ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY"

Transkript

1 i s v ě t l u š k a nfčro zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

2 OBSAH ZPRÁVA AUDITORA Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA AUDITORA o ověření řádné účetní uzávěrky k nadačního fondu Nadační fond Českého rozhlasu,praha 2, Vinohradská 12, PSČ , IČ: Provedl: Ing. Luboš Michal auditor Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1264 na základě smlouvy ze dne auditorská společnost EKONOM MICHAL, s.r.o. 5. května 838/23, Praha 4 IČ: osvědčení KA ČR č. 440 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY I. IDENTIFIKACE AUDITOVANÉHO NADAČNÍHO FONDU. Provedl jsem audit přiložené řádné účetní uzávěrky Nadačního fondu Českého rozhlasu, IČ , k 31. prosinci Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 371. K naplnění svého poslání, jímž je: a) podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak handicapované b) podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména modelové, průkopnické projekty a aktivity volného času zaměřené na děti a mládež c) podpora v oblasti sociální a zdravotní d) poskytovat charitativní a humanitární pomoc, realizoval v roce 2007 Nadační fond Českého rozhlasu veřejnou sbírku Světluška dle rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S- MHMP/303552/2006 a poskytoval nadační příspěvky. II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ SPOLEČNOSTI A AUDITORA. Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné, v souladu s platnými zákony a předpisy. Mojí úlohou je vyjádřit názor na účetní uzávěrku jako celek na základě provedenou auditu. 2 nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

3 III. ROZSAH A POPIS PROVEDENÉ PRÁCE, SMĚRNICE PODLE KTERÝCH BYL AUDIT PROVEDEN Audit účetní závěrky jsem provedl v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, abych audit plánoval a provedl tak, abych získal přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní uzávěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti používaných účetních postupů a významných odhadů použitých společností při sestavení závěrky a také posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsem nezjistil skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy společnosti nebyly v podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a předpisy. Domnívám se, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. IV. VÝROK. Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi nanční situace nadačního fondu Českého rozhlasu k a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2007, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy České republiky. V Praze dne 15. července 2008 dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Příloha č. 1 ROZVAHA k (v ) AKTIVA č. ř. Stav k prvnímu dni účetního období Úč NO 1-01 Název a sídlo účetní jednotky Nadační fond Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2 IČ: Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 2. Software (013) 4 3. Ocenitelná práva (014) 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Ing. Luboš Michal auditor KA ČR osvědčení č EKONOM MICHAL, s.r.o. 5. května 838/ Praha 4 IČ: osvědčení KA ČR č Pozemky (031) Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) 16 4 nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

4 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek (043) 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky ke stavbám (081) 35 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movit.věcí 7. (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51 II. Pohledávky celkem Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřej.zdrav.poj. (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 13. (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68 6 nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

5 17. Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 71 III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem Pokladna (211) Ceniny (213) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) Peníze na cestě (261) 80 IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kursové rozdíly aktivní (386) 84 Aktíva celkem PASIVA č. ř. Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 90 II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření (963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem l. Rezervy (941) 97 II. Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Emitované dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 III. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojiš. (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

6 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samospr. celků (348) 119 dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Příloha č Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) 125 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v ) Úč NO 1-01 Název a sídlo účetní jednotky Nadační fond Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2 IČ: Emitované krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129 IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) 133 Pasiva celkem Název ukazatele č. ř. za účetní období celkem A. Náklady 1 hlavní činnost hospodářská činnost I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 4. Prodané zboží (504) 6 II. Služby celkem Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) 17 1 IV. Daně a poplatky celkem nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

7 14. Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) 21 1 V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm.a hmotn. 26. majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) 37 VIl. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31. (581) Poskytnuté Členské příspěvky (582) 40 VlIl. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Náklady celkem Název ukazatele č.ř. za účetní období celkem B. Výnosy 44 hlavní činnost hospodářská činnost I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) 48 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) 53 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kursové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hm. majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

8 21. Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) 74 VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté ské příspěvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace (691) 80 Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění nadační fond českého rozhlasu zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

9 Nadační fond Českého rozhlasu A Vinohradská 12, Praha 2 E T F

10 i s v ě t l u š k a nf čro příloha tvořící součást účetní závěrky k

11 OBSAH I. VŠEOBECNÉ INFORMACE I.1 Charakteristika Nadačního fondu Českého rozhlasu I.2 Orgány Nadačního fondu Českého rozhlasu II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY II. 1 Základní zásady vedení účetnictví II.2 Přehled významných účetních pravidel a postupů II. 2.1 Dlouhodobý hmotný majetek II.2.2 Pohledávky II.2.3 Zásoby II.2.4 Nadační dary II.2.5 Nadační příspěvky II.2.6 Sledování výnosů a nákladů II.2.7 Událost po datu účetní závěrky II.2.8 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY III.1 Dlouhodobý hmotný majetek III.2 Zásoby III.3 Vlastní jmění, fondy III.4 Přijaté dary, výtěžek sbírky, vyplacené prostředky III.4.1 Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů v roce 2007 nad 4 tisíce Kč III.4.2 Abecední přehled dárců a přijatých darů formou služeb v roce III.4.3 Abecední přehled dárců a přijatých hmotných darů v roce III.4.4 Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2007 dle programů III.4.5 Přehled všech vyplacených nadačních příspěvků v roce III.5 Krátkodobé závazky a jiná pasiva III.6. Daň z příjmu III.7 Členění výnosů III.8 Členění nákladů III.9 Zhodnocení nákladového kritéria III.10 Mzdové náklady III.11 Potenciální závazky III.12 Události po datu účetní závěrky I. VŠEOBECNÉ INFORMACE I.1 CHARAKTERISTIKA NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU Nadační fond Českého rozhlasu (dále nadační fond ) byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze dne 15. prosince 2000 v oddílu N, vložce číslo 371. Jediným zřizovatelem je Český rozhlas. Sídlo nadačního fondu je Vinohradská 12, Prahe 2. Posláním nadačního fondu je: podporovat oblasti sociální a zdravotní, poskytovat charitativní a humanitární pomoc, podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak handicapované, podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména modelové, průkopnické projekty a aktivity volného času zaměřené na děti a mládež Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy čj. S-MHMP/303552/2006 nadační fond od pořádá veřejnou sbírku SVĚTLUŠKA, za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem předmětů i v rámci Kavárny POTMĚ, prodejem vstupenek, pronájmem telefonní linky dárcovských SMS. I.2 ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU Složení správní rady k 31. prosinci 2007 bylo následující (abecedně): jméno funkce Jana Černochová Táťána Fischerová (do ) Ing. Václav Kasík Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Ing. Libor Křivka místopředseda správní rady Ing. Jiří Mikeš Karel Schwarzenberg Mgr. Jiří Vejvoda předseda správní rady V průběhu roku 2007 odstoupila z ství ve správní radě Táňa Fischerová k O zápis změn v nadačním rejstříku (ke kterým došlo i v průběhu roku 2006) bylo požádáno v závěru roku 2007, ale kvůli formálním náležitostem jejich zápis k proveden nebyl. 2 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

12 Složení správní rady k 31. prosinci 2006 bylo následující (abecedně): jméno funkce Jana Černochová (od ) Táňa Fischerová Ing. Václav Kasík Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (od ) Ing. Libor Křivka místopředseda správní rady Jaroslav Kučera (do ) Ing. Jiří Mikeš (od ) Karel Schwarzenberg (od ) Mgr. Jiří Vejvoda předseda správní rady Zápis změn ve složení správní rady do nadačního rejstříku nebyl k proveden. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 bylo následující: jméno funkce Věra Čapková JUDr. Ing. Daniel Srnec Dozorčí rada pracovala v roce 2007 po rezignaci její předsedkyně paní Ing. Petry Pospíšilové v neúplném složení. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2006 bylo následující: jméno funkce Ing. Petra Pospíšilová (do ) předsedkyně Věra Čapková Wladyslav Šumavský (do ) JUDr. Ing. Daniel Srnec (od ) Paní Ing. Petra Pospíšilová rezignovala 21. listopadu 2006 na svou funkci i ství v dozorčí radě. Na zasedání Správní rady NF ČRo dne byl z ství v dozorčí radě odvolán pan Mgr. Wladyslaw Šumavský a k témuž datu byl zvolen nový JUDr. Ing. Daniel Srnec. II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY II.1 ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 až 414 platných v České republice. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Rozvahovým dnem je a účetním obdobím je kalendářní rok Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny tisících korunách českých (), pokud není uvedeno jinak. II.2 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ II. 2.1 Dlouhodobý hmotný majetek Veškerý dlouhodobý hmotný majetek nabytý v průběhu běžného účetního období je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Darovaný dlouhodobý hmotný majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do Kč je odepisován přímo do spotřeby. Dlouhodobý hmotný majetek nad Kč je odepisován zrychleně podle zařazení do jednotlivých daňových skupin. Účetní sazby jsou shodné se sazbami odpočitatelnými pro daňové účely. II.2.2 Pohledávky Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Účetní postupy pro nevýdělečné organizace umožňují pouze tvorbu opravných položek dle zákona o daních z příjmů, a to pouze u pohledávek vzniklých z titulu zdaňované (vedlejší) činnosti, což nemusí být v souladu se základní účetní zásadou opatrnosti. II.2.3 Zásoby Zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících, např. dopravné, pojistné, apod. II.2.4 Nadační dary Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi nadačním fondem a dárci. Nadační dary účelově vázané na poskytování nadačních příspěvků se účtují do fondů nadačních darů. Nadační dary určené na správu fondu se účtují do výnosů. Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě peněžních darů je den přijetí daru, v případě bezplatně přijaté služby a věcných plnění je den uzavření smlouvy. Bezplatně přijaté služby (darované služby) se dle své povahy zaúčtují na vrub příslušného nákladového účtu souvztažně ve prospěch výnosů. Celkové roční náklady na správu nadačního fondu nesmí podle statutu převýšit 30 % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků. II.2.5 Nadační příspěvky Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv uzavřených mezi nadačním fondem a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků. 4 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

13 II.2.6 Sledování výnosů a nákladů Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou posláním nadačního fondu v souladu s jeho statutem. Tyto výnosy a náklady jsou vykázány v rámci hlavní činnosti. Odděleně jsou sledovány náklady na provoz nadačního fondu, které jsou uvedeny pod správní činností. II.2.7 Událost po datu účetní závěrky Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. oprávky 1. ledna 2007 přírůstky vyřazení 31. prosince 2007 samostatné movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem zůstatková hodnota Výše odpisů za rok 2007 zaúčtovaná do nákladů činí 65. V roce 2007 společnost pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě 51. Jednalo se o fotoaparát CANON s objektivem. II.2.8 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2007 došlo ke změnám postupu účtování oproti roku 2006, a to v oblasti dlouhodobého drobného hmotného majetku viz bod II.2.1 odstavec druhý. Dále byl v zájmu kontroly a správnosti vyúčtování přijatých darů na sbírkových účtech a příjmů z prodeje sbírkových předmětů zvolen postup účtování přes účet 395 Vnitropodnikové zúčtování, který je ěn jednak podle středisek, tj. analyticky podle jednotlivých projektů, dále podle typu dárců a podle druhů příjmů. Na konci účetního období je zůstatek jednotlivých analytických účtů převeden ve prospěch účtů fondů dle jednotlivých projektů. III.2 ZÁSOBY 31. prosince ledna 2007 zásoby materiálu III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Zásoby materiálu představují předměty určené k prodeji ve veřejné sbírce v následující struktuře: 31. prosince ledna 2007 III.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK reprodukční cena 1. ledna 2007 přírůstky vyřazení 31. prosince 2007 samostatné movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem přívěsky s logem Světlušky hrnečky s logem Světlušky náramky s logem Světlušky benefi ční CD singly frisbee s logem Světlušky 9 0 lynard s logem Světlušky 8 0 celkem nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

14 III.3 VLASTNÍ JMĚNÍ, FONDY vlastní jmění fondy hospodářský výsledek vlastní zdroje celkem zůstatek k 1. lednu přijaté dary majetek III.4 PŘIJATÉ DARY, VÝTĚŽEK SBÍRKY, VYPLACENÉ PROSTŘEDKY V roce 2007 nadační fond uspořádal veřejnou sbírku v rámci dlouhodobého projektu Světluška, pomocí které bylo vybráno (ve výtěžku je zahrnuta částka za přijaté dárcovské SMS z roku 2006, která byla přijatá od Fóra dárců až v roce 2007, a naopak ve výtěžku není zahrnuta částka za přijaté dárcovské SMS z roku 2007, která byla přijatá od Fóra dárců až v roce 2008). III.4.1 Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů v roce 2007 nad 4 tisíce Kč III.4.2 Abecední přehled dárců a přijatých darů formou služeb v roce 2007 přijaté nadační dary včetně bezplatně přijatých služeb poskytnuté nadační příspěvky čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti včetně zúčtování bezplatně přijatých služeb dárce částka (Kč) ACTIVA spol. s r.o Anonymní dárce Anonymní dárce dárce částka (Kč) ESCADE TRADE Gabrielová Gabriela Ing Hofmanová Jana dárce částka (Kč) PFP s.r.o Přerovský Igor Sedlák Jiří hospodářský výsledek za běžné období 145 Anonymní dárce Holásek Aleš Seidlová Blanka zůstatek k 31. prosinci Anonymní dárce Holická Ivana Ing SK SLAVIA Praha 6 226,5 přijaté dary majetek Anonymní dárce Intergam 6 008,22 SKALIN and LAYOUT s.r.o přijaté nadační dary a vrácené poskytnuté příspěvky Antušek Milan Ing AXA Intergam ,76 Ipsos Tambor Sklenářová Marie Smolen Radim poskytnuté nadační příspěvky AXA Jakubíček František Sobísek Michal Ing čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti AXA Jakubíčková Věra Stanislav Josef Ing hospodářský výsledek za běžné období 271 Beneš Richard KLIMA SERVIS CB Synthon, s.r.o zůstatek k 31. prosinci Bušek Tomáš Klimeš Jiří Ing Šebesta Josef Ing Položka Přijaté nadační dary a vrácené poskytnuté příspěvky zahrnuje přijaté dary, výnosy z pořádání sbírky Světluška a další v roce 2007 ve výši a vrácené příspěvky poskytnuté v minulých letech ve výši 920. Dále nadační fond přijal bezplatně přijaté služby a ostatní plnění na jednotlivé projekty ve výši Bezplatně přijaté služby a věcná plnění jsou při přijetí zaúčtovány do nákladů souvztažně s příslušným účtem výnosů účtové skupiny 68 Přijaté příspěvky (viz bod II.2.4. Přílohy) CON4PAS s.r.o ČD Telematika Český rozhlas Klímková Zdeňka Ing Kocman Tomáš Kocourová Jitka Štenclová Irena Technology, s.r.o Ulrych Jiří Položka Čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti obsahuje použití prostředků na úhradu provozních nákladů NF v souladu s jeho statutem ve výši Český rozhlas David Libor Divadlo Archa Králík Martin Marek Pavel MM Publishing Ulrych Jiří Vondrová Michaela Vorlová Marta Vlastní jmění ve výši 73 představuje majetkový vklad zřizovatele do nadačního fondu při jeho zřízení ve výši 5 a jiné majetkové dary v celkové hodnotě 68. Doleček Oldřich Doubková Pavla Nestlé České republiky Pavlíková Jarmila ZUŠ Veselí n. Moravou CELKEM ,48 Eckertová Ludmila Dr Pekařová Jarmila nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

15 dárce III.4.3 Abecední přehled dárců a přijatých hmotných darů v roce 2007 dárce hodnota darované služby (Kč) ABEL-Computer, s.r.o ,00 ABIL s.r.o. Hotel Vítkov ,00 Andante hotel, s.r.o. 1,00 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o ,00 Herr Dominik ,00 HOTEL STYL, s.r.o ,00 hodnota hmotného daru (Kč) ACTIVA spol. s r.o ,70 ALPINE PRO, a.s ,00 Ateliér Haškovec, spol. s r.o ,00 ECOFOL, s.r.o. 744,50 Grantis, s.r.o ,00 Model Obaly a.s ,00 dárce dárce hodnota darované služby (Kč) MusicData s.r.o ,00 Průmyslová technika KROČEK s.r.o ,00 Průmyslová technika KROČEK s.r.o ,00 S Pro Alfa CZ, a.s ,00 SVS spol. s r.o ,00 CELKEM ,00 hodnota hmotného daru (Kč) NeOmA, s.r.o ,50 Ozrz, s.r.o ,00 Tiskárna Schneider, s.r.o ,00 TK OBALY s.r.o ,00 Van Gillern, s.r.o ,00 CELKEM ,70 III.4.4 Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2007 dle programů Program Krok za krokem (podpořené projekty neziskových organizací) příjemce nadačního příspěvku ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. ARPZDP v ČR, Klub Hornomlýnská, o.s. Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. název projektu Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA Dejte nám šanci integrace dětí s postižením za pomoci asistence Zraková stimulace a rehabilitace v rámci Centra pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA Dejte nám šanci integrace dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do běžného prostředí za pomoci asistence vyplaceno 2007 (Kč) , , , , ,00 Školní integrace ,00 Školní integrace ,00 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. VÝZVA služba OASA soustředěná osobní asistence u dětí s těžkým kombinovaným postižením ,00 DANETA Využití výpočetní techniky pro nevidomé ,00 Dětský domov a MŠ speciální, Beroun Zlepšení podmínek pro rozvoj dětí se zrakovým postižením a s hluchoslepotou Dětský stacionář Světluška, o.p.s. Křídla pro Světlušku ,00 Diakonie ČCE středisko v Plzni Zraková stimulace dětí s těžkým zrakovým postižením ,00 KAFIRA o.s. Angličtina pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany ,00 k proplacení 2008 (Kč) ,00 Klub přátel červenobílé hole Sociálně aktivizační služba pro osoby s duálním postižením zraku a sluchu a sociální poradenství ,00 LORM Společnost pro hluchoslepé Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání , ,00 hluchoslepých LORM Společnost pro hluchoslepé Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou , ,00 LORM Společnost pro hluchoslepé Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání ,00 hluchoslepých LORM Společnost pro hluchoslepé Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou ,00 10 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

16 MAJÁČEK o.p.s. Použití správné kvality světla ke zvýšení úrovně vidění u dětí s vícečetným, nejen zrakovým, postižením , ,00 Maltézská pomoc, o.p.s. Podpora asistenční služby na Mělnicku ,00 Mateřská škola Dubá Integrace Pro život zajímavější ,00 MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava Zrakový trénink u klientů MŠ a SPC ,00 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 Učíme se očima i rukama ,00 Občanské sdružení Apogeum Prezentace filmů pro nevidomé na MFF Karlovy Vary ,00 Občanské sdružení Trojka Terapie plaváním a canisterapie ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým postižením , ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Osobní asistence a průvodcovská služba pro nevidomé zajišťovaná dobrovolníky ,00 Soukromá MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s. Objevuji svět kolem sebe ,00 Speciální mateřská škola Vybavení učebny speciálního pedagoga ,00 Společnost pro ranou péči Spolu-týdenní kurzy pro rodiny ,00 Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace světlo pro rodinu , ,00 Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace světlo pro rodinu ,00 Středisko rané péče SPRP České Budějovice Znám a umím , ,00 Středisko rané péče SPRP České Budějovice Znám a umím ,00 Středisko rané péče SPRP Liberec Jinak , ,00 Středisko rané péče SPRP Liberec Zkus to jinak ,00 Středisko rané péče SPRP Olomouc Program stimulace zraku v rodinách , ,00 Středisko rané péče SPRP Olomouc Program stimulace zraku pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením ,00 Středisko rané péče SPRP Ostrava Rozvoj zrakového vnímání a kompenzačních schopností dětí s těžkým zrakovým postižením , ,00 Středisko rané péče SPRP Ostrava Kurz Bystřice pod Hostýnem týdenní pobyt pro celé rodiny dětí se zrakovým postižením ,00 Středisko rané péče SPRP Ostrava Rozvoj zrakového vnímání a kompenzačních schopností u dětí s těžkým zrakovým postižením ,00 Středisko rané péče SPRP Plzeň Terénní podpora dětí v západních Čechách II , ,00 Středisko rané péče SPRP Plzeň Terénní podpora dětí v západních Čechách ,00 Středisko rané péče SPRP Praha Kurzy pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením ,00 Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s. Zakoupení a užívání tiskárny Braillova slepeckého bodového písma Základní škola Dubá SPONKA Společně Pomáháme Nevidomým Kamarádům ,00 12 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok ,00 ZŠ a MŠ Chuchelná Úhrada přepisu učebnic do Braillova písma pro nevidomou žákyni 9. třídy ,00 ZŠ a MŠ Klíč Zaění zrakově postižené dívky do běžné ZŠ pomocí asistence ,00 ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka Integrace zrakově postižených žáků ,00 ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka Integrace žáků se zbytky zraku ,00 ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava Didaktické pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání ,00 CELKEM , ,00 Program Krok za krokem (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno k proplacení 2007 (Kč) 2008 (Kč) Alekos B. z Vidnavy Digitální zvětšovací lupa ,00 Alena S. z Prahy Vodící a asistenční pes ,00 Bohumil D. z Votic Kamerová zvětšovací TV lupa ,00 Daniel P. z Mostu Elektronický zápisník s hlasovým a hmatovým výstupem ,00 David K. z Pardubic Identifi kátor popisků 8 600,00 Eva B. z Prostějova Osobní asistence , ,00 Hana H. z Prahy Kapesní televizní kamerová lupa ,00 Helena K. z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem a tiskárnou ,00 Ivo B. z Prahy Digitální zápisník s hlasovým výstupem a zaškolení ,00 Jakub Kašpar V. z Prahy Osobní asistence ,00 Jan G. z Prahy Lék na degenerativní onemocnění sítnice 3 000,00 Jan V. z Jílového u Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem 6 000,00 Jana B. ze Vsetína Sluchadlo 4 000,00 Jana H. z Ostravy Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem ,00 Jarmila M. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 3 500,00 Jaromír Ž. z Hutiska - Solence Osobní asistence 5 000,00 Jaromír Ž. z Hutiska - Solence Asistenční služby při studijních pobytech 2007/ ,00 Jiří Č. z Kladna Digitální zvětšovací lupa ,00 Jiřina H. z Prahy Optická pomůcka prizmatický monokulár 8 500,00 Jiřina P. z Č. Budějovic Mluvící hodinky pro nevidomé 2 000,00 Johana F. z Prahy Digitální čtecí zařízení ,00

17 Kamil S. z Přerova Pohybový přístroj MOTOmed viva ,00 Kamil S. z Přerova Pohybový přístroj MOTOmed viva ,00 Karel F. z Konvalinky Doprava pro lektora 6 900,00 Kateřina Z. z Hajnic Osobní asistence ,00 Kristýna B. z Hostinného Osobní asistence 9 000,00 Květoslava S. z Litovle Léčba makulární degenerace ,00 Libor S. z Prahy Anglicko-český a česko-anglický překladač do PC 899 Lukáš K. z Votic Speciální fi ltrové brýle 6 723,00 Lukáš T. z Turnova Digitální čtecí zařízení pro nevidomé s hlasovým výstupem ,00 Magda S. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 1 800,00 Marcel D. z České Lípy Osobní asistence 2007/ ,00 Martin K. z Bílovce Příspěvek na metodické pomůcky ,00 Martin T. z Kryr Speciální software a nácvik obsluhy PC 5 000,00 Matěj K. z Mostu Kamerová zvětšovací TV lupa ,00 Michaela K. z Kadaňského Rohozce Kamerová televizní lupa ,00 Milan D. z Prahy Přenosná digitální lupa 3 000,00 Milan D. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 2 021,00 Miloslav B. z Chrudimi Osobní asistence 6 000,00 Monika K. z Kladna Speciální pomůcky ,00 Ondřej M. z Hořice Osobní asistence 2007/ , ,00 Ondřej Z. z Bernartic nad Odrou Osobní asistence ,00 Ondřej Z. z Bernartic nad Odrou Osobní asistence , ,00 Pavel S. z Prahy Speciální fi ltrové brýle 5 000,00 Petr H. z Prahy Příspěvek na odborný kurz 6 500,00 Petra D. z Kladna Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem ,00 Radim Č. z Prahy Filtrové brýle a lupa 1 726,00 Tadeáš L. z Kunvaldu Osobní asistence 6 250,00 Tímea V. z Prahy Úprava bytu pro bezpečný pohyb dítěte ,00 Tomáš S. z Nové Vsi u Světlé nad Sázavou Asistenční služby ,00 Tomáš V. z Šitbořic Oprava digitálního zápisníku s hlasovým výstupem ,00 Václav F. z Prahy Počítač s hlasovým výstupem 4 000,00 Václava T. z Prahy Braillský řádek, speciální software pro nevidomé a slepecký psací stroj ,00 Věra P. z Lomnice n. Popelkou Speciální fi ltrové brýle 5 000,00 Věra V. z Ostrova nad Ohří Speciální fi ltrové brýle 5 000,00 Věra V. z Prahy Čtecí zařízení s hmatovým výstupem ,00 Vladimír M. z Kralup n. Vltavou Speciální fi ltrové brýle 8 000,00 Vojtěch Š. z Boskovic Osobní asistence , ,00 Vojtěch V. z Č. Třebové Speciální počítač s dotekovou obrazovkou storno Software do digitálního čtecího zařízení s hlasovým Zdeněk K. z Prahy ,00 výstupem CELKEM , ,00 Program Člověk v nouzi (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno 2007 (Kč) Helena F. z Mutkova Příspěvek na osobní automobil ,00 Karel P. z Prahy Bezpečnostní dveře ,00 Lucie B. z Vyškova Podpora zaměstnání zřízení masérské živnosti ,00 k proplacení 2008 (Kč) Lukáš V. z Prasklic Ubytování na internátu ve školním roce 2006/2007 a 2007/ ,00 Sabka M. z Plzně Proužky do glukometru 2 089,10 Sabka M. z Plzně Proužky do glukometru 2 078,50 Šimon H. z Prahy Zdravotní kočárek Cornea ,00 CELKEM , ,50 Stipendijní program (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno k proplacení 2007 (Kč) 2008 (Kč) Anna H. z Prahy Studijní stipendium ,00 Anna H. z Prahy Studijní stipendium 9 000,00 Alena S. z Opavy Studium Axmanovy techniky modelování ,00 Alena S. z Prahy Studijní stipendium ,00 Alena S. z Prahy Studijní stipendium , ,00 Eliška M. z Prahy Studijní stipendium ,00 Eva O. z Prahy Studijní stipendium ,00 Jan M. ze Skalice nad Svitavou Studijní stipendium ,00 Jiří K. z Prahy Studijní stipendium 9 000,00 Markéta F. z Přerova Studijní stipendium storno Martin B. z Rýmařova Studijní stipendium , ,00 Martina K. z Lomnice Studijní stipendium ,00 Matěj P. ze Slavkova u Brna Studijní stipendium , ,00 Michaela K. z Nymburku Studijní stipendium , ,00 Michaela L. z Libáně Studijní stipendium ,00 Radek Ž. z Kaliště u Lipí Studijní stipendium ,00 14 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

18 Ráchel S. z Prahy Studijní stipendium ,00 Ráchel S. z Prahy Studijní stipendium , ,00 Roman K. z Brna Studijní stipendium , ,00 Šárka L. z Brna Studijní stipendium , ,00 Tímea T. z Ostravy Studijní stipendium ,00 CELKEM , ,00 Program Cesty ke společnému světu (podpořené projekty organizací) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno 2007 (Kč) k proplacení 2008 (Kč) Brailcom, o.p.s. Vaše noviny prosím pomoc nevidomým s vyhledáváním informací v digitální podobě ,00 Brailcom, o.p.s. Angličtina, němčina, španělština a italština On-line kurzy pro nevidící ,00 Dětský stacionář Světluška, o.p.s. Podpora zrakové stimulace v Dětském stacionáři Světluška ,00 Hvězdárna v Úpici Planetárium pro nevidomé ,00 Městká knihovna Sokolov Regionální literatura pro zrakově handicapované ,00 Občanské sdružení Apogeum Filmy pro nevidomé , ,00 Občanské sdružení Apogeum Filmy s komentářem pro nevidomé , ,00 Okamžik sdružení pro podporu Poradna pro otázky samostatného života lidí se zrakovým nejen nevidomých postižením , ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Poradna pro otázky samostatného života nevidomých ,00 Sdružení Hapestetika Tactus.cz ,00 Sdružení Hapestetika Tactus.cz ,00 Sdružení Slepíši Dvouletý osvětový projekt HELE LIDI , ,00 Sdružení Slepíši Dvouletý osvětový projekt HELE LIDI ,00 CELKEM , ,00 Program Každý něco dokáže (podpořené projekty organizací) příjemce nadačního příspěvku předmět žádosti vyplaceno 2007 (Kč) k proplacení 2008 (Kč) 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s. Každodenní aktivity osob se zrakovým postižením ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Plaváček , ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Kadet a junior ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Kadet a junior , ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Žákovská goalballová liga ,00 Český svaz zrakově postižených sportovců Plaváček ,00 Klub přátel červenobílé hole Nový obzor ,00 LORM Společnost pro hluchoslepé Lormolympiáda a 2.ročník Ceny Hieronyma Lorma ,00 Občanské sdružení Apogeum Umělecké aktivity těžce zrakově postižených jako předmět rozvoje osobnosti ,00 Občanské sdružení OÁZA Hodonín středisko speciálních služeb Festival TOLERANCE ročník ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen Podpora kulturních aktivit osob s těžkým nevidomých zrakovým postižením , ,00 Okamžik sdružení pro podporu nejen Podpora kulturních aktivit těžce zrakově nevidomých postižených ,00 os Tandem Tandem pro život ,00 os Tandem Tandem pro život ,00 TJ zrakově postižených ZORA PRAHA Cyklistická aktivita zrakově postižených ,00 TJ zrakově postižených ZORA PRAHA Eskymování nevidomých 8 400,00 TJ ZRAPOS Opava Velikonoční turnaj XV.ročník mezinárodního turnaje zrakově postižených sportovců v kuželkách ,00 Tyfl ocentrum ČR, o.p.s. Volnočasové a aktivizační činnosti pro zrakově postižené děti i dospělé ,00 CELKEM , ,00 Program Každý něco dokáže (podpořené žádosti jednotlivců) příjemce nadačního předmět žádosti příspěvku vyplaceno 2007 (Kč) k proplacení 2008 (Kč) Alena S. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností ,00 Alena S. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 000,00 Aleš M. z Brna Tandemové kolo ,00 Anna K. ze Železné Rudy Flétna ,00 Božena B. z Rokycan Trubka ,00 Dagmar P. z Liběšice Tandemové kolo ,00 Jakub Š. z Trojanovic Klarinet ,00 Jana H. z Ostravy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 5 000,00 Jiřina H. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 450,00 Jiřina H. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 6 000,00 Kamila K. z Provodína Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 725,00 Kamila K. z Provodína Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 7 500,00 Lýdia K. z Prahy Kurz klasické masáže ,00 Markéta F. z Přerova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 16 nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

19 Markéta F. z Přerova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Martin B. z Rýmařova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Martin B. z Rýmařova Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Matěj P. ze Slavkova u Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Matěj P. ze Slavkova u Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Michaela K. z Nymburku Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 400,00 Michaela K. z Nymburku Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 7 000,00 Michaela M. z Prahy Klarinet ,00 Petr A. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 600,00 Petr B. z Valašského Meziříčí Akordeon ,00 Petr M. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 450,00 Petr M. z Prahy Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 6 000,00 Petr M. ze Skutče Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 8 500,00 Petr M. ze Skutče Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 6 880,00 Radek Ž. z Kaliště u Lipí Akordeon ,00 Robin J. ze Žďáru nad Sázavou Pianino Petrof ,00 Roman K. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Roman K. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Šárka L. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 770,00 Šárka L. z Brna Kavárna POTMĚ rozvoj prostorových a komunikačních dovedností 9 000,00 Tereza K. z Prahy Tandemové kolo ,00 CELKEM , ,00 Program Účelově vázané dary Příjemce nadačního příspěvku Předmět žádosti Vyplaceno 2007 K proplacení (Kč) 2008 (Kč) Evelyna L. z Prahy Studijní stipendium ,00 Jiří E. z Blanska Studijní stipendium 5 000,00 Tereza Š. z Hradce Králové Asistenční služby a pomůcky pro studium 7 777,00 CELKEM , ,00 III.4.5 Přehled všech vyplacených nadačních příspěvků v roce 2007 V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné informace o vyplacených nadačních příspěvcích včetně nadačních příspěvků, které budou vyplaceny v roce 2008, a to za všechny programy. JEDNOTLIVCI NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU vyplaceno 2007 k proplacení 2008 Krok za krokem , ,00 Člověk v nouzi , ,50 Stipendijní program , ,00 Každý něco dokáže , ,00 Účelově vázaný fond , ,00 CELKEM , ,50 NEZISKOVÉ ORGANIZACE NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU vyplaceno 2007 k proplacení 2008 Krok za krokem , ,00 Cesty ke společnému světu , ,00 Každý něco dokáže , ,00 CELKEM , ,00 SOUHRN NÁZEV GRANTOVÉHO PROGRAMU vyplaceno 2007 k proplacení 2008 Krok za krokem , ,00 Člověk v nouzi , ,50 Stipendijní program , ,00 Každý něco dokáže , ,00 Cesty ke společnému světu , ,00 Účelově vázaný fond , ,00 CELKEM , ,50 V roce 2007 byly vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši ,10 Kč ( Kč nadační příspěvky přidělené v roce 2005 a 2006; Kč nadační příspěvky přidělené v roce 2007). V roce 2008 zbývá proplatit ,50 Kč. nadační příspěvky přidělené v roce nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

20 III.5 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A JINÁ PASIVA III.7 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ dodavatelé do splatnosti 913 po splatnosti prosince prosince 2006 jiné závazky do splatnosti dohadné účty pasivní 66 0 výdaje příštích období závazky celkem Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem nadačního fondu. Struktura krátkodobých závazků k je následující: Společnost na účtu 321 Dodavatelé eviduje k částku ve výši 917. Položka jiné závazky představuje zejména závazek ve výši 91 vůči subjektům, které omylem zaslali fi nanční částky na účet nadačního fondu, tyto částky jim byly vráceny po identifi kaci plátce v 1. čtvrtletí r Závazky vůči zaměstnancům, fi nančním orgánům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly uhrazeny v řádném termínu v lednu Nadační fond neeviduje žádné závazky vůči fi nančním orgánům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které by byly k po splatnosti. III.6. DAŇ Z PŘÍJMU Výpočet daně z příjmu je uveden v následující tabulce: výsledek hospodaření před zdaněním připočitatelné položky odpočitatelné položky odečet 30 % do výše základu daně (max. 1 mil. Kč), 20, odst. 7 zákona o daních z příjmu základ daně 0 0 sazba daně 24 % 24 % daň z přijmu celkem 0 0 Výnosy 2007 hlavní činnost hospodářská činnost správní činnost celkem přijaté nadační dary zúčtování fondů úroky 9 9 ostatní výnosy výnosy celkem Rozdělení položky zúčtování fondů je uvedeno v bodě III.3 Vlastní jmění, fondy. Výnosy 2006 hlavní činnost hospodářská činnost správní činnost celkem přijaté nadační dary zúčtování fondů úroky ostatní výnosy výnosy celkem III.8 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Náklady 2007 hlavní činnost včetně nákladů na sbírku správní činnost celkem spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady jiné ostatní náklady náklady celkem nadační fond českého rozhlasu příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00261688 Město Šluknov Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 709758 Okamžik sestavení: 0..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 87,70 59 989,00 5 98,70 06 67, 0 00,50 59 989,00 0,50 66 85,50 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 80 865,0 5 56,0 5 9,00 5 57,00 Nehmotné

Více