ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY"

Transkript

1 i s v ě t l u š k a nfčro zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

2 OBSAH ZPRÁVA AUDITORA Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA AUDITORA o ověření řádné účetní uzávěrky k nadačního fondu Nadační fond Českého rozhlasu,praha 2, Vinohradská 12, PSČ , IČ: Provedl: Ing. Luboš Michal auditor Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1264 na základě smlouvy ze dne auditorská společnost EKONOM MICHAL, s.r.o. 5. května 838/23, Praha 4 IČ: osvědčení KA ČR č. 440 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY I. IDENTIFIKACE AUDITOVANÉHO NADAČNÍHO FONDU. Provedl jsem audit přiložené řádné účetní uzávěrky Nadačního fondu Českého rozhlasu, IČ , k 31. prosinci Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 371. K naplnění svého poslání, jímž je: a) podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak handicapované b) podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména modelové, průkopnické projekty a aktivity volného času zaměřené na děti a mládež c) podpora v oblasti sociální a zdravotní d) poskytovat charitativní a humanitární pomoc, realizoval v roce 2007 Nadační fond Českého rozhlasu veřejnou sbírku Světluška dle rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S- MHMP/303552/2006 a poskytoval nadační příspěvky. II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ SPOLEČNOSTI A AUDITORA. Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné, v souladu s platnými zákony a předpisy. Mojí úlohou je vyjádřit názor na účetní uzávěrku jako celek na základě provedenou auditu. 2 nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

3 III. ROZSAH A POPIS PROVEDENÉ PRÁCE, SMĚRNICE PODLE KTERÝCH BYL AUDIT PROVEDEN Audit účetní závěrky jsem provedl v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, abych audit plánoval a provedl tak, abych získal přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní uzávěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti používaných účetních postupů a významných odhadů použitých společností při sestavení závěrky a také posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsem nezjistil skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy společnosti nebyly v podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a předpisy. Domnívám se, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. IV. VÝROK. Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi nanční situace nadačního fondu Českého rozhlasu k a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2007, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy České republiky. V Praze dne 15. července 2008 dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Příloha č. 1 ROZVAHA k (v ) AKTIVA č. ř. Stav k prvnímu dni účetního období Úč NO 1-01 Název a sídlo účetní jednotky Nadační fond Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2 IČ: Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 2. Software (013) 4 3. Ocenitelná práva (014) 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Ing. Luboš Michal auditor KA ČR osvědčení č EKONOM MICHAL, s.r.o. 5. května 838/ Praha 4 IČ: osvědčení KA ČR č Pozemky (031) Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) 16 4 nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

4 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek (043) 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky ke stavbám (081) 35 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movit.věcí 7. (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51 II. Pohledávky celkem Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřej.zdrav.poj. (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 13. (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68 6 nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

5 17. Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 71 III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem Pokladna (211) Ceniny (213) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) Peníze na cestě (261) 80 IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kursové rozdíly aktivní (386) 84 Aktíva celkem PASIVA č. ř. Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 90 II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření (963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem l. Rezervy (941) 97 II. Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Emitované dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojiš. (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

6 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samospr. celků (348) 119 dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Příloha č Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) 125 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v ) Úč NO 1-01 Název a sídlo účetní jednotky Nadační fond Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2 IČ: Emitované krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) 133 Pasiva celkem Název ukazatele č. ř. za účetní období celkem A. Náklady 1 hlavní činnost hospodářská činnost I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 4. Prodané zboží (504) 6 II. Služby celkem Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) 17 1 IV. Daně a poplatky celkem nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

7 14. Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) 21 1 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm.a hmotn. 26. majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) 37 VIl. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31. (581) Poskytnuté Členské příspěvky (582) 40 VlIl. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Náklady celkem Název ukazatele č.ř. za účetní období celkem B. Výnosy 44 hlavní činnost hospodářská činnost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) 48 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) 53 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kursové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hm. majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

8 21. Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) 74 VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté ské příspěvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace (691) 80 Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

9 Nadační fond Českého rozhlasu A Vinohradská 12, Praha 2 E T F

10 i s v ě t l u š k a nf čro příloha tvořící součást účetní závěrky k

11 OBSAH I. VŠEOBECNÉ INFORMACE I.1 Charakteristika Nadačního fondu Českého rozhlasu I.2 Orgány Nadačního fondu Českého rozhlasu II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY II. 1 Základní zásady vedení účetnictví II.2 Přehled významných účetních pravidel a postupů II. 2.1 Dlouhodobý hmotný majetek II.2.2 Pohledávky II.2.3 Zásoby II.2.4 Nadační dary II.2.5 Nadační příspěvky II.2.6 Sledování výnosů a nákladů II.2.7 Událost po datu účetní závěrky II.2.8 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY III.1 Dlouhodobý hmotný majetek III.2 Zásoby III.3 Vlastní jmění, fondy III.4 Přijaté dary, výtěžek sbírky, vyplacené prostředky III.4.1 Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů v roce 2007 nad 4 tisíce Kč III.4.2 Abecední přehled dárců a přijatých darů formou služeb v roce III.4.3 Abecední přehled dárců a přijatých hmotných darů v roce III.4.4 Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2007 dle programů III.4.5 Přehled všech vyplacených nadačních příspěvků v roce III.5 Krátkodobé závazky a jiná pasiva III.6. Daň z příjmu III.7 Členění výnosů III.8 Členění nákladů III.9 Zhodnocení nákladového kritéria III.10 Mzdové náklady III.11 Potenciální závazky III.12 Události po datu účetní závěrky I. VŠEOBECNÉ INFORMACE I.1 CHARAKTERISTIKA NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU Nadační fond Českého rozhlasu (dále nadační fond ) byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze dne 15. prosince 2000 v oddílu N, vložce číslo 371. Jediným zřizovatelem je Český rozhlas. Sídlo nadačního fondu je Vinohradská 12, Prahe 2. Posláním nadačního fondu je: podporovat oblasti sociální a zdravotní, poskytovat charitativní a humanitární pomoc, podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak handicapované, podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména modelové, průkopnické projekty a aktivity volného času zaměřené na děti a mládež Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy čj. S-MHMP/303552/2006 nadační fond od pořádá veřejnou sbírku SVĚTLUŠKA, za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem předmětů i v rámci Kavárny POTMĚ, prodejem vstupenek, pronájmem telefonní linky dárcovských SMS. I.2 ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU Složení správní rady k 31. prosinci 2007 bylo následující (abecedně): jméno funkce Jana Černochová Táťána Fischerová (do ) Ing. Václav Kasík Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Ing. Libor Křivka místopředseda správní rady Ing. Jiří Mikeš Karel Schwarzenberg Mgr. Jiří Vejvoda předseda správní rady V průběhu roku 2007 odstoupila z ství ve správní radě Táňa Fischerová k O zápis změn v nadačním rejstříku (ke kterým došlo i v průběhu roku 2006) bylo požádáno v závěru roku 2007, ale kvůli formálním náležitostem jejich zápis k proveden nebyl. 2 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

12 Složení správní rady k 31. prosinci 2006 bylo následující (abecedně): jméno funkce Jana Černochová (od ) Táňa Fischerová Ing. Václav Kasík Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (od ) Ing. Libor Křivka místopředseda správní rady Jaroslav Kučera (do ) Ing. Jiří Mikeš (od ) Karel Schwarzenberg (od ) Mgr. Jiří Vejvoda předseda správní rady Zápis změn ve složení správní rady do nadačního rejstříku nebyl k proveden. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 bylo následující: jméno funkce Věra Čapková JUDr. Ing. Daniel Srnec Dozorčí rada pracovala v roce 2007 po rezignaci její předsedkyně paní Ing. Petry Pospíšilové v neúplném složení. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2006 bylo následující: jméno funkce Ing. Petra Pospíšilová (do ) předsedkyně Věra Čapková Wladyslav Šumavský (do ) JUDr. Ing. Daniel Srnec (od ) Paní Ing. Petra Pospíšilová rezignovala 21. listopadu 2006 na svou funkci i ství v dozorčí radě. Na zasedání Správní rady NF ČRo dne byl z ství v dozorčí radě odvolán pan Mgr. Wladyslaw Šumavský a k témuž datu byl zvolen nový JUDr. Ing. Daniel Srnec. II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY II.1 ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 až 414 platných v České republice. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Rozvahovým dnem je a účetním obdobím je kalendářní rok Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny tisících korunách českých (), pokud není uvedeno jinak. II.2 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ II. 2.1 Dlouhodobý hmotný majetek Veškerý dlouhodobý hmotný majetek nabytý v průběhu běžného účetního období je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Darovaný dlouhodobý hmotný majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do Kč je odepisován přímo do spotřeby. Dlouhodobý hmotný majetek nad Kč je odepisován zrychleně podle zařazení do jednotlivých daňových skupin. Účetní sazby jsou shodné se sazbami odpočitatelnými pro daňové účely. II.2.2 Pohledávky Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Účetní postupy pro nevýdělečné organizace umožňují pouze tvorbu opravných položek dle zákona o daních z příjmů, a to pouze u pohledávek vzniklých z titulu zdaňované (vedlejší) činnosti, což nemusí být v souladu se základní účetní zásadou opatrnosti. II.2.3 Zásoby Zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících, např. dopravné, pojistné, apod. II.2.4 Nadační dary Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi nadačním fondem a dárci. Nadační dary účelově vázané na poskytování nadačních příspěvků se účtují do fondů nadačních darů. Nadační dary určené na správu fondu se účtují do výnosů. Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě peněžních darů je den přijetí daru, v případě bezplatně přijaté služby a věcných plnění je den uzavření smlouvy. Bezplatně přijaté služby (darované služby) se dle své povahy zaúčtují na vrub příslušného nákladového účtu souvztažně ve prospěch výnosů. Celkové roční náklady na správu nadačního fondu nesmí podle statutu převýšit 30 % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků. II.2.5 Nadační příspěvky Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv uzavřených mezi nadačním fondem a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků. 4 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

13 II.2.6 Sledování výnosů a nákladů Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou posláním nadačního fondu v souladu s jeho statutem. Tyto výnosy a náklady jsou vykázány v rámci hlavní činnosti. Odděleně jsou sledovány náklady na provoz nadačního fondu, které jsou uvedeny pod správní činností. II.2.7 Událost po datu účetní závěrky Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. oprávky 1. ledna 2007 přírůstky vyřazení 31. prosince 2007 samostatné movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem zůstatková hodnota Výše odpisů za rok 2007 zaúčtovaná do nákladů činí 65. V roce 2007 společnost pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě 51. Jednalo se o fotoaparát CANON s objektivem. II.2.8 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2007 došlo ke změnám postupu účtování oproti roku 2006, a to v oblasti dlouhodobého drobného hmotného majetku viz bod II.2.1 odstavec druhý. Dále byl v zájmu kontroly a správnosti vyúčtování přijatých darů na sbírkových účtech a příjmů z prodeje sbírkových předmětů zvolen postup účtování přes účet 395 Vnitropodnikové zúčtování, který je ěn jednak podle středisek, tj. analyticky podle jednotlivých projektů, dále podle typu dárců a podle druhů příjmů. Na konci účetního období je zůstatek jednotlivých analytických účtů převeden ve prospěch účtů fondů dle jednotlivých projektů. III.2 ZÁSOBY 31. prosince ledna 2007 zásoby materiálu III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Zásoby materiálu představují předměty určené k prodeji ve veřejné sbírce v následující struktuře: 31. prosince ledna 2007 III.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK reprodukční cena 1. ledna 2007 přírůstky vyřazení 31. prosince 2007 samostatné movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem přívěsky s logem Světlušky hrnečky s logem Světlušky náramky s logem Světlušky benefi ční CD singly frisbee s logem Světlušky 9 0 lynard s logem Světlušky 8 0 celkem nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

14 III.3 VLASTNÍ JMĚNÍ, FONDY vlastní jmění fondy hospodářský výsledek vlastní zdroje celkem zůstatek k 1. lednu přijaté dary majetek III.4 PŘIJATÉ DARY, VÝTĚŽEK SBÍRKY, VYPLACENÉ PROSTŘEDKY V roce 2007 nadační fond uspořádal veřejnou sbírku v rámci dlouhodobého projektu Světluška, pomocí které bylo vybráno (ve výtěžku je zahrnuta částka za přijaté dárcovské SMS z roku 2006, která byla přijatá od Fóra dárců až v roce 2007, a naopak ve výtěžku není zahrnuta částka za přijaté dárcovské SMS z roku 2007, která byla přijatá od Fóra dárců až v roce 2008). III.4.1 Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů v roce 2007 nad 4 tisíce Kč III.4.2 Abecední přehled dárců a přijatých darů formou služeb v roce 2007 přijaté nadační dary včetně bezplatně přijatých služeb poskytnuté nadační příspěvky čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti včetně zúčtování bezplatně přijatých služeb dárce částka (Kč) ACTIVA spol. s r.o Anonymní dárce Anonymní dárce dárce částka (Kč) ESCADE TRADE Gabrielová Gabriela Ing Hofmanová Jana dárce částka (Kč) PFP s.r.o Přerovský Igor Sedlák Jiří hospodářský výsledek za běžné období 145 Anonymní dárce Holásek Aleš Seidlová Blanka zůstatek k 31. prosinci Anonymní dárce Holická Ivana Ing SK SLAVIA Praha 6 226,5 přijaté dary majetek Anonymní dárce Intergam 6 008,22 SKALIN and LAYOUT s.r.o přijaté nadační dary a vrácené poskytnuté příspěvky Antušek Milan Ing AXA Intergam ,76 Ipsos Tambor Sklenářová Marie Smolen Radim poskytnuté nadační příspěvky AXA Jakubíček František Sobísek Michal Ing čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti AXA Jakubíčková Věra Stanislav Josef Ing hospodářský výsledek za běžné období 271 Beneš Richard KLIMA SERVIS CB Synthon, s.r.o zůstatek k 31. prosinci Bušek Tomáš Klimeš Jiří Ing Šebesta Josef Ing Položka Přijaté nadační dary a vrácené poskytnuté příspěvky zahrnuje přijaté dary, výnosy z pořádání sbírky Světluška a další v roce 2007 ve výši a vrácené příspěvky poskytnuté v minulých letech ve výši 920. Dále nadační fond přijal bezplatně přijaté služby a ostatní plnění na jednotlivé projekty ve výši Bezplatně přijaté služby a věcná plnění jsou při přijetí zaúčtovány do nákladů souvztažně s příslušným účtem výnosů účtové skupiny 68 Přijaté příspěvky (viz bod II.2.4. Přílohy) CON4PAS s.r.o ČD Telematika Český rozhlas Klímková Zdeňka Ing Kocman Tomáš Kocourová Jitka Štenclová Irena Technology, s.r.o Ulrych Jiří Položka Čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti obsahuje použití prostředků na úhradu provozních nákladů NF v souladu s jeho statutem ve výši Český rozhlas David Libor Divadlo Archa Králík Martin Marek Pavel MM Publishing Ulrych Jiří Vondrová Michaela Vorlová Marta Vlastní jmění ve výši 73 představuje majetkový vklad zřizovatele do nadačního fondu při jeho zřízení ve výši 5 a jiné majetkové dary v celkové hodnotě 68. Doleček Oldřich Doubková Pavla Nestlé České republiky Pavlíková Jarmila ZUŠ Veselí n. Moravou CELKEM ,48 Eckertová Ludmila Dr Pekařová Jarmila nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

15 dárce III.4.3 Abecední přehled dárců a přijatých hmotných darů v roce 2007 dárce hodnota darované služby (Kč) ABEL-Computer, s.r.o ,00 ABIL s.r.o. Hotel Vítkov ,00 Andante hotel, s.r.o. 1,00 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o ,00 Herr Dominik ,00 HOTEL STYL, s.r.o ,00 hodnota hmotného daru (Kč) ACTIVA spol. s r.o ,70 ALPINE PRO, a.s ,00 Ateliér Haškovec, spol. s r.o ,00 ECOFOL, s.r.o. 744,50 Grantis, s.r.o ,00 Model Obaly a.s ,00 dárce dárce hodnota darované služby (Kč) MusicData s.r.o ,00 Průmyslová technika KROČEK s.r.o ,00 Průmyslová technika KROČEK s.r.o ,00 S Pro Alfa CZ, a.s ,00 SVS spol. s r.o ,00 CELKEM ,00 hodnota hmotného daru (Kč) NeOmA, s.r.o ,50 Ozrz, s.r.o ,00 Tiskárna Schneider, s.r.o ,00 TK OBALY s.r.o ,00 Van Gillern, s.r.o ,00 CELKEM ,70 III.4.4 Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2007 dle programů Program Krok za krokem (podpořené projekty neziskových organizací) příjemce nadačního příspěvku ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. název projektu Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA Dejte nám šanci integrace dětí s postižením za pomoci asistence Zraková stimulace a rehabilitace v rámci Centra pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA Dejte nám šanci integrace dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do běžného prostředí za pomoci asistence vyplaceno 2007 (Kč) , , , , ,00 Školní integrace ,00 Školní integrace ,00 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. VÝZVA služba OASA soustředěná osobní asistence u dětí s těžkým kombinovaným postižením ,00 DANETA Využití výpočetní techniky pro nevidomé ,00 Dětský domov a MŠ speciální, Beroun Zlepšení podmínek pro rozvoj dětí se zrakovým postižením a s hluchoslepotou Dětský stacionář Světluška, o.p.s. Křídla pro Světlušku ,00 Diakonie ČCE středisko v Plzni Zraková stimulace dětí s těžkým zrakovým postižením ,00 KAFIRA o.s. Angličtina pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany ,00 k proplacení 2008 (Kč) ,00 Klub přátel červenobílé hole Sociálně aktivizační služba pro osoby s duálním postižením zraku a sluchu a sociální poradenství ,00 LORM Společnost pro hluchoslepé Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání , ,00 hluchoslepých LORM Společnost pro hluchoslepé Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou , ,00 LORM Společnost pro hluchoslepé Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání ,00 hluchoslepých LORM Společnost pro hluchoslepé Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou ,00 10 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

16 MAJÁČEK o.p.s. Použití správné kvality světla ke zvýšení úrovně vidění u dětí s vícečetným, nejen zrakovým, postižením , ,00 Maltézská pomoc, o.p.s. Podpora asistenční služby na Mělnicku ,00 Mateřská škola Dubá Integrace Pro život zajímavější ,00 MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava Zrakový trénink u klientů MŠ a SPC ,00 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 Učíme se očima i rukama ,00 Občanské sdružení Apogeum Prezentace filmů pro nevidomé na MFF Karlovy Vary ,00 Občanské sdružení Trojka Terapie plaváním a canisterapie ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým postižením , ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Osobní asistence a průvodcovská služba pro nevidomé zajišťovaná dobrovolníky ,00 Soukromá MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s. Objevuji svět kolem sebe ,00 Speciální mateřská škola Vybavení učebny speciálního pedagoga ,00 Společnost pro ranou péči Spolu-týdenní kurzy pro rodiny ,00 Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace světlo pro rodinu , ,00 Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace světlo pro rodinu ,00 Středisko rané péče SPRP České Budějovice Znám a umím , ,00 Středisko rané péče SPRP České Budějovice Znám a umím ,00 Středisko rané péče SPRP Liberec Jinak , ,00 Středisko rané péče SPRP Liberec Zkus to jinak ,00 Středisko rané péče SPRP Olomouc Program stimulace zraku v rodinách , ,00 Středisko rané péče SPRP Olomouc Program stimulace zraku pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením ,00 Středisko rané péče SPRP Ostrava Rozvoj zrakového vnímání a kompenzačních schopností dětí s těžkým zrakovým postižením , ,00 Středisko rané péče SPRP Ostrava Kurz Bystřice pod Hostýnem týdenní pobyt pro celé rodiny dětí se zrakovým postižením ,00 Středisko rané péče SPRP Ostrava Rozvoj zrakového vnímání a kompenzačních schopností u dětí s těžkým zrakovým postižením ,00 Středisko rané péče SPRP Plzeň Terénní podpora dětí v západních Čechách II , ,00 Středisko rané péče SPRP Plzeň Terénní podpora dětí v západních Čechách ,00 Středisko rané péče SPRP Praha Kurzy pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením ,00 Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s. Zakoupení a užívání tiskárny Braillova slepeckého bodového písma Základní škola Dubá SPONKA Společně Pomáháme Nevidomým Kamarádům ,00 12 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok ,00 ZŠ a MŠ Chuchelná Úhrada přepisu učebnic do Braillova písma pro nevidomou žákyni 9. třídy ,00 ZŠ a MŠ Klíč Zaění zrakově postižené dívky do běžné ZŠ pomocí asistence ,00 ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka Integrace zrakově postižených žáků ,00 ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka Integrace žáků se zbytky zraku ,00 ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava Didaktické pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání ,00 CELKEM , ,00 Program Krok za krokem (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno k proplacení 2007 (Kč) 2008 (Kč) Alekos B. z Vidnavy Digitální zvětšovací lupa ,00 Alena S. z Prahy Vodící a asistenční pes ,00 Bohumil D. z Votic Kamerová zvětšovací TV lupa ,00 Daniel P. z Mostu Elektronický zápisník s hlasovým a hmatovým výstupem ,00 David K. z Pardubic Identifi kátor popisků 8 600,00 Eva B. z Prostějova Osobní asistence , ,00 Hana H. z Prahy Kapesní televizní kamerová lupa ,00 Helena K. z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem a tiskárnou ,00 Ivo B. z Prahy Digitální zápisník s hlasovým výstupem a zaškolení ,00 Jakub Kašpar V. z Prahy Osobní asistence ,00 Jan G. z Prahy Lék na degenerativní onemocnění sítnice 3 000,00 Jan V. z Jílového u Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem 6 000,00 Jana B. ze Vsetína Sluchadlo 4 000,00 Jana H. z Ostravy Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem ,00 Jarmila M. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 3 500,00 Jaromír Ž. z Hutiska - Solence Osobní asistence 5 000,00 Jaromír Ž. z Hutiska - Solence Asistenční služby při studijních pobytech 2007/ ,00 Jiří Č. z Kladna Digitální zvětšovací lupa ,00 Jiřina H. z Prahy Optická pomůcka prizmatický monokulár 8 500,00 Jiřina P. z Č. Budějovic Mluvící hodinky pro nevidomé 2 000,00 Johana F. z Prahy Digitální čtecí zařízení ,00

17 Kamil S. z Přerova Pohybový přístroj MOTOmed viva ,00 Kamil S. z Přerova Pohybový přístroj MOTOmed viva ,00 Karel F. z Konvalinky Doprava pro lektora 6 900,00 Kateřina Z. z Hajnic Osobní asistence ,00 Kristýna B. z Hostinného Osobní asistence 9 000,00 Květoslava S. z Litovle Léčba makulární degenerace ,00 Libor S. z Prahy Anglicko-český a česko-anglický překladač do PC 899 Lukáš K. z Votic Speciální fi ltrové brýle 6 723,00 Lukáš T. z Turnova Digitální čtecí zařízení pro nevidomé s hlasovým výstupem ,00 Magda S. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 1 800,00 Marcel D. z České Lípy Osobní asistence 2007/ ,00 Martin K. z Bílovce Příspěvek na metodické pomůcky ,00 Martin T. z Kryr Speciální software a nácvik obsluhy PC 5 000,00 Matěj K. z Mostu Kamerová zvětšovací TV lupa ,00 Michaela K. z Kadaňského Rohozce Kamerová televizní lupa ,00 Milan D. z Prahy Přenosná digitální lupa 3 000,00 Milan D. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 2 021,00 Miloslav B. z Chrudimi Osobní asistence 6 000,00 Monika K. z Kladna Speciální pomůcky ,00 Ondřej M. z Hořice Osobní asistence 2007/ , ,00 Ondřej Z. z Bernartic nad Odrou Osobní asistence ,00 Ondřej Z. z Bernartic nad Odrou Osobní asistence , ,00 Pavel S. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 5 000,00 Petr H. z Prahy Příspěvek na odborný kurz 6 500,00 Petra D. z Kladna Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem ,00 Radim Č. z Prahy Filtrové brýle a lupa 1 726,00 Tadeáš L. z Kunvaldu Osobní asistence 6 250,00 Tímea V. z Prahy Úprava bytu pro bezpečný pohyb dítěte ,00 Tomáš S. z Nové Vsi u Světlé nad Sázavou Asistenční služby ,00 Tomáš V. z Šitbořic Oprava digitálního zápisníku s hlasovým výstupem ,00 Václav F. z Prahy Počítač s hlasovým výstupem 4 000,00 Václava T. z Prahy Braillský řádek, speciální software pro nevidomé a slepecký psací stroj ,00 Věra P. z Lomnice n. Popelkou Speciální fi ltrové brýle 5 000,00 Věra V. z Ostrova nad Ohří Speciální fi ltrové brýle 5 000,00 Věra V. z Prahy Čtecí zařízení s hmatovým výstupem ,00 Vladimír M. z Kralup n. Vltavou Speciální fi ltrové brýle 8 000,00 Vojtěch Š. z Boskovic Osobní asistence , ,00 Vojtěch V. z Č. Třebové Speciální počítač s dotekovou obrazovkou storno Software do digitálního čtecího zařízení s hlasovým Zdeněk K. z Prahy ,00 výstupem CELKEM , ,00 Program Člověk v nouzi (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno 2007 (Kč) Helena F. z Mutkova Příspěvek na osobní automobil ,00 Karel P. z Prahy Bezpečnostní dveře ,00 Lucie B. z Vyškova Podpora zaměstnání zřízení masérské živnosti ,00 k proplacení 2008 (Kč) Lukáš V. z Prasklic Ubytování na internátu ve školním roce 2006/2007 a 2007/ ,00 Sabka M. z Plzně Proužky do glukometru 2 089,10 Sabka M. z Plzně Proužky do glukometru 2 078,50 Šimon H. z Prahy Zdravotní kočárek Cornea ,00 CELKEM , ,50 Stipendijní program (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno k proplacení 2007 (Kč) 2008 (Kč) Anna H. z Prahy Studijní stipendium ,00 Anna H. z Prahy Studijní stipendium 9 000,00 Alena S. z Opavy Studium Axmanovy techniky modelování ,00 Alena S. z Prahy Studijní stipendium ,00 Alena S. z Prahy Studijní stipendium , ,00 Eliška M. z Prahy Studijní stipendium ,00 Eva O. z Prahy Studijní stipendium ,00 Jan M. ze Skalice nad Svitavou Studijní stipendium ,00 Jiří K. z Prahy Studijní stipendium 9 000,00 Markéta F. z Přerova Studijní stipendium storno Martin B. z Rýmařova Studijní stipendium , ,00 Martina K. z Lomnice Studijní stipendium ,00 Matěj P. ze Slavkova u Brna Studijní stipendium , ,00 Michaela K. z Nymburku Studijní stipendium , ,00 Michaela L. z Libáně Studijní stipendium ,00 Radek Ž. z Kaliště u Lipí Studijní stipendium ,00 14 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

18 Ráchel S. z Prahy Studijní stipendium ,00 Ráchel S. z Prahy Studijní stipendium , ,00 Roman K. z Brna Studijní stipendium , ,00 Šárka L. z Brna Studijní stipendium , ,00 Tímea T. z Ostravy Studijní stipendium ,00 CELKEM , ,00 Program Cesty ke společnému světu (podpořené projekty organizací) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno 2007 (Kč) k proplacení 2008 (Kč) Brailcom, o.p.s. Vaše noviny prosím pomoc nevidomým s vyhledáváním informací v digitální podobě ,00 Brailcom, o.p.s. Angličtina, němčina, španělština a italština On-line kurzy pro nevidící ,00 Dětský stacionář Světluška, o.p.s. Podpora zrakové stimulace v Dětském stacionáři Světluška ,00 Hvězdárna v Úpici Planetárium pro nevidomé ,00 Městká knihovna Sokolov Regionální literatura pro zrakově handicapované ,00 Občanské sdružení Apogeum Filmy pro nevidomé , ,00 Občanské sdružení Apogeum Filmy s komentářem pro nevidomé , ,00 Okamžik sdružení pro podporu Poradna pro otázky samostatného života lidí se zrakovým nejen nevidomých postižením , ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Poradna pro otázky samostatného života nevidomých ,00 Sdružení Hapestetika Tactus.cz ,00 Sdružení Hapestetika Tactus.cz ,00 Sdružení Slepíši Dvouletý osvětový projekt HELE LIDI , ,00 Sdružení Slepíši Dvouletý osvětový projekt HELE LIDI ,00 CELKEM , ,00 Program Každý něco dokáže (podpořené projekty organizací) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno 2007 (Kč) k proplacení 2008 (Kč) 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s. Každodenní aktivity osob se zrakovým postižením ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Plaváček , ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Kadet a junior ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Kadet a junior , ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Žákovská goalballová liga ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Plaváček ,00 Klub přátel červenobílé hole Nový obzor ,00 LORM Společnost pro hluchoslepé Lormolympiáda a 2.ročník Ceny Hieronyma Lorma ,00 Občanské sdružení Apogeum Umělecké aktivity těžce zrakově postižených jako předmět rozvoje osobnosti ,00 Občanské sdružení OÁZA Hodonín středisko speciálních služeb Festival TOLERANCE ročník ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen Podpora kulturních aktivit osob s těžkým nevidomých zrakovým postižením , ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen Podpora kulturních aktivit těžce zrakově nevidomých postižených ,00 os Tandem Tandem pro život ,00 os Tandem Tandem pro život ,00 TJ zrakově postižených ZORA PRAHA Cyklistická aktivita zrakově postižených ,00 TJ zrakově postižených ZORA PRAHA Eskymování nevidomých 8 400,00 TJ ZRAPOS Opava Velikonoční turnaj XV.ročník mezinárodního turnaje zrakově postižených sportovců v kuželkách ,00 Tyfl ocentrum ČR, o.p.s. Volnočasové a aktivizační činnosti pro zrakově postižené děti i dospělé ,00 CELKEM , ,00 Program Každý něco dokáže (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního předmět žádosti příspěvku vyplaceno 2007 (Kč) k proplacení 2008 (Kč) Alena S. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností ,00 Alena S. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 000,00 Aleš M. z Brna Tandemové kolo ,00 Anna K. ze Železné Rudy Flétna ,00 Božena B. z Rokycan Trubka ,00 Dagmar P. z Liběšice Tandemové kolo ,00 Jakub Š. z Trojanovic Klarinet ,00 Jana H. z Ostravy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 5 000,00 Jiřina H. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 450,00 Jiřina H. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 6 000,00 Kamila K. z Provodína Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 725,00 Kamila K. z Provodína Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 7 500,00 Lýdia K. z Prahy Kurz klasické masáže ,00 Markéta F. z Přerova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 16 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

19 Markéta F. z Přerova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Martin B. z Rýmařova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Martin B. z Rýmařova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Matěj P. ze Slavkova u Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Matěj P. ze Slavkova u Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Michaela K. z Nymburku Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 400,00 Michaela K. z Nymburku Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 7 000,00 Michaela M. z Prahy Klarinet ,00 Petr A. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 600,00 Petr B. z Valašského Meziříčí Akordeon ,00 Petr M. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 450,00 Petr M. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 6 000,00 Petr M. ze Skutče Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 500,00 Petr M. ze Skutče Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 6 880,00 Radek Ž. z Kaliště u Lipí Akordeon ,00 Robin J. ze Žďáru nad Sázavou Pianino Petrof ,00 Roman K. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Roman K. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Šárka L. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Šárka L. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Tereza K. z Prahy Tandemové kolo ,00 CELKEM , ,00 Program Účelově vázané dary Příjemce nadačního příspěvku Předmět žádosti Vyplaceno 2007 K proplacení (Kč) 2008 (Kč) Evelyna L. z Prahy Studijní stipendium ,00 Jiří E. z Blanska Studijní stipendium 5 000,00 Tereza Š. z Hradce Králové Asistenční služby a pomůcky pro studium 7 777,00 CELKEM , ,00 III.4.5 Přehled všech vyplacených nadačních příspěvků v roce 2007 V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné informace o vyplacených nadačních příspěvcích včetně nadačních příspěvků, které budou vyplaceny v roce 2008, a to za všechny programy. JEDNOTLIVCI NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU vyplaceno 2007 k proplacení 2008 Krok za krokem , ,00 Člověk v nouzi , ,50 Stipendijní program , ,00 Každý něco dokáže , ,00 Účelově vázaný fond , ,00 CELKEM , ,50 NEZISKOVÉ ORGANIZACE NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU vyplaceno 2007 k proplacení 2008 Krok za krokem , ,00 Cesty ke společnému světu , ,00 Každý něco dokáže , ,00 CELKEM , ,00 SOUHRN NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU vyplaceno 2007 k proplacení 2008 Krok za krokem , ,00 Člověk v nouzi , ,50 Stipendijní program , ,00 Každý něco dokáže , ,00 Cesty ke společnému světu , ,00 Účelově vázaný fond , ,00 CELKEM , ,50 V roce 2007 byly vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši ,10 Kč ( Kč nadační příspěvky přidělené v roce 2005 a 2006; Kč nadační příspěvky přidělené v roce 2007). V roce 2008 zbývá proplatit ,50 Kč. nadační příspěvky přidělené v roce nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

20 III.5 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A JINÁ PASIVA III.7 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ dodavatelé do splatnosti 913 po splatnosti prosince prosince 2006 jiné závazky do splatnosti dohadné účty pasivní 66 0 výdaje příštích období závazky celkem Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem nadačního fondu. Struktura krátkodobých závazků k je následující: Společnost na účtu 321 Dodavatelé eviduje k částku ve výši 917. Položka jiné závazky představuje zejména závazek ve výši 91 vůči subjektům, které omylem zaslali fi nanční částky na účet nadačního fondu, tyto částky jim byly vráceny po identifi kaci plátce v 1. čtvrtletí r Závazky vůči zaměstnancům, fi nančním orgánům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly uhrazeny v řádném termínu v lednu Nadační fond neeviduje žádné závazky vůči fi nančním orgánům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které by byly k po splatnosti. III.6. DAŇ Z PŘÍJMU Výpočet daně z příjmu je uveden v následující tabulce: výsledek hospodaření před zdaněním připočitatelné položky odpočitatelné položky odečet 30 % do výše základu daně (max. 1 mil. Kč), 20, odst. 7 zákona o daních z příjmu základ daně 0 0 sazba daně 24 % 24 % daň z přijmu celkem 0 0 Výnosy 2007 hlavní činnost hospodářská činnost správní činnost celkem přijaté nadační dary zúčtování fondů úroky 9 9 ostatní výnosy výnosy celkem Rozdělení položky zúčtování fondů je uvedeno v bodě III.3 Vlastní jmění, fondy. Výnosy 2006 hlavní činnost hospodářská činnost správní činnost celkem přijaté nadační dary zúčtování fondů úroky ostatní výnosy výnosy celkem III.8 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Náklady 2007 hlavní činnost včetně nákladů na sbírku správní činnost celkem spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady jiné ostatní náklady náklady celkem nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Martina Kaderková ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

ÚVODNÍ SLOVO. Martina Kaderková ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu i s v ě t l u š k a i v ý r o č n í i z p r á v a i n f č r o 2 0 0 7 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2007 byl pro Nadační fond Českého rozhlasu sedmým v řadě. Sedm let je číslo se zvláštní symbolikou a věřím, že i ten

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 OBSAH 1. ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH VE VZTAHU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Ustavení a založení družstva

Ustavení a založení družstva Ustavení a založení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva a bylo založeno Stavební bytové družstvo občanů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více