země mohou, ale nemusí mít stejné zákony na ochranu dat nebo stejnou úroveň ochrany dat, jaká je vyžadována ve vaší domovské zemi nebo regionu. Přenos získaných dat nastane, jestliže je v počítači nainstalovaná aplikace TOSHIBA Service Station, ve které se zobrazuje tlačítko Program zlepšování produktu a je zapnutá funkce Připojení Programu zlepšování produktu. Přenesené informace budou analyzovány statisticky a budou sloužit k lepšímu plánování a vývoji produktů, například zlepšení aplikačního softwaru. Další podrobnosti uvádí část Sdělení a přijetí týkající se přenosu informací z Programu zlepšování produktu v aplikaci TOSHIBA Service Station, kterou je možné zobrazit kliknutím na tlačítko Program zlepšování produktu. Program zlepšování produktu ani jeho použití nijak neprodlužují nebo neupravují povinnosti společnosti Toshiba v rámci standardní limitované záruky. Podmínky a omezení standardní limitované záruky Toshiba platí i nadále.

7 Po zapnutí můžete operaci monitorování vypnout a aplikaci kdykoliv odinstalovat pomocí nástroje Odinstalovat program v Ovládacích panelech. Při odinstalaci Programu zlepšování produktu dojde k automatickému odstranění všech dříve získaných dat, která si aplikace uložila. TOSHIBA TEMPRO ÚVOD Pro společnost TOSHIBA Europe GmbH (TEG) je zachování soukromí uživatelů velmi důležité. Chceme, abyste s důvěrou navštěvovali naše webové stránky a používali náš software. Důsledně dbáme na ochranu osobních údajů a informace o vás použijeme pouze v souladu s německými a evropskými zákony o ochraně dat. Tyto zásady popisují, jaké informace shromažďujeme, za jakých účelem shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů a co máte udělat, pokud si přejete osobní údaje vymazat. Informace o vás shromažďujeme z jediného důvodu: Abychom vám poskytovali nejlepší možné služby. Přečtěte si informace o službě TEMPRO důkladně. Pokud s touto licenční smlouvou s koncovým uživatelem služby TEMPRO nesouhlasíte, služba bude zastavena a aplikace nebude po přihlášení spuštěna. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME A ZA JAKÝM ÚČELEM? Služba TEMPRO čas od času vyžaduje shromažďování některých nezbytných dat. Společnost TEG nebude prostřednictvím této služby shromažďovat žádné osobní identifikující informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo ová adresa (dále osobní informace ), pokud je nám sami neposkytnete. Mezi situace, kdy se můžete rozhodnout poskytnout nám své osobní informace, patří: (i) poskytnutí jména, adresy, telefonního čísla, kupovaných produktů; (ii) poskytnutí ové adresy, abychom vám mohli zaslat požadované informace, nebo registrace jako uživatele, abyste měli přístup k určitým informacím. Pokud chcete, abychom o vás neshromažďovali žádné osobní informace, neposkytujte nám je. Služba TEMPRO čas od času posílá požadavek z našich serverů, aby vám mohla poskytnout informace. Požadavek zahrnuje sériové číslo a číslo modelu, nastavení jazyka a země v počítači, kód země, typ a kategorii (podtyp) požadavku a verzi softwaru TEMPRO. Všechny předchozí položky představují neosobní data a jsou základem pro zpracování požadavku. Tyto podrobnosti navíc slouží k zobrazení obsahu podle vašich předvoleb a obsahu, o kterém si myslíme, že by vás mohl zajímat. Slouží také k odeslání informací týkajících se našich služeb, k odeslání ů o různých tématech, včetně např. technické podpory či používání služby, a k vašemu kontaktování, pokud potřebujeme vyřešit záležitosti související s podporou. Chcete-li službu TEMPRO zastavit, vyberte v nabídce aplikace možnost Zakázat. POSKYTUJEME NĚKOMU VAŠE DATA? Tyto informace můžeme také poskytnout našemu zástupci, který v souvislosti s výše popsanými činnostmi jedná naším jménem. Tento zástupce je vázán zásadami ochrany dat společnosti TEG a bude

8 podle nich postupovat. Společnost TEG neprodá, nepronajme ani jinak záměrně neposkytne osobní informace, které nám poskytnete na tomto webu, žádné třetí straně (jiné než zástupci, který podle předchozího popisu jedná naším jménem). Informace, které shromažďujeme, neposkytujeme ani neprodáváme žádné jiné osobě ani straně. Tyto informace neprodáváme ani neposkytujeme našim reklamním partnerům či agenturám. ZABEZPEČENÍ Společnost TEG důsledně dbá na bezpečnost vašich informací. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k osobním údajům či jejich zveřejnění, zachovali přesnost dat a zajistili vhodné používání informací, zavedli jsme příslušné fyzické, elektronické a kontrolní postupy za účelem ochrany a zabezpečení shromažďovaných informací. KONTAKTNÍ INFORMACE Pokud máte k našim zásadám ochrany osobních údajů nějaké dotazy nebo chcete aktualizovat, odstranit či opravit osobní informace, které o vás máme, obraťte se na nejbližší telefonické centrum společnosti Toshiba. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti TEG najdete na našem webu Licenční smlouva s koncovým uživatelem nástroje TOSHIBA Service Station Tato aplikace umožňuje vašemu počítači automaticky vyhledávat aktualizace softwaru TOSHIBA, které jsou specifické pro váš počítačový systém a jeho programy (zpočátku každých 30 dnů, dotazy mohou nastávat více nebo méně často v závislosti na výpadcích internetu, opakovaných pokusech, přímých akcích uživatele nebo změně strategie dotazů na serverech TOSHIBA). Je-li tato aplikace aktivovaná, pravidelně přenáší na naše servery omezené množství systémových informací (jmenovitě je to model, číslo dílu, UUID, preferovaný jazyk, sériové číslo, datum prvního spuštění, zobrazení upozornění nebo aktualizace, stažení a instalace aktualizace, verze operačního systému, stav softwaru, atd). Pokud by výše zmíněné informace přenášené do společnosti TOSHIBA vytvářely osobní informace ve vaší oblasti, vezměte prosím na vědomí, že s těmito informacemi bude zacházeno přísně podle pravidel a předpisů uvedených v tomto oznámení a v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Společnost TOSHIBA si může ponechat tyto informace po dobu sedmi (7) let, může využívat tyto informace pro technické a marketingové služby podpory a může je sdílet s organizací TOSHIBA s World Wide Support nebo s pobočkami TOSHIBA nebo se třetími stranami, které jsou přizvány společností TOSHIBA za účelem poskytování služeb podpory ve spojení s podporou systému. Když váš počítač začne hledat naše servery za účelem upozornění nebo aktualizace, dáme vám automaticky příležitost aktualizovat váš počítač nebo přenést upozornění nebo aktualizaci přímo do vašeho zařízení. Budeme také udržovat protokol o aktualizacích nebo upozorněních, které jsou nainstalovány na našich serverech. Přestože doporučujeme okamžitou aktivaci nástroje TOSHIBA Service Station, můžete si ji aktivovat kdykoliv později nebo tuto funkci nemusíte používat vůbec. Jestliže si zvolíte pozdější aktivaci, systémové

9 informace budou i tak shromažďovány ve vašem systému za účelem pozdějšího přenosu, pokud se však nerozhodnete, že tuto funkci nebudete používat vůbec. Po aktivaci bude tento systém pokračovat v oznamování upozornění nebo aktualizací, dokud nedojde k jeho vypnutí. To je možné provést kdykoliv odinstalací nástroje. Po odinstalaci již nebudete dostávat další aktualizace nebo upozornění. Pokud si rozhodnete pro aktivaci aplikace TOSHIBA Service Station teď nebo později kliknutím na tlačítko 'Přijmout', souhlasíte s těmito podmínkami a ustanoveními a s používáním a sdílením systémových informací. Jestliže se rozhodnete nepoužívat tuto aplikaci nebo nesouhlasíte s těmito podmínkami a ustanoveními, klikněte na tlačítko 'Zamítnout' a tato aplikace nebude aktivována, ovšem v případě notebooků, které byly zakoupeny ve Spojených státech nebo v Latinské Americe se může i nadále získávat a přenášet omezené množství systémových informací na základě platných oznámení uživatele ve spojení s ostatními programy TOSHIBA. Tím, že přijmete tyto podmínky a ustanovení, dáváte také svůj souhlas s přenosem informací do míst mimo vaši zemi nebo místo pobytu, konkrétně do Japonska a Spojených států, a berete na vědomí, že tyto země mohou nebo nemusí mít stejné zákony a úroveň ochrany údajů, než jak je vyžadováno ve vaší zemi. Aplikace TOSHIBA Quality Po prvním připojení uživatele k Internetu společnost TOSHIBA pro účely své interní analýzy zajištění kvality automaticky sbírá určité informace o vašem zařízení, mezi které patří především název zařízení, číslo dílu, sériové číslo a/nebo počáteční datum spuštění hardwaru. Tento přenos je naprosto anonymní, protože nejsou sbírány žádné osobní identifikovatelné informace. Tento přenos se liší od registrace produktu. Tato smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je k dispozici také na webu společnosti Toshiba. Licenční smlouva na bezpečnostní software Intel Děkujeme za využití bezpečnostního softwaru a služeb společnosti Intel Corporation (dále jen Software ), které poskytuje její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost McAfee. Toto je právní ujednání mezi vámi a naší společností. Instalací nebo použitím Softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami ujednání, proto si je pečlivě přečtěte. Tato smlouva na bezpečnostní Software Intel (dále jen Smlouva ) upravuje vaše práva k použití Softwaru, jejich omezení, naše právo Smlouvu automaticky prodlužovat a účtovat vám placené verze nebo funkce Softwaru, a váš souhlas se způsobem řešení sporů, které mohou mezi námi vzniknout. Uvádíme zde odkazy na další podmínky, např. podmínky naší ochraně osobních údajů (http://www.mcafee.com/common/privacy/czech/index.htm), které se vás také týkají a jsou důležitou součástí této Smlouvy. Podmínky specifické pro jednotlivé země jsou uvedeny v poslední části Smlouvy. Pokud jste mladší 18 let, Software nesmíte používat (ani nám poskytovat osobní informace) bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, který musí tuto Smlouvu uzavřít vaším jménem a také Software pro vás spravovat.

10 1. Přijetí této Smlouvy a jejích změn. Kliknutím na tlačítko Přijímám (Souhlasím) a instalací Softwaru souhlasíte s tím, že budete bezpodmínečně dodržovat podmínky této Smlouvy, a že tato Smlouva je vymahatelná stejně jako písemně vyhotovená a vlastnoručně podepsaná smlouva. Pokud se všemi těmito podmínkami bezpodmínečně nesouhlasíte, Software neinstalujte, nespouštějte a nepoužívejte. Pokud dojde k rozporu mezi přeloženou a anglickou verzi této Smlouvy, platí anglická verze. TUTO SMLOUVU MŮŽEME PŘÍLEŽITOSTNĚ, PODLE NAŠEHO UVÁŽENÍ A Z LIBOVOLNÉHO DŮVODU MĚNIT, A TO I BODY O DŮVĚRNÝCH INFORMACÍCH, ROZHODČÍ DOLOŽKY A ŘEŠENÍ SPORŮ. Například do ní musíme zapracovat změny legislativy nebo ve funkci Softwaru. Pokud ve Smlouvě uděláme podstatné změny, tyto vstoupí v platnost až poté, co vás o nich informujeme na vámi zadanou adresu (nebo jinými prostředky) a co vám umožníme si je prostudovat a nové znění do 30 dnů přijmout nebo odmítnout. Všechny ostatní změny Smlouvy vstoupí v platnost okamžitě. Proto je nutné udržovat kontaktní a jiné údaje účtu (např. ovou adresu) aktuální. Pokud s novým zněním Smlouvy nesouhlasíte, můžete i nadále využívat Software zakoupený za původních podmínek, nesmíte jej však aktualizovat ani Smlouvu prodloužit. Pokud zrušíte svůj souhlas se Smlouvou, musíte Software neprodleně odinstalovat a přestat jej používat. Pokud tuto Smlouvu porušíte, můžeme vám k Softwaru znemožnit přístup a jeho použití. 2. Licence k použití. Těší nás, že vám můžeme udělit nevýhradní, omezenou licenci k instalaci Softwaru a jeho použití pro osobní potřebu v souladu s podmínkami této Smlouvy. Tato licence platí pouze na předplacený počet přístrojů, je nepřenosná a my ji v souladu s touto Smlouvou můžeme zrušit. My, naši dodavatelé a partneři, budeme i nadále vlastníkem našeho Softwaru a všech práv na něj, včetně všech práv z duševního vlastnictví. Vám udělená práva jsou pouze práva výslovně uvedená v této Smlouvě. Pokud nám poskytnete nějaké komentáře, informace, názory nebo návrhy (dále podněty ), máme právo je bez omezení, k jakýmkoli účelům a zdarma využívat. Máte právo Software využívat pouze na podporovaných přístrojích a operačních systémech a na toto využití může mít negativní vliv výkon a kompatibilita vašeho hardwaru a softwaru či nedostatečný přístup k internetu. Odpovídáte za splnění požadavků Softwaru na systém a náklady na přístrojové vybavení, včetně nákladů na získání příležitostných aktualizací, které vám umožní další používání Softwaru. Systémové požadavky jsou uvedeny na našich webových stránkách. 3. Smluvní období. Tato Smlouva je platná po období, na něž máte uhrazené poplatky, pokud její platnost nebude v souladu s následujícími podmínkami ukončena předčasně. Pokud u placených verzí Softwaru není žádná doba platnosti uvedena, základní období je jeden rok od získání Softwaru. Bezplatné verze Softwaru, včetně modulů, které poskytneme k vyzkoušení, jako laskavost nebo označených jako beta verze, předběžná verze, nebo jinak popsaných jako experimentální, nevyzkoušený, nebo ne plně funkční (dále bezplatný Software ), tato Smlouva platí, dokud vám Software dáváme k dispozici. Bezplatný Software vám můžeme poskytnout v době, kdy máte naše služby předplacené nebo i po ní, a jeho použití se po celou dobu řídí podmínkami této Smlouvy. Smlouvu můžeme podle svého uvážení vypovědět, pokud nedodržíte její podmínky. Smlouvu můžete kdykoli vypovědět i vy, a to trvalým vymazáním Softwaru ze svých přístrojů a zrušením svého účtu u nás. Při vypovězení Smlouvy musíte Software přestat používat, odinstalovat jej a (pokud jste tak již neučinili) trvale vymazat všechny kopie Softwaru. Je-li Smlouva z jakéhokoli důvodu vypovězena nebo její platnost vyprší, ztrácíte právo Software používat a spouštět, což platí i pro všechny webové úložné a zálohovací služby, a my podle svého uvážení můžeme zrušit nebo uzavřít váš účet. Po vypovězení nebo vypršení Smlouvy podle našich standardních směrnic smažeme veškerá vaše data a zálohy (text, soubory, odkazy, obrázky a jiné materiály) (dále jen materiály ) uložené na našich serverech. Je na vás, abyste si materiály uložili nebo zálohovali jinde, než

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft!

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft! LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS Poslední aktualizace: červenec 2015 POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO SE ZDE NACHÁZÍ HLAVNÍ SÍDLO PODNIKÁNÍ VAŠÍ FIRMY), ODDÍL

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd.

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. 15.08.2015 Verze 1.22 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto podmínky (dále podmínky ) upravují používání her (jak je vymezeno níže) vaší osobou (dále

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více